Anda di halaman 1dari 12

ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

ILMU HADITH
BAHASA baharu @ baru Perkataan Perbuatan Taqrir Sifat
Apa yang dilakukan dan Perkara yang didiamkan Jasmani:
Sesuatu yang diucapkan
Perkataan, percakapan, perbuatan, yang dibuat oleh Nabi oleh Nabi Muhammad; cth seperti bentuk tubuh badan
atau yang dikatakan oleh
perkhabaran, taqrir atau sifat yang Muhammad SAW; Cth cara Sayyidina Khalid bin al-
ISTILAH Nabi Muhammad SAW;
disandarkan kepada Nabi nabi solat di atas Walid menghidangkan Rohani:
hadith : Innamal a’maalu
Muhammad SAW kenderaan yang bergerak daging Dhob kepada Nabi seperti sifat amanah dan jujur.
bin niyyat …
(unta) Muhammad SAW
Istilah yang berkaitan dengan HADITH Al-Sunnah )‫(السنة‬ Al-Khabar )‫(الخبر‬ Al-Athar )‫(األثر‬
Perjalanan, Gaya dan Tujuan Mempelajari al-Hadith:
Kesan @ bekas daripada
Bahasa : Tingkah Laku dalam Berita yang disampaikan. 1. Memahami hal agama
sesuatu.
kehidupan denganjelas.
Sesuatu yang disandarkan Sesuatu yang disandarkan 2. Mengetahui keperibadian
Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, SAW dari perkataan, 3. Selamat dari kesilapan
SAW dari perkataan, perbuatan, taqrir perbuatan, taqrir pengambilan Hadith
Istilah : perbuatan, taqrir (pengakuan), sifat peribadi (pengakuan), sifat peribadi 4. Dapat mencintai dan
(pengakuan) @ sifat sama dan sifat yang dinisbahkan dan sifat yang dinisbahkan menghayati Sunnah
ada sebelum @ selepas kepada Sohabat @ Tabien kepada Sohabat @ Tabien Rasulullah SAW.
menjadi utusan Allah. R.Anhum samada perbuatan R. Anhum 5. Panduan untuk Berjaya
dan perkataan. DUNIA dan AKHIRAT.
Juga dinisbahkan kepada 6. Mendapat kerahmatan &
Sahabat @ tabien R. Ganjaran dariNya.
Anhum samada perbuatan
dan perkataan.
Soalan Latihan:
Pengertian Ulumul Hadith : 1. Berikan pengertian hadith
Suatu kaedah untukuk mengetahui keadaan Sanad dan Matan @ samada diterima atau ditolak. dan Ulumul Hadith.
2. Terangkan contoh-contoh
Tujuan mempelajari Ulumul Hadith: hadith yang berkaitan
1. Menilai sesebuah Hadith dari segi Sanad @ Matan samada Sohih @ Tidak. Perkataan, Perbuatan, Sifat
2. Bg memahami Hadith dan Taqrir.
3. Membolehkan kita beramal denganHadith Sohih. 3. Jelaskan tujuan mempelajari
4. Membongkar segala rahsia Hadith yang terdapat dlm hadith yang tiada kita ilmu Hadith
ketahui. 4. Terangkan pengertian al-
5. Mengetahui cara Ulamak menilai sesuatu hadith Hadith, al-Khabar, al-Athar
6. Mengetahui unsur2 “ISRAILIYYAT” dalam pentafsiran hadith. dan al-Sunnah.
48
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

HADITH SUMBER KEDUA PERUNDANGAN ISLAM


Kedudukan al-Hadith 1- Dalil Naqli 2- Ijma’
Sumber perundangan
yang KEDUA selepas al-
Umat Islam diperintahkan supaya mengikuti jejak ‫كم‬
langkah Rasulullah SAW dengan mengikuti perintah
ْ ُ ‫ ت ََر ْكتُ فِ ْي‬: ‫ قال‬ ‫أنه بلغه أن رسول هللا‬ ‫عن مالك‬ Sahabat telah bersepakat menetapkan
bahawa umat Islam wajib mentaati hadith
Quraan dan menjauhi larangan baginda.
‫سنَّةُ نَبِيِ ِه‬
ُ ‫ب هللاِ َو‬ َّ ‫َضلُّ ْوا َما ت َ َم‬
ِ ‫س ْكت ُ ْم بِ ِه َما ِكت َا‬ ِ ‫ت‬ ‫أ َ ْم َري ِْن لَ ْن‬ samada :
)‫(رواه مالك‬
 Ketika nabi hidup, umat Islam akur
‫سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما َن َه ٰى ُكم َعنهُ فَٱنتَ ُهواْ َوٱتَّقُواْ َّ ه‬
َ‫ٱلل‬ َّ ‫َو َما ٓ َءات َٰى ُك ُم‬
ُ ‫ٱلر‬ pada perintah nabi.
Daripada Malik bahawa telah sampai kepadanya
٧‫ب‬ َ
ِ ‫شدِيد ُ ٱل ِعقا‬
َ َ‫ٱلل‬ َّ ‫إِ َّن‬  Apabila nabi wafat; hadith dijadikan
sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Aku tinggalkan
7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka sebagai sumber rujukan sekiranya
kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-
terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tiada penyelesaian drpada al-Quraan.
lamanya selagi kamu berpegang kepada keduanya, Kitab
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
Allah (alQuraan) dan Sunnah NabiNya (alHadith)
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya

