Anda di halaman 1dari 8

UNIVERSITATEATEHNIC DECONSTRUCfIIBUCUREcTI

FACULTATEADEHIDROTEHNIC 


PROIECT
ͲMANAGEMENTINCONSTRUCTIIͲ


Student:BADEALAURENfIU
FACULTATEADEHIDROTEHNICAA.C.H.ANIV
Profesorcoordonator:seflucraridr.ing.AnaͲMariaGANEA
CUPRINS

I. TEMAPROIECTULUI
 DATETEM 

II. NOTEDECALCUL:

A. ANTEMASURATOAREANR.1:LUCR RIDETERASAMENTE
1. Decopertarestratvegetal:TSC18A1
2. Sapaturamecanizatacuexcavator:TSC02B1
3. Nivelarecuautogrederul:TSE05A1
4. Imprastieresicompactaremanuala:a)TSD01C1/b)TSD01B1
5. Imprastieresicompactaremecanica:a)TSD02B1/b)TSD05B1
6. Udareamecanica:TSD14A1
7. Transportpamant:TRA01A15P

B. ANTEMASURATOAREANR.2:MONTARETUBULATUR 
1. Asternerestratnisip:ACE08A1
2. Montareatubulaturii:ACC04H1
3. Probadepresiune:ACC10D1
4. Spalareasidezinfectareaconductei:ACE0701

C. ANTEMASURATOAREANR.3:REALIZAREDEZNISIPATOR
1. Asternerestratbalast:ACE08E1
2. Turnarebetonegalizare:CA01B1
3. Cofrareradier:CB04A1
4. Armareradier:CC01D1
5. Turnarebetonradier:CA02D1
6. Cofrarepereti:CB03A1
7. Armarepereti:CC02B1
8. Turnarebetonpereti:CA02G1
9. Hidroizolatie:izF05B2
10. Zidariedecaramida:CD05A1
11. Tencuialasclivisita:CF11B1
12. Transportbalast:TRA05A10
13. Transportbeton:TRA06A10

III. ANEXE:
1. Calcululdurateideexecutiepentrurealizareaaductiunii
2. Calcululdurateideexecutieadeznisipatorului
3. ExtrasdeforƜĉdemuncĉƕiutilaje
4. Sincronizareaanaliticĉ
5. Ciclogramĉ(metodaînlanƜƕimetodasuccesivĉ)
6. Graficulretea
7. GraficuldeeƕalonarecalendaristicĉGantt
8. Calculgraficedeaprovizionaresiconsum
9. Calcululstoculuidemateriale
10. Graficdeaprovizionareƕiconsum
11. GraficdiferenƜiatdeaprovizionareƕiconsum
12. Graficulintegraldeaprovizionareƕiconsum
13. Planorganizaredeƕantier


NS 1

I. TEMA PROIECTULUI:

Se cere să se elaboreze documenta‫܊‬ia economică ‫܈‬i planificarea lucrărilor privind


construc‫܊‬ia unei aduc‫܊‬iuni prevăzute cu baraj de priză ‫܈‬i deznisipator, în scopul
participării la o licita‫܊‬ie.

DATE TEMĂ:

Proiectul tehnic ca element al documenta‫܊‬iei de licita‫܊‬ie se referă la execu‫܊‬ia unei


aduc‫܊‬iuni din tuburi având Dn=800mm, cu două fire.
Captarea apei se face prin intermediul unui baraj de priză prevăzut cu deznisipator în
vederea asigurării separării debitului solid înainte de pătrunderea apei în cele două
conducte de transport.
Studiile geotehnice efectuate în zona amplasamentului lucrărilor au eviden‫܊‬iat
prezen‫܊‬a următoarelor tipuri de materiale dispuse în profilul prin foraj astfel:

±0.00

Strat vegetal -0.30

Praf argilos
-2.30

Argilã prãfoasã nisipoasã

C.F. (cotã fundare)

Aduc‫܊‬iunea are următoarele sec‫܊‬iuni caracteristice:


1 :0

.5

Had = 2.60
1 :0
.5

aductiune
800
pat nisip

1.00 1.60 1.00


0.30
Had = 2.60 m
1‰

Lungimea aduc‫܊‬iunii este: Lad 2000m 100˜ NS˜ m 2100 m


Panta generală a conductelor este de 1‰. Pentru simplificarea calculelor, suprafa‫܊‬a
terenului se considera orizontală.
Montarea tubulaturii se efectua în tran‫܈‬ee cu taluz înclinat cu panta de 1:0.5 pe un pat
de nisip de 30 cm grosime sub generatoarea inferioară a conductei.
Adâncimea de pozare a conductei de aduc‫܊‬iune este:

Had 2.5˜ m 0.1˜ NS˜ m 2.60 m


Deznisipatorul alcătuit conform schi‫܊‬ei este realizat din beton armat BH200, amplasat
pe un strat suport de 30 cm din balast compactat ‫܈‬i 20 cm beton simplu B50 având rol
de beton de egalizare.
Armarea cuvei se realizează cu 70 kg de armătură/m de beton turnat din care 50 kg de
PC52 ‫܈‬i 20 kg OB37.
Grosimea radierului de beton armat este egală cu grosimea pere‫܊‬ilor, fiind de 40 cm.
Lungimea deznisipatorului este dată de rela‫܊‬ia:
Ld 15˜ m 0.2˜ NS˜ m 15.20 m
Lă‫܊‬imea cuvei este dată de rela‫܊‬ia:

lb 3˜ m 0.1˜ NS˜ m 3.10 m


Adâncimea deznisipatorului este:
Hd 3m 0.2˜ NS˜ m 3.20 m
Deznisipatorul va fi finisat la interior cu tencuială sclivisită.

lb Lb

0.40
Hd

beton egalizare
balast compactat
0.3 0.2

1.00
II. NOTE DE CALCUL:
A. ANTEMĂSURATOAREA NR.1: LUCRĂRI DE TERASAMENTE:
Caracteristici teren:

Stratul vegetal:
- teren slab-coeziv de categoria I;
- greutate medie în situu 1200-1400 kg/mc;
- coeficient de afânare după executarea săpăturii cuprins între 14-28%.

