Anda di halaman 1dari 10

Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

 
BIL NAMA CARA CATATAN
1. Human Graphing Murid bergerak mengikut kumpulan dan membentuk corak /
(Graf Manusia ) pattern tertentu supaya topik mudah difahami

2. Video Clips Menggunakan klip video dengan menggunakan soalan-soalan


( Klip Video ) yang diberikan

3. Using Large Picture Penggunaan gambar atau foto dalam PdP


Card ( Gambar /
photo besar )
4. I See, I Think, I Dengan menggunakan gambar / objek murid diminta :
Wonder a) Senaraikan / bincang apa yang mereka lihat (see)
( Saya lihat, Saya fikir b) Fikirkan apa yang mereka lihat dan kaitkan dengan
dan saya bertanya ) kehidupan seharian / lain-lain perkara (think)
c) Bertanya soalan-soalan berkaitan apa yang telah dipelajari
sebelum ini.

5. Recap Group Kumpulan murid memberi laporan kepada kelas secara lisan apa
(Mengulangi / yang telah dipelajari sebelum ini
mengingat semula )
6. Rocket writing Jangka masa diberi ( contohnya 5 minit ) untuk murid menulis apa
( Penulisan pantas ) yang mereka tahu berkenaan dengan topik / soalan yang diberi.

7. Galery Walk Murid berjalan / bergerak ke sekeliling bilik / dewan untuk :


( Lawatan ke geleri ) a) Melihat
b) Berfikir dan
c) Berbincang dengan rakan-rakan kumpulan berkenaan hasil
kerja rakan-rakan lain yang ditampal
8. Y chart Tiga keping kertas ditampal dalam bentuk Y dan pada setiap
( Carta Y) kertas ditulis soalan yang berbeza untuk murid menulis jawapan
mereka
9. Time capsules Guru mengambil hasil kerja / pandangan murid pada awal tahun
(Kapsul Masa) ( contohnya ) dan membuka jawapan tersebut beberapa bulan
kemudian untuk murid membaca semula apa yang telah mereka
tulis

10. Chain Line Murid membuat rantai kertas di mana pada setiap kertas ditulis
(Rangkaian ) idea / maklumat yang berkaitan dengan topik yang diberi
11. Survey Murid membuat tinjauan untuk mendapat maklumat yang lebih
(Tinjauan ) terperinci bagi tujuan membuat analisis berkenaan topik / isu

12. Shout Out Murid digalakkan memberi idea secara lisan dengan laungan
( laungan ) yang kuat dalam sesi subangsaran. Idea tersebut dicatat atas
kertas atau papan putih. Aktiviti seterusnya adalah menyusun
semula idea-idea tersebut secara sistematik


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


13. Presentations Persembahan murid dalam bentuk
( Persembahan) a) Lisan
b) Video
c) Powerpoint
d) Pameran
e) Nyayian
f) Tarian
g) Lakonan
h) Lain-lain yang kreatif
Guru perlu membuat penilaian dan memberi maklum balas

14. Learning Modalities Penggunaan gabungan pelbagai cara pembelajaran. Contohnya


( Gaya Persembahan ) kinestatik (pergerakan) visual dan /atau auditori
(mendengar) PdP melibatkan aktiviti-aktiviti mengikut
kecenderungan murid (Multiple Intelligences)
a) Verbal-Linguistic
b) Logical-Matematical
c) Visual-Spatial
d) Bodily-Kinesthatic
e) Naturalist
f) Musical-Rhythmic
g) Interpersonal
h) intrapersonal

15. Qudrat Activity a) Satu bulatan dilukis ditengah-tengah kertas yang besar.
(Aktiviti Berempat) Di luar bulatan guru membahagikan kertas kepada 4
bahagian (Satu bahagian untuk 1 murid)
b) Setiap murid menulis pandangan/ jawapan kepada soalan
yang diberikan
c) Murid berbincang dengan ahli kumpulan dan menulis
jawapan yang telah dipersetujui semua ahli kumpulan
dalam bulatan

