Anda di halaman 1dari 7

10 Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù 21 áì÷J 2018

´’üμ¿u-v°æ-ü˨¸ †÷ûª† í∫´-®Ωo-®˝í¬ džç-C-¶„Ø˛


džç-C-¶„Ø˛ °æõ‰™¸ ´’üμ¿u-v°æ-ü˨¸ ®√≠æZ †÷ûª†
í∫´-®Ωo-®˝í¬ 2018 ï†-´J 19 † Eߪ’-N’-ûª’-©-ߪ÷u®Ω’.
Åçûª-®√b-Bߪ’ç
Ñ¢Á’ 2014 ™ í∫’ï-®√û˝ ûÌL ´’£œ«∞« ´·êu-´’ç-vAí¬
°æE î˨»®Ω’. É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊ ´’üμ¿u-v°æ-ü˨¸ í∫´-®Ωo-®˝í¬ ãç

-v°æ°æç-îª -ûª-ߪ÷-K Ææ÷-<-™ -¶μ«®Ω-û˝ ≤ƒn-†ç?


v°æé¬≠ˇ éÓ£‘«x Åü¿-†°æ¤ ¶«üμ¿u-ûª©’ E®Ωy-£œ«Ææ’hØ√o®Ω’.

Évñ«-ßÁ’™¸ v°æüμΔE ¶μ«®Ωûª °æ®Ωu-ô† -ñ«-B-ߪ’ç ü˨¡-¢√u°æh Åví∫-v¨ÏùÀ 10 C†-°æ-vA-éπ™x 9 ´ ≤ƒn†ç,


Évñ«-ßÁ’™¸ v°æüμΔE ¶„ç>-´’Ø˛ ØÁûª-Ø√u£æ› Ç®Ω’ v§ƒçBߪ’ ¶μ«≥ƒ °ævA-éπ™x 4 ´ ≤ƒn†ç §ÒçCçC. Ñ
BØ˛-´‚Jh î¯é˙ Ê°®Ω’ ´÷®Ω’p
®ÓV© ¶μ«®Ωû˝ °æ®Ωu-ô-†™ ¶μ«í∫çí¬ ï†-´J 14 † Évñ«-ßÁ’™¸ v°æüμΔE ¶μ«®Ωûª °æ®Ωu-ô† Ææçü¿-®Ωs¥çí¬
ÆæÍ®y °∂æL-û√™x ûÌL °æC ≤ƒnØ√™x Ççí∫x C†-°æ-vA-éπ-©èπ◊
¶μ«®Ωû˝ îË®Ω’-èπ◊-Ø√o®Ω’. 2003 ™ Å°æpöÀ v°æüμΔE àJ- ¶μ«®Ωûª v°æ¶μº’ûªyç ÂÆçvô™¸ CMx-™E BØ˛-´‚Jh î¯é˙
≤ƒn†ç ü¿éπ\-™‰ü¿’. Ç®˝-á-Æˇ-Æ‘-→ O’úÕߪ÷ JÂÆ®˝a
ߪ‚ï®˝q éıEq™¸ (MRUC), ÇúÕö¸ •÷u®Ó Ç°∂ˇ Ææ®Ω’\u-
ߪ’™¸ ≠æ®ÓØ˛ ¶μ«®Ω-û˝™ °æ®Ωu-öÀç-îªí¬ 15 Ææç´-ûªq-®√© Ê°®Ω’†’ ÅCμ-é¬-J-éπçí¬ BØ˛-´‚Jh– £j«§∂ƒ î¯é˙í¬ ™‰-≠æØ˛ (ABC) Ææçߪ·-éπhçí¬ à®√pô’ î˨»®·.
ûª®√yûª Ç ü˨¡ v°æüμΔE ØÁûª-Ø√u£æ› ¶μ«®Ω-û˝†’ Ææçü¿-Jzç- ´÷JaçC. ¢Á·ü¿öÀ v°æ°æçîª ßª·ü¿l¥ Ææ´’-ߪ’ç™ Évñ«-ßÁ’-
î√®Ω’. ™¸-™E £j«§∂ƒ †í∫®Ω N´·éÀh éÓÆæç Å´’-®Ω’-™„j† 41 ´’çC Åçûª-®√b-Bߪ’ ´’£œ«∞« §ƒJ-v¨»-N’-éπ-¢Ë-ûªh© Ææü¿Ææ’q
✪ Ñ °æ®Ωu-ô-†™ ¶μ«í∫çí¬ ¶μ«®Ωû˝ – Évñ«-ßÁ’™¸ ´’üμ¿u ¶μ«®Ω-Bߪ’ ÂÆjE-èπ◊© ñ«c°æ-鬮Ωnç ÂÆçvô™¸ CMx™ BØ˛- ¶μ«®Ωûª ´’£œ«∞« §ƒJ-v¨»-N’-éπ-¢Ë-ûªh© Ææ´÷êu (áM°ˇ
®Ωéπ~ù, ·®Ω’, Ææ£æ«-ï-¢√-ߪ·´¤, °æ¤†-®Ω’-û√p-ü¿éπ Ææ’ë-ß˝’™ ûÌL ´’£œ«∞« ®Ωéπ~-ù-¨»ê ´’çvA ÉçúÕߪ÷), ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ ´’£œ«-∞«-Gμ-´%Cl¥ ÆæçÆænûÓ éπLÆœ
´‚Jh î¯é˙†’ EJtç-î√®Ω’. Ééπ\úÕ ´‚úø’ é¬çÆæu Nví∫-
Éçüμ¿†ç, N´÷-Ø√-v¨¡-ߪ÷©’, ÂÆj•®˝ ¶μºvü¿ûª, ÆœE´÷, £æ…©’ 15 ´ Éç°‘-J-ߪ’™¸ ÆæKyÆˇ vGÍí-ú˛éÀ îÁçC† £j«ü¿- ®Ωéπ~ù ¨»ë« ´’çvA E®Ωt™« Æ‘û√-®√-´’Ø˛ 2018 ï†- Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ v°æ¶μº’ûªyç ï†-´J 17 -†’ç-* 19 -´®Ωèπ◊
ú≈èπ◊u-¢Á’ç-ô-K©’ ûªC-ûª®Ω ®Ωçí¬™x ¶μ«®Ωû˝ – Évñ«- ´J 17 † ¢Á´ j ÷-Eéπ ü¿∞¡ ߪ·ü¿¥l N´÷†ç Ææ’ëß˝’ - Åçûª-®√b-Bߪ’ ´’£œ«∞« §ƒJ-v¨»-N’-éπ-¢Ë-ûªh© Ææü¿-Ææ’q†’
®√-¶«ü˛, -ñ üμ˛-°æ‹®˝, ¢Á’iÆæ÷®Ω’ ÂÆjE-èπ◊-©èπ◊ v°æBéπ. ¶μ«®Ω-û˝™
ßÁ’™¸ ´’üμ¿u 9 éééπ ä°æpç-üΔ©’ ïJ-í¬®·. 30MKI ™ v°ß
61 ´ ÅPyéπ ü¿∞¡ç àö« ÂÆ°dç-•®Ω’ 23 † ´u´-≤ƒn-°æéπ
æ ª÷ù- çÀ î- √®Ω’. Ñ¢Á’ Ñ ßª·ü¿¥l N´÷-†ç™ ´‚úø’ ®ÓV-©-§ƒô’ E®Ωy-£œ«ç-*çC. ÉØÓo-¢Ë-≠æØ˛, Éçèπ◊u-
✪ åû√q-£œ«éπ -ߪ·-´ §ƒJ-v¨»-N’éπ ¢Ëûªh-©†’ v§Úûªq-£œ«ç- C†ç/ £j«§∂ƒ CØÓ-ûªq´ ¢Ëúø’-éπ-©†’ E®Ωy-£œ«-Ææ’hçC. v°ß
æ ª÷ù- çÀ *- † ûÌL ´’£œ«∞« ®Ωéπ~ù ¨»ë« ´’çvA, È®çúÓ ¶‰-≠æØ˛, Éçúø-ÆœZ-ߪ’-™„j-ñ‰-≠æØ˛ ÅØË Å稡ç°j -Ñ Ææü¿Ææ’q
îËç-ü¿’èπ◊ í∫’ï-®√-û˝-™E CßÁ÷-üÓμ -™‰®√ ví¬´’ç™ ®√≥ƒZ© °‘á-ÆˇÆ‘ îμÁj®Ωt-Ø˛© ñ«Bߪ’ Ææü¿Ææ’q ´’£œ«∞« Ø√ߪ’è- π◊®- √©’. Ñ ßª·ü¿¥l N´÷-†ç™ 2009 ™ ïJ-TçC.
'ÉvéÀ-ßË’ö¸— (Éçô-Í®o-≠æ-†™¸ ÂÆçô®˝ °∂æ®˝ Å°æpöÀ ®√≠æ°-Z Aæ v°Aæ ¶μ« §ƒöÀ™¸ v°ß æ ª÷ù- çÀ î- √®Ω’.
íÓ¢√™ ߪ‚°‘-áÆ‘q îμÁj®ΩtØ˛ Åüμ¿u-éπ~-ûª† °æGxé˙ ÆæKyÆˇ
áçô®˝v°†÷u-®˝-≠œ°ˇ Åçú˛ õ„é¬o-©@) Éçèπ◊u-¶‰-≠æØ˛ éπN’-≠æØ˛ (°‘á-ÆˇÆ‘) îμÁj®Ωt†x ≤ƒdçúÕçí˚ éπN’öà 20 ´ ÉçúÕ-ߪ’Ø˛ Kúø-®˝-≠œ°ˇ ÆæÍ®y – 2017
ÍéçvüΔEo Éü¿l®Ω’ v°æüμΔ-†’©’ Ææçߪ·-éπhçí¬ ÇN-≠æ \- ñ«Bߪ’ Ææü¿Ææ’q ï†-´J 11-12 ûËD™x È®çúø’ ®ÓV-©- Kúø-®˝-≠œ°ˇ ÆædúŒÆˇ éıEq™¸ Ç°∂ˇ ÉçúÕߪ÷ (RSCI) E®Ωy- ®Ω-·-ûª
Jç-î√®Ω’. §ƒô’ ïJ-TçC. °‘á-ÆˇÆ‘ îμÁj®Ωt†x ≤ƒdçúÕçí˚ éπN’-öÃéÀ îμÁj®Ωt- £œ«ç-*† ÆæÍ®y™ Åûªu-Cμ-éπ-´’çC §ƒ®∏Ω-èπ◊© Çü¿-®Ωù Æœ. -O’-Ø√éÀ~
✪ FöÀ-™ E ©´-ù«-©†’ ûÌ©-Tç* ¨¡ŸCl¥ îËÊÆ í¬™¸–-¢Á·-
¶„j™¸ ¢√ô®˝ úŒ≤ƒ-L-¢Ë-≠æØ˛ Åçú˛ °∂æ‹uJ-°∂œ-Íé-≠æØ˛
Ø˛í¬ È®çúË∞¡x 鬙«-EéÀ v§Ò°∂-Ææ®˝ °∂æ’çö« îªvéπ-§ƒùÀ È®çúÓ- §ÒçC† °ævA-éπí¬ üÁjEé˙ ñ«í∫-®Ωù˝ C†-°æ-vAéπ v°æü∑¿´’ -N-≠æ-ߪ’ -E°æ¤-ù’-©’
≤ƒJ áEo-éπ-ߪ÷u®Ω’. ≤ƒn†ç™ EL-*çC. v°æ´·ê ûÁ©’í∫’ C†-°æ-vAéπ 'ÑØ√úø’—
@°ˇ†’ ØÁûª-Ø√u£æ› ¢Á÷DéÀ 鬆’-éπí¬ Éî√a®Ω’. DEo
¶μ«®Ωû˝ – §ƒé˙ ÆæJ-£æ«-ü¿’l-™xE •Ææ-éπç®∏Ω >™«x Ææ’®·- -E-ߪ÷-´’é¬-©’ ÂÆjØ˛q Åçú˛ õ„é¬o-©@ v°æûª÷u-≠ˇ†’ ÇN-≠æ \-Jç-î√®Ω’. Ñ Ææ÷°æ®˝ éπç°æ‹u-ô®˝ í∫J-
í¬¢˛’ ví¬´’ v°æï-©èπ◊ ÅçéÀûªç î˨»®Ω’. Ñ FöÀ ≠æeçí¬ 6.8 °ö«-§ƒx-°ˇ© ¢Ëí∫çûÓ °æE îËߪ’-í∫-©ü¿’. QûÓ-≠æg-
¨¡ŸCl¥ ߪ’çvûªç üΔy®√ ÆæJ-£æ«-ü¿’l-™xE ï¢√-†xèπ◊ ¨¡Ÿü¿l¥- Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ ®√≠æZ áEo-éπ© v°æüμΔ-Ø√-Cμ-é¬-Jí¬ ÅTo – 5 éÀ~°æùÀ v°æßÁ÷í∫ç... ÆœnA Åüμ¿u-ߪ’-Ø√-EéÀ Ææ÷°æ®˝ éπç°æ‹u-ô-®Ωx†’ NE-ßÁ÷-Tç-îª-
¢Á’i† û√í∫’-F®Ω’ Åçü¿’-ûª’çC. Ç®˝.°œ. Æœ≤Ú-úÕߪ÷ ÆæyüËQ °æJñ- «c†- çûÓ ®Ω÷§Òç-Cç-*†, ÅùyÆæY ≤ƒ´’®Ωn uç úøç™ ¶μ«®Ωû˝ Ø√©’íÓ ≤ƒn†ç™ EL*çC. ¢Á·ü¿öÀ
ÇÊÆZ-Lߪ÷ ví∫÷°ˇ™ ¶μ«®Ω-û˝ π◊ Ææ¶μºuûªyç N¶μº-ï-Ø√-†ç-ûª®Ω Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ ®√≠æZ ûÌL áEo-éπ© Ö†o êçú≈ç-û®ª Ω ¶«L-Æédœ ˙ éÀ~°ùæ À ÅTo -5 †’ äúÕ¨» B®Ωç- ´‚úø’ ≤ƒnØ√™x Ö†o ü˨»©’: ï§ƒØ˛, ߪ‚Íé, -Å-¢Á’-Jé¬.
@´, ®Ω≤ƒ-ߪ’-† Åù«y-ߪ·-üμΔ© E®Ó-üμΔ-EéÀ éπ%≠œ
îËÆæ’h†o v°æ´·ê ÆæçÆæn ÇÊÆZ-Lߪ÷ ví∫÷°ˇ (AG) ™
v°æüμΔ-Ø√-Cμ-é¬-Jí¬ (CEO) Ç®˝.°œ. Æœ≤Ú-úÕߪ÷ Eߪ’-N’-
ûª’-©-ߪ÷u®Ω’. ï†-´J 22 ≤Ú´’-¢√®Ωç †’ç* Çߪ’†
™E Å•’l™¸ éπ™«ç DN™ Ö†o ÆæO’-éπ%ûª éÀ~°ùæ À ¢ËCéπ
(ITR) †’ç* 2018 ï†-´J 18 † Nï-ߪ’´ - ç-ûçª í¬ -¢√®Ωh-™x -´uèπ◊h-©’
¶μ«®Ωû˝ 2018 ï†-´J 19 † 43 ´ Ææ¶μºu ü˨¡çí¬ ¶«üμ¿u-ûª©’ Æ‘yéπ-J-≤ƒh®Ω’. Íéçvü¿ áEo-éπ© Ææç°∂æ’ç Ñ v°ßæ ÷Á T- ç-î√®Ω’. 19 EN’-≥ƒ™x Ñ éÀ~°ùæ À 4900 éÀ.O’.
îËJçC. áí∫’-´’A îËÆœ† ߪ·Í®-Eߪ’ç ™«çöÀ Åù’ ¢Ë’®Ωèπ◊ Öûªh-®Ω’y©’ ñ«K îËÆœçC. í∫ûªç™ ®√≠æZ N¶μº- ü¿÷®Ωç v°ß æ ª÷ù- çÀ *- çC. ®Ωéπ~ù ´’çvA ¨»Æ‘ß Y ª’ Ææ©£- …æ - vGôØ˛ ≥ƒúÓ N’E-Ææd-®˝í¬ ûÌL
°æüΔ-®√n©’, ®Ω≤ƒ-ߪ’†, @´ Çߪ·-üμΔ© ûªßª÷-KéÀ Ö°æ- ï† Å†ç-ûª®Ωç Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸, ûÁ©ç-í¬ù ®√≥ƒZ-©èπ◊ üΔ®Ω’ >. ÆæB≠ˇ È®úÕf Çüμ¿y®- Ωuç™ Ñ v°ß æ ÷Á í∫ç ïJ-TçC. ´’£œ«∞« -Æœ π◊\ áç°‘
ßÁ÷-Tç-îª-èπ◊çú≈ E®Ó-Cμç-îË™« Ñ ÆæçÆæn éπ%≠œ îË≤ÚhçC. Ö´’t-úÕí¬ ¶μº†y-®˝-™«™¸ Æ‘Ñ-¢Óí¬ °æE îËÆœ, °æü¿O ÅTo- 5 v§ƒñ„é˙d úÁÈj ®é- π®d ˝ >. ®√´’-í∫’®Ω’. vGôØ˛ ûÌL ´’£œ«∞« Æœèπ◊\
É™«çöÀ v°æߪ’-û√o™‰ îËÆæ’h†o éÀ~°æùÀ °æJ-ñ«c† Eߪ’ç- N®Ω-´’ù §ÒçüΔ®Ω’. Ç ûª®√yûª ņ÷-°ˇ-Æœçí˚ È®çúø’ ÅTo– 5 N´-®√©’: áç°‘ v°‘û˝ éı®˝ T™¸ 'v°æA-°æ-
vûªù §ƒ©Ø√ ´u´Ææn (MTCR) ™ 2016 ™, ¢√ÊÆo- ®√≥ƒZ-©èπ◊ ÉØ˛-îμ√Jb Æ‘Ñ-¢Óí¬ °æE î˨»®Ω’. §Òúø´¤: 17 O’ô®Ω’x; ¢Áúø©’p: 2 O’ô®Ω’x; ü¿¨¡©’: 3 éπ~ç™ ´’çvA— (≥ƒúÓ N’E-Æd-®æ ˝)í¬
Ø√o®˝ ÅvT-¢Á’çö¸ (WA) ™ 2017 ™ ¶μ«®Ωû˝ ÑÆæZØ˛ ØË´™¸ °∂‘xö¸ éπ´÷ç-úø®˝ Éçüμ¿†ç: °∂æ’†; éÀ~°æ-ùÀ •®Ω’´¤: 50 ô†’o©’ Eߪ’-N’-ûª’-©-ߪ÷u®Ω’. ™‰•®˝ §ƒKdéÀ îÁçC† v°‘û˝ éı®˝ T™¸
Ææ¶μºuûªyç §ÒçCçC. Ñ ´‚úø’ ÆæçÆæn-™x†÷ îÁjØ√èπ◊ ÑÆæZØ˛ ØË´™¸ °∂‘xö¸ éπ´÷ç-úø-®˝í¬ Jߪ’®˝ ÅúÕt- -¢Á÷Ææ’Èé-∞¡xí∫-© ¢√®˝-£«ú˛ •®Ω’´¤: 1.5 ô†’o©’ í∫ûª Ææç´-ûªq®Ωç ïJ-T† áEo-éπ™x •Jtç-í˚-£æ…¢˛’ áú˛-b¶«-
Ææ¶μºuûªyç ™‰ü¿’. ´’®Ó ÆæçÆæn †÷uéÀx-ߪ’®˝ Ææ°æx-ߪ’®˝q ®Ω™¸ CØË≠ˇ Èé. vA§ƒJ∏ ï†-´J 15 † Eߪ’-N’-ûª’-©- °æJCμ: 5 ¢Ë© éÀ™-O’-ô®Ω’x ÆædØ˛ †’ç* Èí©’-§Òç-üΔ®Ω’. vGöÀ≠ˇ §ƒ®Ωx-¢Á’ç-ö¸™ £æ«Ùç
ví∫÷°ˇ (NSG) ™ ¶μ«®Ωû˝ Ææ¶μºuûªyç §Òçü¿-ú≈-EéÀ îÁjØ√, ߪ÷u®Ω’. í∫ûªç™ Ñߪ’† âá-Ø˛-áÆˇ vA¨¡⁄™¸, âá-Ø˛- ûÌL v°æßÁ÷í∫ç: 2012 àv°œ™¸ 19 ´u´-£æ…-®√© ÂÆ™„é˙d éπN’-öÃéÀ áç°œ-éπ-ߪ÷u®Ω’. vGöÀ≠ˇ
§ƒéÀ-≤ƒnØ˛ Åúø’f-°æ-úø’-ûª’-Ø√o®·. áÆˇ NØ√¨¸, âá-Ø˛-áÆˇ véÀî˝-©™ ÊÆ´©’ ÅçCç-î√®Ω’. Æœèπ◊\© ûª®Ω-°æ¤† Å"-©-°æéπ~ §ƒ®Ωx-¢Á’ç-ôK •%çü¿ç îμÁj®˝-°æ-®Ωq-
Ææ÷°æ®˝ éπç°æ‹u-ô®˝ v°æûª÷u≠ˇ ÇN-≠æ\-®Ωù
Å¢√-®Ω’f©’
Ø˛í¬ ´u´-£æ«-J-Ææ’h-Ø√o®Ω’. ≥ƒúÓ N’E-Æd-®æ ˝í¬ Ñ¢Á’ Åçûª-®√b-
2018 ï†-´J 8 † ¶μ«®Ωûª Ææ÷°æ®˝ éπç°æ‹u-ô®˝ Bߪ’ ´u´-£æ…®√© ¶«üμ¿u-ûª©’ îË°æ-ö«d®Ω’.
íÓ™„fØ˛ °‘é¬é˙ Å¢√®Ω’f
-véÃ-úø-©’
Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ ®√≠æZ êE-ñ«-Gμ-´%Cl¥ ÆæçÆænèπ◊ v°æA-≥ƒd-ûªtéπ
ñ«Bߪ’ ≤ƒ£æ«Ææ Å¢√-®Ω’f©’ íÓ™„fØ˛ °‘é¬é˙ Å¢√®Ω’f ©Gμç-*çC. Ñ ÆæçÆæn 鬮Ìp-Í®ö¸
ñ«Bߪ’ P¨¡Ÿ ÆæçÍé~´’ ´’çúøL (ICCW) 2018 ï†-´J ≤ƒ´÷->é𠶫üμ¿uûª éÀçü¿ ÅçC-Ææ’h†o ÊÆ´-©èπ◊ Ñ Å¢√®Ω’f
18 † ñ«Bߪ’ ≤ƒ£æ«Ææ ¶«©© Å¢√-®Ω’f-©†’ v°æéπ-öÀç-*çC. ü¿éÀ\çC. Ñ Å¢√-®Ω’f†’ Åçü¿-ñ‰ÊÆ íÓ™„fØ˛ °‘é¬é˙ ÂÆvéπ-õ‰- âÆ‘Æ‘ ´ØËf öⲒ Ç°∂ˇ ü¿ Éߪ’®- ˝èπ◊ éÓ£œ«x Èé°dØ- ˛í¬ áç°œé- π-
Ñ Å¢√-®Ω’fèπ◊ 6 †’ç* 18 Ææç´-ûªq-®√© ´’üμ¿u ´ßª’-Ææ’†o J-ߪ’-ö¸èπ◊ v°æÆæ’hûª úÁjÈ®-éπd®˝ ï†-®Ω™¸ ú≈.N-¢Ëé˙ ÅTo-£æ«ÙvA ߪ÷uúø’. ´ØËf véÈÀ éô- ®˝ Ç°∂ˇ ü¿ Éߪ’®˝ °æ¤®Ω≤ƒ\®Ωç èπÿú≈
18 ´’çC ¶«©©’ áç°œ-éπ-ߪ÷u®Ω’. v°æ´÷-üΔ© †’ç* (®√ïu-Ææ¶μº Nv¨»çûª 鬮Ωu-ü¿Jz), v°æÆæ’hûª îμÁj®ΩtØ˛ ÅJbû˝ éÓ£œ«Íx é ü¿é\À çC. Ñ Å¢√-®Ω’©f áç°œéπ éÓÆæç âÆ‘Æ‘ 2016
®ΩéÀ~çîË véπ´’ç™, Ææ´÷-ï-£œ«ûªç éÓÆæç üμÁj®Ωu ≤ƒ£æ«-≤ƒ-©†’ §ƒ¨»uû˝ (Ææ’v°‘ç-éÓ®Ω’d Nv¨»çûª Ø√uߪ’-´‚Jh). ÂÆ°dç•- ®Ω’ 21 †’ç* 2017 úÕÂÆç-•®Ω’ *´J ´®Ωèπ◊ Ö†o
v°æü¿-JzçîË ¶«©-©èπ◊ Ñ Å¢√-®Ω’f-©†’ •£æ›-éπ-J-≤ƒh®Ω’. ÆæçUûª Ø√ôéπ Åé¬-úøO’ Å¢√-®Ω’f©’ – 2016 鬙«Eo °æJí- ù-∫ †- ™- éÀ BÆæ’è- π◊çC. Ææ’F™¸ í∫¢√-Ææ \®˝
Öûªh®˝ v°æüË-¨¸èπ◊ îÁçC† †>ߪ÷ (18 à∞¡Ÿx) ÅØË ¶«Léπ ûª®√yûª âÆ‘Æ‘ ®√uçéÀçí- ˚q™ 900 §ƒ®·çô’x §ÒçC†
v°æA-≥ƒd-ûªtéπ '¶μ«®Ωû˝ Å¢√-®Ω’f—èπ◊ áç°œ-ÈéjçC. Éûª-®Ω’-©†’ 2018 ï†-´J 17 † CMx™  ¢Á’ûªhç 43 ´’çCéÀ
®ΩéÀ~çîË véπ´’ç™ v§ƒù«©’ éÓ™p-®·† ¢√JéÀ ÉîËa Uû√ ÆæçUûª Ø√ôéπ Åé¬-úøO’ Å¢√®Ω’f©’ - 2016 †’ ®√≠æZ-°æA âÆ‘Æ‘ véÀÈé-ô®˝ Ç°∂ˇ C Éߪ’-®˝í¬ N®√ö¸ éÓ£œ«x
È®çúÓ ¶μ«®ΩB- ߪ’ Çô-í¬úø’ N®√ö¸ éÓ£œ«.x
®√¢˛’-Ø√ü∑˛ éÓNçü˛ v°æüΔ†ç î˨»®Ω’. Ææçv°æ-üΔߪ’ ®Ωçí∫-Ææn© °∂æ¤ö¸-¶«™¸ v°æ°æçîª ®√uçéÀçí˚q
îÓv§ƒ Å¢√-®Ω’fèπ◊ éπ®√g-ô-éπèπ◊ îÁçC† ØËvû√-´A áç √Ø˛
(14 à∞¡Ÿx, ´’®Ω-ù«-†ç-ûª®Ωç) áç°œ-ÈéjçC. Ñ¢Á’-ûÓ-§ƒô’ N¶μ«-í∫ç™ ÅØ√o-•-ûª’h© ©éÃ~ t-´’ç-í∫-û√-ߪ÷®Ω’, ÅØ√o-•- Åçûª®- √bB- ߪ’ véÈÀ éö¸ ´’çúøL (ICC) ï†-´J 18 † Åçûª-®√b-Bߪ’ °∂æ¤ö¸-¶«™¸ véÃú≈ Ææ´÷êu (FIFA) v°æéπ-
N’ñ®√ç, ´’ùÀ-°æ‹®˝éÀ îÁçC† ´’®Ó Éü¿l®Ω’ ¶«©©’ ûª’h© M™«-≤ƒ®· (Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸), ÆæçUûª ¨»ÆæY-Vc©’ °æ°æ¤p v°éæ πö- çÀ *- † ¢√J{éπ Å¢√-®Ω’™f x N®√ö¸ éÓ£œ«x âÆ‘Æ‘ véÈÀ éô- ®˝ öÀç-*† v°æ°æçîª °∂æ¤ö¸-¶«™¸ ®√uçéÀç-í˚™ ¶μ«®Ωû˝ 102 ´
≤ƒ£æ«Ææ ¶«©© Å¢√-®Ω’fèπ◊ ´’®Ω-ù«-†ç-ûª®Ωç áç°œ-éπ-ߪ÷u®Ω’. ¢Ëù’-íÓ-§ƒ-™¸-®√-´¤éÀ, èπÿ*-°æ‹úÕ †%ûªu N¶μ«-í∫ç™ á.G. Ç°∂ˇ C Éߪ’®- ˝í¬ áç°œÈéj í¬u®˝°- ™‘∂ ¸f ≤Ú•®˝q vö°∂E‘
§ÒçüΔúø’. DçûÓ-§ƒô’ âÆ‘Æ‘ õ„Ædˇ öⲒ Ç°∂ˇ ü¿ Éߪ’®- ˝èπ◊, ≤ƒn†ç™ EL-*çC. ÇƜߪ÷ êçúøç™ 14 ´ ≤ƒn†ç™
°æçñ«-¶¸èπ◊ îÁçC† éπ®Ω-ù˝-H®˝ Æœçí˚ (17) ÅØË ¶«©’úø’ ¶«©-éÌç-úø-©-®√-´¤éÀ Ñ °æ¤®Ω-≤ƒ\-®√©’ ©Gμç-î√®·. EL-*çC.
Ææçïß˝’ îÓv§ƒ Å¢√-®Ω’fèπ◊ áç°œ-éπ-ߪ÷uúø’. ´’®Ó ´·í∫’_®Ω’
¶«©©’ ¶«°æ¤ ÈíjüμΔE Å¢√-®Ω’fèπ◊, ´’®Ó °æC-´’çC ¶«©©’ ÇJnéπç ≤ƒn†ç™ EL-*çC. Éûª®Ω vGé˙q ü˨»©’ ¶μ«®Ωû˝ éπçõ‰
°‘H-ᙸ 2017 – 18 îμ√ç°œ-ߪ’Ø˛ £j«ü¿-®√-¶«ü˛
≤ƒüμΔ-®Ωù ≤ƒ£æ«Ææ °æ¤®Ω-≤ƒ\-®√-©èπ◊ áç°œ-éπ-ߪ÷u®Ω’. ¢Á†-éπ-•úÕ ÖØ√o®·. Ñ ûªßª÷K Ææ÷<™ ¢Á·ü¿öÀ v°‘N’-ߪ’®˝ ¶«uúÕtç-ôØ˛ Mí˚ (°‘H-ᙸ) ´‚úÓ Æ‘ï-
v°æ°æçîª ûªßª÷K Ææ÷< Ø√©’í∫’ ≤ƒnØ√™x EL-*† ü˨»©’ ´®Ω’-Ææí¬: ï§ƒØ˛, Ø˛™ £j«ü¿-®√-¶«ü˛ £æ«çô®˝q Nñ‰-ûªí¬ EL-*çC. ï†-´J
14 † £j«ü¿-®√-¶«ü˛ í∫*a-¶˜L ÉçúÓ®˝ ÊÆdúÕ-ߪ’ç™ ïJ-
Éçü¿’™ ¶μ«®Ωû˝ Å¢√®Ω’f Nñ‰ûª©èπ◊ •çí¬®Ω’ °æûª-é¬Eo,
N’í∫û√ Å¢√®Ω’f ví∫£‘«-ûª-©èπ◊ ¢ÁçúÕ °æûª-é¬-©†’ Åçü¿-ñ‰- ´®Ω™¸f áéπ-†-N’é˙q §∂Ú®Ωç (WEF) ûÌL-≤ƒJ ü¿éÀ~ù éÌJߪ÷, ï®ΩtF, Æœyôb-®√xçú˛. ´®Ω™¸f áéπ-†-N’é˙q
T† õ„jöÀ™¸ §Ú®Ω’™ £j«ü¿-®√-¶«ü˛ 4-3 ≤Ú\®Ω’ûÓ ¶„çí∫-
≤ƒh®Ω’. ï†-´J 24 † CMx™ ïJÍí 鬮Ωu-véπ-´’ç™ ®√≠æZ- ®Ω÷§Òç-Cç-*† v°æ°æçîª ûªßª÷K Ææ÷<™ ¶μ«®Ωû˝ 30 §∂Ú®Ωç 2018 ï†-´J 14 † '¶μºN-≠æuû˝ ûªßª÷K
°æA ®√¢˛’-Ø√ü∑˛ éÓNçü˛, v°æüμΔE †Í®çvü¿ ¢Á÷D Ñ Å¢√- ´ ≤ƒnØ√Eo §ÒçCçC. vGé˙q èπÿô-N’™E îÁjØ√ 5 ´ ÆæçÆœü¿l¥ûª— ÅØË QJ{-éπûÓ Ñ ®√uçèπ◊-©†’ v°æéπ-öÀç-*çC. ∞¡⁄®Ω’ ¶«xÆd-®æ ˝q°j Nïߪ’ç ≤ƒCμç*, ûÌL-≤ƒJ °‘H-ᙸ
õ„jöÀ™¸ Èí©’--èπ◊çC.
®Ω’f©†’ v°æüΔ†ç îË≤ƒh®Ω’.
ÎCî¦ô¢Ù 21 áì÷J 2018 Ðû¦è[ª 11
Vasu Chowdary 3 & 4) Prestige 5) Faltering
Q: Sir, explain following words in English 6) Unopposed / unmatched
1) -ü¿-úø-ü¿-úø-™«-úÕç-îª-úøç 2) -Ü-úÕ-§Ú-´-úøç 7) So long as I am here, why should you fear?
3) °æ®Ω’-´¤ 4) -v°æ-A-≠dæ 8) Don't have anything to do with me.
5) -ûª-úø-¶«-ô’ 6) -A®Ω’í∫’-™‰-ü¿’ Bejjarapu Rajashekhar, Metpally
7) -ØË-†’ -Ö-†oç-ûª -´®Ωèπ◊ -FÈé-ç-ü¿’èπ◊ -¶μº-ߪ’ç? Q: Sir, please let me know the following in English.
8) -Ø√-ûÓ Â°-ô’déÓ-´-ü¿’l -Ø√èπ◊ -vÊ°-´’ í∫’-Jç-* -ûÁ-LÆœç-C -Åç-õ‰ -Å-C Íé-´-©ç -F -´-™‰x.
A: 1) Make someone shake/ shiver in excitement. A: If I have known about love, it is entirely because of
you.
2) Come off -≤ÚpÈé-Ø˛ -Éç-Tx-≠ˇ -§ƒ-ûª Ææç-*éπ-© éÓÆæç -îª÷-úøç-úÕ.. www.eenadupratibha.net

