Anda di halaman 1dari 14

TAJUK : BUMI BULAN DAN MATAHARI

1. Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi
Matahari.

( a) Isikan maklumat yang betul pada ruang yang disediakan

Putaran Bumi

Putaran Bulan

Peredaran Bumi 24 jam

(3 markah)

PENGETAHUAN : P1 :TP1 : CEMERLANG

(b) Apakah kesan putaran bumi pada paksinya

i………………………………………………………………………………

ii……………………………………………………………………………...

(2 markah)

PENGETAHUAN : P1 : TP 5 : CEMERLANG
(c) Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang pokok yang terbentuk satu
kawasan.

Ramalkan waktu terbentuknya bayang-bayang tersebut.

…………………………………………………………………………………………...
(1 markah)
KPS 5 : MERAMAL : TP 5 : CEMERLANG
2. Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi
Matahari.

( a) Padankan maklumat berikut dengan pernyataan yang sesuai.

Putaran Bumi 27 1/3 hari

Putaran Bulan 1 tahun

Peredaran Bumi 24 jam

[2 markah]

PENGETAHUAN : P1 :TP1 /PEMULIHAN

(b) Apakah kesan putaran bumi pada paksinya.

i. Kejadian siang dan____________________.

ii. Perubahan panjang dan ___________________bayang-bayang.

(2 markah)

PENGETAHUAN : P1 : TP5/ PEMULIHAN


(c) Rajah di bawah bayang-bayang pokok yang terbentuk satu kawasan.

Ramalkan waktu terbentuknya bayang-bayang tersebut.

Tandakan (/) pada jawapan yang betul.

Pagi

Tengahari

Petang
[1 markah]
KPS 5 : MERAMAL : TP 4/ PEMULIHAN
Fasa-fasa Bulan

3. Rajah 2 menunjukkan bentuk bulan yang dapat dilihat bagi fasa-fasa bulan dari
hari pertama hingga hari ke-15 dalam sebulan berdasarkan Takwim Qamari.

(a) Lukiskan fasa-fasa bulan yang dapat dilihat berdasarkan tarikh –tarikh
yang diberi.

Hari pertama Hari ke – 3 Hari ke - 7 Hari ke -10 Hari ke – 15

[2 markah]
KPS 6 : BERKOMUNIKASI : TP 4/ CEMERLANG

b) Berdasarkan penyiasatan rajah di atas , nyatakan:

i.Pembolehubah dimanipulasi :______________________________________


[1 markah]

ii.Pembolehubah bergerakbalas ::___________________________________


[1 markah]
KPS 10 : MENGAWAL PEMBOLEHUBAH : TP 4/ CEMERLANG

c) Apakah pola bagi fasa-fasa bulan yang dapat dilihat?

________________________________________________________________

[ 1 markah]

KPS 8 : MENTAFSIR DATA : TP 4/ CEMERLANG


4. Rajah 2 menunjukkan bentuk bulan yang dapat dilihat bagi fasa-fasa bulan dari
hari pertama hingga hari ke-15 dalam sebulan berdasarkan Takwim Qamari.

(b) Isikankan tempat kosong dengan tarikh yang sesuai bagi fasa-fasa bulan
yang dapat dilihat.

Hari pertama Hari ke 3 Hari ke 7 _________ ___________

[2 markah]
KPS 5 : MERAMAL : TP 4/ PEMULIHAN

b) Padankan maklumat-maklumat dibawah dengan betul:

Pembolehubah dimanipulasi fasa-fasa bulan yang dapat dilihat

Pembolehubah bergerakbalas lokasi penyiasatan

Pembolehubah dimalarkan Bilangan Hari

[1 markah]
KPS 10 : MENGAWAL PEMBOLEH UBAH : TP 4/ PEMULIHAN

c) Apakah pola bagi fasa-fasa bulan yang dapat dilihat?

________________________________________________________________

[ 1 markah]

KPS 8 : MENTAFSIR DATA : TP 4/ PEMULIHAN


5. Arbiknah dan rakan-rakannya menjalankan eksperimen di sebuah kawasan padang.

Ujikaji dimulakan dengan mengukur panjang bayang-bayang sebatang kayu pada


pukul 09.30 pagi. Panjang bayang-bayang kayu tersebut diukur sehingga pukul
2.30 petang.

Masa pemerhatian Panjang bayang-bayang / cm

10.30 pagi 40

11.30 pagi 20

12.30 tengah hari 0

1.30 petang 20

2.30 petang 40

3.30 petang

[ 1 markah]

Jadual 3

(a) Apakah tujuan eksperimen ini?


______________________________________________________________

______________________________________________________________
[ 1 markah]

KPS 5 : MERAMAL : TP 5/ CEMERLANG

(b) Apakah kaitan antara kedudukan matahari dan panjang bayang-bayang


berdasarkan eksperimen di atas?.

______________________________________________________________

[ 1 markah]

KPS11 : MEMBUAT HIPOTESIS : TP 5/ CEMERLANG


(c) Panjang bayang-bayang pada pukul 12.30 petang adalah 0 cm.

Apakah inferens anda tentang panjang bayang-bayang tersebut?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

[1 markah]

KPS 4 : MEMBUAT INFERENS : TP 5/ CEMERLANG

( d ) Ramalkan panjang bayang-bayang pada pukul 2.30 petang ?

