Anda di halaman 1dari 9

Mata Pelajaran Matematik

Kelas 1 MasMidah

Bilangan Pelajar 16 orang

Tarikh (Hari) 22 Ogos 2017 (Selasa)

Masa 8.00 - 9.00 pagi

Tema/Tajuk 12. Pengendalian Data

Standard Kandungan 12.1 Proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data, serta
pentafsiran perwakilan data

Standard/Objektif 12.1.1 Menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan.
Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Mentafsir data, carta pai, carta palang dan piktograf. (KSSR)

Nombor positif dan negatif, faktor dan gandaan, persamaan linear


dalam satu dan dua pemboleh ubah, nisbah dan kadaran, garis dan
sudut.

Hasil Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

i) mengumpul dan mengkelaskan data berpandukan data yang


boleh dikumpul dengan tepat.

ii) menyusun dan membina jadual kekerapan dengan tepat.

iii) menghasilkan carta pai berdasarkan data dengan betul.

iv) menjawab 6 daripada 10 soalan yang diberikan dengan tepat.

Elemen Merentas Kurikulum Bahasa - menukar ayat perihalan kepada istilah matematik yang sesuai,
(EMK) teknologi maklumat dan komunikasi (TMK),

Penerapan Nilai Kerjasama, jujur, mematuhi peraturan, menghargai masa, keyakinan diri,
berani dan bertanggungjawab.

Sumber/Bahan Bantu Perisian Kahoot!, bahan eksplorasi, lembaran kerja dan slaid
Mengajar PowerPoint.

Kemahiran Berfikir Aras Menjana idea, mengaplikasi pengetahuan sedia ada


Tinggi (KBAT)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Fasa/Masa Isi Aktiviti Catatan


Pelajaran Pengajaran & Pembelajaran
Permulaan Mengimbas Set Induksi
semula 1. Pelajar diminta untuk mentafsir set data
(3 minit) pengetahua yang ditayangkan. (Contoh: kekerapan BBM: slaid
n sedia ada paling tinggi/rendah, saiz selang kelas dll.) PowerPoint
pelajar
Perkembangan
Pengajaran Mengumpul 1. Pelajar diperkenalkan dengan cara Pendekatan:
(Penambahbaika dan mengumpul data seperti: Deduktif
n) menyusun • tinjauan (survey), temubual,
data. pemerhatian dan eksperimen Strategi:
(54 minit) (15 minit) 2. Pelajar menggunakan perisian Kahoot! Pemusatan
untuk mengumpul data secara tinjauan. pelajar
(Pautan : https://play.kahoot.it/#/k/
65d22839-7bc2-4420-81c7-67aaa68b909 BBM: Perisian
e) Kahoot!

3. Melalui aktiviti Kahoot! pelajar diminta Nilai murni:


untuk mengkelaskan data kepada dua Bekerjasama
jenis; kategori dan numerikal data. Guru
membimbing pelajar dengan memberikan KBAT:
beberapa contoh lain. menganalisis

4. Guru menunjukkan cara kepada pelajar


untuk membina jadual kekerapan. Pelajar
diminta untuk menyusun data hasil
daripada tinjauan Kahoot!

Aktiviti eksplorasi dijalankan bagi Strategi


Aktiviti mengukuhkan pengetahuan baru pelajar. pemusatan
pengukuha tugasan/aktiviti.
n 1. Beberapa klu (Lampiran A) disembunyikan
di sekitar kawasan aktiviti. Arahan aktiviti: BBM: bahan
(15 minit) bina jadual kekerapan dengan tepat eksplorasi
berdasarkan data yang diperolehi.
2. Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan Nilai murni:
dan diberi masa selama 5 minit untuk Bekerjasama,
mencari klu yang bertanda dengan topik/ jujur,
kumpulan masing-masing. menghargai
masa,
3. Pelajar diberi masa selama 5 minit untuk mematuhi
mentafsirkan data ke dalam jadual peraturan.
kekerapan. Guru sebagai fasilitator akan
membimbing pelajar sekiranya terdapat KBAT:
masalah. mengaplikasi
Pendekatan:
Mewakilkan 1. Pelajar diminta untuk mewakilkan data Induktif
data dalam yang telah diperolehi kepada carta pai.
bentuk Strategi
2. Pelajar mempersembahkan hasil dapatan
carta pai. pemusatan
dan menginterpretasikan carta yang telah
bahan.
dilukis.
(14 minit)
3. Guru akan merumus hasil dapatan pelajar BBM: slaid
dan membetulkan miskonsepsi pelajar. bulatan carta
pai, protektor.

Nilai murni:
Bekerjasama,
bertanggungja
wab, keyakinan
diri.

KBAT: menjana
idea
Strategi
Penilaian 1. Pelajar menjawab soalan yang diberikan pemusatan
(10 minit) oleh guru dalam lembaran kerja (Lampiran tugasan.
B).
2. Perbincangan secara lisan dijalankan BBM: lembaran
untuk mengetahui tahap kefahaman kerja
pelajar.
KBAT:
mengaplikasi
dan menilai
Penutup BBM: Slaid
1. Pelajar diperkenalkan dengan pelbagai contoh carta
(3 minit) carta perwakilan yang lain untuk tujuan perwakilan.
pembelajaran akan datang (Lampiran C).
2. Pelajar dipilih secara rawak dan diminta Nilai murni:
untuk membuat rumusan pembelajaran Keyakinan diri,
pada hari tersebut. berani.
LAMPIRAN A - Slaid powerpoint


LAMPIRAN B

Nisbah guli biru Ryan, Thomas dan Polly ialah Ryan mempunyai 5 biji guli lebih daripada
3:3:2. Jumlah guli yang ada dalam beg uncang Thomas yang mempunyai 1/2 jumlah guli sama
tersebut adalah sebanyak 36 biji, dengan jumlah bilangan guli merah Ryan dan
Polly. Polly mempunyai 10 biji guli merah

Selesaikan persamaan linear di bawah untuk


mengetahui bilangan guli kuning yang dimiliki
oleh Ryan, Thomas dan Polly.

x: Ryan
y: Thomas
z: Polly

2x + y = 18
3x − 7 = y
x + 2z = 27

Kuning Hijau Merah Biru

Ryan 5

Thomas 8

Polly 4
LAMPIRAN C

Selesaikan semua soalan di bawah.

1. Berdasarkan data di bawah, bina satu jadual kekerapan.

a)

Data menunjukkan bilang gol sebuah kelab bola sepak dalam 10 perlawanan.

b)

Data menunjukkan jisim sekumpulan pelajar.

2.

Manggis

Carta pai yang berikut menunjukkan buah-buahan yang digemari oleh sekumpulan
pelajar. Bilangan pelajar yang menggemari buah manggis dan rambutan ialah 54 dan 24
orang.
a) Cari peratus pelajar yang suka makan buah manggis.
b) Hitungkan nilai x.
3. Jadual di bawah menunjukkan cara pelajar Sekolah Menengah Paya Luar untuk datang ke
sekolah.

Cara ke sekolah Bas Berjalan Kaki Kereta Berbasikal

Bilangan pelajar 189 89 x 100

Diberi sekolah tersebut mempunyai pelajar seramai 500 orang. Bina satu jadual kekerapan
dan seterusnya bina satu carta pai untuk mewakilkan maklumat yang telah diberi.
LAMPIRAN D