'Improbable present' means...?


B. Chinna, Kamarupalli
Q: Ææ®˝, éÀç-C -¢√é¬u-©-†’ -Ççí∫xç-™ -à-´’ç-ö«®Ó -ûÁ©’°æí∫-
©®Ω’?
1. -¢√-úÕ-ûÓ -FÍéç °æ-E?
975 2. -¢√-úÕ-ûÓ -FÈéç-ü¿’èπ◊?
3. -ØË-†’ -¢Ë®Ω’-¨¡-†é¬\-ߪ’-©èπ◊ 鬰æ-™« -Ö-Ø√o-†’ (-Åç-õ‰ -
imaginary past. What is stated here is past á´®Ω÷ -üÌç-T-L-ç-îªèπ◊ç-ú≈ -Öç-úËç-ü¿’èπ◊)
K. Venugopal Varma and in the past it did not happen. 4. -Åéπ\-úÕ -†’ç-* -´-îËa-ô°æ¤p-úø’ -à-üÁj-Ø√ -BÆæ’èπ◊-E
Q: Respected sir, please explain about "if Eg: If he had given his daughter the ®√, -A†-ú≈-EéÀ
conditions" exclusively when we have to money, she would have bought a 5. -Ü®Óx -ÜÍ®-Tç°æ¤ -î √-™« °∂æ’-†çí¬ -ï-J-Tç-C.
use them. car. This means, he did not give
6. -§Ò-ü¿’l-ØËo -™‰-* -üÌ--úÓx-éÀ/ °®Ω-öxéÀ -´-î √a-†’.
A: There are three 'if/ conditional clauses'. her money, and she did not buy a
car - this refers to a past situation A: 1) What have you to do with him? Lakshmann Makineedi
1) Probable present: What is stated in this
which did not happen. 2) How are you concerned/ what have Q: Sir, please explain when should we use
condition may happen. Eg: If he comes
here his mother will be happy. you to do with him? could, would?
S.S.K. Musthafa
There are two clauses here: 1) The 'if' 3) I am watching the ground nut crop. A: Could is the past tense of can. Could
Q: Sir please explain all the following
clause and the main clause, 'his mother will be 4) When you come back from there, means the ability to do something in the
sentences what is the difference
happy'. This sentence means that there is a get something for me to eat. past, but it is uncertain if it was done or
among them and give some other examples
chance of his coming here, and if he comes for the given sentences. 5) The procession in the town was grand. not. He could help me = He had the abil-
here, his mother will be happy. 6) As soon as I got up I came to the back yard. ity to help me, but he might not have
1. As soon as we reached the station the train
2. Improbable present: The second condition helped me.
left. Thirumal Reddy Pabbathi
is 'Improbable present'. In this case there is ★ 'Would' has a number of meanings. 1) It
2. No sooner did he getup to deliver his speech Q: What is the meaning of sentence"what a
no chance of anything happening in the is used as the past tense of will. Eg: I
than the hall began to resound with the mess"?
PRESENT. Eg: If he were here I would dis- think he will help me (present tense). The
cheers. A: Everything is in confusion / disorder.
cuss the matter with him. Note that 'he' is past tense for this is: I thought he would
3. We had scarcely reached the school when Harshita help me.
followed by 'were'. There is no chance of his
the bell rang.
coming here and my discussing the matter Q: -§Òí∫-úøh-©-ûÓ -´·ç-îÁ-ûªh-ú≈-Eo -Éç-Tx-≠ˇ-™  -à-´’ç-ö«®Ω’? 2) It also means 'wish'. Eg: I would he were
A: Please note 'as soon as' = no sooner did + here. (= I wish he were here).
with him. A: He submerged him in praises.
present tense, .... than = scarcely when
★ Sometimes the past verb form is also used. Eg: As soon as he came here he started
3) Would also refers to a past habit: Those
Eg: If my father gave me the money, I days I would go for a walk every morn-
working = No sooner did he come/ had he
would buy a bike. This means there is no Writer ing.
come here than he started working =
chance, at present, of his father giving him Scarcely had he come here when he started 4) Would is used in polite requests:
the money and his buying a bike. working. As soon as = no sooner than = - M. Suresan Eg: a) Would you like to have a cup of
3. Imaginary past: The third condition is scarcely when = immediately after. coffee? b) Would you mind helping me?
5) Would refers to a possibility. Eg: I would
Eg: It was a blessing that in his serious dif- 6 Paucity = Scarcity. discuss the matter with him and settle it

VOCABULARY ficulties that he got a paying job.


3. Succulent = juicy (full of juice).
Eg: There is a paucity of funds for imple-
menting this programme.
once for all.
6) 'Would' expresses a strong possibility:
Eg: The orange is a succulent fruit. ★ Paucity X Surplus. Eg: He would be here tomorrow.
★ Succulent X Dry. Eg: The US has surplus funds and can These are the important uses of 'would'.
Eg: The fruit was dry and yielded no juice. help other countries. K. Saraswathi
4. Surmise = guess. 7. Lethargy = Laziness. Q: Sir, 1) what is the difference between
Eg: It is my surmise that he is in the town Eg: The students in the class are full of project, programme?
hiding, and the police are sure to catch lethargy. 2) Programme, program which one is cor-
him. ★ Lethargy X Active. rect?
★ Surmise X certainty. Eg: He is very active and is always seen 3) Shrugged off
Eg: It is a certainty that he is going to be working. 4) Tribute - for this word is there any other
elected as president. 8. Vandalism = Destruction of property. meaning?
5. Diligent = industrious / very hard working. Eg: The rowdies indulge in vandalism and 5) Projections
Eg: The class is full of diligent students destroyed public property A: 1) A programme is the order of things in
1. Bashful = Shy. and I am sure everyone will pass the exam. ★ Vandalism X Preserve. which you do certain things.
Eg: The young girl was bashful to sing in ★ Diligent X lazy. Eg: The students in the class took an oath ★ A project on the other hand what you have
the presence of the men. Eg: He is very lazy and I am sure he will to preserve the property of their decided to do. It is a single item.
★ Bashful X Bold. not pass the exam. school. 2) Both are correct. Programme is Biritish
Eg: She was bold enough to face the audi- 9. Opulent = Wealthy and luxurious. spelling, and program is American
ence and speak out her mind. O’ -v°æ-¨¡o-©’ °æç-§ƒ-Lq-† -*®Ω’-Ø√-´÷... Eg: The people in the US are opulent. spelling.
2. Crisis = An extremely difficult or danger- -≤ÚpÈé-Ø˛ -Éç-Tx-≠ˇ, -v°æ-A-¶μº -N-¶μ«í∫ç, ★ Opulent X poor. 3) The past tense of shrug off = treating
ous situation. Ñ-Ø√--úø’ 鬮√u-©-ߪ’ç, - ®√-¢Á÷-@ °∂œ-™¸t Æœ-öÃ, Eg: The people in Ethiopia are very poor. something as not very important.
Eg: With all her children and husband -Å-Ø√-ñ ¸°æ‹®˝, ®Ωçí¬È®-úÕf ->-™«x. 10. Docile = mild. 4) Tribute also means praise. We pay tributes
dying in the accident, she was facing a cri- Eg: The cow is a docile animal. to Mahatma Gandhi.
Email your questions to: 5) Projections = 1) Estimates 2) Something
sis. ★ Docile X Arrogant.
★ Crisis X blessing.
pratibhadesk@eenadu.net Eg: Duryodhana was very arrogant.
getting out - something coming out.
A¯]l…™èlç³#Æý‡… l B¨ÐéÆý‡… l
f¯]lÐ]lÇ l 21

Portal Updates:
w w w. s a k s h i e d u c a t i o n . c o m
114 JAO & 153 AE (Electrical & Civil) Posts at TSSPDCL
� IBPS: Specialist Officers Online Main Exam Call Letter
l 2018
� 2017 Current Affairs (EM) Video

