Anda di halaman 1dari 38

© Kerajaan Malaysia 2017

Hakcipta Terpelihara. Penerbitan ini adalah semata-mata untuk


kegunaan Sistem Rancangan Pendidikan Individu Secara Dalam
Talian (e-RPI) sahaja. Tiada sebahagian atau kesemuanya
penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan di dalam sistem
capaian atau disalurkan di dalam sebarang bentuk atau sebarang
cara secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau

PANDUAN sebagainya tanpa kebenaran terlebih dahulu dari pihak Kerajaan


Malaysia

PENGGUNAAN
SISTEM e-RPI

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS


• Keperluan Minima Versi Pelayar dan Sistem

• Langkah-Langkah Mengakses Sistem e-RPI


KEPERLUAN PELAYAR (BROWSER) DAN SISTEM UNTUK MENCAPAI SISTEM e-RPI
Kemaskini Penetapan Pengisian Pengisian
profil Persidangan Matlamat faktor akademik Selesai
murid dan RPI dalam keupayaan berfungsi
laporan Tahun MBK MBK
perubatan Semasa

• Peranan • Panel • Hala • Kebolehan dan • Menyenaraikan • Ulangi


GPK/GPK Pend Permuafakatan tuju/matlamat kekangan MBK intervensi yang Persidangan RPI
Khas/ Penyelaras RPI MBK dalam tahun • Kemukakan dilaksanakan untuk Isu Major
• Keputusan semasa dengan maksimum 4 secara ansur seterusnya
persidangan akan merujuk kepada kekangan untuk maju dalam
menentukan isu jenis kurikulum setiap MBK tempoh yang
major dan yang diikuti (Kekangan yang ditetapkan bagi
interventsi untuk • Realistik dan dikenalpasti turut menangani isu
meningkatkan berdasarkan merupakan major MBK
kefungsian MBK kebolehan serta antara isu major • Diisi oleh
• Diisi oleh keupayaan MBK. yang perlu diberi pencatat RPI
pencatat RPI • Diisi oleh intervensi untuk
pencatat RPI meningkatkan
kefungsian MBK)
• Diisi oleh
pencatat RPI
Langkah 1
Taip http://ppirpi.moe.gov.my

SISTEM e-RPI

Langkah 2 Masukkan ID Pengguna Mengikut Peranan


Penyelaras LoginID: Kod Sekolah (Huruf Besar)
Langkah 3 Masukkan Kata Laluan Sistem e-RPI
Pencatat RPI LoginID: No. IC tanpa sempang (“-”)

Rajah 1: Paparan Skrin Log Masuk


Laman Utama

Rajah 2. Paparan Laman Utama


Menu Tukar Kata Laluan
Langkah 4
dipaparkan
Klik Fungsi Khas

Rajah 4. Paparan Menu di Fungsi Khas

Langkah 5
Gerakkan kursor tetikus ke
Tukar Kata Laluan dan klik.

Rajah 3. Capaian ke Menu Fungsi Khas

Rajah 5. Capaian Menu di Fungsi Khas


Langkah 6
Masukkan kata laluan baharu. Sahkan kata laluan. Tekan Simpan.

Rajah 6. Paparan Tukar kata laluan


Langkah 7
Pilihan Menu dipaparkan
Klik Laporan

Rajah 8. Paparan Menu di Laporan

Langkah 8
Gerakkan kursor
tetikus ke menu yang
Rajah 7. Capaian ke Menu Laporann diinginkan dan klik

Bagi meyokong penambahbaikan yang sedang


diusahakan, BPKhas telah memurnikan panduan
pengguna tersebut dari aspek konsep pengisian,
persembahan grafik dan mengamalkan konsep
Rajah 9. Capaian Menu di Laporan
tanpa kertas dari segi percetakan laporan dalam
Rancangan Pendidikan Individu.
Langkah 9
Gerakkan kursor tetikus ke RPI sehingga 2017
Langkah 10: Gerakan kursor
tetikus ke Tahun. Pilihan
Tahun dipaparkan

Rajah 11. Capaian Menu di Tahun

Rajah 10. Capaian ke Menu Laporan RPI

Langkah 11: Pilih nama murid


Penyelaras RPI perlu menyimpan dan gerakkan kursor tetikus ke
rekod RPI mengikut folder dalam untuk memuat turun laporan RPI
bagi murid berkenaan.
tahun semasa kerana sistem
hanya menyimpan maklumat bagi Rajah 12 . Paparan Menu di Laporan
murid yang masih berada di dalam
sistem APDM sahaja.
Langkah 12
Gerakkan kursor tetikus ke RPI bermula 2018

Rajah 14. Capaian Menu di Laporan


Langkah 13: Pilih nama murid
dan gerakan kursor tetikus ke
Rajah 13. Capaian Menu di Laporan untuk memuat turun laporan RPI
bagi murid berkenaan.

Hanya Perakuan dicetak


bagi mendapatkan
tandatangan ibu
bapa/penjaga
Langkah 14
Klik Elemen RPI

Rajah 17. Capaian Menu di Laporan

Pilihan Menu dipaparkan


Langkah 15
Gerakkan kursor tetikus
Rajah 16. Paparan Menu di Elemen RPI
ke menu yang
diinginkan dan klik

Rajah 15. Capaian ke Elemen RPI


Status pengisian sehingga tarikh
tertera akan dikemaskini oleh BPKhas
(superadmin) dari semasa ke semasa
Langkah 16
Klik Status Pengisian Status maklumat telah lengkap diisi.
Status maklumat belum lengkap diisi.

Langkah 17
Gerakkan kursor
tetikus ke atau dan
klik untuk verifikasi
pengisian guru.

Rajah 19. Paparan Status Pengisian

Rajah 18. Capaian ke Status Pengisian


Langkah 18
Klik Profil murid untuk Senarai Langkah 19
Murid bagi tahun semasa Gerakkan kursor tetikus
ke untuk kemaskini
maklumat murid.
Klik untuk hapus
maklumat murid

Rajah 21. Paparan Senarai Murid

Rajah 20. Capaian ke Profil Murid


Langkah 20
Klik untuk masuk ke paparan
maklumat peribadi murid

Langkah 21
Lengkapkan maklumat
yang diperlukan dan
Rajah 22. Capaian ke Profil Murid tekan Simpan.

Rajah 23. Paparan Maklumat Peribadi Murid


Guru perlu memastikan
maklumat peribadi murid
telah dikemaskini oleh guru
data sebelum menambah
murid tersebut dari sistem
APDM.
Langkah 22
Klik untuk hapus
maklumat murid

Langkah 23
Klik OK.

Rajah 25. Paparan Kotak Mesej “Hapuskan Rekod IC – Nama Murid?”

Rajah 24. Capaian ke Profil Murid


Fungsi ini digunakan
apabila murid berpindah
ke sekolah lain atau telah
tamat persekolahan
Jendela Timbul bagi
Semak Data Murid Sistem
APDM dipaparkan.
Langkah 24
Klik Tambah Murid dari APDM untuk
menambah murid dalam sistem e-RPI Langkah 25 (ii) Langkah 25 (i)
Tatal senarai nama tersebut dan klik ✓
Langkah 25 (i)
pada nama yang dikehendaki. Kemudian,
klik Tutup.

Langkah 25 (ii)
Masukkan nama murid atau no. K/P dalam
ruangan yang diberikan dan tekan Cari.
Klik ✓ pada nama murid yang dikehendaki.
Seterusnya, klik Tutup.

Rajah 26. Capaian Fungsi Tambah Murid dari APDM Rajah 27. Paparan Jendela Timbul bagi Semak Data Murid Sistem APDM

Fungsi ini digunakan


apabila sekolah
menerima murid baharu
dalam PPK
(Murid baru/Murid
Pindah Masuk ke
Sekolah)
Rajah 28. Paparan Senarai Murid Baharu dalam Sistem e-RPI
Langkah 26
Klik Laporan Perubatan

Langkah 27
Gerakkan kursor tetikus ke
untuk masuk ke paparan
Laporan Pegawai Perubatan
bagi murid berkenaan.

Rajah 30. Paparan Senarai Murid

Rajah 29. Capaian ke Laporan Perubatan Langkah 28


Gerakkan kursor tetikus ke untuk
tambah laporan perubatan murid.

