Anda di halaman 1dari 18

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh :

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN PERANCANGAN INSTRUKSIONAL

PUSAT KOKURIKULUM

Jabatan : Pusat Kokurikulum


Semester : 2
Sesi : 2011/2012
Nama Kursus : BOLA TAMPAR
Kod Kursus : CSG2011
Jumlah Kredit : 1
Prasyarat : Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki
dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH:

Nama : En. Rusli bin Ahmad


E-mail : rusli@ict.upsi.edu.my
Nombor Telefon : 012 259 8674
Nombor Bilik : Pusat ICt

SINOPSIS KURSUS:

Kursus ini berfokuskan pada analisis lakuan motor pelajar terhadap kemahiran-
kemahiran asas dalam permainan bola tampar, konsep ansur maju dalam pengajaran
dan pembelajaran, perancangan kaedah mengajar dan mengelolaan latihan

1
kemahiran. Kursus ini memerlukan pelajar mengaplikasi teori, prinsip, undang-
undang permainan dan strategi dalam permainan bola tampar

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menghubung kait pengetahuan dan kemahiran asas dalam sukan bola


tampar (C3, CS3, LL3)

2. Menunjukkan kemahiran asas bermain bola tampar (P4, CTPS3)

3. Mengamalkan tingkah laku profesionalisme dan beretika semasa


menguruskan pasukan bola tampar (A4, EM2, CS3)

4. Memperlihatkan etika profesionalisme semasa mengelolakan


pertandingan sukan bola tampar (A4, EM2, TS3)

5. Memiliki sijil asas kepegawaian/kejutulatihan/kepengadilan (C3, A4)

RUJUKAN UTAMA :

PENGARANG/ LOKASI
TAHUN JUDUL PENERBIT
BADAN PENERBIT

2003 Volleyball Fundamental: A Human


Dearing, J better way to learn the Springfields Kinetics.
basics

RUJUKAN TAMBAHAN :

2
PENGARANG/ LOKASI
TAHUN JUDUL PENERBIT
BADAN PENERBIT

1993 Panduan Pengajaran Longman


Kemahiran Asas Permainan Balakong,
Teng Boon Tong
Selangor

Viera B. L, 1994 Bola Tampar Meniti Tangga Federal


Kejayaan Champaign Publication
Perguson B.J Sdn. Bhd.

Rujukan Internet : www.volleyball.org/rules/

www.volleyball.com

KAEDAH PENGAJARAN :
BIL AKTIVITI CATATAN
1 Sesi Amali (demonstrasi dan perbincangan) 2 Jam

KAEDAH PENERAPAN KI

AKTIVITI KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU


Buku Manual /
Kehadiran /
Pengurusan & / / /
pengelolaan

Petunjuk :

KOM : Kemahiran Berkomunikasi


KBPM : Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah
PBPM : Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
PSK : Kemahiran Kerja Berpasukan
PIM : Kemahiran Kepimpinan
ETIK : Etika Profesional
KU : Kemahiran Keusahawanan

3
PENILAIAN PRESTASI PELAJAR:

1 Kuiz / Tugasan (untuk paparan minggu ke 7) 30%

2 Penilaian berterusan : 70%

2.1 Individu 10%

2.2 Kumpulan 30%

2.3 Projek 30%

100%

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI

GRED JULAT MARKAH NILAI GRED

A 80 – 100 4.00

A- 75 – 79 3.75

B+ 70 – 74 3.50

B 65 – 69 3.00

B- 60 – 64 2.75

C+ 55 – 59 2.50

C 50 – 54 2.00

C- 45 – 49 1.75

D+ 40 – 44 1.50

D 35 – 39 1.00

F 0 – 34 0

PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH

4
SKALA KRITERIA

4 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang

3 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik

2 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap sederhana

1 Lemah dan perlu dibaiki

5
JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU

AKTIVITI
KEMAHIRAN
MNGGU TAJUK KULIAH HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN & RUJUKAN
INSANIAH
PEMBELAJARAN

