Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK 2017 – 2019

PENDIDIKAN MORAL

1
Jadual 1_2017 - 2019

PELAN STRATEGIK SMK KIARAMAS KUALA LUMPUR (PENDIDIKAN MORAL) 2017 – 2019

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan


ASPIRASI MURID
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Sasaran
Petunjuk
Matlamat TOV
Isu Strategik Objektif Prestasi Utama 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik [2016
(KPI) [AR] [AR] [AR]
]

1.Pencapaian 1.Pencapaia Sijil - % Murid 95.53 95.56 95.59 95.62 1 Fokus Jelas dan Dikongsi –
prestasi n prestasi Pelajaran Memperoleh Memastikan guru-kakitangan dan ibu bapa
akademik akademik Malaysia Sekurang- tahu peranan mereka dalam mencapai
yang masih yang tinggi (SPM) – kurangnya ‘D’ misi-visi.
rendah oleh oleh semua Tingkatan 5 (Tahap Minimum) a. Guru-guru dan kakitangan adalah
segelintir murid. 2018 dalam Mata komited (menunjukkan sikap
pelajar. Pelajaran memberikan sepenuh tenaga dan
P. Moral. perhatian) untuk mencapai matlamat
sekolah.
2.Prestasi 2.Meningkat Sijil -% lulus pelajar b. Penekanan utama sekolah adalah
Standard 4 kan Pelajaran dalam Pendidikan meningkatkan pembelajaran murid.
guru masih Pembelajara Malaysia Moral SPM
belum 100% n Murid SPM (SPM) – meningkat. Moral 2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi
cemerlang Tingkatan 5 untuk Semua Murid – Membina
2018 kepercayaan guru-guru dan kakitangan
GPMP bahawa semua murid boleh belajar dan
3.Pencapaian 3.Pencapaia Pendidikan Moral mencapai standard yang tinggi.
prestasi n prestasi Sijil SPM meningkat a. Semua murid dijangkakan mencapai
kepimpinan kepimpinan Pelajaran standard yang tinggi.
dan dan Malaysia - b. Guru-guru menggunakan strategi yang
pengurusan pengurusan (SPM) – % Murid berkesan untuk membantu murid
panitia yang sekolah Tingkatan 5 Memperoleh ‘A’ berprestasi rendah mencapai standard

2
masih belum yang 2018 bagi Mata akademik yang tinggi.
cemerlang cemerlang- Pelajaran P.Moral
Memperkasa - pdp meningkat 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan a.
kan guru- cemerlang Membangunkan kepimpinan pengajaran
guru Bil A (A / A-) dan pentadbiran berkesan yang diperlukan
meningkat untuk melaksanakan proses perubahan.
-pengurusan
panitia b.Mereka memupuk program pengajaran
cemerlang % Guru dan budaya sekolah yang kondusif untuk
Memperolehi pembelajaran dan perkembangan
Tahap Cemerlang profesional.
PdP (berdasarkan
instrumen c.Pemimpin sekolah menyokong
pencerapan PdP) pengajaran yang berkesan untuk semua
murid

4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap


SKOR band Tinggi –
panitia
a.Membina kerjasama yang kuat dalam
guru-guru di semua peringkat dan dengan
kakitangan yang lain. Semua orang terlibat
dan saling berkait antara satu sama lain,
termasuk ibu bapa dan anggota komuniti
untuk mengenal pasti masalah dan bekerja
terhadap penyelesaian.

b.Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam


pasukan di semua peringkat untuk
membantu murid meningkatkan
pembelajaran

5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian


Selaras dengan Standard

a.Memastikan kurikulum sebenar dan


dirancang sejajar dengan keperluan
pembelajaran akademik yang asas

3
b.Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar
dengan standard kebangsaan (kurikulum
kebangsaan).

c.Guru-guru menggunakan pelbagai


pendekatan dan aktiviti untuk membantu
murid belajar.

d.Meningkatkan pencapaian akademik


mata pelajaran Pendidikan Moral dari
segi kuantiti dan kualiti dengan
menggunakan kepakaran dan pengalaman
barisan pentadbir sekolah dengan
kerjasama semua guru sepanjang masa. :

i).Meningkatkan kemahiran menjawab


soalan Pendidikan Moral kepada murid

6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran
yang Kerap – Pengajaran diselaraskan
berdasarkan pemantauan kemajuan dan
keperluan murid yang kerap. Keputusan
penilaian digunakan untuk memberi
tumpuan dan memperbaiki program
pengajaran.

a. Murid-murid menerima maklum-balas


secara tetap mengenai apa yang
mereka perlu lakukan untuk
memperbaiki pembelajaran mereka.
b. Guru-guru mengubahsuai amalan
pengajaran mereka berdasarkan
maklumat penilaian bilik darjah.

7 Persekitaran Pembelajaran
Menyokong –

a.Memastikan sekolah mempunyai


persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan
secara intelektual merangsang

4
pembelajaranMurid-murid berasa selamat
berada di sekolah sewaktu sesi
persekolahan.

i).Persekitaran sekolah adalah kondusif


untuk pembelajaran.:

-Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi


keperluan individu murid.

-Masalah disiplin murid adalah diurus


dengan baik.

8. Kepimpinan

a. Bersedia menerima tanggungjawab


(melaksanakan tanggungjawab yang
diberikan sehingga selesai).
-Berkebolehan merancang dan mengurus
dengan cekap dan berfokus pada matlamat
kumpulan organisasi.

9.Mengupayakan Guru Menggunakan


Amalan Guru Berprestasi Tinggi
1 Kualiti Pengajaran – a).Menyampaikan
pengajaran dan kemahiran yang mudah
difahami, mudah dingati dan
menyeronokkan murid.

i).Pengajaran guru dapat menarik minat


dan menyeronokkan murid untuk terus
belajar.

ii).Guru banyak memberi latihan dan kerja


rumah.

iii).Guru mereka bentuk dan melaksanakan


rancangan pengajaran supaya murid
menggunakan pelbagai kemahiran berfikir
seperti menganalisis dll.

5
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara