Anda di halaman 1dari 3

Memang tidak boleh dilihat secara mata 3.

Istri yang Baik Agamanya


kasar, namun boleh dijelaskan secara Rasulullah menjelaskan bahwa wanita
spiritual bahawa 10 sifat istri ini dinikahi karena empat perkara. Kerana
‘membantu’ mendatangkan rezeki bagi hartanya, kecantikannya, keturunannya
suaminya. dan agamanya.

1. Isteri yang Pandai Bersyukur “Pilihlah kerana agamanya, nescaya kamu


Istri yang bersyukur atas segala kurnia beruntung” (HR. Al Bukhari dan Muslim).
Allah pada hakikatnya dia sedang
mengundang tambahan nikmat untuk Beruntung itu beruntung di dunia dan di
suaminya. Termasuk rezeki. Punya suami, akhirat. Beruntung di dunia, salah satu
bersyukur. Menjadi ibu, bersyukur. Anak- aspeknya adalah dimudahkan
anak boleh mengaji, bersyukur. mendapatkan rezeki yang halal.

Suami memberikan nafkah, bersyukur. Cuba kita perhatikan, insya Allah tidak ada
Suami memberikan hadiah, bersyukur. satu pun keluarga yang semua anggotanya
Suami mencintai setulus hati, bersyukur. taat kepada Allah kemudian mereka mati
Suami memberikan kenikmatan sebagai kelaparan. Lalu bagaimana dengan seorang
suami istri, bersyukur. suami yang banyak bermaksiat kepada
Allah tetapi rezekinya lancar?

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu Boleh jadi Allah hendak memberikan