1. Untuk mengukuhkan hukum yang telah Pandangan golongan anti Hadith dan Oreintalis Barat Hujah Menolak pandangan anti Hadith:
ditentukan oleh al-Quraan. terhadap Hadith : 1. Nabi serorang Ummiy [ tak tahu
2. Mentafsir ayatul Quraan yang Mujmal 1. Ianya rekaan semata-mata membaca dan menulis] – mustahil nabi
(ringkas)– kaifiat solat 2. Rasulullah SAW juga manusia yang tak lari dr mampu mencipta hadith.
3. Mentaqyidkan (menghadkan/ mengecualikan) melakukan kesalahan sebelum dan slps menjadi nabi. 2. Nabi seorang yang Ma’sum
ayat-ayat al-Quraan yang Mutlak – contoh 3. Ajaran yang muncul slps 200-250 tahun kemudian [terpelihara dr melakukan dosa kecil
Fungsi Hadith:
penerangan berkait bangkai. (slps nabi wafat) mahupun besar]
4. Mentakhsiskan (mengkhususkan) ayat yang 4. Konsep sunnah tidak pernah disebut pada zaman 3. Ajaran nabi ialah al-Quraan dan al-
umum – berkait harta pusaka. Rasulullah SAW Hadith. Bukannya catatan slps 200
5. Menetapkan hukum yang TIADA dalam al- 5. Timbul pada zaman pemerintahan Khalifah Umar tahun kewafatan nabi.
Quraan – himpunkan perkahwinan 2 saudara. Abdul Aziz shj. 4. Konsep Sunnah sudah lama:
“Alaykum bisunnati“
1. Tuliskan dalil-dalil yang menunjukkan hadith
sebagai sumber kedua dalam perundangan
Islam
2. Senaraikan fungsi-fungsi hadith
Soalan Latihan 3. Jelaskan hujjah anda untukuk menolak dakwaan
golongan anti Hadith
4. Terangkan akibat mereka yang menolak Hadith.
5. Huraikan peranan masyarakat untukuk
menghapuskan fahaman golongan anti Hadith.

ILMU HADITH RIWAYAT DAN DIRAYAT [2 ilmu ini saling berkait, tiada dipisahkan]

49
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HADITH


ILMU RIWAYAT ILMU DIRAYAT
RIWAYAT Dalil Larangan Menulis: Dalil Izin Menulis Hadith
‫رواية‬ ‫دراية‬ Pada Zaman Rasulullah:
Ilmu untuk mengetahui 1- Hadith disampaikan melalui Lisan dan Hafazan.
2- Larangan awal menulis Hadith kerana:
‫عن أبي سعيد الخدري رضي هللا‬
keadaan sanad dan matan
Perkara yang dr sudut diterima @  Dibimbangi bercampur dengan ayatul َ‫ ال‬:‫ قال‬ ‫ أن رسول هللا‬:‫عنه‬ ْ ‫ أ ُ ْكت ُبْ فَ َو الَّ ِذ‬:‫فقال‬
‫ي نَ ْف ِس ْي بِيَ ِد ِه‬
disandarkan kepada ditolak yang Quraan kerana dlm bhs yang sama. َ ‫عنِي‬
‫غ ْي َر‬ َ ‫َب‬َ ‫عنِ ْي َو َم ْن َكت‬ َ ‫ت َ ْكتُب ُْوا‬ .‫َما َي ْخ ُر ُج ِم ْنهُ ِإالَّ َحق‬
 Dibimbangi ditulis dlm lembaran yang sama
nabi secara khusus berhubungkait dengannya
dengan Quraan.
)‫(مسلم‬ .ُ‫آن فَ ْل َي ْم َحه‬
ِ ‫ْالقُ ْر‬
samada perkataan, Jangan kamu tulis sesuatu dariku Tulislah kerana demi Tuhan yang
Nama lain ialah:  Kekurangan bahanan menulis
perbuatan, taqrir, sifat (hadith) dan sesiapa yang menulis diriku dalam kekuasaanNya,
 Ulumul Hadith  Pengecualian kepada yang kuat ingatan shj –
dan tingkah laku nabi selain al-Quraan maka hendaklah tidak keluar sesuatu pun dari
 Usulul Hadith boleh menulis Hadith
dia menghapuskannya mulutku ini melainkan yang
 Mustolah hadith 3- Keizinan Rasulullah SAW:
(memadamnya) bernar.
 Ketika al-Quraan tidak diturunkan.
Kepentingan: menjaga Kepentingan: supaya
 Sekiranya ditulis dalam lembaran
kesahihan riwayat hadith dpt dikenalpasti : Pada Zaman Tabien Khalifah Umar bin Abd Aziz
berasingan.
Hadith dhoif, maudhu’ dan sohih. RidhwanuLLAH ‘alaihim: [khalifah] mengarahkan Abu
 Bagi mereka yang mudah lupa.
Bakar bin Muhammad bin
Pada Zaman Sahabat RidhwanuLLAH ‘alaihim.
Penularan Hadith palsu ketara. Huzam, Gabenor Madinah
1. Selepas kewatan nabi belum ada penulisan
Bermula penyelewengan : mazhab untukuk mengumpul dan
secara formal.
Sunan al-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasaie Syiah, Khawarij dan Mu’tazilah. mencatat hadith2 drpada Amrah
2. Sebilangan sahabat ada yang pandai menulis spt :
dan Sunan Ibnu Majah dikenali sebagai “al-Sunan al- Perpindahan penghafaz Hadith ke binti Abdul Rahman, murid dan
Abu Bakar as-Siddiq, Muaz bin Jabal, Umar bin
Arba’ah” negeri-negeri/ negara-negara lain anak sedara kepada Aisyah binti
al-Khattab, Muawiyah bin Abu Suffian.
yang jauh @ mati @ syahid. Abu Bakar
3. Berlaku penulisan namun tidak dikumpul secara
khusus @ tiada dibukukan.
1. Al-Jami’ al-Sahih : Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Kitab-kitab yang dikarang oleh
Ibrahim al-Ju’fa al-Bukhari [256H] ke enem-enam imam ini dikenali
2. Al-Jami’ al-Sahih : Abu al-Hussin Muslim bin al-Hajjaj bin sebagai “ AL-KUTUBUS
Kerajaan Abbasiah Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi [261H] SITTAH ” @ Sunan Sittah
Pimpinan Abu Jaafar 3. Sunan Abi Daud : Sulaiman bin al-As’ath bin Ishak al-
Pembukuan Hadith
Penerusan Pengumpulan alMansuur. Sijistani [275H] ‫الكتب الستة‬
banyak berlaku pada
Hadith 4. Sunan al-Tirmizi : Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-
ke 3 – ke 4 Hijrah:
Al-Imam Malik bin Anas : Tirmizi [279H] Manakala Hadith yang dikumpul
Kitab al-Muwatta’ 5. Sunan al-Nasaie : Abu Abdul Rahman Ahmad bin Syuib bin oleh Imam Bukhari dan Muslim
Ali al-Khursani al-Nasaie [303H] dipanggil: Muttafaqun Alaihi,
6. Sunan ibnu Majah : Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al- Ruwahu Syaikhan, Ruwahu al-
Qazwini [273H] Imamaini, Ruwahu Bukhari dan

