Anda di halaman 1dari 7

TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

TOKOH PEMIKIRAN ISLAM.

AL-SYEIKH MUHAMMAD IDARIIS


UNIT AL-IMAM AL-GHAZALI R.A AL-IMAM IBNU TAIMIYYAH R.A ABUL A’LAA AL-MAUDUDI
AL-MARBAWI R.A
Nama : Muhammad bin Muhammad Nama : Taqiyyudin Abul Abbas Ahmad Nama : Abul A’laa al-Maududi Nama : al-Syeikh Muhammad Idariis
bin Ahmad. bin Abdul Haleem al-Harrani Lahir; 25 Sept 1903M bin Abdul Raof.
Lahir; tahun 450H / 1058M Lahir; 10 Rabiul Awal tahun 661H/ Tempat; Urghabad, Hydariabad, India Lahir; 28 ZulQaedah 1313H/ 1892M
Tempat; Tus, Khurasan, Parsi. 1262M Keturunan; Maudud [golongan perawi Tempat; Mekah al-Mukarramah
Gelaran ; al-Ghazali ; Tempat; Harran, Utara Iraq Hadith yang berpindah ke India bersama-sama Gelaran ; Ulamak Melayu pertama di
1. Nama kampung Gelaran ; Ibnu Taimiah ; sempena panglima tentera Islam Muhammad bin al- Mesir
kelahirannya. nama moyangnya yang ke sembilan; Qasim] Meninggal: pagi Jumaat/ 13 Oktober
LATAR
BELAKANG 2. Sempena perkejaan Meninggal: dipenjara; malam Isnin 20 Gelaran ; ahli gerakan dakwah dirantau 1989M
bapanya, pemintal bulu Zulhijjah 728M/ 1329H Asia. Sejak Kecil:
kambing [al-Ghazzal] Kubur; di Damsyik Meninggal: tahun 1983H i. Menimba ilmu dari semua
Meninggal: 14 Jamadil Akhir Tulisan; formula himpunan ke arah peringkat Ulamak.
505h/ 1111M di Tus, Khurasan. pembaharuan/ pembinaan semula ii. 10 tahun menghafaz 16 Juzuk al-
tamadun Islam berlandaskan al-Quraan/ Quraan & beberapa kitab lain.
al-Sunnah. iii. Mempunyai ingatan yang kuat.
1. Menggemari semua bidang ilmu 1. Ulamak yang bertaqwa dan 1. Pemikir Islam pada zaman mutaakhir. 1. Ulamak besar Nusantara.
sehingga beliau digelar sebagai berakhlak. 2. Ulamak yang luas ilmu pengetahuan 2. Terkenal sebagai ahli bahasa.
gedung Ilmu. 2. Ahli pemikir Islam yang unggul, dalam pelbagai bi&g. 3. Mahir dalam bi&g Hadith, Tafsir
2. Fasih bercakap, pandai pendakwah yang berhemah tinggi, 3. Bersederhana dalam kehidupan, dan Fekah.
berpidato dan mahir berhujjah. dan tidak mudah putus asa. bertakwa & beristiqamah. 4. Sangat menjaga maruah diri,
3. Bertakwa, warak, kuat 3. Mempunyai kecerdasan akal dan 4. Berhemah tinggi dan bercita-cita bertakwa dan kuat ingatan.
beribadat dan berhemah tinggi. ingatan yang kuat. untukuk mengambalikan masyarakat 5. Berhemah tinggi.
4. Ahli sufi yang praktis, 4. Berfikiran terbuka dan bersifat Islam kepada pegangan dan amalan 6. Gigih dalam menuntukut ilmu
melakukan Tazkitaun Nafs kritis. agama berlandaskan al-Quraan dan pengetahuan di dalam dan luar
SIFAT
[pembersihan Jiwa] 5. Bersifat berani dan tegas dalam al-Sunnah. negeri.
PERIBADI
5. Seorang ahli fekah yang menghadapi cabaran Zindiq, 5. Gigih dalam menegakkan kebenaran &
berfikiran terbuka dan falsafah Barat, ahli Bid’Ah dan keadilan.
membebaskan diri dari penentang ahli Sunnah wal- Jamaah
bertaqlid.
6. Dilahirkan sebagai pengkritis
dan berfikiran bebas yang
unggul.
7. Bersikap tegas, berani dan
tabah menghadapi cabaran.