Sakshi Vidya Online Edition www.sakshieducation.com/Vidya.aspx


Lectures Available
ѧýlÅ
{Ô¶æ§é®Ð鯌æ Ë¿¶æ™ól gêq¯]l…
Send your Feedback to v
13
MýSÆý‡¾¯]l 糧éÆý‡¦… A«¨MýS BMìSÞf¯Œæ™ø MýSÍíÜ Ð]l$…yól {ç³{MìSĶæ$?
Æý‡*´ë˯]l$ "Æý‡*´ë…™èlÆ>Ë$' A…sêÆý‡$. BÐ]l$Ï… BËPàÌŒæ™ø ^èlÆý‡Å fÇí³, ç³…yýlÏ Ðéçܯ]l E¯]l²
G.Ñ. çÜ$«§éMýSÆŠ‡ » M>Æý‡¾¯Œæ Æý‡*´ë…™èlÆ>Ë$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$.. GçÜtÆŠæ A¯ól çÜÐól$Ãâ¶æ¯é°² HÆý‡µÆý‡^ól ^èlÆý‡Å¯]l$ GçÜtÈMýSÆý‡×æ…
çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$, 1. çܹsìæMýS Æý‡*´ë…™èlÆ>Ë$ A…sêÆý‡$.
yìl.G¯Œæ.BÆŠæ. gñæyîlµ »êÄŒæ$Þ OòßæçÜ*PÌŒæ, 2. AçܹsìæMýS Æý‡*´ë…™èlÆ>Ë$ con.CH 2SO 4
CH 3COOH + CH3CH2 OH  →
´÷§ýlËMýS*Æý‡$, ¯ðlË*ÏÆý‡$ hÌêÏ. » çܹsìæMýS Æý‡*´ë…™èlÆ>°MìS E§éçßæÆý‡×æ:
CH 3COOC 2 H 5 + H2 O
Ð]l{f…, {V>OòœsŒæ, 60C
M>Æý‡¾¯Œæ §é° çÜÐól$Ãâ¶æ¯éË$ » Ð]l{f…: 6. Ð]l¯]lçܵ† ™èlĶæ*ÈÌZ JMýS çÜ…MýS˯]l ^èlÆý‡Å¯]l$ GÌê
çÜ…MýSÈMýSÆý‡×æ…: sp3 º…«§ýl§ýl*Æý‡…: 1.54 Å Eç³Äñæ*WÝë¢Æø Æý‡ÝëĶæ$¯]l çÜÒ$MýSÆý‡×êË çÜàĶæ$…™ø
Ð]l¬RêÅ…Ô>Ë$ º…«§ýlMø×æ…: 109°.28l, BMýS–†: ^èl™èl$Æý‡$ÃTĶæ$… ÑÐ]lÇ…^èl…yìl.
» M>Æý‡¾¯Œæ çÜ…Äñæ*fMýS™èl - 4 » {V>OòœsŒæ: f. °MðSÌŒæ E{™ólµÆý‡MýS… çÜÐ]l$„ýS…ÌZ AçÜ…™èl–ç³¢ ¯]l*¯ðl˯]l$
» M>Æý‡¾¯Œæ AçÜÐ]l*¯]l «§ýlÆ>ÃË$ & M>r¯ólçÙ¯Œæ, çÜ…MýSÈMýSÆý‡×æ…: sp2 º…«§ýl§ýl*Æý‡…: 1.42Å , Oòßæ{yøf¯Œæ ÐéĶæ¬Ð]l#™ø çÜ…MýS˯]l ^èlÆý‡ÅMýS$ VýS$Ç

»
ºçßæ$º…«§éË$ HÆý‡µÆý‡^èlyýl…, A×æ$Ýë§ýl–Ô¶æÅ…
»
º…«§ýlMø×æ…: 120°, BMýS–†: çÙsZP×îæĶæ$ BMýS–† íœhMýSÌŒæ OòܯŒæÞ ^ólĶæ$yýl… §éÓÆ> Ð]l¯]lçܵ†° ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólÝë¢Æý‡$. D
A™èlÅ«¨MýS M>r¯ólçÙ¯Œæ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… E¯]l² Ð]lÊËMýS… 60C: C¨ JMýS ºMŠæÑ$¯ŒæçÜtÆŠæçœ#ËÏǯŒæ. çœ#sŒæ»êÌŒæ ^èlÆý‡Å¯]l$ "¯]l*¯ðlË Oòßæ{yøf±MýSÆý‡×æ…' A…sêÆý‡$.
M>Æý‡¾¯Œæ. ©° ™èlÆ>Ó† Ð]lÊËMýS… íÜÍM>¯Œæ. BM>Æý‡…ÌZ E…r$…¨. "V>ÝùàÌŒæ' A…sêÆý‡$. H2 + ¯]l*¯ðlË$ (AçÜ…™èl–ç³¢) → MöÐ]l#ÓË$ (çÜ…™èl–ç³¢)
» M>Æý‡¾¯Œæ, Oòßæ{yøf¯Œæ çÜÐól$Ãâ¶æ¯é˯]l$ "Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯Œæ'Ë$ » ¯é¯ø ¯éâêË$: CÑ M>Æý‡¾¯Œæ ¯]lÒ¯]l Æý‡*´ë…™èlÆ>Ë$. » GçÜtÆŠæ˯]l$ BÒ$ÏMýS–™èl fË ÑÔóæÏçÙ×æ ^ólĶæ$yýl… §éÓÆ> 7. C£ýl¯øÌŒæÌZ _¯]l² ÝùyìlĶæ$… Ð]l¬MýSP ÐólõÜ¢ H…
A…sêÆý‡$. » §ýlçßæ¯]l…: MýSÆý‡¾¯]l 糧éÆý‡¦… A«¨MýS BMìSÞf¯Œæ™ø MýSÍíÜ çܺ$¾¯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$^ólÝë¢Æý‡$. ©¯ól² "çܸù°íœMóSçÙ¯Œæ' fÆý‡$VýS$™èl$…¨?
» Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯ŒæË$ {糫§é¯]l…V> Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$. AÑ.. Ð]l$…yól {ç³{MìSĶæ$¯]l$ "§ýlçßæ¯]l…' A…sêÆý‡$. A…sêÆý‡$. f. C£ýl¯øÌŒæÌZ _¯]l² ÝùyìlĶæ$… Ð]l¬MýSP ÐólõÜ¢ ÝùyìlĶæ$…
1. H͸ësìæMŠæ 2. HÆøÐ]l*sìæMŠæ » M>Æý‡¾¯Œæ HÆý‡µÇ^ól Զ斅QË °Æ>Ã×êË$ Ô>RêÆý‡íßæ™èl…V> » GçÜtÈMýSÆý‡×æ ^èlÆý‡Å ¯ðlÐ]l$èV> fÇVóS JMýS ¨ÓVýS™èl ^èlÆý‡Å. C£éOMðSÞyŠæ, Oòßæ{yøf¯Œæ ÐéĶæ¬Ð]l# Ñyýl$§ýlËÐ]l#™èl$…¨.
» H͸ësìæMŠæ Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯ŒæË$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$. Ô>RêĶ欙èl…V>, Ð]lËĶæ*Ë$V> E…sêƇ¬. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑
1. çÜ…™èl–ç³¢ Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯ŒæË$ » JMóS A×æ$¸ëÆý‡$ÃÌê MýSÍW, ÑÀ¯]l² °Æ>Ã×æ…ÌZ E…yól MýSÆý‡¾¯]l 糧éÆ>¦Ë$ & ç³NÆý‡Ó, ç³Æý‡ 糧éË$ 8. Ððl°VýSÆŠæÌZ E…yól BÐ]l$Ï… H¨?
2. AçÜ…™èl–ç³¢ Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯ŒæË$ MýSÆý‡¾¯]l çÜÐól$Ãâ¶æ¯é˯]l$ "°Æ>Ã×ê™èlÃMýS A×æ$ Ýë§ýl–- f. GíÜsìæMŠæ BÐ]l$Ï….
» çÜ…™èl–ç³¢ Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯ŒæË$ BÌôæP¯ŒæË$. Ô>ÅË$' A…sêÆý‡$. Ð]lÆý‡Y… ¸ëÆý‡$ÃÌê ç³NÆý‡Ó糧ýl… ç³Æý‡ç³§ýl… 9. C£ýl¯éÌŒæ¯]l$ V>ÍÌZ §ýlçßæ¯]l… ^ólíܯ]lç³#µyýl$ ±sìæ™ø
Òsìæ Ý뫧éÆý‡×æ ¸ëÆý‡$ÃÌê: CnH2n+2 » çÜ…™èl–ç³¢ Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯ŒæË$ {糆„óSç³×æ ^èlÆý‡ÅÌZÏ, AçÜ…- BÐ]l$Ï –COX àÌZ M>Æø¾O¯ðlÌŒæ ´ër$ HÆý‡µyól C™èlÆý‡ E™èlµ¯]l²… H¨?
» AçÜ…™èl–ç³¢ Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯ŒæË$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$. ™èl–ç³¢ Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯ŒæË$ çÜ…MýS˯]l ^èlÆý‡ÅÌZÏ ´ëÌŸY…- àOÌñæyŠæ M>Æø¾O¯ðlsŒæ àOÌñæyŠæ f. CH3CH2OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O + Ô¶æMìS¢
1. BÎP¯ŒæË$ 2. BOÌñæP¯ŒæË$ sêƇ¬. 10. D£ól¯Œæ ¯]l$…_ C£ýl¯øÌŒæ¯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólõÜ ^èlÆý‡Å¯]l$
BËPàÌŒæ –OH Oòßæ{yéMîSÞ –KÌŒæ
» BÎP¯ŒæË Ý뫧éÆý‡×æ ¸ëÆý‡$ÃÌê: CnH2n » 5 - 8% GíÜsìæMŠæ BÐ]l*Ï°² "Ððl°VýSÆŠæ' A…sêÆý‡$. ^èl*õ³ Æý‡ÝëĶæ$¯]l çÜÒ$MýSÆý‡×ê°² Æ>Ķæ$…yìl.
» BOÌñæP¯ŒæË Ý뫧éÆý‡×æ ¸ëÆý‡$ÃÌê: CnH2n–2 » 100% CO£ðlÌŒæ BËPàÌŒæ¯]l$ "ç³Æý‡Ð]l$ BËPàÌŒæ'
BÍzOòßæyŠæ –CHO BMøÞ –BÌŒæ
f. C H + Cl  hϑ
→ C H C l + HC l
400 °C
» Æý‡*´ë…™èlÆý‡™èl: HO§ðl¯é JMýS Ð]lÊËMýS… Æð‡…yýl$ Ìôæ§é A…sêÆý‡$. AOÐðl$yŠæË$ –CONH2 M>Æý‡¾OÐðl$yŠæ M>Æ>¾MìSÞ AOÐðl$yŠæ 2 6 2 2 5

C 2 H 5 C l + KOH / NaOH → C2 H5 OH + KC l / NaC l


A…™èlMýS…sôæ GMýS$PÐ]l ¿o†MýS Æý‡*ç³…ÌZ ËÀçÜ*¢, » çܺ$¾ ±sìæÌZ VøâêM>Æ>ÌZÏ §ýlVýSYÆý‡MýS$ ^ólǯ]l çܺ$¾ AOÐðl$¯ŒæË$ –NH2 AOÐðl$¯ø AOÐðl$¯Œæ (fË.{§é)
Æý‡ÝëĶæ$¯]l «§ýlÆ>ÃÌZÏ ÝëÆý‡*´ëÅ°² {糧ýlÇØ…^ól «§ýlÆ>ð² MýS×êË çÜÐ]lÊà°² "Ñ$íÜÍ' A…sêÆý‡$. M>Æ>¾MìSÞÍMŠæ –COOH M>Æ>¾MîSÞ KƇ¬MŠæ BÐ]l$Ï… 11.MýSÆý‡¾¯]l çÜÐól$Ãâ¶æ¯éË GçÜtÇíœMóSçÙ¯Œæ, çܸù°íœMóSçÙ¯Œæ ^èlÆý‡ÅË
"Æý‡*´ë…™èlÆý‡™èl' A…sêÆý‡$. JMýS Ð]lÊËMýS… ÑÀ¯]l² » ò³{sZÌŒæ, 10% CO£ðlÌŒæ BËPàÌŒæ Ñ${ÔèæÐ]l*°² BÐ]l*ÏË$ Ð]l$«§ýlÅ ¿ôæ§é°² ÑÐ]lÇ…^èl…yìl.
D£ýlÆŠæ –OR BMîSÞ & f. GçÜtÈMýSÆý‡×æ…:
ºçßæ$Oâñæ_eMýS {ç³Ô¶æ²Ë$ 9. Ò$£ól¯Œæ A×æ$Ð]l#ÌZ º…«§ýlMø×æ… G…™èl? 1) M>Æ>¾MìSÞÍMŠæ BÐ]l$Ï… BÐ]l$Ï çÜÐ]l$„ýS…ÌZ BËPàÌŒæ™ø
MîSsZ¯ŒæÞ –C=O BMøÞ –K¯Œæ
1) 120° 2) 109°.28‘ ^èlÆý‡Å fÇí³ ³ç …yýlÏ Ðéçܯ]l E¯]l² GçÜtÆŠæ A¯ól
1. BÍzOòßæyŠæ õ³Æý‡$ Æ>Ķæ$yé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól ç³Æý‡ 糧ýl… 3) 104°.36‘ 4) 107° O¯ðl{OsñæÌŒæÞ –CN çÜĶæ$¯ø M>Æø¾O¯ðl[OsñæÌŒæ çÜÐól$Ãâ¶æ¯é°² HÆý‡µÇ^ól ^èlÆý‡Å¯]l$ "GçÜtÈMýSÆý‡×æ…'
H¨? 10. çœ#sŒæ»êÌŒæ BM>Æý‡…ÌZ E¯]l² MýSÆý‡¾¯]l Æý‡*´ë…™èlÆý‡…? A…sêÆý‡$.
1) KÌŒæ (–ol) 2) BÌŒæ (–al) 1) çœ#ËÏǯŒæ 2) Ð]l{f… 3) {V>OòœsŒæ 4) {V>휯Œæ
Ð]l¬QÅ {ç³Ô¶æ²Ë$ & çÜÐ]l*«§é¯éË$ conc.H 2SO 4
CH 3COOH + CH3CH2 OH →
2)
3) –K¯Œæ (–one) 4) –D¯Œæ (ene) 11. BÌôæP¯ŒæË$ ______ ^èlÆý‡ÅÌZÏ ´ëÌŸY…sêƇ¬. 1. BÌôæP¯ŒæË$, BÎP¯ŒæË$, BOÌñæP¯ŒæË Ý뫧éÆý‡×æ A×æ$ CH 3COOC 2 H 5 + H2 O
2. C£ýl¯øÌŒæÌZ ÝùyìlĶæ$… ÌZà°² gêÆý‡ÑyìlõÜ¢ _____ 1) çÜ…MýS˯]l 2) ´÷ËÐ]l$ÈMýSÆý‡×æ ¸ëÆý‡$ÃÌê Æ>Ķæ$…yìl. 3) C¨ JMýS ¨ÓVýS™èl ^èlÆý‡Å.
ÐéĶæ¬Ð]l# ÐðlË$Ð]lyýl$™èl$…¨? 3) {糆„óSç³×æ 4) 1, 2 f. Oòßæ{yøM>Æý‡¾¯Œæ A×æ$ ¸ëÆý‡$ÃÌê 4) ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë GçÜtÆŠæË ™èlĶæ*ÈÌZ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$.
1) O¯ðl{sZf¯Œæ 2) BMìSÞf¯Œæ 12. {V>OòœsŒæÌZ M>Æý‡¾¯Œæ ç³Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë çÜ…MýSÈMýSÆý‡×æ… BÌôæP¯ŒæË$ CnH2n+2 çܸù°íœMóSçÙ¯Œæ:
3) MøÏǯŒæ 4) Oòßæ{yøf¯Œæ H¨? BÎP¯ŒæË$ CnH2n 1) ¯]l*¯ðl˯]l$ „>Æý‡ çÜÐ]l$„ýS…ÌZ fË ÑÔóæÏçÙ×æ ^ðl…¨…_
3. 96% BËPàÌŒæ¯]l$ HÐ]l$…sêÆý‡$? 1) sp3 2) sp2 3) sp 4) sp3d BOÌñæP¯ŒæË$ CnH2n–2 ÝùyìlĶæ$… Ìôæ§é ´÷sêíÙĶæ$… ËÐ]l×ê°² ´÷…§ól
1) ¯ól^èlÆŠæz BËPàÌŒæ 2) Ô¶æ$§ýl® BËPàÌŒæ 13. ò³°ÞÌŒæ ÌñæyŠæV> Eç³Äñæ*W…^ól¨ H¨? 2. °ËÓ ^ólĶæ$yé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól M>Æ>¾MìSÞÍMŠæ BÐ]l$Ï… {ç³{MìSĶæ$¯ól "çܸù°íœMóSçÙ¯Œæ' A…sêÆý‡$.
3) Æð‡MìStOòœyŠæ íܵÇsŒæ 4) H©M>§ýl$ 1) Ð]l{f… 2) {V>OòœsŒæ õ³Æó‡Ñ$sìæ? 2) (C17H33COO)3 C3H5 + 3NaOH → 3C17
4. §ýlVýS$Y sê°MŠæÌZ Ð]l¬QÅ A¯]l$çœ$rMýS…V> E…yól 3) çœ#ËÏǯŒæ 4) {V>휯Œæ f. GíÜsìæMŠæ BÐ]l$Ï… (Ððl°VýSÆŠæ) Ìôæ§é C£ýl¯øƇ¬MŠæ BÐ]l$Ï…. H33 COONa + CH2OH – CHCOH) –
çÜÐól$Ãâ¶æ¯]l…? 14. íÜtƇ¬ÇMŠæ BÐ]l$Ï… ¸ëÆý‡$ÃÌê? 3. ÐðlÍz…VŠæ ^ólĶæ$yé°MìS CO£ðl¯Œæ, BMìSÞf¯ŒæË Ñ${ÔèæÐ]l*°² CH2OH
1) C£ýl¯éÌŒæ 2) C£ýl¯øÌŒæ 1) C17H35COOH 2) C17H33COOH Ð]l$…yìlÝë¢Æý‡$. M>± CO£ðl¯Œæ, V>Í° Eç³Äñæ*W…^èlÆý‡$. 3) C¨ A¨ÓVýS™èl ^èlÆý‡Å.
3) C£ýl¯ø¯Œæ 4) {´ë糯ø¯Œæ 3) C17H29COOH 4) C17H31COOH G…§ýl$Mø ^ðlç³µVýSËÆ>? 4) ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë çܺ$¾Ë ™èlĶæ*ÈÌZ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$.
5. BËPàÌŒæ, M>Æ>¾MìSÞÍMŠæ BÐ]l*ÏË ^èlÆý‡Å Ð]lËÏ HÆý‡µyól 15. f™èlç³Æý‡^èl…yìl. f. G) CO£ðl¯Œæ, V>Í ™èlMýS$PÐ]l EÚë~°² E™èlµ†¢ ^ólÝë¢Æ‡¬.
†Ä¶æ$Å° Ðéçܯ]l E¯]l² 糧éÆý‡¦… H¨? A B ¼) CO£ðl¯Œæ, BMìSÞf¯Œæ MýSÍíÜ A«¨MýS
1) D£ýlÆŠæ 2) GçÜtÆŠæ 3) AOÐðl$¯Œæ 4) BÍzOòßæyŠæ i) sp3 çÜ…MýSÈMýSÆý‡×æ… [ ] a) BÌôæP¯Œæ EÚë~°² Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æ‡¬.
6. çܺ$¾ {§éÐ]l×æ…ÌZ E¯]l² VøâêMýS–† A×æ$Ð]l#˯]l$ ii) sp2 çÜ…MýSÈMýSÆý‡×æ… [ ] b) Ð]l{f… M>ºsìæt ÐðlÍz…VŠæ ^ólĶæ$yé°MìS
HÐ]l$…sêÆý‡$? iii) CnH2n+2 [] c) BÎP¯Œæ CO£ðl¯Œæ, BMìSÞf¯ŒæË Ñ${ÔèæÐ]l*°²
1) Ñ$íÜÍ 2) {V>휯Œæ iv) CnH2n [] d) çܺ$¾ Ð]l$…yìlÝë¢Æý‡$.
3) ¯é¯ø Vøâ¶æ… 4) çœ#ËÏǯŒæ v) RCOONa [] e) {V>OòœsŒæ 4. M>r¯ólçÙ¯Œæ A…sôæ HÑ$sìæ?
7. MìS…¨ ÐésìæÌZ ´÷Æý‡Ë$ E¯]l² MýSÆý‡¾¯]l Æý‡*´ë…™èlÆý‡… H¨? f. MýSÆý‡¾¯]l ç³Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ JMýS §é°-
1) Ð]l{f… 2) {V>OòœsŒæ çÜÐ]l*«§é¯éË$ ™ø Ð]l$ÆöMýSsìæ MýSÍíÜ VöË$çÜ$
3) çœ#ËÏǯŒæ 4) Oò³Ð]l±² 1) 2 2) 4 3) 3 4) 2 5) 2 Ìê…sìæ ò³§ýlª A×æ$Ð]l#¯]l$ HÆý‡µÇ^ól
8. ¯é¯ør*Å»Œæ¯]l$ MýS¯]l$Vö¯]l² Ô>ç܈Ðól™èl¢? 6) 1 7) 2 8) 1 9) 2 10) 1 «§ýlÆ>ð² "M>r¯ólçÙ¯Œæ' A…sêÆý‡$.
1) çÜ$Ñ$Äñæ* ÍhĶæ* 2) ÐøËÆŠæ 11) 3 12) 2 13) 2 14) 1 5. GçÜtÇíœMóSçÙ¯Œæ ^èlÆý‡Å A…sôæ HÑ$sìæ?
3) £éÐ]l$Þ¯Œæ 4) yólÑyŠæ 15) i -b; ii - e; iii - a; iv - c; v - d JMýS E§éçßæÆý‡×æ CÐ]lÓ…yìl.
f. BÐ]l$Ï çÜÐ]l$„ýS…ÌZ M>Æ>¾MìSÞÍMŠæ
14 ѧýlÅ A¯]l…™èlç³#Æý‡… l B¨ÐéÆý‡… l
f¯]lÐ]lÇ l 21 l 2018

"ç³uý‡¯]l… MýS…sôæ ÌôæQ¯]l… çÜ$Ë$OÐðl¯]l O¯ðlç³#×æÅ…'


3) çÜ…„ìSç³¢ ÌôæQ¯]l… 3) ¿êÚë §øÚëË$ 4) Oò³Ð]l±² 30. {VýS…£éËĶæ*ÌZÏ Eç³Äñæ*W…^èlMýS*yýl°
yéMýStÆŠæ í³.Ñ.çÜ$»ê¾Æ>Ð]l# 4) ÑÐ]lÆý‡×ê™èlÃMýS ÌôæQ¯]l… 18. ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ ç³uý‡¯]l O¯ðlç³#×æÅ… H Ñ«§ýl…V> ç³uý‡¯]l… H¨?
çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$ 7. Ð]l*sêÏyólrç³#µyýl$ ¿êÐé¯]l$VýS$×æOÐðl$¯]l çÜÓÆý‡ AËÐ]lyýl$™èl$…¨? 1) „ýS$×æ² ç³uý‡¯]l… 2) Ð]l˜¯]l ç³uý‡¯]l…
1) f¯]lÙèl@ AËÐ]lyýl$™èl$…¨ 3) {ç³M>Ô¶æ ç³uý‡¯]l… 4) ÑÝë¢Æý‡ ç³uý‡¯]l…
¿ôæ§ýl… ´ësìæçÜ*¢ Ð]lÅMîS¢MýSÇõÜ¢ A¨ H ¿êçÙ×æ…-
ÌZMìS Ð]lçÜ$¢…¨? Hï³ sñæsŒæ/yîlGïÜÞ 2) {õ³Æý‡×æ §éÓÆ> AËÐ]lyýl$™èl$…¨ 31. Ð]l˜¯]l ç³uý‡¯é°MìS ç³Æ>ÅĶæ$ 糧ýl…?
1) Ðé_MýS ^èlÆý‡Å 2) EMýS¢ Æý‡^èl¯]l 3) ¿êçÙ×æ… Ð]lËÏ AËÐ]lyýl$™èl$…¨ 1) A…™èlÆý‡ ç³uý‡¯]l… 2) °VýS*Éýl ç³uý‡¯]l…
Ððl$£ýlyéËi (¿êÚë O¯ðlç³#×êÅË$) 3) B…WM>À¯]lĶæ$… ™ðlË$VýS$ 4) {ç³Ä¶æ$™èl² ç³NÆý‡ÓMýS…V> AËÐ]lyýl$™èl$…¨ 3) VýS…ÁÆý‡ ç³uý‡¯]l… 4) Oò³Ð]l±²
4) Ðé_M>À¯]lĶæ$… 19. "^èl*ç³#Ðól$Æý‡, ç³Ë$MýS$Ðól$Æý‡' A…™èlÆ>°² 32. MìS…¨ ÐésìæÌZ Ð]l˜¯]l ç³uý‡¯]l {ç³Äñæ*f¯]l… H¨?

