Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

MATEMATIK
KSSR TAHUN 6
(2018)
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR DAN OPERASI

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

1.1 Aplikasikan (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator 1 KREATIVITI DAN INOVASI:


sebarang bagi menyelesaikan pengiraan Menyatakan maksud nombor perdana. Membuat perbandingan melalui
nombor. termasuk pembundaran dan pola pemerhatian dan menyusun
mengikut kriteria.
nombor. Menghubungkait, menyusun
maklumat serta membuat
1.2 Nombor (i) Mengenal pasti nombor perdana penghampiran dan membina
perdana. dalam lingkungan 100. pemahaman melalui alat yang
MINGGU 2 Mengenal pasti nombor perdana. bersesuaian dan pemerhatian
1 situasi sekeliling.
1.3 Nombor hingga (i) Membaca, menyebut dan menulis
1-5
tujuh digit. sebarang nombor hingga tujuh digit NILAI MURNI DAN SIKAP
JANUARI dalam perpuluhan juta yang KEUSAHAWANAN:
2018 melibatkan situasi harian. Menyatakan nombor hingga tujuh digit Bekerjasama dalam kumpulan
MINGGU 3 dan berani menyatakan idea,
(ii) Membaca, menyebut dan menulis dalam perpuluhan juta dan pecahan juta. yakin
2 sebarang nombor hingga tujuh digit
7-12 dalam pecahan juta yang penyebutnya TMK:
JANUARI 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan Kalkulator, Power point
2018 situasi harian. Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
4
MINGGU (iii) Menukar nombor dalam perpuluhan melibatkan nombor dan operasi. Petak serratus, kad nombor,
3 dan pecahan juta kepada nombor garis nombor dan lembaran
bulat dan sebaliknya. kerja
14-19
(iv) Menyelesaikan masalah harian yang
JANUARI Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK
melibatkan nombor bulat, perpuluhan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
2018 dan pecahan bagi operasi tambah, 5 melibatkan nombor dan operasi dengan Buih Berganda, Peta Pokok,
tolak, darab bahagi dan operasi menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
bergabung termasuk penggunaan anu Pelbagai Alir, Peta Titi
dalam situasi yang diberi. KEM. ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin Kemahiran Komunikasi, Belajar
6 melibatkan nombor dan operasi secara sepanjang hayat
kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. PECAHAN

STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM
KANDUNGAN
1 Membaca ayat matematik yang
2.1 Darab (i) Mendarab sebarang pecahan melibatkan pecahan. KREATIVITI DAN INOVASI:
pecahan. wajar dan nombor bercampur Kenal pasti ciri, menterjemah
dengan pecahan wajar dan idea, mnghubung kait dan
nombor bercampur. Menyatakan langkah-langkah menganalisis persamaan dan
2 perbezaan
penyelesaian melibatkan pecahan.
2.2 Bahagi (i) Membahagi sebarang pecahan TMK:
Power point
MINGGU 4 pecahan. wajar dan nombor bercampur Menentukan kewajaran jawapan bagi
21-26 dengan pecahan wajar dan 3 penyelesaian ayat matematik NILAI MURNI DAN SIKAP
JANUARI nombor bulat. melibatkan pecahan. KEUSAHAWANAN:
2018 Kesungguhan, ketelitian, dan
sabar., Menghubungkait,
MINGGU 5 2.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian bekerjasama, adil, prihatin,
28 Menyelesaikan masalah harian yang menghargai masa
masalah yang melibatkan pendaraban dan 4
JANUARI - rutin melibatkan pecahan. dan tolong-menolong
2
melibatkan pembahagian pecahan.
FEBRUARI pecahan BBB:
Kertas A4, pensel warna,
2018 Menyelesaikan masalah harian yang kad pecahan,dan lembaran
MINGGU 6 5 rutin melibatkan pecahan dengan kerja
4-9 menggunakan pelbagai strategi.
FEBRUARI i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
2018
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin melibatkan pecahan KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menaakul, Penyelesaian
secara kreatif dan inovatif. masalah
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. PERPULUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