88
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL-SYEIKH MUHAMMAD IDARIIS


UNIT AL-IMAM AL-GHAZALI R.A AL-IMAM IBNU TAIMIYYAH R.A ABUL A’LAA AL-MAUDUDI
AL-MARBAWI R.A
1. Didikan sendiri oleh ayahnya dari 1. Suka bergaul dengan ulamak. 1. Pendidikan awal daripada bapanya 1. Pendidikan awal di Sekolah Melayu
kecil dengan ilmu & akhlak. 2. Menghafaz al-Quraan semenjak sendiri [bahasa Arab, Inggeris, Kampong Lubuk Merbau, Kuala
2. Mempelajari ilmu asas seperti remaja lagi bahasa Parsi, Urdu & ilmu-ilmu Kangsar, Perak.
membaca, menulis & mengira dari 3. Belajar di sekolah Darul Sikriyyah agama] 2. Sambung di Pondok Tuan Hussin Al-
guru-guru terdekat dengannya. di Damsyiq. 2. Bapanya peguam lulusan universiti Mas’udi di Kedah selama beberapa
3. Menguasai Bahasa Arab & Parsi 4. Mempelajari Hadith & Rijalul Aligar. tahun.
dengan baik.
Hadith daripada Ulamak Hadith 3. Enggan menghantar ke sekolah 3. Sambung Di Pondok Syeikh Ahmad
4. Hasilnya mampu mendalami al-
terkenal. kerana kecewa dengan dasar Fathoni di Bukit Mertajam,
Quraan, Hadith, usuluddin,
5. Antara kitab yang dipelajari ialah: pemerintahan Inggeris dan menolak Seberang Prai
fekah, falsafah, mantiq &
a. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal budaya barat. 4. Sambung di Pondok Tok Kenali,
tasawwuf.
5. Mempelajari ilmu Fekah & b. Sohih al-Bukhari 4. Mampu menguasai Bahasa Inggeris & Kelantan.
Usuluddin dari; al-Syeikh c. Sohih Muslim menterjemahkan karya Bahasa 5. Tahun 1924M, dihantar ke Mesir
Ahmad bin Muhammad al-Tuusi d. Jamiul Tirmizi Inggeris ke Bahasa Urdu sejak dari oleh bapanya.
& al-Allamah al-Imam Abu e. Sunan Abi Daud zaman remaja lagi. 6. Anak melayu pertama yang belajar
Nasrul Ismaili di Jurjan. f. Sunan al-Nasaie di peringkat tinggi di Universiti al-
6. Ke Naisabur untuk mempelajari g. Sunan Ibnu Majah Azhar, Mesir.
ilmu ilmu Tauhid. h. Sunan al-Dar Qutni
7. Dengan ilmu tauhid beliau mahir 6. Ibnu Taimiah pernah diuji oleh KEJAYAAN BELIAU.
PENDIDIKAN
berhujjah sehingga digelar seorang Yahudi dengan berbagai i. Menghasilkan kamus bahasa Arab
Hujjatul Islam. soalan dan semua soalan dijawab Melayu pertama dinamakan Kamus
8. Tahun 469H melanjutkan dengan tepat, dan akhirnya Yahudi al-Marbawi.
pelajaran ke Madariasah al- itu memeluk Islam. ii. Kamus kedua Kamus al-Jaib ‫الجيب‬
Nizomiah, di Naisabur & berguru 7. Usia 19 tahun – sudah mula
dengan Imam al-Haramain Abu iii. Kedua kamus ini banyak membantu
mengeluarkan fatwa dan pelajar Melayu menguasai Bahasa
Yu’la al-Juwaini bagi ; ilmu
menghimpunkam/ menyusun fatwa2 Arab
Kalam, sains Tobiee, falsafah,
dalam kitab iv. Menekuni pelajaran sehingga
mantiq & tasawwuf.
8. Menulis hampir 300 kitab, pernah memperolehi Ijazah Aaliah [Tinggi]
9. Tahun 488H, dilantik sbagi
Profesor Ilmu Feqah di menggantikan ayahanda beliau daripada Universiti al-Azhar.
Universiti al-Nizomiah. mengajar di masjid Jamek. v. Anak melayu pertama yang memiliki
10. Selepas itu dilantik sebagai Naib 9. Mampu berdebat dengan Ulamak & ijazah berkenaan.
Canselor menyelesaikan masalah yang tidak vi. Setelah tamat belajar, beliau terus
11. Tahun 489H berhenti dan dapat diselesaikan oleh ulamak. menetap di Mesir.
memulakan penghidupan sebagai
Ahli Tarekat.

