Anda di halaman 1dari 24

MATLAMAT STRATEGIK KBAT

1. Meningkatkan kecemerlangan murid dalam peperiksaan awam (UPSR).


2. Melahirkan murid-murid untuk menjadi individu yang mengaplikasikan KBAT semasa di dalam sekolah
dan di luar sekolah.
3. Meningkatkan penguasaan kemahiran KBAT dalam kalangan murid-murid.
4. Memantapkan keyakinan diri murid-murid untuk mentafsir maklumat dan menyelesaikan masalah
secara KBAT.
5. Berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran KBAT dalam kehidupan seharian.
OBJEKTIF KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGGI (KBAT)
SJK(C) PEI HWA

1. Meningkatkan kemahiran berfikir murid-murid dari kemahiran berfikir aras rendah ke arah kemahiran
berfikir aras tinggi.
2. Meningkatkan pencapaian murid dalam setiap matapelajaran.
3. Melahirkan murid yang mampu berfikir sebelum membuat penjelasan dengan menganalisis, menilai,
menjana idea, pilihan membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan membuat perancangan.
4. Merubah konsep pemikiran murid dari hafalan kepada pemahaman.
5. Murid dapat menguasai kemahiran KBAT dengan berkesan.
6. Menggalakkan murid menyelesaikan masalah dan melakukan penemuan (Inquiry).
SK LONG TENGOA

CARTA ORGANISASI PANITIA KBAT


SJK C PEI HWA
2018

PENGERUSI
PN LOO CHUN HUANG
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI
PN FUN SWEE KEAN
GPK PENTADBIRAN

PENYELARAS KBAT
ABDUL HAKIM BIN HISHAMUDDIN
SK LONG TENGOA

PERANCANGAN STRATEGIK
Langkah 1: Spcet

Alat Semakan Program Sekolah


Program Kecemerlangan Sekolah
Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Sekolah
Yang Dilaksanakan (Berdasarkan
(Susun Ikut Jurang Terbesar)
Eliminate Raise Isu / Cabaran)
(Hapuskan) (Tambah)
Kursus dalaman kepada semua
Pemahaman murid dalam mengaplikasikan guru tentang teknik-teknik
1. a
KBAT penggunaan KBAT secara
- berkesan
Pengenalan KBAT kepada murid-
2. Pelaksanaan pengunaan KBAT semasa PdPC - b murid bermula dari tahun 1 hingga
tahun 6

Menyampaikan soalan-soalan kepada murid- Pelaksanaan KBAT di dalam bilik


3. c
murid secara KBAT darjah

Pertandingan keceriaan KBAT


4. Murid tidak dapat menjawab soalan KBAT d
antara kelas

Kurang motivasi dan keyakinan diri murid dalam Reduce Create


5. e KBAT Mesyuarat PIBG
melaksanakan KBAT (Kurangkan) (Wujudkan)

Mewujudkan
persekitaran yang f KBAT Kokurikulum
mesra KBAT

Sustain (Kekalkan) g KBAT Senamrobik

a , b , c , d, e
SK LONG TENGOA

Langkah 2 : SWOC KBAT

Dalaman (S) KEKUATAN (W)KELEMAHAN:


S01 Penguasaan guru tentang penggunaan W01 Murid kurang bersemangat untuk belajar
KBAT W02 Kelemahan murid semasa menerima
S02 Guru berkeyakinan dalam Penyampaian soalan KBAT daripada guru
menyampaikan penenrangan tentang W03 Terdapat guru kurang berkeyakinan semasa
konsep KBAT memberi penerangan secara KBAT kepada
S03 Kemudahan penggunaan Ecosmart di murid
Luaran dalam bilik darjah W04 Murid sukar memahami soalan KBAT
S04 Persekitaran sekolah yang kondusif
bagi penerapan KBAT di dalam bilik
darjah
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1 Kemudahan internet yang mudah 1. S1 + O1 + S3 1. W1 + O1 + O2
dicapai oleh murid. Meningkatkan pencapaian murid dalam Meningkatkan keyakinan diri dan prestasi
O2 Bahan rujukan yang mudah didapati. mata pelajaran yang dipelajari. murid dalam penggunaan KBAT dalam mata
O3 Murid boleh mendapatkan bantuan 2. S1 + S2 + O4 pelajaran yang dipelajari.
daripada guru-guru yang Peningkatan pemahaman murid dan
berpengalaman jika menghadapi membantu murid menyelesaikan
masalah. masalah secara KBAT dengan mudah.
O4 Penggunaan Ecosmart di dalam bilik
darjah.
(T)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1 Murid kurang bertanya jika mengalami 1. S4 + C1 1. W1+W2+C1+C2