50
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

Muslim.
Sejarah Perkembangan Ilmu Hadith Dirayat/ Dirayah
- Seiring perkembangan ilmu Hadith Riwayat Imam yang
- Selepas kewafatan nabi, umat Islam serius memperkenalkan ilmu ‫تاهون وفاة‬ ‫فغارغ‬ ‫نام بوكو‬ ‫بيل‬
ingin membukukan kerana bimbang akan hilang Hadith ialah: 230H ‫محمد بن سعد‬ ‫الطبقات‬ .1
drpada perawi hadith. 1- Imam al-Zuhri [124H]
233H ‫يحي بن معين‬ ْ
‫الر َجا ُل َوال ِعلَ ِل‬ ِ ‫تاري ُخ‬ .2
- Gerakan Syiah dan al-SabIyyah telah mula 2- Al-Imam al-Syafie
memalsukan Hadith2 nabi [sekitar tahun ke [204H] 234H ‫علي بن عبد هللا ْال َم ِد ْينِي‬ ‫اختالف الحديث‬ .3
40 Hijrah] 241H ‫احمد بن حنبل‬ ‫الناسخ والمنسوخ‬ .4
- Usaha2 ulamak hadith membukukan Hadith2
yang menggunakan prinsip2, kaedah2, serta
279H ‫الت ُّ ْر ِمذِي‬ ‫ِعلَ ُل ال َك ِبي ِْر‬ .5

istilah2 ilmu Hadith spt : Marfuk, Mauquf, َّ ‫اص ُل بين‬


‫الرا ِوي‬ ِ َ‫دث الف‬ ُ ‫ال ُمُُ َح‬
360H ‫الرا َم ُه ْر ُم ِزي‬
َّ .6
Maqtu’, mursal, munqoti’ dan Syaz. ‫َو ْال َوا ِع ْي‬
Pembahagian Ilmu Hadith Dirayat: Agihan berdasarkan Sanad dan Matan
Hadith: Penilaian:
‫بركاءيتن دغن سند دان متن‬ ‫بركاءيتن دغن متن‬ ‫بركاءيتن دغن سند‬ 1- Nyatakan takrif ilmu Hadith Riwayat dan Dirayat.
‫تحريج الحديث‬ ‫غريب الحديث‬ ‫الجرح والتعديل‬ 2- Jelaskan faktor-faktor larangan dan keizinan penulis Hadith-hadith Rasulullah SAW serta alas
an.
‫علل الحديث‬ ‫مشكل الحديث‬ ‫طبقات المحدثين‬ 3- Senaraikan 3 disiplin ilmu mengenai:
‫حديث تحليلي‬ ‫الناسخ والمنسوخ‬ ‫معرفة الصحابة‬ a. Sanad
‫معرفة التابعين‬ b. Matan
‫لغة الحديث وبالغته االعتبار والمتابع والمشاهد‬ c. Sanad dan Matan
‫وأتباعهم‬
4- Terangkan dengan ringkas mengenai perkembangan Ilmu Hadith Dirayat.
‫قواعد نقد الحديث عند‬ 5- Terangkan peranan anda dalam mempertahanlan kesucian Hadith Rasulullah SAW.
‫حديث موضوعي‬ ‫المتفق والمفترق‬
‫المحدثين‬

