Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SMA NEGERI 10 KOTA TERNATE
Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No.5 Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah
Web. sman10-ternate.sch.id Email: smansepuluh@yahoo.com Tlp. (0921)3119053

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : XI-IPA / 1

Thn Ajaran : 2017 / 2018

1. Nilai kebenaran yang tepat untuk pernyataan (𝑝˄~𝑞) ⇔ 𝑞, pada tabel berikut adalah . . . .

𝑝 𝑞 (𝑝˄~𝑞) ⇔ 𝑞
B B ...
B S ...
S B ...
S S ...
a. SSSS b. BSSS c. BBSS d. SSBB e. BBBS

2. Ingkaran dari pernyataan “Semua Hewan memerlukan habitat untuk hidup“ adalah . . . .
a. Semua hewan tidak memerlukan habitat untuk hidup
b. Ada hewan yang memerlukan habitat untuk hidup
c. Tidak semua hewan memerlukan habitat untuk hidup
d. Ada hewan tidak memerlukan habitat untuk hidup
e. Tidak ada hewan memerlukan habitat untuk hidup

3. Ingkaran dari pernyataan “18 habis dibagi 2 atau 9“ adalah . . . .


a. 18 tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 9
b. 18 tidak habis dibagi 2 dan 9
c. 18 tidak habis dibagi 2 dan habis dibagi 9
d. 2 dan 9 membagi habis 18
e. 18 tidak habis dibagi 2 atau 9

4. Pernyataan yang setara dengan “Jika benda itu sepeda maka benda tersebut merupakan alat
transportasi” adalah . . . .
a. Benda itu sepeda maka benda tersebut bukan alat transportasi
b. Benda itu bukan sepeda maka benda tersebut bukan alat transportasi
c. Benda tersebut alat transportasi dan benda itu sepeda
d. Benda itu bukan sepeda maka benda tersebut merupakan alat transportasi
e. Benda itu bukan sepeda atau benda tersebut merupakan alat transportasi

5. Diketahui premis – premis berikut:


1. Jika Sukmawati rajin menabung, maka Sukmawati menjadi kaya
2. Jika Sukmawati menjadi kaya, maka Sukmawati membeli mobil mewah.
Kesimpulan yang sah dari premis di atas adalah . . . .
a. Jika Sukmawati rajin menabung, maka Sukmawati kaya
b. Jika Sukmawati rajin menabung, maka Sukmawati membeli mobil mewah
c. Jika Sukmawati menjadi kaya, maka Ia membeli mobil mewah
d. Jika Sukmawati membeli mobil mewah, maka Ia kaya
e. Jika Sukmawati tidak kaya, maka Ia harus rajin menabung

6. Nilai ∑3𝑘=−4(3𝑘 − 5) adalah . . . .


a. −108 b. −52 c. −28 d. 108 e. 268

𝑥(𝑘−2)2 +2
7. Jika ∑6𝑘=3 ( 𝑥
) = 70,nilai 𝑥 adalah . . . .
1 1 1
a. 5 b. 1 c. 2
d. 5
e. 8

8. Notasi sigma bentuk deret 5 + 10 + 20 + 40 + 80 + ⋯ + 5.120 adalah . . . .


a. 5 ∑9𝑖=−1 2𝑖+1 b. 5 ∑9𝑖=1 2𝑖−1 c. 5 ∑9𝑖=1 22−𝑖 d. 5 ∑11
𝑖=1 2
2−𝑖
e. 5 ∑11
𝑖=−1 2
𝑖+1

4𝑥 + 3𝑦 > 12
9. Daerah penyelesaian dari 𝑥 − 3𝑦 ≥ −3 di tunjukkan oleh grafik . . . .
𝑦≥ 0

a b.

c d.

e.
10. yang lain dari suku banyak tersebut adalah . . . .
a. 𝑥 − 2 b. 𝑥 + 2 c. 𝑥 + 3 d. 2𝑥 + 1 e. 2𝑥 − 1

11. Akar-akar persamaan 3𝑥 3 − 4𝑥 2 − 5𝑥 + 2 = 0 adalah . . . .


1
a. 1, 3 dan 2
1
b. 1, − 3 dan 2
1
c. 1, 3 dan −2
4𝑥 + 3𝑦 > 12
1
d. −1, 3 dan 2 𝑥 − 3𝑦 ≥ −3
𝑦≥0
1
e. −1, 3 dan −2

12. Diketahui 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 − 𝑥 + 2. Rumus fungsi 𝑓(𝑥 + 3) adalah . . . .


a. 𝑓(𝑥 + 3) = 𝑥 2 + 13𝑥 + 19
b. 𝑓(𝑥 + 3) = 𝑥 2 + 11𝑥 + 19
c. 𝑓(𝑥 + 3) = 2𝑥 2 + 11𝑥 + 17
d. 𝑓(𝑥 + 3) = 2𝑥 2 + 13𝑥 + 19
e. 𝑓(𝑥 + 3) = 2𝑥 2 + 13𝑥 + 21

