Anda di halaman 1dari 20

Pendidikan Moral

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran


Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Tingkatan 3

2018
Disediakan oleh:
Jerome Lim Yew Siong
SMKBK 2 RPT/PM/T3/2018

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 3 2018


[ Semester 1 ]

Minggu
1
2/1/18 Pendedahan Sukatan Pelajaran dan Bidang Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3
-
5/1/18
Bidang Pembelajaran1: Kandungan Akademik Objektif / Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/
Nilai Berkaitan dengan Hasil Pembelajaran Buku Teks
Perkembangan Diri
Minggu 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Hukum dan fenomena alam merupakan
2 peraturan yang ditetapkan pencipta
8/1/18
- Keyakinan wujudnya Tuhan Pengurusan alam secara bertanggungjawab i. Menguruskan alam i. Tayangan video/gambar/slaid Unit 1
12/1/18 sebagai pencipta alam dan tanda bersyukur dengan angerah Tuhan dengan penuh tentang keindahan alam ciptaan Alam Harmoni
mematuhi segala suruhan-Nya  Pengurusan alam secara berhikmah tanggungjawab sebagai Tuhan
berlandaskan pegangan agama tanda kesyukuran ii. Membuat buku skrap tentang
Manusia Sejahtera
untuk kebaikan semua hidupan.
masing-masing selaras dengan terhadap anugerah keindahan alam ciptaan Tuhan.
prinsip Rukun Negara. Tuhan. iii.Lawatan ke tepi pantai/sungai/hutan
iii Rujuk juga objektif 1-3 simpan.
Unit 1 dalam Buku iv. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 1
Teks. ms 1.

Minggu 1.2 Amanah Pekerja beretika negara berjaya


3
15/1/18 Sikap bertanggungjawab Etika kerja yang positif sebagai satu i. Bersikap amanah i. Temu ramah dengan kakitangan Unit 2
- yang boleh menimbulkan budaya dalam melaksanakan akademik/bukan akademik di Pekerja Beretika
19/1/18 kepercayaan dan keyakinan  Amanah dalam menjalankan tugas tugas dengan sekolah tentang peraturan kerja. Negara Gemilang.
orang lain. sebagai seorang pekerja mematuhi peraturan ii. Kajian kes tentang etika kerja
- Peraturan kerja kerja. seorang guru, doktor dan polis.
- Imej organisasi ii. Rujuk juga objektif iii. Mengumpul maklumat daripada
- Banteras rasuah 1-3 Unit 2 dalam media cetak/elektronik tentang
Buku Teks. MS 8 pekerja-pekerja contoh dalam
sesuatu organisasi.
iv. Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Unit 2
SMKBK 3 RPT/PM/T3/2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /
Pembelajaran Buku Teks
Minggu 1.3 Harga Diri Pegangan hidup yang teguh menjamin Unit 3
4 maruah diri terpelihara
22/1/18 Keupayaan dan keyakinan 1. Mengamalkan cara i. Mencari maklumat tentang Harga
- diri agar mampu memulia Keupayaan menjaga maruah diri dalam hidup yang sihat demi kehidupan seorang yang berjaya Diriku
26/1/18 dan menjaga maruah diri kehidupan maruah diri. dalam hidup. Maruah
dalam kehidupan. 2. Rujuk juga objektif 1-3 Hidupku
 Amalan cara hidup yang sihat dalam buku teks Unit ii. Perbincangan tentang cara untuk
- Pegangan agama yang kukuh 3. MS 14. memajukan diri dalam pelbagai
- Usaha memajukan diri dalam bidang.
pelbagai bidang. iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Unit 3.

Minggu 1.4 Bertanggungajwab Pekerja bertanggungjawab Unit 4


5 produktiviti meningkat
29/1/18 Kesanggupan diri seseorang 1. Menjalankan tugas yang i. Menyediakan senarai tugas Tugasku
- untuk memikul dan Sedar tentang diri sebagai pekerja dipertanggungjawabkan seorang pekerja (guru, tentera, Tanggung-
2/2/18 melaksanakan tugas serta sebagai pekerja pekerja kilang pembuatan) dan jawabku
kewajipan dengan sempurna.  Sikap bertanggungjawab sempurna. membincangkan kesannya jika
menjalankan tugas sebagai seorang 2. Rujuk juga objektif 1-3 tugas tersebut tidak dibuat
pekerja dalam Buku Teks Unit 4 dengan bersungguh-sungguh.
- Usaha meningkatkan produktiviti. ms 20. iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Unit 4.

