Anda di halaman 1dari 10

Kegunaan 1.

Siti, Mei Ling dan Ali telah menjalankan satu penyiasatan tentang pencaran biji benih di satu
Pemeriksa
tempat.
Dapatan hasil daripada penyiasatan mereka direkodkan seperti di bawah.

Perhatikan ciri – ciri fizikal pada buah atau biji benih bagi tumbuhan X, Y dan Z di bawah.
Biji benih
Sabut

Cangkuk
Kantung

Buah tumbuhan X Buah tumbuhan Y Buah tumbuhan Z

Laut

Peta lakar di atas menunjukkan penyebaran biji benih bagi tumbuhan X, Y dan Z yang

1 (a) diwakili dengan simbol – simbol.

a) Lengkapkan jadual di bawah dengan cara pencaran biji benih.


Tumbuhan Simbol Cara pencaran
X

Z
Air
1 (b) [2 markah]

b) Nyatakan satu ciri yang membolehkan tumbuhan Z dipencarkan melalui air selain
daripada mempunyai sabut.

………………………………………………………………………………………
[1 markah]
1 (c) c) Nyatakan satu contoh tumbuhan lain yang mempunyai cara pencaran yang sama
seperti tumbuhan Y.

…………………………………………………………………………………………..
[1 markah]
1 (d)

d) Cara pencaran tumbuhan Y mempunyai keburukan berbanding cara pencaran yang

1
lain.
Ya Tidak
Berikan alasan anda
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[1 markah]

Kegunaan 2. Rajah 2.1 di bawah menunjukkan satu habitat N.


Pemeriksa

2 (a) Rajah 2.1


a) Berdasarkan rajah 2.1, yang manakah adalah pengeluar?
……………………………………………………………………………………………
[1 markah]

b) Berdasarkan rajah 2.1, bina dua (2) rantai makanan.


2 (b)

[2 markah]
2 (c) (i) c) i) Kehidupan air mati akibat daripada pembuangan bahan buangan dari kilang ke habitat
N.
Apakah yang akan berlaku kepada bilangan bangau?
Bilangan bangau : …………………………………………………………………
[1 markah]
2 (c) (ii) ii) Berdasarkan jawapan anda di (i), nyatakan sebab.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
[1 markah]

2
Kegunaan 3. Tumbuhan mempunyai ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan
Pemeriksa musim.

Rajah 3.1

3 (a) (a) Rajah 3 menunjukkan sejenis tumbuhan .


Apakah ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tersebut untuk mengelakkannya
tumbang apabila ditiup angin kencang ?

[1 markah]
3 (b) (b) Pokok getah mengalami kehilangan air melalui daun.
Apakah yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut ketika musim kemarau dan kering?

........................................................................................................................................
[1 markah ]
(c) Rajah 3.2 menunjukkan dua jenis tumbuhan yang tidak disiram air selama seminggu.

3 (c) (i) Pokok keembung Kaktus


Rajah 3.2
(i) Ramalkan keadaan pokok keembung dan kaktus selepas seminggu.
3 (c) (ii)
Pokok keembung : .............................................................................................

Kaktus : ............................................................................................
[ 1 markah ]

(ii) Nyatakan alasan kamu berdasarkan jawapan di 3 (c) (i)

.............................................................................................................................

[ 1 markah ]

3
Kegunaan 4. Rajah 4 menunjukkan dua situasi, P dan Q.
Pemeriksa

4 (a)

4 (b) a) Nyatakan perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam situasi P dan Q.

P : .................................................................

Q : .................................................................

[2 markah]

b) Namakan satu objek atau alatan yang mempunyai perubahan bentuk tenaga yang
sama seperti dalam situasi Q.

.............................................................................................................................

[1 markah]
4 (c)
c) Maklumat berikut menerangkan tentang satu situasi.

Apabila sebuah lampu suluh dinyalakan, tenaga kimia berubah


kepada tenaga cahaya dan haba.
4 (d)

Adakah kamu setuju dengan pernyataan ini?


Tandakan (√ ) pada jawapan kamu.
Ya Tidak

Mengapa? Berikan alasan.


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
d) Padankan alatan atau situasi berikut dengan perubahan bentuk tenaga yang betul.

4
Tenaga Suria Tenaga elektrik Tenaga cahaya

Tenaga kimia Tenaga kinetik

Tenaga elektrik Tenaga kinetik + Tenaga bunyi

Tenaga elektrik Tenaga haba

[2 markah]

5
Kegunaan 5. Rajah 5.1 menunjukkan pengelasan sumber – sumber tenaga.
Pemeriksa
a) Isikan Rajah 5.1 dengan dua jenis tenaga.

