Anda di halaman 1dari 74

MODUL 3

LITAR ELEKTRIK
Objektif Khusus

# Mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff


# Menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa
# Menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff

Pencapaian kompetensi

# Menyambung litar siri,selari dan siri selari


# Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur
voltan dan arus dalam litar
PENGENALAN LITAR ELETRIK
# Litar elektrik asas terdiri daripada
punca voltan, pengalir, suis dan beban

# Punca voltan yg digunakan ada 2 jenis


iaitu voltan arus terus ( AT ) atau arus
ulang alik ( AU )
KUANTITI DAN UNIT ELETRIK

1. CAS = atom yg tak stabil yg boleh


menerima atau kehilangan
elektron
* menerima = bercas negatif
* hilang = bercas positif

Simbol = Q
Unit = Coulomb ( C )
STRUKTUR ATOM
2. ARUS = Kadar pengaliran cas dari satu
titik ke satu titik pada masa
tertentu

Simbol = I
Unit = Ampere ( A )
3. VOLTAN = Tenaga keupayaan yang
menghasilkan tekanan untuk
membolehkan arus elektrik
mengalir dalam litar

Simbol = V
Unit = volt ( V )
4. RINTANGAN = Sifat yg menentang pengaliran
arus dalam litar

Simbol = R
Unit = Ohm ( Ω )
5. KUASA = Kerja yang dilakukan dalam
suatu masa tertentu
Simbol = P
Unit = Watt ( W )

6. TENAGA = Kemampuan suatu jasad utk


melakukan kerja pada suatu
masa tertentu
Simbol = W
Unit = Joule ( J )
MEREKA BENTUK LITAR

# Ada 3 jenis litar iaitu


* litar sesiri
* Litar selari
* Litar siri selari

R1
R1
1. 2. 3.

R2 R1 R2 R2 R3

R3
R3
4. R1 R2 5.
R4
R3 R4 R1
R7
R2

R6 R5

R5 R6

6.

R1
R9 R10
R5
R2 R3
R6 R8

R4 R7
BORANG MEREKABENTUK PROJEK PAPAN JALUR
0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
LITAR PENTAKSIRAN

R2 R3

R4 R7
R6
R8

R1 R5 R9
TAKRIF HUKUM OHM

# Menyatakan bahawa dalam suatu litar,


arus yang mengalir berkadar terus
dengan voltan dan songsang dengan
rintangan pada suhu tetap

I R
KUASA 10 PREFIKS SIMBOL
109 Giga G
106 Mega M
103 Kilo K
10-3 Mili m
10-6 Mikro µ
10-9 Nano n
10-12 Piko p
PENGIRAAN MENGGUNAKAN HUKUM OHM

1.Diberi rintangan = 100 Ω voltan sebanyak 5v. Kirakan


nilai arus

2.Diberi rintangan dalam satu litar adalah 100 Ω dan


voltan bekalan yg dibekalkan adalah 2 v. dengan
menggunakan formula hukum Ohm kirakan nilai arus
bagi litar tersebut.

3. Dibekalkan voltan sebanyak 4.5 v dan arus bagi litar


tersebut adalah 1.5mA. Berapakah nilai rintangan
bagi litar tersebut.
4. Diberi voltan dalam satu litar sebanyak 10 v dan nilai
rintangan bagi litar tersebut adalah 5KΩ. Kirakan
nilai arusnya.

5. Kirakan nilai voltan bagi litar sekiranya rintangan


bagi litar tersebut adalah 15 Ω dan arus yang
mengalir adalah 2A.

6. Hitungkan nilai rintangan sebuah mentol jika 150mA


arus mengalir melalui mentol dan voltan sebanyak 6v
dibekalkan kepada litar.
KUASA ( P )
# Kerja yang dilakukan dalam suatu masa tertentu

# Formula Kuasa

* P=IxV
* P = I2 x R
* P = V2 / R

Pengiraan menggunakan formula kuasa

1. Jika diberi nilai voltan 25v dan arus 5 A. Berapakah


nilai kuasa yang telah dilakukan
2. Sekiranya litar menggunakan kuasa 350W dengan
bekalan kuasa 240V. Berapakah nilai arus yang
digunakan.

