Anda di halaman 1dari 2

BASES PER A REGULAR LES PENYES PER LA FESTA MAJOR DE TREMP 2016

1. Fets

L’Ajuntament de Tremp i la Comissió de Festes organitzen la Festa Major de Tremp


del 7 a l’11 de setembre de 2016. El servei de barra de les nits de ball de la festa
Major està contractat a l’empresa Antigualla SCP i per a l’any 2016 s’ha pactat oferir
el servei amb les condicions del contracte la tarda del dia 9 de setembre, les nits dels
dies 9 i 10 de setembre i la tarda del dia 11 de setembre.

La Comissió de Festes i la Regidoria de Festes consideren interessant facilitar la


col·locació de Penyes al recinte de la Festa Major els dies 7 i 8 de setembre.

2. Descripció

Es considera una Penya un grup d’un mínim de 10 persones majors d’edat que les
nits dels dies esmentats disposaran d’un espai delimitat on podran consumir les
seves pròpies begudes i convidar al seu recinte a persones majors d’edat.

3. Funcionament

 Les Penyes s’ubicaran a la zona delimitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament al


recinte del ball a la plaça de Catalunya (s’adjunta plànol).
 Per tal d’optar a gestionar una Penya cal presentar una sol·licitud a l’Ajuntament de
Tremp on hi ha de constar el nom de la Penya, el nom del responsable amb la seva
adreça i telèfon i una fotocòpia del DNI de tots els participants.
 Cal que tots els participants de La Penya siguin majors d’edat
 Es considerarà Penya els grups d’un mínim de 10 persones.
 Caldrà que cada Penya subscrigui una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi l’activitat. Quan la penya sigui una entitat valdrà l’assegurança de
responsabilitat civil de l’entitat que inclogui totes les seves activitats.
 El termini per presentar les sol·licituds és fins el 19 d’agost de 2016 a les 14h.
Durant la setmana següent es comunicarà als responsables les sol·licituds
acceptades i, per mitjà de sorteig, s’indicarà el lloc on s’ubicarà cada penya.
 L’activitat es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de 2 penyes i un màxim de 8.

4. Normes a seguir

 Només es podrà sol·licitar una Penya per grup


 Respectar els accessos a les cases i instal·lacions veïnes, i mantenir l’entorn de la
Penya nét un cop acabada l’activitat
 Per poder muntar La Penya cal pagar una fiança de 50 euros en garantia del
material cedit per l’ajuntament (una carpa i tanques ) i alhora una quota no
retornable de 100 euros en concepte de despeses de muntatge (punt de llum). La
fiança serà retornada un cop acabi la Festa major i es comprovi el compliment de
la normativa.
 Es fa constar que l’activitat que es realitza a les Penyes i els membres que hi
participen no tenen cap relació de dependència amb l’Ajuntament de Tremp, als
efectes establerts al Codi Penal, significant que l’autorització és a precari i
merament tolerant: per la qual cosa els seus membres seran directament únics
responsables dels danys i perjudicis que puguin causar a terceres persones i béns
de caràcter públic o privat.
 Serà obligatori que cada Penya col·labori amb el reciclatge de deixalles
 Resta prohibida la venda de begudes i menjar a terceres persones, significant que
els consums que es facin seran pels propis membres de les Penyes o els seus
convidats i/o socis.
 Els organitzadors seran els responsables de preservar l’ordre públic dins el recinte
de les Penyes, la bona convivència, els accessos, evitant ocasionar molèsties als
veïns. També seran els responsables de la seguretat de les instal·lacions de la
Penya.
 Resta prohibit el consum d’alcohol a menors d’edat
 L’obertura de cada Penya s’ha de fer obligatòriament dins del següent horari:
- Dimecres 7 de setembre de 24h de la nit a 6h de la matinada del dia 8
- Dijous dia 8 de setembre durant el ball de tarda de 20h a 22h i després per la
nit de 24h a 5h de la matinada
 En el cas que alguna Penya participant vulgui organitzar algun acte fora de l’horari
establert en el punt anterior haurà de posar-ho prèviament sota el coneixement de
l’organització
 Les Penyes de Tremp no podran posar música ja que estaran ubicades en el
recinte de la festa major i ja hi haurà música en directe
 L’incompliment de qualsevol de les normes establertes anteriorment donarà lloc a
la clausura immediata de la penya i les seves activitats durant tot el període de la
festa.