masalah atau tidak memahami Peningkatan prestasi dalam pelajaran Peningkatan pencapaian murid dalam
soalan KBAT yang disampaikan guru. murid serta mereka mampu akademik serta menjadikan murid
C2 Terdapat segelintir murid mengaplikasi KBAT dlam menyelesaikan masalah dengan teratur dan
mengharapkan jawapan yang diberikan menyelesaikan masalah harian. kreatif.
oleh guru tanpa cuba untuk berusaha.
SK LONG TENGOA

RANCANGAN STRATEGIK 2018 – 2020


SJK C PEI HWA
BIDANG KURIKULUM : KBAT

Petunjuk Sasaran
Bidang / Pegawai
Anjakan Aspirasi Matlamat Strategik Objektif Prestasi Inisiatif
Bertanggungjawab
Utama (KPI) TOV 2018 2019 2020

PENGURUSAN KURIKULUM
- PK Pentadbiran
1.1 Meningkatkan 70% murid 1.1 Meningkatkan Prestasi
teknik menjawab tahu dan dapat 90% 95% 95% Akademik melalui :
ANJAKAN soalan dengan membezakan - Ketua Panitia
2 berkesan KBAT 1.1.1 Kursus dalaman kepada Semua
menggunakan semua guru tentang matapelajaran
KBAT teknik-teknik
penggunaan KBAT - semua guru
secara berkesan
1.1.2 Pengenalan KBAT - Jurulatih Utama
1.2 80% murid 90% 95% 100% kepada murid-murid
Menambahbaik berminat bermula dari tahun 1
ANJAKAN sudut-sudut menggunakan hingga tahun 6
7 pembelajaran KBAT 1.1.3 Pelaksanaan KBAT di
secara KBAT di di dalam dalam bilik darjah
KRA 1 : dalam kelas menjawab 1.1.4 Pertandingan keceriaan
6 ASPIRASI Pencapaian prestasi soalan KBAT antara kelas
MURID akademik yang tinggi 1.1.5 KBAT Mesyuarat PIBG
oleh semua murid. 1.1.6 KBAT Kokurikulum
1.3 Meningkatkan Peningkatan 90% 95% 100% 1.1.7 KBAT Senamrobik
suasana PdPC GPS dalam
mesra KBAT setiap
matapelajaran.
ANJAKAN
9
1.4 Meningkatkan 70% murid
penggunaan menguasai dan 90% 95% 100%
KBATdalam memahami
setiap penggunaan
matapelajaran KBAT dengan
betul
berdasarkan
soalan yang
diberikan
SK LONG TENGOA

PELAN TAKTIKAL 1- UNIT PENGURUSAN STRATEGIK

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber
Kursus dalaman kepada semua - PK Pentadbiran Bulan Januari Tiada Guru dapat Pengajaran guru Semua guru Menjalankan
1 guru tentang teknik-teknik - Semua guru meningkatkan lebih mantap dan matapelajaran pelbagai kursus
penggunaan KBAT - Jurulatih Utama prestasi pengajaran berkesan dalaman dan luar
dalam kelas. bilik darjah

2 Pengenalan KBAT kepada - PK Pentadbiran Bulan Januari Tiada Memberi Meningkatkan Murid Tahun 1 hingga Sesi pengenalan
murid-murid bermula dari tahun - Ketua Panatia pengenalan kepada bilangan murid 6 KBATdilakukan di
1 hingga tahun 6 - Semua Guru KBAT mengikut yang dapat awal PdPC
kesesuaian menguasai setiap
matapelajaran matapelajaran

Pelaksanaan KBAT di dalam - Ketua Panatia Bulan Januari Tiada Meningkatkan Bilangan murid Semua guru dan Pelaksanaan semasa
3 bilik darjah - Semua guru yang motivasi dan yang lemah dalam murid PdPC
terlibat kemahiran KBAT matapelajaran
murid-murid dapat dikurangkan

4 Pertandingan keceriaan KBAT -PK Pentadbiran Sepanjang Tahun Tiada Meningkatkan Murid akan Semua murid tahap 1 Dilaksanakan
antara kelas -Semua Guru keceriaan kelas berminat dan 2 sepanjang tahun
secara KBAT menggunakan
KBAT