16. Indicator (Petunjuk) Menggunakan dua warna untuk menunjjukan jawapan pelajar
Contohnya :
a) Warna hijau – Ya/Setuju
b) Warna Merah – Bukan / Tidak setuju
17. Built The Biggest a) Murid bekerja secara kumpulan dan berkolaboratif
Tower b) Guru memberi barangan yang terhad untuk mereka
( Membina menara membina menara secara kreatif
yang terbesar) c) Menara ini mencerminkan / memaparkan refleksi /
pandangan mereka
18. Chunking Menggunakan pengetahuan sedia ada murid yang digabungkan
(Gabungan ) dengan pembelajaran baru untuk mempertingkatkan pemahaman
mereka

19. Graphic Organiser Bentuk grafik yang dibina atau dicipta oleh murid untuk
( Pengurusan grafic ) menunjjukan kefahaman mereka atau / dan maklumat / fakta
berkaitan dengan isu / tajuk yang dibincang


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


20. Skits Sketsa memberi peluang kepada murid untuk membuktikan
(Sketsa) kefahaman mereka terhadap topik yang diberi

21. Parachute Building Aktiviti inkuari yang menggalakkan murid bekerjasama dan
( Membina payung berkolaborasi
terjun)
22. Cafe Seperti di kafe pelajar duduk secara berkumpulan di sebuah meja
( Kedai Kopi) dan berbincang mengenai soalan / topik yang diletakkan di atas
meja (table cloth)
23. IB Tree setiap murid diberi helaian yang mempunyai pokok IB dan mereka
( Pokok IB) mencatatkan perkembangan mereka secara individu tentang apa
yang dipelajari
24. SWOT Murid mengemukakan soalan / sitiuasi / isu untuk dibincangkan
dan mereka dikehendaki mengisi borang yang mempunyai empat
petak :
S : Strengths ( Kekuatan)
W : Weaknesses ( Kelemahan)
O : obstacles ( Halangan / Cabaran)
T : Thoughts ( Soalan-soalan untuk tindakan / kajian seterusnya )
25. Commercial Satu cara untuk menyampaikan maklumat tentang tajuk / topik
(Iklan) yang diberikan )
26. Continuum Sama seperti graf atau carta. Kaedah ini boleh digunakan untuk
(Penerusan) menunjukkan kefahaman dan perkembangan murid dalam
sesuatu topik
27. Checklist Murid dikehendaki menanda item-item tertentu dalam senarai
( Senarai Semak ) semak mereka untuk mengetahui kefahaman mereka tentang
tajuk/topik-topik tertentu
28. Anecdotal Notes Guru membuat catatan ringkas berdasarkan pemerhatian dan
( Nota Anekdot) perbincangan dengan murid. Nota-nota ringkas ini boleh dirujuk
apabila membuat laporan secara formal
29. Bus Stop a) Soalan / topik ditampal didinding di beberapa tempat di
(Hentian Bas) dalam kelas / dewan
b) Murid bergerak dari satu hentian ke satu hentian secara
berkumpulan dan berbincang tentang soalan / topik yang
berkenaan
c) Murid berkongsi pendapat dan merekodkan komen dan
maklumat yang diperolehi
30. Table Talkers kad-kad yang mengandungi topik / isu diletakkan di atas meja
( Perbincangan di untuk perbincangan kumpulan secara lisan atau bertulis
meja)


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


31. Exit Cards Untuk refleksi contoh yang lain
( kad Keluar) a) Light Bulb ( Mentol) – Apakah satu perkara baharu yang
saya pelajari hari ini
b) Bin, Bring, Bag – Bin ( Bakul ) – apa yang saya perlu
hapuskan/keluarkan.
c) Bring – Apa yang perlu saya bawa untuk berkongsi
bersama kumpulan saya
d) Bag – apa yang saya suka/bangga

32. Brainstorming Cara yang terbaik untuk mendapatkan idea-idea yang bernas
(Sumbangsaran) daripada murid

33. Classification Menampal kata kunci atau soalan di dinding di beberapa tempat.
( Klasifikasi) Murid dikehendaki berdiri d imana-mana tempat yang terdapat
soalan yang mereka suka /setuju

34. What Matters Satu teknik menjawab soalan yang diberi-murid bergerak dan
( Apa yang penting) melihat serta cuba untuk memahami atau memilih jawapan-
jawapan yang sesuai yang ditampal di sekitar mereka.

