Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad Ke-20


Kursus/Modul (Malay States Political History up to Early 20th Century)

2. Kod Kursus SJHK3013

3. Nama Staf
BAHARUDDIN BIN AB. LATIF
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami perkembangan sejarah politik
Kursus/Modul Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 untuk memperoleh kemahiran pemikiran kritis,
dalam Program penyelesaian masalah dan pembelajaran berterusan.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka
Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah
K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 120
P= Pentaksiran
30 15 - 2.75 35 18 - 19.25

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
1. Menjelaskan dengan menggunakan peta pemikiran tentang kerajaan awal sebelum
Learning
Kesultanan Melayu Melaka (C4, P1, A4, PLO1, CS3)
Outcomes, CLO)
2. Membincangkan dalam kumpulan secara kritis kegemilangan dan kemerosotan
kerajaan Melaka dan perkembangan kerajaan Melayu selepas Kesultanan Melayu
Melaka (C5, A3, PLO1, PLO5, CTPS2, TS4)
3. Membanding bezakan bentuk pentadbiran penjajah di Tanah Melayu (C6, A4, PLO3,
CTPS2)
4. Membentang secara berkumpulan keberkesanan penentangan terhadap penjajahan
British di Tanah Melayu secara beretika (C6, PLO 4, PLO5, PLO8, TS4, EM2)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x X

2 x x

3 x x

4 x

10. Kemahiran Boleh


Pindah Kemahiran saintifik, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah (CTPS2), satu pasukan
(Transferable Skills, (TS4), Komunikasi (CS3) dan profesionalisme (EM2).
TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada ulasan kritis, penulisan akademik dan pembentangan yang
dibina merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk
ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kertas
Peperiksaan.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Kuliah Ujian bertulis /


PLO1 – Pengetahuan
Tutorial Tugasan esei
PLO3 – Kemahiran saintifik,
Tugasan esei / Ujian
kemahiran berfikir dan Tutorial
bertulis
menyelesaikan masalah

PLO 4 - komunikasi Perbahasaan Pembentangan

Pembentangan
PLO5 - satu pasukan Perbincangan
Tugasan esei

PLO8 – profesionalisme, sikap Pembentangan/Ulasan


Perbahasaan
dan etika kritis

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan perbincangan kepada kerajaan awal di Tanah Melayu, zaman
kegemilangan dan kemerosotan Melaka, perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu sebelum
kedatangan British, penjajahan kuasa-kuasa asing di Tanah Melayu dan tindakbalas
masyarakat tempatan terhadap penjajah.

This courses focuses on the development of early Malay states in this region, the golden
age and the downfall of Malacca, the developments of Malay States before the arrival of
British, colonialism in Malaya and the reactions of the natives towards colonialist

13. Mod Penyampaian Kuliah,Tutorial dan Penerokaan

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran
Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan akhir 50

Ulasan kritis 15

Tugasan Penulisan Esei 30


Satu Pembentangan kumpulan (setiap 1
5
pembentangan 15 minit)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
x
Outcomes, CLO) CLO 1
dengan
CLO 2 x x x
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 x
(Programme
Educational CLO 4 x
Objectives, PEO)
Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO4
sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan dengan menggunakan peta pemikiran tentang kerajaan awal
CLO 1
sebelum Kesultanan Melayu Melaka
Membincangkan dalam kumpulan secara kritis kegemilangan dan
CLO 2 kemerosotan kerajaan Melaka dan perkembangan kerajaan Melayu
selepas Kesultanan Melayu Melaka
CLO 3 Membanding bezakan bentuk pentadbiran penjajah di Tanah Melayu
Membentang secara berkumpulan keberkesanan penentangan terhadap
CLO 4
penjajahan British di Tanah Melayu secara beretika

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 x x
Pembelajaran CLO 3 x
Program
(Programme CLO 4 x
Learning
Outcomes, PLO)
Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
PLO1
dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
PLO2 bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO3
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
PLO4 dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
PLO6 tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
PLO7
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO8
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
PLO9
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan dengan menggunakan peta pemikiran tentang kerajaan awal
CLO 1
sebelum Kesultanan Melayu Melaka
Membincangkan dalam kumpulan secara kritis kegemilangan dan
CLO 2 kemerosotan kerajaan Melaka dan perkembangan kerajaan Melayu
selepas Kesultanan Melayu Melaka
CLO 3 Membanding bezakan bentuk pentadbiran penjajah di Tanah Melayu
Membentang secara berkumpulan keberkesanan penentangan terhadap
CLO 4
penjajahan British di Tanah Melayu secara beretika

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1.0 Kerajaan-kerajaan awal di Tanah Melayu
• Kedah Tua
• Chih Tu
2 1 2 1 6
• Beruas
• Gangga Negara
• Temasik

2.0 Sejarah kesultanan Melayu Melaka

• Zaman Kegemilangan
− Peranan tokoh-tokoh
− Sistem pentadbiran
− Perdagangan
− Perhubungan Luar
− Undang-undang
6 3 9 4 22
− Perkembangan agama Islam
− Perluasan Kuasa
• Kemerosotan dan kejatuhan Melaka
− Faktor kemerosotan
− Kesan kemerosotan dan kejatuhan Melaka
kepada pemerintah
− Kesan kemerosotan dan kejatuhan kepada
masyarakat Melaka

