Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

DUNIA SENI VISUAL

TAHUN TIGA

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
MINGGU 1
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
1-5 visual seperti garisan, ruang, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
JANUARI warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
2018 yang terdapat pada alam semula jadi, 1.1.1 Unsur seni
dan karya lukisan. 1.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis.
1.1.1.2 Ruang – ilusi.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Bentuk – ilusi
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 imbangan – simetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.3 Kepelbagaian – hal benda
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
Menggambar
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
rakan berpandukan bahasa seni
Tema : Alam Semulajadi
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
Tajuk : Buah Epal dan Oren.
1.1.2.1 Alat – tiada
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
Aktiviti :Lukisan
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MINGGU 2
Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
7-12 bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
JANUARI Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan.
2018 terdapat pada objek buatan manusia
Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1 Unsur seni
corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometr
Aktiviti: Capan 2.1.1.2 Jalinan - tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1.3 Warna – primer dan sekunder
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2 Prinsip rekaan
aktiviti membuat corak. 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – susunan motif
2.1.2.3 Harmoni – warna dan rupa
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
corak capan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri capan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, daun berurat.
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, warna air dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik – capan.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak capan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan
corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

MINGGU 3
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
14-19 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
JANUARI dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
2018 Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Lingkaran Ular 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – nyata
Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian – bentuk
3.1.2.2 Imbangan – semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan – susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – gam, tali/benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MINGGU 4
21-26 CUTI TAHUN BARU CINA 2017
JANUARI
2018
MINGGU 5
1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
28 Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
JANUARI - rupa, warna, jalinan, harmoni dan kontra unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman.
2 Tema: Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semulajadi dan
FEBRUARI karya seni dalam penghasilan anyaman. 4.1.1 Unsur seni
Tajuk : Kelarai Siku Kluang 4.1.1.1 Garisan – lurus
2018 4.1.1.2 Rupa - geometri
Aktiviti: Anyaman 4.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
4.1.1.4 Warna – primer atau sekunder

2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan


kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Harmoni – kelarai
menerusi penentuan media dan 4.1.2.2 Kontra - warna
teknik dalam penghasilan anyaman.
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.
penghasilan anyaman. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat – gunting
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan – kertas warna, gam, kertas lukisan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.
budaya.
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan anyaman.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan anyaman.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri
4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MINGGU 6
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
4-9 Menggambar visual seperti ruang, bentuk, warna, Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni
FEBRUARI imbangan, dan kepelbagaian visual yang ada pada catan.
2018 Tema : Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
Tajuk :Rama-rama menggambar teknik catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.2 Warna – sekunder atau tertier


kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Ruang - ilusi
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik catan. 1.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri
1.1.2.2 Kepelbagaian – warna
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan catan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – berus lukisan dan palet
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna air atau cat tempera.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
Aktiviti : Catan
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.1 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
MINGGU 7
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
11 - 16 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
FEBRUARI imbangan, kontra, dan harmoni yang visual yang ada pada lipatan dan guntingan.
2018 Tema : Objek Buatan Manusia terdapat pada objek buatan manusia d 2.1.1 Unsur seni
dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1.1 Rupa – organik atau geometri
Tajuk : Hiasan Dinding corak menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1.2 Jalinan – sentuh dan tampak
guntingan. 2.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Lipatan dan Guntingan 2.1.2.1 Imbangan – simetri
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2.2 Kontra - warna
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.3 Harmoni – rupa
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat lipatan dan guntingan. 2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan
sumber, kajian, dan teknologi dalam guntingan.
membuat lipatan dan guntingan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – gunting.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna, majalah dan gam.
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
seni visual, sejarah seni dan budaya. penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lipatan dan guntingan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan lipatan dan guntingan.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
MINGGU 8
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
18-23 Binaan visual seperti bentuk, jalinan, imbangan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
FEBRUARI dan harmoni yang terdapat pada alam visual yang ada pada boneka.
2018 Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam 3.1.1.1 Bentuk – konkrit
penghasilan boneka. 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh
Tajuk : Kucing.
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Boneka. kefahaman bahasa seni visual 3.1.2.1 Imbangan – semetri
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan boneka. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
bahasa seni visual menerusi 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan boneka. penghasilan karya.
3.2.1.1 Alat – gunting
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.2 Bahan – span, gam, benang, tali atau gelang getah.
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
seni visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan boneka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
MINGGU 9 warna dan imbangan yang terdapat visual yang ada pada alat pertahanan diri.
Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya
25 seni dalam penghasilan model parang. 4.1.1 Unsur seni
FEBRUARI Tema: Objek Buatan Manusia 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
- 2 MAC 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna - tertier dan neutral
2018 Tajuk : Parang. kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 4.1.2.1 Imbangan – tidak simetri
teknik dalam penghasilan model
MINGGU Aktiviti : Alat Pertahanan Diri. parang. 4.2 Aplikasi Seni:
10 Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri .
4 - 9 MAC kajian, dan teknologi dalam
penghasilan model parang. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat – gunting.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan – kertas tebal, warna air atau krayon, gam.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
seni visual, sejarah seni, dan penghasilan karya.
budaya.
4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan karya.
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknikyang sesuai dalam
penghasilan karya.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