Rajah 31. Paparan Laporan Pegawai Perubatan bagi Murid berkenaan


Langkah 31
Salin dan Pilih Tarikh berdasarkan tarikh
Laporan Perubatan dikeluarkan oleh
Langkah 29
pegawai perubatan.
Salin maklumat dari Laporan Perubatan yang dikeluarkan
oleh pegawai perubatan dalam ruangan yang disediakan.

Rajah 34. Paparan Kalendar bagi Tarikh Laporan Dikeluarkan.

Langkah 32
Tekan Simpan

Rajah 32. Paparan Laporan Pegawai Perubatan

Pilihan Menu Cadangan Rajah 35. Paparan Simpan untuk menyimpan maklumat
Penempatan dipaparkan yang telah dikemaskini

Langkah 30
Gerakkan kursor tetikus ke
Menu yang diinginkan dan
Rajah 33. Paparan Menu Cadangan Penempatan klik.
Ruangan Laporan
Perubatan dipaparkan.

Rajah 36. Contoh Laporan Perubatan bagi Murid X


Langkah 33
Klik pada pautan kecacatan
yang disahkan untuk
Perlu diingatkan bahawa log in session untuk sistem mengemaskini maklumat
ini adalah selama 10 minit! Pastikan anda sentiasa (sekiranya perlu)
simpan maklumat yang telah dikemaskini dari Rajah 37. Paparan Laporan Pegawai Perubatan setelah dikemaskini
semasa ke semasa. Sistem akan auto log out
sekiranya tiada sebarang input diterima atau sistem
dalam keadaan tidak aktif dalam tempoh tersebut.
Senarai Murid Dipaparkan

Langkah 35
Pilih Tahun dan gerakkan
kursor tetikus ke untuk
masuk ke paparan Sidang
bagi murid berkenaan .

Rajah 39. Paparan Senarai Murid


Langkah 36
Gerakkan kursor tetikus ke
Tambah untuk menambah
Langkah 34 maklumat sidang bagi murid
Klik pada Sidang berkenaan.

Rajah 39. Paparan Tambah Sidang RPI


Rajah 38. Capaian ke Sidang
Paparan Sidang dipaparkan
Langkah 37
Gerakkan kursor tetikus ke
Kalendar untuk mencatatkan
tarikh persidangan.

Rajah 42. Paparan Kalendar untuk Tarikh Sidang

Klik Tambah untuk


menambah maklumat tentang
Langkah 38 Status Kehadiran Mesyuarat.
Lengkapkan
ruangan
pengisian
Sidang
Rajah 43. Paparan Kehadiran Mesyuarat
Rajah 41. Paparan Ruangan Pengisian Sidang

Langkah 39 Langkah 40
Tekan Seterusnya untuk Isikan ruangan
tambah maklumat Kehadiran pengisian dengan
Mesyuarat maklumat berkenaan
dan tekan Simpan.

Rajah 44. Paparan Status Kehadiran Mesyuarat


Langkah 41
Klik pada pautan tarikh untuk
mengemaskini maklumat
(sekiranya perlu)

Rajah 41. Paparan Sidang RPI setelah dikemaskini


Glosari:
Bilangan Kuantiti/nombor mesyuarat
Tujuan Objektif/ hala tuju persidangan
Perbincangan Agenda/perkara yang
Sidang dibincangan dalam persidangan
Keputusan i. Persepakatan/hasil
Sidang perbincangan
ii. Isu major yang telah
dikenalpasti dan
dipersetujui oleh semua
panel permuafakatan RPI.
iii. Juga merupakan matlamat
jangka pendek bagi
Rajah 42. Paparan Contoh Pengisian Sidang.
membantu untuk mencapai
matlamat jangka panjang.
Langkah 43
Pilih tahun dan Klik
untuk masuk ke
paparan pengisian
Langkah 42
matlamat jangka masa
Klik Matlamat
panjang bagi tahun
semasa.

Rajah 44: Paparan Senarai Murid bagi Pengisian Matlamat Jangka Panjang (Tahun Semasa)

Langkah 44
Lengkapkan ruangan yang
diberikan dengan maklumat
berkaitan dan tekan Simpan.

