Anda di halaman 1dari 4

Engleski jezik 3

šk.god. 2016/2017
Jerkić Sara

STRESS AND STRAIN

The most important concepts delt with in the science of strength of materials are: stress and
strain.

STRESS is defined as resistance to external force. It is measured to terms of the force exerted
per unit of area. Stress is usually expressed in pounds per square inch (often abbreviated to
psi) in the English system and in N per square millimetre in the SI system. Stress, then, is
produced in all bodies upon which forces act, since even the slightest force to some extent
changes the form of the body upon which it acts.

In practice the word stress is often given two meanings:

1. Force per unit area, or intensity of stress, generally referred to as unit stress, and
2. Total internal force within a single member, generally called total stress

Only two basic stresses exist:

1. Normal stresses, which always act normal (perpendicular) to the stressed surface
under consideration, and
2. Shearing stressess, which act parallel to the stressed surface.

Normal stresses may be either tensile or compressive. Other stresses either are simlar to these
basic stresses or are a combination of them. For example, the stresses in a bent beam, in a
general way referred to as „bending stresses“, actually are a combination of tensile,
compressive and shearing stresses. Torsional stress, as encountered in the twisting og a shaft
is a shearing stress.

When the external forces acting on a member are parallel to its major axis and the member is
of constant cross section, or substantially so, the resulting internal stress are likewise parallel
to that axis. Such forces are called axial forces and the stresses are referred to as axial stresses.

Tensile stress. When a pair of axial forces pull on a member and thus tend to stretch or
elongate it, they are said to be tensile forces and they are said to be tensile forces and they
produce axial tensile stresses internally in the member on a plane lying perpendicular or
normal to its axis.

Compressive stress. When a pair of axial forces push on a member and shorten or compress it,
they are called compressive forces and they produce axial compressive stressesinternally in
the member on a plane perpendicular on normal to its axis.

Shearing stress. This type of stress differs from tensile and compressiv stresses in that the
stressed plane lies parallel with the direction of stress rather than perpandicular to it, as in the
case of tensile and compressive stresses.

Bearing stress. Compressive stress exerted on an external surface of a body as for example,
when one object presses against, another, is referred to as bearing stress.

1
Engleski jezik 3
šk.god. 2016/2017
Jerkić Sara

STRAIN. Strain is deformation, althouhg the word is often used by laymen to designate the
force which produces deformatin in some object. All material bodies which are subjected to
external forces, with internal stresses produced as a consequence, are necessarily deformed
(strained). The deformation per unit of legth is

unit deformation=total deformation/length

The amount of deformation produced in a given member by a given force will vary with the
stiffness of the material of which the member is made. In some instances, a considerable
deformation way not be objectionable, in others, even small defomrations may produce
serious results.

2
Engleski jezik 3
šk.god. 2016/2017
Jerkić Sara

Napon i naprezanja

Najvažniji koncepti kojima se bavi nauka o otpornosti materijala su: naponi i naprezanja.

Napon se definiše kao otpornost na vanjske sile. On se mjeri u smislu sile koja je izvršena po
jedinici površine. Napon se uglavnom predstavlja u funtama po kvadratnom inču (često
skraćeno psi) u Engleskom sistemu i N po milimetru kvadratnom u SI sistemu. Napon, zatim,
se proizvodi u svim tijelima na kojima sila djeluje, jer čak i najmanja sila u određenoj mjeri
mijenja oblik tijela na koji djeluje. U praksi riječi „napon“ se često daju 2 značenja:

1. sila po jedinici površine ili intenzitet napona, općenito je nazivan jedinični napon
2. ukupna unutrašnja sila unutar jednog jedinog člana, općenito nazvana ukupni napon

Samo 2 osnovna napona postoje:

1. normalni naponi koji uvijek djeluju normalno (okomito) na napregnutu površinu koja
se posmatra
2. smicajni naponi koji djeluju paralelno sa napregnutim površinama

Normalni napon može biti ili zatezni ili pritisni. Drugi naponi su ili sllični ovim osnovnim
naponima ili su njihova kombinacija.

Na primjer, napon u savijenoj gredi općenito nazvani savojni naponi je zapravo kombinacija
zateznog, pritisnog i smicajnog napona. Torzioni naponi, koji se susreću kod uvijanja vratila
su smicajni naponi.

Kada su spoljašnje sile koje djeluju na neki element paralelne njegovoj osu a element je
konstantnog poprečnog presjeka ili je suštinski tako, rezultujući unutrašnji naponi su isto tako
paralelni toj osi. Takve sile se zovu aksijalne sile, a ti naponi se nazivaju aksijalni naponi.

Zatezni napon

Kada par aksijalnih sila vuče element tako da nastoje da ga izduže i prošire one se nazivaju
aksijalne sile a one stvaraju aksijalne zatezne napone unutar člana na ravni koja leži okomito
ili normalno na svoju osu.

Pritisni napon

Kada par aksijalnih sila pritišće dio i smanjuje ga ili pritišće, one se nazivaju pritisne sile a
njihov produkt je aksijalni pritisni napon unutar unutrašnje ravni elementa okomito na
njegovu osu.

Smicajni napon

Ovaj tip napona se razlikuje od zateznih i pritisnih napona u tome da napregnuta ravan leži
paralelno sa smjerom djelovanja napona češće nego okomito na nju, kao što je slučaj kod
zateznih i pritisnih napona.

3
Engleski jezik 3
šk.god. 2016/2017
Jerkić Sara

Kontakni napon

Pritisni napon koji djeluje na vanjsku površinu tijela kao npr., kada jedan objekat pritišče
drugi, se odnosi na kontakni napon.

Naprezanje

Naprezanje je deformacija mada riječ često koriste laici da odrede silu koja izaziva
deformaciju u nekim objektima.

Sva materijalna tijela koja su podvrgnuta spoljašnjimsilama sa unutrašnjim naponima koja se


proizvode kao posljedica, su nužnu deformisana (napregnuta). Deformacija po jedinici dužine
je:

jedinična deformacije= ukupna deformacija / dužina

Iznos deformacije proizvedene u datom elementu od date sile će varirati sa krutosti materijala
od koje je element napravljen. U nekim slučajevima, znatna deformacija ne mora biti
zanemarljiva, dok u drugim, čak i male deformacije mogu proizvesti ozbiljne rezultate.

reffer to as=called

act=exert=opperate

likewise=also

produce=cause=create

to designate=to mark

instance=example

now=immediately=in this moment

significant=important

laymen≠expert

often≠rarely