________________________________________________________________

[ 1 markah ]

KPS 5 : MERAMAL : TP 5/ CEMERLANG


5. Arbiknah dan rakan-rakannya menjalankan eksperimen di sebuah kawasan padang.

Ujikaji dimulakan dengan mengukur panjang bayang-bayang sebatang kayu pada


pukul 09.30 pagi. Panjang bayang-bayang kayu tersebut diukur sehingga pukul
2.30 petang.

Masa pemerhatian Panjang bayang-bayang / cm

10.30 pagi 40

11.30 pagi 20

12.30 tengah hari 0

1.30 petang 20

2.30 petang 40

3.30 petang

[ 1 markah]

Jadual 3

(a) Apakah tujuan eksperimen ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________________

___________________________________________________________.
[ 1 markah]

KPS 5 : MERAMAL : TP 5/ CEMERLANG

(b) Apakah kaitan antara kedudukan matahari dan panjang bayang-bayang


berdasarkan eksperimen di atas?.

Jika kedudukan matahari rendah maka bayang-bayang_________________,

Jika kedudukan Matahari tinggi maka bayang-bayang _________________.

[ 1 markah]

KPS11 : MEMBUAT HIPOTESIS : TP 5/ CEMERLANG


Tandakan (/) pada jawapan yang betul bagi soalan (c ) dan (d )

(c) Panjang bayang-bayang pada pukul 12.30 petang adalah 0 cm.

Apakah inferens anda tentang panjang bayang-bayang tersebut?

i. Kerana kedudukan matahari paling rendah

ii. Kerana kedudukan matahari paling tinggi

[1 markah]

KPS 4 : MEMBUAT INFERENS : TP 5/ PEMULIHAN

( d ) Ramalkan panjang bayang-bayang pada pukul 2.30 petang ?

i. 60 cm

ii. 80 cm

[ 1 markah ]

KPS 5 : MERAMAL : TP 5/ PEMULIHAN


6. Rajah di bawah menunjukkan Mohd Faris telah berdiri di satu kawasan tanah
lapang bagi menjalankan satu penyiasatan.

Barat
Pagi Petang
Timur Barat Timur

Rajah 4

(a) Berdasarkan rajah di atas nyatakan arah bayang-bayang yang ditunjukkan pada

waktu pagi dan petang dalam jadual yang disediakan.

Masa Pemerhatian Pagi Tengah hari Petang

Arah bayang-bayang Tiada bayang

Jadual 5

[ 2 markah]

KPS 1 :PEMERHATIAN : TP 5 CEMERLANG

b) Berdasarkan penyiasatan di atas , nyatakan dua pemboleh ubah dimalarkan

i. ________________________________________________________

ii. ________________________________________________________

[1 markah]

KPS 10 : MENGAWAL PEMBOLEH UBAH : TP 5/ CEMERLANG


(c) Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perbezaan arah bayang-
bayang pada waktu pagi dan petang.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[ 1 markah ]

KPS 4 : MEMBUAT INFERENS : TP 5/ CEMERLANG

(d) Cadangkan satu hipotesis yang boleh diuji oleh Mohd Faris dalam penyiasatan
ini.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

[ 1 markah]
KPS 11 : MEMBUAT HIPOTESIS : TP 5/ CEMERLANG
7. Rajah di bawah menunjukkan Mohd Faris telah berdiri di satu kawasan tanah
lapang bagi menjalankan satu penyiasatan.

Barat
Pagi Petang
Timur Barat Timur

Rajah 4

(a) Berdasarkan rajah di atas nyatakan arah bayang-bayang yang ditunjukkan pada

waktu pagi dan petang dalam jadual yang disediakan.

Masa Pemerhatian Pagi Tengah hari Petang

Arah bayang-bayang Tiada bayang

Jadual 5

[ 2 markah]

KPS 1 :PEMERHATIAN : TP 5 CEMERLANG

b) Berdasarkan penyiasatan di atas , nyatakan dua pemboleh ubah dimalarkan

iii. ________________________________________________________

iv. ________________________________________________________

[1 markah]

KPS 10 : MENGAWAL PEMBOLEH UBAH : TP 5/ CEMERLANG


Tandakan (/) pada jawapan yang betul bagi soalan (c ) dan (d )

(c) Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perbezaan arah bayang-
bayang pada waktu pagi dan petang.

I. Kerana pada waktu pagi kedudukan matahari berada rendah disebelah timur
manakala pada waktu petang kedudakan matahari berada rendah di
sebelah barat.

II. Kerana pada waktu pagi kedudukan matahari berada rendah di sebelah
barat manakala pada waktu petang kedudakan matahari berada rendah di
sebelah timur
.

[ 1 markah ]

KPS 4 : MEMBUAT INFERENS : TP 5/ CEMERLANG

(d) Cadangkan satu hipotesis yang boleh diuji oleh Mohd Faris dalam penyiasatan
ini.

i. Jika kedudukan matahari berada d isebelah timur maka arah bayang-bayang


di sebelah barat manakala kedudukan matahari berada rendah di sebelah
Barat maka arah bayang-bayang berada di sebelah Timur.

ii. Jika kedudukan matahari berada d isebelah barat maka arah bayang-
bayang di sebelah utara manakala kedudukan matahari berada rendah di
sebelah Barat maka arah bayang-bayang berada di sebelah Selatan.

[ 1 markah]
KPS 11 : MEMBUAT HIPOTESIS : TP 5/ CEMERLANG

Anda mungkin juga menyukai