3.1 Operasi (i) Mendarab dan membahagi 1 Membaca ayat matematik yang KREATIVITI DAN INOVASI:
bergabung perpuluhan dengan nombor bulat melibatkan perpuluhan. Mengimbas kembali idea,
perpuluhan. dan perpuluhan, hasilnya hingga menghubungkait dan
menganalisis, menghasilkan
tiga tempat perpuluhan melibatkan
idea melalui pemerhatian, dan
situasi harian. Mendarab dan membahagi perpuluhan menyatakan idea secara lisan.
2
dengan nombor bulat dan perpuluhan.
3.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian TMK:
masalah. melibatkan operasi bergabung Power point, kalkulator
MINGGU 7
11 - 16 perpuluhan dan hasilnya hingga Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
FEBRUARI tiga tempat perpuluhan. 3 menyelesaikan ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan perpuluhan. Bekerjasama,teliti,yakin, berani
2018
membuat keputusan
MINGGU 8
18-23 BBB:
FEBRUARI Menyelesaikan masalah harian rutin Garis nombor, Kad Nombor,
4
2018 yang melibatkan perpuluhan. Kertas A4 dan Lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perpuluhan dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Kemahiran komunikasi,
Kepimpinan
6 rutin yang melibatkan perpuluhan
secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. PERATUS

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

4.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menyatakan istilah yang melibatkan
KREATIVITI DAN INOVASI:
masalah melibatkan simpanan dan peratus bagi simpanan dan pelaburan. Menghasilkan idea melalui
melibatkan pelaburan. pemerhatian dan menyatakan
peratus. idea secara lisan.
Menjelaskan kebaikan melakukan
2 TMK:
simpanan dan pelaburan.
Power point, kalkulator
MINGGU 9
25 NILAI MURNI DAN SIKAP
Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
FEBRUARI 3 penyelesaian ayat Matematik Bekerjasama dalam kumpulan,
- 2 MAC melibatkan simpanan dan pelaburan. Berani membuat keputusan
2018
MINGGU BBB:
10 Menyelesaikan masalah harian rutin Kertas A4 dan lembaran kerja
4 - 9 MAC 4
yang melibatkan peratus. .
2018
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan peratus dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Belajar sepanjang hayat,
6 rutin yang melibatkan peratus secara Keusahawanan, Kritis
kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. WANG

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menyatakan untung dan rugi, diskaun,
10.1 Penyelesaian (i) Menyatakan maksud untung dan 1 Mengenalpasti ciri,
harga kos, harga jual, bil, invois, rebet, mewakilkan gabungan wang
masalah rugi, diskaun, harga kos, harga aset dan liabiliti, faedah dan cukai yang pelbagai untuk
melibatkan jual, bil, invois, rebet, aset dan perkhidmatan. membentuk satu nilai yang
wang. liabiliti, faedah dan cukai
sama, menterjemah idea,
perkhidmatan.
Menyelesaikan ayat matemaik menghubungkait dan
2 menganalisis
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan wang.
melibatkan untung dan rugi, TMK:
diskaun, harga kos, harga jual, bil, Power Point, Kalkulator
invois, rebet, aset dan liabiliti, Menentukan kewajaran jawapan bagi
faedah dan cukai perkhidmatan. 3 penyelesaian ayat matematik NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan wang. KEUSAHAWANAN:
MINGGU Bekerjasama, jimat cermat,
11 teliti, jujur, amanah, dan
11 - 16 penggunaan wang dalam
MAC 2018 Menyelesaikan masalah harian rutin aktiviti jual beli.
4
yang melibatkan wang.
BBB:
Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja.
Menyelesaikan masalah harian rutin
5 yang melibatkan wang dengan i-THINK
menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian bukan Titi
6 rutin yang melibatkan wang secara
kreatif dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6. MASA DAN WAKTU

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
6.1 Sistem 24 (i) Hubungan antara sistem 12 jam 1 Mengenalpasti ciri dan
Menyatakan dan mengenal pasti sistem situasi, menghasilkan idea
jam. dengan 24 jam. 24 jam. melalui pemerhatian, dan
menjana idea serta membuat
6.2 Tempoh (i) Mengira tempoh masa dalam sekuen.
Perkaitan hubungan antara sistema 12
masa. sebarang unit masa.
jam dengan sistema 24 jam dan TMK:
2
mengira tempoh masa dalam sebarang Paparan Power Point,
6.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian kalkulator
unit masa.
masalah melibatkan masa termasuk zon
MINGGU melibatkan masa. NILAI MURNI DAN SIKAP
Menentukan kewajaran jawapan bagi
13 masa. KEUSAHAWANAN:
3 penyelesaian ayat matematik Menghargai masa, disiplin,
25-30
melibatkan masa. berdaya saing, menghormati
MAC 2018
orang tua dan melakukan
MINGGU kerja yang berfaedah.
14 Menyelesaikan masalah harian rutin
1-6 4 BBB:
yang melibatkan masa.
APRIL Kad gambar, Petikan Teks,
2018
i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
5 yang melibatkan masa menggunakan Peta Buih Berganda, Peta
pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 rutin yang melibatkan masa secara Belajar sepanjang hayat,
kreatif dan inovatif. Kemampuan menyesuaikan
diri
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

