Anda di halaman 1dari 7

EKSPERIMEN 5: KAPASITOR – PEMALA R MASA BAGI LITAR RC

1.0 Objektif:

Untuk menentukan pemalar masa dan kapasitan sesuatu kapasitor dengan


menggunakan litar RC.

2.0 Teori:
Menurut Largeot et. al. (2008), kapasitor adalah peranti yang boleh menyimpan cas
elektrik dan tenaga. Kapasitor mempunyai beberapa kegunaan, seperti penapis dalam bekalan
kuasa DC dan sebagai bank simpanan tenaga untuk laser berdenyut. Kapasitor melepasi AC,
manakala DC tidak, ia digunakan untuk menyekat komponen DC isyarat supaya komponen AC
dapat diukur. Fizik plasma menggunakan keupayaan penyimpanan tenaga kapasitor.
Dalam fizik plasma denyutan tenaga pendek pada voltan dan arus yang sangat tinggi
sering diperlukan. Kapasitor boleh perlahan-lahan dikenakan ke voltan yang diperlukan dan
kemudian dilepaskan dengan cepat untuk menyediakan tenaga yang diperlukan. Ia juga mungkin
untuk mengecas beberapa kapasitor ke voltan tertentu dan kemudian menunaikannya
sedemikian rupa untuk mendapatkan lebih banyak voltan (tetapi tidak lebih banyak tenaga)
daripada sistem daripada dimasukkan ke dalam.
Percubaan ini mempunyai litar RC, iaitu salah satu litar yang paling sederhana yang
menggunakan kapasitor. Anda akan mengkaji litar ini dan cara-cara untuk mengubah
kapasitansinya dengan menggabungkan kapasitor dalam siri dan susunan selari.
Apabila kapasitor dibebankan melalui perintang, caj akan meningkat secara eksponen kepada
maksimum, Q mengikut persamaan
q = Q (1-e-t / τ)
di mana τ = RC, Q = CV dan Qo = CE dengan E = VC (max). τ dipanggil masa malar dan sama
dengan masa yang diperlukan untuk caj (dan voltan) untuk membina kepada 0.63%
maksimumnya. Kapasitor yang pada asalnya dikenakan caj Qo yang dilepaskan mengikut
persamaan
q = Qoe-t / τ.
di mana τ, pemalar masa, sama dengan masa yang diperlukan untuk q untuk sama dengan
0.37% daripada nilai asalnya.
3.0 ALAT DAN RADAS:
a) Bekalan kuasa d.c 6V
b) Suis
c) Mikroammeter DC
d) Jam randik
e) Reostat 15Ω
f) Beberapa wayar penyambung
g) 2 kapasitor berlabel

4.0 PROSEDUR:

1) Dipasang dan disediakan litar seperti susunan pada rajah 5.3 apabila suis S dibuka

2) Ditutup suis S dan dibaca nilai ammeter untuk mengetahui 𝐼0 serta direkodkan 𝐼0 .

3) Dibuka suis dan kapasitor dilitar pintas menggunakan wayar penghubung supaya
kapasitor membuang cas sepenuhnya.
4) Ditutup suis S untuk mengecas kapasitor supaya bacaan ammeter kembali ke 𝐼0 .

5) Dibuka suis S dan dimulakan jam randik secara serentak. Diperhatikan bacaan
ammeter. Apabila bacaan ammeter mencapai bacaan tertentu, diberhentikan jam randik.
Direkodkan bacaan arus, I dan masa, t.

6) Diulangi langkah (4) dan (5) untuk mengetahui nilai I dan t dan lain. Direkodkan bacaan
dan dijadualkan nilai untuk nilai I dan t.

7) Di tambah kapasitor 𝐶2 seperti gambar susunan rajah yang ditunjukkan di rajah 5.4.

8) Diulangi langkah-langkah (3) hingga (6) untuk mengetahui bacaan ammeter, 𝐼 , dan
bacaan jam randik, 𝑡 , dan direkodkan bacaan dan dijadualkan 𝐼 , dan 𝑡 , .

9) Diplotkan graf I melawan t dan 𝐼 , melawan 𝑡 , menggunakan paksi yang sama.

10) Ditentukan pemalar masa r dan 𝑟 , bagi litar RC dalam rajah 5.3 dan 5.4.

11) Dihitung nilai kapasitans bagi dua litar tersebut dengan persamaan r = RC.

12) Ditulis hubungan bagi 𝐶1 , 𝐶2 dan C dan seterusnya menentukan nilai 𝐶2 .