5 KBAT Mesyuarat PIBG - Guru Besar Bulan Mac RM50.00 Membincangkan hal Mengeratkan Murid tahap 1 dan 2 Mesyuarat PIBG
- Pengerusi PIBG ehwal semasa hubungan antara diadakan sebelum
- PK Pentadbir secara KBAT pihak sekolah dan bulan April
- Semua guru ibu bapa
- Ibu Bapa

6 KBAT Kokurikulum - PK Pentadbiran Sepanjang Tahun Tiada Melakukan aktiviti Murid-murid dapat Murid tahap 2 Dilaksanakan pada
- Semua Guru kokurikulum secara mengaplikasikan setiap hari rabu
KBAT KBAT dalam
aktiviti
Kokurikulum

7 KBAT Senamrobik - Semua guru yang Sepanjang Tahun Tiada Melakukan aktiviti Meningkatkan Murid tahap 1 dan Dilaksanakan setiap
terlibat senamrobik harian tahap kecergasan tahap 2 selasa hingga khamis
secara KBAT murid
SK LONG TENGOA

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : KRA 1 Pencapaian prestasi akademik

Strategi : S1 Meningkatkan tahap penguasaan guru dalam penggunaan KBAT dalam PdPC

Nama Program / Projek : Kursus Dalaman KBAT

Objektif Program / Projek : Guru dapat meningkatkan ilmu, pengetahuan dan teknik pengajaran dalam mengaplikasikan KBAT dalam PdPC

Tanggungjawab : Penyelaras KBAT

Tempoh / Hari : Bulan Januari

Tempat : Bilik Ecosmart

Sasaran : Semua guru matapelajaran

Kos / Anggaran Perbelanjaan : Tiada

Sumber : Tiada

Jawatankuasa : Pn Loo Chun Huang (Guru Besar)


Pn. Fun Swee Kean (Penolong Kanan Kurikulum)
Ketua Panitia
En Abdul Hakim Bin Hishamuddin (Penyelaras KBAT)

Ringkasan Program : Guru mengikuti dan menyertai program-program yang berkaitan dengan KBAT untuk meningkatkan tahap pengajaran secara KBAT di dalam kelas.
SK LONG TENGOA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Penyelaras KBAT 29 Dis 2017 Kertas cadangan Semua guru
diluluskan matapelajaran
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras KBAT 30 Dis 2017 Penerangan Semua guru
program
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras KBAT 12 Jan 2018 Surat makluman Semua guru
diedarkan
- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK 20 Dis 2017 – Jun 2018 Siap untuk Penyelaras KBAT
digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 12 Jan – Jun 2018 Siap untuk Penyelaras KBAT
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras KBAT Januari – September Keakuran jadual Penyelaras KBAT
2018

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras KBAT Akhir Tahun 2018 Kajian Keyakinan Semua guru
Murid - Pra dan matapelajaran
Post
SK LONG TENGOA

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : KRA 1 Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Pengenalan KBAT Kepada Murid Tahun 1 hingga 6

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pemahaman murid murid tentang cara-cara menggunakan KBAT yang sesuai.

Tanggungjawab : Guru Matapelajaran

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Bilik Darjah

Sasaran : Semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6

Kos / Anggaran Perbelanjaan: Tiada

Sumber : Tiada

Jawatankuasa : Pn Loo Chun Huang (Guru Besar)


Pn. Fun Swee Kean (Penolong Kanan Kurikulum)
En Abdul Hakim Bin Hishamuddin (Penyelaras KBAT)
Ketua Panitia

Ringkasan Program : Murid-murid akan dibimbing mengenali KBAT dan cara-cara memahami soalan dan menjawab soalan secara KBAT.
SK LONG TENGOA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Penyelaras KBAT Januari 2018 Kertas cadangan Murid-murid tahap 1
diluluskan dan 2
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras KBAT Januari 2018 Penerangan Semua guru dan murid
program
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras KBAT Januari 2018 Surat makluman Penyelaras KBAT
diedarkan
- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK Januari 2018 Siap untuk Guru Matapelajaran


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Januari 2018 Siap untuk Guru Matapelajaran
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras KBAT Januari - September Keakuran jadual Guru Matapelajaran
2018

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras KBAT Akhir tahun 2018 Kajian Keyakinan Murid
Murid - Pra dan
Post
SK LONG TENGOA

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : KRA 1 Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Pelaksanaan KBAT di dalam bilik darjah