Minggu 1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah tinggi menjamin


6 hubungan dengan individu lain Unit 5
5/2/18 Beradab sopan dan berbudi Kesediaan menilai diri sendiri sebelum 1. Bersedia mengakui i. Menonton filem/membaca Amalan
- pekerti mulia dalam menilai orang lain. kesilapan dan petikan dan menilai watak-watak Berbudi
9/2/18 pergaulan seharian.  Sedar dan sanggup membetulkan berfikiran terbuka yang menunjukkan kesediaan : Hidup
kesilapan diri terhadap kritikan dan - mengakui kesilapan diri Sejahtera
 Sedia menerima kritikan dan pandangan untuk - menerima kritikan
pandangan yang membina. perkembangan diri. - pandangan yang membina
2. Rujuk juga objektif 1- ii. Main peranan – situasi berkaitan
2 Buku Teks Unit 5. dengan menyedari dan
MS 26 mengakui kesilapan diri.
iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 5.
SMKBK 4 RPT/PM/T3/2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik. Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/
Pembelajaran Buku Teks
Minggu
7 CUTI TAHUN BARU CINA
(12/2/18 – 16/2/18)

Minggu 1.6 Toleransi Toleransi kunci penyelesaian konflik Unit 6


8
19/2/18 Kesanggupan bertolak ansur, Toleransi mewujudkan persefahaman 1. Mengamalkan sikap i. Pemerhatian terhadap kumpulan Toleransi
- sabar dan mengawal diri bagi  Amalan toleransi membantu toleransi semasa yang membuat aktiviti Kunci
23/2/18 mengelakkan berlakunya menyelesaikan masalah menyelesaikan menyelesaikan masalah dan Kedamaian.
pertelingkahan dan - Saling memahami masalah membuat laporan.
perselisihan faham dan - Fikiran terbuka 2. Rujuk juga objektif 1- ii. Mengumpul dan
kesejahteraan hidup. - Saling menghormati 3 Buku Teks Unit 6. membincangkan isu daripada
- Kesabaran ms 31 keratan akhbar yang
- Baik sangka menunjukkan amalan toleransi.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.
Minggu 1.7 Berdikari Sikap berdikari asas kecemerlangan Unit 7
9
26/2/18 Kebolehan dan kesanggupan Sikap berdikari membawa kejayaan 1. Berdikari dalam i. Tugasan kumpulan tentang sikap Berdikari
- melakukan sesuatu tanpa dalam bidang yang diceburi melaksanakan sesuatu berdikari dalam melaksanakan Tangga
2/3/18 bergantung kepada orang  Amalan berdkari dalam tugas atau kewajipan sesuatu tugas di kalangan Kejayaan
lain. menjalankan tugas bagi memastikan dengan cemerlang tanpa individu atau kumpulan dengan
kejayaan dalam kerjaya yang bantuan orang lain. cemerlang.
diceburi. - Pekerja
- Pekerja 2. Rujuk juga objektif 1-3 - Usahawan
- Usahawan Buku Teks Unit 7 - Ahli Sukan.
- Ahli Sukan ms 35.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 7.
Minggu 1.8 Kerajinan Usaha berterusan menjamin Unit 8
10 kecemerlangan
5/3/18 Usaha yang berterusan Daya usaha pasti membawa kejayaan 1. Berusaha secara i. Mengumpul maklumat tentang Kerajinan
- penuh dengan semangat  Usaha yang berterusan bagi berterusan dalam kejayaan negara dalam bidang Penentu
9/3/18 ketekunan,kecekalan, memastikan kejayaan dalam pelbagai bidang sukan dan ekonomi. Kejayaan
kegigihan, dedikasi dan pelbagai bidang sehingga berjaya. ii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.
berdaya maju dalam - Sukan 2. Rujuk juga objektif
melakukan sesuatu perkara. - EkonomI 1-3 Buku Teks Unit 8
ms 42.
SMKBK 5 RPT/PM/T3/2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/
Pembelajaran Buku Teks
Minggu UJIAN BULANAN 1
11 (12/3/18 – 16/3/18)

Minggu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


12 (17/3/18 – 25/3/18)

Minggu 1.9 Kasih Sayang Sayangi diri hargai kehidupan Unit 9


13
26/3/18 Kepekaan dan perasaan cinta Gejala HIV/AIDS mengancam 1. Menyayangi diri i. Sumbang saran tentang sebab, Hidup
- yang mendalam serta kehidupan dengan menjauhi akibat dan cara mengelakkan diri Bermakna
30/3/18 berbekalkan yang lahir  Sedar akan punca dan akibat gejala gejala yang boleh daripada terlibat dengan gejala Tanpa AIDS
daripada hati yang ikhlas. HIV/AIDS menyebabkan HIV/AIDS.
HIV/AIDS ii. Menghasilkan esei bertajuk
 Tidak terlibat dengan gejala yang 2. Membantu dan ‘Gejala HIV/AIDS mengancam
boleh menyebabkan HIV/AIDS memberi sokongan manusia’
 Usaha membantu penghidap moral kepada iii. Ceramah oleh wakil majlis
HIV/AIDS penghidap HIV/AIDS. AIDS Malaysia.
3. Rujuk juga objektif
1-4 Buku Teks Unit 9 iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.
ms 48