89
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL-SYEIKH MUHAMMAD IDARIIS


UNIT AL-IMAM AL-GHAZALI R.A AL-IMAM IBNU TAIMIYYAH R.A ABUL A’LAA AL-MAUDUDI
AL-MARBAWI R.A
1. Pembentukan Jiwa; 1. Bentuk Kesatuan: 1. Keperluan Hidup Yang Sempurna: 1. Ketokohan Beliau:
a. Jiwa dicipta dengan potensi a. Terdapat 2 bentuk kesatuan; a. Manusia mempunyai keperluan a. Sukar ditandingi oleh ulamak
mencintai Hikmah, Makrifat Kesatuan Agama dan Kesatuan untukuk menyempurnakan melayu lain di nusantara dalam
dan Ibadat. Bahasa. kehidupan. bahasa dan persuratan Melayu.
b. Kecenderungan kepada b. Kesatuan Agama Islam [Wihdatul b. Untuk tujuan itu manusia akan b. Diijazahkan gelaran Doktor
hikmah dan kecintaan al-Din] diasaskan daripada menggunakan anggota badan dan Terhormat UKM pada 5 Julai
kepada ibadah merupakan pengakuan terhadap keyakinan dan pancaindera serta akal fikiran 1980M.
unsur Rabbani yang lahir keimanan yang sama seperti yang dikurnaiakan Allah kepa&ya. c. Tokoh Maal Hijrah pada 1
dari dalam badan manusia. kepada Allah Yang Esa, Rasulullah c. Allah ciptakan bumi ini lengkap Muharram 1408H/ 1987M
c. Unsur ini sesuatu yang dan rukun Iman yang lain. dengan kemudahan seperti air,
bersifat dalaman dan c. Kesatuan Bahasa; ialah faktor udara, cahaya dan tumbuh-
semulajadi. terpenting membantu mencapai tumbuhan yang sesuai dengan
kesatuan agama umat Islam fitrahnya bagi meningkatkan
d. Bahasa Arab satu-satunya bahasa kemajuan dan kejayaan; Allah
agama yang digunakan untuk kurniakan pelbagai kebolehan,
menghayati Islam, memahami kemahiran dan kepintaran akal
Islam kerana Bahasa Arab ialah yang berbeza-beza antara satu
Pandagan
Syiar Agama Islam. sama lain.
Beliau

2. Peranan Pendidikan 2. Oranganisasi; 2. Tahap Kemahiran Manusia;


a. Sama penting dengan seorang a. Ibnu Taimiah ahli fikir Islam yang a. Minat dan keupayaan manusia
doktor; doktor tidak boleh banyak menekankan konsep Ummah. berbeza-beza.
memberikan preskripsi yang b. Ummah bertanggungjawab b. Yang cerdik akan menjadi ; ahli
sama kepada semua pesakitnya. memelihara dan menyebarkan risalah sains, juruteknik, ahli
b. Guru juga tidak boleh Islam. perdagangan, ahli pertanian,
c. Memelihara Agama; membersihkan
memberikan latihan yang sama ahli politik, dll.
penyelewengan akidah @ perkara
kepada semua muridnya, tanpa c. Jika semua kemahiran
yang mencemarkan keharmonian
mengira tahap penguassan digabungkan, maka akan lahir
agama.
murid dari segi mental dan sebuah tamadun yang tinggi.
d. Penyebaran Agama; memberi
fizikal. penerangan tentang kebenaran
c. Guru mesti: mengkaji agama kepada Orang ramai supaya
keupayaan pelajarnya; difahami dan diamalkannya.
mengenalpasti bakat, sikap, b. Membentuk Organisasi merupakan
minat pelajarnya dan salah satu daripada fungsi Ummah.
latarbelakang pelajar.