3.0 Perkembangan kerajaan Melayu sebelum


kedatangan British
• Kerajaan Johor Lama
• Kerajaan Pahang
8 4 8 4 24
• Kerajaan Perak
• Kerajaan Selangor
• Kerajaan Kedah
• Kerajaan Kelantan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

5
4.0 Penjajahan kuasa-kuasa asing di Tanah
Melayu

• Konsep penjajahan

• Penjajahan 6 3 6 3 18

− Portugis

− Belanda
− British

5.0 Perluasan pengaruh British


• Perjanjian Pangkor
• Pembentukan Negeri-negeri Selat
4 2 4 2 12
• Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu
• Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

6.0 Tindakbalas masyarakat tempatan terhadap


penjajah
• Perjuangan mengembalikan Kedah
• Perjuangan Dol Said
• Perjuangan Dato’ Maharaja Lela
4 2 6 4 16
• Perjuangan Tok Janggut
• Perjuangan Abdul Rahman Limbong
• Perjuangan Yam Tuan Antah
• Perjuangan Dato’ Bahaman
• Perjuangan Tok Gajah dan Mat Kilau

Kerja Kursus 0.25 11.75

Ulangkaji Peperiksaan 7.5

Peperiksaan 2.5

Jumlah 30 15 2.75 35 18 19.25 120

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

6
Bersemuka Tidak Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA Kuliah 30 35

Amali 0 0

Tutorial 15 18

Penulisan Esei
0 8
(1200 perkataan)

Ulasan kritis
0 3
( 500 perkataan)

Pembentangan
0.25 0.75
(15 min)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 47.75 72.25

Jumlah Jam
Pembelajaran 120
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas


Abdul Rahman Abdullah. (2000) . Sejarah dan tamadun Asia Tenggara:sebelum
dan sesudah pengaruh Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication dan
Distributors Sdn. Bhd.
Happer. T. N. (1999) . The end of empire and the making of Malaya. Cambridge: Cambridge
University Press.
Ismail Said. (2014) . Malaysia negara kita. Kuala Lumpur : Penerbitan
Sasbadi Sdn.Bhd.

Rujukan Tambahan
Abdul Rahman Ismail. (2005) . Sejarah kenegaraan dan politik. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Andaya, B & Andaya, L. ( 2001) . A history of Malaysia (2nd ed). Honolulu: University of
Hawaii Press.
Ishak Saat. (2008) . Pendidikan negara bangsa. Shah Alam: Penerbitan Karisma
Sdn.Bhd.
Kassim Thukiman. (2002). Malaysia:perspektif sejarah dan politik. Skudai: Penerbitan
Universiti Teknologi Malaysia.

Maklumat
19.
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

SJHK3013 Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad Ke-20 (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 Pembelajaran

• Menjelaskan dengan menggunakan


peta pemikiran tentang kerajaan awal Kuliah Ujian bertulis /
X
sebelum Kesultanan Melayu Melaka Tutorial Tugasan esei
(C4, P1, A4, PLO1, CS3)

• Membincangkan dalam kumpulan


secara kritis kegemilangan dan
kemerosotan kerajaan Melaka dan Kuliah
X X Ujian bertulis
perkembangan kerajaan Melayu Tutorial
selepas Kesultanan Melayu Melaka
(C5, A3, PLO1, PLO5, CTPS2, TS4)

• Membanding bezakan bentuk


Tugasan esei/
pentadbiran penjajah di Tanah Melayu X Tutorial
Ujian bertulis
(C6, A4, PLO3, CTPS2).

• Membentang secara berkumpulan


keberkesanan penentangan terhadap
penjajahan British di Tanah Melayu X X Perbincangan Pembentangan
secara beretika (C6, PLO4, PLO5,
PLO8, TS4, EM2)

Kuliah Ujian bertulis


KESELURUHAN X X X X Tutorial Tugasan esei
Perbincangan Pembentangan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

8
Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


Dr. Sivarajan a/l Ponniah PhD (Sejarah) USM
1 M.A (Sejarah) UKM
B.A (Hons) Sejarah & Pengajian Melayu, UM
Dr. Hj.Ismail bin Said PhD (Sejarah), USM
2 M.A (Sejarah), UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Geografi, UM
Hj. Mohd Fadzil bin Mohd Salleh M.A (Pendidikan)
3 B.A (Hons) Sejarah dan Komunikasi
Sijil Asas Perguruan (Pengajian Melayu)

Insyirah Irawati binti Jailani B.Ed. (Psikologi dan Komunikasi) Universiti Kebangsaan Malaysia
4
IPGM M.Ed (Psikologi) Universiti Malaya

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Universiti/Bahagian

Prof. Madya Datin Dr. Mahani


1 Pusat Ilmu Kemanusiaan USM
Binti Musa
2 Dr. Sah Hadiyatan Bin Ismail Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM

3 Cik Umi Salamah binti A.Manaf Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

4 En. Azman Bin Sharif Pen. Peng Kanan Unit Kajian Kemasyarakatan JPN Selangor

5 Pn. Norhatini Binti Abd. Hamid PPD Kubang Pasu

6 Pn. Zanariah Binti Yoep Ahmad PPD Kubang Pasu.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)