Anda di halaman 1dari 19

i

MAKALAH
PAI
STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW
DI MADINAH

DI SUSUN OLEH:
1. MOHAMAD SAFINGI
2. MUHAMMAD ARIF
3. MUHAMMAD SYADIK RIFA’I
4. MUSROFI

KELAS : X TSM

YAYASAN KADER PENERUS TEKNOLOGI (YKPT)


SMK BOEDI OETOMO 2 GANDRUNG MANGU
2017

i
ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau masih
memberikan kesempatan pada hambanya ini untuk melaksanakan segala
kegiatannya,dalam hal ini termasuk memberikan suatu kecerdasan pikiran untuk
menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai siswa.

Didalam penyusunan makalah ini terdapat kesulitan dan


hambatan.Berkat dukungan dari berbagai pihak sehingga makalah ini dapat berguna
bagi siswa lain ataupun dalam sebagai bahan bacaan atau referensi, dan dapat
membantu proses belajar dalam materi pembelajaran bidang studi PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM dengan judul “STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW
DI MAKKAH”

Makalah yang di susun ini tak luput dari kekurangan, baik dari segi isi materi,
maupun tata bahasanya. Karena itu saran dan sumbangsihnya yang bersifat
membangun kami harapkan dengan sangat, agar dapat menyajikan makalah yang
baik dan sempurna selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Jombang, Januari 2017

Tim Penulis

ii
iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i


KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii
DAFTAR ISI....................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................................... `1
B. Rumusan masalah .................................................................................. 2
C. Manfaat Penulisan .................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................... 3
A. Biografi Nabi Muhammad SAW ............................................................ 3
B. Tonggak Awal Dakwah nabi Muhammad SAW ................................... 6
C. Subtansi Dakwah Rasulillah pada Periode Mekkah .............................. 8
D. Srategi Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah ................................. 8
E. Manfaat Mempelajari Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah .......... 13
BAB III PENUTUP ............................................................................................ 15
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 16

iii
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat
Arab Jahiliyah, atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam
bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh
dari ajaran agama tauhid, yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu, seperti
Nabi Adam A.S. Mereka umumnya beragama watsani atau agama penyembah
berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka’bah
(Baitullah = rumah Allah SWT). Di antara berhala-berhala yang termahsyur
bernama: Ma’abi, Hubai, Khuza’ah, Lata, Uzza dan Manar. Selain itu ada pula
sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang
yang dilakukan kaum Sabi’in.

Muhamad diangkat Allah SWT, sebagai nabi atau rasul-Nya ditandai


dengan turunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali
yakni Al-Qur’an Surah Al-‘Alaq, 96: 1-5. Turunnya ayat Al-Qur’an pertama
tersebut, dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Qur’an.

Setelah Nabi Miuhammad SAW menerima wahyu, maka secara resmi


beliau telah diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT. Beliau mempunyai
kewajiban untuk membina umat yang telah berada dalam kesesatan untuk
menuju jalan yang lurus. Dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dari wilayah
Makkah di jazirah Arab, walaupun pada akhirnya ajaran beliau adalah untuk
seluruh umat manusia. Jauh sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW,
sebenarnya Allah SWT juga telah mengutus nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail
a.s. Kedua Rasul ini telahberhasil membina bangsa Arab dan masyarakat
makkah menjadi orang yang beriman dan henya menyembah kepada Allah
SWT. Bahkan kedua Rasul tersebut juga diperintah Allah SWT untuk
membangun Ka’bah di Makkah. Namun dengan berjalanya waktu, keimanan

1
masyarakat Makkah menjadi luntur dan berubah menjadi kemusyrikan dengan
menyembah patung dan berhala. Mereka tidak hanya mengalami kerusakan
dalam hal aqidah, bahkan akhlaknya juga rusak.

Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama (Q.S. Al-‘Alaq: 1-5)
turun pula Surah Al-Mudassir: 1-7, yang berisi perintah Allah SWT agar Nabi
Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia.

Setelah itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah (periode


Mekah) selama 13 tahun (610-622 M), secara berangsur-angsur telah diturunkan
kepada beliau, wahyu berupa Al-Qur’an sebanyak 4726 ayat, yang meliputi 89
surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Mekah dinamakan Surah
Makkiyyah.

B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah strategi dakwah Rasulullah Saw di Makkah ?

C. MANFAAT PENULISAN
Untuk menambah wawasan tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekkah

2
BAB II
PEMBAHASAN

A. Biografi Nabi Muhamad SAW


Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ( ‫)نبي محمد صلى هللا عليه وسلم‬
adalah pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk
seluruh alam dan merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia.
Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W merupakan satu anugerah dan kurniaan
Allah SWT kepada umat manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus dan
benar.