Sumber Tenaga

5 (a)

Tenaga yang boleh tidak boleh


Tenaga yang boleh diperbaharui
diperbaharui
 Suria
 Petroleum
 Angin
 Gas asli
 Air
 Arang
 i) ……………………
 ii) ………………………

Rajah 5.1
[2 markah]
b) Rajah 5.2 menunjukkan dua objek yang memerlukan tenaga untuk berfungsi.

5 (b) (i)

Rajah 5.2
i) Berdasarkan Rajah 5.2, adakah sumber tenaga yang digunakan oleh objek di atas
5 (b) (ii)
akan mengalami kehabisan sumber? Berikan alasan.
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
[1 markah]

ii) Adakah sumber tenaga objek di Rajah 5.2 boleh digantikan dengan sumber tenaga
yang boleh diperbaharui?
Jelaskan berserta dengan contoh.
5 (c) ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
[1 markah]

c) Air penting dalam kehidupan seharian manusia kerana ia digunakan untuk


memasak,membasuh pakaian, kebersihan diri dan lain – lain lagi.
Ramalkan apa yang berlaku jika sumber tenaga ini semakin berkurangan.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kegunaan [1 markah]
Pemeriksa

6. Setiap malam David mengayuh basikal untuk balik ke rumah selepas menghadiri tuisyen.
Dia memerhatikan kecerahan lampu bergantung kepada cara dia mengayuh basikal.

6
Jadual 1 menunjukkan pemerhatiannya.
Kelajuan mengayuh Kecerahan lampu basikalnya
Laju Lebih cerah
6 (a) Perlahan Malap

a) Nyatakan
i) Pembolehubah dimanipulasi: ...............................................................................
6 (b)
ii) Pembolehubah bergerakbalas: .............................................................................
[2 markah]
b) Nyatakan hipotesis (hubungan) berdasarkan pemerhatian di dalam Jadual 1.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[1 markah]
6 (c)

X membolehkan lampu basikal menyala.


c) Apakah X?
.................................................................................................................................................
6 (d) [1 markah]

d) Nyatakan X membolehkan
perubahan bentuk lampu
tenagabasikal menyala.
yang berkaitan dengan aktiviti di atas.
.................................................................................................................................................
[1 markah]

7
Kegunaan 7. Jadual 2 menunjukkan bilangan kenderaan dan purata tahap pencemaran udara pada tahun
Pemeriksa yang berbeza di sebuah bandar.

Tahun 2009 2011 2013


Bilangan kenderaan 1527221 163601 1709452
Tahap pencemaran udara Rendah Sederhana Tinggi
Jadual 2

a) Nyatakan
7 (a) i) Pembolehubah dimanipulasi: ……………………………………………………..
ii) Pembolehubah bergerakbalas: ……………………………………………………
[2 markah]

b) Berikan inferens untuk menerangkan bagaimana kenderaan boleh mencemarkan udara.


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

7 (b) c) i) Namakan sumber tenaga yang digunakan pada kebanyakan kenderaan.


……………………………………………………………………………………………
[1 markah]

ii) Apakah yang akan berlaku pada sumber tenaga di 7(c) (i) sekiranya ia digunakan
secara berterusan.
7 (c) (i) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[1 markah]

d) Cadangkan satu langkah untuk mengurangkan pencemaran udara yang disebabkan oleh
kenderaan.
7 (c) (ii) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
[1 markah]

7 (d)

Kegunaan 8. Rajah 7 menunjukkan dua jenis tumbuhan, Q dan R.


Pemeriksa

Pokok kaktus Pokok getah


a) Tumbuhan Q dan R mempunyai beberapa ciri khas yang
8
membolehkannya hidup di kawasan beriklim panas dan kering.
8 (a) Tandakan ( √ ) pada ciri – ciri yang betul.
Tumbuhan Q Tumbuhan P

Menggugurkan daun
Daun berpecah – pecah

Akar panjang
Batang menyimpan air

[1 markah]
b) Tumbuhan S mempunyai daun berpecah – pecah, batang melentur dan hidup di suatu kawasan.
8 (b) (i)
i) Bagaimanakah ciri – ciri tersebut membantu tumbuhan S untuk terus hidup?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
[1 markah]
ii) Namakan tumbuhan S.
…………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
8 (b) (ii)
c) Rajah 7.1 menunjukkan keadaan sejenis tumbuhan sebelum dan semasa musim sejuk.

8 (c)

Sebelum musim sejuk Semasa musim sejuk


Mengapakah tumbuhan tersebut menggugurkan daun – daunnya semasa musim sejuk?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

SOALAN TAMAT

9
10