1. Pengurusan dan organisasi 1. Menjelaskan sejarah serta peralatan 1. Soal Jawab KOM Dearing, J. (2003)
kelas : permainan bola tampar dengan PIM Volleyball
betul. 2. Tugasan Fundamentals: A better
- Pembahagian Kumpulan way to learn the basics,
- Memberi Rancangan 2. Menjelaskan Undang-undang dan 3. Amali Servis Springfield College:
Instruksional kepada Peraturan-peraturan serta etika Human Kinetics
pelajar dalam permainan Bola Tampar Publishers, Inc
- Kerja Kursus dengan betul.
2. Orientasi Kursus: www.volleyball.org/ru
Pengenalan kepada les/
permainan Bola Tampar:
- Sejarah permainan Bola
Tampar
1 - Peralatan
- Pakaian
- Gelanggang
- Etika
3. Teori : Undang-undang
permainan
4. Pengenalan kepada Kaedah
memanaskan badan dan
latihan memanaskan badan
khusus dalam Bola Tampar

6
Teori:

1. Undang – undang permainan


(Chapter 2 – Pemain)
2. Aplikasi pembelajaran motor 1. Menjelaskan Undang-undang dan Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)
dalam permainan bola Peraturan-peraturan serta etika PIM Volleyball
tampar. dalam permainan Bola Tampar Amali Fundamentals: A better
dengan betul. way to learn the basics,
Amali Aktiviti Springfield College:
2. Melakukan 10 kali daripada 15 kali Berpasangan Human Kinetics
1. Memanaskan badan dan percubaanservis bawah tangan Publishers, Inc
latihan memanaskan badan dengan menggunakan teknik yang www.volleyball.org/ru
khusus dalam Bola Tampar betul. les/

2. Amali : Servis (bawah tangan) 3. Melakukan 3 fasa lakuan servis


- Fasa lakuan yang terlibat dengan menggunakan teknik yang
- Titik sentuhan tangan betul.
2
dan bola
- Projectile dalam servis 4. Menjelaskan secara lisan tentang
bawah tangan aspek pembelajaran motor jenis
- Kuasa letupan dalam (jenis otot yang terlibat) dalam
servis bawah tangan servis bawah tangan.

3. Latih tubi kemahiran servis 5. Menjelaskan aspek biomekanik


bawah tangan. yang terlibat dalam servis bawah
tangan.
Bacaan chapter 3-serving Skills
(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)
Volleyball Fundamentals: A
better way to learn the basics,
Springfield College: Human
Kinetics Publishers, Inc

7
Teori: : Undang – undang
permainan ( Chapter 3 1. Menjelaskan Undang-undang dan Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)
–Format pemainan) peraturan-peraturan serta etika PIM Volleyball
dalam permainan Bola Tampar Amali Fundamentals: A better
Amali dengan betul way to learn the basics,
Aktiviti Springfield College:
1. Memanaskan badan dan Berpasangan Human Kinetics
latihan memanaskan badan 1. Melakukan 10 kali daripada 15 kali Publishers, Inc
khusus dalam Bola Tampar percubaan servis atas kepala
dengan tepat dan betul.
2. Amali : Servis (atas kepala)
- Fasa lakuan yang terlibat 2. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran
- Titik sentuhan tangan atas kepala dengan menggunakan
dan bola teknik yang betul.
- Projectile dalam servis
atas kepala 3. Menjelaskan konsep sistem tuas
3
- Kuasa letupan dalam yang terlibat dalam servis atas
servis atas kepala kepala.
- Teknik “top spin”
4. Menjelaskan jenis kuasa yang
Kombinasi dua kemahiran terlibat dalam melakukan servis.
1. Latih tubi kemahiran servis
bawah tangan.
2. Latih tubi servis atas kepala

Bacaan chapter 3-serving Skills


(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)
Volleyball Fundamentals: A
better way to learn the basics,
Springfield College: Human
Kinetics Publishers, Inc