Baginda bukan sahaja diangkat sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai
khalifah, yang mengetuai angkatan tentera Islam, membawa perubahan kepada
umat manusia, mengajarkan tentang erti persaudaraan, akhlak dan erti kehidupan
yang segalanya hanya kerana Allah SWT.

Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dan kembali ke rahmatullah di


Madinah. Nabi Muhammad S.A.W merupakan Rasul dan Nabi terakhir bagi
umat manusia dan seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan pelengkap ajaran
Islam. Beliau juga digelar Al Amin (‫ )األمين‬yang bermaksud 'yang terpuji'.

BIODATA RASULULLAH S.A.W


1. Nama: Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim
2. Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai
tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yangmenyerang
kota Mekah)
3. Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah
4. Nama bapa: ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim
5. Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ‘Abdul Manaf
6. Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba
perempuan bapa Rasulullah SAW)

3
7. Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)

8. Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa’diah (lebih dikenali
Halimah As-Sa’diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)

SEJARAH RINGKAS RASULULLAH S.A.W:


 USIA 5 TAHUN
Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua
malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud didalamnya.

 USIA 6 TAHUN
- Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-
Abwa’ (sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah)
- Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa
Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh datuknya ‘Abdul Muttalib.

 USIA 8 TAHUN
- Datuknya, ‘Abdul Muttalib pula meninggal dunia.
- Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib.

 USIA 9 TAHUN (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun).


- Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan
perniagaan.
- Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira
(Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan
tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan
lahir pada masa itu.

 USIA 20 TAHUN
- Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab ‘Sirah’ ,
jilid 1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad
SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu
beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.

4
- Menyaksikan ‘ perjanjian Al-Fudhul’; perjanjian damai untuk memberi
pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah.

 USIA 25 TAHUN
- Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan
Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah.
- Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah..
- Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa
saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara
Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.
- Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

 USIA 35 TAHUN
- Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka’abah.
- Pembinaan semula Ka’abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan
penduduk Mekah.
- Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan ‘Hajarul-Aswad’
ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung
perletakan batu tersebut.

 USIA 40 TAHUN
- Menerima wahyu di gua Hira’ sebagai perlantikan menjadi Nabi dan
Rasul akhir zaman.

 USIA 53 TAHUN
- Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina
Abu Bakar Al-Siddiq.
- Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.

 USIA 63 TAHUN
Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin,
12 Rabiulawal tahun 11H/ 8 Jun 632M.

5
Nabi Muhammad s.a.w juga mendapatkan julukan Abu al-Qasim yang
bererti "bapak Qasim", kerana Nabi Muhammad s.a.w pernah memiliki anak
lelaki yang bernama Qasim iaitu anak baginda bersama Khadijah, tetapi ia
meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa.

B. Tonggak Awal Dakwah Nabi Muhamad SAW


Nabi muhammad Saw. adalah salah seorang warga Bani Hasyim, Suatu
kabilah yang ada di suku Quraisy. ia lahir pada ttanggal 12 Rabiul awal tahun
Gajah bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 570 M dan di besarkan dalam
keluarga yang baik-baik hingga menjelang dewasa. pendidikan yang di beri
keluarga dan para pengasuh nya membekas di dalam dirinya, sehingga ia
menjadi orang yang mendapatkan julukan Al-Amiin, Artinya terpercaya.

Menjelang usianya yang ke 40, di sudah terlalu biasa memisahkan diri dari
kehidupan masyarakat, bersemedi atau bertahanus di Gua Hira. Gua Hira
merupakan sebuah tempat yang terletak beberapa kilometer dari kota Mekkah. di
tempat itu Nabi Muhammad Saw. berusaha menenagkan jiwanya hingga
berlama-lama denga cara bertafakur. pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 M,
malaikat jibril datang ke hadapanya untuk menyampaikan wahyu yang pertama.

"Bacalah (olehmu) dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah . Bacalah dan nama Tuhanmu yang
Maha mulia. dia telah mengajar dengan perantaraan pena. di telah mengajar
manusia apa yang tidak mereka ketahui"

Namun Muhammad Saw. tidak mampu melakukan nya. Beliau Menjawab ,


"Saya tidak bisa membaca." Perintah itu berkali-kali di lakukan, Hingga jibril
membaca 5 ayat dari surah Al-Alaq, dan akhirnya Nabi Muhammad Saw.
mampu membaca wahyu pertama itu dengan baik.

