Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Kaedah Pengajaran Kemahiran Berbahasa Arab 2


Nama
Kursus/Modul 2 ‫طرق تدريس المهارات اللغوية‬
2. Kod Kursus BAMB3212

3. Nama Staf
Izuddin bin Muhammed
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya dapat memberi panduan kepada bakal guru
Kursus/Modul untuk merancang serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara
dalam Program berkesan

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
P= Pentaksiran 96
15 15 - 2 15 36 - 18

7. Nilai Kredit 2

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan kaedah pengajaran bahasa Arab berasaskan maklumat yang relevan
Outcomes, CLO) dari pelbagai sumber. (C2, P2, A4, PLO1, PLO6, LL1).
2. Mengaplikasi pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran kemahiran berbahasa
Arab secara kumpulan. (C3, P6, PLO4, PLO5, CS1, TS1)
3. Menilai pelaksanaan kaedah pengajaran empat kemahiran berbahasa Arab yang
bersesuaian dengan amalan profesionalisme keguruan. (C5, PLO1, PLO8, EM1)
4. Merancang langkah-langkah pengajaran berasaskan kaedah pengajaran dan
pembelajaran bahasa Arab secara kreatif. (C6, PLO3, CPTS2)

:‫ يتمكن الطلبة من‬،‫بعد متابعة الدرس‬


.‫ التوضيح عن طرق التدريس للغة العربية مبنيا على المعلومات المالئمة من مختلف المصادر‬.1
.‫تطبيق طرق تدريس المهارات اللغوية وتعلمها جماعيا‬ .2

.‫تقييم عملية تنفيذ طرق التدريس للمهارات اللغوية األربع وفقا للممارسة المهنية للمعلمين‬ .3

.‫القيام بتخطيط خطوات التدريس مبنيا على طرق تدريس اللغة العربية وتعلمها مبدعا‬ .4

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF

Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
CLO

Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set
C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X X

2 X X

3 X

4 X

10. Kemahiran Boleh Kemahiran Berkomunikasi (CS1);


Pindah Pemikian Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS2);
(Transferable Skills, Kemahiran Berpasukan (TS1);
TS): Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1); dan
Etika dan Moral profesionalisme (EM1)
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran Kuliah

Tutorial –perbincangan, pembentangan

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (30%) dan kerja kursus (70%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang
semester, manakala peperiksaan dijalankan pada akhir semester.

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
(PLO) Pembelajaran
Kuliah
PLO1 –Pengetahuan Peperiksaan Akhir
Tutorial
PLO3 –Kemahiran saintifik,
Penulisan (PBS)
kemahiran berfikir dan Tutorial
Peperiksaan Akhir
menyelesaikan masalah
PLO4 –Kebolehan
Perbincangan Persembahan
berkomunikasi

Kuliah
PLO5 –Kemahiran berpasukan Persembahan
Tutorial
PLO6 –Kemahiran pengurusan
maklumat dan pembelajaran Kuliah, tutorial dan PBS Penulisan (PBS)
sepanjang hayat
PLO8 –Nilai profesionalisme,
Kuliah, tutorial dan PBS Ulasan Kritis
sikap dan etika

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
12. Sinopsis Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Ia
mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah
pengajaran bahasa kedua. Kursus ini menghuraikan empat kaedah kemahiran bahasa
dan elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan
pembelajaran. Selain itu, kursus ini menjelaskan tentang ciri-ciri profesionalisme guru
bahasa Arab yang efektif.