7.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 KREATIVITI DAN INOVASI:


Menyatakan ukuran atau sukatan bagi
masalah melibatkan panjang, jisim dan isi padu Membuat perbandingan,
sesuatu kuantiti.
melibatkan cecair. membuat pemerhatian
panjang, jisim dengan menggunakan alat
dan isi padu dan prosedur tertentu
cecair. Menyatakan ayat matematik melibatkan
2 TMK:
panjang, jisim dan isi padu cecair. Power Point, Kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP


KEUSAHAWANAN:
Menentukan kewajaran jawapan bagi Bekerjasama,teliti, berani,
MINGGU 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan bekerjasama dalam
15 panjang, jisim dan isi padu cecair. kumpulan
8-13
APRIL BBB:
2018 Menyelesaikan masalah harian rutin Kertas A4 dan lembaran
4 melibatkan panjang, jisim dan isi padu kerja
cecair.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Pokok, Peta Dakap, Peta
5 melibatkan panjang, jisim dan isi padu Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
cecair dengan pelbagai strategi. Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan rutin Kepimpinan, Menaakul,
6 melibatkan panjang, jisim dan isi padu Penyelesaian masalah
cecair secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 8.
RUANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Mengenalpasti ciri,
8.1 Sudut (i) Melukis bentuk poligon hingga mengimbas kembali idea, beri
lapan sisi pada petak segiempat Menyatakan bentuk poligon.
pelbagai contoh,
sama dan segitiga sisi serta mempraktikkan proses kreatif
mengukur sudut-sudut yang untuk menghasilkan idea
secara spontan.
terbentuk. Melukis bentuk poligon pada petak
(ii) Menyatakan ciri-ciri poligon. 2
segiempat sama dan segitiga sama sisi. TMK:
8.2 Bentuk dua Excel, Power Point, Words,
dimensi. (i) Menyelesaikan masalah harian Kalkulator.
yang melibatkan perimeter dan Mengukur sudut-sudut pada bentuk NILAI MURNI DAN SIKAP
luas gabungan bentuk dua 3 segitiga, segiempat dan poligon dengan KEUSAHAWANAN:
MINGGU 8.3 Bentuk tiga dimensi. tepat. Kreatif, berani mencuba, tidak
16 putus asa, peka terhadap
dimensi.
15 – 20 persekitaran.
(i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian rutin
APRIL yang melibatkan luas permukaan 4 yang melibatkan bentuk dua dimensi BBB:
2018 dan isi padu gabungan bentuk tiga dan tiga dimensi. Petak segiempat, petak
dimensi. segitiga, jangka sudut, kertas
A4 lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian rutin
yang melibatkan bentuk dua dimensi i-THINK
5
dan tiga dimensi dengan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
rutin yang melibatkan bentuk dua KEMAHIRAN ABAD KE-21
6
dimensi dan tiga dimensi secara kreatif Penyelesaian masalah, Kritis,
dan inovatif. Menaakul
BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 9. KOORDINAT

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
16.1 Mengaplikasi (i) Menentukan jarak mengufuk dan 1 Menyatakan kedudukan paksi-x, paksi-y Membuat perbandingan,
koordinat jarak mencancang antara dua pada sukuan pertama. membuat pemerhatian
pada sukuan titik. dengan menggunakan
prosedur tertentu, menjana
pertama.
idea dan menghubungkait
idea dengan pengetahuan
Menyatakan jarak objek paksi-x, dan sedia ada.
2
jarak paksi-y.
TMK:
Excel, kalkulator
Menentukan kewajaran jawapan bagi
NILAI MURNI DAN SIKAP
MINGGU penyelesaian yang melibatkan jarak KEUSAHAWANAN:
3
17 mengufuk dan jarak mencancang antara Bekerjasama,teliti, berani,
22 - 27 dua titik. bekerjasama dalam
kumpulan
APRIL
2018 Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
4 Kertas berpetak, komputer
yang melibatkan koordinat. dan lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
5 yang melibatkan koordinat Pokok, Peta Dakap, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Titi