Rajah 43: Capaian ke Matlamat

Dokumen RPI menyenaraikan intervensi yang


Rajah 45: Paparan Pengisian Matlamat Jangka Panjang (Tahun Semasa)
dilaksanakan untuk mengatasi isu major bagi
meningkatkan kefungsian MBK. Matlamat Jangka
Panjang ditetapkan bertujuan untuk menyatakan hala
tuju murid berdasarkan kurikulum yang diikuti bagi
sepanjang tahun.
Rajah 46. Paparan Contoh Pengisian Matlamat Jangka Panjang (Tahun Semasa)
Langkah 46
Pilih tahun dan klik
untuk masuk ke
Langkah 45
paparan Tambah
Klik Faktor Keupayaan
Faktor Keupayaan.

Rajah 48: Paparan Senarai Murid bagi Pengisian Faktor Keupayaan

Langkah 47
Klik Tambah
untuk menambah
maklumat tentang
kekuatan dan
kekangan bagi
murid berkenaan.
Rajah 49: Paparan Tambah Faktor Keupayaan

Rajah 47: Capaian ke Faktor Keupayaan


Langkah 48
Pilih jenis
kurikulum, isikan
ruangan yang
diberikan dengan
maklumat
berkaitan dan
Simpan.

Rajah 50: Paparan Ruangan Pengisian Faktor Keupayaan


Laporan Perubatan Fatimah
Buta sejak lahir
Kategori: B1 (NLP)
Punca ketidakupayaan: bayi
pramatang
Ketidakupayaan lain: Developmental
Delay, Hemoplegia
Langkah 49
Klik pada atau untuk
mengemaskini atau
menghapus maklumat
(sekiranya perlu) dan tekan
Kembali untuk kembali ke
senarai murid.

Rajah 51. Paparan Contoh Pengisian Faktor Keupayaan

Pengisian Kesediaan/Kekuatan dan


Kekurangan/kekangan haruslah Rajah 52. Paparan Faktor Keupayaan setelah dikemaskini.
berfokuskan ciri-ciri khas yang
ditunjukkan oleh murid akibat dairpada
KETIDAKUPAYAAN yang dihadapi.
Langkah 53
Klik pada butang keputusan
persidangan dan pilih jenis alat
pengukur yang digunakan untuk
membuat penilaian RPI. Kemudian
Langkah 50 tekan Simpan.
Klik Akademik Berfungsi

Langkah 51
Pilih tahun dan klik
untuk masuk ke Jenis alat pengukur
paparan Kemaskini
Akademik Berfungsi
Rajah 54: Paparan Senarai Murid bagi Pengisian Akademik Berfungsi

Rajah 56: Paparan Ruangan Pengisian Akademik Berfungsi

Langkah 52
Klik pada atau untuk
mengemaskini atau menghapus
maklumat (sekiranya perlu) dan
tekan Kembali untuk kembali ke
Rajah 53: Capaian ke Akademik Berfungsi senarai murid.
Rajah 57: Paparan Tambah Intervensi
Langkah 54
Rajah 55: Paparan Kemaskini Maklumat Akademik Berfungsi
Klik pada pautan keputusan
persidangan, kemudian klik
Tambah Intervensi
Langkah 56
Klik pada atau untuk
Langkah 55 mengemaskini atau menghapus
Lengkapkan ruangan yang diberikan, pilih maklumat (sekiranya perlu) dan
tarikh dan status. Kemudian, Tekan Simpan. tekan Kembali untuk kembali ke
senarai murid.

Langkah 57
Klik Tambah Intervensi
untuk menambah objektif
seterusnya berdasarkan isu
major yang telah dipersetujui.

Rajah 59: Paparan Akademik Berfungsi setelah dikemaskini maklumat intervensi.