HADITH NABAWI, HADITH QUDSI DAN AL-QURAAN


51
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

HADITH NABAWI, HADITH QUDSI DAN AL-QURAAN


HADITH NABAWI HADITH QUDSI AL-QURAAN CIRI PERBEZAAN DAN PERSAMAAN
Baru, atau Percakapan Atau
BAHASA Al-Quraan Hadith Nabawi Hadith Qudsi
Perkhabaran Kalam Allah yang diturunkan
Sesuatu yang dikhabarkan oleh 1. Makna dan 1. Makna dan 1. Makna dari Allah
kepada Nabi Muhammad SAW
Allah TAala kepada Rasulullah Lafaz dari Lafaz dari Taala
melalui Malaikat Jibril a.s dlm
SAW melalui Ilham atau mimpi Allah. Rasulullah. 2. Lafaz dari
Perkataan, Perbuatan, Taqrir Bhs Arab secara Tawatur dan Rasulullah SAW
kemudian baginda 2. Dinisbahkan 2. Dinisbahkan
ISTILAH atau Sifat yang disandarkan membacanya adalah Ibadah 3. Dinisbahkan
menyampaikannya dengan HANYA pada kepada
kepada Nabi Muhammad SAW bermula surah al-Faatihah dan kepada
perkataan baginda sendiri Allah Taala: Rasulullah
berakhir an-Naas Rasulullah SAW
SAW dengan
dengan lafaz
lafaz
‫ أ َ َّن‬:‫بن أ َ ْرقَم قال‬ِ ‫ع ْن زَ ْي ٍد‬ َ ‫عن أنس بن مالك رضي هللا‬
ِ‫َاب هللا‬ُ ‫ ِكت‬:‫ قال‬ ‫رسو َل هللا‬  ِ‫س ْو َل هللا‬ ُ ‫س ِم ْعتُ َر‬ َ :‫عنه قال‬  ‫قال رسول هللا‬
‫ إِذَا‬: ‫يَقُ ْو ُل إِ َّن هللاَ تَعَالى قَا َل‬ َ َۛ ‫ٰذَلِكَ ٱل ِك ٰت َبُ َال َري‬
َ‫ب فِي َۛ ِه ُهدى ِلل ُمتَّقِين‬ ‫قال رسول هللا‬
Dalil ‫ َم ِن‬،ِ‫ع َّز َو َج َّل ُه َو َح ْب ُل هللا‬ َ ٢ ‫قال هللا تعالى‬ ‫فيما يرويه عن‬
ْ‫ َو َمن‬،‫لى ْال ُهدَى‬ َ َ‫اتَّبَعَهُ َكان‬
َ ‫ع‬ َ َ‫ع ْبدِي بِ َحبِ ْيبَت َ ْي ِه ف‬
،‫صبَ َر‬ َ ُ‫ا ْبتَلَيْت‬ 
‫ربه‬
.ٍ‫ضالَلَة‬
َ ‫علَى‬ َ َ‫ت ََر َكهُ َكان‬ .ُ‫ضتُهُ ِم ْن َها ْال َجنَّة‬
ْ ‫ع َّو‬
َ
)‫(رواه مسلم‬ )‫(رواه البخاري‬
1. Diriwayatkan 1. Diriwayatkan secara mutawatir
secara (langsung) dan Ahad (secara tak
mutawatir langsung)
sahaja. 2. Sabit secara Qot’ie ‫ قطعي‬dan
‫جومله حدبث‬ ‫فغارغ‬ ‫نام بوكو‬ ‫بيل‬ 2. Sabit secara Zonni ‫ظني‬
ِ ‫بِا ْأل َ َحا ِد ْي‬
‫ث‬ ُ‫سنِيَّة‬
ُّ ‫ال‬ ُ‫اإلتْ َحافَات‬ ِ Qot’ie shj. 3. Tidak mempunyai unsur2 mukjizat
‫ بواه‬272 ‫عبد الرؤف بن علي المناوي‬ .1 3. Mukjizat 4. Tidak boleh dijadikan ayat bacaan
.‫اْلق ْد ِسيَّة‬
ُ Rasulullah dlm solat
Jumlah Hadith
‫ بواه‬101
‫امام أبو عبد هللا محمد بن علي بن‬ ِ‫ع ِن هللا‬َ ‫ي‬ َ ‫ِم ْش َكاة ُ األ َ ْن َوار فِ ْي َما َر ِو‬ .2
SAW. 5. Boleh disentuh dlm keadaan
Qudsi. ‫العربي الطاءي‬ .‫ار‬ ِ َ‫س ْب َحانَهُ َوت َ َعالَى ِمنَ اْأل َ ْخب‬ ُ 4. Boleh dibaca berhadath.
ُ‫ْث القُ ْد ِسيَّةُ اْأل َ ْر َب ِع ْينِيَّة‬ dalam solat 6. Wahyu diperolehi : Ilham, Mimpi
‫ بواه‬40 َ َّ‫العالمة ُمال‬
‫ع ِلي القاري‬ ُ ‫األ َ َحا ِدي‬ .3
5. Disentuh dan Ijtihad.
apabila suci 7. Tidak mengandungi nama-nama
dr hadith shj. surah.
6. Wahyu yang 8. Membaca setiap huruf bukan
diturunkan ibadah.
melalui Jibril 9. Tidak dijamin dr di ubah.
7. Terdapat

52
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

HADITH NABAWI, HADITH QUDSI DAN AL-QURAAN


nama2 surah
8. Membaca
setiap huruf
adalah
ibadah.
9. Dijamin
terpelihara
daripada
diubah.
Menjadi sumber Syariat Islam.

53
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

HADITH MUTAWATIR DAN AHAD ‫حديث متواتر دان آحاد‬


Khabar ‫خبر‬ Hadith Mutawatir ‫حديث متواتر‬
Khabar Mutawatir Khabar Ahad Bahasa Istilah
Suatu hadith yang diriwayatkan sejumlah perawi atau sanad yang
Berdasarkan Jumlah perawi/ Berdasarkan Jumlah2 perawi/ sanad
Berterusan atau berturutan ramai dan pada adat adalah mustahil mereka berpakat melakukan
sanad tanpa Had yang ditentukan
pendustaan terhadap hadith Rasulullah SAW
Pembahagian Hadith Mutawatir
Mutawatir Lafzi Mutawatir Maknawi ‫السن‬ ‫جومله فراوي‬ ‫بيل‬
Mutawatir dr segi lafaz dan 1. Mutawatir maknanya sahaja, )13 : ‫ (النور‬١٣ ‫ش َهدَآ َء‬ ُ ‫ لَّو َال َجا ٓ ُءو َعلَي ِه ِبأَر َب َع ِة‬: ‫سكورغ – كورغ امفت اورغ سقسي حد زنا‬ .1
makna. bukan lafaznya. ُ ‫ َوٱ َّلذِينَ يَر ُمونَ أَز ٰ َو َج ُهم َولَم َي ُكن لَّ ُهم‬: ‫حكوم لعان سباثق ليم كالي‬
ٓ َّ ِ‫ش َهدَآ ُء إ‬
‫ال‬
2. Hadith Rasulullah SAW
Hadith dibawah diriwayat lebih dr mengangkat tangan ketika berdoa
َ‫سةُ أ َ َّن لَعنَت‬ َ ‫ َوٱل ٰ َخ ِم‬٦ َ‫ص ِدقِين‬ َّ ٰ ‫ٱللِ ِإنَّۥهُ لَ ِمنَ ٱل‬ َّ ‫ت ِب‬ ِ ِۢ َ‫ش ٰ َه ٰد‬
َ ‫ش ٰ َهدَة ُ أ َ َح ِدهِم أَر َب ُع‬ ُ ُ‫أَنف‬
َ َ‫س ُهم ف‬ ‫سكورغ – كورغ ليم اورغ‬ .2
)6-7 : ‫(النور‬ ٰ
٧ َ‫ٱللِ َعلي ِه إِن َكانَ ِمنَ ٱل َك ِذبِين‬ َ َّ
70 orang. diriwayatkan lebih kurang 100
ْ‫ي ُمت َ َع ِمدًا فَ ْليَتَبَ َّوأ‬ ‫ن‬ ‫َي‬ ‫ت‬
ِ ِ ِ ََ ‫ئ‬ْ ‫ا‬ ‫م‬ ْ ‫ا‬ ‫ُو‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫غ‬ ‫ي‬ َ‫ون‬ ‫ر‬ ‫ب‬‫ص‬
َُِ ٰ َ‫ون‬ ‫ر‬
ُ ِ‫ش‬ ‫ع‬ ‫م‬ ُ
‫ك‬ ‫ن‬‫م‬ ُ
ِ َ ‫ِإ‬
‫ن‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ اورغ‬20 ‫سكورغ – كورغ‬ .3
َّ َ‫عل‬
َ ‫ب‬ َ َ‫َمنَ َكذ‬ orang
ٓ
3. Rasulullah berdoa dalam banyak َ‫ي َحسبُك‬ ُّ ‫ ٰ َيأَيُّ َها ٱل َّن ِب‬: ‫ اورغ كتيك عمر مملوق إسالم‬40 ‫جومله اومت إسالم‬
ِ َّ‫َم ْق َعدَهُ ِمنَ الن‬
.‫ار‬ posisi dan ini tidak dikira sebagai ٦٤ َ‫ٱللُ َو َم ِن ٱتَّبَعَكَ ِمنَ ٱل ُمؤ ِمنِين‬ َّ
‫ اورغ‬40 ‫سكورغ – كورغ‬ .4

Mutawatir.
Hukum Beramal Hadith 4. Hasil kajian Ulamak mendapati
Mutawatir: bahawa jumlah hadith mutawatir
wajib beramal dan diterima adalah amat sedikit berbanding
sebagai Hujjah dengan hadith Ahad.
1. Diriwayat oleh perawi yg ramai.
Syarat-syarat 2. Perawi yg ramai mencapai kata sepakat dan pd adat adalah mustahil bersepakat untuk mendustakan Rasulullah SAW.
Hadith Mutawatir 3. Jumlah perawi adalah seimbang pd setiap Tobaqat/ Peringkat.
4. Hadith diterima melalui pandangan dan penglihatan.

HADITH AHAD (‫)احاد‬ HADITH MASYHUR (‫)مشهور‬


Bahasa Satu Bahasa Yang termasyhur @ terkenal
Hadith yang diriwayatkan oleh seorang Istilah Suatu hadith yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap peringkat
Istilah perawi atau dua orang atau lebih yang (tobaqat) tetapi tiddak sampai Had dan Tahap Hadith Mutawatir
tidak memenuhi syarat Hadith Mutawatir.
 Wajib beramal dan berhujah dengan HUKUM BERAMAL DENGAN HADITH
Hadith Ahad tetapi tidak kufur ‫إن هللا ال يقبض العلم‬ MASYHUR:
Hukum beramal sesiapa menolaknya. Contoh ‫انتزاعا ينتزعه من‬ Boleh beramal dan berhujah dengan hadith
 Khabar Ahad disabitkan secara Zonni masyhur yang sohih dan hasan, sekiranya ia
dan memberi faedah keilmuan secara
)‫ (رواه البخاري‬. ‫الناس‬ Maudhu’ dan Dhoif maka tidak boleh beramal.

54
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

Nazari.

Jenis Hadith Masyhur


‫خونتوه حديث‬ ‫مشهور دالم كالغن‬ ‫بيل‬
‫لى‬
َ ‫ع‬ َ َ‫ قَنَت‬ ‫ أن رسول هللا‬: ‫حديث يغ دروايتكن اوليه انس‬
َ ‫ش ْه ًرا‬ ‫اهلي حديث‬
.1

‫َر ْع ٍل َوذَ ْك َوان‬


َ ‫س ِل َم ْال ُم ْس ِل ُمونَ ِم ْن ِل‬
‫سانِ ِه َويَ ِد ِه‬ َ ‫ المسل ُم َم ْن‬: ‫حديث‬ ‫اهلي علماء دان اهلي‬ .2
‫حديث‬
‫ان الترمذي مروايتكن حديث اين اداله‬
ِ ‫ط‬ َّ ‫حديث العَ َجلَةُ ِمنَ ال‬
َ ‫ش ْي‬ .3
‫اورغ عوام‬
‫حسن‬

HADITH AZIZ (‫)عزيز‬ HADITH GHORIB (‫)غريب‬


Bahasa Sedikit dan jarang-jarang Bahasa Tunggal
Suatu hadith yang diriwayat oleh 2 orang shj pada Hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi
setiap tobaqat/ peringkat shj pada setiap atau mana-mana peringkat/
Istilah Istilah
tobaqat.
Hadith : Innamal a’maalu binniyyat.
Boleh beramal dan berhujah dengan hadith Azizi yang Boleh beramal dan berhujah dengan hadith
Hukum beramal sohih dan hasan, sekiranya ia Maudhu’ dan Dhoif maka Hukum beramal Ghorib yang sohih dan hasan, sekiranya ia
tidak boleh beramal. Maudhu’ dan Dhoif maka tidak boleh beramal.