MINGGU visual seperti garisan, rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
warna, kontra, dan kepelbagaian visual yang ada pada kolaj.
13 yang terdapat pada alam semula jadi,
25-30 MAC dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
2018 gambar dengan teknik kolaj. 1.1.1.1 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa.
MINGGU 1.1.1.2 Jalinan – sentuh dan tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau kedua-dua warna.
14 kefahaman bahasa seni visual
1 - 6 APRIL menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
2018 teknik dalam aktiviti membuat kolaj. 1.1.2.1 Kepelbagaian – bahan.
1.1.2.2 Kontra – warna.
Menggambar 3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
Tema : Alam Semula jadi. menerusi penghasilan kolaj. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj.
Tajuk : Kumbang Ladybird. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya
Aktiviti : Kolaj. 1.1.2.1 Alat – gunting.
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, gam, majalah / kertas warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik – Kolaj.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
penghasilan karya.
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


MINGGU Tema : Objek Buatan Manusia bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
15 Tajuk : Penanda Buku. kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan.
8-13 APRIL objek buatan manusia dan karya seni
2018 dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni
MINGGU Aktiviti : Renjisan dan Percikan. percikan. 2.1.1.1 Warna – sekunder
2.1.1.2 Jalinan - tampak
16
15 - 20 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
APRIL bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Harmoni – warna dan jalinan
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna.
2018 aktiviti membuat renjisan dan
percikan. 2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
bahasa seni visual menerusi 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
penghasilan corak renjisan dan 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
percikan. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
. penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2.1 Teknik – renjisan dan percikan.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, ruang jalinan dan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
MINGGU imbangan yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan jalinan.
Tema: Alam Semula jadi semula jadi dan karya seni dalam
17 penghasilan topeng serkup. 3.1.1 Unsur Seni
22 - 27 Tajuk: Arnab 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
APRIL 3.1.1.2 Ruang – jalinan
2018 Aktiviti: Topeng Serkup 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh
kefahaman bahasa seni visual
MINGGU menerusi penentuan media dan teknik 3.1.2 Prinsip rekaan
18 dalam penghasilan topeng serkup. 3.1.2.1 Imbangan – semetri
30 APRIL -
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:
4 MEI 2018 bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – salinan muka arnab, pensel warna aau krayon, kad
manila, gam, dan bahan hiasan yang sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan topeng serkup.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng serkup.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan jalinan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 4.1 Persepsi Estetik :
visual seperti bentuk, jalinan, ruang, Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
MINGGU Tema: Objek Buatan Manusia harmoni dan ritma dan pergerakan visual yang ada pada rantai leher.
yang terdapat pada objek buatan
19 Tajuk : Rantai Leher manusia dan karya seni dalam 4.1.1 Unsur seni
6-11 MEI penghasilan rantai leher. 4.1.1.1 Jalinan – tampak dan sentuh
2018 Aktiviti: Alat Perhiasan Diri. 4.1.1.2 Bentuk – konkrit
MINGGU 4.1.1.2 Ruang – nyata
20
13-18 MEI 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
2018 kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Harmoni – warna
menerusi penentuan media dan 4.1.2.2. Ritma dan pergerakan –susunan manik (gulungan kertas)
teknik dalam penghasilan rantai leher.
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher.
penghasilan rantai leher.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat – gunting
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan – benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
seni visual, sejarah seni, dan hiasan yang sesuai.
budaya.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


visual seperti bentuk, ruang,kesatuan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
MINGGU dan kepelbagaian yang terdapat pada visual yang ada pada teknik montaj.
objek buatan manusia dan karya seni
21 dalam penghasilan gambar teknik 1.1.1 Unsur seni
20-25 MEI montaj. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
2018 1.1.1.2 Ruang - ilusi
MINGGU 2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2 Prinsip rekaan
22 menerusi penentuan media dan 1.1.2.1 Kepelbagaian – imej
27-MEI 1 teknik dalam penghasilan gambar 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi
JUN 2018 teknik montaj.
1.2 Aplikasi Seni :
3. Aplikasi pengetahuan dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
Menggambar kefahaman bahasa seni visual serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.
menerusi penghasilan gambar montaj.
Tema : Objek Buatan Manusia 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
Tajuk : Suasana DiJalan Raya rakan berpandukan bahasa seni 1.1.2.1 Alat – gunting
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, gam, majalah atau surat khabar.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
Aktiviti : Montaj penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik – montaj.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang,
imbangan dan kepelbagaiansertakesatuan dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan menyatakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
MINGGU
Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
26 bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
24 - 29 Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan.
JUN 2018 terdapat pada objek buatan manusia 2.1.1 Unsur seni
MINGGU Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometr
corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.2 Jalinan - tampak
27 2.1.1.3 Warna – primer dan sekunder
1-6 JULAI Aktiviti: Capan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
2018 bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – susunan motif
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.3 Harmoni – warna dan rupa
aktiviti membuat corak.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual dalam penghasilan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
corak capan. capan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, pelepah pisang .
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, warna air dan gam.
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – capan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak capan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan
corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
MINGGU
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
28 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
8-13 JULAI dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
2018 Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
MINGGU karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Haiwan bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
29 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – nyata
15-20 Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
JULAI 2018 menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian – bentuk
3.1.2.2 Imbangan – semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan – susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
seni visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

3.2.1.1 Alat – gunting


3.2.1.2 Bahan – gam, tali/benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MINGGU
Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
30 bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
22 - 27 rupa, warna, jalinan, harmoni dan kontra unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman.
JULAI 2018 Tema: Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semulajadi dan
MINGGU karya seni dalam penghasilan anyaman. 4.1.1 Unsur seni
Tajuk : Lapik Meja 4.1.1.1 Garisan – lurus
31 4.1.1.2 Rupa - geometri
29 JULAI - 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh
3 OGOS Aktiviti: Anyaman Kelarai Siku kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.4 Warna – primer atau sekunder
Kluang menerusi penentuan media dan
2018 teknik dalam penghasilan anyaman. 4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni – kelarai
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.1.2.2 Kontra - warna
bahasa seni visual menerusi
penghasilan anyaman. 4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.1 Alat – gunting
budaya. 4.2.2.2 Bahan – kertas warna, gam, ketas lukisan.
4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan anyaman.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan anyaman.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MINGGU
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
32 visual seperti ruang, bentuk, warna, Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni
5 - 10 imbangan, dan kepelbagaian visual yang ada pada catan.
OGOS yang terdapat pada alam semula jadi,
2018 objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
menggambar teknik catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
MINGGU 1.1.1.2 Warna – sekunder atau tertier
33 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Ruang - ilusi
12 - 17 kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
OGOS 2-18 Menggambar
teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri
teknik catan. 1.1.2.2 Kepelbagaian – warna
Tema : Alam Semulajadi
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :
Tajuk : Lebah
kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.
Aktiviti : Catan
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni 1.1.2.1 Alat – berus lukisan dan palet
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna air atau cat tempera.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MINGGU
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
35 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
26-31 warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
OGOS Tema : Objek Buatan Manusia kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan.
2018 objek buatan manusia dan karya seni
Tajuk : Penanda Buku. dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni
percikan. 2.1.1.1 Warna – sekunder
2.1.1.2 Jalinan - tampak
Aktiviti : Renjisan dan Percikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni – warna dan jalinan
aktiviti membuat renjisan dan 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna.
percikan.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan.
penghasilan corak renjisan dan
percikan.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – renjisan dan percikan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
MINGGU
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
36 Binaan visual seperti bentuk, jalinan, imbangan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
2-7 dan harmoni yang terdapat pada alam visual yang ada pada boneka.
SEPTEMBE Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam
R 2018 penghasilan boneka. 3.1.1.1 Bentuk – konkrit
Tajuk : Tikus. 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh
2. Aplikasi pengetahuan dan
Aktiviti : Boneka. kefahaman bahasa seni visual 3.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 3.1.2.1 Imbangan – semetri
teknik dalam penghasilan boneka.
3.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
bahasa seni visual menerusi media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.1 Alat – gunting
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1.2 Bahan – span, gam, benang, tali atau gelang getah.
seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan boneka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
MINGGU
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2017
37
9 - 14
SEPTEMBE
R 2018

MINGGU
1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
38 bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
16-21 warna dan imbangan yang terdapat visual yang ada pada alat pertahanan diri.
SEPTEMBE Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya
R 2018 seni dalam penghasilan model kaapk. 4.1.1 Unsur seni
Tema: Objek Buatan Manusia 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna - tertier dan neutral
Tajuk : Kapak. kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan model 4.1.2.1 Imbangan – tidak simetri
Aktiviti : Alat Pertahanan Diri. kapak.
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri .
penghasilan model kapak.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat – gunting.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan – kertas tebal, warna air atau krayon, gam.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
budaya. penghasilan karya.