Minggu 1.10 Keadilan Pemerhatian yang adil, rakyat Unit 10


14 sejahtera
2/4/18 Tindakan dan keputusan Prinsip keadilan kerajaan menjamin 1. Menerima prinsip i. Kaji selidik tentang Pembangunan
- yang saksama serta tidak kesamarataan keadilan yang kemudahan/perkhidmatan asas Untuk Semua
6/4/18 berat sebelah.  Layanan yang adil kepada rakyat diamalkan kerajaan yang disediakan oleh kerajaan di Menjamin
jelata 2. Rujuk juga objektif kawasan bandar dan luar bandar. Kemakmuran
- Pendidikan 1-3 Buku Teks Unit ii. Pidato yang bertema ‘ Peluang- Negara
- Kesihatan 10 ms 54. peluang pendidikan yang
- Infrastruktur disediakan oleh kerajaan’
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.
SMKBK 6 RPT/PM/T3/2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /
Pembelajaran Buku Teks
Minggu 1.11 Rasional Amalan sikap rasional mencerminkan Unit 11
15 kebijaksanan
9/4/18 Boleh berfikir berdasarkan Kebijaksanaan menimbangkan kesan 1. Berupaya i. Mengkaji dialog (skrip/rakaman) Bijak Bertindak
- alasan dan bukti yang nyata sesuatu tindakan menjamin hubungan menimbangkan yang menggambarkan Menjamin
13/4/18 dan dapat mengambil yang harmonis kesan setiap penyelesaian masalah/membuat Kesejahteraan
tindakan berasaskan  Kebolehan menimbangkan kesan pertuturan dan keputusan tanpa pertelingkahan
pertimbangan yang wajar. pertuturan dan perlakuan terhadap perlakuan. secara adil.
diri dan orang lain 2. Rujuk juga objektif ii. Mengkaji skrip
- Anggota keluarga 1-3 Buku Teks Unit drama/sketsa/rakaman yang
- Rakan 11 ms 59. menggambarkan penyelesaian
- Jiran masalah/membuat keputusan
tanpa pertelingkahan.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.

Minggu 1.12 Kesederhanaan Kesederhanaan amalan mulia Unit 12


16
16/4/18 Bersikap tidak keterlaluan Kesederhanaan menjamin kesejahteraan 1. Mengamalkan sikap i. Senarai semak reaksi individu Berhemat Dalam
- dalam membuat bersama bersederhana dalam terhadap amalan kesederhanaan Perbelanjaan
20/4/18 pertimbangan dan tindakan  Amalan kesederhanaan dalam memyambut sesuatu semasa menyambut perayaan/hari
sama ada dalam pemikiran, menyambut sesuatu majlis, majlis, perayaan kebesaran
pertuturan atau perlakuan perayaan dan hari kebesaran dan hari kebesaran. ii. mengumpul maklumat/gambar
tanpa mengabaikan - Majlis keluarga 2. Menerima amalan tentang sambutan
kepentingan diri dan orang - Majlis di sekolah kesederhanaan oleh kenduri/perayaan/hari kebesaran
lain. - Perayaan agama/kaum keluarga, sekolah dan berbincang tentang amalan
- Hari kebesaran negara dan kerajaan kesederhanaan semasa sambutan
3. Rujuk juga objektif majlis berkenaan.
1-2 Buku Teks Unit iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12.
12 ms 65.
SMKBK 7 RPT/PM/T3/2018

Minggu Bidang Pembelajaran 2: Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /
Nilai Berkaitan dengan Pembelajaran Buku Teks
kekeluargaan
Minggu 2.1 Kasih Sayang terhadap Kerukunan rumah tangga menjamin Unit 13
17 Keluarga kesejahteraan keluarga
23/4/18
- Perasaan cinta , kasih dan Kasih sayang ibu bapa membentuk 1. Menerima peranan i. Menyenaraikan peranan ibu Kasih Dicurah
27/4/18 sayang yang mendalam dan kebahagiaan keluarga ibu bapa dan mentaati bapa. Asuhan Ditaati
berkekalan terhadap  Peranan ibu bapa mendidik anak- asuhan dan
keluarga. anak dengan penuh kasih sayang didikannya. ii. Melakonkan kehidupan sebuah
- Mengasuh 2. Rujuk juga objektif keluarga dan membuat
- Memberi pendidikan 1-3 Buku Teks Unit penilaian/ramalan.
13 ms 72. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13.

