Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: KHB (PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN) TINGKATAN TIGA


Cikgu Tn Hj. Mohd Ariffin Bin Abd Aziz
Tingkatan : Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif

Tarikh: Bab 3: KONSUMERISME

Hari: Jangka masa : 60 minit

Bilangan Pelajar: Masa:


Sub-tajuk: 2.1 PENGGUNA DAN Kemahiran:
KONSUMERISME
Mengenal pasti definisi konsumer, konsumerisme dan 4 jenis
penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat.
Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran:

Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis Pelajar dapat:


penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga 1) Menerangkan semula definisi konsumer.
terhadap pengguna (konsumer), maka pendidikan 2) Menyebut semula definisi kepenggunaan
konsumerisme ini membolehkan mereka lebih (konsumerisme).
tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang
berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai biasanya berlaku.
pengguna yang bijak pada masa hadapan.
Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna
Elemen Pembelajaran Bestari :

Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif


Pengintegrasian ICT :

Power point melalui tayangan LCD


Langkah Aktiviti P & P Catatan
Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan hak pengguna. Kontekstual
5 minit
2. Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan
Langkah 2 barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri. Konsumerisme
adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan
5 minit dan kebajikan pengguna. 4 jenis penyelewengan yang sering berlaku
termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal, kualiti barangan
Direktif, Mediatif
yang rendah, dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan
barangan yang membahayakan kesihatan pengguna.
Koperatif
Langkah 3
3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah
disaksikan oleh pelajar. Nilai murni:
20 minit
4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Cinta kepada alam
Langkah 4 .Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. sekitar

15 minit Bertanggungjawab

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK
Penutup
15 minit 1)Mencirikan
2)Membanding
beza

3) Menghubung
kait
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: KHB (PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN) TINGKATAN TIGA


Cikgu Tn Hj. Mohd Ariffin Bin Abd Aziz
Tingkatan : Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif

Tarikh: Bab 3: KONSUMERISME

Hari: Jangka masa : 60 minit

Bilangan Pelajar: Masa:


Sub-tajuk: 2.2 HAK DAN Kemahiran:
TANGGUNGJAWAB PENGGUNA
Mengenal pasti 8 hak pengguna dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran:

Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis Pelajar dapat:


penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga 1) Menerangkan semula 8 hak pengguna.
terhadap pengguna (konsumer), maka pendidikan
konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu
akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha
memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna
yang bijak pada masa hadapan

Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna


Elemen Pembelajaran Bestari :

Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif


Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD
Langkah Aktiviti P & P Catatan
Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan hak pengguna. Kontekstual
5 minit
2. Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat Direktif, Mediatif
Langkah 2 keperluan asas, hak mendapat perlindungan, hak mendapat maklumat, hak
5 minit mendapat pampas an (ganti rugi), hak mendapat pendidikan kepenggunaaan, Koperatif
hak mendapat jaminan keselamatan, hak memilih, hak bersuara dan hak
menikmati alam sekitar yang bersih.
Nilai murni:

Langkah 3 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna.


Cinta kepada alam
20 minit
sekitar
4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.
Langkah 4 .Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.
Bertanggungjawab
15 minit
Celik
Penutup
Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.
KBKK
15 minit
1)Mencirikan
2)Membuat urutan

3) Menghubung
kait
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: KHB (PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN) TINGKATAN TIGA


Cikgu Tn Hj. Mohd Ariffin Bin Abd Aziz
Tingkatan : Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif

Tarikh: Bab 3: KONSUMERISME

Hari: Jangka masa : 60 minit

Bilangan Pelajar: Masa:


Sub-tajuk: 2.2 HAK DAN Kemahiran:
TANGGUNGJAWAB PENGGUNA
Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3
tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat.
Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran:

Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis Pelajar dapat:


penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna
terhadap pengguna (konsumer), maka pendidikan terhadap diri sendiri.
konsumerisme ini membolehkan mereka lebih 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna
tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan terhadap masyarakat.
berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai
pengguna yang bijak pada masa hadapan