memaklumkan: jika kalian bersyukur, pasti rezeki kepada isteri dan anak-anaknya
Kami akan menambah (nikmat) kepadamu melalui dirinya. Jadi berkat taqwa istrinya
dan jika kamu mengingkari (nikmatKu) dan bayi atau anak kecilnya yang belum
maka sesungguhnya adzabku sangat berdosa, Allah kemudian mempermudah
pedih” (QS. Ibrahim: 7). rezekinya. Suami semacam itu sebenarnya
berhutang pada isterinya.
2. Istri yang Tawakal Kepada Allah
Di saat seseorang bertawakkal kepada
Allah, Allah akan mencukupi rezekinya. 4. Istri yang Banyak Beristighfar
Di antara keutamaan istighfar adalah
“Dan barangsiapa yang bertawakkal mendatangkan rezeki. Hal itu boleh dilihat
kepada Allah nescaya Allah akan dalam Surat Nuh ayat 10 hingga 12.
mencukupkan (keperluan)nya.” (QS. Ath Bahwa dengan memperbanyak istighfar,
Thalaq: 3). Allah akan mengirimkan hujan dan
memperbanyak harta.
Jika seorang istri bertawakkal kepada
Allah, sementara dia tidak bekerja, dari “Maka aku katakan kepada mereka,
mana dia dicukupkan rezekinya. Allah ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu’,
akan mencukupkannya dari jalan lain, sesunguhnya Dia adalah Maha
tidak semestinya Allah memberikan rezeki Pengampun, nescaya Dia akan
secara terus kepada si istri. mengirimkan hujan kepadamu dengan
lebat, memperbanyak harta dan anak-
Boleh jadi Allah akan memberikan rezeki anakmu, mengadakan untukmu kebun-
yang banyak kepada suaminya, lalu suami kebun dan mengadakan (pula di dalamnya)
tersebut memberikan nafkah yang cukup sungai-sungai untukmu” (QS. Nuh
kepada dirinya. :
10-12). “Barangsiapa bertaqwa kepada Allah,
niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar
5. Istri yang Gemar Silaturahim baginya dan memberinya rezeki dari arah
Isteri yang gemar menyambung yang tidak disangka-sangka” (QS. At
silaturahim, baik kepada orang tuanya, Thalaq: 2-3).
mertuanya, sanak saudaranya, dan saudari-
saudari seaqidah, pada hakikatnya ia 8. Istri yang Selalu Mendoakan Suaminya
sedang membantu suaminya memperlancar Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu,
rezeki. Sebab keutamaan silaturahim ia perlu mengetahui siapakah yang
adalah dilapangkan rezekinya dan memilikinya. Ia tidak boleh mendapatkan
dipanjangkan umurnya. sesuatu tersebut melainkan dari
pemiliknya.
“Siapa yang suka dilapangkan rezekinya
dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia Begitulah rezeki. Rezeki sebenarnya
menyambung silaturrahmi.” (HR. Al adalah pemberian dari Allah Azza wa
Bukhari dan Muslim). Jalla. Dialah yang Maha Pemberi rezeki.
Maka jangan hanya mengharapkan usaha
6. Istri yang Suka Bersedekah semata-mata namun perbanyaklah berdoa
Isteri yang suka bersedekah, dia juga pada memohon kepada-Nya.
hakikatnya sedang melipatgandakan rezeki
suaminya. Sebab salah satu keutamaan Doakan suami agar senantiasa
sedekah sebagaimana disebutkan dalam mendapatkan limpahan rezeki dari Allah,
surat Al Baqarah, akan dilipat gandakan dan yakinlah jika isteri berdoa kepada
Allah hingga 700 kali ganda. Allah untuk suaminya pasti Allah akan
mengabulkannya.
Jika isteri diberi nafkah oleh suaminya,
lalu sebagiannya ia gunakan untuk “Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah
sedekah, mungkin tidak langsung dibalas kepadaKu nescaya Aku kabulkan” (QS.
melaluinya. Namun boleh jadi dibalas Ghafir: 60).
melalui suaminya. Jadilah pekerjaan
suaminya lancar, rezekinya berlimpah. 9. Istri yang Gemar Shalat Dhuha
Sholat dhuha merupakan shalat sunnah
“Perumpamaan orang-orang yang yang luar biasa keutamaannya. Sholat
menafkahkan hartanya di jalan Allah dhuha dua raka’at setara dengan 360
serupa dengan sebutir benih yang sedekah untuk menggantikan hutang
menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap- sedekah kepada setiap sendi badan kita.
tiap tangkai ada seratus biji. Allah Solat dhuha empat rakaat, Allah akan
melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja menjamin rezekinya sepanjang hari.
yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas
lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: “Di dalam tubuh manusia terdapat 360
261). sendi, yang seluruhnya harus dikeluarkan
sedekahnya.” Mereka (para sahabat)
7. Istri yang Bertaqwa bertanya, “Siapakah yang mampu
Orang yang bertaqwa akan mendapatkan melakukan itu wahai Nabiyullah?” Beliau
jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa menjawab, “Engkau membersihkan dahak
Ta’ala. Bahkan ia akan mendapatkan yang ada di dalam masjid adalah sedekah,
rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. engkau menyingkirkan sesuatu yang
Sebagaimana firman Allah dalam surat mengganggu dari jalan adalah Maka jika
Ath Talaq ayat 2 dan 3. engkau tidak menemukannya (sedekah
sebanyak itu), maka dua raka’at Dhuha
sudah mencukupimu.” (HR. Abu Dawud)

“Wahai anak Adam, janganlah engkau


luput dari empat rakaat di awal harimu,
nescaya Aku cukupkan untukmu di
sepanjang hari itu.” (HR. Ahmad).

10. Istri yang Taat dan Melayani Suaminya


Salah satu kewajiban isteri kepada suami
adalah mentaatinya. Sepanjang perintah
suami dia taatinya.

Apa hubungannya dengan rezeki? Ketika


seorang istri taat kepada suaminya, maka
hati suaminya pun tenang dan damai.
Ketika hatinya damai, ia boleh berfikir
lebih baik dan kreativiti dalam pemikiran
juga muncul. Semangat kerjanya pun
menggebu. Ibadah juga lebih tenang,
rezeki mengalir lancar.