3.
24W
6Ω

Kirakan nilai arus dan voltan

4. Jika sebuah radio mempunyai rintangan beban


sebanyak 500 Ω dengan bekalan kuasa sebanyak 240V
Berapakah kuasa bagi radio tersebut
5. Jika sebuah mentol mempunyai rintangan
sebanyak 1K Ω dan menggunakan kuasa sebanyak
1KW. Berapakah voltan bekalan yang diperlukan
untuk menghidupkan mentol tersebut .
JENIS-JENIS LITAR DALAM LITAR ELETRIK

* Litar Sesiri
I R1 R2 R3

I3 R3

* Litar Selari I2 R2

I1 R1
•LITAR SIRI SELARI
R1
R3

R2
(1). LITAR SIRI

Definasi:
• Litar siri terdiri daripada dua atau lebih komponen yang
disambungkan dari hujung ke hujung secara berturutan.

Rajah : Litar Siri.


 Contoh Kegunaan – Lampu kelip-kelip / lampu
krismas.

 Keburukan – Sekiranya satu lampu / beban


yang disambung sesiri rosak,
ianya akan memberikan kesan
kepada lampu & beban yang
lain. ( lampu tidak hidup ).
CIRI-CIRI LITAR SESIRI

(i). ARUS ( I ).
• Nilai arus adalah sama pada semua perintang
walaupun nilai rintangan perintang adalah berbeza :

Ij I1
R1

E R2
I3 I2
R3
Ij = I1 = I2 = I3…In
(ii). RINTANGAN ( R ).
• Jumlah rintangan litar adalah hasil tambah ke semua
rintangan dalam litar :

Ij
R1

E R2

R3

Rj = R1+ R2 + R3…Rn
(iii). VOLTAN BEKALAN (E)
• Jumlah voltan bekalan adalah hasil tambah ke semua nilai
susutan voltan pada setiap perintang dalam litar:

Ij V1 VJ = V1+ V2 + V3…Vn
R1

VJ R 2 V2

R3
V3
(iv). VOLTAN SUSUT (V)
• Susutan voltan adalah nilai voltan yang merentangi
perintang dalam litar (voltan yang diresap) :

Ij V1
R1

V R 2 V2
V1 = IjR1
V2 = IjR2
R3
V3
V3 = IjR3
(2). LITAR SELARI

Definasi
• Litar selari terdiri daripada dua atau lebih komponen
yang disambungkan kepada dua punca titik yang sama
secara selari diantara satu sama lain.

Rajah : Litar Selari


 Contoh kegunaan - Pendawaian di rumah kita.

 Keistimewaan – Litar ini dapat mengawal beban


yang disambungkan kepadanya
secara berasingan jika ada alat
kawalan seperti suis disambungkan
sesiri dengan litar tersebut.
(i). ARUS (I)
• Hasil tambah nilai arus pada semua cabang litar adalah
bersamaan dengan jumlah arus yang mengalir dalam litar

Ij
I1 I2
Ij = I1 + I2
V R1 R2

I1 = V/R1
I2 = V/R2
(ii). RINTANGAN (R):
• Jumlah rintangan dalam litar selari diperolehi dengan
menggunakan kaedah berikut :

Ij

E V1 R1 V2 R 2

1/Rj = 1/R1 + 1/R2


(iii). VOLTAN BEKALAN / PUNCA (E):
• Voltan yang merentangi setiap beban / perintang
adalah bersamaan dengan nilai voltan bekalan

Ij

E V1 R1 V2 R 2

E = IjRj
(iv.) VOLTAN SUSUT (V):
• Voltan yang susut / merentangi setiap cabang litar
adalah bersamaan dengan nilai voltan bekalan

Ij

E = V1=V2
E V1 R1 V2 R 2
V1 = I1R1
V2 = I2R2
(3). LITAR SIRI-SELARI
DEFINISI
• Litar siri-selari merupakan satu litar yang terdiri
daripada gabungan litar siri dan litar selari

CIRI
• Mempunyai dua kumpulan beban iaitu :
a) Kumpulan beban sesiri
b) Kumpulan beban selari
• Terdapat 2 jenis litar siri-selari iaitu :
1) Kumpulan beban selari disambung secara siri
Hasil tambah voltan merentangi
kedua-dua kumpulan beban
adalah sama dengan nilai voltan
Bekalan

E = V1 + V 2

Hasil tambah arus dari cabang


litar adalah sama dengan
jumlah arus dalam litar

Ij = I1 + I2 + I3 + I4 = I5 + I6 + I7
2) Kumpulan beban siri disambung secara selari

