Anda di halaman 1dari 2

PENGAJIAN AL-QURAAN PQS TINGKATAN 4

KECEMERLANGAN IMAN ASAS KEJAYAAN.

ِۡ‫لز َك َٰوة‬ َّ ‫ۡ َو ۡٱلَّذِينَۡۡ ُهمۡ ِل‬٣ۡ َ‫ع ِنۡٱللَّغ ِۡوۡ ُمع ِرضُون‬ َ ۡ‫ۡۡ َۡو ۡٱلَّذِينَۡۡ ُهم‬٢ۡ َ‫ص ََل ِت ِهمۡ َٰ َخ ِشعُون‬ َ ۡ‫ٱلَّذِينَۡۡ ُهمۡ ِفي‬١َۡۡ‫قَدۡۡأَفلَ َحۡٱل ُمؤ ِمنُون‬
ۡ‫ن‬ِۡ ‫ ۡفَ َم‬٦ۡ َ‫ومين‬ ِ ُ‫علَ َٰ ٰٓى ۡأَز َٰ َۡو ِج ِهم ۡأَو ۡ َماۡ َملَ َكت ۡأَي َٰ َمنُ ُهمۡ ۡفَإ ِۡنَّ ُهم ۡغَي ُر ۡ َمۡل‬ ۡ َّ ‫ ۡ ِإ‬٥ۡ َ‫ظون‬
َ ۡ ‫ّل‬ ِ ‫ ۡۡ َۡوٱلَّذِينَۡ ۡ ُهم ٰٓۡ ِلفُ ُر‬٤ۡ َ‫َٰفَ ِعلُون‬
ُ ‫وج ِهم ۡ َٰ َح ِف‬
ۡ‫صلَ َٰ َو ِت ِهم‬
َ ۡ ‫علَ َٰى‬ َ ۡ ‫ ۡ َو ۡٱلَّذِينَۡ ۡ ُهم‬٨ۡ َ‫ۡرعُون‬ َ َٰ ‫عه ِدهِم‬ َ ‫ۡو‬ ۡ ِ ‫ ۡ َوٱلَّذِينَۡ ۡ ُهم‬٧ۡ َۡ‫َى ۡ َو َرآٰ َء ۡ َٰذَلِكَ ۡفَأ ُ ْو َٰلَئِكَ ۡ ُه ُم ۡٱل َعادُون‬
َ ‫ۡل َ َٰ َم َٰنَ ِت ِهم‬ َٰۡ ‫ٱبتَغ‬
ٰٓ َٰ
ۡ ۡ١١ۡ َ‫سۡ ُهمۡ ِفي َهاۡ َٰ َخ ِلد ُون‬ َۡ ۡ‫ۡٱلَّذِينَۡۡ َي ِرثُونَ ۡٱل ِفردَو‬١٠َۡۡ‫ۡۡأ ُ ْولَئِكَ ۡ ُه ُمۡٱل َٰ َو ِرثُون‬٩ۡ َ‫ظون‬ ُ ‫يُ َحا ِف‬
1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu´ dalam sembahyangnya
3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna
4. dan orang-orang yang menunaikan zakat
5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya
6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam
hal ini tiada tercela
7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas
8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya
9. dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya
10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi
11. (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya

INTISARI AYAT
1) Allah menjanjikan kejayaan dan balasan syurga firdaus kepada mereka yang beriman iaitu ;
a. Menunaikan solat dengan khusyuk
b. Menjauhi perkara-perkara yang keji dan sia-sia
c. Mengeluarkan zakat
d. Menjaga kehormatan diri
e. Melaksanakan amanah
f. Menunaikan janji
g. Menjaga kesempurnaan solat
2) Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut akan memiliki kejayaan dunia dan akhirat [syurga Firdaus]

CIRI-CIRI MUKMIN YANG BERJAYA.


Bil Perkara Keterangan/ Penjelasan/ Dalil
1. Khusuk: menghadirkan kepatuhan & rasa takut kepada Allah Taala di
dalam hati.
2. Orang yg khusyuk ; seluruh anggota badan dlm keadaan Tomakninah/
tenang, hatinya hanya mengingati Allah bukan selainNya.
3. Solat yang khusuk ; membentuk sifat-sifat mulia, berdisiplin dan
bertanggungjawab.
4. Solat tidak khusyuk ; gagal berfungsi sebagai pencegha perkara mungkar
terhadap seseorang.
5. Untuk khusyuk ; memerlukan usaha, latihan dan penghayatan sepenuhnya.
1. Khusyuk Dalam Solat
Cara mendapatkan khusuk ialah;
 Kosongkan hati drpd perkara yang melalaikan.
 Memahami dan menghayati maksud bacaan dlm solat.
 Mengingati dan merasai bahawa kita sedang berdepan dengan Allah
 Mengingati kebesaran Allah dan kita makhluk yang kerdil
 Tempat solat; bersih, selesa dan terhindar dr gangguan persekitaran
 Mengerjakan solat dalam keadaan selesa, segar dan tidak mengantuk
 Pakaian solat, tempat solat dari sumber HALAL.