.‫ وتعرض إيجابيات تلك الطرق وسلبياتها‬.‫تركز هذه المادة على طرق تدريس اللغة العربية كلغة ثانية‬
.‫وتشرح طرق تدريس المهارات اللغوية األربع والعناصر التي تؤثر على فعالية عملية التعليم والتعلم‬
.‫ إنها تبين عن خصائص إحترافية معلم اللغة العربية الفعال‬،‫باإلضافة إلى ذلك‬

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 70%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 30 %

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 30

Penulisan (PBS) 35
Tugasan Persembahan 10
Ulasan Kritis 25

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
15. Pemetaan Hasil
PembelajaranKursu
s (Course Learning PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Outcomes, CLO)
dengan CLO 1 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 2 X

(Programme CLO 3 X X
Educational
Objectives, PEO) CLO 4 X

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan kaedah pengajaran bahasa Arab berasaskan maklumat yang


CLO1
relevan dari pelbagai sumber. (C2, P2, A4, PLO1, PLO6, LL1).
Mengaplikasi pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran kemahiran
CLO2
berbahasa Arab secara kumpulan. (C3, P6, PLO4, PLO5, CS1, TS1)
Menilai pelaksanaan kaedah pengajaran empat kemahiran berbahasa
CLO3 Arab yang bersesuaian dengan amalan profesionalisme keguruan. (C5,
PLO1, PLO8, EM1)
Merancang langkah-langkah pengajaran berasaskan kaedah pengajaran
CLO4
dan pembelajaran bahasa Arab secara kreatif. (C6, PLO3, CPTS2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran CLO 3 X X
Program
(Programme CLO 4 X
Learning
Outcomes, PLO)

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
PLO1 dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang bahasa
Arab
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
PLO2 bidang bahasa Arab bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO3
kemahiran saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
PLO4 dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
PLO6 tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
PLO7
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO8
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
PLO9
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan kaedah pengajaran bahasa Arab berasaskan maklumat


CLO1
yang relevan dari pelbagai sumber. (C2, P2, A4, PLO1, PLO6, LL1).
Mengaplikasi pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran kemahiran
CLO2
berbahasa Arab secara kumpulan. (C3, P6, PLO4, PLO5, CS1, TS1)
Menilai pelaksanaan kaedah pengajaran empat kemahiran berbahasa
CLO3 Arab yang bersesuaian dengan amalan profesionalisme keguruan. (C5,
PLO1, PLO8, EM1)
Merancang langkah-langkah pengajaran berasaskan kaedah pengajaran
CLO4
dan pembelajaran bahasa Arab secara kreatif. (C6, PLO3, CPTS2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
‫‪Jumlah SLT‬‬
‫‪Bersemuka‬‬
‫‪Bersemuka‬‬
‫‪Interaksi‬‬

‫‪Interaksi‬‬
‫‪Bukan‬‬
‫‪Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran‬‬
‫‪17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk‬‬

‫‪Pentaksiran‬‬

‫‪Pentaksiran‬‬
‫‪Tutorial‬‬

‫‪Tutorial‬‬
‫‪Kuliah‬‬

‫‪Kuliah‬‬
‫‪Amali‬‬

‫‪Amali‬‬
‫‪ .1 .‬طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها‪:‬‬
‫‪ ‬طريقة القواعد والترجمة‬
‫‪ ‬الطريقة المباشرة‬
‫‪ ‬الطريقة السمعية الشفهية‬
‫‪ ‬الطريقة الوظيفية‬
‫‪ ‬طريقة القراءة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪ ‬الطريقة االستقرائية‬
‫‪ ‬الطريقة القياسية (الطريقة اإلنتقائية)‬
‫‪ ‬الطريقة التوليفية‬
‫‪ ‬طريقة حل المشكلة‬
‫‪ ‬طريقة إستقصائية‬

‫‪ .2‬طرق تدريس المهارات اللغوية األربع‪ :‬مهارة االستماع‬


‫‪ ‬بعض أشكال إجراء تعليم االستماع والتدريب عليه‬
‫‪ ‬طريقة تدريس االستماع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ ‬طريقة السير في درس االستماع‬

‫‪ .3‬طرق تدريس المهارات اللغوية األربع‪ :‬مهارة الكالم‬


‫أساليب ومهارة التعبير الشفهي وطرق تعليمه‬ ‫‪‬‬
‫خطوات السير في درس الكالم‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬
‫بعض األساليب المساعدة على تدريس التعبير الشفهي‬ ‫‪‬‬
‫بعض أشكال إجراء تعليم الكالم والتدريب عليه‬ ‫‪‬‬