Minggu 2.1 Hormat dan Taat Kepada Hormat budaya keluarga demi Unit 14
18 Anggota Keluarga kesejahteraan bersama
30/4/18 1. Menerima dan i. Bercerita tentang prinsip
- mematuhi prinsip- kekeluargaan masing-masing Prinsip
SMKBK 8 RPT/PM/T3/2018

4/5/18 Memuliakan setiap anggota Prinsip kekeluargaan membentuk imej prinsip dalam - Peraturan, maruah dan Kekeluargaan Asas
keluarga dengan keluarga keluarga. keputusan keluarga. Keharmonian
berinteraksi dan memberi  Amalan prinsip kekeluargaan 2. Rujuk juga objektif ii. Mencipta prinsip kekeluargaan
layanan secara bersopan - Peraturan 1-3 Buku Teks Unit yang diingini.
untuk mewujudkan - Maruah 14 ms 78. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14
keluarga yang harmoni. - Keputusan keluarga

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /
Pembelajaran Buku Teks
Minggu 2.3 Mengekalkan Tradisi Tradisi kekeluargaan pengikat Unit 15
19 Kekeluargaan keluarga bahagia
7/5/18
- Menerima, menghormati Amalan adat dan pantang larang 1. Menjaga nama baik i Mengumpul maklumat tentang Amalan Adat
11/5/18 dan mengamalkan sesuatu menjamin tradisi kekeluargaan dan maruah keluarga adat dan pantang larang Warisan Keluarga
kebiasaan, adat dan  Amalan adat dan pantang larang keluarga.
kepercayaan yang diwarisi memelihara keharmonian keluarga 2. Rujuk juga objektif
secara turun-menurun - Kelahiran 1-3 Buku Teks Unit ii. Menyediakan buku skrap tentang
dalam keluarga - Perkahwinan 15 ms 83. adat dan pantang larang keluarga
- Kematian iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15
SMKBK 9 RPT/PM/T3/2018

Minggu 2.4 Tanggungjawab Kesejahteraan hidup berkeluarga Unit 16


20 terhadap Keluarga memartabatkan maruah
14/5/18 Kewajipan yang harus keluarga. 1. Menjaga nama baik i. Perbincangan tentang watak yang Maruah Keluarga
- dilaksanakan oleh setiap dan maruah menjaga maruah keluarga Impian Bersama
18/5/18 individu terhadap keluarga Maruah keluarga tanggungjawab keluarga. berdasarkan tayangan
untuk melahirkan keluarga anggotanya 2. Rujuk juga objektif filem/drama.
bahagia,meningkatkan imej  Tanggungjawab memelihara maruah 1.3 Buku Teks Unit ii. Menyediakan peta minda tentang
dan menjaga maruah keluarga 16 ms 89. perkara-perkara yang boleh dan
keluarga. - Usaha meningkatkan kemajuan tidak boleh dilakukan dalam
diri dan keluarga menjaga maruah keluarga.
- Tidak melibatkan diri dalam ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
perlakuan yang tidak sihat. Unit 16,

Minggu Bidang Pembelajaran3: Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /
Nilai Berkaitan dengan Alam Pembelajaran Buku Teks
Sekitar
3.1 Menyayangi dan Alam sekitar berkualiti menjamin Unit 17
Menghargai Alam Sekitar kesejahteraan bersama

Kesedaran tentang perlunya Penjagaan alam sekitar tanggungjawab 1. Melibatkan diri i. Mengumpulkan gambar dan Pemeliharaan Alam
memelihara dan memulihara bersama dalam pelbagai keratan akhbar tentang perlakuan Sekitar
alam sekeliling untuk  Penglibatan dalam menjaga aktiviti penjagan individu yang menjaga alam Tanggungjawab
mengekalkan keseimbangan keseimbangan ekosistem alam sekitar. sekeliling. Bersama
ekosistem. - Individu 2. Rujuk juga objektif ii. Sumbang saran tentang sebab,
- Berkumpulan 1-3 Buku Teks Unit akibat dan cara mengawal
17 MS 95. pencemaran.
Minggu iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
21 Unit 17.
SMKBK 10 RPT/PM/T3/2018

21/5/18 3.2 Keharmonian antara Udara bersih anugerah Tuhan yang Unit 18
- Manusia dengan Alam tidak ternilai
25/5/18 Sekitar.
Keadaan saling memerlukan Udara bersih menjamin hidup sihat. 1. Tidak melibatkan diri i. Mengumpul maklumat tentang Udara Bersih
hubungan yang harmonis  Punca pencemaran udara dan dalam kegiatan yang sebab, akibat dan cara mengawal Hidup Selesa
antara manusia dengan alam kesaanya boleh mencemarkan pencemaran dari media cetak dan
sekeliling supaya kualiti  Peranan pelbagai pihak dalam udara. elektronik.
kehidupan manusia dan menangani pencemaran alam 2. Rujuk juga objektif ii. Projek-projek pengawalan
alam sekeliling terpelihara. sekitar. 1-3 Buku Teks Unit pencemaran udara
102. - Projek kitar semula
- Projek pelupusan
sampah
iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 18.

