Anda di halaman 1dari 12

Proiect de lecție

Școala: Şcoala Gimnazială nr.81


Profesor: Mitu Elena Simona
Clasa: a VII-a A
Aria curiculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecţiei: Adverbul. Locuțiunea adverbială
Tipul lecţiei: Mixtă
Durata lecţiei: 50 de minute

Obiective generale:
2. Dezvoltarea capacității de exprimare orală;
3. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris;
4. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă.

Obiective de referinţă:
2.3. Să respecte normele morfosintactice în propoziții și în fraze;
3.3. Să sesizeze corectitudinea categoriilor gramaticale și lexicale învățate, într-un text citit;
4.2. Să utilizeze corect și nuanțat categoriile semantice învățate;
4.4. Să utilizeze corect flexiunea nominală și verbală în textul scris, utilizând corect semnele ortografice și de punctuație.
Obiective operaţionale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1: să definească adverbul;
O2: să precizeze felul adverbului;
O3: să identifice adverbul/ locuțiunea adverbială dintr-un text la prima vedere;
O4: să precizeze funcția sintactică a adverbului/ locuțiunea adverbială.
Obiective măsurabile:

La sfârşitul lecţiei:
-toţi elevii vor fi capabili să definească adverbul;
-toţi elevii vor fi capabili să identifice adverbul/ locuțiunea adverbială;
-toţi elevii vor fi capabili să construiască propoziții ce conțin adverb.

Condiţii prealabile:
- clasă de nivel mediu.

Strategie didactică:
1. Resurse procedurale:
a) Metode și procedee: Explicația, conversația euristică, învățarea prin descoperire, ciorchinele, jocul didactic (Familii fericite)
b) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
2. Resurse materiale:
Manualul, fișe de lucru , cretă, tablă.
3. Resurse de timp: 50 de minute
Bibliografie:
1. ,,Limba şi literatura română’’ , manual de clasa a VII-a, Alexandru Crișan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Editura Humanitas
Educațional, Bucureşti, 2015;
2. Popescu, Ștefania- Gramatica practică a limbii române, editura Tedit FZH, Bucuresti, 2007;
3. Trofin, Eliza (coord.)- Gramatica. Fișe de lucru pentru clasa a VII-a, Editura Paralela 45, București, 2008.
4. www.didactic.ro
Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
Nr. Secvenţele Resurse Resurse Forme de Evaluare
crt. instruirii Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizare
1. Moment Profesorul asigură Se pregătesc pentru ora Conversaţia Frontal
organizatoric ordinea şi pregăteşte de limba şi literatura
1min. materialele necesare pentru română. Elevul de
lecţie. Notează absenţele. serviciu numeşte
absenţii.
2. Verificarea Profesorul verifică tema Elevii citesc
temei cantitativ şi calitativ, răspunsurile, fac conversaţia Caietele de teme Frontal Aprecieri
5min. solicitând elevilor, prin observaţii, aprecieri, Individual verbale
sondaj, să citească corectări.
rezolvările, să facă
observaţii şi corectările ce
se impun.
Profesorul face aprecieri
asupra modului de realizare
a temei.
3. Captarea Profesorul scrie pe tablă Elevii vor identifica
atenţiei/discuţii mai multe fapte de limbă: părțile de vorbire: Conversaţia Tabla Frontal Aprecieri
pregătitoare floare, a merge, sus, substantiv, verb, adverb, Caiete Individual verbale
4 min frumos, el, al nostru, azi, adjectiv, pronume
pe, aici. Adverbele personal, pronume
identificate vor fi scrise cu o posesiv, adverb,
cretă colorată. prepoziție, adverb.
Profesorul cere elevilor să
facă o propoziție cu un
adverb.

