Anda di halaman 1dari 3

Refleksi

Padaharibulan 16 Julai 2011 sayatelahmenghadirisatuceramah yang


terkandungdalam program binainsan guru
sirikedua.Ceramahtersebutbermulapadasembilanpagidan kami
dikehendakimendaftardiripadapukullapanpagi.Ceramahtersebutmengandungiduaseside
ngansesipertamanyabermulapadapukulsembilan yangbertajukPembinaanInsan Guru
dansesikeduanyabermulapadapukulsepuluhsetengahpagi yangbertajukIntegritiSeorang
Guru. CeramahinidianjurkandalamDewanDato’ KhairuddinAsyaridanseramai 170
siswadansiswi guru
termasuksayamengambilbahagiandalamdalamceramahini.Pihakpenganjurtelahmenjem
putPn. Sa’adahHjSumrahdari
unitBimbingandanKaunselinguntukmenyampaikanceramahini.

Sebelumpukulsembilanpagi, semuasiswadansiswi guru


telahtibadanmendaftardiridalamDewanDato’
KhairuddinAsyari.Padapukulsembilanpenceramah kali iniPn.
Sa’adahHjSumrahtelahtibadanmemulakanceramahnyadengantajukPembinaanInsan
Guru.Beliautelahmenekankanisupendidikanpadamasakinidankecemerlangan guru
dalamceramahsesipertamaini.Beliaumengatakan guru dikategorikansebagai Guru 3B
iaituBerjasa, BiasadanBermasalahdanciri–ciri guru bermasalahialahkrisiskendiri,
sakitkronik, jiwa mental, penyalahgunaandadah, danberprestasirendah. Selainitu,
beliaujugamenyatakanisu–isuterkiniperkhidmatanperguruandanjugahukumanfizikal,
mental danemosi.Akhirsekali,beliaumenekankanfungsikerjaseorang guru
ialahsatuibadah.

Dalamceramahsesipertamainisayatelahmenyedaribahawakepentinganseorang
guru danpengaruhseorang guru terhadapanakmuridnya.Seorang guru yang
cemerlangdapatmencorakkanseoranginsan yang
berintelekdanmenyumbangkepadamasyarakatkelak.Peranan guru
adalahsangatpentingdanberatkeranabagaimanaacuan,
begitulahkuihnya.Sebagaiseorangbakal guru sayaseharusnyasentiasapekadenganisu-
isumengenaipendidikanpadamasakinidanmenyediakandiriuntukmenjadiseorang guru
yang berjasadanberibadah.

Selepasceramahsesipertamatamat, kami telahdiberikanmasasetengah jam


untukberehatsebelumceramahsesikeduabermula.Dalamwakturehattersebut, kami
telahdisediakandengansebungkusmihungorengdanminuman air laici.
Padapukulsepuluhsetengahpagi, ceramahsesikeduadengantajukIntegritiSeseorang
Guru telahbermula.Dalamceramahini,
penceramahmenjelaskanmaknaintegritidanpersonaliti orangyang
mengamalkanintegritidalamkehidupan.Justeru, kami
jugamengetahuibahawaintegritikendiripentingdalamdiriseorang
guru.Beliaujugamengatakanbahawapenampilandirijugaialahsalahsatugambaranintegritis
eseorang.Video berkaitandenganintegritijugaditayangkanuntukmembolehkan kami
lebihmemahamitentangintegriti.

Denganceramahsesikeduainisayasedarbahawaintegritiadalahpentinguntukseseorangter
utamanya guru keranaseseorang guru
akanmenjadicontohataupunteladankepadapelajarnya. Seseorang guru yang
tidakberintegritiakanmenyebabkanpelajarnyamenjadi orang yang tidakbergunakelak.
Seseorang guru yang tidakberintegritijugaakanmenjejaskannamabaik guru
dansekolahdanmenyebabkan orang ramaikehilangankepercayaanterhadapsekolah.
Jadisayasebagaiseorangbakal guru seharusnyamengamalkanintegritikendiri yang
baikdansentiasamembaikikesalahandirisendirisupayanamabaiksendiridanjugasektorpen
didikan.

Secarakesimpulannya, selepasmenghadiriceramahini,
sayabersedarbahawainginmenjadiseorang guru yang
cemerlangdanberjasaadalahtidakmudahdansayaseharusnyamenyediakandirimulaisekar
anguntukmencapaitahap guru
cemerlangkelak.Sayajugaakanmenjagaperlakuansendirisupayadapatmenjadisebagaise
orangteladankepadapelajarsayakelak. Sayajugaakanmengingatkanrakanbakal guru
sayadanjuga guru-guru sekaliansupayasentiasamengamalkanintegriti guru.
HEE JING JING

910118-08-5998