Anda di halaman 1dari 3

ARTIKEL DOA PILIHAN ARTIKEL

ALLAH 7 DOA TANPA


wajib MOHON SYAHADAH
BANTU UNTUK ASAS
MUKMIN UMMAT RUNTUH
> 22 > 26 > 33

Islam
AKHBAR MINGGUAN (DISEMBER 2017-JANUARI 2018)
Suara Nusantara

• B E N A R • S U M B E R A S L I • T I A D A P O L I T I K

• INDONESIA • MALAYSIA • SINGAPORE • BRUNEI • MINDANAO • SELATAN THAI • BRUNEI • MINDANAO • SELATAN THAI

DIHINA
DIFITNAH
Kerana Menyebarkan
Ilmu Haqq, Ilmu Allah, Ilmu Suci
ILMU LAA ILAHA ILLALLAH
‫فَ ا ْع لَ ْم أَنَّ ُه َل إِلَٰ َه إِ َّل ال لَّ ُه‬
Surah Muhammad 47:19

MS 8&9
Islam
Suara Nusantara

8 | Malaysia • B E N A R • S U M B E R A S L I • T I A D A P O L I T I K

DIHINA, DIFITNAH
Kerana Menyebarkan Ilmu Haqq, Ilmu Allah, Ilmu Suci ILMU LAA ILAHA ILLALLAH

‫فَا ْع لَ ْم أَنَّ ُه َل إِلَٰ َه إِ َّل ال لَّ ُه‬


P
ulau Batam,
22 November,
124,000 Para
Anbiya Ur Mursalin, Para Penyaksian Ilah adalah satu
Sahabat Nabi Mulia, kefahaman, amalan, falsafah hidup
Awliya Allah dan Ahli dan fikiran 24 jam yang sudah
Syahadah sejak zaman menetap dan hidup sebati bersama
Nabi Adam Alaihissalam seorang mukmin yang sentiasa dalam
kesemua mereka dihina, penyaksian.
difitnah, dimaki, dicerca,
dibunuh, diugut, dihalau,
didera, dipancung, dipu-
laukan, dipaksa mening-
galkan negeri kelahiran ka tidak patuh kepada kan saya menyaksi.
mereka. perintah Allah swt yang Penyaksian Ilah adalah
Hanya kerana mereka mewajibkan setiap umat satu kefahaman, ama-
mengajak, menyebar- islam mengenal Ilah dari lan, falsafah hidup dan
kan dan menyampaikan Ilmu Laa ilaha IllAllah fikiran 24 jam yang sudah
amanah Allah untuk iaitu dari surah Muham- menetap dan hidup sebati
mengenal dua kalimah mad ayat 17 “Pelajarilah bersama seorang muk-
syahadah Laa ilaha dan tuntutlah Ilmu Laa min yang sentiasa dalam
IllAllah Muhammadur Ilaha IllAllah. Rukun Islam penyaksian. Maka perintah
Rasulullah. pertama wujud ilmu dan Allah untuk mengukuh-
Mereka kesemuanya amalannya. kannya amat jelas.
mempunyai akhlak yang Seluruh tarekat, Kiyai Penekanan agar pen-
amat baik, hati yang di Pesantren meneriman- yaksian kalimah syahadah
lembut, jiwa yang sensitif ya dan menyampaikan tidak saja diakhiri dengan
dan penuh dengan rah- kepentingannya sehingga ucapan dua kalimah tetapi
mah. ilmu dan amalan Nafi ditanam, dimantapkan
Musliayi Painan dari Isbat menjadi amalan ‘ala dan diperkukuhkan
Pulau Batam melaporkan dawam. Kaum Munafikun sedalam-dalam qalbu, jiwa
pada zaman ini Kafirun dari kalangan Ulama, dan rohani sehingga tahap
yang bertopengkan nama Ahlul Kitab dari pembesar yang lebih mendalam
Jabatan Agama Islam Agama tidak mengenal erti seperti dalam perintah
dan Institusi Islam adalah dan makna yang sebenar Allah dalam surah Al-Talaq
penghalang utama agar tentang syahadah iaitu ayat 2 untuk memperkuku-
umat islam hidup dan mati penyaksian bukan sekadar hkan Iman, Taqwa dan
tanpa beriman. Mere- ucapan kosong mengata- keyakinan.

SATU PENIPUAN DAN MUSLIHAT


DILANCARKAN OLEH ULAMA KITAB DI ACHEH, PALEMBANG DAN JAKARTA
KEATAS YM SHEIKH DR ISMAIL HJ KASSIM

B
ermula tahun Syahadah yang dibawa sahaja diseluruh Acheh Hal ini telah menghina, apabila nama YMSDIK turut menuduh YMSDIK
2014 apabila ilmu oleh YMSDIK diterima menjemput YMSDIK menuduh dan mence- berkembang dengan mengatakan Sahabat
syahadah Laa ilaha dengan begitu cepat dan untuk mengambil berkat markan nama YMSDIK di begitu cepat di seluruh Nabi sebagai munafikun
IllAllah dan ilmu zikrul- menjadi popular sehing- kehadiran YMSDIK. seluruh Nusantasa den- Nusantara. Mereka walhal yang dimaksud-
lah yang dibawa oleh ga 3.3 juta pendengar Dengan penggu- gan satu tipu muslihat, dengan kejinya mengu- kan adalah ulama-ulama
YMSDIK ke Pulau Sabang, radio selawuet di Acheh naan teknologi tinggi, komplot dan konspirasi nakan audio suara yang yang tidak belajar atau
Acheh dan Palembang sentiasa memutarkan audio tausiyah YMSDIK didalangi Ulama yang palsu untuk menjatuh- mengajar Ilmu Syahadah
diatas jemputan dari tausiyah, ceramah, majlis dirakam dan diubahsuai dengki dan jahil tentang kan personaliti YMSDIK adalah dari golongan
Gabernur Acheh dan ilmu dan majlis zikir untuk diperdengarkan ilmu syahadah. selain menuduh YMSDIK munafikun dimana syaha-
Sultan Palembang, ilmu YMSDIK. Di mana-mana seperti suara YMSDIK. Kecemburuan jelas sebagai Syiah. Mereka dahnya palsu.
Islam
Suara Nusantara

• B E N A R • S U M B E R A S L I • T I A D A P O L I T I K
Malaysia | 9

JABATAN MUFTI NEGERI SEMBILAN


DISAMAN RM114 JUTA
DI MAHKAMAH TINGGI NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA

U TA N
LIP HAS
KUSANTARA G)
N RITA AGUN
(BE

“Maka bagaimanakah (halnya


nanti), apabila Kami mendatangkan
seseorang saksi dari tiap-tiap umat

K dan Kami mendatangkan kamu


antor kami telah medan disogok jutaan
menerima laporan rupiah untuk menjatu- (Muhammad) sebagai saksi atas
bahawa Jabatan “Sesungguhnya Kami mengutus kamu hkan YMSDIK menerusi
Mufti Negeri Sembilan sebagai saksi, pembawa berita gembira media sosial youtube,
mereka itu (sebagai umatmu).”
telah dihadapkan ke mah- dan pemberi peringatan” facebook, twitter dan (Surah An-Nisa 4:41)
kamah pada 6 Disember (Surah Al-Fath 48:8) menerusi tabloidnya
2017 termasuk responden sendiri.
Majlis Agama Islam dan Penipuan besar yang Wahai umat Islam, Disetiap zaman Allah
Jabatan Agama Islam. Jika kalian meneliti dan mengutus para penyaksi
Kes ini telah sampai Pemimpin negara-negara memerhati serta men- NYA ke seluruh alam
kepada Bapak Jokowi, Islam OIC turut menan- “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) dalami ilmu dan amalan di kutub utara, selatan,
Presiden Indonesia kerana tikan keputusan mah- syahadah yang disampai- timur dan barat pasti
bala musibah yang berla- kamah sama ada YMSDIK Kami bangkitkan pada tiap-tiap kan oleh YMSDIK hanya anda akan bertemu.
ku keatas Abu Mudi pada yang merupakan Daie umat seorang saksi atas mereka dari membawa kepada Iman,
tahun 2016 dengan tau- Allah, tokoh keamanan, mereka sendiri dan Kami datangkan penyaksian, pembukaan
fan, banjir, api dan gem- pakar motivasi dan global kamu (Muhammad) menjadi saksi qalbu, kemantapan
ba bumi adalah kerana syahadah ambassador atas seluruh umat manusia.” aqidah dan keyakinan
laknat Allah disebabkan yang termahsyur di 40 (Surah An-Nahl 16:89) dengan ketinggian
fitnah yang dilemparkan buah negara sama ada rohani. Tidak ada seba-
keatas YMSDIK. akan diadili dengan benar rang penyelewengan dan
Yang Dipertuan atau dengan kezaliman. penyimpangan seperti
Agung juga sedia maklum YMSDIK bukan sahaja gaan tertinggi diatas usa- dilaporkan oleh Akhbar yang dinyatakan oleh
begitu juga Dato’ Sri terkenal di 40 buah ha, ilmu dan gerak kerja Harian Metro Malaysia beberapa persatuan,
Najib Razak, Perda- negara malah seringkali dakwah yang membawa pada 4hb Oktober dan majlis ahlul sunnah wal
na Menteri Malaysia. dianugerahkan penghar- manfaat kepada ummah. 7hb Disember adalah jamaah di seluruh
Tipu muslihat Syaitan salah satu tipu muslihat Indonesia termasuk
dan Iblis menggunakan dan agenda kotor peg- Acheh. Ramai
kaum kafir atas nama awai-pegawai kerajaan, telah menjau-
“Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Islam dan kaum munafi- komplot politik dan kon- hkan diri dari
Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat kun yang meragukan spirasi mempimpin yang termasuk
seorang saksi (rasul), kemudian ilmu syahadah Laa ilaha tidak berpuas hati dengan golongan
tidak diizinkan kepada orang-orang IllAllah adalah lemah dan ketegasan YMSDIK men- munafikun
yang kafir (untuk membela diri) akan jatuh ke lembah yampaikan Ilmu Syahadah yang men-
kehinaan. Kami dikhabar- Laa ilaha IllAllah. Jika yakiti orang
dan tidak (pula) mereka dibolehkan kan seorang wartawan sabit kesalahan mereka Mukmin
meminta maaf”. dari sebuah tabloid ada- boleh dijatuhkan huku- (Surah
(Surah An-Nahl 16:84) lah penyumbang kepada man penjara dibawah Al-Ahz-
fitnah iaitu Muajidin dari akta yang terbabit. ab)