35. Personal Learning Murid dikehendaki berkongsi pengalaman peribadi mengenai


Experiences isu/topik yang dibincangkan
(Pengalaman Peribadi)
36. Think – Pair – Share a) murid dikehendaki memikirkan topik / soalan yang diberi
(Fikir-Pasang – secara individu
Kongsi) b) Murid dikehendaki berbincang dengan rakan / pasangan
c) Mereka perlu berkongsi maklumat /hasil perbincangan
dengan pasangan lain/kumpulan/kelas

37. Diamond Ranking 9 keping kertas/kad disusun dalam bentuk berlian (1-2-3-2-1).
( Susunan Berlian ) Strategi ini digunakan untuk menunjukkan / menentukan susunan
mengikut kepentingan idea/isu / isi pada pandangan murid

38. Story Books Penggunaan buku cerita kanak-kanak dalam kelas yang lebih
(Buku Cerita) dewasa dapat memberi peluang kepada mereka berbincang dan
membuat refleksi
39. Party Mewujudkan suasana “berpesta” dan berbincang tentang topik-
(Pesta) topik yang disediakan di atas kad-kad yang ditampal di sekeliling
bilik / dewan atau diletakkan di atas meja atau di lantai
40. Games permainan boleh dijadikan strategi yang berkesan untuk refleksi /
(Permainan ) perbincangan


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


41. Learning Trios A-B-C Satu kaeda pengurusan perbincangan dalam kalangan murid
( tiga serangkai A-B-C) a) Pelajar A bercakap, pelajar B dan C mendengar dan
bertanya soalan
b) Pelajar B bercakap, pelajar A dan C mendengar dan
bertanya soalan
c) Pelajar C bercakap, pelajar B dan A mendengar dan
bertanya soalan
d) Murid juga perlu membuat catatan tentang hasil
perbincangan mereka

42. Sharing Kumpulan dibentuk dan disusun mengikut minat atau hasil
( Berkongsi) pembelajaran yang sama
43. Carousel a) Soalan ditampal/diletakkan di sekeliling bilik
(Karusel) b) Murid dikehendaki bergerak dalam kumpulan dari satu
soalan ke satu soalan yang lain dengan menunggu arahan
guru sebelum bergerak
c) Semua murid mesti bergerak ke setiap tempat yang
diletakkan soalan. Murid diminta berbincang atau menulis
jawapan mereka dalam kertas
d) Cara yang lain murid duduk dalam kumpulan dan soalan
diedarkan mengikut pusingan jam. Setiap kumpulan mesti
berbincang dan menjawab semua soalan

44. Read and highlight Satu strategi membaca yang berpandu. Murid diberi bahan bacaan
(baca dan tanda) dan dikehendaki mengenalpasti dan menanda ayat-ayat/isi
penting/utama
45. Question Builder Guru memberi konsep dan membimbing pelajar supaya mereka
( Pembina Soalan) membina soalan yang membolehkan mereka mempelajari lebih
lanjut tentang konsep yang telah diberikan

46. Puzzle it Out Murid diberi maklumat yang tidak mengikut susunan. Murid
(Selesaikan) dikehendaki berbincang dan menyusun maklumat
47. Cloze Procedures Murid di beri helaian tugasan di mana mereka perlu mendengar
( Isikan tempat kosong) dengan teliti dan mengisi tempat-tempat kosong dengan maklumat
yang sesuai / tepat
48. KWL Chart Carta diberikan kepada murid sebelum PdP dan diminta untuk
( Carta KWL) mengisi ruang-ruang seperti :
a) Know ( What I know about / Apa yang saqya tahu tentang
) pengetahuan sedia ada
b) What (What I want to know / Apa yang saya mahu tahu
lebih lanjut) – Soalan-soalan murid
c) Learned ( What I haved Learned / Apa yang telah saya
pelajari) – Penilaian sumatif