Dengan turunya wahyu pertama itu, berarti Nabi Muhammad Saw telah di
pilih Allah untuk menjadi nnabi dan rasul. dalam wahu pertama ini Nabi
Muhammad Saw. belum mendapat perintah untuk melakukan dakwah islamiyah
kepada umat manusia.

6
Setelah wahyu pertama itu datang, malaikat jibril lama tidak muncul.
sementara Nabi Muhammad Saw. dengan harap-harap cemas menanti turunya
wahyu di tempat yang sama. Dalam keadaan bingung itulah kemudian malaikat
jibril datang kembali membawa wahyu ke dua yang membawa perintah untuk
berdakwah. Wahyu itu adalah Surah Al-Muddatsir: 1-7

"Hai orang yang berselimut Bangun dan berilah peringatan. Hendaklah


engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkan perbuatan
dosa, dan jangan engkau memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang
lebih banyak, dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu bersabarlah.

Dengan turunnya wahyu ke dua itu, mulailah Rasulullah melakukan


dakwah. langkah pertama yang di lakukan adalah berdakwah secara diam-diam
di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Oleh karna itu, orang
yang pertama menerima dakwahnya adalah keluarga dan para sahabat dekatnya.
mulai-mulai istrinya, Siti khadijah menerima ajakan tersebut. lalu sepupunya,
Ali Bin Abi Talib. kemudian, Abu Bakar, Sahabat karibnya sejak kanak-kanak.
Kemudian zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnyaa Ummu
Aiman, seorang pengasuh Nabi Muhammad sejak ibunya, Siti Aminah masih
hidup.

Di antara sahabat dekat Rasul yang berasil mengajak kawan karibnya untuk
menerima dakwah islam adalah Abu Bakar. Abu bakar di kenal sebagai seorang
pedagang yag amat luas pergaulannya. melalui beliau banyak orang masuk
islam. Di antaranya adalah Usman Bin Affan, Zubair Bin Awwam,
Abdurrahman Bin 'Auf, Sa'ad Bin Abi Waqqash, Talhan Bin Ubaidillah Bin
Jarrah. Arqam Bin Abi Al-Arqam, dan beberapa penduduk mekkah lainnya. dari
Kabilah Quraisy mereka langsung di bawa Nabi Muhammad dan meyatakan ke
islamannya. dalam sejarah islama, mereka ini di kenal dengan sebutan As-
Sabiqunal Awwalun yaki orang yang pertama memeluk islam.

7
C. Substansi Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah
Substansi dakwah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam di Mekkah,
mengembalikan manusia kepada esensi dasarnya, yaitu sebagai makhluk
kehambaaan sekaligus ketuhanan.
 Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam:
Objek dakwah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam pada awal kenabian
adalah masyarakat Arab Jahiliyah, atau masyarakat yang masih berada
dalam kebodohan.
Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah
menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid, yang telah diajarkan oleh para
rasul terdahulu, seperti Nabi Adam Alaihisallam.

 Mereka umumnya beragama watsani atau agama penyembah berhala.


Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka’bah (Baitullah
= rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala).

Di antara berhala-berhala yang termahsyur bernama: Ma’abi, Hubai,


Khuza’ah, Lata, Uzza dan Manar.
Selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah
malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi’in

Ajaran Islam periode Mekah, yang harus didakwahkan Rasulullah Sallallahu


'Alaihi Wasallam di awal kenabiannya adalah sebagai berikut:
a. Tauhid (mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu
Wa Ta'ala)-mengenal Tuhan.
b. Hari Kiamat sebagai hari pembalasan
c. Kesucian jiwa
d. Persaudaraan dan Persatuan

D. Strategi Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah


 Tujuan Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah:
1. Agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya dibidang agama,
moral, dan hukum.

8
2. Menyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran
Islam yang disampaikannya.
3. Mengamalkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari.

 Strategi Dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuannya:


1. Dakwah secara sembunyi – sembunyi selama 3 – 4 tahun
Cara ini ditempuh oleh Rasulullah karena beliau yakin, bahwa
masyarakat jahiliah, masih kuat mempertahankan kepercayaan dan
tradisi leluhur mereka. Sehingga mereka bersedia berperang dan rela
mati dalam mempertahankannya.

Pada masa dakwah secara sembunyi – sembunyi ini, Rasulullah SAW


menyeru untuk masuk Islam, orang – orang yang berada dilingkungan
rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dewkatnya.