Menyelesaikan masalah harian bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21


6 rutin yang melibatkan koordinat secara Keluwesan, Kepimpinan,
Keusahawanan
kreatif dan inovatif.
BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 10. NISBAH DAN KADARAN

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

10.1 Nisbah dan (i) Mewakilkan nisbah dua kuantiti 1


kadaran. dalam bentuk a:b atau a, yang Membaca nisbah yang diberi. KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea dari
b pemerhatian, menilai idea
melibatkan nisbah: secara kritis, fenomena
dapatan makna, Mengimbas
a. bahagian kepada bahagian kembali idea, membuat
b. bahagian kepada keseluruhan 2 Mewakilkan nisbah dua kuantiti. perkaitan, mengubahsuai idea
dan
c. keseluruhan kepada bahagian. TMK:
Power Point, Excel, Kalkulator
Menentukan kewajaran jawapan bagi
(ii) Menyelesaikan masalah harian 3 NILAI MURNI DAN SIKAP
perwakilan nisbah dua kuantiti.
MINGGU yang melibatkan nisbah dan KEUSAHAWANAN:
18 kadaran yang mudah. Kerjasama, tolong-menolong,
rajin, yakin, adil, fokus
30 APRIL
- 4 MEI Menyelesaikan masalah harian rutin
4 BBB:
2018 yang melibatkan nisbah dan kadaran. Bahan maujud, gambar,
kertas A4 dan lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK


5 yang melibatkan nisbah dan kadaran Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Keluwesan, Membuat
6 rutin yang melibatkan nisbah dan keputusan, Kritis
kadaran secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 11. PENGURUSAN DATA

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI


11.1 Data. (i) Mentafsir data dari piktograf, carta 1 Menyatakan maksud mentafsir data. Membuat pemerhatian,
palang dan carta pai. menghubungkait maklumat
(ii) Menyelesaikan masalah harian dengan pengetahuan sedia
yang melibatkan: ada, Kreatif mengelas dan
membuat perbandingan
a. Mod, median, min dan julat. Menerangkan langkah-langkah yang
b. Piktograf, carta palang dan 2
perlu bagi mentafsir data. TMK:
carta pai bagi sekumpulan Power Point, Excel, kalkulator
MINGGU data.
NILAI MURNI DAN SIKAP
19 Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN
6-11 MEI 3 penyelesaian melibatkan pentafsiran Bekerjasama, ketelitian,
2018 data. berani mencuba, tidak putus
MINGGU asa
BBB
20 Gambar carta palang, gambar
13-18 MEI Menyelesaikan masalah harian rutin
4 carta pai kertas A4, lembaran
2018 yang melibatkan perwakilan data. kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perwakilan data Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Belajar sepanjang hayat,
6 rutin yang melibatkan perwakilan data inovatif, penyelesaian
masalah
secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 12. KEBOLEHJADIAN

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

12.1 Kebolehjadian (i) Menyatakan sama ada suatu 1 KREATIVITI DAN INOVASI
. peristiwa dalam kehidupan Menyatakan maksud kebolehjadian. Membuat pemerhatian,
menghubungkait maklumat
harian yang mungkin berlaku dengan pengetahuan sedia
atau tidak mungkin berlaku.. ada, Kreatif mengelas dan
(ii) Menyatakan kebolehjadian sutau Menyatakan kebolehjadian bagi sesuatu membuat perbandingan
peristiwa sebagai mustahil, kecil 2
peristiwa.
kemungkinan, sama TMK:
kemungkinan, besar Power Point
kemungkinan atau pasti.
MINGGU Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
3 KEUSAHAWANAN
21 sesuatu kebolehjadian.
20-25 MEI Bekerjasama, ketelitian,
berani mencuba, tidak
2018
putus asa, yakin
MINGGU Menyelesaikan masalah harian rutin
22 4
yang melibatkan kebolehjadian. BBB
27 MEI – kertas A4, lembaran kerja
1 JUN
Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK
5 yang melibatkan kebolehjadian Peta Bulatan, Peta Buih,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
6 rutin yang melibatkan kebolehjadian KEMAHIRAN ABAD KE-21
secara kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian
masalah