‫‪Berkuat kuasa mulai Jun 2015‬‬


‫)‪(Kemas kini Jun 2017‬‬

‫‪6‬‬
‫‪ .4‬طرق تدريس المهارات اللغوية األربع‪ :‬مهارة القراءة‬
‫خطوات السير في درس القراءة‬ ‫‪‬‬
‫بعض العوامل التي تساعد على القراءة الصحيحة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫الضعف في القراءة – أسبابه وتشخيصه‬ ‫‪‬‬
‫طرق تدريس القراءة للمبتدئين الطريقة التركيبية (الجزئية‬ ‫‪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬

‫) ومزاياها‬
‫الطريقة التحليلية ( الكلية ) ومزاياها‬ ‫‪‬‬
‫طريقة تدريس القراءة الصامتة والجهرية‬ ‫‪‬‬

‫‪ .5‬طرق تدريس المهارات اللغوية األربع‪ :‬مهارة الكتابة‬


‫خطوات السير في درس الكتابة‬ ‫‪‬‬
‫طرق تدريس اإلمالء‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬

‫طرق تدريس فن الخط‪.‬‬ ‫‪‬‬


‫طرق تدريس التعبير التحريري‬ ‫‪‬‬

‫)‪Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪Kerja Kursus‬‬
‫‪0.5‬‬ ‫‪1.5‬‬
‫‪(i) Persembahan‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪(ii) Ulasan Kritis‬‬

‫‪Amali‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪Ulangkaji Peperiksaan‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫‪Peperiksaan‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪Jumlah‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪96‬‬

‫‪Berkuat kuasa mulai Jun 2015‬‬


‫)‪(Kemas kini Jun 2017‬‬

‫‪7‬‬
‫‪Bersemuka‬‬ ‫‪Bukan Bersemuka‬‬
‫‪JUMLAH JAM PEMBELAJARAN‬‬
‫‪BERSEMUKA DAN BUKAN‬‬ ‫‪Kuliah‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪BERSEMUKA‬‬
‫‪Tutorial‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪PBS‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18‬‬

‫)‪Penulisan (PBS‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬
‫)‪(1200 patah perkataan‬‬

‫‪Ulasan Kritis‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬
‫)‪(500 patah perkataan‬‬

‫‪Persembahan‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.5‬‬

‫‪Peperiksaan Akhir‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫‪Jumlah‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪Jumlah Jam Pembelajaran‬‬


‫‪96‬‬
‫)‪Pelajar (SLT‬‬

‫‪Jam Kredit‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪18. Rujukan Asas‬‬