1.
Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$
¿êÚë O¯ðlç³#×êÅËMýS$ Ð]l$Æøõ³Æý‡$?
8. 糧ýlÅ VýS§éÅ™èlÃMýSOÐðl$¯]l Ðé^èlMýS ç³#çÜ¢M>ÌZÏ
ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ^ólõÜ ç³uý‡¯]l… H¨?
{ç³™ólÅMýS… Ð]l$Æø Ñ«§ýl…V> HÐ]l$° í³Ë$Ýë¢Æý‡$?
1) Ðé\íæÆ 2) Ðé\æ²Ä¶æ$¯]lÑ$†
1) ÑçÜ¢–™èl gêq¯]l{´ëí³¢
2) ´ëuý‡MýS$yìlMìS Ð]l*¯]líÜMýS Ñ{Ô>…†
1) çܵïÙtMýSÆý‡×æË$ 2) {´ë†ç³¨MýS Ë„>ÅË$ 1) {ç³M>Ô¶æ ç³uý‡¯]l… 2) „ýS$×æ² ç³uý‡¯]l… 3) ¯]lĶæ$¯]lÑ$† 3) {VýS…£éËĶæ*ÌZÏ Eç³Äñæ*VýS…
3) »Z«§ýl¯é O¯ðlç³#×êÅË$ 3) Ð]l˜¯]l ç³uý‡¯]l… 4) ÑÝë¢Æý‡ ç³uý‡¯]l… 4) ç³#ÆøVýSÐ]l$¯]l Ðé\æ²Ä¶æ$¯]lÑ$† 4) Oò³Ð]l±²
4) »Z«§ýl¯é¿¶æÅçܯ]l çÜ*{™éË$ 9. ÕÔ¶æ$X™éË$, AÀ¯]lĶæ$ VóSĶæ*Ë §éÓÆ> {ºçßæÃ' A° ^ðl´ëµyýl$. A™èlyýl$ ^ólíܯ]l 20. MìS…¨ ÐésìæÌZ ¿êÐ]l §øçÙ… H¨? 33. "Mö°² ç³#çÜ¢M>˯]l$ Æý‡$_ ^èl*yéÍ. Ð]l$Ç-
2. ¿êÚë O¯ðlç³#×êÅÌZÏ MýSv¯]l™èlÆý‡OÐðl$…¨ H¨? E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ ѧéÅÆý‡$¦ÌZÏ H O¯ðlç³#×êÅ- §øçÙ…? 1) ¯]l¯]l²Ä¶æ$ ¼Æý‡$§ýl$ "MýSÑ{ºçßæÃ' Mö°² ç³#çÜ¢M>˯]l$ ¯]lÑ$Í Ñ$…V>Í. C…-
1) {ÔèæÐ]l×æ… 2) ¿êçÙ×æ… °² ò³…´÷…¨Ýë¢yýl$? 1) ¿êÚë§øçÙ… 2) ¿êÐ]l§øçÙ… 2) †MýSP¯]l B¨MýSÑ Mö°² ç³#çÜ¢M>˯]l$ ¯]lÑ$Í Ñ$…VýSyýlÐól$M>MýS
3) ç³uý‡¯]l… 4) ÌôæQ¯]l… 1) ¿êçÙ×æ… 2) {ÔèæÐ]l×æ… 3) Ýëíßæ™èlÅ §øçÙ… 4) E^éeÆý‡×æ §øçÙ… 3) Ðé¯]lÐ]l*Ð]l$OÌñæ Ð]lÆý‡§é^éÆý‡$ÅË$ iÆý‡~… ^ólçÜ$MøÐéÍ' A° ÐéÅRêÅ°…_¯]l
3. "ç³uý‡¯]l… MýS…sôæ ÌôæQ¯]l… çÜ$Ë$OÐðl¯]l O¯ðlç³#×æÅ…' 3) ç³uý‡¯]l… 4) ÌôæQ¯]l… 14. ѧéÅÆý‡$¦Ë ç³uý‡¯]l §øÚë˯]l$ çÜÑÐ]lÆý‡…V> "AÀ¯]lÐ]l †MýSP¯]l' ÐéÆð‡Ð]lÆý‡$?
A° õ³ÆöP¯]l² ѧéÅÐól™èl¢? 10. Ðé_M>À¯]lĶæ$…™ø´ër$ B…WM>À¯]lĶæ$… {MøyîlMýSÇ…_ ™ðlÍí³¯]l ÐéÆý‡$? 4) Oò³Ð]l±² 1) Ð]l$à™éà V>…«©
1) {º*¯]lÆŠæ 2) OÆð‡ºÆŠæ² MýS*yé E…yól VóSĶæ*˯]l$ HÐ]l$…sêÆý‡$? 1) Æý‡òÜÞÌŒæ 2) {º*¯]lÆŠæ 21. "ï܈ Ð]l$íßæâê gꆰ ™èl„ýS×æÐól$ E§ýl®Ç…^éÍ' 2) Æý‡Ò…{§ýl¯é£Šæ u>VýS*ÆŠæ
3) Ð]l*…sìæÝùÞÇ 4) {´ù»ñæÌŒæ 1) MýS£é VóSĶæ*Ë$ 2) AÀ¯]lĶæ$ VóSĶæ*Ë$ 3) Ððl$…hÌŒæ 4) OÆð‡ºÆŠæ² A¯ól ÐéMýSÅ…ÌZ E¯]l² §øçÙ… H¨? 3) {¸ë°Þ‹Ü »ôæMýS¯Œæ 4) òßæÆý‡¾ÆŠæt ÈyŠæ
4. "¯]lĶæ$¯]lÑ$†' H ç³uý‡¯é°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yýl$- 3) »êË VóSĶæ*Ë$ 4) ÕÔ¶æ$ VóSĶæ*Ë$ 15. "Æ>™èl ¯ólÆý‡Óyýl… A¯ól¨ ^éÌê MýSçÙtOÐðl$¯]l ^èlÆý‡Å' 1) ¿êÐ]l §øçÙ… 2) ¿êÚë §øçÙ… 34. „ýS$×æ² ç³uý‡¯]l… §éÓÆ> çÜÐ]l${VýS gêq¯]l çÜÐ]l¬-
™èl$…¨? 11. ѧéÅÆý‡$¦Ë A…§ýlOÐðl$¯]l §ýlçÜ*¢Ç° {´ëÐ]l*×îæMýS- A° õ³ÆöP¯]l² ѧéÅÐól™èl¢? 3) ÐéÅMýSÆý‡×æ §øçÙ… 4) AË…M>Æý‡ §øçÙ… ´ëÆý‡j¯]l, ¿êçÙOò³ A«¨M>Æý‡… çÜÐ]l$MýS*Æý‡$™èl$…§ýl-
1) „ýS$×æ² ç³uý‡¯]l… 2) ÑÝë¢Æý‡ ç³uý‡¯]l… Ç…^ól Ý뫧ýl¯é˯]l$ HÐ]l$…sêÆý‡$? 1) Ð]l*…sìæÝùÞÇ 2) OÆð‡ºÆŠæ² 22. gêq¯]l çÜÐ]l¬´ëÆý‡j¯]lMýS$ Eç³Äñæ*VýSç³yól ¿êÚë ° õ³ÆöP¯]l²ÐéÆý‡$?
3) Ð]l˜¯]l ç³uý‡¯]l… 4) {ç³M>Ô¶æ ç³uý‡¯]l… 1) °MýSçÙË$ 2) ^ðlMŠæÍ‹Üt 3) Ýët±ÏàÌŒæ 4) {º*¯]lÆŠæ O¯ðlç³#×æÅ…? 1) VöyýlÐ]lÇ¢ çÜ*Æý‡Å¯éÆ>Ķæ$×æ
5. ¿êÚë O¯ðlç³#×êÅË°²…sìæMîS {ç³£ýlÐ]l$ Ýù´ë¯]l… 3) Æó‡sìæ…VŠæ õÜPÌŒæ 4) Í…V>Ó¸ù¯Œæ 16. {ÔZ™èlË$ A¯]l$çÜÇ…^èlÌôæ¯]l…™èl ÐólVýS…V> 1) {ÔèæÐ]l×æ… 2) ¿êçÙ×æ… 2) òßæÆý‡¾ÆŠæt ÈyŠæ 3) G‹Ü.MðS. Ð]lÆý‡Ã
H¨? 12. ѧéÅÆý‡$¦ÌZÏ Ðé_MýS ^èlÆý‡Å¯]l$ ò³…´÷…¨…- Ð]l*sêÏyýlr… A¯ól¨ GÌê…sìæ §øçÙ…? 3) ç³uý‡¯]l… 4) ÌôæQ¯]l… 4) {¸ë°Þ‹Ü »ôæMýS¯Œæ
1) ¿êçÙ×æ… 2) ç³uý‡¯]l… ^èlyé°MìS Eç³MýSÇ…^ólÑ HÑ? 1) ¿êÐ]l§øçÙ… 2) çÜÐ]l$ÐólVýS Æ>íßæ™èlÅ… 23. "CÐ]l¬ÃVýS f§ýl$Ð]l° ¯øÆý‡$¯]l$... VýS$Ð]l$ÃÇ 35. „ýS$×æ² ç³uý‡¯]l {ç³Äñæ*f¯]l… H¨?
3) {ÔèæÐ]l×æ… 4) ÌôæQ¯]l… 1) »êË VóSĶæ*Ë$ (ÕÔ¶æ$ VóSĶæ*Ë$) 3) ¿êÚë§øçÙ… 4) E^éeÆý‡×æ §øçÙ… Ð]l$¯]l$ {§ýlÑÓ¯]lsìæt VýS$…rÆý‡ çÜ$Ð]l$¡!' A¯ól 1) Æý‡Ýë¯]l$¿¶æ*† 2) B¯]l…§é¯]l$¿¶æ*†
6. E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ »Z«¨çÜ$¢…sôæ Ñ…r* 2) AÀ¯]lĶæ$ VóSĶæ*Ë$ 17. ѧéÅÆý‡$¦Ë ÐéW…{¨Ä¶æ*ÌZÏ ÌZç³… E¯]l²- 糧ýlÅ…ÌZ H ¿êÚë O¯ðlç³#×æÅ {´ë«§é¯éÅ°² 3) ¿êçÙOò³ ç³r$t, A«¨M>Æý‡ Ý뫧ýl¯]l
A„ýSÆ>˯]l$ ^èl*yýlMýS$…yé A„ýSÆý‡ çÜÓÆý‡*´ë°² 3) MýS£éMýS£ýl¯]l… & ¯érMîSMýSÆý‡×æ… ç³#µyýl$ HÆý‡µyól §øÚëË$? MýSÑ ÑÐ]lÇ…^éyýl$? 4) Oò³Ð]l±²
VýS$Æý‡$¢^ólçÜ$MýS$…r* Æ>õÜ ÌôæQ¯]l…? 4) Oò³Ð]l±² 1) ¿êÐ]l §øÚëË$ 1) ¿êçÙ×æ… 2) ç³uý‡¯]l… 36. ѧéÅÆý‡$¦ÌZÏ ÑçÜ¢–™èl gêq¯]l çÜÐ]l¬´ëÆý‡j¯]lMýS$
1) §ýl–çÙt ÌôæQ¯]l… 2) EMýS¢ ÌôæQ¯]l… 13. JMýS ѧéÅǦ §éÔ¶æÆý‡¤ ¼Æý‡$§ýl$¯]l$ "MýSÑ 2) E^éeÆý‡×æ §øÚëË$ 3) {ÔèæÐ]l×æ… 4) ÌôæQ¯]l… Eç³Äñæ*VýSç³yól ç³uý‡¯]l… H¨?
24. E™èl¢Ð]l$ ç³uý‡¯]l… {ç³Äñæ*f¯]l… H¨? 1) Ð]l˜¯]l ç³uý‡¯]l… 2) „ýS$×æ² ç³uý‡¯]l…
VýS™èl…ÌZ AyìlW¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$ X™èl˯]l$ Ð]l¬…§ýl$V> Æ>Ƈ¬…^éÍ. D 糧ýlMøÔ¶æ…' ™èlĶæ*OÆð‡…¨. §é°² íܧýl®… ^ólíܯ]l 1) ÌZMýSgêq¯]l çÜÐ]l¬´ëÆý‡j¯]l 3) ÑÝë¢Æý‡ ç³uý‡¯]l… 4) OÐðlĶæ$MìS¢MýS ç³uý‡¯]l…
糧ýl®†° HÐ]l$° í³Ë$Ýë¢Æý‡$? ÐéÆð‡Ð]lÆý‡$? (yîlGïÜÞ & 2012) 2) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ ÑM>çÜ… 37. Ð]l$…yýl*MýSçœ#φ ç³uý‡¯é°² H ç³uý‡¯]l…ÌZ
1. ѧéÅË„>ÅË$ Ý뫨…^èlyé°MìS ѧéÅ- (GÌŒæ.í³. & 2012) 1) AĶæ$ŧólÐ]lÆý‡ M>âôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l# A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l 3) gêq¯]l ç܅糧ýl ÑçÜ¢Æý‡×æ ¿êVýS…V> õ³ÆöP…sêÆý‡$?
Ñ«§é¯]l…ÌZ ^ólÇa¯]l {ç³{MìSĶæ$ H¨? 1) B«§ýl$°MýS 糧ýl®† HÆý‡µyìl¯]l MýSÑ$sîæ 4) Oò³Ð]l±² 1) Ð]l˜¯]l ç³uý‡¯]l… 2) ÑÝë¢Æý‡ ç³uý‡¯]l…
(sñæsŒæ & 2012) 2) Ýë…{糧éƇ¬MýS 糧ýl®† 2) Ð]l…§ólÐ]l*™èlÆý‡… Æ>Ð]l$^èl…{§ýlÆ>Ð]l# 25. MýS£é 糧ýl®†° {ÔóæçÙtOÐðl$…¨V> õ³ÆöP¯]l² Ð]l$¯ø 3) B§ýlÆý‡Ø ç³uý‡¯]l… 4) „ýS$×æ² ç³uý‡¯]l…
1) Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l… 2) »Z«§ýl¯]l 3) A„ýSÆý‡ 糧ýl®† 4) Æý‡*ç³ Ýë§ýl–Ô¶æŠ糧ýl®† A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l HÆý‡µyìl¯]l MýSÑ$sîæ OÐðlgêq°MýS Ô>ç܈Ðól™èl¢ GÐ]lÆý‡$? 38. E´ë«§éÅĶæ¬Ë$ ´ëuý‡… ^ðlõ³µrç³#µyýl$ ^ólõÜ
3) A¿¶æÅçܯ]l… 4) »Z«§ýl¯é¿¶æÅçܯ]l {MìSĶæ$ 8. ^èl*_ Æ>™èlMýS$, Ðól$Ë$ º…† Æ>™èlMýS$ 3) ÐéÑÌêË Vø´ëËMýS–çÙ~Ķæ$Å A«§ýlÅ- 1) Ýët±ÏàÌŒæ 2) OÆð‡ºÆŠæ² ç³uý‡¯é°² HÐ]l$…sêÆý‡$?
2. "ÝëÐ]lÊíßæMýS ѧéÅ ÝûMýSÆ>ÅËMýS$ M>Ð]lÅ (JÆý‡Ð]lyìl) E¯]l² {糫§é¯]l ¿ôæ§ýl…? „ýS™èl¯]l HÆý‡µyìl¯]l MýSÑ$sîæ 3) Ð]l*…sìæÝùÞÇ 4) {º*¯]lÆŠæ 1) ÝëÐ]lÊíßæMýS ç³uý‡¯]l…
¿êçÙ ^é˧ýl$' A¯ól íܧ鮅™é°² {糆´ë- (GÌŒæ.í³. & 2012) 4) B^éÆý‡Å ™èl*Ð]l*sìæ §ö×æç³µ A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l 26. "¿êçÙ HMýS Ë„ýS×æ… E¯]l² Ð]lçÜ$¢Ð]l# M>§ýl$. A¨ 2) B§ýlÆý‡Ø ç³uý‡¯]l… 3) OÐðlĶæ$MìS¢MýS ç³uý‡¯]l…
¨…_¯]l ÐéÆð‡Ð]lÆý‡$? (sñæsŒæ & 2012) 1) çÜÓ™èl…{™èl ÌôæQ¯]l… M>MýS´ùÐ]lyýl… HÆý‡µyìl¯]l MýSÑ$sîæ çÜ…MìSÏçÙt §ýl–WÓçÙĶæ$…' A° õ³ÆöP¯]l² ÐéÆý‡$? 4) Ð]l$…yýl*MýSçœ#φ ç³uý‡¯]l…
1) VýS$Æý‡gêyýl A´ëµÆ>Ð]l# 2) ^èl*_ Æ>Ķæ$yýl… 13. ѧéÅÆý‡$¦ÌZÏ ¿êçÙ×êÀÐ]l–¨®™ø´ër$ 1) G‹Ü.MðS. MýS–çÙ~ÝëÓÑ$ 2) G‹Ü.MðS. Ð]lÆý‡Ã 39. ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ´ëuó‡Å™èlÆý‡ ç³#çÜ¢M>Ë$ ^èl§ýlÐ]lyé-
2) MýS…§ýl$MýS*Ç ÒÆó‡Ô¶æÍ…VýS… 3) M>Ë°È~† ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… çÜÓĶæ$…MýS–íÙ B™èlà ÑÔ>ÓçÜ…, ¯éĶæ$MýS™èlÓ 3) G¯Œæ. MýS–çÙ~ÝëÓÑ$ 4) 2, 3 °MìS Eç³MýSÇ…^ól ç³uý‡¯]l 糧ýl®†?
3) Ðól§ýl… Ðól…MýSrÆ>Ķæ$Ô>í܈ 4) A„ýSÆý‡ ç³ÇÐ]l*×æ… °Ä¶æ$™èl…V> Ë„ýS×ê˯]l$ AËÐ]lÇ^ól ´ùsîæ H¨? 27. A„ýSÆý‡ _{™é˯]l$ ^èl¨Ñ…^èlyýl… Ð]lËÏ Ñ§éÅ- 1) Ð]l˜¯]l ç³uý‡¯]l… 2) B§ýlÆý‡Ø ç³uý‡¯]l…
4) Wyýl$VýS$ Æ>Ð]lÊÃÇ¢ E…yýlr… (yîlGïÜÞ & 2012) Æý‡$¦ÌZÏ {糫§é¯]l…V> ò³…´÷…§ól ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… 3) ÑÝë¢Æý‡ ç³uý‡¯]l…
3. Ð]l¬QĶæ$…{™èl…ÌZ «§ýlÓ° ç³#sôæt Oò³ ¿êV>Ë- 9. ѧéÅ {ç³×êãMýS A…sôæ HÑ$sìæ? 1) çÜ…¿êçÙ×æ ´ùsîæ 2) Ð]lMýS¢–™èlÓ ´ùsîæ H¨? 4) ÝëÐ]lÊíßæMýS ç³uý‡¯]l…
¯]l$ HÐ]l$…sêÆý‡$? (sñæsŒæ & 2011) (yîlGïÜÞ & 2012) 3) ÐéÅçÜ Æý‡^èl¯]l ´ùsîæ 1) {ÔèæÐ]l×æ… 2) ç³uý‡¯]l…
1) {ç³Ä¶æ$™èl²… 2) hçßæÓ 1) ѧéÅçÜ…çܦ ºÄ¶æ$r °Æý‡Óíßæ…^ól 4) 糧ýlÅ ç³uý‡¯]l ´ùsîæ 3) ÌôæQ¯]l… 4) ¿êçÙ×æ… çÜÐ]l*«§é¯éË$
3) Ý릯]l… 4) MýSÆý‡×æ… M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë çÜÐ]lÊçßæ… 14. »Z«§ýl¯éMýS–™éÅ°MìS {´ë†ç³¨MýSË$V>, A¿¶æÅ- 28. {ç³M>Ô¶æ ç³uý‡¯]l… {ç³Äñæ*f¯]l… H¨?
1) 2 2) 4 3) 3 4) 3 5) 3
4. JMýSP VýS$MýSPÌZ JMóSÝëÇ E^èleÇ…^èlVýSÍVóS 2) ѧéÅçÜ…çܦÌZÏ °Æý‡Óíßæ…^ól çܯé°MìS Ýë„>ÅË$V> °Í^ól »Z«§ýl¯é 1) çܵçÙtOÐðl$¯]l E^éeÆý‡×æ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å…
6) 2 7) 4 8) 2 9) 1 10) 2
糧ýl çÜÐ]l¬§éĶæ*°² HÐ]l$…sêÆý‡$? M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë çÜÐ]lÊçßæ… Ë„>ÅË çÜ*„ýSà Æý‡*´ëË$ HÑ? 2) ^èlMýSP° ç³uý‡¯]l OÔðæÍ
11) 3 12) 4 13) 2 14) 3 15) 2
(sñæsŒæ & 2011) 3) ™èlÆý‡VýS† VýS¨ÌZ °Æý‡Óíßæ…^ól (yîlGïÜÞ & 2012) 3) ¿êÐ]lÝù¹Æý‡MýS ç³uý‡¯]l… 4) Oò³Ð]l±²
16) 3 17) 4 18) 4 19) 2 20) 4
1) ç³#ÆøVýSÐ]l$¯]l Ðé\æÃĶæ$ çÜÑ$† M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë çÜÐ]lÊçßæ… 1) Ðé{VýS*ç³, Íü™èlÆý‡*ç³ Ð]lÅMîS¢MýSÆý‡×æË$ 29. {ç³M>Ô¶æ ç³uý‡¯]l… A¯ól¨ H §ýlÔ¶æ ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$
21) 2 22) 3 23) 2 24) 4 25) 2
2) †ÆøVýSÐ]l$¯]l Ðé\æÃĶæ$ çÜÑ$† 4) ѧéÅçÜ…çܦ ÌZç³Ë, ºÄ¶æ$r °Æý‡Ó- 2) çܵïÙtMýSÆý‡×æË$ 3) ÑÐ]l–™èl Ë„>ÅË$ Eç³Äñæ*VýS…? 26) 4 27) 2 28) 4 29) 1 30) 3
3) ¯]lĶæ$¯]lÑ$† 4) Ðé\íæÆ íßæ…^ól M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë çÜÐ]lÊçßæ… 4) ÑÔóæçÙ Ë„>ÅË$ 1) {´ë£ýlÑ$MýS §ýlÔ¶æ 2) Ð]l*«§ýlÅÑ$MýS §ýlÔ¶æ
31) 4 32) 4 33) 3 34) 4 35) 4
5. ѧéÅÆý‡$¦Ë çÜ…ç³NÆý‡~ Ð]lÅMìS¢™éÓ°² AÀÐ]l–¨® 10. Ð]l˜üMýS ¿êçÙMýS$ íܦÆý‡™èlÓ… MýS͵…^ól¨? 15. {VýS…£éËĶæ*Ë$, ç³uý‡¯éËĶæ*ÌZÏ Ñgêq¯]l 3) E¯]l²™èl ´ëuý‡Ô>Ë §ýlÔ¶æ
36) 3 37) 2 38) 2 39) 3
^ólõܨ? (yîlGïÜÞ & 2012) ѯø§é°² ò³…^èl$MøÐ]lyé°MìS çÜÓĶæ$…MýS–íÙ- 4) MýSâêÔ>Ë §ýlÔ¶æ
1) ѧéÅ {ç³×êãMýS 2) ÐéÇÛMýS {ç³×êãMýS 1) Ðé_MýS… 2) ç³uý‡¯]l… ™ø ^ólõÜ ç³uý‡¯]l… H¨?
3) ´ëuý‡Å {ç³×êãMýS 3) ÌôæQ¯]l… 4) {ÔèæÐ]l×æ… (yîlGïÜÞ & 2012)
4) çÜçßæ´ëuý‡Å {ç³×êãMýS 11. Ððl¬§ýlr AçÜÐ]l${VýS…V> E…yìl {MýSÐ]l$…V> ç³Ç- 1) ÑÝë¢Æý‡ ç³uý‡¯]l…
Current Affairs Mobile App
6. EMýS¢ Æý‡^èl¯]l §éÓÆ> MìS…¨ ÐésìæÌZ H ¿êÚë ×ìæ† ^ðl…¨ ÑçܵçÙt ¿êÐé°² Ð]lÅMîS¢MýSÇ…^èlyé- 2) {ç³M>Ô¶æ ç³uý‡¯]l… 3) „ýS$×æ² ç³uý‡¯]l…
Updated Version
O¯ðlç³#×êÅ°² ò³…´÷…¨…^èlÐ]l^èl$a? °MìS ™øyýlµyól¨ H¨? (yîlGïÜÞ & 2012) 4) Ð]l$…yýl*MýSçœ#φ ç³uý‡¯]l… Daily, Weekly, Monthly Updates and Bit banks
(GÌŒæ.í³. & 2012) 1) çÜ…MóS™èl… 2) «§ýlÓ° çÜÐ]l*«§é¯éË$ Also Find
1) ¿êçÙ×æ… 2) {ÔèæÐ]l×æ… 3) àÐ]l¿êÐ]l… 4) ¿êçÙ General Essays, General Knowledge and Jobs
3) ÌôæQ¯]l… 4) ç³uý‡¯]l… 12. 1980ÌZ ™ðlË$VýS$ AM>yýlÒ$ "ç³Ç´ë˯é 1) 1 2) 4 3) 3 4) 4 5) 1
7. ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ ÌôæQ¯é°² ¯ólÆý‡µyé°MìS ¯éÅĶæ$糧ýl MøÔ¶æ…' íܧýl®… ^ólíÜ…¨. A…™èlMýS$ 6) 1 7) 1 8) 4 9) 4 10) 3 SAKSHI EDUCATION