4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan karya.
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknikyang sesuai dalam

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
penghasilan karya.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MINGGU
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
39 visual seperti garisan, rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
23-28 warna, kontra, dan kepelbagaian visual yang ada pada kolaj.
SEPTEMBE yang terdapat pada alam semula jadi,
R 2018 dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
gambar dengan teknik kolaj. 1.1.1.1 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa.
1.1.1.2 Jalinan – sentuh dan tampak
Menggambar
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau kedua-dua warna.
kefahaman bahasa seni visual
Tema : Alam Semula jadi.
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat kolaj. 1.1.2.1 Kepelbagaian – bahan.
Tajuk : Bunga Mawar.
1.1.2.2 Kontra – warna.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
Aktiviti : Kolaj.
menerusi penghasilan kolaj. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya
1.1.2.1 Alat – gunting.
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, gam, majalah / kertas warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
1.2.2.1 Teknik – Kolaj.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MINGGU
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
40 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
30 warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
SEPTEMBE Tema : Objek Buatan Manusia kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan.
R-5 objek buatan manusia dan karya seni
Tajuk : Penanda Buku. dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni
OKTOBER percikan. 2.1.1.1 Warna – sekunder
2018 2.1.1.2 Jalinan - tampak
Aktiviti : Renjisan dan Percikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni – warna dan jalinan
aktiviti membuat renjisan dan 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna.
percikan.
2.2 Aplikasi Seni:

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan.
penghasilan corak renjisan dan
percikan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
. 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – renjisan dan percikan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

MINGGU
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
41 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
7 - 12 dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
OKTOBER Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
2018 karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Bulan dan Bintang 3.1.1.1 Bentuk - konkrit

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – nyata
Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian – bentuk
3.1.2.2 Imbangan – semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan – susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
penghasilan mobail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2 Aplikasi Seni:


dan rakan berpandukan bahasa Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
seni visual, sejarah seni, dan budaya. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – gam, tali/benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

MINGGU
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 4.1 Persepsi Estetik :
42 Mengenal Kraf Tradisional visual seperti bentuk, jalinan, ruang, Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
14-19 harmoni dan ritma dan pergerakan visual yang ada pada gelang tangan.
OKTOBER Tema: Objek Buatan Manusia yang terdapat pada objek buatan
2018 manusia dan karya seni dalam
penghasilan gelang tangan.

Tajuk : Gelang Tangan 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1 Unsur seni


kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.1 Jalinan – tampak dan sentuh
menerusi penentuan media dan 4.1.1.2 Bentuk – konkrit
Aktiviti: Alat Perhiasan Diri. teknik dalam penghasilan gelang 4.1.1.2 Ruang – nyata
tangan.
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni – warna
4.1.2.2. Ritma dan pergerakan –susunan manik (gulungan kertas)
atau bahan hiasan yag sesuai.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 4.2 Aplikasi Seni:
penghasilan gelang tangan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gelang tangan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.1 Alat – gunting
budaya. 4.2.2.2 Bahan – benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
hiasan yang sesuai.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MINGGU
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
43 visual seperti garisan, ruang, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
21-26 warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
OKTOBER yang terdapat pada alam semula jadi,
2018 dan karya lukisan. 1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.2 Ruang – ilusi.
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Bentuk – ilusi
Menggambar menerusi penentuan media dan 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder
teknik dalam aktiviti membuat lukisan.
Tema : Alam Semulajadi 1.1.2 Prinsip rekaan
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.2 imbangan – simetri atau tidak simetri
Tajuk : Manggis dan Tembikai. kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.3 Kepelbagaian – hal benda
menerusi penghasilan lukisan.
Aktiviti :Lukisan 1.2 Aplikasi Seni :
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
rakan berpandukan bahasa seni serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat – tiada
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,


imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MINGGU
Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
44 bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
28 - 2 Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan.
NOVEMBE terdapat pada objek buatan manusia
R 2018 Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1 Unsur seni
corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometr
Aktiviti: Capan 2.1.1.2 Jalinan - tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1.3 Warna – primer dan sekunder
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2 Prinsip rekaan
aktiviti membuat corak. 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – susunan motif
2.1.2.3 Harmoni – warna dan rupa
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
corak capan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri capan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, daun berurat / pelepah pisang.
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, warna air dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik – capan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak capan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan
corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

MINGGU
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
45 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
4-9 dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
NOVEMBE Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
R 2018 karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Bunga 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – nyata

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian – bentuk
3.1.2.2 Imbangan – semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan – susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya

3.2.1.1 Alat – gunting


3.2.1.2 Bahan – gam, tali/benang dan kad manila, majalah,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

SK TANJUNG KERAMAT
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

CUTI AKHIR TAHUN 2017

MINGGU
46
11-16
NOVEMBE
R 2018

Disediakan oleh :

SK TANJUNG KERAMAT