Anda di halaman 1dari 1

PRAKTIS SYAIR BIDASARI

Baca petikan syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat (iv) Bagaimanakah keadaan rakyat di Negeri Kembayat apabila diserang oleh burung garuda seperti yang
anda sendiri. diceritakan dalam rangkap ketujuh syair? [2 markah]
SYAIR BIDASARI

Dengarkan tuan suatu riwayat, Beberapa lamanya dalam kerajaan,


Raja di desa Negeri Kembayat, Baginda duduk bersuka- sukaan,
Dikarang fakir dijadikan hikayat, Datanglah beroleh kedukaan,
Supaya menjadi tamsil ibarat. Baginda meninggalkan takhta kerajaan.
(v) Sesebuah negara sering menghadapi musibah yang tidak disangka-sangka. Pada pendapat anda, apakah
Ada raja suatu negeri, Datanglah kepada suatu masa,
persediaan yang perlu dilakukan untuk menghadapi musibah tersebut? [3 markah]
Sultan halifah akas bestari, Melayanglah unggas dari angkasa,
Asalnya baginda raja yang bahari, Unggas gurda sangat perkasa,
Melimpah ngadil dagang senteri. Menjadi negeri rosak binasa.

Hairan orang empunya temasnya, Datanglah menyambar suaranya bahana,


Baginda itulah raja perkasa, Gemparlah sekalian mulia dan hina,
Sangat tiada merasai susah, Seisi negeri gundah-gulana,
Entah pada esok dan lusa. Membawa diri ke mana- mana.
(vi) Jelaskan dua perwatakan Raja Negeri Kembayat yang terdapat dalam syair di atas. [4 markah]
Seri sultan raja bestari, Baginda pun sedang dihidap orang,
Setelah ia sudah beristeri, Mendengar gempar seperti perang,
Beberapa bulan beberapa hari, Bertitah baginda raja yang garang,
Hamillah puteri permaisuri. “Gempar ini apakah kurang.”

(Dipetik daripada Syair Bidasari Jamilah Hj. Ahmad


(Penyelenggara)
Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, Dewan
Bahasa dan Pustaka)
(vii) Berikan maksud rangkai kata seisi negeri gundah-gulana. [2 markah]
(i) Berikan maksud rangkai kata unggas gurda dalam rangkap ke-6 syair di atas. [2 markah]

(ii) Sebagai rakyat yang prihatin, apakah sumbangan anda kepada mangsa yang ditimpa bencana? [3 markah] (viii) Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemimpin sesebuah negeri
apabila negeri tersebut ditimpa bencana? [3 markah]

(iii) Jelaskan dua nilai murni yang terdapat dalam syair di atas. [4 markah]
(ix) Huraikan dua gaya bahasa yang terdapat dalam syair di atas. [4 markah]