90
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL-SYEIKH MUHAMMAD IDARIIS


UNIT AL-IMAM AL-GHAZALI R.A AL-IMAM IBNU TAIMIYYAH R.A ABUL A’LAA AL-MAUDUDI
AL-MARBAWI R.A
3. Panduan Rumahtangga. a. Fungsi Ummah ; 3. Taklid/ taqlid:
a. Pendapat beliau bertepatan i. Dalam kehidupan hanya dapat a. Mentaati Rasulullah SAW adalah
dengan Firman Allah Taala dilaksanakan apabila penting bagi kehidupan manusia.
[Surah al-Nisa’ ayat 34] Oranganisasi negara berjalan b. Baginda merupakan penunjuk jalan
dengan kemas dan ditadbir untukuk membawa manusia kepada
َُ‫سا ٓ ُِّءُُِّب َماُفَُضل‬ َُ ِّ‫علَىُٱلن‬َ ُ َ‫ٱلر َجالُُقَ َّٰومون‬ ِّ dengan baik. matlamat utama iaitu
ُْ‫ُو ِّب َُمُا ُٓأَنفَُقوا‬
َُ ‫ض‬ ٖ َ ُ‫ضه ۡمُ َعلَ َّٰى‬
ۡ‫ع‬‫ب‬ َ ۡ‫ٱّللُُ َبع‬ ii. Ditegakkan atas dasar kesatuan MakrifatuLLAH.
ُ ُ‫ِّم ۡنُأ َ ۡم َّٰ َو ِّل ِّه ۡۚۡم‬ kebajikan, takwa dan semangat c. Sesuatu perancangan untukuk
persaudaraan Islam sejagat. menyeleweng daripada Syariat
Allah, maka Allah akan berikan
kegagalan, kesesatan dan
kehancuran.
d. Mencari selain dari ajaran Nabi,
maka akan sesat dan mustahil
mencapai hakikat yang sebenar.
e. Yang engkar ajaran Nabi maka
akan terjerumus ke lembah taqlid/
adat yang sesat yang akan
membawa kehancuran.

1. Tasauf. 1. Akademik 1. Kewartawanan; 1. Penulisan Kitab/ Kamus


a. Terkenal sebagai Ahli a) Tokoh yang dihormati dalam bidang a) Sejak usianya 16 tahun. i. Kemahiran penguasaan Bahasa
Tasauf. syariat & akademik. b) Bekerja sebagai wartawan di Sinar banyak membantu beliau
b. Bapanya seorang ahli sufi, b) Berusaha membersihkan amalan Harian TAJ. menghasilkan kedua kamus
jadi pengaruh awal dari ayah umat Islam daripada kotoran Bid’ah, c) Tahun 1921M beliau dilantik sebagai berkenaan.
beliau. khurafat & kemungkaran. ketua pengarang ahkbar harian ii. Menulis kita-kitab merangkumi
Sumbangan c) Beliau menentang sebarang
c. Pernah meninggalkan tasauf Muslim – lidah rasmi Jemaah Ulamak bi&g Hadith, fekah, tafsir dan
Beliau dalam penyelewangan akidah & perbuatan
dan tumpuan kepada ilmu al-Hind. Kamus
Bidang Ilmu yang bercanggah dengan Islam.
usuluddin tetapi kembali ke d) Banyak menulis perihal mengajak iii. 1937M menghasilkan kedua kamus
& Pemikiran d) Mengajak ummat Islam kembali
tasauf semula. manusia kembali kepada ajaran al- beliau.
kepada ajaran Islam pada zaman
d. Orang yang ingin beramal nabi dan khulafaul Rasyidin.
Quraan dan al-Sunnah. iv. Menulis kitab Bahrul Maazi
dengan tasauf perlu e) Kerap dipenjarakan kerana e) Tahun 1933M, beliau memimpin sebanyak 22 jilid – Kitab Hadith
sepenuhnya mengikut syariat menegakkan kebenaran. majalah bulanan “Turjumanul Melayu dalam tulisan Jawi
Allah kerana tangga pertama f) Menyedari gejala kemungkaran & Quraan”, di Hydariabad. pertama.
tasauf ialah Syariat. penyelewengan akidah kritikal pada f) Majalah ini bacaan utama bagi v. Walaupun menetap di Mesir,

91
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL-SYEIKH MUHAMMAD IDARIIS