Orang – Orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW:


- Khadijah binti Khuwalid (Istri Rasulullah SAW, wafat tahun ke-10
dari kenabian)
- Ali bin Abu Thalib (Saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal
serumah dengannya, masuk islam pada umur 10 tahun)
- Zaid bin Haritsah (anak angkat Rasulullah SAW, wafat tahun 8
H/625 M)
- Abu Bakar Ash-Shiddiq (sahabat dekat Rasulullah SAW, yang
hidup dari tahun 573 – 634 M)
- Ummu Aiman (Pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil)

Berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW, tetapi juga


kewajiban para pengikutnya (umat Islam).

Maka, Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang saudagar kaya, yang dihormati


dan disegani banyak orang,karena budi bahasanya yang halus, ilmu
pengetahuannya yang luas, dan pandai bergaul telah meneladani
Rasulullah SAW, yakni berdakwah secara sembunyi – sembunyi.

9
Usaha dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq berhasil, beberapa teman
terdekatnya menyatakan diri masuk islam,diantaranya:
- Abdul Amar dari Bani Zuhrah, Abdul amar: hamba milik amar.
Karena Islam melarang perbudakan, kemudian nama itu diganti
oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin Auf, yang artinya
hamba Allah SWT, yang Maha Pengasih.
- Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris
- Utsman bin Affan
- Zubair bin Awam
- Sa’ad Bin Abu Waqqas
- Thalhah bin Ubaidillah

2. Dakwah secara terang – terangan


Dakwah secara terang – terangan dimulai sejak tahun ke-4 dari kenabian,
yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah
itu dilaksanakan secara terang – terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al –
Qur’an Surah 26: 214-216.

Tahap – Tahap Dakwah Rasulullah SAW secara terang – terangan,antara


lain:
a. Mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hasyim, untuk menghadiri
jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Tetapi karena
cahaya hidayah Allah SWT waktu itu belum menyinari hati mereka,
mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka. Namun ada 3
orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sebenarnya sudah masuk
Islam, tetapi merahasiakan keIslamannya, pada waktu itu dengan tegas
menyatakan keIslamannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja’far
bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah.

b. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama


yang berada dan bertempat tinggal disekitar Ka’bah untuk berkumpul di
Bukit Shafa, yang letaknya tidak jauh dari Ka’bah.

10
c. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar
segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala – berhala dan
hanya menyembah atau menghambakan diri kepada Allah SWT, Tuhan
yang Maha Esa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Rasulullah
SAW juga menegaskan, jika peringatan yang disampaikannya itu
dilaksanakan tentu akan meraih ridha Ilahi, bahagia di dunia dan di
akhirat. Tetapi apabila peringatan itu diabaikan tentu akan mendapat
murka Allah SWT, sengsara di dunia dan di akhirat.

Menanggapi dakwah Rasulullah SAW tersebut diantara yang hadir ada


kelompok yang menolak disertai reiakan dan ejekan, ada kelompok yang
diam saja lalu pulang. Bahkan Abu Lahab, bukan hanya mengejek,
tetapi berteriak – teriak bahwa Muhammad orang gila, seraya ia berkata:
“Celakalah engka Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan
kami?” Sebagai balasan terhadap kutukan Abu Lahab itu Turunlah ayat
Al-Qur’an yang berisi kutukan Allah SWT terhadap Abu Lahab , yakni
surah Al-Lahab, 111: 1-5.

Pada periode dakwah secara terang – terangan ini juga telah menyatakan
diri masuk Islam dua orang kuar dari kalangan kaum kafir Quraisy,
yaitu:
- Hamzah bin Abdul Muthalib (Paman Nabi Muhammad SAW)
masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian
- Ummar bin Khattab (581-644 M), tidak lama setelah sebagian
kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun
615 M.

d. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para


penduduk diluar kota Mekah.

Sejarah mencatat bahwa penduduk diluar kota Mekah yang masuk


Islam, antara lain:

11
- Abu Zar Al-Ghiffari, seorang tokoh dari kaum Ghiffari, yang
bertempat tinggal disebelah barat laut Mekah atau tidak jauh dari laut
Merah, menyakatan diri dihadapan Rasulullah SAW masuk Islam.
KeIslamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya.

- Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum


Daus yang bertempat tinggal diwilayah barat kota Mekah,
menyatakan diri masuk Islam dihadapan Rasulullah SAW.
KeIslamannya itu diikuti oleh bapak, istri, keluarganya, serta
kaumnya.

- Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatsrib (Madinah),


yang datang ke Mekah untuk berziarah nampak berhasil. Berkat
cahaya hidayah Allah SWT, para penduduk Yatsrib, secara
bergelombang telah masuk Islam dihadapan Rasulullah SAW.
Gelombang pertama tahun 620 M, telah masuk Islam dari suku Aus
dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 M,
sebanyak 13 orang dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih
banyak lagi.

