Anda di halaman 1dari 2

Pengajian al-Quraan PQS Tingkatan 4

IKTIBAR DARI SEJARAH.

َ ‫ب َم ۡد َي َۖنَ َو ُكذ‬
‫ِب‬ ُ ‫ َوأَصۡ َٰ َح‬٤٣ ‫وط‬ ٖ ُ‫ِيم َو َق ۡو ُم ل‬ َ ‫ َو َق ۡو ُم ِإ ۡب َٰ َره‬٤٢ ُ‫ َوث َ ُمود‬ٞ‫عاد‬ َ ‫وح َو‬ ٖ ُ‫َو ِإن يُ َك ِذبُوكَ فَقَ ۡد َكذَّ َب ۡت قَ ۡبلَ ُه ۡم قَ ۡو ُم ن‬
َ ٌ‫ي خَا ِو َية‬
‫علَ َٰى‬ َ ‫ة فَ ِه‬ٞ ‫ظا ِل َم‬
َٰ
َ ‫ فَ َكأ َ ِين ِمن قَ ۡريَ ٍة أ َ ۡهلَ ۡكنَ َها َوه‬٤٤ ‫ير‬
َ ‫ِي‬ ِ ‫ف َكانَ نَ ِك‬ َ ‫س ََٰۖى فَأَمۡ لَ ۡيتُ ِل ۡل َٰ َك ِف ِرينَ ث ُ َّم أَخ َۡذت ُ ُه َۡۖم فَ َك ۡي‬
َ ‫ُمو‬
‫ان‬ٞ َ‫وب َيعۡ ِقلُونَ ِب َها ٓ أ َ ۡو َءاذ‬ ٞ ُ‫ض فَت َ ُكونَ لَ ُه ۡم قُل‬ ِ ‫ِيرواْ ِفي ۡٱۡل َ ۡر‬ ُ ‫ أَفَلَ ۡم َيس‬٤٥ ‫طلَ ٖة َوقَصۡ ٖر َّمشِي ٍد‬ َّ ‫ع ُرو ِش َها َو ِب ۡئ ٖر ُّم َع‬ ُ
٤٦ ‫ُور‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ٱل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ت‬ َّ ‫ٱل‬ ‫وب‬ ُ ‫ل‬ُ ‫ق‬ ‫ٱل‬ۡ ‫ى‬ ‫م‬ ۡ‫َع‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ك‬ َ ‫ل‬َٰ ‫و‬ ‫ر‬‫ص‬َٰ ‫ب‬ۡ َ ۡ
‫ٱۡل‬ ‫ى‬ ‫م‬ ۡ‫َع‬ ‫ت‬ َ
‫َل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ َّ َ َۖ ۡ
ِ ُّ ِ ِ ُ َ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ ِ َ‫َي َ ُون‬
‫ن‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ع‬ ‫م‬‫س‬
42. Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum
mereka kaum Nuh, ´Aad dan Tsamud
43. dan kaum Ibrahim dan kaum Luth
44. dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-orang kafir, kemudian
Aku azab mereka, maka (lihatlah) bagaimana besarnya kebencian-Ku (kepada mereka itu)
45. Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-
tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang
tinggi
46. maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat
memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu
yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada

LATARBELAKANG AYAT.
1. Allah memerintahkan Baginda menyampaikan dakwah kepada golongan musyrikin Mekah.
2. Allah memberi isyarat kpd Baginda bahawa sepanjang berdakwah Baginda akan ditentang dan didustai.
3. Allah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Baginda tentang penolakan dan pendustaan umat-
umat terdahulu terhadap nabi-nabi terdahulu.
4. Cerita-cerita berkenaan sebagai perangsang supaya baginda bersabar, tidak kecewa dan tidak mudah
putus asa.

INTISARI AYAT.
1. Allah taala memberi perangsang kepada Baginda Nabi supaya bersabar terhadap sebarang tentangan,
penolakan dan pendustaan dan mengambil iktibar balasan yang ditimpakan kepada ummat terdahulu.
2. Allah menempelak golongan pendusta yang tidak mengambil iktibar atas apa yang berlaku.
3. Golongan ini tidak menggunakan akal, mata, hati dan telinga supaya insaf dan beriman.
4. Namun mata hati mereka tertutup rapat dan mereka terus berada dalam kesesatan.

SEJARAH PERJUANGAN PARA NABI DAN PENENTANGAN TERHADAPNYA.

