Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.........................................................................i
KATA PENGANTAR .......................................................................................ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................iii
DAFTAR TABEL .............................................................................................iv
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................v
DAFTAR NOTARIS DAN ISTILAH .............................................................vi
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................1
1.1 LatarBelakangProyek ..................................................................1
1.2 StrukturOrganisasiProyek............................................................2
1.2.1 KuasaPenggunaAnggaran.................................................3
1.2.2 PejabatPembuatKomite (PPK) .........................................3
1.2.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil perkerjaan .......................4
1.2.4 KonsultanPerencana .........................................................4
1.2.5 Konsultan Pengawas .........................................................6
1.2.6 Penyedia Barang/Jasa........................................................7
1.3 KonsentrasiTinjauan ....................................................................9
1.4 TujuanTinjauan............................................................................10
1.5 HasilTinjauan ..............................................................................10
BAB II LINGKUP PEKERJAAN PADA PROYEK .................................11
2.1 PekerjaanUmum ..........................................................................11
2.1.1 Mobilisasi ........................................................................11
2.1.2 Mobilisai Peralatan ..........................................................12
2.1.3 Manajemen dan keselamatan kerja ..................................12
2.1.4 Pemindahan bangunan dan relokasi utilitas ....................12
2.2 Pekerjaan Tanah ..........................................................................13
2.2.1 Galian biasa ......................................................................14
2.2.2 Timbunan biasa ................................................................14
2.2.3 Timbunn pilihan………………………………………...14
2.2.4 Penyiapan badan jalan .......................................................14

2.3 PekerjaanBerbutir ........................................................................14


2.3.1 Lapisan pondasikelas B ...................................................14
2.3.2 Lapisanpondasikelas A ....................................................15
2.3.3 Lapis resap pengikat ........................................................15
2.4 PekerjaanAspal ............................................................................15
2.4.1 Lapis resap pengikat – aspal cair (Prime Coat)................15
2.4.2 AsphaltConcrete – Bender Course ( AC – BC)................16
BAB III PEKERJAAN YANG DITINJAU ..................................................19
3.1 . SpesifikasiTeknis .........................................................................19
3.1.1 Lapis pondasiatas(Base Course) ........................................19
3.1.2 Lapis permukaan (Sourface Course)..................................23
3.2 . Peralatan ......................................................................................24
3.3 JadwalPelaksanaan ......................................................................28
3.4 PelaksanaanPekerjaan..................................................................29
3.4.1 Volume pekerjaan ..............................................................30
3.4.2 Metode pelaksanaan ...........................................................33
3.5 Masalah Yang Terjadi di Lapangan ............................................36
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN ..........................36
4.1 HasilTinjauanPekerjaan ...............................................................36
4.2 ProduktivitasTenagaKerjadanperalatan .......................................36
4.2.1 Lapisanpondasiatas (Base Course) .................................36
4.2.2 Lapisanperkerasanataupenutup (Surface Course) ...........38
4.3 SolusiTerhadapMasalah ..............................................................41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................44
5.1 Kesimpulan ..................................................................................44
5.2 Saran ............................................................................................44
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................46
LAMPIRAN

Lampiran A : Gambar Kerja


Lampiran B : Dokumen Proyek
Lampiran C : Foto Kegiatan
Lampiran D : Dokumen Administrasi PKL Mahasiswa