Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM

SMK BAHRUL ULUM


BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN
NPSN : 69893318 NSS : 342 052 408 370
Jl. Banyuwangi No. 06 Sumber Kejayan Mayang Jember Telp. (0331) 521577 Kode Pos

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMK BAHRUL ULUM


Nomor : 03.38/SK.B.BOS/SMK.BU/I/2018

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMEGANG KAS / BENDAHARA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA SEKOLAH SMK BAHRUL ULUM

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan pelaksanaan Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Bendahara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SMK BAHRUL ULUM Sumber Kejayan Kec. Mayang Kabupaten Jember.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Bendahara BOS Tahun Anggaran 2018 di bawah ini,
a. Nama : YIYIK REZA AMAMIAH, S.Pd.
b. NIP : -
c. Jabatan : Guru
KEDUA : Penanggungjawab Pemegang Kas / Bendahara BOS sebagaimana dimaksud dalam
keputusan ini harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut segala kegiatan
yang berada di bawah tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2018

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 31 Januari 2018
______________________________________

Kepala SMK BAHRUL ULUM,

FARIDA KUSUMA NINGSIH, S.Pd.


NIP. ...... ....................................................
YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM
SMK BAHRUL ULUM
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN
NPSN : 69893318 NSS : 342 052 408 370
Jl. Banyuwangi No. 06 Sumber Kejayan Mayang Jember Telp. (0331) 521577 Kode Pos

SURAT KETERANGAN

Mayang, 31 Januari 2018

Nomor : 03.38/SKet.B.BOS/SMK.BU/I/2018
Lamp. : 1 lembar
Hal : Surat Pergantian Bendahara BOS

Kepada yang kami hormati,


Kepala Kantor Bank Jatim Jember
KCP Kalisat
Di -
KALISAT

Assalamu’alaikum wr.wb.

Berdasarkan SK Kepala SMK BAHRUL ULUM No. 03.38/SK.B.BOS/SMK.BU/I/2018


kami memberitahukan adanya pergantian Bendahara BOS di SMK BAHRULULUM Desa
Sumber Kejayan Kec. Mayang Kab. Jember. Adapun pergantian bendahara tersebut adalah
sebagai berikut:

Dari Bendahara BOS di bawah ini:


Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Mulai tanggal 2 Januari 2017 digantikan oleh:


Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Kepala Sekolah
SMK Bahrul Ulum,

FARIDA KUSUMANINGSIH, S.Pd