49. Rubrics Satu strategi untuk menilai pencapaian murid. Contohnya


(Rubrik) persembahan murid akan diberitahu ciri-ciri yang terkandung
dalam rubrik


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


50. Iceberg Satu strategi untuk mengumpul maklumat daripada murid
( Bongkah ais/Aisberg) berkenaan topik yang telah diberi
a) Fakta asas / maklumat biasa berada di hujung aisberg
b) Maklumat yang lebih kompleks berada pada paras yang
lebih bawah.
51. Timeline Strategi yang digunakan untuk mencatat maklumat murid atau
( Garisan Masa) topik – satu bentuk klasifikasi atau rangking
Dulu Kini Masa Hadapan

52. Dip Murid menanda rajah cerun / lurah untuk menunjukkan tahap
( Cerun/Lurah) kefahaman mereka berkenaan sesuatu topik

Inquire Learn (belajar)


(Tanya )

Understand (Faham )

53. GRASPS Strategi ini digunakan untuk menilai persembahan atau hasil kerja
murid. Murid diberi borang GRASPS untuk diisi diperingkat awal
projek mereka

a) Goal (Gol / target)


b) Role ( Peranan)
c) Audience ( Hadirin/pembaca)
d) Situation (Situasi)
e) Product, Performance & Purpose ( Produk, Penyampaian
& Tujuan)
f) Standards & Creteria For Success ( Ciri / Kreteria
kejayaan)
54. Quick Quiz Kuiz yang digunakan untuk menilai kefahaman murid tentang
(Kuiz Cepat) pengetahuan sedia ada atau apa yang telah mereka pelajari
(Awal/akhir PdP)
55. Artscape Guru memainkan muzik/lagu (jikamahu) dan murid diminta
(Langkaran) melakar/melukis (menggunakan warna) di atas kertas kosong apa
yang mereka suka untuk mencerminkan kefahaman mereka
tentang apa yang telah dipelajari
56. Dramatisation Persembahan pelajar dalam bentuk drama, iaitu hasil kerja murid
(Drama) secara berrkumpulan selepas membuat perbincangtan,
perancangan dan latihan

57. Mind Map Satu strategi untuk memberi peluang kepada murid untuk
( Peta Minda) menunjukan kefahaman mereka tentang sesuatu topik yang
diajar. Peta minda I-Think adalah satu contoh peta minda yang
digalakkan


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


58. Attitude Movement Guru menampal kenyataan-kenyataan berkaitan subtopik yang
(Pergerakan mengikut telah dibincang di sekitar bilik/dewan dan murid diminta membaca
pendapat) setiap kenyataan dan berdiri/berkumpul di tempat kenyataan yang
mereka setuju.
59. Constructivism Strategi ini menggalakkan murid melalui proses pembelajaran
(Konstruktivisme) yang bermakna dengan membina idea-idea baru. Proses ini
melibatkan
a) Generate (bina/Jana)
b) Sort ( Susun)
c) Connect (Gabung/Hubung)
d) Elaborate ( Hurai/Jelaskan)
60. Jigsaw Reading Murid diberi keratan atau perenggan di mana mereka dikehendaki
( Susun Suai) menyusun semula ayat-ayat / perenggan mengikut
kesesuaian/idea/jalan cerita/ kronologi
61. Chart and Share Borang chart and share diberikan kepada murid dan mereka
(Catat dan kongsi) berbincang dan mengisi borang serta berkongsi maklumat/idea
dengan kumpulan yang lain.
62. Table Cloth Guru menyediakan soalan di atas kertas yang besar yang
( Alas Meja) diletakkan di atas meja. Murid bergilir-gilir untuk menulis jawapan
mereka di atas kertas tersebut
63. Colaboration Murid diberi tugasan untuk disiapkan mengikut kumpulan dan
( Kolaborasi) mereka mesti bekerjasama dengan kumpulan lain untuk
melengkapkannya/menyiapkan