Hasil tambah voltan merentangi


setiap beban adalah sama dengan
nilai voltan bekalan

E = V1 + V2 + V3
E = V4 + V5
Hasil tambah arus dari cabang
litar adalah sama dengan
jumlah arus dalam litar

Ij = I1 + I2
PENGIRAAN DALAM LITAR SESIRI

1. R1 I2 R2 R3

10Ω 15Ω 25Ω


IJ = 6A

VJ
Kirakan
a) Rintangan Jumlah ( RJ )
b) Voltan Jumlah ( VJ )
c) I2
2. R1 = 2Ω
IJ

R2 = 5Ω
15V

R3 = 3Ω

Hitungkan
a. Rintangan Jumlah ( RJ )
b. Arus jumlah ( IJ )
c. Dapatkan voltan yang susut pada R1, R2 dan R3
d. Kuasa yang dilesapkan oleh perintang R2
3. R3 = 15Ω
IJ

R2 = 10Ω
60V

R1 = 5Ω

Kirakan

a) Arus talian
b) Voltan susut pada setiap perintang
c) Kuasa lesapan pada R3
4. R1 R2 R3

2KΩ 6KΩ 2KΩ


IJ

VJ = 20 v

Kirakan
a) Jumlah rintangan ( RJ )
b) Jumlah arus yang mengalir ( IJ )
c) Jumlah kuasa ( PJ )
d) Voltan susut pada perintang R2
5 R1 R2 R3

5KΩ 750Ω 1.5KΩ


IJ

VJ = 100 v

Kirakan
a) Jumlah rintangan ( RJ )
b) Jumlah arus yang mengalir ( IJ )
c) Jumlah kuasa ( PJ )
d) Voltan susut pada perintang R2
PENGIRAAN LITAR SELARI

1.

10 V
R1 R2 R3 R4
4Ω 3Ω 6Ω 2Ω

Hitungkan
a) Jumlah Rintangan ( RJ )
b) Arus litar ( IJ )
c) Susut voltan pada R2 ( VR2 )
d) Lesapan kuasa pada R4 ( PR4 )
3.
L3 = 40W

L2 = 25W

L1 = 60W

30v

HITUNGKAN
a) Arus yang mengalir setiap mentol
b) Arus litar ( IJ )
c) Rintangan bagi setiap mentol
d) Jumlah lesapan kuasa litar ( PJ )
4.

I1 =
IJ
2.5mA I2 I3
R1 R2 R3
2K 5K 2K
Ω Ω Ω

Hitungkan
a) Voltan bekalan
b) Jumlah rintangan litar
c) Arus I2 dan I3
d) Arus litar
2.

I1 I2 I3

75 v R1 R2 R3
1KΩ 2KΩ 10KΩ

Hitungkan
a) Rintangan jumlah ( RJ )
b) Arus pada setiap perintang
c) Voltan pada R3 ( VR3 )
d) Kuasa lesapan pada R1 ( PR1 )
PENGIRAAN LITAR SIRI-SELARI

1. R2=20Ω R3=6Ω R6=35Ω

A R4=10Ω B

R1=15Ω R7=45Ω
R5=15Ω

12A

Hitungkan
a) Rintangan Jumlah ( RJ )
b) Voltan litar ( VJ )
c) Voltan susut pada R2,R6 dan titik AB
d) Arus yang mengalir melalui R3,R4 dan R5
e) Kuasa lesapan pada R7
R2=2kΩ R3=4kΩ
2.

R1=3kΩ
X Y

R5=12Ω
R4=8kΩ

10v
Kirakan
a) Rintangan Jumlah ( RJ )
b) Arus litar ( IJ )
c) Voltan merentas x-y ( Vx-y )
d) Voltan merentas R5 ( VR5 )
e) Lesapan kuasa pada R1
R2=2kΩ
3. I2

I1 R1
B C I4
8v
R4
I3=3mA R3 4v

VJ=16V

Hitungkan
a) Voltan merentasi titik B-C
b) Rintangan R3
c) Arus I2
d) Arus I1 dan I4
e) Rintangan R4 dan R1
f) Lesapan kuasa pada R2 dan R3
4. X

R2 R3 R4
R1 20V
32Ω 32Ω 32Ω

I1 Y

32V

Kirakan
a) Voltan R1 ( VR1 )
b) Rintangan merentasi X-Y
c) Arus I1
d) Rintangan R1
e) Arus yang mengalir pada R2,R3 dan R4
f) Lesapan kuasa pada R3 ( PR3 )
R1=40Ω
5. I1
R2=30Ω
R3=40Ω I2