Minggu
22-23 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018 (28/5/18 – 8/6/18)

Minggu
24-25 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2018 (9/6/18 – 24/6/18)

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 3 Semester 2 2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /
Pembelajaran Buku Teks
SMKBK 11 RPT/PM/T3/2018

3.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan sumber laut sebagai


warisan alam Unit 19

Pengekalan keseimbangan Pengekalan sumber laut tanggungjawab 1. Menyedari i. Tayangan filem dokumentari
alam sekeliling sebagai bersama kepentingan laut dan tentang kepentingan laut dan Sumber Laut
tanggungjawab bersama  Kepentingan laut dan lautan kepada lautan kepada lautan kepada kehidupan. Terpelihara
untuk kesejahteraan hidup. manusia manusia. ii. Menulis surat penghergaan Manfaat Bersama
- Sumber Protein 2. Bertanggungjawab kepada organisasi yang
- Sumber tenaga melindungi dan melindungi hidupan marin.
 Tanggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan iii. Melibatkan diri dengan projek
mengekalkan hidupan marin marin. yang dijalankan melindungi
- Penyu 3. Rujuk juga objektif hidupan marin.
- Dugong 1-3 Unit 19 ms 109. iv. Rujuk juga aktiviti buku teks
- Terumbu karang Unit 19.

Minggu
26
25/6/18 3.4 Peka terhadap isu-isu Tindakan bertanggungjawab
- Alam Sekitar menjamin kualiti alam sekitar Unit 20
29/6/18

Prihatin terhadap persoalan Aktiviti terancang menjamin kualiti 1. Lebih prihatin i. Aktiviti kreatif seperti mencipta Masyarakat
yang berkaitan dengan alam alam sekitar terhadap isu alam puisi/cogan kata/lirik dan Prihatin Alam
sekeliling dan berusaha  Pengurusan aktiviti manusia secara sekitar dan melukis poster tentang penjagaan Terpelihara
menyelesaikannya terancang melibatkan diri dalam alam sekitar.
- Pembangunan yang terancang aktiviti menjaganya. ii. Mengumpul maklumat/membuat
- Tiada pembakaran terbuka kajian kes tentang kagiatan yang
- Pembuangan sisa toksik secara 2. Rujuk juga objektif merosakkan alam sekitar
terancang dan terkawal. 1-3 Buku Teks Unit - Penerokaan hutan/pembalakan
20 ms 115. haram
iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 20

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /
4 Nilai Berkaitan Dengan Pembelajaran Buku Teks
Patriotisme
SMKBK 12 RPT/PM/T3/2018

4.1 Cinta akan Negara Sayangi khazanah negara, warisan Unit 21


bangsa

Perassan sayang dan bangga Khazanah negara kebanggaan kita 1. Berbangga dengan i. Aktiviti permainan tradisional Khazanah Negara
kepada negara serta  Khazanah negara dihargai dan khazanah negara. - congkak, gasing dan wau Warisan Bersama
meletakkan kepentingan dipelihara 2. Menyokong segala ii. Buku skrap tentang khazanah
negara melebihi - Seni bina negara usaha pemeliharaan negara dalam aspek seni bina
kepentingan diri - Tempat-tempat bersejarah khazanah negar. negara, tempat-tempat
. - Warisan kesenian negara 3. Rujuk juga objektif bersejarah dan warisan kesenian
Minggu 1.3 Buku Teks Unit negara.
27 21 ms 122 iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.
2/7/18
- 4.2 Taat Setia kepada Raja Rukun Negara asas pegangan hidup Unit 22
6/7/18 dan Negara rakyat

Kepatuhan dan kesetiaan Prinsip Rukun Negara dihayati bersama 1. Menghayati dan i. Menyenarai perlakuan yang Rukun Negara Asas
yang berkekalan kepada  Kepentingan prinsip Rukun Negara mengamalkan menunjukkan penghayatan Kesetiaan.
Raja dan negara.  Usaha untuk menghayati dan prinsip Rukun Negara terhadap Prinsip Rukun Negara
mengamalkan prinsip Rukun 2. Rujuk juga objektif ii. Minggu Penghayatan Rukun
Negara. 1-3 Buku Teks Unit Negara
22 ms 130. Contoh aktiviti : kuiz/cogan kata/
melukis poster.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/
Pembelajaran Buku Teks
SMKBK 13 RPT/PM/T3/2018

4.3 Sanggup Berkorban Kesediaan rakyat berkorban untuk Unit 23


untuk Negara program negara menjamin
kecemerlangan negara
Kerelaan melakukan atau Kesediaan menjayakan pelbagai 1 Menyokong dan i. Mencipta/mengumpul risalah Berkorban Demi
menyerahkan sesuatu program negara bermula dari hati melibatkan diri dalam tentang tempat-tempat Kemajuan Negara
termasuk nyawa sebagai  Kesediaan dan kesanggupan rakyat pelbagai kempen pelancongan dalam negara.
tanda kebaktian untuk menjayakan pelbagai kempen negara ii. Pemeran Barangan Buatan
negara. negara 2. Rujuk juga objektif Malaysia di bilik darjah.
- Melancong Dalam Negeri 1-2 Buku Teks Unit iii. Kutipan derma untuk Hari
- Belilah Barang Buatan 23 ms 137. Pahlawan.
Minggu Malaysia ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23
28 - Masyarakat Penyayang
9/7/18
- Bidang Pembelajaran 5
13/7/18 Nilai Berkaitan dengan
Hak Asasi Manusia.