Pada gelombang ketiga ini telah datang ke Mekah untuk berziarah


dan menemui Rasulullah SAW, umat Islam penduduk Yatsrib yang
jumlahnya mencapai 73 orang diantaranya 2 orang wanita. Waktu itu
ikut pula berziarah ke Mekah, orang – orang Yatsrib yang belum
masuk Islam. Diantaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan
kaum Salamah, yang kemudian menyatakan diri masuk Islam
dihadapan Rasulullah SAW.

Pertemuan umat Islam Yatsrib dengan Rasulullah SAW pada


gelombang ketiga ini, terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan
menghasilkan Bai’atul Aqabah. Istilah Bai’atul Aqabah tersebut
merupakan pernyataan umat Islam Yatsrib bahwa mereka akan
melindungi dan membela Rasulullah SAW. Walaupun untuk itu

12
mereka harus mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa. Selain itu,
mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya
berhijrah ke Yatsrib.

Setelah terjadinya peristiwa Bai’atul Aqabah itu, kemudian


Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya yakni orang – orang
Islam yang bertempat tinggal di Mekah, Untuk segera berhijrah ke
Yatsrib.

Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksanakan suruhan


Rasulullah tersebut. Mereka berhijrah ke Yatsrib secara diam – diam
dan sedikit demi sedikit, sehingga dalam waktu dua bulan sebanyak
150 orang umat Islam penduduk Mekah telah berhijrah ke Yatsrib.

Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a, dan


Ali bin Abu Thalib masih tetap tinggal di Mekah, menunggu perintah
dari Allah SWT untuk berhijrah. Setelah datang perintah dari Allah
SWT, kemudian Rasulullah berhijrah bersama Abu Bakar Ash-
Shiddiq r.a, meninggalkan kota Mekah tempat kelahirannya menuju
Yatsrib. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini terjadi pada bulan
Rabiul Awal tahun pertama hijrah (622 M). Sedangkan Ali bin Abu
Thalib, tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW, karena beliau
disuruh Rasulullah SAW untuk mengembalikan barang – barang
orang lain yang dititipkan kepadanya. Setelah perintah Rasulullah
SAW itu dilaksanakan, kemudia Ali bin Abu Thalib menyusul
Rasulullaj SAW berhijrah ke Yatsrib.

E. Manfaat Mempelajari Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah


 Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW antara lain :
1. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan
kaum Anshardapat memberikan rasa aman dan tentram.
2. Persatuan dan saling menghormati antar agama

13
3. Menumbuh-kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan lemah,
yang kaya dan miskin.
4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah
swt.
5. Memahami dan menyadaribahwa kita wajib agar menjalin hubungan
dengan Allah swt dan antara manusia dengan manusia
6. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita
baik di dunia maupun di akhirat.
7. Menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam
8. Terciptanya hubungan yang kondusif

 Sikap dan Perilaku


Sikap dan perilaku yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW antara lain
:
1. Mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad saw adalah
rasul dan nabi penutup para nabi
2. Mencintai Rasullulah saw
3. Mensosialisasikan sunnah Nabi saw
4. Gemar dan senang membaca buku sejarah nabi-nabi
5. Memelihara silaturahmi dengan sesama manusia
6. Berkunjung ke tanah suci Mekkah atau Madinah untuk melihat/
menapak tilas perjuangan Nabi Muhammad saw
7. Mempelajari dan memahami Al Quran dan hadis-hadisnya
8. Senantiasa berjihad dijalan Allah
9. Aktif/ikut serta dalam acara kepanitiaan untuk memperingati hari-hari
besar Islam
10. Merawat dan melestarikan tempat ibadah (masjid)
11. Menekuni dan mempelajari warisan Nabi saw

14
BAB III
PENUTUP

Didalam materi ini terdapat pelajaran yang dapat diambil yaitu misalnya dalam
hal strateginya. Dan juga suri tauladan nya dalam penjelasan di atas. Apabila ada
kesalahan mohon dimaklumi karna kami membuat makalah ini juga belajar. Semoga
mendapat ridho dari Allah SWT.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

15
DAFTAR PUSTAKA

http://www.ahmad-sanusi-husain.com/2012/02/biodata-dan-sejarah-ringkas-
rasulullah.html
http://arya-devi.blogspot.com/2013/10/substansi-dakwah-rasulullah.html
http://shikakuyumiki.blogspot.com/2012/10/strategi-dakwah-rasulullah-saw-
periode.html
See more at: http://wijanarkoputrarajeb1710.blogspot.co.id/2015/08/contoh-
makalah-strategi-dakwah.html#sthash.TeGkkcYj.dpuf

16