™ðlË$VýS$ Ð]lÆ>~ÌZÏ §éW E¯]l² A¯ólMýS Æý‡M>Ë Ð]l¬…§ól 1963ÌZ JMýS "¯éÅĶæ$ ´ëÇ¿êíÙMýS 11) 4 12) 1 13) 2 14) 2 15) 1
www.sakshieducation.com
¯éÆŠ‡ÃÌZ ï³iyîl&sîæG…H Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$
Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ° Æ>gôæ…{§ýl¯]lVýSÆŠ‡ÌZ E¯]l² ¯ólçÙ¯]lÌŒæ AM>yýlÒ$ B‹œ A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ ÈòÜÆŠ‡a Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ(G¯ŒlH ç³…´ë-ÍÞ¯]l _Æý‡$¯éÐ]l* V
HBÆŠ‡G…:¯éÆŠ‡Ã).. Hyé¨ §ýl*Æý‡ ѧýlÅ ï³i yìl´÷ÏÐ]l* MøÆý‡$ÞÌZ {ç³ÐólÔ>°MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨.
❖ MøÆý‡$Þ: ï³i yìl´÷ÏÐ]l* C¯Œl sñæM>²Ëi Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ C¯Œl A{WMýSËaÆŠ‡(ï³iyîl&sîæG…H). ❖ Ð]lÅÐ]l«¨: Hyé¨.
Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl yðl‹ÜP,
❖ AÆý‡á™èlË$: A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü/ ÝùçÙÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü/ íœhMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü/ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ/ OÌñæ‹œ OòܯðlÞ‹Ü/ Ýë„ìS ¨¯]lç³{†MýS,
C…f±Ç…VŠS/ Ìê ÌZ yìl{X/ï³i. yìl{X AƇ¬™ól Æð‡…yólâ¶æÏ E§øÅV>¯]l$¿¶æÐ]lÐ]lÊ E…yéÍ. ÆøyŠl ¯]l…ºÆŠ‡&1, º…gêÆ>íßæÌŒæÞ,
❖ G…í³MýS: Ððl$ÇsŒæ(AMýSyýlÑ$MŠS+ {´÷òœçÙ¯]lÌŒæ) B«§éÆý‡…V> ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$…: Æý‡*.300.
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B‹œOÌñ毌l. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólÆý‡yé°MìS _Ð]lÇ ™ól©: íœ{ºÐ]lÇ 28, 2018. Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl&34. D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ
Ððl»ŒæOòÜsŒæ: naarm.org.in çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ
sakshieducation@gmail.com B¨ÐéÆý‡… 21-1-2018
íœhMýSÌŒæ OòܯŒæÞ(sîæG…)

º$Ìñæsìæ¯Œæ »ZÆŠæz BĶ欋٠MøÆý‡$ÞË$.. OÐðl§ýlÅ Ð]l–†¢ MðSÈÆŠæ OVðSyðl¯ŒæÞyéMýStÆŠ‡.AË$Ï Æ>Ð]l$Í…VýSĶæ$Å {糿¶æ$™èlÓ çßZÑ$Äñæ*
ÐO lð §ýlÅ MýSâêÔ>Ë & Æ>fÐ]l$…{yìl; Üï r$Ï: 50
{糿¶æ$™èlÓ çßZÑ$Äñæ* OÐðl§ýlÅ MýSâêÔ>Ë&MýSyýlç³; ïÜr$Ï: 30
L™éÞíßæMýS$ËMýS$ G…½½G‹Ü, ½yîlG‹ÜËMýS$
Æ>ïىĶæ$ çÜ…çÜP–™èl ѧéÅï³uý‡… G…{sñ毌lÞ sñæ‹ÜtÞ&2018 {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$…V> °Ë$çÜ$¢¯]l² MøÆý‡$ÞË$! ½G¯ŒlOÐðlG‹Ü
¯]l*ÅÉìlÎÏ, †Æý‡$糆ÌZ E¯]l² Ð]l$Ç.. Òsìæ MøçÜ… {ç³ÐólÔ>Ë$ GÌê »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ ¯ól^èl$Æø糆 A…yŠl Äñæ*WMŠS OòܯŒlÞ.. .
Ð]lÊyýl$ çÜ…çÜP–™èl °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$? Æ>Ķæ*ÍÞ¯]l {ç³ÐólÔ¶æ ç³È„ýS ½G¯ŒlOÐðlG‹Ü. {ç³fÌZÏ {ç³MýS–† OÐðl§ýlÅ… ç³rÏ ò³Æý‡$VýS$ ™èl$ ¯]l²
ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ*ÌZÏ ½Dyîl, AÐ]lV>çßæ¯]l M>Æý‡×æ…V> D MøÆý‡$Þ ç³NÇ¢^ólçÜ$MýS$¯]l² ѧéÅ-
G…Dyîl, ï³òßæ^Œlyîl MøÆý‡$ÞÌZÏ H¨? A° ѧéÅÆý‡$¦ÌZÏ çÜ…¨VýS®…. D Hyé¨ Æý‡$¦ËMýS$ E´ë«¨ AÐ]lM>Ô>Ë$ Ððl$Æý‡$VýSÐ]l#™éĶæ$° ^ðl´÷µ^èl$a.
{ç³ÐólÔ>ËMýS$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ BàÓ°çÜ*¢ (2018&19) ¯]l$…_ AYUSH (BĶ欋Ù& D MøÆý‡$Þ Æð‡…yýl$ ™ðlË$VýS$ Æ>Ú‰ëÌZÏ MýSÍí³ JMýS MýSâêÔ>
Æ>ïىĶæ$ çÜ…çÜP–™èl ѧéÅï³uý‡… BĶæ¬Æó‡Ó§ýl, Äñæ*V> A…yŠl ¯ól^èlÆø糆, ËÌZ¯ól A…§ýl$»êr$ÌZ E…¨. Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ° V>…«©
G…{sñ毌lÞ sñæ‹ÜtÞ&2018 {ç³MýSr¯]l ¯ól^èl$Æø糆MŠS Ððl$yìlMýSÌŒæ M>ÌôægŒæÌZ D MøÆý‡$Þ¯]l$ A¿¶æÅíÜ…
ÐðlË$Ð]lyìl…¨. Ķ欯é±, íܧýl®, çßZÑ$Äñæ*糆) MøÆý‡$ÞÌZÏ ^ö^èl$a. A…§ýl$»êr$ÌZ E…yól ïÜr$Ï 30.
❖ MøÆý‡$ÞË$&Ð]lÅÐ]l«¨: Õ„> Ô>í܈(½Dyîl)&Æð‡…yólâ¶æ$Ï; Õ„> B^éÆý‡Å(G… ïÜrÏ ¿¶æÈ¢MìS MýS*yé ±sŒæ&ĶæÊi ÝùPÆŠ‡
Ķ欯é±(½Ä¶æÊG…G‹Ü)
Dyîl)&Æð‡…yólâ¶æ$Ï; ѧéÅÐéÆý‡«¨ (ï³òßæ^Œlyîl)&Ð]lÊyólâ¶æ$Ï. ❖ AÆý‡á™èlË$: ™èlç³µ°çÜÇ M>¯]l$…¨. ©…™ø BĶ欋Ù
Õ„> Ô>ç܈MýS$.. MýS±çÜ… 50Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø MøÆý‡$ÞË L™éÞíßæMýS$Ë$ OòÜ™èl… ±sŒæ&ĶæÊi »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ Ä¶æ¬¯é± Ððl$yìlMýSÌŒæ OòܯŒlÞ.. ½Ä¶æÊ-
Ô>í܈/½H(çÜ…çÜP–™èl…)™ø´ër$ B^éÆý‡Å/G…H (çÜ…çÜP–™èl…); G…G‹Ü. D MøÆý‡$Þ Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ° VýSÐ]lÆý‡²Ððl$…sŒæ
Õ„> B^éÆý‡ÅMýS$... MýS±çÜ… 50Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø Õ„> G…{r¯ŒlÞÌZ ÑfĶæ$… Ý뫨…^éÍ. °gêÑ$Ķæ* sìæ½ M>ÌôægŒæÌZ Ð]l*{™èlÐól$ A…§ýl$»êr$ÌZ