‫مدكور‪ ،‬علي أحمد؛ طعيمة‪ ،‬رشدي أحمد؛ هريدي‪ ،‬إيمان أحمد‪ .)2212( .‬المرجع في مناهج تعليم‬
‫اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى‪ .‬القاهرة‪ :‬دار الفكر العربي‪.‬‬
‫طاهر‪ ،‬علوي عبدالله‪ .)2212( .‬تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق التربوية‪ .‬عمان‪ :‬دار المسيرة‬
‫للنشر والتوزيع والطباعة‪.‬‬
‫مدكور‪ ،‬علي أحمد‪ .)2212( .‬طرق تدريس اللغة العربية‪ .‬عمان‪ :‬دار المسيرة للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫‪RujukanTambahan‬‬
‫طرق تدريس اللغة‪ .‬الشاطبي‪ :‬دار المعرفة الجامعية‪.‬‬ ‫زكريا‪.)2223( .‬‬ ‫إبراهيم‪،‬‬
‫حميدة‪ ،‬إمام مختار؛ النجدى‪ ،‬أحمد‪ .) 2223( .‬مهارات التدريس‪ .‬القاهرة‪ :‬الناشر مكتبةزهراء الشرق‪.‬‬
‫الخولي‪ ،‬محمد علي‪ .)2222( .‬أساليب التدريس‪ .‬الرياض‪ :‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫السبيعي‪ ،‬أنور رياض عبدالرحيم وهـدى‪ .)2222( .‬مهارات التعلم واالستذكار‪ .‬الدوحة‪ :‬دار الثقافة‪.‬‬
‫عامر‪ ،‬سام‪ .)2222( .‬اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية‪ .‬بيروت‪ :‬مؤسسة الرسالة ناشرون‪.‬‬
‫عطاء‪ ،‬إبراهيم محمد‪ .)2222( .‬المرجع في تدريس اللغة العربية‪ .‬القاهرة‪ :‬مركز الكتاب للنشر‪.‬‬
‫عبدالله‪ ،‬محمد محمود‪ .)2222( .‬طرق التدريس لألطفال‪ .‬مصر‪ :‬شروق للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫طعيمة‪ ،‬رشدي أحمد‪ .)2222( .‬األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية –إعدادها تطويرها تقويمها‪.‬‬
‫القاهرة‪ :‬دار الفكر العربي‪.‬‬
‫مدكور‪ ،‬علي أحمد‪ .)2222( .‬تدريس فنون اللغة العربية‪ .‬عمان‪ :‬دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة‪.‬‬

‫‪Maklumat‬‬
‫‪19.‬‬ ‫‪Tiada‬‬
‫‪Tambahan‬‬

‫‪Berkuat kuasa mulai Jun 2015‬‬


‫)‪(Kemas kini Jun 2017‬‬

‫‪8‬‬
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
BAMB3212 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERBAHASA ARAB 2 (2 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menjelaskan kaedah pengajaran
Kuliah
bahasa Arab berasaskan maklumat Penulisan (PBS)
X X Tutorial
yang relevan dari pelbagai sumber. Peperiksaan Akhir
PBS
(C2, P2, A4, PLO1, PLO6, LL1).
2. Mengaplikasi pelbagai kaedah
pengajaran dan pembelajaran
Kuliah
kemahiran berbahasa Arab secara X X Persembahan
Tutorial
berbahasa Arab secara kumpulan.
(C3, P6, PLO4, PLO5, CS1, TS1)

3. Menilai pelaksanaan kaedah


pengajaran empat kemahiran
Kuliah Ulasan Kritis
berbahasa Arab yang bersesuaian X X
Peperiksaan Akhir
Tutorial
dengan amalan profesionalisme
keguruan. (C5, PLO1, PLO8, EM1)

4. Merancang langkah-langkah
Kuliah
pengajaran berasaskan kaedah
Tutorial Penulisan (PBS)
pengajaran dan pembelajaran X
Peperiksaan Akhir
Perbincangan
bahasa Arab secara kreatif. (C6, PBS
PLO3, CPTS2)

Kuliah Penulisan (PBS)


KESELURUHAN X X X X X X Tutorial Persembahan
PBS Peperiksaan Akhir

Nama Panel Penggubal ;


Bil Nama Kelayakan Akademik

Sijil Perguruan Lepas Ijazah, MPI


1 A’edah Binti Zakaria B.A. Bahasa Arab (Azhar)
IPGK PI Pensyarah Cemerlang Gred 54

Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Bahasa Arab (U.Malaya)


Dr. Normazidah Binti Mahmood Ijazah Sarjana (M.A) Bahasa Arab (U.Malaya)
2 IPGK PI Ijazah Sarjana Muda BA (Hon’s) Tafsir Hadis Universiti Al Azhar
Diploma Pendidikan Bahasa Arab (UIA)

Nama Pakar Rujuk :

Bil Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1. Prof. Madya Dr.Arifin bin Mamat Pensyarah Kuliyyah Pendidikan UIA

2. Prof. Madya Dr. Janudin bin Sardi@Mohd Yusop Pengarah Pusat i-Learn UiTM

3. Dr. Mat Taib bin Pa Pensyarah FBL UM

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai