Anda di halaman 1dari 3

JURNAL PRAKTIKUM MINGGU 4 01-05 FEBRUARI 2016

1. Isu/ Masalah

Seperti minggu-minggu sebelumnya, minggu ini juga pengajaran dan pembelajaran


berjalan seperti biasanya. Pada minggu ini murid telah diajarkan untuk menguasai kemahiran
membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
grafik, puisi atau prosa. Selain itu, murid juga telah diajarkan tentang cara-cara untuk menulis
ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera degan menggunakan ayat yang gramatis. Pada
minggu ini, murid turut diajarkan untuk memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung
mengikut konteks dengan betul.

Secara keseluruhannya, saya amat berpuashati dengan pengajaran dan pembelajaran


pada minggu ini. Namun terdapat isu atau masalah yang timbul dan memerlukan perhatian guru
dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan segera. Masalah tersebut ialah terdapat
beberapa orang murid yang kurang menumpukan perhatian atau tidak fokus sewaktu
pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Hal ini menyebabkan murid-murid
mempunyai masalah untuk memahami apa yang telah diajarkan. Guru juga akan menghadapi
masalah untuk mengulang semula pengajaran secara individu kepada murid yang kurang
memberi tumpuan di dalam bilik darjah sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

2. Analisis

Berdasarkan pemerhatian yang saya lakukan, terdapat beberapa faktor yang


menyebabkan beberapa orang murid Tahun 6 kurang menumpukan perhatian terhadap proses
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, antaranya ialah:

a) murid-murid tidak berminat dengan isi pembelajaran kerana gaya atau


penyampian guru yang tidak menarik minat murid.
b) murid yang tidak fokus di dalam bilik darjah mungkin memikirkan masalah yang
berlaku di rumah atau di luar waktu persekolahan.
c) murid tidak merasa kepentingan untuk belajar.
d) murid suka bermain-main dan berborak-borak dengan rakan-rakan yang lain
terutama sekali rakan sebelah meja mereka.
e) guru tidak tegas dengan tidak menegur murid yang tidak memberi tumpuan
sewaktu pengajaran dan pembelajaran.
JURNAL PRAKTIKUM MINGGU 4 01-05 FEBRUARI 2016

f) murid mungkin merasa mengantuk dan sukar memberikan tumpuan terutama


masa pembelajaran selepas waktu rehat dan pada waktu tengahari.

Murid yang kurang tumpuan dan tidak fokus di dalam bilik darjah sewaktu proses
pengajaran dan pembelajaran dijalankan akan turut mengganggu proses pengajaran ini kerana
guru terpaksa memberhentikan pengajaran seketika untuk menarik semula perhatian murid
yang tidak fokus. Murid-murid ini juga akan berlengah-lengah dalam menyiapkan tugasan dan
tidak bekerjasama dalam kerja kumpulan.

3. Cadangan untuk memperbaiki

Untuk mengatasi masalah murid-murid yang kurang memberikan tumpuan dan kurang
fokus sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dijalankan di kelas Tahun
6, guru akan menyediakan aktiviti yang memerlukan murid untuk bergerak aktif iaitu melalui
pendekatan pembelajaran aktif dan didik hibur. Melalui pendekatan ini murid akan bergerak
dan dengan adanya unsur didik hibur seperti muzik, murid akan dapat menumpukan perhatian
sepenuhnya dan berminat aka nisi pembelajaran.

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur. Kamus Dewan (2000)


mentakrifkan didik sebagai pelihara, jaga dengan hati-hati dan ajar, manakala hibur bermaksud
menyenangkan atau menggirangkan hati. Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur dengan penekanan
pelaksanaannya terhadap empat komponen asas iaitu nyanyian, bercerita, lakonan, puisi dan
lain-lain aktiviti sokongan. Oleh itu, keseronokan murid secara total dalam mempelajari
sesuatu subjek itu akan dapat direalisasikan secara terancang dan bersistematik.

Selain daripada itu, guru juga akan merancang pembelajaran yang menyeronokkan
sekiranya masa pembelajaran Bahasa Melayu adalah selepas waktu rehat dan pada waktu
tengahari. Ini untuk memastikan murid tidak merasa mengantuk dan dapat memberikan
tumpuan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada waktu-waktu tersebut.
Guru juga akan sentiasa mengajukan soalan kepada murid yang kurang fokus. Ini untuk
memastikan murid sentiasa memberi perhatian terhadap pengajaran guru.
JURNAL PRAKTIKUM MINGGU 4 01-05 FEBRUARI 2016

4. Tempoh Masa

Tempoh masa yang digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah selama dua minggu
dan guru akan memastikan semua murid yang mempunyai masalah kurang tumpuan sewaktu
proses pengajaran dan pembelajaran akan merubah sikap dan tingkah laku mereka menjadi
lebih baik.

5. Tindakan Susulan

Berikut merupakan antara tindakan susulan yang saya akan lakukan bagi mengatasi
maslah murid yang kurang tumpuan dan tidak fokus ketika proses pengajaran dan pembelajaran
berlaku di dalam bilik darjah:

a) menyediakan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran yang mampu menarik minat
murid
b) memberi perhatian kepada murid yang kurang tumpuan dan memberi nasihat serta
galakkan kepada mereka.

6. Kesimpulan

Secara kesimpulannya, murid-murid perlu sentiasa memberi perhatian yang


sepenuhnya sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam bilik darjah. Ini
untuk memastikan murid tidak ketinggalan dalam mempelajari isi pembelajaran yang penting.
Selain daripada itu, ianya turut memastikan murid-murid dapat mendisiplinkan diri dalam
memberi perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran guru.