HADITH SOHIH, HASSAN DAN DHOIF


55
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

HADITH SOHIH ‫حديث صحيح‬ HADITH HASSAN ‫حديث حسن‬


Hadith yang memenuhi syarat-syarat hadith sohih seperti perawi
Hadith yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi hadith yang Adil dan
Istilah Istilah yang adil, sanadnya bersambung, tiada syaz dan tiada Illah tetapi
Dhobith, bersambung sanad, tiada Illah dan tiada Syaz.
kurang sempurna dari segi sifat dhobitnya sahaja.
Yang memiliki sifat-sifat berikut: Hadith yang memenuhi syarat-syarat hadith sohih
Hasan
Adil Islam, berAkal, Baligh, tidak Fasiq dan tidak melakukan Bahagian seperti perawi yang adil, sanadnya bersambung, tiada
Syarat2: Lizaatihi
‫عادل‬ perkara yang aib. Hadith Hassan syaz dan tiada Illah tetapi kurang sempurna dari segi
‫لذاته‬ sifat dhobitnya sahaja.
 Ketetapan pada seorang perawi iaitu TIADA
perubahan ingatan jika diriwayatkan melalui lisan dan
Hassan Hadith Dhoif yang sederhana kedhoifannya tetapi ia
Dhobith tiada perubahan tulisan jika meriwayatkan melalui
Lighoirihi disokong oleh riwayat yang lebih kuat atau setaraf
‫ضابط‬ penulisan.
‫حسن لغيره‬ dengannya.
 Perawi mampu menghafaz hadith serta memahami apa
yang didengari drpada guru yang Thiqah‫ ثقة‬.
 Perawi yang meriwayatkan sesuatu hadith, telah Contoh ‫س ِم ْعتُ َع ْبدَ هللاِ ْب ِن‬َ :‫عبَ ْي ِد هللاِ قَا َل‬ ُ ‫اص ِم ْب ِن‬ ِ ‫ش ْعبَةُ َع ْن َع‬ ُ ‫َحدَّث َنَا‬
menerima hadith tersebut dr gurunya secara langsung Hadith ‫ت‬ َ َ‫ام ِر ْب ِن َر ِب ْي َعةَ َع ْن أ َ ِب ْي ِه أ َ َّن ْام َرأ َة ً ِم ْن بَنِ ْي فَز‬
ْ ‫ارة َ ت َزَ َّو َج‬ ِ ‫َع‬
Bersambung yang bermula dr awal sanad (sahabat) sehingga kepada Hassan َ
Sanad
‫ت ِم ْن نَ ْف ِس ِك َو َما ِل ِك‬ ِ ‫ض ْي‬َ ‫ أ َر‬ ‫َعلَى نَ ْعلَي ِْن فَقَا َل َر ُس ْو ُل هللا‬
sanad yang terakhir (rawi akhir yang menulis Hadith) Lighoirihi
.ُ‫جازَ ه‬ َ
َ ‫فَأ‬ ‫قال‬ ‫نَعَ ْم‬ ْ
‫قالت‬ ‫ِبنَ ْعلَ ْي ِن‬
‫سند‬ tanpa berlakunya keciciran pada sanadnya.
 Sebaliknya jika periwayatan yang melalui perantaraan )‫(رواه الترمذي‬
perawi lain dikira tidak bersambung sanad.
Setelah selesai menjelaskan Hadith ini, al-Tirmizi
Tidak Syaz  Tiada syaz pada Sanad mahupun matan Hadith.
menjelaskan bahawa Aasim ialah lemah hafazan
 SYAZ ialah tiada pecanggahan antara riwayat perawi
‫شاذ‬ yang thiqah denganperawi yang lebih thiqah darinya.
tetapi diriwayatkan oleh Umar, Abu Hurairah, Aisyah
dan Abu Daud
 Tiada Illah pada Sanad mahupun matan Hadith.
 Tiada sesuatu kecacatan atau kelemahan yang Hukum beramal
Tiada Illah Boleh dijadikan hujjah dan dalil syarak kerana hadith jenis ini
tersembunyi dan tidak dapat dikesan dengan mudah. dengan Hadith
‫علة‬  Kewujudannya mampu menjejaskan kesohihan sesuatu Hassan
adalah Maqbul (diterima)

hadith.
‫حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم‬
‫ يقرأ في‬ ‫عن أبيه رضي هللا عنه قال سمعت رسول النبي‬
Hadith )‫(رواه البخاري‬ .‫المغرب بالطور‬
Sohih