Bil Nabi/ Kaum Kesalahan Balasan


 Syirik.
Nuh a.s  Menyembah berhala Tenggelam dalam banjir
1. [berdakwah selama 950 tahun]
Bahtera Nuh – 40 pengikut  Menghina Nabi : Mengatakan Nabi Nuh besar.
pembohong, sesat dan gila.
 Syirik.
 Menyembah berhala Kemarau selama 3 tahun
Hud a.s
2.  Menghina Nabi : Mengatakan Nabi Hud berserta angin rebut yang
[kaum Aad, Bangsa Arab,
pendusta dan bodoh kerana cuba mengubah
Yaman] dahsyat.
tradisi penyembahan berhala yang diwarisi dr
nenek moyang mereka
Letusan suara yang keras yang
Soleh a.s  Syirik.
[Kaum Thamud, Bangsa
membinasakan.
3.  Menyembah berhala [mereka tinggal dalam bukit yang di
Arab, kawasan al-Hijr; ant
Madinah dan Tabuk]  Merancang pembunuhan Nabi ukir dan ditarah menjadi rumah yang
cantik]
 Syirik.
Runtuhan bangunan ke atas
Ibrahim a.s  Menyembah berhala [ayah Nabi Ibrahim sendiri
4. mereka / kaum berkenaan.
[Kaum Kaldan/ Babylon] Aazar]
[gempa bumi]
 Merancang pembunuhan Nabi
Lut a.s  Syirik Diterbalikkan bumi ke atas
5. [Kaum Sadum/ Bangsa  Menyembah berhala mereka dan ditimpakan Hujan
Arab/ Syam (Jordan)  Hubungan sejenis [liwat/ kunyit] batu ke atas mereka.

12
Pengajian al-Quraan PQS Tingkatan 4

Bil Nabi/ Kaum Kesalahan Balasan


 Menghina nabi : menghalau nabi sekeluarga
dari Sadum.
 Syirik
Syuib a.s  Menyembah berhala
Gempa bumi yang amat
6. [Madyan/ Syam (Jordan)/  Suka menipu dalam jual beli
Bangsa Arab
dahsyat
 Menghina Nabi : menghalau nabi keluar dari
Bandar berkenaan.
1. Kemarau
2. Ribut taufan
 Syirik
Musa a.s 3. Serangan serangga
 Menyembah berhala
7. [Kaum Qibti/ Mesir/ 4. Air sungai menjadi darah
Firaun]
 Menyeksa dan membunuh manusia
5. Karam di Laut Merah
 Mengaku dirinya sebagai Tuhan
selepas peristiwa belahan
laut oleh Nabi Musa a.s

1. Mengambil iktibar dari kesan peninggalan sejarah.


2. Menambah pengetahuan dan pengalaman.
3. Menjalin persahabatan dan bertukar-tukar maklumat.
FAEDAH MENGEMBARA Melihat dan memperlajari kebudayaan pelbagai bangsa unttuk dijadikan
4.
DI MUKA BUMI ILAHI. pengajaran
Melapangkan fikiran dan perasaan dengan melihat keindahan ciptaan
5.
ilahi.
Melihat kemajuan negara lain dan memberi rangsangan ke arah
6.
memajukan Negara sendiri.

Dalil :
١١ َ‫ع ِق َبةُ ۡٱل ُم َك ِذ ِبين‬ َ ‫ظ ُرواْ َك ۡي‬
َ َٰ َ‫ف َكان‬ ِ ‫يرواْ فِي ۡٱۡل َ ۡر‬
ُ ‫ض ث ُ َّم ٱن‬ ُ ‫قُ ۡل ِس‬
Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu"
[al-An’am : 11]

MEMPERTAHANKAN PERJUANGAN PARA NABI DAN RASUL


 Umat Islam wajib meneruskan usaha amar makruf dan nahi munkar yang dibuat oleh para Nabi.
 Bagi mengelakkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat mendapat bala, maka perjuangan dakwah mesti
dibuat mengikut kemampuan masing-masing.

ٓ
١٠٤ َ‫ع ِن ۡٱل ُمن َك ِر َوأ ُ ْو َٰلَئِكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِل ُحون‬ ِ ‫ة يَ ۡدعُونَ ِإلَى ۡٱلخ َۡي ِر َويَ ۡأ ُم ُرونَ ِب ۡٱل َمعۡ ُر‬ٞ ‫َو ۡلت َ ُكن ِمن ُك ۡم أ ُ َّم‬
َ َ‫وف َويَ ۡن َه ۡون‬
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan
mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung [ali Imran : 104]

PENGAJARAN AYAT LATIHAN PENGUKUHAN


1. Mempertahankan seruan dakwah para nabi dan 1. Senaraikan bentuk penentangan yang dihadapi
rasul adalah suatu kewajipan. oleh para nabi terdahulu.
2. Antara faktor penolakan dakwah ialah kerana 2. Bagaimanakah Allah membinasakan mereka
a. Kepentingan kebendaan; disebabkan penentangan tersebut.
b. Mempertahankan warisan nenek moyang 3. Nyatakan empat faedah mengembara ke
c. Kegelapan hati akibat maksiat dan tempat-tempat bersejarah.
syirik. 4. Dakwah para nabi/ rasul bertumpu kepada
pemurnian Akidah. Bincangkan.

13