8
Teori: : Undang – undang
permainan ( Chapter 3
–Format pemainan) 1. Menjelaskan Undang-undang dan Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)
peraturan-peraturan serta etika PIM Volleyball
Amali dalam permainan Bola Tampar Amali Fundamentals: A better
dengan betul way to learn the basics,
1. Memanaskan badan dan Aktiviti Springfield College:
latihan memanaskan badan Berpasangan Human Kinetics
khusus dalam Bola Tampar 1. Melakukan 10 kali daripada 15 kali Publishers, Inc
percubaan servis atas kepala www.volleyball.org/ru
2. Amali : Servis (atas kepala) dengan tepat dan betul. les/
- Fasa lakuan yang terlibat
- Titik sentuhan tangan 2. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran
dan bola atas kepala dengan menggunakan
- Projectile dalam servis teknik yang betul.
atas kepala
- Kuasa letupan dalam 3. Menjelaskan konsep sistem tuas
4
servis atas kepala yang terlibat dalam servis atas
- Teknik “bola kepala.
gelombang”
4. Menjelaskan jenis kuasa yang
Kombinasi dua kemahiran terlibat dalam melakukan servis.
1. Latih tubi kemahiran servis
atas kepala ”top spin”.
2. Latih tubi servis atas kepala
”bola gelombang”

Bacaan chapter 3-serving Skills


(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)
Volleyball Fundamentals: A
better way to learn the basics,
Springfield College: Human
Kinetics Publishers, Inc

9
KOM Dearing, J. (2003)
Teori : 1. Menjelaskan Undang-undang dan PIM Volleyball
1. Undang – undang permainan peraturan-peraturan serta etika Demonstrasi Fundamentals: A better
(Chapter 4 – aksi permainan) dalam permainan Bola Tampar way to learn the basics,
2. Aplikasi biomekanaik dalam dengan betul Amali Springfield College:
permainan bola tampar Human Kinetics
2. Melakukan 8 kali daripada 10 kali Aktiviti Publishers, Inc
Amali : Kemahiran ;Hantaran percubaan hantaran menyangga Berpasangan www.volleyball.org/ru
Asas (Menyangga) dengan tepat dan betul les/

1. Kemahiran asas bola tampar. 3. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran


Cara melakukan ketiga-tiga menyangga dengan menggunakan
fasa lakuan servis. teknik yang betul.

2. Teknik dan cara menerima 4. Menjelaskan konsep hukum newton


bola servis. yang terlibat dalam aktiviti
5
- Menyangga mengumpan.

Kombinasi tiga kemahiran 5. Melakukan teknik menyangga


1. Latih tubi servis bawah forearm pass dengan menggunakan
tangan, atas kepala & teknik yang betul.
menyangga

Bacaan : Chapter 4-receiving


serve (m/s:21- 30) oleh Dearing,
J. (2003) Volleyball
Fundamentals: A better way to
learn the basics, Springfield
College: Human Kinetics
Publishers, Inc

10
Teori : KOM Dearing, J. (2003)
3. Undang – undang permainan 1. Menjelaskan Undang-undang dan Demonstrasi PIM Volleyball
(Chapter 4 – aksi permainan) peraturan-peraturan serta etika Fundamentals: A better
4. Aplikasi biomekanaik dalam dalam permainan Bola Tampar Amali way to learn the basics,
permainan bola tampar dengan betul Springfield College:
Aktiviti Human Kinetics
Amali : Kemahiran ;Hantaran 2. Melakukan 10 kali daripada 15 kali Berpasangan Publishers, Inc
Asas (hantaran atas percubaan hantaran menyangga www.volleyball.org/ru
kepala) dengan tepat dan betul les/

1. Kemahiran asas bola tampar. 3. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran


Cara melakukan ketiga-tiga atas kepala dengan menggunakan
fasa lakuan servis. teknik yang betul.

2. Teknik dan cara menerima 4. Menjelaskan konsep hukum newton


bola servis. yang terlibat dalam aktiviti
6
- Hantaran atas kepala mengumpan.