5.1 Melindungi Hak Kanak- Pendidikan sempurna membentuk 1. Berhak mendapat i. Perbincangan tentang peranan ibu Unit 24
kanak insan cemerlang didikan dan ilmu bapa, guru, masyarakat dan media
pengetahuan. massa dalam memberi pendidikan
Membela, memberi Pendidikan menjamin masa depan anak- 2. Memahami dan kepada anak-anak. Pendidikan
naungan dan memelihara anak menerima bahawa ibu ii. Pidato bertajuk ‘Kepentingan Membentuk
hak kanak-kanak bagi  Pembentukan insan berakhlak mulia bapa, guru, kanak-kanak memperoleh Keperibadian
menjamin kehidupan melalui pendidikan formal dan tidak masyarakat dan pendidikan yang sempurna’ Mulia
mereka yang sempurna. formal tanggungjawab bersama media massa
- Ibu bapa bertanggungjawab ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.
- Guru memberikan
- Masyarakat pendidikan kepada
- Media massa anak-anak.
3. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
24 ms 143.

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/
Pembelajaran Buku Teks
SMKBK 14 RPT/PM/T3/2018

5.2 Menghormati Hak Pengiktirafan hak wanita menjamin Unit 25


Wanita kebahagian keluarga

Melindungi dan Hak wanita sebagai isteri, ibu dan 1. Menerima wanita i. Forum – ‘Peranan wanita dalam Wanita Insan
mengiktiraf wanita pendidik serta pengasuh dalam sebagai angota keluarga’ Istimewa
sebagai individu yang kehidupan berkeluarga penting dalam ii. Pantomin – hari Ibu
boleh memberi sumbang-  Hak wanita sebagai isteri seperti keluarga iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
an dalam pembangunan mana dalam ‘ikrar nikah’ 2. Menghormati peranan Unit 25.
keluarga, masyarakat dan  Hak wanita sebagai ibu wanita sebagai ibu
negara. - Pengurusan keluarga yang menguruskan
- Peranan sebagai pendidik dan rumah tangga.
pengasuh 3. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
Minggu 25 ms149.
29
16/7/18
- 5.3 Melindungi Hak Pekerja Pengiktirafan terhadap pekerja Unit 26
20/7/18 pemangkin produktiviti
Menghormati,menghargai Hak pekerja untuk mendapat 1. Menyokong usaha i. Sumbang saran/perbincangan Pekerja : Jasamu
dan mengiktiraf pengiktirafan mengiktiraf jasa dan tentang sumbangan pekerja dalam Dihargai, Hakmu
perkhidmatan,jasa dan  Jasa dan sumbangan pekerja perlu sumbangan pekerja kehidupan seharian. Diiktiraf
sumbangan golongan dihargai 2.Rujuk juga objektif ii. Mengumpul maklumat tentang
pekerja dalam - Hari Pekerja 1-3 Buku Teks unit objektif Hari Pekerja disambut
pembangunan negara. - Ganjaran dan penghargaan 26 ms 155. setiap tahun.
iii.Mencipta slogan bagi mengiktiraf
sumbangan pekerja kepada
negara.
iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran BBM
SMKBK 15 RPT/PM/T3/2018

Pembelajaran Panduan Guru


/Buku Teks
5.4 Menghormati Hak Kecacatan bukan penghalang Unit 27
Golongan Kurang produktiviti
Berupaya

Memberi layanan yang Golongan kurang berupaya mampu 1 Menerima bahawa i. Lawatan ke rumah golongan Kecacatan Bukan
bersopan kepada golongan menyumbang kepada negara golongan kurang kurang berupaya Penghalang
kurang berupaya supaya  Peranan dan sumbangan golongan berupaya juga dapat ii. Membuat folio tentang
tidak berasa tersisih dan kurang berupaya dalam pelbagai menyumbang dalam individu/golongan kurang
mengiktiraf mereka bidang pelbagai bidang berupaya yang berjasa
sebagai insan ciptaan - Ekonomi iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.
Tuhan. - Sosial 2. Rujuk juga objektif
- Agama 1-2 Unit 27 ms 160.