BĶ欋٠MøÆý‡$ÞË$
Ô>í܈/½Dyîl(çÜ…çÜP–™èl »Z«§ýl¯]l) Ìôæ§é Ô>í܈/ ½H(çÜ…çÜP–™èl…) D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ.. BĶ欋٠E…¨. Ððl¬™èl…¢ Üï r$Ï 75. D MøÆý‡$Þ ³ç NÇ¢ ^ólÜí ¯]l ÐéÇMìS
™ø´ër$ B^éÆý‡Å/G…H(çÜ…çÜP–™èl…); ѧéÅÐéÆý‡«¨MìS... MýS±çÜ… MøÆý‡$ÞË Mö™èl¢ {ç³ÐólÔ¶æ Ñ«§é¯]l…, B MøÆý‡$ÞË™ø ï³i Ýë¦Æ‡¬ÌZ f¯]lÆý‡ÌŒæ Ððl$yìlíܯŒl, B»Œæ{òÜt{íÜtMŠSÞ A…yŠl
55Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø B^éÆý‡Å/Õ„> B^éÆý‡Å/ G…H(çÜ…çÜP–™èl…) ËÀ…^ól AÐ]lM>Ô>ËOò³ ÑÔóæÏçÙ×æ. OVðS¯]lM>Ëi, ¸ëÆý‡ÃM>Ëi, ÝùçÙÌŒæ A…yŠl {í³Ððl…sìæÐŒl
E¡¢Æý‡$~OÌñæ E…yéÍ. D MøÆý‡$ÞË ™èl$¨ çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡… ѧéÅÆý‡$¦Ë* Ððl$yìlíܯŒlËMýS$ çÜÇ™èl*VóS òܵçÙOÌñægôæçÙ¯]l$Ï E¯]l²™èl ѧýlÅ
AÆý‡$áÌôæ. GïÜÞ/GïÜt/K½ïÜ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Ð]l*Æý‡$PË Ô>™èl…ÌZ ç³Æý‡…V> A…§ýl$»êr$ÌZ E¯é²Æ‡¬.
5Ô>™èl… çÜyýlÍ…ç³# E…r$…¨. ѧéÅÐéÆý‡«¨MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$¯ól BĶ欋٠MøÆý‡$ÞË…sôæ Ô¶æËÅ™èl…{™èl Ð]l…sìæ MøÆý‡$ÞË$ VýSÐ]l$°MýS: Oò³¯]l õ³ÆöP¯]l² MýSâêÔ>ËË$, Üï rÏ çÜ…QÅ-
A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ çÜ…çÜP–™èl…/Gyýl$ÅMóSçÙ¯ŒlÌZ gôæBÆŠ‡G‹œ/¯ðlsŒæ/òÜÏsŒæ AÌZÏ糆 OÐðl§ýlÅ Ð]l–†¢ÌZ íܦÆý‡ç³yól…§ýl$MýS$ Ð]l*Æý‡Y….. A…§ýl$»êr$ÌZ E¯é²Æ‡¬. Ë$ VýS™èl Hyé¨(2017&18) Mú¯ðlÞÍ…VŠS çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ
E¡¢Æý‡$~OÌñæ E…sôæ ÐéÇMìS G…{sñ毌lÞ sñæ‹Üt ¯]l$…_ Ñ$¯]làƇ¬…ç³# G…½½G‹Ü. C§ólM>MýS$…yé §ýlÔ>»êªË$V> Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ ™ðlË$VýS$ Æ>Ú‰ëÌZÏ ½HG…G‹Ü Æð‡…yýl$ Æ>Ú‰ëË ÑÔ¶æÓ Ñ§éÅËĶæ*Ë$ õ³ÆöP¯]l² VýS×ê…-
E…r$…¨. ❖ Ð]lĶæ$çÜ$Þ: 2018, AMøtºÆŠ‡ 1 ¯ésìæMìS Õ„> Ô>çÜMˆ ýS$ Mö°² çÜ…{糧éĶæ$ OÐðl§ýlÅ È™èl$Ë$ Mö¯]lÝëVýS$™èl$¯é²Æ‡¬. MøÆý‡$ÞË$ A…¨çÜ$¢¯]l² MýSâêÔ>ËË$ M>Ë B«§éÆý‡…V>¯ól. Oò³¯]l õ³ÆöP¯]l² MýSâêÔ>ËË™ø´ër$
MýS±çÜ… 20 Hâ¶æ$Ï, Õ„> B^éÆý‡ÅMýS$ MýS±çÜ… 22 Hâ¶æ$Ï E…yéÍ. ÐésìæÌZ {糫§é¯]lOÐðl$¯]lÑ.. BĶæ¬Æó‡Ó§ýl…, Ð]l$Æø ¯éË$VýS$ {ò³Ð• ólr$ MýSâêÔ>ËË$ MýS*yé E¯é²Æ‡¬.
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$…: Æý‡*.1,200. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌l. çßZÑ$Äñæ*糆, Ķ欯é°, ¯ól^èl$Æø糆. Òsìæ° ™ðlË…V>×æ D Hyé¨ Mú¯ðlÞÍ…VŠS Üç Ð]l$Ķæ*°MìS D Üï rÏ Üç …QÅ,
❖ _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça 10, 2018. çÜ…„ìSç³¢…V> BĶ欋٠MøÆý‡$ÞË$V> õ³ÆöP…r$¯é²Æý‡$. ● yéMýStÆŠ‡.¼.BÆŠ‡.MðS.BÆŠ‡. {糿¶æ$™èlÓ M>ÌôægŒæË çÜ…QÅÌZ Ð]l*Æý‡$µË$ E…yö^èl$a.
❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæÞæ: rsvidyapeetha.ac.in , CsîæÐ]lË M>Ë…ÌZ D OÐðl§ýlÅ Ñ«§é¯éË ç³rÏ {ç³fÌZÏ BĶæ¬Æó‡Ó§ýl MýSâêÔ>Ë&Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl; ïÜr$Ï: 50 ¿¶æÈ¢ {ç³{MìSĶæ$ CÌê
www.sanskrit.nic.in, www.slbsrsv.ac.in B§ýlÆý‡×æ ò³Æý‡$VýS$™èl$¯]l² ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ gê¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ, ● A¯]l…™èl ËMìSÿ {糿¶æ$™èlÓ BĶæ¬Æó‡Ó§ýl MýSâêÔ>Ë& Ð]lÆý‡…VýSÌŒæ;
Æ>Ú‰ëË Ýë¦Æ‡¬ÌZ {糿¶æ$™éÓË$ {ç³™ólÅMýS Ô>Q˯]l$ Üï r$Ï 50 Ð]l¬…§ýl$V> ±sŒæ&ÝùPÆŠ‡ B«§éÆý‡…V>
IIsîæ ÉìlÎÏÌZ 64 RêäË$ OòÜ™èl… ¯ðlËMöË$µ™èl$…yýlr… ÑÔóæçÙ…. B…{«§ýl{糧ólÔŒ G…½½G‹Ü, ½yîlG‹Ü MøÆý‡$ÞË ïÜr$Ï
¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ° C…yìlĶæ$¯Œl Ñ$¯]làƇ¬…ç³#Ìôæ§ýl$ ¿¶æÈ¢ ^ólÝë¢Æ‡ý $. B ™èlÆ>Ó™èl BĶ欋Ù
C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ sñæM>²Ëi ● yéMýStÆŠ‡.G¯Œl.BÆŠ‡.G‹Ü. 糿¶æ$™èlÓ BĶæ¬Æó‡Ó§ýl MøÆý‡$ÞË ¿¶æÈ¢MìS {ç³™ólÅMýS ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
(IIsîæ).. ÑÑ«§ýl Ñ¿êV>ÌZÏ° 2018& 19 ¯]l$…_ BĶ欋٠MøÆý‡$ÞÌZÏ {ç³ÐólÔ>°² MýSâêÔ>Ë&ÑfĶæ$Ðéyýl; ïÜr$Ï: 30 Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æý‡$. ±sŒæ& ĶæÊi ÝùPÆŠ‡
64 {VýS*‹³ "¼', "íÜ' MóSrWÈ ±sŒæ&ĶæÊi ÝùPÆŠ‡ B«§éÆý‡…V>¯ól ^ólç³sêtË° ● G‹ÜÒ BĶæ¬Æó‡Ó¨MŠS MýSâêÔ>Ë & †Æý‡$糆; Ü ï r$Ï: 40 ´÷…¨¯]l ѧéÅÆý‡$¦Ë$ B ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒlMýS$
´ùçÜ$tË ¿¶æÈ¢MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. ÐéçÜ¢Ðé°MìS VýS™ólyé¨(2017&18) ™ðlË$- ½òßæ^ŒlG…G‹Ü A¯]l$VýS$×æ…V> §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$…sôæ.. ÐéÆý‡$ ´÷…¨¯]l
MøÆý‡$™ø…¨. VýS$ Æ>Ú‰ëÌZÏ° Æð‡…yýl$ OÐðl§ýlÅ ÑÔ¶æÓ Ñ§éÅËĶæ*Ë$ ±sŒæ&- Æ>Å…MýS$ B«§éÆý‡…V> °È~™èl ™ól©ÌZÏ çÜÇtíœMðSsŒæ
❖ ´ùçÜ$t&RêäË$: þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ ĶæÊi Ððl$ÇsŒæ B«§éÆý‡…V>¯ól BĶ欋٠MøÆý‡$ÞË ïÜrÏ Ððl$yìlMýSÌŒæ MðSÈÆŠ‡ L™éÞíßæMýS$ËMýS$ Ð]l$Æø {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$ ÐðlÇíœMóSçÙ¯Œl °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. D {ç³{MìSĶæ$ ç³NÇ¢
AMú…sŒæÞ BïœçÜÆŠ‡&2, ïܰĶæ$ÆŠ‡ ¿¶æÈ¢ ^ólç³sêtƇ¬. ç³Ë$ C™èlÆý‡ Æ>Ú‰ëË$ Ð]l*{™èl… VýS™ólyé- MøÆý‡$Þ.. »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ çßZÑ$Äñæ*糆MŠS Ððl$yìlíܯŒl(½òßæ^Œl ^ólçÜ$MýS$¯]l² ѧéÅÆý‡$¦Ë$ Ððl»Œæ Bç³Û¯ŒlÞ G…{sîæ
OÌñæ{ºÈ C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯Œl AíÜòÜt…sŒæ&1, AíÜòÜt…sŒæ òÜMýS*ÅÇsîæ ¨ ±sŒæ ¯]l$…_ Ñ$¯]làƇ¬…ç³# ´÷…§éƇ¬. D G…G‹Ü). CsîæÐ]lË M>Ë…ÌZ Mö°² ÐéÅ«§ýl$ËMýS$ çßZÑ$Äñæ* ^ólĶæ*ÍÞ E…r$…¨. _Ð]lÆý‡V> ѧéÅÆý‡$¦Ë$
BïœçÜÆŠ‡&2, þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ sñæMìS²MýSÌŒæ çÜ*ç³Ç…sñæ…yðl…sŒæ&1, MóSÆŠ‡sôæMýSÆŠ‡ çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡… ¯]l$…_ Ð]l*{™èl… ±sŒæ™ø¯ól BĶ欋٠ïÜrÏ OÐðl§ýlÅ…OÐðlç³# §ýl–íÙt ÝëÇçÜ$¢¯]l² ÆøVýS$Ë çÜ…QÅ ò³ÇW…¨. §é… ™ø Ððl»Œæ Bç³Û¯ŒlÞ G…{sîæ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ õ³ÆöP¯]l²
MýSÐŒl$ Ðól$¯ólfÆŠ‡&1, Ððl$‹Ü Ðól$¯ólfÆŠ‡&5, MóSÆŠ‡sôæMýSÆŠ‡&3, òÜMýS*ÅÇsîæ ¿¶æÈ¢ A¯ól °º…«§ýl¯]l ™èlç³µ°çÜÇ ^ólÔ>Æý‡$. VýS™ólyé¨ D MøÆý‡$ÞMýS$ MýS*yé B§ýlÆý‡×æ ò³Æý‡$VýS$™ø…¨. MðSÈÆŠ‡ ç³Æý‡…V> ¯]l* {´ë£ýlÐ]l*ÅË$, ïÜrÏ çÜ…QÅ, ÐéÆý‡$ ´÷…¨¯]l
C¯ŒlòܵMýStÆŠ‡&7, AíÜòÜt…sŒæ MóSÆŠ‡sôæMýSÆŠ‡&6, AíÜòÜt…sŒæ Ððl$‹Ü °Æý‡Óíßæ…_¯]l Mú¯ðlÞÍ…VŠS {ç³M>Æý‡…& M>…í³sñæ…sŒæ M>ÆöµÆó‡sŒæ Æý‡*ç³# çÜ…™èlÇ…^èl$MýS$…sZ…¨. AƇ¬§ýl$¯]l²Æó‡â¶æÏ ´ër$ Æ>Å…MýS$ B«§éÆý‡…V>... MøÆý‡$Þ, M>ÌôægŒæ
Ðól$¯ólfÆŠ‡&3, þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ AíÜòÜt…sŒæ&33(Ayìlð{õÜtçÙ¯Œl&24+ A£éÇsîæ ç³Ç«¨ÌZ.. ™ðlË…V>×æÌZ 580 ïÜr$Ï, E…yól D MøÆý‡$Þ ç³NÇ¢ ^ólíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl ½òßæ^ŒlG…G‹ÜÌZ ¯]l* ï³i AÌêsŒæÐðl$…sŒæ ^ólÝë¢Æý‡$. BĶ欋٠MøÆý‡$ÞÌZÏ
AMú…sŒæÞ&9). ❖ Ðól™èl¯]l {Ôóæ×ìæ: þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ AíÜòÜt…sŒæ, AíÜòÜt…sŒæ B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ 200 ïÜr$Ï A…§ýl$»êr$ÌZ E¯é²Æ‡¬. MøÆý‡$ÞË$ A…§ýl$»êr$ÌZ E¯é²Æ‡¬. çßZÑ$Äñæ*糆MŠS íœÌêçÜïœ, G&MóSrWÈ Ñ«§é¯]l… AÐ]l$ËÐ]l#™ø…¨. A…sôæ..
Ððl$‹Ü Ðól$¯ólfÆŠ‡, AíÜòÜt…sŒæ MóSÆŠ‡sôæMýSÆŠ‡, òÜMýS*ÅÇsîæ C¯ŒlòܵMýStÆŠ‡ gê¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ BĶæÊ‹Ù MøÆý‡$ÞË ïÜrÏ çÜ…QÅ Ððl$sîæÇĶæ* Ððl$yìlM> Ð]l…sìæ òܵçÙOÌñægôæçÙ¯]lÏËÌZ ï³i ^ólÄñæ¬^èl$a. {ò³•Ðólr$ C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæËÌZ° Ððl¬™èl¢… ïÜrÏÌZ
´ùçÜ$tËMýS$ Æý‡*.5,200&Æý‡*.20,200; Ñ$Wͯ]l ´ùçÜ$tËMýS$ §é§éç³# 36 ÐólË Ð]lÆý‡MýS$ E…¨. ™ðlË$VýS$ Æ>Ú‰ëÌZÏ A…§ýl$»êr$ÌZ E¯]l² ½òßæ^ŒlG…G‹Ü 50Ô>™èl… ïÜrϯ]l$ Ð]l*{™èlÐól$ M>…í³sñæ…sŒæ A£éÇsîæ
Æý‡*.9,300&34,800. ´ùçÜ$t¯]l$ ºsìæt {VóSyŠl õ³ E…r$…¨. BĶ欋٠MøÆý‡$ÞË$.. ÑÐ]lÆ>Ë$ õ³Æý‡$™ø G&MóSrWÈ ç³Ç«¨ÌZ Kò³¯Œl Mú¯ðlÞÍ…VŠS
❖ AÆý‡á™èlË$: çÜ…º…«¨™èl ´ùçÜ$tË$, Ñ¿êV>˯]l$ A¯]l$çÜÇ…_
MýSâêÔ>ËË$, ïÜr$Ï ÑÐ]lÆ>Ë$.. °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. Ñ$VýS™é 50Ô>™èl… ïÜrϯ]l$
G…M>ÐŒl$/ ½M>ÐŒl$/ G….OÌñæ{ºÈ OòܯŒlÞ/Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ yìl{X/ ï³i ½HG…G‹Ü: ½HG…G‹Ü... ™ðlË…V>×æ BĶæ* Ķæ*fÐ]l*¯éÅË$ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ
yìl´÷ÏÐ]l*/ {V>yýl$ÅÄôæ$çÙ¯Œl. AÌêVóS °º…«§ýl¯]lË Ðól$Æý‡ Ð]l*Æý‡$PË »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ BĶæ¬Æó‡Ó¨MŠS ● gôæG‹Üï³G‹Ü {糿¶æ$™èlÓ çßZÑ$Äñæ* OÐðl§ýlÅ MýSâêÔ>Ë & Møsê, G¯ŒlBÆŠ‡I Møsê õ³Æý‡$™ø ¿¶æÈ¢
Ô>™èl…, E§øÅV>¯]l$¿¶æÐ]l…, Osñæí³…VŠS, MýS…ç³NÅrÆŠ‡ A…Ô>ÌZÏ Ððl$yìlíܯŒl A…yŠl çÜÆý‡jÈ. C¨ OÐðl§ýlÅ Oòßæ§éÆ>»ê§Šl; Üï r$Ï: 100 ● gôæIG…G‹Ü {糿¶æ$™èlÓ ^ólçÜ$MýS$…sêƇ¬.
O¯ðlç³#×æÅ… E…yéÍ. ❖ G…í³MýS: Æ>™èlç³È„ýS, {sôæyŠl sñæ‹Üt/MýS…ç³NÅrÆŠ‡ Ð]l–†¢° Ë„ýSÅ…V> ^ólçÜ$MýS$¯]l² çßZÑ$Äñæ* OÐðl§ýlÅ MýSâêÔ>Ë &
sñæÜ‹ .t ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$…V> Ô¶æ…Úë»ê§Šl; ïÜr$Ï: 100 ±sŒæ&Ððl$ÇsŒæ™ø¯ól AƇ¬™ól... BĶ欋٠MøÆý‡$ÞË L™éÞíßæMýS$Ë$
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$…: Æý‡*.50; GïÜÞ/GïÜt/¨ÐéÅ…VýS MóSrWÈËMýS$ ïœk °Ë$çÜ$¢¯]l² MøÆý‡$Þ. MøÆý‡$Þ Ð]lÅÐ]l«¨ I§ýl$¯]l²Æó‡â¶æ$Ï. ● G…G¯ŒlBÆŠ‡ çßZÑ$Äñæ* OÐðl§ýlÅ VýS™ólyé¨ ±sŒæ Ððl$ÇsŒæ B«§éÆý‡…V> Òsìæ° {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$ MøÆý‡$ÞË$V>
Ìôæ§ýl$. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$Mö° G…½½G‹ÜÌZ Ð]l*¨ÇV>¯ól A¯érÒ$, íœhÄýæ*Ëi, MýSâêÔ>Ë&çÜ…V>Æð‡yìlz; ïÜr$Ï: 50 BĶ欋٠MøÆý‡$ÞË ïÜrÏ ¿¶æÈ¢MìS Mú¯ðlÞÍ…VŠS ¿êÑ…^èlMýS$…yé.. ™èlÐ]l$ MðSÈÆŠ‡MýS$ Ð]l¬QÅ
§ýlÆý‡RêçÜ$¢ àÆŠ‡zM>ï³ {í³…rÐ]l#sŒæMýS$ çÜ…º…«¨™èl {«§ýl$Ð]lç³{™éË ¯]lMýSâ¶æ$Ï ò³yìlÄýæ*{sìæMŠSÞ, f¯]lÆý‡ÌŒæ Ððl$yìlíܯŒl Ð]l…sìæ ● çßæ…çÜ çßZÑ$Äñæ* ÐO ðl§ýlÅ MýSâêÔ>Ë & 100 °Æý‡Óíßæ…^é…. BĶ欋٠MøÆý‡$ÞËMýS$ CsîæÐ]lË MøÆý‡$ÞË$V> ¿êÑ…_ Ayýl$VýS$ ÐólõÜ¢ Ð]l$Ç…™èl
f™èl^ólíÜ VýSyýl$Ð]l#ÌZV> ç³…´ëÍ. çÜ»ñæjMýS$tË$…sêƇ¬. ½HG…G‹Ü ç³NÇ¢ ^ólíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl B…{«§ýl{糧ólÔŒ M>Ë…ÌZ ѧéÅÆý‡$¦Ë ¯]l$…_ B§ýlÆý‡×æ Ððl$Æý‡$OVðS¯]l ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a.
❖ B¯ŒlOÌñ毌l §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ ™ól©: f¯]lÐ]lÇ 30, 2018. G…yîl Ýë¦Æ‡¬ÌZ BĶæ¬Æó‡Ó§ýl, G…G‹Ü&BĶæ¬Æó‡Ó§ýl ò³Æý‡$VýS$™ø…¨. §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$¯ól ÐéÇ & yéMýStÆŠ‡. ¼.MýSÆý‡$×êMýSÆŠ‡ Æð‡yìlz,
❖ àÆŠ‡zM>ï³ ^ólÆý‡yé°MìS _Ð]lÇ ™ól©: íœ{ºÐ]lÇ 7, 2018. MøÆý‡$ÞË$ ^èl§ýlÐö^èl$a. AÌZÏ糆ÌZ f¯]lÆý‡ÌŒæ Ððl$yìlíܯŒlMýS$ ● yéMýStÆŠ‡.VýS$Æý‡$Æ>gŒæ {糿¶æ$™èlÓ çßZÑ$Äñæ* çÜ…QÅ {糆Äôæ$sê ò³Æý‡$VýS$™ø…¨. OÐðl‹Ü b鯌lÞËÆŠ‡, MóSG¯ŒlBÆŠ‡Ä¶æÊòßæ^ŒlG‹Ü
❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.iitd.ac.in çÜÇ™èl*VóS M>Ķæ$ _MìS™èlÞ, f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜÆý‡jÈMìS çÜÇ™èl*VóS MýSâêÔ>Ë&VýS$yìlÐéyýl; ïÜr$Ï: 40

"«§ýl¯]l… Ð]lÊË… C§ýl… fVýS™Œæ'


§« ýl¯]l… D fVýS™èl$¢MSì ç³#¯é¨. ©° MøçÜ… Ð]l$°íÙ ³ç yól ™èl³ç ¯]l
^èl*õÜ¢, «§ýl¯]lÐól$ {ç³ç³…^é°² Ô>íÜÝù¢…§ýl¯]lyýl…ÌZ A†Ô¶æÄñæ*MìS¢
Ìôæ§ýl$. íÜ…«§ýl$¯éVýSÇMýS™èl ¯]l$…_ ¯ólsìæ MýS…ç³NÅrÆŠæ Ķæ¬VýS… Ð]lÆý‡MýS$
«§ýl¯]l… ™èl¯]l Æý‡*´ë˯]l$ Ð]l*Æý‡$aMýS$…r* Ð]lÝù¢…¨. ç³ÇÐ]lÆý‡¢MýS…
¯]l$…_ yìlhrÌŒæ Ð]lÆý‡¢MýS… (yìlhrÌŒæ ^ðlÍÏ…ç³#Ë$) Ð]lÆý‡MýS$ G¯ø²
Æý‡*´ëÌZÏ Ð]l$°íÙ AÐ]lçÜÆ>˯]l$ ¡Æý‡$çÜ*¢ Ð]lÝù¢…¨. AÌêVóS ¯ólsìæ
yìlhrÌŒæ Ķæ¬VýS…ÌZ yýlº$¾MìSl Æý‡*´ë…™èlÆý‡Ðól$ D {MìS´ùt MýSÆð‡±Þ
(VýS$ç³¢ {§ýlÐ]lÅ…) /Ð]lÆý‡$aÐ]lÌŒæ MýSÆð‡±Þ . CÑ ¿o†MýS Æý‡*ç³…ÌZ
VýS$ç³¢ {§ýlÐ]lÅ… CsîæÐ]lË MóS…{§ýl BǦMýSÐ]l$…{†
f´ë¯Œæ: Ð]lçÜ$¢õÜÐ]lË {MýSĶæ$ Ñ{MýSĶæ*ËMýS$ ¼sŒæ

¼sŒæM>Ƈ¬¯ŒæÞ "GË{M>t°MŠæ ´ù…h ç³£ýlMýS…'V>


™èlĶæ*Æý‡Ð]l#™éÄñæ*Ððl*¯]l° ÐéÅRêÅ°…^èlyýl…,
M>Ƈ¬¯Œæ˯]l$ Ððl_a…^èlÐ]l^èla°
{ç³MýSsìæ…_¯]l Ððl¬§ýlsìæ §ólÔ¶æ….
Ððl°kÌê: CMýSPyýl ò³{sZ A¯ól

BÆŠæ½I 2013 ¯]l$…_l {MìS´ùt MýSÆð‡±ÞOò³ °çœ*ò³rtyýl…, ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œ