64. Stretch to Sketch Guru memberi arahan/maklumat untuk membantu murid melukis
( Lukis mengikut (secara individu) tetapi mereka juga dikehendaki menggunakan
kreativiti) kreativiti masing-masing untuk berbuat demikian. Hasil kerja murid
ditampal dan guru akan membuat pengiktirafan/hadiah kepada
lukisan yang paling kreatif.
65. Drawing Posters Berdasarkan arahan/maklumat yang diberi murid melukis poster
( Melukis Poster) secara berkumpulan tanpa menggunakan ayat/perkataan

66. Thumb Up Satu cara guru menilai pelajar apabila ditanya soalan. Murid
( IsyaratTangan) memberi isyarat tangan seperti berikut :
a) Thumb Up – Bagus / faham
b) Thumb Middle – Kurang Faham /Kurang Pasti
c) Thumb Down – Tidak faham
67. Compass Point Selepas PdP guru mengedar borang untuk diisi oleh murid secara
( Tanda kompas) individu.
a) Excited – seronok
b) Worriesome – Risau
c) Need To Know – Ingin Tahu
d) Suggestions - Cadangan
68. Examples Guru menggunakan contoh yang baik dalam PdP untuk
( Contoh ) mengukuhkan kefahaman pelajar


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


69. Personal Action Plan Setiap murid dikehendaki membuat pelan tindakan peribadi
( Pelan tindakan mereka sendiri mengenai topik/isu tertentu. Contoh
peribadi) a) Segera
b) 1 Bulan
c) 6 bulan
70. Traffic Lights Satu cara penilaian kendiri di awal, semasa atau di akhir PdP. 3
( Lampu Isyarat) warna digunakan.
a) Green – (Hijau ) Saya yakin saya tahu
b) Yellow – (Kuning ) Rasa-rasa saya tahu
c) Red – (Merah) Saya tidak tahu

71. Post It Notes Murid di minta menulis nota / catatan di atas kertas dan kemudian
( Nota tampalan ) ditampal di papan kenyataan selepas PdP
72. Talk Partners Murid diberi peluang berbual/berbincang mengenai isu / topik yang
( Rakan Berbual) dipelajari dengan rakan mereka
73. Webs / Spider Strategi ini hampir sama dengan m,enyediakan peta minda. Murid
Diagrams digalakkan mencatat idea mereka dalam bentuk ytang kreatif
( Rajah Sarang Labah-
labah )

74. Make Predictions Murid diminta membuat andaian / jangkaan sebelum demo/ujikaji
( Membuat andaian) dijalankan.Selepas demo/ujikaji dijalankan murid diminta
berbincang mengenai andaian mereka sebelum ujikaji tersebut
adakah tepat atau kurang tepat.
75. Circle Time Murid duduk di dalam kumpulan secara bulatan sama ada diatas
( Bulatan Masa) kerusi atau di atas lantai. Guru menyediakan bola atau beg
kacang. Sesiapa yang memegang bola @ beg tersebut diminta
memberi pandangan tentang tajuk yang diperbincangkan.
Kemudian murid tersebut akan memberi bola kepada pelajar lain
pula untuk memberi peluang mereka bercakap pulak
76. Envoys ( Utusan) Setiap kumpulan diberi tugasan. Seorang utusan dipilih dari setiap
kumpulan untuk menerangkan hasil perbincangan mereka kepada
kumpulan baharu di samping mendapatkan pandangan daripada
kumpulan baharu. Utusan akan kembali semula ke kumpulan asal
dan menyatakan pendapat kumpulan lain kepada kumpulan
asalnya.
77. Rainbow Groups a) Murid berada dalam kumpulan dan ditentukan tajuk yang
( Kumpulan Pelangi) berbeza bagi setiap kumpulan untuk perbincangan (Home
Group)
b) Setelah perbincangan bina kumpulan baru (Colour Group)
yang terdiri daripada ahli setiap kumpulan yang berlainan
c) Murid akan menyatakan hasil perbincangan mereka
kepada kumpulan baru mereka.