1. Perkara sia-sia : tidak mendatangkan sebarang faedah kepada diri,


Menjauhi Perkara
keluarga, dan masyarakat samada dlm bentuk perkataan, perbuatan,
2. Yang Sia-Sia
seperti berbual kosong, main dam, dll.
2. Orang mukmin yang Berjaya tidak mendekati perkara yang sia-sia.
3. Mengeluarkan Zakat. 1. Zakat: rukun Islam ketiga yang diwajibkan kepada umat Islam yang cukup

14
PENGAJIAN AL-QURAAN PQS TINGKATAN 4

Bil Perkara Keterangan/ Penjelasan/ Dalil


syarat-syaratnya mengikut kadar dan tempoh masa tertentu.
Umat Islam yang 2. Pengorbanan golongan berada untuk membantu umat Islam serta
mengabaikan institusi
menyumbang ke arah pembangunan dan kemajuan Negara.
zakat akan hilang
keberkatan harta, menjadi 3. Lambing syukur pemilik harta dan mengeratkan silaturrahim dan
mundur dan miskin menambahkan keberkatan rezki/ harta.
ۡ‫س ِمي ٌع‬ َۡ ‫َنۡلَّ ُه ۗۡم‬ٞ ‫سك‬
َّۡ ‫ۡو‬
َ ُۡ‫ٱّلل‬ َۡ ۡ‫لۡ َعلَيۡ ِه ۖۡمۡإِ َّن‬
َ ۡ َ‫صلَ َٰوتَك‬ ِۡ ‫ص‬ َۡ ‫ۡوتُزَ ِكي ِهمۡ ِب َه‬
َ ‫اۡو‬ َ ُ ‫صدَقَ ٗةۡت‬
َ ‫ط ِه ُرهُم‬ َ ۡ‫ُخذۡۡ ِمنۡأَم َٰ َو ِل ِهم‬
ۡ ١٠٣ۡ‫َع ِلي ٌم‬
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
[al-Taubah : 103]

Menjaga Kehormatan 1. Mereka yang menjaga kehormatan diri dapat memelihara maruah dirinya,
Diri mengawal nafsu dan menjaga kemaluan drpd melakukan perkara yang
dilarang oleh syarak.
Cara menjaganya: 2. Islam melarang pergaulan bebas kerana akan menjerumus ke lembah
4. Berkahwin jika mampu,
ZINA.
berpuasa, sibukkan diri
dgn aktiviti, kurangkan 3. Zina/ Liwat boleh merosakkan zuriat dan mendatangkan penyakit [siplis,
berkhayal, elakkan diri HIV, AIDS]
dari bahan lucah, kuatkan
4. Zina/ Liwat adalah HARAM dan dilaknat oleh Allah Taala.
iman & jati diri
a) Menjaga dan memelihara amanah adalah kewajipan yang mesti ditunaikan.
b) Umat Islam di larang mengkhianati amanah yang diberikan.
c) Menepati janji sebahagian dalam menjaga amanah. Janji manusia dengan
Memelihara Amanah
Allah dr alam roh lagi.
Dan Menunaikan
Janji ُ‫ۡوۡأ َش َهدَهُمۡ عل ٰٓى أنفُس ِِهم ألست‬ َ ۡ‫ورهِم ۡذ ُ ِريَّۡت َ ُهم‬ ِ ‫ظ ُه‬ ُ ۡ ‫ۡمن‬ ِ ‫ۡم ۢن ۡبَنِ ٰٓي ۡ َءادَ َم‬ َ َ‫َوإِذۡ ۡأ َ َخذ‬
ِ َ‫ۡربُّك‬
ۡ ۡ١٧٢ۡ َ‫عنۡ َٰ َهذَاۡ َٰ َغ ِفلِين‬ ٓۚ
َۡ ۡ‫ِبر ِبك ُۖۡم قالُواْ بلى ش ِهدنا ٰٓ أَنۡتَقُولُواْۡ َيو َمۡٱلِۡق َٰ َي َۡم ِۡةۡ ِإنَّۡاۡ ُكنَّا‬
Akibat tidak menjaga
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
5. amanah:
Gejala rasuah, politik
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):
wang, kezaliman, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami),
pengkhianatan, penipuan, kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu
kelemahan iman, kelemahan tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang
pentadbiran, kelemahan lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" [al-A’raf : 172]
pengurusan
d) Setiap janji perlu/ wajib ditunaikan samada janji dengan Allah atau janji
sesama manusia.

Menjaga Waktu 1) Menjaga solat; menunaikan solat dengan khusyuk pada waktunya serta
Solat sempurna segala rukun, syarat dan sunat-sunatnya.
2) Solat di awal waktu menandakan kepatuhan dan iltizam seseorang mukmin
6.
Akibat tak menjaga yang bertanggungjawab dalam menunaikan amanah Allah Taala.
solat;
Hidup tidak tenteram, ۡ ٢٣٨ۡ َ‫ّۡللِۡ َٰقَ ِنِۡتين‬
َّۡ ِ ْ‫ىۡ َوقُو ُموا‬ َ ‫صلَ َٰوۡةِۡٱل ُوس‬
َٰۡ ‫ط‬ ِۡ ‫صلَ َٰ َو‬
َّ ‫تۡ َۡوٱل‬ َّ ‫علَىۡٱل‬ ُ ‫َٰ َح ِف‬
َ ْۡ‫ظوۡا‬
tiada redha Allah, rezki Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah
susah/ berat, ruamhtangga (dalam shalatmu) dengan khusyu´ [alBaqarah; 238]
kucar kacir, dll

Pengajaran Ayat Soalan Pengukuhan


1) Umat Islam perlu meningkatkan kualiti Iman supaya 1) Senaraikan 5 ciri mukmin yang Berjaya.
mereka menjadi mukmin yang berjaya di dunia/ akhirat. 2) Bagaimanakan anda mengisi masa lapang supaya
2) Umat Islam diWAJIBkan memelihara solat, menjaga tidak terbiar begitu sahaja.
maruah diri, menepati janji, menunaikan zakat, 3) Bagaimanakan anda hendak mendapatkan khusyuk
memelihara amanah dan menjauhi perkara yang sia-sia. dalam solat.
3) Bersama-sama membanteras gejala sosial. 4) Huraikan kepentingan solat dan institusi zakat
kepada umat Islam.

15