Objektif Program / Projek : Meningkatkan motivasi dan kemahiran KBAT murid-murid dalam semua matapelajaran

Tanggungjawab : Guru Matapelajaran

Tempoh / Hari : Sepanjang Tahun

Tempat : Bilik Darjah

Sasaran : Semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6

Kos / Anggaran Perbelanjaan: Tiada

Sumber : Sumbangan Guru

Jawatankuasa : Pn Loo Chun Huang (Guru Besar)


Pn. Fun Swee Kean (Penolong Kanan Kurikulum)
En Abdul Hakim Bin Hishamuddin (Penyelaras KBAT)
Ketua Panitia

Ringkasan Program : Murid-murid bermotivasi untuk menyelesaikan masalah secara KBAT


SK LONG TENGOA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Penyelaras KBAT Sepanjang tahun Kertas cadangan Penyelaras KBAT
diluluskan
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras KBAT Januari 2018 Penerangan Semua guru dan murid
program
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras KBAT Januari 2018 Surat makluman


diedarkan Penyelaras KBAT
- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK Januari 2018 Siap untuk Guru Matapelajaran


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Januari 2018 Siap untuk Guru Matapelajaran
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras KBAT Januari – September Keakuran jadual Guru Matapelajaran
2018

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras KBAT Akhir Tahun 2018 Kajian Keyakinan Murid
Murid - Pra dan
Post
SK LONG TENGOA

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : KRA 1 Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Pertandingan Keceriaan KBAT Bilik Darjah

Objektif Program / Projek : Meningkatkan penggunaan KBAT dalam meningkatkan keceriaan dan keselesaan kelas

Tanggungjawab : Guru Kelas

Tempoh / Hari : Sepanjang Tahun

Tempat : Bilik Darjah

Sasaran : Semua murid Tahun 1 hingga 6

Kos / Anggaran Perbelanjaan: Tiada

Sumber : Tiada

Jawatankuasa : Pn Loo Chun Huang (Guru Besar)


Pn. Fun Swee Kean (Penolong Kanan Kurikulum)
En Abdul Hakim Bin Hishamuddin (Penyelaras KBAT)
Guru Kelas

Ringkasan Program : Murid-murid akan sentiasa didedahkan denga penggunaan KBAT. Oleh itu bagi menggalakkan penggunaan KBA setiap kelas perlu diceriakan bagi
meningkatkan keselesaan dan mewujudkan suasana yang mesra KBAT.
SK LONG TENGOA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Pentadbir Sepanjang tahun Kertas cadangan Penyelaras KBAT
Penyelaras KBAT diluluskan Semua guru
- Bentang kertas kerja matapelajaran
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras KBAT Januari 2018 Penerangan Semua guru dan murid
program
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras KBAT Januari 2018 Surat makluman


diedarkan Semua murid
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Januari 2018 Siap untuk Guru Kelas


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Januari 2018 Siap untuk Guru Kelas
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras KBAT Januari – September Keakuran jadual Guru Kelas
2018

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras KBAT Akhir Tahun 2018 Kajian Keyakinan Murid
Murid - Pra dan
Post
SK LONG TENGOA

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : KRA 1 Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : KBAT Mesyuarat PIBG

Objektif Program / Projek : Mengeratkan kerjasama antara pihak sekolah, komuniti dan ibu bapa

Tanggungjawab : Guru Besar, PK, guru-guru dan ibu bapa

Tempoh / Hari : Januari - Mac

Tempat : Dewan sekolah

Sasaran : Warga sekolah, ibu bapa dan komuniti

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM50

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pn Loo Chun Huang (Guru Besar)


Pn. Fun Swee Kean (Penolong Kanan Kurikulum)
En Abdul Hakim Bin Hishamuddin (Penyelaras KBAT)
Penyelaras PIBG

Ringkasan Program : Berbincang dan tukar-tukar cadangan bagi menjayakan program sekolah disamping mengeratkan hubungan dua hala antara ibu bapa dan pihak sekolah.
SK LONG TENGOA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Penyelaras KBAT Januari 2018 Kertas cadangan Penyelaras KBAT
diluluskan Guru matapelajaran
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras PIBG Januari 2018 Penerangan Semua guru dan ibu
program bapa
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras PIBG Januari 2018 Surat makluman


diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK Januari 2018 Siap untuk Semua ibu bapa
digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Januari 2018 Siap untuk Semua ibu bapa
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras PIBG Januari – Mac 2018 Keakuran jadual Semua ibu bapa