Kombinasi tiga kemahiran 5. Melakukan teknik overhead pass


1. Latih tubi servis bawah dengan menggunakan teknik yang
tangan & atas kepala. betul.

Bacaan : Chapter 4-receiving


serve (m/s:21- 30) oleh Dearing,
J. (2003) Volleyball
Fundamentals: A better way to
learn the basics, Springfield
College: Human Kinetics
Publishers, Inc

11
Teori : Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang dan Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)
permainan (chapter 5 ) peraturan-peraturan serta etika PIM Volleyball
dalam permainan Bola Tampar Amali Fundamentals: A better
Amali : Kemahiran : setting dengan betul way to learn the basics,
(Mengumpan pendek) Aktiviti Springfield College:
2. Melakukan 3 fasa lakuan umpanan Berpasangan Human Kinetics
1. Teknik genggaman tangan dengan menggunakan teknik yang Publishers, Inc
dan sentuhan dengan bola. betul. www.volleyball.org/ru
les/
2. Kemahiran asas bola tampar 3. Melakukan 8 kali daripada 10 kali
cara hantaran dan orientasi percubaan kemahiran umpanan
bola dan badan. dengan tepat dan betul.

3. Kemahiran melakukan
umpanan
- Short set
7
Kombinasi empat kemahiran

1. Latih tubi servis bawah


tangan
2. Latih tubi servis atas
kepala
3. Latih tubi menyangga
4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-


42) oleh Dearing, J. (2003)
Volleyball Fundamentals: A
better way to learn the basics,
Springfield College: Human
Kinetics Publishers, Inc

12
Teori : Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)
permainan (chapter 5 ) dan peraturan-peraturan serta PIM Volleyball
etika dalam permainan Bola Amali Fundamentals: A better
Amali : Kemahiran : setting Tampar dengan betul way to learn the basics,
(Mengumpan pendek) Aktiviti Springfield College:
2. Melakukan 3 fasa lakuan Berpasangan Human Kinetics
1. Teknik genggaman tangan umpanan dengan Publishers, Inc
dan sentuhan dengan bola. menggunakan teknik yang www.volleyball.org/ru
betul. les/
4. Kemahiran asas bola tampar
cara hantaran dan orientasi 3. Melakukan 8 kali daripada 10
bola dan badan. kali percubaan kemahiran
umpanan dengan tepat dan
5. Kemahiran melakukan betul.
umpanan
- Long set
8
Kombinasi empat kemahiran

1. Latih tubi servis bawah


tangan
2. Latih tubi servis atas
kepala
3. Latih tubi menyangga
4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-


42) oleh Dearing, J. (2003)
Volleyball Fundamentals: A
better way to learn the basics,
Springfield College: Human
Kinetics Publishers, Inc

13
Teori : Undang – undang
permainan (chapter 5 ) 1. Menjelaskan Undang-undang KOM Dearing, J. (2003)
dan peraturan-peraturan serta Demonstrasi PIM Volleyball
Amali : Kemahiran : Overhead etika dalam permainan Bola Fundamentals: A better
Pass/ setting Tampar dengan betul Amali way to learn the basics,
(Mengumpan) Springfield College:
2. Melakukan 3 fasa lakuan Aktiviti Human Kinetics
1. Teknik genggaman tangan umpanan dengan Berpasangan Publishers, Inc
dan sentuhan dengan bola. menggunakan teknik yang www.volleyball.org/ru
betul. les/
6. Kemahiran asas bola tampar
cara hantaran dan orientasi 3. Melakukan 10 kali daripada 15
bola dan badan. kali percubaan kemahiran
umpanan dengan tepat dan
7. Kemahiran melakukan betul.
umpanan
- Back set
9
Kombinasi empat kemahiran

1. Latih tubi servis bawah


tangan
2. Latih tubi servis atas
kepala
3. Latih tubi menyangga
4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-


42) oleh Dearing, J. (2003)
Volleyball Fundamentals: A
better way to learn the basics,
Springfield College: Human
Kinetics Publishers, Inc