5.0 ANALISIS DATA

A. MENYAHCAS

a) SESIRI
𝐼0 = 6.0 A
Bacaan mikroammeter (A) Masa (t)
6.0 0
4.5 5
3.3 10
2.3 15
1.5 20
0.8 25
0.8 30

b) SELARI
𝐼0 = 8.0 A
Bacaan mikroammeter (A) Masa (t)
8.0 0
6.2 5
4.5 10
3.2 15
2.15 20
1.3 25
1.3 30
6.0 PENGIRAAN

LITAR SESIRI LITAR SELARI


−𝑡 −𝑡
𝐼 = 𝐼° 𝑒 𝜏 𝐼 = 𝐼° 𝑒 𝜏
6.2 = 8 𝑒−5
Pemalar masa,τ 4.5 = 6 𝑒−5
𝜏 6.2
𝜏

4.5 −5 = 𝑒−5
=𝑒 𝜏
8
6.2
𝜏
6
4.5 −5 ln = ln 𝑒−5
ln = ln 𝑒 𝜏
8 𝜏
−5
6
−5 -0.2549=
-0.2877= 𝜏
𝜏 τ = 19.62s
τ = 17.38s

Cas, Q
= (8A) (5s)
= 30C = 40C

−𝑡 −𝑡
𝑄 = 𝑄° 𝑒 𝑅𝐶 𝑄 = 𝑄° 𝑒 𝑅𝐶
)e )e
= 22.50C = 31.00C

Kapasitans,C C= C=
= = 31.00
6
=3.75 F
=5.17F
7.0 PERBINCANGAN
Pemalar masa RC, juga dipanggil tau, pemalar masa (dalam saat) dari litar RC, sama
dengan hasil rintangan litar (dalam ohm) dan kapasitans litar (dalam farads), iaitu:
𝒯 = 𝑅𝐶
Menurut Drofenik, U., & Kolar, J. W. (2005), ia adalah masa yang diperlukan untuk mengecas
kapasitor, melalui perintang, dari voltan cas awal sifar kepada ≈63.2 peratus daripada nilai voltan
DC yang digunakan, atau untuk melepaskan kapasitor melalui perintang yang sama kepada
≈36.8 peratus daripada permulaan voltan caj.
Berikut ialah formula graf peyusutan arus melawan masa secara eksponen:
𝑡
𝐼 = 𝐼0 𝑒 − (𝑅𝐶)
Apabila nilai masa adalah sama dengan nila pemalar masa, 𝑡 = 𝑇 = 𝑅𝐶, maka graf penyusutan
arus melawan masa secara eksponen boleh ditulis sebagai:
𝐼 = 𝐼0 𝑒 −1
𝐼0
𝐼=
𝑒
Maka cara untuk menentukan pemalar masa adalah dengan merujuk kepada graf penyusutan
𝐼
arus melawan masa di mana masa yang diperoleh apabila nilai arus sama dengan 0 .
𝑒

Berdasarkan eksperimen yang dijalankan, nilai pemalar masa yang diperoleh daripada
penyusutan arus daripada satu kapasitor yang disusun secara bersiri ialah 17.38 saat. Manakala
nilai pemalar masa yang diperoleh daripada penyusutan arus dua kapasitor yang disusun secara
selari ialah 19.62 saat. Nilai pemalar masa berbeza mengikut perbezaan pada nilai kapasitans.
Menurut Poh Liong Yong (1996), nilai kapasitans bagi litar sesiri seperti berikut:
1 1 1 1
= + +
𝐶𝑇 𝐶1 𝐶2 𝐶3
Manakala nilai kapasitans bagi litar selari adalah seperti berikut:
𝐶𝑇 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
Disebabkan adanya perbezaan formula antara litar selari dan sesiri bagi kapasitans, maka hasil
kapasitans bagi kedua-dua litar adalah berbeza. Nilai kapasitans bagi litar selari adalah lebih
besar berbanding nilai kapasitans bagi litar sesiri.
Pelbagai langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa melakukan proses menyahcas
sesuatu litar. Antaranya ialah hentikan sebarang arus bolak yang mengalir melalui kapasitor
dengan mencabut peranti elektronik. Jangan baiki, gantikannya. Elektrik adalah terlalu berbahaya
untuk mengawal kerja pembaikan wayar yang cepat. Sebagai contoh, jika anda mempunyai kabel
panjang yang rosak dan tidak pernah membaiki potongan dengan pita penebat; gunakan kabel
panjang baru.
8.0 KESIMPULAN
Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, nilai pemalar masa bagi litar sesiri adalah
17.38 saat manakala nilai pemalar masa bagi litar selari adalah 19.62 saat. Nilai kapasitans bagi
litar sesiri adalah 3.75 F manakala nilai kapasitans bagi litar selari adalah 5.17F. Disebabkan
adanya perbezaan formula antara litar selari dan sesiri bagi kapasitans, maka hasil kapasitans
bagi kedua-dua litar adalah berbeza. Nilai kapasitans bagi litar selari adalah lebih besar
berbanding nilai kapasitans bagi litar sesiri. Ini maknanya eksperimen yang dijalankan telah
berjaya.

9.0 RUJUKAN
Drofenik, U. &. (2005). A general scheme for calculating switching-and conduction-losses of
power semiconductors in numerical circuit simulations of power electronic systems . In
Proceedings of the 2005 International Power Electronics Conference (IPEC’05) (hlm. 4-
8). Nigata, Japan: April.
Largeot, C. P. (2008). Relation between the ion size and pore size for an electric double-layer
capacitor. Journal of the American Chemical Society, 2730-2731.
Poh, L. Y. (1996). Fizik STPM. Shah Alam: Fajar Bakti.