^èlrtº§ýl®… M>§ýl° çܵçÙt… ^ólĶæ$yýl…™ø ¼sŒæ
Mö™èl¢ {MìS´ùt MýSÆð‡±Þ° CsîæÐ]lÌôæ
¡çÜ$Mö^éaÆý‡$.
æ ÑË$Ð]lÌZ
Ð]l*Æý‡$µË$
Ķæ$° òßæ^èlaÇÝù¢…¨. ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæË õ³Çr fÇVóS Ððl*Ýë˯]l$
°ÐéÇ…^èlyé°MìS ÑÑ«§ýl {糿¶æ$™èlÓ Ñ¿êV>Ë$ Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨V>
Ƈ¬. »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$, ÉìlÎÏ, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ, Mö_a, VýS$ÆŠæ{V>ÐŒl$™ø çÜà
Ððl¬™èl¢… 9 {糧« é¯]l ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ GMóSe…iÌZÏ B§éĶæ$ 糯]l$²
Ô>Q Üç Æó‡ÓË$ °Æý‡Óíßæ…_, Ðésìæ ÌêÐé§ólÒË$ fÇõ³ ÐéÇ B¯]l
Ðéâ¶æ$Ï MýS¯]l$MøPÐ]lyé°MìS {ç³Ä¶æ$†²… _…¨. ÇfÆý‡$Ó»êÅ…MŠæ, òܽ
Ð]l…sìæ‡ {糿¶æ$™èlÓ Ñ¿êV>Ë$ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ Ððl*ÝëË °Æø«§é°MìS
™èlÓÆý‡ÌZ¯ól °Ä¶æ$Ð]l$ °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…^ól AÐ]lM>Ô¶æ… E…¨.
Ð]l$ÆøOÐðlç³# ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæË §éÓÆ> ¯]lËÏ«§ýl¯é°² OÐðlsŒæÐ]l$±V> Ð]l*
ËÀ…^èlÐ]l#. Òsìæ° B¯ŒæOÌñ毌æÌZ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ B¯ŒæOÌñæ¯Œæ §éÓÆ>¯ól 2009ÌZ ¼sŒæ Æý‡$aMýS$° 糯]l$² GVýSÐól™èlË$ ò³ÇW´ù™éÆý‡° MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ…
º¨Î ^ólĶæ*Í. CMýSPyýl CsîæÐ]lË Ð]l$¯]l… ™èlÆý‡^èl* Ñ…r$¯]l² ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæÞ/{MìS´ùt MýSÆð‡±Þ /Ð]lÆý‡$aÐ]lÌŒæ MýSÆð‡±ÞOò³ çÜÆý‡Ó{™é M>Ƈ¬¯Œæ ÑË$Ð]l A¯]l$Ð]l*°Ýù¢…¨. E{VýSÐé§ýl$Ë$, BĶ欫§ýl, Ð]l*§ýlMýS {§ýlÐ]lÅ ÐéÅ
M>Ƈ¬¯ŒæÞ (yìlhrÌŒæ º…V>Æý‡…)¨ MîSËMýS ´ë{™èl. D ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæË ^èlÆý‡a fÆý‡$VýS$™ø…¨. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ {MìS´ùt MýSÆð‡±Þ AÐðl$ÇM> òÜ…sŒæ ´ëÆý‡$Ë$ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯]lÏÌZMìS {ç³ÐólÕÝë¢Æý‡± B…§øâ¶æ¯]l ^ðl…§ýl$™ø…
ÌêÐé§ólÒË$ »êÏMŠæ ^ðlƇ¬¯Œæ sñæM>²Ëi Ò$§ýl B«§éÆý‡ç³yìl ÑË$Ð]l MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l. ¨. yìlhrÌŒæ A„ýSÆ>çÜÅ™èl 27%l E¯]l² Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ…ÌZ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ
fÆý‡$VýS$™éƇ¬. ^èlÇ{™èl, Ñç³×ìæÌZMìS Ð]l_a¯]l Ñ«§é¯]l…, Ðésìæ Ð]lËÏ MýSÍVóS A¯]l…™èlÆý‡…l 2011ÌZ Ð]l…sìæ çÜ…MìSÏçÙt Ýë…MóS†MýS™èl˯]l$ AÆý‡¦… ^ólçÜ$Mö¯ól ÐéÆý‡$ ™èlMýS$PÐ]l.
»êÏMŠæ ^ðlƇ¬¯Œæ sñæM>²Ëi Ìê¿¶æ ¯]lÚëtË$, Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ…ÌZ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæÞ yéËÆŠæ Ýë¦Æ‡¬MìS ^ólÇ…¨.
2018, f¯]lÐ]lÇÌZS 1 ¼sŒæ
¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæËOò³ BçÜMìS¢MìS M>Æý‡×êË$
C¨ †Æý‡çÜPÇ…^èlyé°MìS ÒÌôæÏ° çÜÇMö™èl¢ B¯ŒæOÌñ毌æ BÑçÙPÆý‡×æ. ™égê ç³Çíܦ† VýS$Ç…_ M>Ƈ¬¯Œæ ÑË$Ð]l 14,850 ● íÙM>Vø Ð]l*Æð‡P…OsñæÌŒæ GMóSe…i (íÜG…D) {VýS*ç³# ¯é‹ÜyéMŠæ
©°² "çÜ™øíÙ¯]lMýSÐðl¬™ø' A¯ól Ð]lÅMìS¢ BÌZ^èl¯]lV> ¿êÑÝë¢Æý‡$. D
Ýë…MóS†MýS™èl yìlhrÌŒæ çÜÐ]l*^éÆ>°² C™èlÆý‡$Ë™ø ç³…^èl$MøÐ]l-
™ðlË$çÜ$MýS$…§é…... yéËÆý‡$Ï. {ç³çÜ$¢™èl… Ð]l$¯]l MýSÆð
±ÞÌZ JMýS ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ ÑË$Ð]l
¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæMýS$ çœNÅ^èlÆŠæ {sôæyìl…VŠæ¯]l$ {´ëÆý‡…ÀÝë¢Ä¶æ$°
{ç³MýSsìæ…^èlyýl….● òßæÆŠæt j眅yŠæÞ, AòÜsŒæ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ Ìê…sìæ
yé°MìS A¯]l$Ð]l$† CçÜ*¢¯ól, C™èlÆý‡$Ë$ †Æý‡çÜPÇ…^èlyé°MìS §é§éç³# 8Ë„ýSË$. ™égêV> Ð]lÅÐ]lçܦ- çÜ…{糧éĶæ$ Ð]l$§ýl$ç³Æý‡Ï¯]l$…_ B§ýlÆý‡×æ ò³Æý‡$VýS$™èl$…yýlr….
ÒÌôæÏMýS$…yé ^ólçÜ$¢…¨. ©° §éÓÆ> ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæË$, C™èlÆý‡ yìlhr OÐðl$°…VŠæ CÌê ¼sŒæ M>Ƈ¬¯]lÏ VýS$Ç¢…ç³#
f¯]lÆý‡ÌŒ GõÜÞ ÌZ A…§ýl$»êr$ÌZ E¯]l²l ¼sŒæ ● ¼sŒæM>Ƈ¬¯Œæ §éÓÆ> ^ðlÍÏ…ç³#ËMýS$ ÒË$ MýS͵çÜ$¢¯]l² B¯ŒæOÌñ毌æ,
ÌŒæ MýSÆð‡±ÞË ÌêÐé§ólÒË$ fÆý‡$VýS$™èl$¯]l²r$Ï °ç³#×æ$Ë A…^èl¯é. M>Ƈ¬¯ŒæË Ððl¬™èl¢… ÑË$Ð]l 19000 B‹œOÌñ毌æ Ñ{MýSĶæ$ MóS…{§éË çÜ…QÅ ò³Æý‡$VýS$™èl$…yýlr….
D sñæM>²ËiÌZ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ ÌêÐé§ólÒ˯]l$ ÐéÅÌñæsŒæ ¼sŒæM>Ƈ¬¯ŒæË E™èlµ†¢° OÐðl$°…VŠæ A…sêÆý‡$. ©°Ð]lËÏ {ç³ç³…^èlÐéÅç³¢…V> ^éÌê §ólÔ>ÌZÏ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯]lÏ MørÏ yéËÆý‡Ï° A…^èl¯é. ¿êÆý‡™èl MýSÆð‡±ÞÌZ A¨ ● ¼sŒæM>Ƈ¬¯]lÏ §éÓÆ> ¯]lËÏ«§ýl¯é°² ^èlrtº§ýl® Æý‡*ç³…ÌZMìS
Æý‡*ç³…ÌZ Ð]l*{™èlÐól$ A¯]l$Ð]l$†Ýë¢Æý‡$. Mö™èl¢ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæË$ çÜ–íÙt…^èlºyýl™éƇ¬. Dæ {ç³{MìSĶæ$ÌZ {´ë^èl$Æý‡Å… ò³ÇW…¨. Mö°² §ólÔ>Ë$ ^èlsêtË$ MýS*yé ^ólÔ>Ƈ¬. Æý‡*.12 Ë„ýSË Mør$Ï. Ð]l*Æý‡$aMøÐéË° A¯]l$MøÐ]lyýl…. ● ^èlrtº§ýl®…V> ^ðlÍÏ…^éÍÞ¯]l
E§éçßæÆý‡×æMýS$ JMýS Ð]lÅMìS¢ ™èl¯]l ÐéÌñæsŒæ ¯]l$…_ ¼sŒæ ¿êVýS…V> AÌêYÇ«£ýlÐŒl$MýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l çÜ…MìSÏçÙt çÜÒ$MýSÆý‡×ê- AÐðl$ÇM>: {ç³ç³…^èl…ÌZ GMýSPyé Ìôæ° Ñ«§ýl…V> íÜÍM>¯Œæ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ& ÝëtMŠæ GMóSÞe…gŒæË$ 糯]l$² GVýSÐól™èl ^ólĶæ*˯]l$MøÐ]lyýl….
M>Ƈ¬¯ŒæË Æý‡*ç³…ÌZ Ð]l*Æð‡PsŒæ ÌêÐé§ólÒË$ ˯]l$ ç³ÇçÙPÇ…^éÍÞ E…r$…¨. {糆çœË…V> Mö™èl¢ ÐéÅÎÌZ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ ĶæÊfÆý‡$Ï A«¨MýS…V> E¯é²Æý‡$. CMýSPyýl ¿¶æÑçÙÅ™ŒæÌZ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ¯]l$ A«¨M>ÇMýS…V>
°Æý‡Óíßæ…^éË…sôæ ™öË$™èl JMýS A¿¶æÅÆý‡¦¯]l ç³…´ëÍ. D ¼sŒæM>Ƈ¬¯ŒæË$ A…§ýl$»êr$ÌZMìS Ð]lÝë¢Æ‡¬. C…§ýl$MøçÜ… HsîæG…Ë$ OòÜ™èl… ÐðlÍÔ>Ƈ¬. ¼sŒæ M>Ƈ¬¯]lÏOò³ ç³Æý‡ÅÐól„ý ×æ ÌôæMýS´ùÐ]lyýl…™ø °ÇªçÙt ÝëtMŠæ VýS$Ç¢…_¯]lrÏƇ¬™ól MýSÍVóS ç³Ç×êÐ]l*Ë$
A¿¶æÅÆý‡¦¯]l Ò2ï³ ¯ðlsŒæÐ]lÆŠæP §éÓÆ> »êÏMŠæ Æý‡*ç³…ÌZ Ô¶æMìS¢Ð]l…™èlOÐðl$¯]l, A«¨MýSl ѧýl$Å™Œæ {ç³Ðéçßæ… MýSÍW¯]l çÜÆý‡ÓÆý‡$Ï, MðS¯]lyé: CMýSPyýl ç³Ë$ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ HsîæG…Ë* E¯é²Æ‡¬. GMóSÞe…gŒæÌZÏ Òsìæ° Ð]l*Ð]lÊË$ MýSÆð‡±ÞÌZMìS Ð]l*Æý‡$aMøÐ]l^èl$a.
MýS…ç³NÅrÆŠæÞMìS ^ólÆý‡$™èl$…¨. ™èlÆ>Ó™èl B çÜÐ]l*^éÆ>°², B MýS…çç³NÅrÆý‡$Ï AÐ]lçÜÆý‡…. Ððl¬§ýlrV> 2009 f¯]lÐ]lÇÌZ 2013 ¯]l$…_ Òsìæ ^èlÌêÐ]l$×ìæ ò³ÇW…¨. AÐðl$ÇM>ÌZ "¼sŒæ Ýët…³‹ ', ^O lð ¯éÌZ "JMóSM> Ƈ¬¯Œæ' Üç à , ç³Æø„ýS MýSÆð‡±Þ AƇ¬¯]l ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ¯]l$ Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ…ÌZ A«¨M>
Ð]lÅMìS¢ ÐéÅÌñæsŒæMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l AÌêYÇ£ýlÐŒl$¯]l$ ç³ÇÖÍ…_ çÜ™øíÙ¯]lMýSÐðl¬™ø »êÏMŠæ ^ðlƇ¬¯Œæ sñæM>²Ëi…™ø OÐðl$°…VŠæ ^ólíÜ {¼r¯Œæ: CMýSPyýl ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ, »êÏMŠæ ^ðlƇ¬¯ŒæMýS$ ^ðl…¨¯]l ÝëtÆý‡t‹³Ë$, Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ…ÌZ gô滌æõ³, E¯ø M>Ƈ¬¯Œæ, M>Ƈ¬¯Œæ òÜMýS*ÅÆŠæ Ð]l…sìæ ÇMýS…V> VýS$Ç¢…_¯]lrÏƇ¬™ól {糆 Æý‡…VýS…Ò$§ýl ©° {糿êÐ]l… G…
A¿¶æÅÆý‡¦¯]l¯]l$ «§ýl–ÒMýSÇÝë¢Æý‡$. A¯]l…™èlÆý‡… ÌêÐé§ólÑ »êÏMŠæË 50 ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ˯]l$ Æý‡*´÷…¨…^éyýl$. ÒsìæÌZ 10 ¼sŒæ HsîæG…Ë$ E¯é²Æ‡¬. »êÅ…MŠæ B‹œ C…V>Ï…yŠæ ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ÌZ çÜ…çܦË$ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ {MýSĶæ$Ñ{MýSĶæ*ËMýS$ ÒË$ MýS͵çÜ$¢¯é²Æ‡¬. ™ø Mö…™èl ç³yýl$™èl$…¨. E§é. ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ Æý‡…VýS…ÌZ ÑË$Ð]l
Æý‡*ç³…ÌZ BÐ]lÆ>j ç³#çÜ¢MýS…ÌZ E§ýlÂÑçÜ$¢…¨. D çÜÇMö™èl¢ M>Ƈ¬¯Œæ˯]l$.. ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ Ýë‹œtÐólÆŠæ¯]l$ yú¯ŒæÌZyŠæ ^ólçÜ$MýS$¯]l² ò³§ýlª Ððl¬™èl¢…ÌZ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ sñæM>²ËiMìS Ð]l*Æ>Ë° ^èl*- AƇ¬™ól ¿êÆý‡™ŒæÌZ Ððl¬O»ñæÌŒæ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ, ÐéÌñæsŒæ B‹³¯]l$ çܦ˅, Ý린MýS Ð]l*Æð‡PsŒæMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> ¿êÆý‡™èl Æý‡*ï³ ÑË$Ð]l
»êÏMŠæ¯]l$ Ððl¬§ýlræ »êÏMŠæ ^ðlƇ¬¯Œæ™ø çÜ…«§é°…_, Ð]l*Æý‡$µ àÌŒæòœ±²MìS º¨Î ^ólÔ>Æý‡$. B Ñ«§lý …V> ™öË$™èl ¼sŒæ Ýù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èl… CMýSPyýl ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ˯]l$ {Oò³Ðólr$ Ð]l$±V> A…§ýl$»êr$ÌZMìS ™ðl_a¯]l Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ MýS…ò³± ÌZ °Æ>®ÇÝë¢Æý‡$. M>± ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ Dæ Æý‡…VýS…ÌZMìS {ç³ÐólÕõÜ¢
^ólĶæ$Ìôæ° Ñ«§ýl…V> Ô>Ô¶æÓ™èl…V> º…«¨Ýë¢Æý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl¯ól M>Ƈ¬¯Œæ ÌêÐé§ólÒË$ ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l_a¯]lr$Ï ¿êÑçÜ$¢¯é²Æý‡$. VýS$Ç¢çÜ$¢¯é²Æý‡$. gô滌æõ³. ©°§éÓÆ> Ððl¬O»ñæÌŒæ ¯]l…ºÆý‡$ B«§éÆý‡…V> ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ §é° ÑË$Ð]l¯]l$ HÑ«§ýl…V> °Æ>®ÇÝë¢Æý‡¯ól¨ {ç³Ô>²Æý‡¦MýS…. JMýSÐólâ¶æ
A¿¶æÅǦ…_¯]l ÌêÐé§ólÑ ç³NÆý‡¢Ð]l#™èl$…¨. D Ððl¬™èl¢… çÜÐ]l*- 2010ÌZ ¯]lMýSÐðl¬™ø ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæË ¯ðlsŒæÐ]lÆŠæP, °Ä¶æ$…{™èl×æ B{õÜtÍĶæ*: CsîæÐ]lË CMýSPyýl ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæÞOò³ yýlº$ÌŒæ ÌêÐé§ólÒË$ °Æý‡Óíßæ…^èlÐ]l^èl$a. BÆŠæ½I ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ¯]l$ A«¨M>ÇMýS…V> BÐðl*¨õÜ¢ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜt
^éÆ>°² ÇM>Æý‡$zË Æý‡*ç³…ÌZ ¿¶æ{§ýlç³Æý‡$Ýë¢Æý‡$. »ê«§ýlÅ™èl˯]l$ "VýSѯŒæ B…{yìlõܯŒæ'MýS$ A…§ýlgôæÔ>Æý‡$. sêMóSÞçÙ¯Œæ¯]l$ ç³NÇ¢V> Æý‡§ýl$ª^ólÔ>Æý‡$. ©…™ø Ý린MýS$ËMýS$, ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ& ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… sŒæ Æý‡…V>°MìS ^ðl…¨¯]l A±² ÌêÐé§ólÒ˯]l$ Æý‡*ï³™ø ´ër$ Ð]lÆý‡$a
¼sŒæ M>Ƈ¬¯]lÏ E§ýlРé°MìS Ð]lÊË M>Æý‡×êË$ ÌêÐé§ólÒË$ ÐéÅ´ëÆý‡$ËMýS$ FÆý‡r ËÀ…_…¨. CMýSPyìl {糿¶æ$™èlÓ… ¼sŒæ Ð]lÌŒæ MýSÆð‡±ÞË Æý‡*ç³…ÌZ ^ðlÍÏ…^éÍÞ E…r$…¨. Aç³#µyýl$ BÆŠæ½
M>Ƈ¬¯Œæ˯]l$ BíÜ¢V>¯ól VýS$Ç¢…_…¨. AƇ¬™ól ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæÞ {ç³çÜ$¢™èl… Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ…ÌZ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ Ð]l…sìæ VýS$ç³¢, ç³Æø„ýS I ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ Ð]l*Æð‡PsŒæOò³ ç³NÇ¢ °Ä¶æ$…{™èl×æ¯]l$ ™ðl^èl$aMøÐéÍ.
2008 BǦMýS çÜ…„ø¿¶æ… ¯]l$…_ VýSsñætMýSPyé°MìS ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ ÑË$Ð]l¯]l$ {´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ Ð]lÅMìS¢VýS™èl ^èlÆý‡aË §éÓÆ> Mö¯]l$Vøâ¶æ$Ï »êÆý‡tÆŠæ (çÜÆý‡$MýS$ Ð]l*ǵyìl) 糧ýl®†ÌZ¯ól MýSÆð‡±ÞËMýS$ ^èlrtº§ýl¦«™èl Ìôæ§ýl$. D ç³Æø„ýS yìlhrÌŒæ MýSÆð‡±Þ ÌêÐé§ól °Ä¶æ$…{™èl×æ ÌôæMýS$…sôæ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ Æý‡…VýS…ÌZ, A×êÓĶ欫§éË
ç܅糯]l²§ólÔ>Ë$ çÜ$¯é²Ð]lyîlzÆó‡r$Ï, {§ýlÐ]lÅ çÜÆý‡çœÆ> ò³…^èlyýl… §éÓÆ> °Æ>®Ç…^ólÐéÆý‡$. Aç³µsZÏ 10,000 ¼sŒæ M>Ƈ¬¯]lÏ fÆý‡V>Ë° °Æý‡~Ƈ¬…_…¨. ÒË$ _Ð]lÆý‡MýS$ "GË{M>t°MŠæ ´÷…i ç³£ýlM>Ë$'V> Ð]l*Æý‡$™éĶæ$° A{MýSÐ]l$ ÌêÐé§ólÒÌZÏ Aѱ† A{MýSÐ]l*Ë$ ò³ÇVóS AÐ]lM>Ô¶æ…
Ð]l…sìæ ^èlÆý‡ÅË$ ^ólç³rtyýl…™ø MýSÆð‡±Þ ÑË$Ð]l ç³yìl´ùƇ¬…§ýl¯ól ÑË$Ð]l ç³Æø„ýS…V> Æð‡…yýl$ í³gêjË «§ýlÆý‡™ø çÜÐ]l*¯]l…. 2010- ¯ðl§ýlÆ>Ï…yŠæÞ: ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæÞMýS$ A¯]l$MýS*ËOÐðl$¯]l §ólÔ¶æ…. ¼sŒæ {糿¶æ$™èlÓ… A¯]l$Ð]l*°Ýù¢…¨. ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ {ç³™èlÅ„ýS MýSÆð‡±Þ M>§ýl$. E…¨. {糿¶æ$™èlÓ…, BǦMSý Ô>Q, BÆŠæ½I ¼sŒæM> Ƈ¬¯]lOòÏ ³ E¯]l²
¿êÐ]l¯ól ¼sŒæ M>Ƈ¬¯]lÏ ÐéÅí³¢MìS Ð]lÊË…. 2008 BVýSçÜ$t 18¯]l ¼sŒæ BVýSçÜ$t 6¯]l ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ ÌêÐé§ólÒÌZÏ {ç³£ýlÐ]l$…V> ÌZ´ë°² M>Ƈ¬¯Œæ íÜsîæ õ³Æý‡$™ø çÜ$Ð]l*Æý‡$ 100 Ð]l$Æý‡a…sŒæË$¯é²Æý‡$. §é° {MýSĶæ$ Ñ{MýSĶæ*ËOò³ »êÅ…MýS$Ë$, C™èlÆý‡ A«¨M>Æý‡ çÜ…çÜ¦Ë A°Õa† ™öËW…_ çÜOÆð‡¯]l ^èlsêtË$ ^ólõÜ…™èlÐ]lÆý‡MýS$ ¼sŒæM>Ƈ¬¯ŒæË
M>Ƈ¬¯Œæ.BÆŠæY õ³Æý‡$™ø yöOÐðl$¯Œæ ÇhçÜtÆŠæ ^ólÔ>Æý‡$. A§ól Hyé¨ VýS$Ç¢…^éÆý‡$. Òsìæ ÌêÐé§ólÒË$ çÜ{MýSÐ]l$ 糧ýl®†ÌZ fÆý‡VýSMýS´ù- CMýSPyýl Ð]lçÜ$¢ Mö¯]l$VøË$™ø ´ër$ A¯ólMýS õÜÐ]lËMýS$l ç³Æý‡ÅÐól„ýS×æ E…yýl§ýl$. Òsìæ ÑË$Ð]lÌZÏ A«¨MýS òßæ^èl$a™èlVýS$YË$ §éÓÆ> {MýSĶæ$Ñ{MýSĶæ*Ë$ ^ólĶæ$yýl…
¯]lÐ]l…ºÆŠæÌZ çÜ™øíÙ ¯]lMýSÐðl¬™ø "ï³ÆŠæ r$ ï³ÆŠæ GË{M>t°MŠæ {§ýlÐ]lÅ Ð]lyýl…™ø Ñ°Äñæ*VýS§éÆý‡$Ë$ BǦMýS °Ä¶æ$…{™èl×æ˯]l$ ¼sŒæM>Ƈ¬¯ŒæÞ¯]l$ Ñ°Äñæ*WçÜ$¢¯é²Æý‡$. ¯]lÐðl*§ýlÐ]l#™èl$…yýlr…™ø ÒsìæOò³ ò³r$tºyýl$Ë$ ò³sôætÐéÆý‡$ ¿êÈV> çÜOÆð‡…¨ M>§ýl$.
Ð]lÅÐ]lçܦ' A¯ól E´ù§éƒ™èl…™ø JMýS M>W™èl… Æý‡*ç³…ÌZ ÐðlË$VýS$ ÑçÜÃÇçÜ*¢ A«¨MýS…V> ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ˯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólÔ>Æý‡$. 휯ŒæÌêÅ…yŠæ : œí °²‹Ü òÜ…{rÌŒæ »ZÆŠæz B‹œ sñæMóSÞ‹Ü ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ ¯]lçÙt´ùÄôæ$ AÐ]lM>Ô¶æÐ]l¬…§ýl° CsîæÐ]lË BÆŠæ½I õ³ÆöP…¨. BÆŠæ½
^èl*íÜ…¨. C™èl¯ól ¼sŒæ M>Ƈ¬¯Œæ Ý닳tÐólÆŠæ¯]l$ Open Source ©…™ø ¼sŒæ M>Ƈ¬¯ŒæË {´ùsZM>ÌŒæ¯]l$ ¯]lÒMýSÇ…^éÆý‡$. ¯ólyýl$ Oòœ¯é°ÛĶæ$ÌŒæ çÜÈÓòÜ‹ÜMýS$ A¯]l$Ð]l$†…^èlyýl…™ø ´ër$ ¼sŒæ I 2013 ¯]l$…_ Ð]lÆý‡$aÐ]lÌŒæ MýSÆð‡±ÞËOò³ A{ç³Ð]l$™èl¢…V> E…yéË° »êËË™èl Ð]l$ËÏÐ]lÆý‡ç³#
CodeV> AÐ]l$Ë$ç³Æý‡$çÜ*¢ 2009, f¯]lÐ]lÇÌZ ¼sŒæM>Ƈ¬¯Œæ¯]l$ {ç³ç³…^èl…ÌZ 1.20MørÏ ¼sŒæ M>Ƈ¬¯]l$Ï E…yýlV>, 2040 M>Ƈ¬¯Œæ Mö¯]l$VøË$§éÆý‡ÏMýS$ ÐéÅsŒæ ¯]l$…_ Ñ$¯]làƇ¬…ç³# çÜ*_Ýù¢…¨. Ð]lÆý‡$aÐ]lÌŒæ MýSÆð‡±ÞË Ð]lËÏ BǦMýS, °Æ>ÓçßæMýS, ¯éÅ-
Ñyýl$§ýlË ^ólÔ>Æý‡$. ¯ésìæMìS Òsìæ çÜ…QÅ 2.10MørÏMýS$ ^ólÆý‡$™èl$…§ýl° A…^èl¯é. C_a…¨. Ķæ$, Ñ°Äñæ*VýS§éÆý‡$ Æý‡„ýS×æ, ¿¶æ{§ýl™éç³Æý‡OÐðl$¯]l çÜÐ]l$çÜÅË$ Ð]lÝë¢
íÜÑÌŒæÞ ¸ëÅMýSÎt, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl.
þ§÷«ìu þ§Þœô¢ ·Úô¢åÙ ÷ô¦{Ú¥õÙ ÷#aÙë]Ùç˶ ô¢ÙÞœªô¢ÙÞœªõ ö˶áô ò˺åªx ›úqû þ§ÞœôÂö˺ Ú¥Ùú£uÙ ·ÞõªaÚÛªE ìÙñôÂ÷û ô¦uÙÚÛ« ë]ªô¦_ví£þ§ë þ»ÙêŸÙ
ù‡Ú¥ô¢ªx à¶ú£ªhÙæ°ô³. Îåšíj Í÷ޥì Ñìoî¦üŒ}ÚÛª êŸí‡p›úh NªÞœê¦ à¶ú£ªÚÛªû¦oè[ª. Îí‡dNªúÃd NòÅ°ÞœÙö˺ ú£ê¦hà¦åªêŸªìo ë]ªô¦_ví£þ§ëÂÚÛª..
î¦üŒ}ÚÛª Î ò˺åx Nû¦uþ§õšíj šíë]ÌÞ¥ Í÷ޥì ÑÙè[ë]ª. ê¦â° ví£ë]ô¢)ìêÁ ö˶áô ¸ÚåTJÚ¨ ví£îμ«ù£û õGÅÙ#ÙC. ccÞœêŸ
ÓÙêÁ÷ªÙC í‡õxõª, šíë]Ìõª ÍåªÞ¥ îμüŒŠh í£è[÷Lo àŸ«þ§hô¢ª.. û¦õª·Þjë¶üŒ}ö˺ ë]ªô¦_ví£þ§ë ÓûÁo ú£î¦üŒ}ìª ÍCÅÞœNªÙà¦è[ª. ÓEo
îμü°hô¢ª ÍÙê¶! ë]ªô¦_ví£þ§ë ÷«vêŸÙ ÍÚÛ\è…êÁ ÎTð¼ö˶ë]ª. ÚÛÿ§dõª Óë]ª·ôjû¦ Îåìª Oè[ö˶ë]ª. Ïí£±pè[ª ë¶øŒÙö˺û¶ ìÙñôÂ÷ûÂ
ô¢ú£«öËÀí£±ô¦ö˺ ÑÙè˶ ë]ªô¦_ví£þ§ë í£ë¶üŒ} ÷óŸªú£ªö˺ ›úqû ÍóŸ«uè[ª. 15 ÔüŒ} ë]ªô¦_ví£þ§ë ñô¢ª÷± 52 ¸Ú@õª. ö˶áô ò˺æÀìª
Õë¶üŒ} vÚ¨êŸÙ ÍõxJ #õxJÞ¥ þ§ÞœôÂö˺ í£è[÷Lo àŸ«ø‹è[ª. ë]Þœ_ô¢ªoÙ# àŸ«è¯õìo Îv꟪êŸêÁ í£è[÷Lo ú£÷ªô¢–ÙÞ¥ ìè[ð§õÙç˶ ÍêŸìª ÷ªôÁ 10 ìªÙ# 12 ¸Ú@õª ñô¢ª÷±
AJ¸Þ ÚÛªvô¦è[êŸìª Λí vð§Ùê¦EÚ¨ îμü°}è[ª. ë]ªô¦_ví£þ§ë Îú£Ú¨hE Þœ÷ªEÙ#ì šíô¢Þ¥L. Íí£±pè˶ ö˶áô ò˺æÀšíj EóŸªÙvêŸé ÷ú£ªhÙC. Îú‡óŸ« vÚ©è[ö˺x
šïj°ë]ô¦ò°ë óŸ«æÀ ÚÛxòËÀ ÍëÅ]uÉè[ª ú£ªïˆ°Ù ›ùÚ ccû¶ô¢ªaÚÛªÙæ°î¦ee ÍE ö˶áô NòÅ°Þ¥Eo ví£î¶øŒšíæ¨dìÙë]ªì ë]ªô¦_ví£þ§ëÂÚÛª í£êŸÚÛÙ þ§CÅÙà¶
ð§ôÈ¢ø‹õ ìªÙ# ô¦Þ¥û¶ ÍêŸé¨g Íè…Þ¥è[ª. ÍÙë]ªÚÛª ë]ªô¦_ví£þ§ë ÎìÙë]ÙÞ¥ ×¸Ú àμ›ípø‹è[ª. Í÷Ú¥ø‹õª ÓÚÛª\÷Þ¥ ÑÙæ°ô³ee ÍìoC ú£ªïˆ°Ù ›ùÚ ÍGÅvð§óŸªÙ.
ÞœMxö˺ êÁæ¨î¦üŒ}êÁ Ú¥F Î ú£÷ªóŸªÙö˺ ú£ªïˆ°ÙÚÛª ÚÛ«è¯ êμLóŸªë]ª ë]ªô¦_ví£þ§ë òÅ°ô¢êŸ Õë¶üŒ} vÚ¨êŸÙ ô¢ú£«öËÀí£±ô¦ àŸÙvë¯ìÞœô ڥõFö˺E Ñë](ÄîË ð§ôÈ¢ø‹õö˺
Îè[ªÚÁ÷è[ ÍêŸEÚ¨ êμLú‡ì ìÙñôÂ÷û šúô³õô Í÷±ê¦è[E! àŸë]ª÷±êŸªìo ë]ªô¦_ví£þ§ëÂìª ÞœªJhÙ#ì íÆ£ªìêŸ ú£ªïˆ°Ù ›ùÚÂë¶. ú£ªïˆ°Ù
˺Ù÷ôÂ\! P¤Ûé, ÷«ô¢_E¸ôÌøŒìÙ ë]ªô¦_ví£þ§ëÂÚÛª ò°Þ¥ ÚÛLþ»à¦aô³. Íë]ªëůG,
û¦ìo >ô¦ÚÂq ÿ§í£±ö˺ šúô³LÙÞÂö˺ â°BóŸª þ§–ô³ö˺ ìÙñôÂ÷ûÂÞ¥ EL#ì ê•L êμõªÞœª ëǯóÀªö°ÙèÂõö˺ áJTì ví£í£ÙàŸ šúô³LÙÞ æ˺Koö˺x ví£AòÅ¡
ÑëÁuT. × wšíjî¶åª ÚÛªvô¦è[ª ë]ªô¦_ví£þ§ë¶ Ú¥÷è[Ù NøË™ù£Ù. Ïæ©÷õ ÚÛ”ù£gí£åoÙ ð¼ô¢ªdö˺ ÚÛìñJà¦è[ª. ÏÚÛ ví£A Ôè¯C ›úqû þ§ÞœôÂö˺ áJ¸Þ êμõÙÞ¥é
ÿ¼ô¢«Ùö˺ Í÷ªt í£E ˽úà áJTì ÏÙè…óŸ« ÏÙå¸ôoù£ìöËÀ ·ô·Þæ°dö˺ Ú¥Ùú£u í£êŸÚÛÙêÁ ÷«ì«qû ·ô·Þæ°d ð¼æ©ö˺x ë]ªô¦_ví£þ§ëÂë¶ ï£°î¦. Îí‡dNªú‡dÚ NòÅ°ÞœÙö˺
Ú©í‡ÙÞ ú£ê¦hà¦æ°è[ª. Õô¦xÙèÂ, úˆyèËμûÂ, ÙÚ¥ÙÞÂ, óŸ´ÔÐ, ÷ªö˶ú‡óŸ«, ÍêŸEÚ¨ Óë]ª¸ôö˶ë]ª. ÞœêŸ û¦õª¸ÞüŒ‰}Þ¥ ÍÙè[ôÂn16 NòÅ°ÞœÙö˺ ÍêŸè˶
ÏÙèÁû¶ú‡óŸ«, XõÙÚÛ ë¶ø‹õ ìªÙ# 250 ÷ªÙC šúô³õô¢ªx ñJö˺ Nâ˶êŸ.
·ôÚ¥\è…ê¶ Þ¥F è•Ú¥\è[E CTì Ð ð¼æ©ö˺x ë]ªô¦_ví£þ§ë ÷´èÁ þ§–ìÙö˺ Eõ÷è[Ù Þ•í£p n ÷JÚÛªí£põ ô¢î¶ªùÃ, Ðû¦è[ª, šïj°ë]ô¦ò°ëÂ
ÚÛªåªÙñÙ. Íú£õª vÚ©è[õêÁ Nù£óŸªî¶ª. Íë¶ î¶CÚÛÞ¥ áJTì â°BóŸª àŦÙí‡óŸªûÂù‡íÃö˺
Ô÷«vêŸÙ ú£ÙñÙëÅ]Ù ö˶E
û¶í£ëÇ]uÙ ccú£òËÀ WEóŸªô NòÅ°ÞœÙö˺
Ú¥F.. Ïí£±pè[êŸìª â°BóŸª
šúô³LÙÞÂö˺ × îμªô¢ªí£± BÞœ
ú£òËÀ WEóŸªô NòÅ°ÞœÙö˺
òÅ°ô¢êŸ ìÙñôÂ÷ûÂÞ¥
Eõ÷è[Ù ÎìÙë]ÙÞ¥ ÑÙC. Ð
NòÅ°ÞœÙö˺ û¶ìª Í꟪uêŸh÷ª
7
ë¶øŒÙö˺û¶ ìÙñôÂ÷û šúô³õô ÍE Óí£±pè[« ìtî¦è…E.
ÍÙè[ôÂn16 ¸ÚåTJö˺ ÍêŸé¨g Ïí£±pè[C EáîμªiÙC. òÅ¡Nù£u꟪hö˺
NªÙ#ì î¦ô¢ª ö˶ô¢ª ÍÙêŸô¦bBóŸª þ§–ô³ö˺ í£êŸÚ¥õª
í£åªdë]õÚÛª ÚÛ”ù‡ êÁèËμjê¶ þ§CÅÙà¦õìoC û¦ õ¤ÛuÙ. Îú‡óŸ«
Ó÷·ôjû¦ Ôëμjû¦ vÚ©è[ö˺xì« ë¶ø‹EÚ¨ í£êŸÚÛÙ
þ§CÅÙà•àŸaE Eô¢«í‡Ùà¦è† ÍÙCþ§hee
šïj°ë]ô¦ò°ë ñúˆh ÚÛªvô¦è[ª.. në]ªô¦_ví£þ§ëÂ
Óvô¢ ë]ªô¦_ví£þ§ëÂ
̈ sports@eenadu.in ÚÛKÙìÞœôÂ, øŒEî¦ô¢Ù, áì÷J 20, 2018

