Anda di halaman 1dari 5

TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

TOKOH IMAM EMPAT

AL IMAM ABU HANIFAH R.A AL IMAM MALIK R.A AL IMAM AL-SYAFIE R.A AL IMAM AHMAD BIN HANBAL RA
Nama : Nu’man bin Thabit Nama : Malik bin Anas bin ‘Aamir al- Nama : Muhammad b Idariis bin Nama : Ahmad bin Muhammad bin
Lahir : Bandar Kufah, Iraq Asbahi Uthman al-Abbas bin Uthman Syafi’ Hanbal
Tahun : 80 Hijrah/ 699 Masihi Lahir : Madinah bin al-Saib Lahir : Rabiul awal 164H/ 780M
Keturunan : Parsi Tahun : 93H/ 712M Lahir : Gaza, Palestin Tahun : 780M/ 164H
Gelaran : Nama anaknya Hanifah Keturunan : - Tahun : Rejab, 150H / 767M IbuBapa: Khurasan
Meninggal : 70 Tahun/ Rejab 150H/ Gelaran : - Keturunan : Quraisy [keturunan Keturunan : Bani Hasyim
LATAR BELAKANG 767M. Meninggal : 86 tahun/ 179H/ 798M Rasulullah] Gelaran : Hanbali [menghormat
Kubur : Baqi’, Madinah Munawwarah Gelaran : as-Syafie [sempena nama keturunan datuknya]
moyang beliau yang ke 4] Meninggal : Jumaat/ Rabiul awal/
Meninggal : 54 tahun/ 204H/ 821M 241H/ 855M
Kubur : Mesir Usia : 75 tahun
Kubur : Baghdad

1. Peribadi Mulia, cita-cita tinggi, berani 1. Sangat menghormati ibu bapa, orang 1. Fasih berbicara, suaranya menarik, 1. Suka berpakaian putih, bersih
dan pintar dewasa dan guru. dan Qori yang Masyhur dan kemas.
2. Petah bercakap, berpakaian bersih dan 2. Sopan santun, ziarah orang sakit dan 2. Berakhlak Mulia, kuat ingatan dan 2. Berperibadi mulia, merendah
kemas iringi jenazah ke kubur berhemah tinggi diri, pendiam dan sangat kuat
3. Ahli perundangan digelar al-Imam al- 3. Pendiam dan bercakap yang 3. Senantiasa memelihara adab dan memelihara maruah diri dan
A’zam )‫( األمام األعظم‬ berfaedah sahaja disiplin agama.
4. Hartawan, dermawan, beramanah & 4. Berpakaian bersih, kemas dan 3. Suka bergaul dengan orang
zuhud memakai bauan. fakir miskin.
SIFAT PERIBADI 5. Pemurah, dermawan, suka memberi 4. Berani dan tegas pendirian
pertolongan. dalam membela kebenaran.
6. Bergaul semua lapisan masyarakat. 5. Bertakwa dan kuat beribadat.
6. Khatam al-Quraan setiap 7
malam sekali dan solat sunat
300 rakaat sehari semalam.
7. Bersifat zuhud, warak,
pemurah dan berhemah tinggi.

1. Pendidikan sempurna kerana ayahnya 1. Hafaz al-Quraan sebelum Baligh lagi 1. 9 tahun hafal al-Quraan 30 juzuk 1. Sejak kecil amat berminat
seorang yang kaya di Kufah. 2. Bermula di Madinah dlm pengajian al- 2. Mempelajari : bahasa & sastera pada ilmu pengetahuan.
PENDIDIKAN
2. Mempelajari : bahasa Arab, ilmu Quraan dan Tafsir Arab, Adat Resam dan kebudayaan 2. Membawa dakwat dan kertas
Tauhid, al-Quraan, al-Sunnah, Feqah 3. Mendalami : Ilmu Hadith; feqah; Arab [kg Badwi Bani al-Huzail], ke mana sahaja untuk