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras PIBG Akhir Tahun 2018 Kajian Keyakinan Murid
Murid - Pra dan
Post
SK LONG TENGOA

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : KRA 1 Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : KBAT Kokurikulum

Objektif Program / Projek : Menggalakkan murid mengaplikasikan pemikiran KBAT semasa melakukan aktiviti Kokurikulum

Tanggungjawab : Penyelaras Kokurikulum, penyelaras permainan, kelab dan persatuan

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Gelanggang sekolah dan kelas

Sasaran : Semua murid Tahap 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan: Tiada

Sumber : Sumbangan Guru

Jawatankuasa : Pn Loo Chun Huang (Guru Besar)


Pn. Fun Swee Kean (Penolong Kanan Kurikulum)
En Abdul Hakim Bin Hishamuddin (Penyelaras KBAT)
Penyelaras Kokurikulum

Ringkasan Program : Murid-murid melakukan aktiviti Kokurikulum secara KBAT.


SK LONG TENGOA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Penyelaras Januari 2018 Kertas cadangan Penyelaras KBAT
Kokurikulum, diluluskan Guru matapelajaran
- Bentang kertas kerja penyelaras
- Lantikan J/Kuasa permainan, kelab dan
- Tetapkan tarikh persatuan
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Januari 2018 Penerangan Semua guru dan ibu
Kokurikulum, program bapa
penyelaras disampaikan
permainan, kelab dan
persatuan
3 Mempromosikan program Penyelaras Januari 2018 Surat makluman
Kokurikulum, diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan penyelaras
- surat jemputan permainan, kelab dan
persatuan
4 Penyediaan bahan AJK Januari 2018 Siap untuk Murid tahap 2
digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Sepanjang tahun Siap untuk Murid tahap 2
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Januari – September Keakuran jadual Murid tahap 2


Kokurikulum, 2018
penyelaras
permainan, kelab dan
persatuan
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Akhir Tahun 2018 Kajian Keyakinan Murid
Kokurikulum, Murid - Pra dan
penyelaras Post
permainan, kelab dan
persatuan
SK LONG TENGOA

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : KRA 1 Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : KBAT Senamrobik

Objektif Program / Projek : Menggalakkan murid – murid dan guru-guru mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan senamrobik setiap hari

Tanggungjawab : Penyelaras Senamrobik

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Gelanggang sekolah

Sasaran : Semua murid tahap 1 dan tahap 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan: Tiada

Sumber : Tiada

Jawatankuasa : Pn Loo Chun Huang (Guru Besar)


Pn. Fun Swee Kean (Penolong Kanan Kurikulum)
En Abdul Hakim Bin Hishamuddin (Penyelaras KBAT)
Penyelaras Senamrobik

Ringkasan Program : Murid-murid dan guru dapat meningkatkan kecergasan dan kecerdasan bersama-sama secara KBAT
SK LONG TENGOA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Penyelaras Januari 2018 Kertas cadangan Penyelaras KBAT
Senamrobik diluluskan Guru matapelajaran
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Januari 2018 Penerangan Semua murid
Senamrobik program
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Januari 2018 Surat makluman


Senamrobik diedarkan Semua murid
- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK Januari 2018 Siap untuk Semua murid


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Januari 2018 Siap untuk Semua murid
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Januari – September Keakuran jadual Semua murid


Senamrobik 2018

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Akhir Tahun 2018 Kajian Keyakinan Semua murid
Senamrobik Murid - Pra dan
Post
SK LONG TENGOA

Jadual Kerja
Bil AKTIVITI Jan-Dis
2018 TEMPOH PERANCANGAN 2018

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

Penubuhan Jawatankuasa Induk


1

Taklimat Pembinaan Strategik


2 Jawatankuasa Kerja

Agihan Tugas kepada Guru-guru


3 Jawatankuasa Kerja

Mengumpul maklumat: Latar belakang


4 program, data pelajar

Mengenalpasti & memilih isu-isu strategik


5

Membentuk matlamat strategik , membina


6 objektif dan KPI,menetap sasaran.

Melaksanakan strategi mengikut


7 keutamaan (sepanjang tempoh
peancangan strategik)
Memberi maklum balas kemajuan
8 berasaskan kepada KPI dan sasaran

Penilaian prestasi hasil pelaksan strategi


9
Membuat penambahbaikan kepada
10 proses, output dan outcome
SK LONG TENGOA