Praful argilos:
- pamânt slab-coeziv de categoria a II-a;
- greutate medie în situu 1600-1700 kg/mc;
- coeficient de afânare după executarea săpăturii cuprins între 8-17%.

Argilă prăfoasă nisipoasă:


- coeziune mijlocie, teren de categoria I;
- greutate medie în situu 1800-1900 kg/mc;
- coeficient de afânare cuprins între 24-30%.

PROCESE TEHNOLOGICE:

1) Săpătură mecanizată pentru îndepărtarea stratului vegetal:


TSC18A1
U.M.: 100mc
NTi: 2.21 ore / 100m3
Săpătură mecanizată cu buldozerul, inclusiv împingerea pământului până la 10 m în
teren categoria I.

0.30
B1 = 6.50 m

A1 = 1.905 mp

B2 = 6.20 m 2.00 m

A2 = 10.40 mp

B3 = 4.20 m
0.60

A3 = 2.34 mp

B4 = 3.60 m

2
A1 1.905˜ m

V1 A1˜ Lad 3
40.01˜ 100m
2) Săpătură mecanizată cu excavator:
a) TSC02B1
U.M.: 100m3
NTi: 4.39 ore
Săpătură mecanică cu excavatorul în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în
depozit, teren de categoria II.

2
A2 10.40˜ m

V2a A2˜ Lad


218.40˜ 100m
3
b) TSC02A1
U.M.: 100m3
NTi: 3.72 ore
Săpătură mecanică cu excavatorul în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în
depozit, teren de categoria I.

2
A3 2.34˜ m

V2b A3˜ Lad


49.14˜ 100m
3

3) Nivelare cu autogrederul:
TSE05A1
U.M.: 100m2
NTi: 0.15 ore.
Nivelarea cu autogrederul a suprafe‫܊‬elor terenului natural ‫܈‬i a platformelor de
terasamente prin tăierea dâmburilor ‫܈‬i deplasarea în goluri a pământului săpat în teren
de categoria II.

b 3.6m
V3 b˜ Lad
75.60˜ 100m
2

4) Împră‫܈‬tiere ‫܈‬i compactare manuală:


a) TSD01C1
U.M.: m3
NTi: 0.43 ore.
Împră‫܈‬tierea cu lopata a pământului afânat în straturi uniforme de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pămantul
provenind din teren mijlociu.

2 2 2
Asn 1.125m r 450mm Atub π˜ r 0.64 m

2 2
A4 8.075m 2˜ Atub 6.8 m
B1 = 6.50 m

0.90
A5 = 5.445 mp

A4 = 6.80 mp
50

1.70 m
R4

0.30
As.n. = 1.125 mp
B4 = 3.60 m

3
V4a A4˜ Lad 14285.58˜ m

b) TSD04B1
U.M.: m3
NTi: 0.76 ore.
Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate în straturi orizontale sau
înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având grosimea
stratului de 10 cm, pământul provenind din pământ coeziv.

V4a 3
V4b 11248.48˜ m
1.27

5) Împră‫܈‬tiere ‫܈‬i compactare mecanică:


a) TSD02B1
U.M.: 100m3
NTi: 0.9 ore.
Împră‫܈‬tierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II, executată cu
buldozerul în straturi.

2
A5 5.445m

V5a A5˜ Lad˜ 1.20 137.21˜ 100m 3


b) TSD05B1
U.M.: 100m3
NTi: 10.88 ore.
Compactare cu maiul de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm
grosime, inclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ
coeziv.

V5b 
V5a

114.34˜ 100m
3
1.20
6) Udarea mecanică:
TSD14A1
U.M.: m3 apa
NTi: 0.1 ore.
Udarea mecanică a straturilor de pământ pentru completarea umidită‫܊‬ii necesare
compactării mecanice.
3
V6 0.1˜ V5b 1143.45˜ m

6) Transport:
TRA01A15P
U.M.: t
Transportul pământului în exces (Vpe) pe distan‫܊‬a de 15 km.
3
Vsn Asn˜ Lad 2362.50˜ m

Vcond 2˜ Atub ˜ Lad 2671.92˜ m


3

3
Vpe Vsn Vcond 5034.42˜ m

ton
G6 Vpe˜ 1.9˜ 9565.41˜ ton
3
m
B. ANTEMĂSURATOAREA NR.2: MONTARE TUBULATURĂ:

1) A‫܈‬ternerea stratului de nisip:


ACE08A1
U.M.: m3
NTi: 0.61 ore.
Umplutură în ‫܈‬an‫܊‬uri la conductele de alimentare cu apă cu substrat de protec‫܊‬ie.
strat de izolare din nisip.
3
V1 Asn˜ Lad 2362.50˜ m
2) Montarea tubulaturii:
ACC04H1
U.M.: m
NTi: 2.35 ore.
Tub circular din beton simplu cu mufă, cu etan‫܈‬are umedă având diametrul de 800 mm.

L2 2Lad 4200.00 m

3) Proba de presiune:
ACC10D1
U.M.: buc
NTi: 18.66 ore.
Închiderea capetelor la conducte de presiune pentru efectuarea probei de etan‫܈‬eitate
la presiune, având diametrul de 800 mm.

N3 4 buc