𝑔
13. Diketahui rumus fungsi 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3 dan 𝑔(𝑥) = 2𝑥 2 + 𝑥 − 3. Rumus fungsi (𝑓 ) (𝑎)
adalah . . . .
a. 𝑎 − 3
b. 𝑎 − 2
c. 𝑎 − 1
d. 𝑎 + 2
e. 𝑎 + 3

14. Diketahui 𝑓(𝑥) = 2𝑥√𝑥 2 − 36 untuk 𝑥 ∈ 𝑅. Daerah asal fungsi adalah . . . .


a. {𝑥| − 6 ≤ 𝑥 ≤ 6, 𝑥 ∈ 𝑅}
b. {𝑥| − 6 < 𝑥 < 6, 𝑥 ∈ 𝑅}
c. {𝑥|0 < 𝑥 < 6, 𝑥 ∈ 𝑅}
d. {𝑥|𝑥 ≤ −6 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 6, 𝑥 ∈ 𝑅}
e. {𝑥|𝑥 ≤ 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 6, 𝑥 ∈ 𝑅}

15. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 4𝑥 + 6 dan 𝑔(𝑥) = 2𝑥 + 3. Fungsi komposisi (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = . . . .


a. 2𝑥 2 − 8𝑥 + 12
b. 2𝑥 2 − 8𝑥 + 15
c. 4𝑥 2 + 4𝑥 + 3
d. 4𝑥 2 + 4𝑥 + 15
e. 4𝑥 2 + 4𝑥 + 27
5𝑥−1 3
16. Diketahui 𝑓(𝑥 + 1) = 3𝑥 + 5 dan 𝑔(𝑥) = 2𝑥+3 ; 𝑥 ≠ − 2. Rumus fungsi (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = . . . .
11𝑥−3 3 19𝑥+3 3
a. 2𝑥+3
;𝑥 ≠ −2 d. 2𝑥+3
;𝑥 ≠ −2
11𝑥+3 3 19𝑥+6 3
b. 2𝑥+3
;𝑥 ≠ −2 e. 2𝑥+3
;𝑥 ≠ −2
11𝑥+6 3
c. 2𝑥+3
;𝑥 ≠ −2
17. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 3 dan 𝑔(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 1. Fungsi komposisi (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = . . . .
a. 𝑥 2 + 𝑥 − 5
b. 𝑥 2 + 𝑥 + 10
c. 𝑥 2 + 𝑥 + 13
d. 𝑥 2 − 5𝑥 + 13
e. 𝑥 2 − 5𝑥 + 4

18. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 4𝑥 − 5 dan 𝑔(𝑥) = 𝑎𝑥 + 1. Jika (𝑔 𝑜 𝑓)(−1) = −15, nilai 𝑎 = . . . .


a. 3 b. 2 c. 1 d. −1 e. −2

19. Diketahui 𝑓(𝑥 − 1) = 2𝑥 + 3, 𝑔(𝑥) = 5𝑥 − 2, dan ℎ(𝑥) = 2𝑥 2 + 7. Rumus fungsi


(𝑓 𝑜 𝑔 𝑜 ℎ)(𝑥) = . . . .
a. 10𝑥 2 + 8 c. 20𝑥 2 + 30 e. 20𝑥 2 + 93
b. 10𝑥 2 + 11 d. 20𝑥 2 + 71
3𝑥+4 2
20. Diketahui 𝑓(𝑥) = 5𝑥−2 ; 𝑥 ≠ 5. Apabila (𝑥)−1 adalah invers dari 𝑓(𝑥) maka, 𝑓 −1 (𝑥) = . . . .
3𝑥+5 1 2𝑥+4 3 5𝑥+3
a. 4𝑥−2
; 𝑥≠2 c. 5𝑥−3
; 𝑥≠5 e. 2𝑥−4
; 𝑥≠2
3𝑥−4 2 5𝑥−3
b. ; 𝑥≠− d. ; 𝑥 ≠ −2
5𝑥+2 5 2𝑥+4

𝑥+4 1
21. Invers fungsi 𝑓(𝑥) = ; 𝑥≠− adalah . . . .
6𝑥+1 6
4−𝑥 1 6𝑥+4
a. 𝑓 −1 (𝑥) = 6𝑥−1 ; 𝑥≠6 d. 𝑓 −1 (𝑥) = 𝑥+1
; 𝑥 ≠ −1

𝑥−4 1 6𝑥−1
b. 𝑓 −1 (𝑥) = 6𝑥−1 ; 𝑥 ≠ 6 e. 𝑓 −1 (𝑥) = 𝑥−4
; 𝑥≠4
6𝑥−1
c. 𝑓 −1 (𝑥) = ; 𝑥≠4
4−𝑥

22. Jika diketahui invers dari fungsi 𝑓 adalah 𝑓 −1 (𝑥) = 3𝑥 2 + 2 dan invers dari fungsi 𝑔 adalah
𝑔−1 (𝑥) = √𝑥 + 1, 𝑥 ≥ −1 maka (𝑔 𝑜 𝑓)−1 (𝑥) = . . . .
a. 3𝑥 + 5 c. 3𝑥 + 2 e. 𝑥 + 3
b. 3𝑥 + 3 d. 𝑥 + 5

23. lim (𝑥 2 − 5)3 = . . . .