I3

R4=10Ω R5=15Ω

IJ
10v
Kirakan
a) Jumlah Rintangan ( RJ )
b) Arus Litar ( IJ )
c) Susut voltan pada R2 ( VR2 ) dan R5 ( VR5 )
d) Arus pada R3 ( IR3)
e) Lesapan kuasa pada R4 ( PR4 )
HUKUM KIRCHHOFF

* Terdapat 2 jenis Hukum Kirchhoff iaitu :


- Hukum Kirchhoff Arus
- Hukum Kirchhoff Voltan

TAKRIF HUKUM KIRCHHOFF ARUS


* Menyatakan dalam satu litar lengkap, jumlah algebra
arus yang masuk dan keluar nod sama dengan sifar.
( Jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang
keluar )
I2 I1 + I2 + I5 + I4 = I3
I1 I3

I5 I4
Jumlah arus yang masuk ke
satu titik persimpangan
dalam satu litar adalah
sama dengan jumlah arus
yang mengalir keluar dari
titik persimpangan itu.

Hukum kirchoff arus digunakan bagi


menyelesaikan masalah pengiraan ARUS
dalam litar SELARI.
 Contoh:
I1=18A
 I2=15A
o
 I3=24A o I5=16A
 I4=5A

 Dalam pengiraan algebra, arus pada titik O


adalah sifar:
 I1 + I4 + I5 - I2 - I3 = 0
 ( 18 + 5 + 16 ) – 15 – 24 = 0
TAKRIF HUKUM KIRCHHOFF VOLTAN
* Dalam satu gelung litar lengkap, jumlah voltan punca
adalah sama dengan voltan yang susut pada beban

VR1
VJ = VR1 + VR2 + VR3 atau
0 = VJ – VR1 – VR2 – VR3
VJ VR2
Hukum Kirchoff voltan digunakan
bagi menyelesaikan masalah VOLTAN
SUSUT di dalam litar SIRI.

VR3
Jumlah Voltan yang susut
pada litar bersiri yang
tertutup adalah sama dengan
voltan yang dibekalkan.
Jumlah voltan yang susut adalah bersamaan voltan bekalan:

Vj = V1 + V2 + V3
60V = 10V + 20V + 30V

R1
V1 = 10V
Vj = 60V R2 V2= 20V
V3 = 30V

R3
PENGIRAAN HUKUM KIRCHHOFF ARUS

IY
1.

I1 = 4.5mA I3=2mA Hitungkan arus IY

I2 = 2mA

I4= 2mA

IY
I2=15mA
2.
I1=20mA
Carikan arus IY
I3=1.35A I4=1A
3.

I2=4A

I3=6A
I1=2A

I4=5A
I5

Hitungkan arus I5
 Latihan 4:
 Cari nilai I1?

I2=8A
I1= ?

o I3=6A

I4=2A
 Latihan 5:
I3= 8A I 2= ?

 I1= 5A
 I4= 6A

 o I6= 4A

I5= 30A


PENGIRAAN HUKUM KIRCHHOFF VOLTAN

I=0.2A R1=15 Ω

VJ=9V R2=25Ω

R3=5 Ω

Kirakan voltan yang susut pada setiap perintang


Latihan 1:
• Kirakan vj ?
V1
Ij = 0.5A
R1
200

Vj 150 R2 V
2

50 350

R4 R3
V4 V3
PENGIRAAN HUKUM KIRCHHOFF ARUS DAN VOLTAN

2.
R1=2Ω R3=4Ω
I1 I2

I3

6V R4=2Ω
R2=2Ω

Kirakan
a) Arus I1
b) Arus I2
c) Arus I3
d) Voltan pada R1
e) Lesapan kuasa pada R4
1.

R1=5Ω R2=10Ω
I1 I2

I3

10V
R3=4Ω

Kirakan
a) Arus I1
b) Arus I2
c) Arus I3
3.

I1 R1=4Ω R3=4Ω I2

I3

VI=12V V2=6V
R2=2Ω

Kirakan
a) Arus I1
b) Arus I2
c) Arus I3
LITAR PENTAKSIRAN

R1=2Ω R3=6Ω
I1 I2

I3

6V R4=8Ω
R2=4Ω

Kirakan
a) Arus I1
b) Arus I2
c) Arus I3
d) VR1
e) VR4
f) PR1
PROSES PEMATERIAN

Proses pematerian dan nyahpateri ini


penting bagi tujuan menggabungkan
komponen-komponen elektronik untuk
menghasilkan litar elektronik mengikut
kefungsian tertentu serta dapat
menghasilkan alat-alat elektronik yang
berteknologi tinggi.
DEFINISI
SOLDERING/PEMATERIAN
Proses menyambung pengalir (wayar
penyambung atau kaki komponen) pada
papan litar dengan mencairkan logam bagi
menghasilkan litar elektronik.