Bahan Bantu Belajar: Carta

Elemen Pembelajaran Bestari :

Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif


Pengintegrasian ICT :

Power point melalui tayangan LCD


Langkah Aktiviti P & P Catatan
Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Kontekstual
5 minit
2. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri Direktif, Mediatif
Langkah 2 termasuklah membeli secara bijak dan rasional, membuat belanjawan diri,
5 minit penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Koperatif

3. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu Nilai murni:


Langkah 3 padu dan bekerjasama, tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan
30 minit alam semula jadi. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah
Cinta kepada alam
harga yang berpatutan, produk berkualiti, kuantiti yang tepat, keselamatan
sekitar
barangan, maklumat yang tepat dan mesra alam. Guru mengajukan soal-jawab
berkenaan tanggung jawab pengguna.
Bertanggungjawab
4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.
Langkah 4 Celik
.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.
20 minit

Penutup KBKK
5 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

1)Mencirikan
2)Membuat urutan

3) Menghubung
kait
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: KHB (PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN) TINGKATAN TIGA


Cikgu Tn Hj. Mohd Ariffin Bin Abd Aziz
Tingkatan : Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif

Tarikh: Bab 3: KONSUMERISME

Hari: Jangka masa : 60 minit

Bilangan Pelajar: Masa:


Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran:

Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan, 2 jenis aduan dan 3


peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran:

Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis Pelajar dapat:


penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang
terhadap pengguna (konsumer), maka pendidikan sering dilakukan oleh pengeluar.
konsumerisme ini membolehkan mereka lebih 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh
tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan dilakukan oleh pengguna.
berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna
pengguna yang bijak pada masa hadapan

Bahan Bantu Belajar: Carta


Elemen Pembelajaran Bestari :

Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif


Pengintegrasian ICT :

Power point melalui tayangan LCD


Langkah Aktiviti P & P Catatan
Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Kontekstual
5 minit
Direktif, Mediatif

Langkah 2 2. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri Koperatif


5 minit termasuklah membeli secara bijak dan rasional, membuat belanjawan diri,
penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Nilai murni:

Langkah 3 3. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu Cinta kepada alam
30 minit padu dan bekerjasama, tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan sekitar
alam semula jadi. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah
harga yang berpatutan, produk berkualiti, kuantiti yang tepat, keselamatan Bertanggungjawab
barangan, maklumat yang tepat dan mesra alam. Guru mengajukan soal-jawab
berkenaan tanggung jawab pengguna.
Celik
Langkah 4
15 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.
KBKK
.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.
1)Mencirikan
2)Membuat urutan
Penutup
Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.
3) Menghubung
15 minit kait
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: KHB (PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN) TINGKATAN TIGA


Cikgu Tn Hj. Mohd Ariffin Bin Abd Aziz
Tingkatan : Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif

Tarikh: Bab 3: KONSUMERISME

Hari: Jangka masa : 60 minit

Bilangan Pelajar: Masa:


Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran:

Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan


konsumerisme dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran:

Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis Pelajar dapat:


penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat
terhadap pengguna (konsumer), maka pendidikan terhadap gerakan konsumerisme.
konsumerisme ini membolehkan mereka lebih
tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan
berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai
pengguna yang bijak pada masa hadapan

Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan


Elemen Pembelajaran Bestari :

Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif


Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD
Langkah Aktiviti P & P Catatan
Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Kontekstual
5 minit
Direktif, Mediatif

Langkah 2 2. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan Koperatif


5 minit konsumerisme.
Nilai murni:
3. Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan
Langkah 3 konsumerisme dengan terperinci. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan Cinta kepada alam
30 minit reaksi masyarakat masa kini. sekitar

4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bertanggungjawab


Langkah 4 .Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.
15 minit
Celik
Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.
Penutup
15 minit KBKK

1)Mencirikan
2)Membuat urutan

3) Menghubung
kait
Refleksi :