4. Anunţarea Li se cere elevilor să Cuvintele scrise cu altă


subiectului şi prezinte ce au observat și să culoare determină un Conversaţia Caiete Frontal
obiectivelor definească adverbul verb. Tabla
lecţiei Profesorul notează pe tablă Ascultă, apoi scriu pe
2 min titlul lecţiei: Adverbul. caiete titlul lecţiei.
Locuțiunea adverbială, Adverbul este partea de
precizând care sunt vorbire neflexibilă care
obiectivele lecției. exprimă o caracteristică
La sfârșitul lecției elevii vor a unei acțiuni.
fi capabili: ad-pe lângă verb
O1: să definească adverbul;
O2: să precizeze felul
adverbului;
O3: să identifice adverbul/
locuțiunea adverbială dintr-
un text la prima vedere;
O4: să precizeze funcția
sintactică a adverbului/
locuțiunea adverbială
5. Dirijarea Profesorul împreună cu Clasificare: Învăţarea
învăţării elevii vor face o clasificare →simple: abia, aşa, prin
30 de min a adverbului. destul, azi descoperire
Se va ilustra prin exemple →compuse: azi-noapte, Conversaţia
concrete, adverbele mâine-seara
provenite din alte părţi de →adverbe de loc: aici,
vorbire: adjective, acolo
substantive. →adverbe de timp:
Se va explica cum se va acum, atunci, azi
face diferenţa dintre unele →adverbe de mod:abia,
substantive ce pot deveni aşa, alene, bine
adverbe. →averbe relative: când,
Se va preciza faptul că toate unde, cum Ciorchinele Aprecieri
adverbele predicative sunt →adverbe nehotărâte: Tabla Frontal verbale
însoțite de conjuncția undeva, cândva, cumva, individule şi
subordonatoare că. oricând, oriunde, oricum Individual de grup
→adverbe cu valoare
predicativă: firește, Observare
desigur, negreșit sistematică a
Firește că vine. comporta-
Cântecul frumos este mentului
ascultat cu plăcere. elevilor
(adjectiv).
Cântă frumos. (adverb).
Toamna este anotimpul
meu preferat.
(substantiv→cine?)
Toamna se numără
Profesorul împarte elevilor bobocii. (adverb→când)
câte o fișă de lucru și pe Locuțiune adverbială:
baza jocului didactic Reprezintă un grup de
Dirijarea Familii fericite, vor cuvinte, cu sens unitar,
învăţării descoperi funcțiile echivalent, din punct de
30 de min sintactice ale adverbului. vedere semantic și Jocul
(anexa 1) sintactic, cu un adverb. didactic
pe neașteptate, din nou,
pe îndelete, cu
siguranță,în silă, pe
negândite, rând pe rând, Fișe de lucru
din când în când, în
veci.
6. Asigurarea Se analizează în ansamblu Conversaţia Caietele elevilor Frontal Aprecieri
feedback-ului rezultatele muncii și se Elevii completează fişa Individual verbale din
5 min stabilește echipa de feed-back Fişa de feed- partea
câștigătoare (familia) back profesorului
şi a colegilor

7. Asigurarea La finalul orei profesorul Ascultă cu atenţie şi îşi Explicaţia Tema pentru individual
retenţiei şi a face aprecieri verbale şi notează tema. acasă
transferului notează în catalog elevii ce
3 min au activat la oră.
Tema pentru acasă.
Anexa 1
Familii fericite

Unii elevi vor primi un bilețel pe care scrie o întrebare, corespunzătoare unei funcții sintactice,
ceilalți elevi vor primi câte o fișă cu exerciții.
De exemplu: dacă un elev are C.c.m, va căuta pe toți cei care au o un adverb ce îndeplinește
această funcție, astfel încât să reîntregească familia. Câștigă cei care se regăsesc primii.

Complement circumstanțial de mod Cum?

Complement circumstanțial de timp Când?

Complement circumstanțial de loc Unde?

Atribut Care? Ce fel de?

Predicat verbal Ce face?

Nume predicativ Cum este?


Enunț Funcție sintactică
Umblă bătrânește.
Aici ne întâlnim în fiecare zi.
Scrie frumos.
Firește că luni vom pleca.
Desigur că a știut.
Iarna, timpul parcă se oprește în loc.
Se grăbește acolo pentru a pleca în călătorie.
Fără îndoială că particip.
Aleargă iute.
E greu să vezi un om supărat.
Așa-i lumea!
Vor sosi mâine pentru a vă cunoaște.
Vorbește repede și bâlbâit când este emoționat.
De bună seamă că va veni și el.
Avoctul apărării l-a făcut harcea-parcea.
Pune ici și colo câte o floare.
Probabil că azi va veni.
Acționează orbește.
Pe înserate, iată-l și pe zmeul cel mare.
Probabil că azi va veni.
Pesemne că știe tot.
E sigur de ceea ce spune.
De afară se aud strigăte.
Cu siguranță că te cunosc.
Învățatul pe de rost nu este eficient.
Ne vom revedea cândva.
Mașina de acolo e nouă.
Venirea lui pe înserate ne-a surprins.
Ziua de ieri a fost minunată.