Rajah 58: Paparan Pengisian Ruangan Akademik Berfungsi Sekiranya isu major murid telah berjaya diatasi,
Penyelaras RPI perlu mengadakan persidangan RPI
untuk memutuskan isu major yang seterusnya.
Matlamat Jangka Pendek (Isu Major/Keputusan Sidang):Meningkatkan keupayaan kognitif Fatimah untuk mengenal dan membezakan objek di sekelilingnya.
TEKNIK ANSUR MAJU UNTUK MENCAPAI MATLAMAT JANGKA PENDEK FATIMAH

• Menerangkan ciri-ciri fizikal


Objektif 2:
Intervensi/Langkah-langkah:

objek berdasarkan saiz,


bentuk, dan tekstur. Fatimah dapat menggabungjalinkan

Intervensi/Langkah-langkah:

Intervensi/Langkah-langkah:
• Memadankan objek fungsi deria untuk memperoleh
berdasarkan saiz, bentuk dan maklumat dari persekitaran.
tekstur. • Mengenal peralatan yang terdapat di Selesai
• Mengenal dan menerangkan objek dalam bilik darjah dan menerangkan
• Menyusun objek berdasarkan berdasarkan bau, bunyi, suhu dan ciri-ciri fizikal peralatan tersebut.
saiz, bentuk dan tekstur. rasa. • Bersidang untuk
• Mengenal fungsi peralatan bilik darjah
• Meneroka dan mencari objek • Memadankan objek berdasarkan menentukan isu
dan tatacara pengggunaan peralatan
berdasarkan saiz, bentuk dan bau, bunyi, suhu dan rasa. major/matlamat jangka
bilik darjah.
tekstur di tempat yang • Menyusun objek berdasarkan bau, pendek yang seterusnya.
ditetapkan. • Menggunakan peralatan yang terdapat
bunyi, suhu dan rasa. di dalam bilik darjah dengan betul dan
Objektif 1: • Meneroka dan mencari objek selamat. Objektif 3:
Fatimah dapat menggunakan berdasarkan bau, bunyi, suhu dan
tangannya untuk meneroka dan rasa di tempat yang ditetapkan. Fatimah dapat mengenal fungsi objek
memperoleh maklumat tentang objek dan menggunakan objek yang
yang diberikan. diberikan dengan selamat

Rajah 60: Teknik Ansur Maju Untuk Mencapai Matlamat Jangka Pendek RPI
Pengisian Akademik Berfungsi
menjurus kepada inisiatif kita untuk
memberi intervensi kepada murid
bagi memulihkan dan meningkatkan
kefungsian murid agar dapat
mengoptimumkan potensi murid di
samping melancarkan proses PdPc.
Rajah 61. Paparan Contoh Pengisian Akademik Berfungsi
Jenis alat ukur yang digunakan untuk menilai RPI Sekiranya intervensi yang
dirancang ‘tiada
perkembangan. JANGAN
PADAM, pilih status ‘Tiada
Perkembangan’, kemudian
TAMBAH INTERVENSI baharu.

Rajah 62. Paparan Pengisian Akademik Berfungsi Setelah Dikemaskini


WARGA SEKOLAH
Langkah 58
Klik untuk
mengemaskini peranan,
klik untuk mencipta
akaun bagi guru baharu.
Status menunjukkan
akaun bagi guru
Warga Sekolah berkenaan belum
diwujudkan. Klik untuk
menghapus maklumat
guru (guru pindah/tamat
Setiap guru merupakan pencatat RPI. perkhidmatan)
Penyelaras perlu membahagikan murid
kepada pencatat RPI berdasarkan
kapasiti sekolah secara saksama dan
sama rata.

Langkah 59
Klik Tukar sekiranya
berlaku perubahan.

Rajah 63 Paparan Warga Sekolah


Langkah 60
Klik untuk mengemaskini
peranan,

Langkah 61
Pilih Peranan

Warga Sekolah: Kemaskini Peranan


dan Maklumat untuk Dihubungi

Langkah 62
Kemaskini Maklumat yang
dikehendaki dan tekan Simpan

Rajah 64 Paparan Kemaskini Peranan dan Maklumat untuk Dihubungi


Langkah 63
Klik untuk mewujudkan
log in ID bagi guru berkenaan

Mewujudkan akaun e-RPI (Log in Langkah 64


ID) untuk Guru Baharu Kilik OK

Rajah 66 Paparan Mewujudkan Log In ID


Mengemaskini Profil AM
Sekolah

Rajah 65 Paparan Mewujudkan Log In ID


Hakcipta © 2017 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.