UNIT AL-IMAM AL-GHAZALI R.A AL-IMAM IBNU TAIMIYYAH R.A ABUL A’LAA AL-MAUDUDI
AL-MARBAWI R.A
ketika itu, beliau tidak berputus pembaca Bahasa Urdu. beliau tetap menggunakan Bahasa
asa, bahkan terus mengkritik g) Majalah ini bertujuan menyampaikan Melayu/ Tulisan jawi dalam kitab
pelbagai aliran falsafah, batiniah, pendapat/ pandangan terhadap idea; beliau supaya; menjadi bahan
syiah dan tasauf. falsafah, sains, politik, ekonomi rujukan masyarakat Melayu
g) Berusaha menentang pemikiran yang berdasarkan al-Quraan/ al-Sunnah. Nusantara.
cuba meracuni pemikiran Islam pada vi. Menulis Kitab Bulughul Maram
zamannya.
h) Kesungguhannya & sikap tegasnya ‫ بلوغ المرام‬iaitu kupasan Hadith
mendorong Orientalis Barat dari Sohih al-Bukhari.
mengkaji pemikiran Islam & barat
menganggap beliau sebagai
pendokong mazhab dalam Islam
kerana Falsafah dan Pemikirannya.

Menterjemah buku-buku Bahasa .‫قاموسُادريسُالمربوي‬ 


Inggeris/ Arab ke Bahasa Urdu.
.‫قاموسُالجيب‬ 
ُ:‫ الحكمةُالمتعاليةُفيُاألسفارُالعقلية‬o
ُ‫منجاديُسومبرُفغاجينُدأونيؤرسيتيُعثمانية‬
.‫بحرُالماذي‬ 
‫مجموعةُالرسالةُالكبرى‬ ‫دحيدرابد‬ .‫بلوغُالمرام‬ 
ُ ‫ميزانُالعمل‬  ‫مجموعةُرسائلُابنُتيمية‬ ُ:‫ُبوكوُفرتامُبلياو‬:ُ‫ الجهادُفيُاإلسالم‬o .‫تفسيرُالقرءانُالمربوي‬ 
.‫مغهورايكنُكونسيفُجهاد‬ .‫تفسيرُنورُاليقين‬ 
Kitab ُ ‫احياءُعلومُالدين‬  .‫مجموعةُخمسُالرسائل‬
ُ‫ُدترجمهكنُدالمُباثقُبهاسُدان‬:‫ الرسالةُالدينية‬o .‫تفسيرُفتحُالقادر‬ 
Penulisan ُ ‫معراجُالصالحين‬  .‫مجموعُفتاوى‬ .‫سومبرُروجوعنُتوارُنضارا‬
ُ ‫مشكاةُاألنوار‬  .‫منهاجُالسنةُالنبوية‬ َُ ‫ُتركنلُدالمُتوليسنثُ َُمُْن‬:‫ ترجمانُالقرءان‬o
ُُ‫صب‬
ُ‫تفسيرُجزءُعم‬ 
ُ ‫علمُالحديث‬ .ُ‫سالَُة‬
َُ ‫الر‬
ُِّ .‫تفسيرُسورةُيس‬ 
.‫ُتاهون‬30ُ‫ُدتوليسُسالم‬:‫ ُتفهيمُالقرءان‬o ُ ‫القرءانُبرضانتوغُمعنى‬ 
ُ‫ُمندافتُفغهرضاءنُدرفد‬:ِّ‫ْرةُالن ِّبي‬
َ ‫ كتابُ ِّسي‬o
‫رابطةُالعالم‬
ُ
2. Falsafah. 2. Gerakan Islam. 2. Bidang Fekah.
a. Digelar Failasuf ; pemikir Islam a. Menyalurkan pandangan dan a. Menulis kitab pati hukum ibadah
& Ahli Tasauf. pemikirannya melalui Tulisan dan dan usul Islam.
b. Mengkaji dan mempelajari ceramah beliau yang disiarkan melaui
b. Kitab Jaamiul Ulum ‫العلوم‬ ‫جامع‬
falsafah bersendirian selama 2 Radio dan Televisyen.
tahun. b. Tajuk ceramah; ekonomi, politik dan c. Nizomul Hayah. ‫نظام الحياة‬
c. Menulis Kitab Maqasidul pendidikan.
92
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL-SYEIKH MUHAMMAD IDARIIS