DESOLDERING/NYAHPEMATERIAN
Proses membuka sambungan pengalir
terdahulu yang tidak diperlukan bagi
menggantikan pengalir yang baru
PERALATAN PEMATERIAN
~ PERALATAN
i) Soldering Iron.
ii) Desoldering tools (Sucker).
iii) Long nose.
iv) Cutter
v ) Wire Stripper.

~ BAHAN
i ) Solder Lead.
ii) Flux
iii) Kertas Pasir
ii) Wayar
iii) Board
iv) Komponen
KEGUNAAN
i) Soldering Iron iv) Cutter
- mencairkan lead (timah) - Memotong wayar
dan memateri dua keping penyambung dan kaki
logam yang hendak komponen serta
dicantumkan. membuang penebat pada
wayar penyambung.
ii) Desoldering Tools
(Sucker) v) Wire Stripper
- membuang pateri (solder) - Memotong dan membuang
yang tidak dikehendaki penebat pada wayar
dengan cara menyedut. penyambung.

iii) Long Nose vi) Solder Lead


- Membengkok , melurus - bahan yang digunakan untuk
dan memegang memateri dua kepingan
Komponen atau wayar logam yang hendak
penyambung. dicantumkan.
vii) Flux
- bahan pencuci permukaan logam ,
mengelakkan tindakan
pengoksidaan dan memudahkan
pematerian serta pengaliran arus

viii)Wayar
- sebagai penyambung (jumper)
untuk bekalan kuasa atau punca
masukan dan keluaran.

viiii) Board
- board yang digunakan untuk
membina litar

x) Komponen
- Komponen yang digunakan adalah
mengikut litar. Komponen yang
biasa seperti perintang, kapasitor
dan lain-lain.
JENIS-JENIS DAN PENGGUNAAN BESI PEMATERI
Penting dan selamat menggunakan besi pemateri dengan julat
kuasa yang sesuai bergantung kepada bahan yang hendak
dipateri.
Julat kuasa Bahan yang hendak dipateri
15 W Komponen kecil – chip dalam peralatan elektronik
30 W Vero dan matrikboard dengan patern halus – kerja-kerjabiasa
elektronik
40 W Terminal kecil
60 W Terminal/komponen yang bersaiz sederhana
80 W Terminal/komponen bersaiz besar
100 W
150 W Wayar dan terminal yang tahan pada haba yang kuat yang
200 W digunakan dalam pendawaian demostick
300 W
500 W

* Soldering iron yang mempunyai julat kuasa 25 W adalah sesuai untuk semua
LANGKAH-LANGKAH PEMATERIAN
Pastikan permukaan yang hendak dipateri itu bersih, kering dan
tidak ada gris dan jika boleh ia berada didalam keadaan yang
berkilat.
Pastikan mata pemateri bersih dan berkilat.
Pastikan dawai sambungan dan wavar dicelupkan dengan flux
terlebih dahulu.
Pastikan mata pemateri cukup panas untuk memateri.
Panaskan dahulu bahagian yang hendak dipateri. `
Kemudian sentuhkan timah kebahagian sambungan supaya
timah cair dan melimpah meliputi keseluruhan sambungan.
Setelah timah meliputi bahagian sambungan, angkat besi
pemateri dan biarkan sehingga cairan timah membeku. Setelah
beku jangan diapa-apakan lagi bahagian pateri itu.
Pematerian yang baik akan kelihatan berkilat, kukuh.bersih,dan
tidak terlalu banyak
(a) Memanaskan tempat (b) Sentuhkan timah pemateri
yang hendak dipateri ditempat yang hendak
dipanaskan

(c) Angkat besi pemateri dan d) Pemateri yang


timah apabila cairan timah kemas dan bersih
telah meliputi
BEBERAPA JENIS KERJA MEMATERI YANG TELAH
SIAP

a) Sambungan yang baik (b) Sambungan yang terlalu


sejuk

(c) Sambungan yang kurang (d)Sambungan yang terlalu


timah pemateri banyak timah pemateri
(solder).