Anda di halaman 1dari 11

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS – PROJEK

(JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN, SOALAN TUGASAN DAN RUBRIK PEMARKAHAN)


TAHUN AKADEMIK : 2017
Program: PISMP Semester/Tahun : 2/2
Nama Kursus Pengajaran Sains Abad Ke 21 Ambilan Jun 2015
Kod SCES3093 Kumpulan Sains

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar Jam Pembelajaran Pelajar

18.01.2017 18.01.2017
1. Kuiz 2
22.02.2017 22.02.2017

2. Pembinaan item 27.02.2017 06.03.2017 6

3. Pembentangan 08.03.2017 08.03.2017 4

Disediakan oleh Pensyarah / Penyelaras Kursus Disahkan oleh Ketua Jabatan


Nama : Nama :

Tanda Tangan: Tanda Tangan:

Tarikh: Tarikh:

1
I. Hasil Pembelajaran Kursus :

Di akhir kursus ini, pelajar dapat;

1. 1 Mengenal pasti isu-isu yang relevan dalam pendidikan sains di Malaysia. (C2, A1, PLO1)

2. Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan pentaksiran sains.(C3, A4,
PLO1, PLO3,CTPS3)

3. Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar bercirikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). (C6, PLO1, PLO3, CTPS3)

4. Menghuraikan secara kritis kemahiran pedagogi sains abad ke 21 dalam pengajaran dan pembelajaran sains secara pembentangan. (C5, A3,
PLO3, PLO4, PLO5,CTPS3,CS3,TS2)

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran kursus 1,2, 3 dan 4

Objektif Kerja Kursus :

Pelajar akan dapat :

1. Menghuraikan isu – isu dalam pendidikan sains di Malaysia dan Aplkasi KBAT dalam Sains secara bertulis.
2. Menyediakan item ujian yang dapat menjana pemikiran aras tinggi berdasarkan Taksanomi Bloom (Semakan Semula)
3. Perincikan item yang dibina berdasarkan Indeks Diskriminasi dan Indeks Kesukaran
4. Melaksanakan pembentangan dengan penghujahan kritis kemahiran pedagogi sains abad ke 21 dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

2
Spesifikasi Tugasan ASPEK/KRITERIA PENILAIAN
Tajuk TUGASAN WAJARAN
Tugasan 1 : Kuiz Kuiz:
1. Isu- isu pendidikan Sains 1. Menduduki Kuiz sebanyak dua kali  Penguasaan Kandungan
masing-masing untuk tajuk Isu-Isu o Ketepatan isi
2. Aplikasi KBAT Dalam
Dalam Pendidikan Sains dan Aplikasi o Kesesuaian
Sains KBAT dalam Sains secara individu. penggunaan
2. Kuiz mengandungi dua soalan struktur konsep/teori
3. Pedagogi Sains Abad ke 21
item respon terbuka berdasarkan o Menunjukkan
kepada Taksonomi Bloom Semakan 10 kemahiran kandungan
Semula  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
3. Tempoh bagi setiap kuiz adalah 15 o Keupayaan membuat
minit. perkaitan antara
4. Penilaian adalah berdasarkan kepada konsep / teori
skema pemarkahan yang disediakan. o Dapat menganalisis
situasi
o Menberikan cadangan
penyelesaian masalah

Pembinaan Item Ujian


 Penguasaan Kandungan
30
o Ketepatan isi
o Menunjukkan
penguasaan prosedur
Tugasan 2 : Pembinaan Item Ujian o Menunjukkan
1. Secara individu, anda dikehendaki kemahiran kandungan
memilih satu topik daripada DSP Dunia  KBAT
Sains dan Teknologi bagi Tahap Dua. o Keupayaan membuat
2. Berdasarkan topik yang telah dipilih, perkaitan antara
anda dikehendaki membina item ujian konsep / teori
dengan merujuk kepada format Kertas 2 20
o Menunjukkan
UPSR. kemahiran sintesis
3. Anda perlu analisis item tersebut dan o Membuat rumusan
berikan justifikasi kepada item-item yang berdasarkan analisis
tidak mematuhi julat Indeks Kesukaran terhadap situasi
dan Indeks Diskriminasi.  Pemindahan Pembelajaran
4. Penilaian adalah berdasarkan kepada o Menghasilkan produk
3
rubrik pemarkahan yang disediakan. asli