Minggu
30
23/7/18 5.5 Melindungi Hak Pendidikan kepenggunan membantu Unit 28
- Pengguna mengenakkan hak pengguna
27/7/18
Membela dan memelihara Pengetahuan kepenggunan pemangkin 1. Menggunakan i. Ceramah tentang pendidikan Pengguna
hak individu untuk menjadi kualiti barangan dan perkhidmatan pengetahuan kepenggunaan oleh ahli kelab Bijaksana Hak
pengguna yang  Pendidikan kepenggunaan kepenggunaan dalam pengguna. Terbela
berilmu,mendapat mendidik pengguna bersikap menegakkan hak ii. Manulis surat/artikel
perkhidmatan serta lebih rasinal sebagai pengguna menyuarakan ketidakpuasan hati
barangan yang berkualiti - Pilihan barangan dan tentang barangan yang dibeli atau
dan tidak mudah perkhidmatan berdasarkan 2. Rujuk juga objektif perkhidmatan yang diterima.
dieksplotasi. harga dan kualiti 1-3 Buku Teka Unit
- Menyuarakan ketidakpuasan 28 ms 169. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.
hati
- Tuntutan ganti rugi melalui
pampasan
- Tuntutan terhadap alam sekitar
yang bersih dan selamat.
SMKBK 16 RPT/PM/T3/2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran BBM
Bidang Pembelajaran 6 Pembelajaran Panduan Guru
Nilai Berkaitan Dengan /Buku Teks
Demokrasi.

Unit 29
6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang menjamin
Undang-undang. kesejahteraan masyarakat

Menerima dan mematuhi Undang-undang membantu masyarakat 1 Tidak melibatkan diri i. Ceramah tentang salah laku yang Mematuhi Undang-
peraturan dan undang- berdisiplin dalam kegiatan yang perlu diatasi berdasarkan undang- undang Asas
undang yang telah  Salah laku perlu diatasi menyalahi peraturan undang. Kejahteraan
ditentukan tanpa mengira berlandaskan undang-undang dan undang-undang ii. Forum.sketsa tentang kegiatan
sesiapa dan di mana - Gengsterisme yang menyalahi peraturan dan
seseorang itu berada. - Vandalisme 2. Rujuk juga objektif undang-undang
- Pengedaran/penjualan bahan 1-3 Buku Teks Unit iii.Tayangan filem tentang salah
media berunsur lucah 29 ms 176. laku
Minggu - Menciplak hasil ciptaan orang iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.
31 lain.
30/7/18 Unit 30
- 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara mencerminkan
3/8/18 kematangan diri.
Kebebasan berucap dan Amalan berfikir sebelum bersuara 1 Berfikir sebelum i. Sumbang saran untuk Berfikir Sebelum
mengeluarkan fikiran menjamin keputusan terbaik bersuara menyelesaikan masalah tentang Bersuara
dengan batasan tertentu  Amalan berfikir sebelum sesuatu isu dan membuat
bagi menjaga keselamatan bersuara 2.Rujuk juga objektif keputusan
dan ketenteraman. - Proses membuat keputusan dan 1-3 Buku Teks Unit ii. Sesi perbincangan antara
mengambil tindakan 30 ms 182. pengawas/AJK kelas/pemimpin
murid dengan murid-murid lain
untuk menyelesaikan sesuatu
masalah.

iii . Rujuk aktiviti buku teks Unit


30.
SMKBK 17 RPT/PM/T3/2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru
Pembelajaran /Buku Teks

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan mendapat pendidikan Unit 31


agama menjamin kesejahteraan
bersama
Kebebasan setiap individu Rakyat Malaysia bebas mendapat 1 Menerima bahawa i. Mencari maklumat daripada Pendidikian Agama
untuk menganuti dan pendidikan agama setiap individu bebas internet tentang pendidikan agama Menjana
mengamalkan agamanya seperti  Peluang mendapat pendidikan mendapat pendidikan dan membincangkannya. Kesejahteraan
yang diperuntukkan dalam agama seperti yang agama. Negara
Perlembagaan Malaysia. diperuntukan 2. Mendapat pendidikan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.
- Pendidikan formal dan tidak agama secara formal
formal ( Institusi pendidikan, atau tidak formal.
rumah, tempat-tempat
beribadat) 3. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
Minggu 31 ms 187.
32
6/8/18
- 6.4 Penglibatan Diri dalam Program negara dijayakan bersama Unit 32
10/8/18 Pembangunan Negara

Kebebasan untuk Pelaksanaan kempen negara 1 Melibatkan diri dalam i. Melukis poster kempen yang Penglibatan Diri
melibatkan diri dalam tanggungjawab bersama menjayakan kempen- dianjurkan Dalam
pelbagai aktiviti  Tangungjawab pelbagai pihak kempen yang i. Pertandingan mencipta/melukis Pembangunan
pembangunan negara bagi menjayakan kempen- dianjurkan demi logo/tema sempena sesuatu Negara
dengan mematuhi kempen yang dianjurkan demi kemajuan negara kempen Tanggungjawab
peraturan,undang-undang kemajuan negara iii.Perbincangan tentang lirik lagu Bersama
dan Perlembagaan - Agensi kerajaan 2. Rujuk juga objektif bagi sesuatu sambutan kempen.
Malaysia. - Badan bukan kerajaan 1-3 Buku Teks Unit iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.
- Pihak swasta 32 ms 193.
- Individu