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


78. Snow Balling Guru menyatakan satu soalan/pernyataan kepada semua murid.
( Bola Salji) a) Setiap murid menyatakan satu jawapan mereka secara
individu
b) Kemudian murid akan berkongsi jawapannya dengan
rakan. Jadikan dua jawapan yang ada kepada satu
jawapan yang dipersetujui bersama.
c) Ulang proses yang sama. – Cara ini boleh mensentisiskan
4 jawapan kepada 1 jawapan

79. Rotating Stations Satu kumpulan kecil murid diletakkan di setiap stesyen. Mereka
( Stesyen Berputar) diberi masa 10 minit untuk menjawab topik yang telah ditentukan
di setiap stesyen. Kemudian kumpulan tersebut akan berjalan ke
stesyen berikutnya sehingga semua kumpulan telah melalui
semua stesyen. Setiap kumpulan diberikan warna yang berbeza
untuk mencatat jawapan
80. Hot Seating (Kerusi Seorang murid dipilih ke hadapan kelas. Dia bertindak untuk
Panas) menjawab soalan atau menyatakan pendangan daripada
pertanyaan rakan-rakannya di dalam kelas berkaitan dengan tajuk
yang diperbincangkan
81. Goldfish Bowl Sama seperti hot Seating tetapi yang tampil ke hadapan ialah satu
( Mangkuk ikan emas) kumpulan untuk menyatakan pandangan dan menjawab soalan.
Murid lain boleh bertanya soalan keopada kumpulan murid ini
82. Six Thingking Hats Murid diminta menyatakan pandangan berdasarkan thingking Hats
( 6 Topi Pemikir) yang telah ditentukan
83. Radio Phone In Guru / Murid bertindak sebagai penyampai radio. 4 orang murid
( Radio Telefon) terdiri daripada pelbagai karektor berbincang tentang topik. Murid
lain boleh mengemukan soalan
84. TV Chat Show Guru / Murid bertindak sebagai Pengacara TV. 4 orang murid
( Bual TV) terdiri daripada pelbagai karektor berbincang tentang topik. Murid
lain boleh mengemukan soalan

85. Freeze Frame Mulakan dalam bulatan Murid membina freeze frame ( Rangka
( Rangka Beku) Beku) berdasarkan topik. Alihkan meja supaya ada ruang untuk
bergerak. Kumpulan menunjukkan rangka beku kepada rakan lain
untuk meneka apa rangka beku yang dibina dan membuat
perbincangan
86. Free Discussion Ini dilakukan dengan kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Oleh
( Perbincangan Bebas) kerana ianya tidak berstruktur perbincangan ini memerlukan guru
@murid yang berpengalaman sebagai pemudah cara.

87. 3 Steps Interview Dua pasangan dalam kumpulan (A&B) (C&D)


( 3 Langkah Temubual) a) A menemubual B dan C menemubual D.
b) A Menemubual C dan B menemubual D
c) ABCD berkongsi maklumat daripada temubual tersebut


 
Tool Kits 89 Kaedah PdP Abad ke 21

BIL NAMA CARA CATATAN


88. Listerning Triad a) 3 orang murid dalam satu kumpulan. Seorang murid
(Pendengaran bertiga) sebagai penyoal, seorang menjawab dan seorang
pencatat.
b) Pencatat akan membuat laporan selepas perbualan
berakhir
c) Untuk keseterusnya peranan seseorang itu akan bergilir

89. Distansing (Jarak) Gunakan cerita, drama. Main peranan untuk menjauhkan
(menyesuaikan) murid dengan topik sensitif dan emosi. Contohnya
minta murid membincangkan perasaan mereka tentang
perkabungan. Guru boleh menggunakan drama daripada orang
yang berkabung dan kemudian meminta murid untuk
membincangkan bagaimana perasaan orang yang mengalami
situasi tersebut.
 
 Senarai PdP ini masih boleh ditambahbaikkan
 
 

10