14
Teori : 1. Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang dan Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)
permainan. peraturan-peraturan serta etika PIM Volleyball
2. Aplikasi pembelajaran dalam permainan Bola Tampar Amali Fundamentals: A better
motor dalam dengan betul way to learn the basics,
permainan bola Aktiviti Springfield College:
tampar. 2. Melakukan 10 kali daripada 15 kali Berpasangan Human Kinetics
percubaan hantaran menyangga Publishers, Inc
Amali : Kemahiran Menghadang dengan tepat dan betul www.volleyball.org/ru
les/
- Teknik Lakuan 3. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran
- Ansur maju atas kepala dengan menggunakan
- Teknik hadangan teknik yang betul.
seorang
- Teknik hadangan 4. Menjelaskan konsep hukum newton
berkumpulan yang terlibat dalam aktiviti
mengumpan.
10
Kombinasi limat kemahiran
5. Melakukan teknik menyangga
1. latih tubi servis bawah forearm pass dan overhead pass dengan
tangan menggunakan teknik yang betul.
2. Latih tubi servis atas
kepala
3. latih tubi menyangga
4. latih tubi mengumpan
5. latih tubi menghadang.

Bacaan chapter 7-blocking (m/s


55-64) oleh Dearing, J. (2003)
Volleyball Fundamentals: A
better way to learn the basics,
Springfield College: Human
Kinetics Publishers, Inc

15
Teori : 1. Undang – undang
permainan Dearing, J. (2003)
2. Aplikasi biomekanik 1. Menjelaskan Undang-undang dan Demonstrasi KOM Volleyball
dalam permainan peraturan-peraturan serta etika PIM Fundamentals: A better
bola tampar dalam permainan Bola Tampar Amali way to learn the basics,
3. Aplikasi dengan betul Springfield College:
pembelajaran Aktiviti Human Kinetics
motor dalam 2. Melakukan 3 kali daripada 5 kali Berpasangan Publishers, Inc
permainan bola percubaan merejam dengan tepat www.volleyball.org/ru
tampar. dan betul les/

3. Melakukan 3 fasa lakuan merejam


Amali : Kemahiran Rejaman / kepala dengan menggunakan
Spiking teknik yang betul.
- soft spike
- hard spike 4. Menjelaskan konsep kuasa yang
- taping spike terlibat dalam kemahiran merejam.
11
Kemahiran melakukan 5. Melakukan teknik merejam dengan
umpanan menggunakan teknik yang betul.

- Teknik lakuan
- Ansur maju
- Latih tubi kemahiran

Kombinasi tujuh kemahiran

Bacaan chapter 6-Attacking (m/s


43-54) oleh Dearing, J. (2003)
Volleyball Fundamentals: A
better way to learn the basics,
Springfield College: Human
Kinetics Publishers, Inc

16
Ujian Kemahiran Asas 1. Mengaplikasi kemahiran asas bola Ujian kemahiran KOM Dearing, J. (2003)
tampar yang telah dipelajari PIM Volleyball
- Servis bawah tangan Fundamentals: A better
- Servis atas kepala way to learn the basics,
12 - Menyangga Springfield College:
- Mengumpan Human Kinetics
- Merejam Publishers, Inc
- menghadang www.volleyball.org/ru
les/

Ujian Kemahiran Asas 1. Mengaplikasi kemahiran asas bola Ujian kemahiran KOM Dearing, J. (2003)
tampar yang telah dipelajari PIM Volleyball
- Servis bawah tangan Fundamentals: A better
- Servis atas kepala way to learn the basics,
13 - Menyangga Springfield College:
- Mengumpan Human Kinetics
- Merejam Publishers, Inc
- menghadang www.volleyball.org/ru
les/

Pengelolaan Pertandingan / 1. Memperoleh kelayakan sebagai Aktiviti KOM Dearing, J. (2003)


Kursus Asas Bola Tampar jurulatih/kepegadilan yang penganjuran PIM Volleyball
diiktiraf oleh MAVA. PSK Fundamentals: A better
- Kursus kepengadilan Bola 2. mengaplikasi kemahiran way to learn the basics,
14 Tampar @ pengurusan pertandingan Springfield College:
- Kursus kejurulatihan Bola Human Kinetics
Tampar Publishers, Inc
- Pengelolaan pertandingan www.volleyball.org/ru
Bola Tampar les/

17
18