 Nilai Keguruan
o Mempunyai
pengurusan masa
yang baik

Tugasan 3 : Pembentangan Pembentangan


1. Secara berkumpulan dua atau tiga  Penguasaan Kandungan
orang, bentangkan huraian secara kritis o Ketepatan isi
kemahiran pedagogi sains abad ke 21 o Kesesuaian
dalam pengajaran dan pembelajaran penggunaan
Sains. konsep/teori
2. Pembentangan mesti menggunakan o Litupan skop yang
aplikasi teknologi dan mempunyai luas dan menyeluruh
kreativiti tersendiri o Menunjukkan
3. Masa pembentangan adalah 10 minit kemahiran kandungan
4. Penilaian adalah berdasarkan rubrik o
pemarkahan yang disediakan.  KBAT
o Keupayaan membuat
perkaitan antara
konsep / teori
o Menimbulkan sesuatu
pandangan sendiri
o Mampu membuat
hujahan berdasarkan
kandungan dan ilmu
yang diperolehi
o Meluaskan skop
perbincagnan
daripada sesuatu isi
secara mendalam
o
 Pemindahan Pembelajaran

4
o Dapat menunjukkan
integrasi teknologi
ketepatan pemilihan
bahan dan ilmu
semasa
pembentangan
 Organisasi
o Struktur yang jelas
dengan mengaitkan
satu bahagian dengan
bahagian yang lain
secar logik dan
koheren
o Laras bahasa yang
sesuai dan struktur
ayat yang menepati isi
semasa
pembentangan
o Persembahan yang
menarik dan kreatif
 Nilai Keguruan
o Pengurusan masa
yang baik
o Bersedia menerima
teguran dan pandanga
orang lain

5
RUBRIK PEMARKAHAN
PISMP SAINS SEMESTER DUA TAHUN DUA
SCES 3093 PENGAJARAN SAINS ABAD KE 21
PEMBINAAN ITEM UJIAN

Skala
Gred Deskriptor
30 markah
Amat 25 - 30  Pemilihan item soalan sangat menepati standard pembelajaran
Cemerlang bagi topik yang dipilih
(A+)  Item dibina sangat menepati Aras Kognitif Taksonomi Bloom.
90 – 100  Taburan item dibina sangat menepati keperluan standard
o pembelajaran
 Mengikuti format Kertas 2 UPSR dengan tepat
 Memperincikan dengan tepat item berdasarkan analisa Indek
Kesukaran dan Indeks Diskriminasi
 Semua item yang dibina adalah asli berdasarkan pemilihan topik.
 Melaksanakan pembinaan item dalam tempoh yang ditetapkan

Cemerlang 21 – 24.9  Pemilihan item soalan menepati standard pembelajaran bagi topik
(A dan A-) yang dipilih
75 - 89  Item dibina menepati Aras Kognitif Taksonomi Bloom.
 Taburan item dibina menepati keperluan standard pembelajaran
 Mengikuti format Kertas 2 UPSR dengan dengan betul
 Memperincikan dengan baik item berdasarkan analisa Indek
Kesukaran dan Indeks Diskriminasi
 Semua item yang dibina adalah asli berdasarkan pemilihan topik.
 Melaksanakan pembinaan item dalam tempoh yang ditetapkan

Kepujian 18 – 20.9  Pemilihan item soalan sesuai dengan standard pembelajaran bagi
(B+, B dan topik yang dipilih
B-)  Item dibina sesuai dengan Aras Kognitif Taksonomi Bloom.
60 - 74  Taburan item dibina sesuai mengikut keperluan standard
pembelajaran
 Mengikuti format Kertas 2 UPSR dengan dengan betul
 Memperincikan item berdasarkan analisa Indek Kesukaran dan
Indeks Diskriminasi
 Semua item yang dibina adalah ubahsuaian daripada soalan sedia
ada berdasarkan pemilihan topik.
 Melaksanakan pembinaan item dalam tempoh yang ditetapkan