56
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

HADITH SOHIH, HASSAN DAN DHOIF


HADITH SOHIH ‫حديث صحيح‬ HADITH HASSAN ‫حديث حسن‬
Perawi Thiqah : Perawi yg memiliki Sifat Adil dan Dhobit. HADITH DHOIF ‫حديث ضعيف‬
Sohih Lizaatihi ‫صحيح لذاته‬ Hadith yang tidak memenuhi satu atau lebih daripada syarat-
Istilah
syarat hadith Maqbul (diterima) iaitu hadith Sohih dan Hassan
Hadith yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi hadith
yang adil dan dhobith, bersambung sanad, tiada Illah serta
‫ الخ َْل ُق‬: ‫ قال‬ ‫عن يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس عن النبي‬
tiada Syaz (sama pengertian hadith sohih) ‫(رواه‬ ‫هللا أ َ ْنفَ َع ُه ْم ِل ِع َيا ِل ِه‬
ِ ‫ِع َيا ُل هللاِ َوأ َ َحبَّ ُه ْم ِإلَى‬
)‫أبو يعلى الموصولي‬
Bahagian Hadith Sohih Sohih Lighoirihi ‫صحيح لغيره‬ Menurut al Imam an-Nawawi hadith ini adalah Dhoif (lemah)
Contoh Hadith sekalipun maknya Sohih (betul) dan telah diriwayatkan oleh Abu
Hadith Hassan yang disokong oleh riwayat lain yang
Ya’la al-Mausuli dalam masnadnya dengan sanadnya sekali drpada
setaraf dengannya @ lebih kuat daripadanya.
Anas daripada Nabi Muhammad SAW.
Ia dinamakan Sohih Lighoirihi kerana kesohihannya bukan
Dalam sanad itu ada seorang yang bernama Hafs bin Sulaiman, ia
disebabkan riwayatnya yang asal tetapi setelah mendapat
orang yang lemah dan Yusof bin ‘Athiyyah juga terdiri dari
sokongan riwayat lain.
kalangan org yang lemah.
1. Dhoif pada Sanad.
Hadith sohih menjadi hujjah dan dalil Syarak.
Terputus sanad sama ada sedikit atau banyak, sengaja atau
Hukum Beramal Kita tidak boleh mengingkarinya kerana ia memenuhi dan
tidak, dari awal sanad, pertengahan sanad atau akhiran sanad,
denganHadith Sohih menepati kesemua ciri-ciri utama dan syarat sohih
Bahagian juga disebabkan oleh wujudnya Illah yang menjejaskan
sesebuah hadith.
Hadith Dhoif Hadith.
2. Dhoif pada Matan.
Berdasarkan kepada sebab wujudnya Illah yang menyebabkan
terjejasnya sesuatu Hadith

Sebab kewujudan Illah yang menjejaskan Hadith DISEBABKAN TERPUTUSNYA SANAD

57
ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4

Hadith al-Muallaq : Sanadnya terputus diperingkat permulaan


disebabkan gugurnya seorang perawi @ lebih sehingga ke akhir
‫كترغن‬ ‫جنيس حديث‬ ‫بيل‬ sanadnya.
.‫برالكو فرتوكرن ايات اتاو فركاتاءن فد سند اتاو متن‬ ‫حديث َم ْقلُ ْوب‬ .1 Hadith al-Muaddhal : gugur pada rangkaian sanadnya 2 orang
Terputus
‫درواية ماللوءي باثق رواية يغ سام قوات تتافي‬ perawi @ lebih secara berturut-turut.
.‫برخغضه دأنتارا ساتو سام الءين‬
‫حديث ْال ُمض ِْرب‬ .2 dengan Jelas
Hadith al-Mursal : Sanad akhirnya terputus selepas al-Tabien
{sahabat}
‫فرتمبهن عنصور لوار فد سند دان متن‬ ‫حديث ُمد َْر ُج‬ .3
Hadith al-Munqati’ : terputus sanadnya dlm apa jua keadaan dan
‫تغه سندث يغ ميمغث‬-‫برالكو فنمبهن نام فراوي دتغه‬ ِ َّ ‫حديث ْال َم ِزيد ُ فِي ُمت‬
‫ص ِل‬
.4 bentuk.
‫برسامبوغ‬ َ َ ‫اْأل‬
‫سانِ ِد‬
Hadith al-Mursal al-Khofiyy: periwayatan hadith perawi dr perawi
،‫ منوليس‬،‫برالكو فرتوكرن كلمة كران كسيلفن ممباخ‬
.‫مندغر دان سباضايث‬ ُ ‫ اْل ُم َح َّر‬/ ‫ف‬
‫ف‬ َ ‫حديث ْال ُم‬
ُ ‫ص َّح‬ .5
Terputus yang
yang lain hidup sezaman dengannya. Lafaz riwayat yang
mengelirukan spt sekejap ‘An dan Qola.
.‫حديث يغ مغاندوغي علة تتافي تيدق ظاهير‬ ‫حديث ُمعَلَّ ُل‬ .6 Tersembunyi
Hadith al-Mudallas : hadith yang berlaku didalam periwayatan
jenayah “al-Tadlis”
Bahagian Dhoif pada Matan
Bil Nama Hadith Penjelasan
Berlaku pertukaran ayat atau perkataam pada Pada dasarnya Hadith Dhoif tidak boleh diamalkan tetapi ulamak
1. Hadith Maqlub ‫مقلوب‬ sanad atau matannya berpendapat untukuk mengamalkannya mestilah memenuhi semua
Hadith Mudhtorrib Diriwayat melalui byk riwayat yang sama kuat syarat-syarat berikut :
2.
‫مضطرب‬ tetapi bercanggah antara satu sama lain a. Hadith berkenaan hanya berkaitan dengan Fadhailul
Hadith al-Mushaf/ al- Hukum beramal
A’amal (kelebihan amalan)
Berlaku pertukaran kalimah kerana kesilapan dengan Hadith
3. Muharraf / ‫المصحف‬ b. Faktor kedhoifannya bersifat sederhana sahaja.
membaca, menulis, mendengar dll. Dhoif
‫المحرف‬ c. Mafhum Hadith Dhoif ada pada nas-nas syarak yang
Pertambahan unsur luar perawi pada sanad dan sohih.
4. Hadith Mudraj ‫مدرج‬ matan. Ianya berlaku pada permulaan @ d. Ketika beramal dengan hadith dhoif ini mestilah
pertengahan @ penghujung matan mengharapkan kesahihannya.
5. Hadith Muallal ‫معلل‬ Hadith yang mengandungi Illah tetapi tidak zahir
1. Senaraikan syarat-syarat Hadith Sohih.
Penilaian/ 2. Terangkan pengertian Hadith Sohih, Hadith Hassan dan Hadith Dhoif berserta contoh.
Latihan 3. Terangkan pengertian Hadith Sohih dan Hadith Hassan serta pengertiannya.
4. Jelaskan hukum beramal dengan Hadith Sohih, Hadith Hassan dan Hadith Dhoif.

58
‫‪ULUMUL HADITH PQS TINGKATAN 4‬‬

‫‪STILAH ASAS DALAM ULUMUL HADITH‬‬ ‫نام فراوي حديث يغ مشهور‬


‫خونتوه‬ ‫فغرتين‬ ‫اصطالح‬
‫عبَ ْي ِد هللا بن موسى قال‬ ‫َ‬
‫َحدَّثنَا ُ‬
‫رغكاين فراوي‪ ٢‬حديث درفد‬ ‫إتباع التابعين رضوان هللا‬ ‫التابعين رضوان هللا‬ ‫صحابة رضوان هللا‬
‫عن‬ ‫سفيانَ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬
‫أخبرنا حنظلة ب ُْن أبِي ُ‬
‫فغومفول سهيغضاله كفد رسول هللا‬ ‫عليهم أجمعين‬ ‫عليهم أجمعين‬ ‫عليهم أجمعين‬
‫ع َم َر‬
‫ابن ُ‬‫ع ْن ِ‬ ‫ِع ْك ِر َمةَ ب ِْن خَا ِل ٍد َ‬ ‫سنَد‬
‫َ‬ ‫مالك بن أنس‬ ‫سعيد بن المسيب‬ ‫أبو هريرة‬
‫‪( ‬جالن يغ مغهوبوغكن كفد متن‬
‫رضي هللا عنهما قال‪ ،‬قال‬ ‫ابن أبي عامر األصبحي‬ ‫قيس بن أبي حازم‬ ‫عائشة بنت ابو بكر‬
‫حديث)‬
‫رسول هللا ‪‬‬ ‫عبد الرحمن بن عمرو‬ ‫أبو عثمان الهندي‬ ‫عبد هللا بن عمر‬
‫ع ْبدُ هللاِ‬‫ان قال أ َ ْخ َب َرنَا َ‬ ‫ع ْبدَ ُ‬ ‫حدثنا َ‬ ‫األوزاعي‬
‫ع ْن‬ ‫ع ْر َوة َ َ‬
‫بن ُ‬ ‫شا ُم ُ‬ ‫أخبرنَا ِه َ‬ ‫َ‬ ‫مثاندركن سسواتو حديث ماللوءي قَا َل‬ ‫سفيان بن سعيد الثوري‬ ‫ابن شهاب الزهري‬ ‫عبد هللا بن عباس‬
‫سنَاد‬
‫إِ ْ‬
‫س ْو ُل‬ ‫ت َكانَ َر ُ‬ ‫شةَ قَالَ ْ‬ ‫ع ْن َ‬
‫عائِ َ‬ ‫أ َ ِب ْي ِه َ‬ ‫رغكاين فراوي‪.‬‬ ‫شعبة بن الحجاج العتكي‬ ‫الحسن البصري‬ ‫جابر بن عبد هللا‬
‫هللا ‪.‬‬ ‫االمام الشافعي‬ ‫أبو رجاء العطاري‬ ‫أنس بن مالك‬
‫مسند امام احمد بن حنبل‪ ،‬مسند‬ ‫نام سجنيس كتاب حديث يغ‬
‫امام الشافعي‪ ،‬مسند امام‬ ‫دسوسون برداسركن نام صحابة‬ ‫مسنَد‬
‫الطيالسي‬ ‫رسول هللا ‪ ‬سخارا برتوروتن‪.‬‬
‫اورغ يغ مروايتكن حديث دغن‬
‫امام الببخاري‪ ،‬امام الترمذي‪،‬‬
‫إسنادث سام اد اي مغتاهوءي علمو‬ ‫مس ِند‬
‫امام النسائي‪ ،‬امام أبو داود‬
‫حديث اتاو تيدق‪.‬‬ ‫‪KEPENTINGAN MENGETAHUI SIFAT PERAWI:‬‬
‫أبو هريرة‪ ،‬سعيد بن المسيب‪،‬‬ ‫اورغ يغ مروايتكن حديث رسول‬ ‫‪) penting bagi menentukan martabat‬ضابط( ‪) dan dhobit‬عادل( ‪Perawi yang adil‬‬
‫راوي‬ ‫‪sesebuah hadith sama ada diterima atau ditolak, kuat atau lemah.‬‬
‫مالك بن أنس‪.‬‬ ‫هللا ‪.‬‬
‫قال رسول هللا ‪ :‬إنما األعمال‬ ‫لفظ حديث‪ ٢‬يغ ممبنتوق فغرتين‬
‫بالنيات‪ ،‬وإنما لكل امرىء ما‬ ‫سسوده سند اتاو يغ دلفظكن اوليه‬ ‫متن‬
‫نوى‬ ‫رسول هللا ‪.‬‬

‫‪59‬‬