Anda di halaman 1dari 2

An Naba’

1. ‘amma yatasaa-aluuna
2. ‘ani alnnaba-i al’azhiimi
3. alladzii hum fiihi mukhtalifuuna
4. kallaa saya’lamuuna
5. tsumma kallaa saya’lamuuna
6. alam naj’ali al-ardha mihaadaan
7. waaljibaala awtaadaan
8. wakhalaqnaakum azwaajaan
9. waja’alnaa nawmakum subaataan
10. waja’alnaa allayla libaasaan
11. waja’alnaa alnnahaara ma’aasyaan
12. wabanaynaa fawqakum sab’an syidaadaan
13. waja’alnaa siraajan wahhaajaan
14. wa-anzalnaa mina almu’shiraati maa-an tsajjaajaan
15. linukhrija bihi habban wanabaataan
16. wajannaatin alfaafaan
17. inna yawma alfashli kaana miiqaataan
18. yawma yunfakhu fii alshshuuri fata/tuuna afwaajaan
19. wafutihati alssamaau fakaanat abwaabaan
20. wasuyyirati aljibaalu fakaanat saraabaan
21. inna jahannama kaanat mirshaadaan
22. lilththaaghiina maaabaan
23. laabitsiina fiihaa ahqaabaan
24. laa yadzuuquuna fiihaa bardan walaa syaraabaan
25. illaa hamiiman waghassaaqaan
26. jazaa-an wifaaqaan
27. innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaan
28. wakadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaan
29. wakulla syay-in ahsaynaahu kitaabaan
30. fadzuuquu falan naziidakum illaa ‘adzaabaan
31. inna lilmuttaqiina mafaazaan
32. hadaa-iqa wa-a’naabaan
33. wakawaa’iba atraabaan
34. waka/san dihaaqaan
35. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa kidzdzaabaan
36. jazaa-an min rabbika ‘athaa-an hisaabaan
37. rabbi alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa alrrahmaani laa
yamlikuuna minhu khithaabaan
38. yawma yaquumu alrruuhu waalmalaa-ikatu shaffan laa
yatakallamuuna illaa man adzina lahu alrrahmaanu waqaala shawaabaan
39. dzaalika alyawmu alhaqqu faman syaa-a ittakhadza ilaa rabbihi
maaabaan
40. innaa andzarnaakum ‘adzaaban qariiban yawma yanzhuru almaru
maa qaddamat yadaahu wayaquulu alkaafiru yaa laytanii kuntu
turaabaan