UNIT AL-IMAM AL-GHAZALI R.A AL-IMAM IBNU TAIMIYYAH R.A ABUL A’LAA AL-MAUDUDI
AL-MARBAWI R.A
Falsafah bagi menerangkan c. Menubuhkan Jamaatul Islami di d. Mu’jamul Kaainaat ‫معجم‬
doktrin Falsafah. Lahore.
d. Sarjana Barat menganggap d. Usaha beliau dipandang remeh & ‫الكائنات‬
karya beliau sebaris dengan dituduh sebagai musuh Negara. e. Perbendaharaan ilmu
Aristotle dalam kalangan Arab e. Dipenjara selama 2 tahun;
e. Beliau merupakan Ulamak 4/10/1948M – 28/05/1950M.
pertama dalam bidang Ilmu f. 1953M dipenjarakan sekali lagi
Falsafah. kerana bukunya; The Qadiani
f. Menulis kitab Tahafutul Problem; dikatakan mengutuk dasar
Falasifah bagi mengkritik kerajaan.
falsafah barat dari kaca mta g. Dijatuhkan hukuman mati pada
Islam. asalnya tetapi diubah kepada
g. Kritikan ini membawa kepada penjara seumur hidup & dibebaskan
lembaran sejarah baru pada 25/05/1955M.
terhadap kesarjanaan Islam h. Selepas dibebaskan beliau
h. Slps kematian al-Ghazali tidak meneruskan usaha dakwah &
ada sarjana Islam yang timbul perjuangan mengembangkan Islam.
dalam bidang Falsafah selama
100 tahun

3. Fiqhul Islam [Feqah]


a. Imam Mujtahid & ahli hukum
terkenal.
b. Alim dalam bidang Feqah, usul
Feqah & Siasah al-SyarIyyah.
c. Mempelajari ilmu Fiqh al-
Syafie & Usuluddin dari
gurunya Ahmad bin Muhammad
al-Tuusi.
d. Peenguasaan beliau dalam ilmu
berkenaan menyebabkan
Nizomul Malik [Gabenor ketika
itu] melantik beliau sebagai
professor Ilmu Feqah di
Madariasah al-Nizomiah di
Baghdad.
e. Kemasyhurannya menyebabkan
beliau; sering dipinta
93
TAMADUN ISLAM PQS TINGKATAN 4

AL-SYEIKH MUHAMMAD IDARIIS


UNIT AL-IMAM AL-GHAZALI R.A AL-IMAM IBNU TAIMIYYAH R.A ABUL A’LAA AL-MAUDUDI
AL-MARBAWI R.A
memberikan nasihat dalam
bidang agama & politik;
kuliyyahnya diikuti ramai
pengikutnya.

a. Nyatakan empat sifat peribadi 1. Senaraikan lima kitab Ibnu 1. Senaraikan tiga sifat peribadi al- 1. Nyatakan dengan ringkas
al-Imam Malik r.h Taimiyyah. Maududi. latarbelakang pendidikan al-Syeikh
b. Huraikan secara ringkas 2. Terangkan latar belakang Ibnu 2. Namakan kitab-kitab yang dihasilkan Muhammad Idris al-Marbawi.
latarbelakang al_imam al- Taimiyyah. oleh al-Maududi. 2. Senaraikan kitab-kitab yang ditulis/
Ghazali 3. Jelaskan pendapat Ibnu Taimiyyah 3. Terangkan riwayat hidup al-Maududi. dihasilkan oleh al-Syeikh Muhammad
c. ‘al-Ghazali menyamakan mengenai bentuk persatuan. 4. Huraikan dengan ringkas satu Idris al-Marbawi.
3. Mengapakah al-Syeikh Muhammad
SOALAN tugas guru dengan tugas 4. Nyatakan sifat peribadi al-Imam daripada sumbangan al-Maududi.
Idariis al-Marbawi menulis Kamus?
LATIHAN doktor’. Bincangkan. Ibnu Taimiyyah. 5. Jelaskan satu daripada pandangan al-
4. Apakah jasa-jasa al-Syeikh
d. Jelaskan pandangan al-Ghazali 5. Mengapakah Ibnu Taimiyyah Maududi.
Muhammad Idris al-Marbawi
mengenai peranan suami dalam menentang pemikiran barat?
sehingga beliau diijazahkan dengan
rumahtangga. Ijazah kehormat Doktor Persuratan?
e. Terangkan sumbangan al- 5. Terangakan sumbangan al-Syeikh
Ghazali dalam bidang tasauf. Muhammad Idris al-Marbawi dalam
bidang bahasa & persuratan Melayu.

Disediakan oleh:
Al-Fadhil al-Ustaz Muhammad Rosdi bin Abdullah

94