𝑥→−3
a. 4 b. 8 c. 27 d. 64 e. 81

𝑥 2 +3𝑥
24. Nilai lim =....
𝑥→−3 𝑥+3
a. −9 b. −3 c. 0 d. 3 e. 9

𝑥 2 −2𝑥−8
25. Nilai lim =....
𝑥→−3 3𝑥−12
a. −2 b. −1 c. 0 d. 1 e. 2

2 8
26. Nilai lim (𝑥−2 − 𝑥 2 −4) = . . . .
𝑥→2
1 1
a. b. c. 2 d. 4 e. ∞
4 2

√𝑥 −4
27. Nilai lim =....
𝑥→16 𝑥−16
1 1 1
a. 0 b. c. d. e. ∞
8 4 2
2− √𝑥+1
28. Nilai lim 𝑥−3
=....
𝑥→3
1 1
a. −4 b. −2 c. 1 d. 2 e. 4

3𝑥
29. Nilai lim ( ) =....
𝑥→0 √9+𝑥 – √9−𝑥
a. 3 b. 6 c. 9 d. 12 e. 15

30. lim (2𝑥 − 7𝑥 3 ) = . . . .


𝑥→∞
a. −∞ b. −7 c. 0 d. 7 e. ∞

4𝑥 2 −2𝑥+5
31. lim =....
𝑥→∞ 2𝑥 2 −𝑥−6
1 1
a. 4 b. 2
c. 1 d. 2 e. 4

√5𝑥+4 − √3𝑥+9
32. lim 4𝑥
=....
𝑥→∞
a. −2 b. −1 c. 0 d. 2 e. 3
2 tan 𝑥−sin 𝑥
33. Nilai lim𝜋 𝑐𝑜𝑠 𝑥
𝑥→
3
5 3 3 1
a. 3√3 b. √3 c. √3 d. √3 e. √3
2 2 4 4

2
34. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑥 −3 . Nilai dari 𝑓 1 (𝑥) = . . . .
3
a. 2𝑥 2 b. −2𝑥 4 c. −2𝑥 −4 d. −3𝑥 2 e. −3𝑥 −4

35. Turunan pertama dari 𝑓(𝑥) = (3𝑥 2 − 7)4 adalah 𝑓 1 (𝑥) = . . . .


a. 6𝑥(3𝑥 2 − 7) b. 12𝑥(3𝑥 2 − 7) c. 24𝑥(3𝑥 2 − 7)3
2 3
d. 36𝑥(3𝑥 − 7) e. 48𝑥(3𝑥 2 − 7)3

36. Diketahui 𝑦 = 𝑥 2 − 3𝑥 + 4. Nilai dari 𝑦1 (𝑥) = . . . .


a. 2𝑥 − 3 b. 2𝑥 − 3𝑥 + 4 c. 3𝑥 + 4
d. 3𝑥 − 3 e. 2𝑥 3 − 3

37. Misalkan 𝑦 = (𝑥 − 3)(𝑥 2 + 7𝑥 − 1), maka 𝑦1 = . . . .

a. 3𝑥 2 + 8𝑥 − 22 d. 8𝑥 2 + 3𝑥 + 10

b. 3𝑥 2 + 6𝑥 − 10 e. 2𝑥 2 + 8𝑥 − 22

c. 2𝑥 3 + 6𝑥 − 22

3𝑥 2 +10𝑥
38. Jika 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 +9
, turunan pertama 𝑓 1 (𝑥) adalah . . . .
4 3
3𝑥 +20𝑥 −54𝑥+90 −3𝑥 4 −20𝑥 3 +54𝑥+90 −3𝑥 4 −20𝑥 2 −54𝑥−90
a. (𝑥 3 +9)2
b. (𝑥 3 +9)2
c. (𝑥 3 +9)2
3𝑥 3 +20𝑥 2 −54𝑥+90 −3𝑥 3 −20𝑥 2 +54𝑥+90
d. (𝑥 3 +9)2
e. (𝑥 3 +9)2

39. Turunan fungsi 𝑦 = 3𝑥 + cos 2𝑥 adalah . . . . .

a. 𝑦1 = 𝑥 − 2 sin 2𝑥 d. 𝑦1 = 3 − 2 sin 2𝑥
b. 𝑦1 = 3 − sin 2𝑥 e. 𝑦1 = 3 + 2 sin 2𝑥

c. 𝑦1 = 3 + sin 2𝑥

40. Persamaan garis singgung kurva 𝑦 = 3𝑥 2 + 𝑥 dititik (3,2) adalah . . . . .


a. 𝑦 − 3 = 19(𝑥 − 2) d. 𝑦 − 19 = 3(𝑥 − 2)
b. 𝑦 − 3 = 13(𝑥 − 2) e. 𝑦 − 2 = 13(𝑥 − 3)
c. 𝑦 − 2 = 19(𝑥 − 3)