83
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL IMAM ABU HANIFAH R.A AL IMAM MALIK R.A AL IMAM AL-SYAFIE R.A AL IMAM AHMAD BIN HANBAL RA
3. Guru : sebagai langkah merumus pendapat Mahir bidang Syair mencatat ilmu.
a. Imam Hamad bin Sulaiman [18 aliran lain 3. Di Mekah mempelajari : 3. Menghfaz al-Quraan dan
tahun] 4. Guru-guru beliau: a. Feqah : al Imam Muslim bin sebilangan Hadith sejak kecil.
b. Shbt Nabi : Anas bin Malik,  Al-Imam Abdullah b Yazid [Ibnu Khalid al-Zinji 4. Mendapat pendidikan awal di
Abdullah bin Aufa, Sahlu bin Saad Hurmuz] b. Hadith : al Imam Sufyan bin Baghdad [pusat ilmu ketika
al-Saa idi.  Al-Imam Nafi’ Maula ibnu Umar ‘uyyaynah itu]
 Al-Imam ibnu Syihab az-Zuhra 4. Al-Quran di Masjidil Haram 5. Setelah berusia 16 tahun,
5. Miskin : selalu mengutip kertas beliau keluar dari Baghdad
terbuang untuk menulis dan mempelajari ilmu Hadith
pelajarannya di Kufah, Basrah, Syam dan
Yaman.
6. Bekerja untuk menampung kos
hidup dan pelajaran.
7. Berbangga kerana wang
sendiri dan tidak menerima
bantuan kewangan dari orang
lain.
8. Sambung pengajian di Mekah
dan Madinah bagi tujuan
pengesahan sesuatu hadith.
9. Beliau menguasai ilmu hadith
dengan baik.
10. Mempunyai guru dalam bidang:
feqah, hadith, usul tafsir,
sejarah dan bahasa.
11. Antara gurunya ialah;
Husyaim Bin Basyir, Abdul
Rahman Bin Mahdi, Waki’
Bin Al-Jarah, Sufyan bin
Uyainah, dan al-Imam al-
Syafie.

84
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL IMAM ABU HANIFAH R.A AL IMAM MALIK R.A AL IMAM AL-SYAFIE R.A AL IMAM AHMAD BIN HANBAL RA
Bidang Huraian Bidang Huraian Bidang Huraian
1. Al-Fiqhul Akbar,  Kitab al-Muwatta’ [5000 1. Tafsir al-Quraan,
2. Kitabul Faraid, hadith sahih dalamnya] 2. al-Musnad,
Penulisan
Penulisan 3. Masaa ilul Usul,  Hafaz lebih 100 000 3. Kitab al-Nasikh wal
4. Kitabul Jamiul Kabiir, hadith Mansukh,
5. al-Sairul Kabiir  Pengasas Mazhab Maliki. 4. Kitab Taatil al-
 Pengasas Mazhab Hanafi.  Dikenali Mazhab aliran Penulisan Rasul,
Mazhab  Byk menggunakan Qias Hadith kerana 5. Kitab al-Ilal,
Mazhab Bidang Huraian
dalam fatwa/ hukum pegangannya pada al- 6. al-Manaasik al-
1. Al-Risalah,
 Menggunakan Qias Quran & al-Hadith Kabiir,
2. al-Umm,
berpandukan Quraan/ berbanding sumber lain. 7. al-Manasik al-
3. al-Musnad,
Sunnah Pemikiran Ahli Sunnah Wal Jamaah Penulisan Soghir.
4. Ikhtilaful Hadith,
 Melarang bertaqlid 1. Al Imam al-Syafie,  Pengasas Mazhab
Kitabul Fiqh,
padanya jika tidak 2. al-Imam Asyhab bin Abd Hanbali.
Pemikiran 5. al-Jamiul Kabir.
diketahui sumber. Aziz al-Qiisi,  Mengutamakan al-
 Pengasas Mazhab
 Jika tiada dalam Quraan/ 3. al Imam Abu Abdullah Quraan dan al-
as-Syafie
Sunnah, beliau Ijitihad Murid- Abdul Rahman bin al- Mazhab Sunnah
 Hasil banyak
 Melarang beramal perkara murid Qoosim al-Taqoo,  Berpegang kuat
merantau
Bid’ah 4. al-Imam Abu Muhammad pada Hukum,
Mazhabnya : Hasil
1. Imam Abu Yusof [Yaaqub Abdullah bin Wahab al- masyhur dlm
daripada bebrapa
SUMBANGAN bin Ibrahimal-Ansori], Quraisy Pemikiran perundangan Islam.
mazhab dan Ijtihad Mazhab
Murid- 2. al Imam Hassan bin  Melarang bertaqlid
sendiri.
murid Zayyad, dalam dlm urusan
1. Imam Abu Ibrahim
3. Imam Muhd bin alHassan agama.
Ismail B Yahya Al-
Syaibani  Menggalakkan
Muzani
penggunaan ilmu
2. Imam Al-Robi’ Bin
pengetahuan dan
Sulaiman
Murid- kefahaman al-
3. Imam Abu Thaur
murid Quraan dan al-
Ibrahim
Sunnah.
4. Imam al-Hassan bin
Ahli Sunnah Wal
Muhammad Pemikiran
Jamaah
5. Imam Ahmad bin
 Al-Imam Bukhari
Hanbal al-Syaibani
 Al-Imam Muslim
 Al-Imam Abu Daud
 Al-Imam Abu
Murid-
Zur’ah al-Raazi.
murid
 Al-Imam Abu Bakar
al-Athram
 Al-Imam Ibnu Abi
Dunya