Minggu UJIAN BULANAN 2


33 (13/8/18 – 17/8/18)

Minggu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


34 (18/8/18 – 26/8/18)
SMKBK 18 RPT/PM/T3/2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru
Pembelajaran /Buku Teks

6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka menjamin kebaikan Unit 33


semua pihak
Bersedia memberi dan Amalan sikap terbuka menjamin 1. Bersikap terbuka i. Senarai semak : penilaian kendiri Sikap Keterbukaan
menerima pandangan, hubngan yang harmonis dalam membuat tentang sikap keterbukaan murid. Membentuk
pembaharuan dan kritikan  Amalan skap keterbukaan keputusan dan Hubungan
selaras dengan kebenaran untuk membuat keputusan dan menyelesaikan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33. Harmonis
fakta dan norma menyelesaikan masalah dalam sesuatu masalah
masyarakat Malaysia. pelbagai situasi dalam pelbagai
- Perbincangan dan mesyuarat situasi.
(keluarga, rakan, guru dan 2. Rujuk juga objektif
anggota masyarakat) 1-2 Buku Teks Unit
Minggu 33 ms 199.
35
27/8/18 Bidang Pembelajaran 7
- Nilai Berkaitan Dengan Unit 34
31/8/18 Keamanan dan Keharmonian

7.1 Hidup Bersama Secara Penyelesaian konflik tanpa keganasan 1. Menyokong dan i. Menghasilkan peta minda tentang Diplomasi Menjana
Aman menjamin keamanan melibatkan diri dalam matlamat, objektif, pelaksanaan Keamanan
Hidup berbaik-baik antara Penyelesaian konflik secara diplomasi menjayakan dasar dan kesan sesuatu dasar kerajaan.
satu sama lain dengan demi kebaikan bersama negara ii. Kajian tentang keberkesanan
mengutamakan kedamaian  Saling membantu dan bersama- sesuatu program pembangunan
dan keharmonian hidup sama menjayakan pelbagai 2. Rujuk juga objektif negara kepada kerajaan dan
tanpa mengira dasar negara 1-3 Buku Teks Unit rakyat.
agama,bangsa,dan budaya. - Ekonomi 34 ms 206.
- Sosial iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit
34.
SMKBK 19 RPT/PM/T3/2018

Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru
Pembelajaran /Buku Teks

7.2 Saling Membantu dan Rakyat pemangkin kejayaan dasar Unit 35


Bekerjasama negara
Usaha yang baik dan Dasar negara dijayakan bersama 1.Menyokong dan i. Menghasilkan peta minda Rakyat Muafakat
mambina yang dilakukan  Saling membantu dan bersama- melibatkan diri dalam tentang matlamat/objektif, Negara Berjaya
bersama pada peringkat sama menjayakan pelbagai menjayakan dasar pelaksanaan dan kesan sesuatu
individu,komuniti atau dasar negara negara. dasar kerajaan.
negara untuk mencapai - Ekonomi 2. Rujuk juga objektif ii. Kajian tentang keberkesanan
sesuatu matlamat. - Sosial 1-2 Buku Teks Unit sesuatu program pembangunan
Minggu 35 ms 212. negara kepada kerajaan dan
36 rakyat.
3/9/18 ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.
-
7/9/18 7.3 Saling Menghormati Hormat-menghormati antara negara Unit 36
antara Negara penting untuk kesejahteran sejagat
Menghargai dan Kemerdekaan lambing kedaulatan 1. Menghormati i. Mencari maklumat dari internet Hormat-
memuliakan hubungan sesebuah negara kemerdekaan dan tentang sejarah kemerdekaan menghormati
antara negara untuk  Kemerdekaan sesebuah negara kedaulatan sesebuah negara-negara jiran. Membawa Berkat
menjamin kesejahteraan dihormati negara. ii. Mengumpul keratan akhbar
sejagat.  Sebarang bentuk pencerobohan 2. Rujuk juga objektif tentang kes pencerobohan
terhadap sesebuah negara mesti 1-3 Buku Teks Unit sempadan negara-negara di
dielakkan 36 ms 220. dunia dan membuat rumusan.
- Pencerobohan sempandan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.
negara ( daratan, perairan dan
udara)

Minggu PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3


37 (10/9/18 – 14/9/18)

Minggu GERAK GEMPUR PT3


38-40 (17/9/18 – 5/10/18)

Minggu PEPERIKSAAN PT3


41 (8/10/18 – 12/10/18)

Minggu AKTIVITI SELEPAS PT3


42-47 (15/10/18 – 23/11/18)
SMKBK 20 RPT/PM/T3/2018

Minggu CUTI AKHIR TAHUN (24/11/2018 hingga 3/1/2019)


48-53