Lulus 15 – 17.9  Pemilihan item soalan kurang sesuai dengan standard


(C+ dan C) pembelajaran bagi topik yang dipilih
50 - 59  Item dibina kurang sesuai dengan Aras Kognitif Taksonomi Bloom.
 Taburan item dibina kurang sesuai mengikut keperluan standard
pembelajaran
 Kurang mengikuti format Kertas 2 UPSR
6
 Kurang memperincikan item berdasarkan analisa Indek Kesukaran
dan Indeks Diskriminasi
 Semua item yang dibina adalah ubahsuaian daripada soalan sedia
ada berdasarkan pemilihan topik.
 Tidak Melaksanakan pembinaan item dalam tempoh yang
ditetapkan
Gagal (C- <15  Pemilihan item soalan tidak sesuai dengan standard pembelajaran
,D+,D dan bagi topik yang dipilih
F) , <50  Item dibina tidak sesuai dengan Aras Kognitif Taksonomi Bloom.
 Taburan item dibina tidak sesuai mengikut keperluan standard
pembelajaran
 Tidak mengikuti format Kertas 2 UPSR dengan betul
 Tidak memperincikan item berdasarkan analisa Indek Kesukaran
dan Indeks Diskriminasi
 Semua item yang dibina adalah tidak asli daripada soalan sedia ada
berdasarkan pemilihan topik.
 Tidak Melaksanakan pembinaan item dalam tempoh yang
ditetapkan

7
RUBRIK PEMARKAHAN
PISMP SAINS SEMESTER DUA TAHUN DUA
SCES 3093 PENGAJARAN SAINS ABAD KE 21
PEMBINAAN ITEM UJIAN

Skala
Gred Deskriptor
20 markah
Amat  Mempamerkan satu pemahaman yang menyeluruh terhadap tajuk
Cemerlang pembentangan
(A+)  Pemahaman sangant mendalam tentang kandungan yang relevan
90 - 100  Banyak menggunakan hujah bersama dengan contoh dan data untuk
menyokong huraian dan pendapat semas pembentangan
 Menggunakan laras bahasa dan struktur ayat yang sangat mudah di
fahami
 pengenalan yang sangat baik dan menarik
 persembahan yang sangat jelas
 organisasi dan perkembangan idea yang sangat tersusun
 sangat kreatif menggunakan video, carta, gambar dsb
 menjawab soalan yang dikemukakan dengan tepat dan yakin

Cemerlang  Mempamerkan satu pemahaman yang tepat dan baik terhadap tajuk
(A dan A-) pembentangan
75 - 89  Pemahaman yang mendalam tentang kandungan yang relevan
 Menggunakan bebrapa hujah bersama dengan contoh dan data untuk
menyokong huraian dan pendapat semas pembentangan
 Menggunakan laras bahasa dan struktur ayat yang mudah di fahami
 pengenalan yang baik dan menarik
 persembahan yang jelas
 organisasi dan perkembangan idea yang tersusun
 sederhana kreativiti menggunakan video, carta, gambar dsb
 dapat menjawab soalan yang dikemukakan

Kepujian  Mempamerkan satu pemahaman yang sederhana terhadap tajuk


(B+, B dan pembentangan
B-)  Pemahaman yang sederhana tentang kandungan yang relevan
60 – 74  Menggunakan sebilangan kecil hujah bersama dengan contoh dan data
untuk menyokong huraian dan pendapat semas pembentangan
 Menggunakan laras bahasa dan struktur ayat yang boleh di fahami
 pengenalan yang baik
 persembahan yang jelas
 organisasi dan perkembangan idea yang kurang tersusun
 sederhana kreativiti menggunakan video, carta, gambar dsb
 dapat menjawab soalan yang dikemukakan

Lulus  Mempamerkan satu pemahaman yang minimum terhadap tajuk


(C+ dan C) pembentangan
50 – 59  Pemahaman yang minimum tentang kandungan yang relevan
8
 Menggunakan hujah untuk menyokong huraian dan pendapat semas
pembentangan
 Menggunakan laras bahasa dan struktur ayat yang kurang di fahami
 pengenalan yang sederhana
 persembahan yang sederhanas
 organisasi dan perkembangan idea yang kurang tersusun
 kurang kreativiti menggunakan video, carta, gambar dsb
 kurang menjawab soalan yang dikemukakan

Gagal (C- <20  Mempamerkan satu pemahaman yang sederhana terhadap tajuk
,D+,D dan pembentangan
F) , <50  Pemahaman yang sederhana tentang kandungan yang relevan
 Menggunakan hujah untuk menyokong huraian dan pendapat semas
pembentangan
 Menggunakan laras bahasa dan struktur ayat yang kurang di fahami
 pengenalan yang sederhana
 persembahan yang sederhanas
 organisasi dan perkembangan idea yang kurang tersusun
 kurang kreativiti menggunakan video, carta, gambar dsb
 kurang menjawab soalan yang dikemukakan

9
10
11