85
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL IMAM ABU HANIFAH R.A AL IMAM MALIK R.A AL IMAM AL-SYAFIE R.A AL IMAM AHMAD BIN HANBAL RA
1. Dikurniakan kecerdasan akal
dan kuat ingatan.
2. Gigih menyelidiki kebenaran
hadith dan sumber-sumber
hadith sehingga sanggup
mengembara ke Kufah,
Basrah, Yaman, Mekah dan
Madinah.
3. Sanggup mengembara
berbulan-bulan lamanya untuk
1. 15 tahun sudah mengajar di menyelidiki satu/ dua
Masjdil Haram kebenaran Hadith.
1. Usianya 17 tahun sudah diiktiraf 2. Menghafal kitab al-Muwatta’ 4. Al Imam memberi tumpuan
sebagai ulamak Imam Malik dalam bidang Hadith dan
2. Sambutan menggalakkan sepanjang 3. Mazhab Syafie : penyesuaian @ mencatat hadith-hadith
1. Kepintaran mengeluarkan hukum/
menyampaikan kuliyyah mengambil jalan tengah antara daripada Abu Yusof dan
fatwa
3. 40 tahun dalam lapangan Hadith dua aliran mazhab iaitu mazhab ulamak Hadith terkenal
2. Pengetahuan mendalam pada Quraan
4. Selain bersumberkan al-Quraan/ al- ahli hadith di Hijaz dan Mazhab Hasyim bin Basyir.
Sunnah membantu beliau keluarkan
KETOKOHAN Sunnah menggunakan juga sumber dari ahli al-Ra’yi di Iraq 5. Mula bertemu al-Imam al-
hukum
: Qias & Masolihul Mursalah. 4. Dua Qaul : Qaul Qodim dan Qaul Syafie pd 189H [di Hijaz dan
3. Keadaan masyarakat ketika itu perlu bg
5. Tegas dan berani dalam menyatakan Jadid. Baghdad]
Imam Abu Hanifah bijak keluarkan
Kebenaran dan Keadilan. 5. Tersebar mazhab as-Syafie 6. Al Imam mempunyai
hukum/ Fatwa.
6. Ujian sangat hebat ketika melalui: kepakaran hadith yg tinggi
pemerintahan Khalifah Abu Jaafar al- a. Dakwah Islam dan al-Imam al-Syafie sendiri
Mansoor, Al-Mahdi dan al-Rasyid b. Perdagangan ke negara asing merujuk hadith kepada al-
c. Pusat pengajian seperti Imam Ahmad bin Hanbal.
pondok yang dibuka 7. Banyak perkara dipelajari
daripada imam al-Syafie
namun kemudiannya al-Imam
Ahmad menghuraikannya
sendiri.
8. Al-Imam Ahmad memulakan
kuliyyah Hadith ketika usianya
40 tahun.
9. Dalam satu kuliyyah, 5000
orang mendengar kuliyyahnya
dan mencatat huraiannya.
86
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL IMAM ABU HANIFAH R.A AL IMAM MALIK R.A AL IMAM AL-SYAFIE R.A AL IMAM AHMAD BIN HANBAL RA
a. Sebutkan 3 sifat peribadi Imam Abu a. Siapakah al-Imam Malik a. Nyatakan sifat peribadi Imam al- a. Nyatakan sifat-sifat peribadi
Hanifah. b. Senaraikan 3 sifat peribadi al-Imam Syafie al-Imam Ahmad.
b. Senaraikan 3 kitab karangan Imam Malik b. Terangkan Latar belakang al- b. Senaraikan empat kitab al-
Abu Hanifah. c. Sebutkan 4 murid al-Imam Malik Imam al-Syafie Imam Ahmad
c. Mengapakah beliau dikenali sebagai d. Jelaskan pendirian al-Imam Malik c. Senaraikan sumbangan al-Imam c. Nyatakan latarbelakang
SOALAN LATIHAN
Ulamak Agung? mengenai “kebenaran dan Keadilan”. al-Syafie pendidikan al-Imam Ahmad
d. Jelaskan bagaimana mazhab Hanafi d. Jelaskan pendidikan al-Imam al- d. Terangkan ketokohan al-Imam
berkembang keluar dari Iraq. Syafie Ahmad dalam ilmu Hadith.
e. Al-Imam Ahmad melarang
bersifat taqlid. Bincangkan.

87