÷ ô¢ªú£Þ¥ ê•NªtC ú‡KúÃö˺x NáóŸªÙ..


·ôÙè˶üŒ‰xÞ¥ Óë]ªô¢ìoë¶ ö˶ë]ª.. Îw›údLóŸ«,
ë]¤¨é°víƇڥ, ÏÙÞ¥xÙèÂ.. ví£êŸuJ– Ôëμjû¦ íÆ£LêŸÙ
ÖÚÛ\ç˶.. ·Þõªí£± Oªë] ·Þõªí£±. Ïö° ú£yë¶øŒÙö˺
Íþ§ëůô¢é NáóŸ«õª Íë]ª(ÄêŸ JÚ¥ô¢ª“öËμûÁo
þ§CÅÙ#ÙC æ©îªÏÙè…óŸ«. ÏÙæ¨ ñóŸªå ×
ÚÛJÈì ú‡Kúà ÷à¶aú‡JÚ¨ ê¶Lð¼ô³ÙC ví£í£ÙàŸ
ÏÙå ð¼ô¦åÙ Ôëμjû¦ ÏÙæ°, ñóŸªæ° ·ÞL#ìí£±pè˶
Íú£öËμjì ÷ªâ°..! vÚ¨·Úæ˺x Ïí£±pè† ÷«åÚÛª Ú¥õÙ
àμLxìç˶x..! çËμú£ªd vÚ¨·Úæ˺x ô¢àŸa ·Þõ÷è[÷ªìo
ú£ÙÞœê¶ ÷ªJà¦ô³ ví£ëůì áåxFo.
ví£BÚ¥¸ôàŸaÄêÁ ô¢TLð¼êŸªìo áåªx.. cOª ô¢àŸa ú£û¦oÚÛ ÷«uàÂõª ÔN?
Në¶Q í£ô¢uåìõí£±pè[ª áåªd ÍÚÛ\è… î¦ê¦÷ô¢é í£Jú‡–꟪õÚÛª
Íõî¦åª í£è[æ°EÚ¨ ÞœêŸÙö˺ Ú•Eo ú£û¦oÚÛ ÷«uàÂõª
Îè˶î¦ô¢ª. ÏÙÞœxÙè í£ô¢uåìÚÛª îμü™h òÅ°ô¢êŸ áåªd ÞœêŸÙö˺ ûμõ
ôÁVõ ð§åª Ú˽Ùæ©õêÁ êŸõí£è˶î¦ô¢ª. Î êŸô¦yêŸ ví£ëůì
÷«uàÂõª áJ¸ÞN. ÏÙÞœxÙèÂ, Îw›údLóŸ«õª òÅ°ô¢ê ÷#aìí£±pè[«
ÍÙè[ôÂn19, Ô áåxêÁ Îè˶î¦ô¢ª. çËμúÃdÚÛ« çËμúÃdÚÛ« ÷ªëÅ]uö˺ì«

·ÞL#
ìÙ.1 áåªd. ÖÚÛ\ òÅ°ô¢êŸ áç˶dû¦ ví£í£ÙàŸ vÚ¨·Úæ˺x ë¶øŒÙö˺ ×è…ÙàŸè[Ù Ú¥ë]ª.. ÷« ë¶ø‹EÚ¨ ô¢Ùè…

Ôè…a
Ú•Eo vð§Ú¨dúà ÷«uàÂõª áJ¸ÞC. Ïí£±pè[ª Î í£Jú‡–A ö˶ë]ª.
ë¯ë¯í£±Þ¥ ÍEo áåx í£Jú‡–A Ïë¶. þ»ÙêŸÞœè[“šíj Oª ú£ê¦h ÔÙæ˺ àŸ«þ§hÙe ÍE øŒí£ëǯõª û¶ô¢ªÞ¥ çËμúÃd Îè˶ú£ªhû¦oô¢ª. DÙêÁ î¦ê¦÷ô¢é í£Jú‡–꟪õÚÛª
Aô¢ªÞœªö˶E NáóŸ«õª þ§CÅú£ªhìo áåªx ÎåÞ¥üŒ‰x Íõî¦åª í£è[ö˶ÚÛð¼êŸªû¦oô¢ª. Îåö˺ êŸè[ñè[꟪û¦oô¢ª.
í£ô¦ô³Þœè[“šíj í£K¤Ûö˺ ò˹ÚÛ\ò˺ô¦xí£è[ªêŸªû¦oô³. à¶ú£ªÚÛªÙå« çËμú£ªd ð¼ô¦æ°õìª ÔÚÛí£¤ÛÙÞ¥
Ïæ©÷ö˶ ú£yë¶øŒÙö˺ ÷³Tú‡ì óŸ«šùúà ú‡KúÃö˺ ÷«¸ôaú£ªhû¦oô³. þ»ÙêŸÞœè[“šíj ÍìªÚÛ«õ í£JNªêŸ ×÷ô¢x ÷«uàÂõêÁ..
Îw›údLóŸ«.. ÏÙÞ¥xÙèšíj 4n0êÁ NáóŸªÙ
þ§CÅÙ#ÙC. ë]¤¨é°víƇڥ ÷ªôÁ çËμú£ªd í£Jú‡–꟪ö˺x í£ô¦uåÚÛ áåxE #꟪h #꟪hÞ¥ Ïæ©÷õ Ú¥õÙö˺ í£JNªêŸ ×÷ô¢x ÷«uàÂõª
NªTõªÙè[Þ¥û¶ 2n0êÁ òÅ°ô¢êšíj ú‡KúÃìª þ»ÙêŸÙ ×è…ú£ªhìo ÎAëÇ]u áåªx.. Në¶Q í£ô¢uåìö˺x ÓÚÛª\îμjð¼óŸ«ô³. æ©20ö˺x ÓÚÛª\÷Þ¥ Îè[ªêŸªÙè[åÙ
à¶ú£ªÚÛªÙC. Ïí£±pè[ª íÆ£ªì NáóŸ«õìª þ§CÅÙ#ì ꟪ú£ªq÷ªÙåªû¦oô³. Ïí£±pè[ª çËμú£ªd vÚ¨·Úæ˺x ÷õx... ÎåÞ¥üŒx îμªiÙèšúæÀ ë¯EÚ¨ ÍìªÞœªéÙÞ¥
Ð ·ôÙè[ª áåªx ví£ú£ªhêŸ ví£êŸuJ– áåx ë¶ø‹ö˺x ÷«ô¢ªêÁÙC. EõÚÛè[Þ¥ ò°uæ¨ÙÞÂ, ò®LÙÞ à¶óŸªè[Ù
áJTì ÞœêŸ ú‡KúÃö˺x íÆ£ªËºô¢ í£ô¦áóŸ«õìª ë¯ë¯í£±Þ¥ ÍEo áåªx ÏÙæ˺xû¶ í£±õªõª. ÚÛù£d÷ª÷±êÁÙC. çËμúÃdö˺x Ð í£Jú‡–A ÑÙè[ë]ª. ú‡–ô¢ÙÞ¥
÷´åÞœåªdÚÁ÷è[Ù NøË™ù£Ù. îμú‡dÙè†úÃ, ñÙÞ¥xë¶øËÂ, Îè¯L. íƇæÀûμúà ò°ÞœªÙè¯L. ÍÙë]ª¸Ú Në¶QÞœè[“šíj
>Ùò°ò˶y, Ïæ©÷õ ñõìÙÞ¥ êŸóŸ«·ôjì Ó÷J í‡àÂõª î¦Jî¶ ÓÚÛª\÷Þ¥ îμjíÆ£ö°uõª ÚÛEpú£ªhû¦oô³.
XõÙÚÛêÁ ð¼ô¦æ°õìª Nªìô³›úh Ú•û¶oüŒ‰xÞ¥
çËμú£ªd ú‡KúÃõEoÙæ¨ö˺ ÎCÅí£êŸuÙ ë¯ë¯í£±Þ¥ ë]¤¨é°víƇڥ, Îw›údLóŸ«, ì«u>ö°ÙèÂ.. Ïö°
ÎAëÇ]u áåxë¶. Ñí£ÜÙè˶êŸô¢ áåxÚÛª ú‡pû Óí£±pè[« ú£÷ª›úu..! òÅ°ô¢ê ÏCö°·Þjê¶ ÍFo ÔÚÛí£¤¥ö˶
ví£í£ÙàŸ î¦uí£hÙÞ¥ í£ûμoÙè[ª ûμõö˺x îμ³êŸhÙ 18 ú£ï£„ Ñí£ÜÙè[ áåxÚÛª ›íúà í‡àÂõšíj Îè[åÙ Óí£±pè[« ví£êŸuJ– áåx ñõìêŸõìª þ»÷³t
çËμú£ªd ú‡KúÃõª áô¢Þ¥_ í£ô¦uåÚÛ áåªx ·ÞL#ì ÚÛJÈì ú£î¦ö˶. Ð ñõìêŸõìª ·ôÙè[ª ÷ô¦_õª à¶ú£ªÚÛªû¶Ùë]ªÚÛª ð¼æ©í£è[ªêŸªìo vÚ¨·ÚæÀ ë¶ø‹õª
ú‡KúÃõª û¦õª¸Þ. ÍÙë]ªö˺ XõÙÚÛšíj òÅ°ô¢êÂ, þ»÷³t à¶ú£ªÚÁ÷è[Ùšíjû¶ ví£ëůìÙÞ¥ êŸ÷ªÚÛª ÍìªÚÛ«õ í‡àÂõêÁ þ»ÙêŸÞœè[“šíj
îμú‡dÙè†úÚíj ð§Ú¨þ§–ûÂ, >Ùò°ò˶yšíj îμú‡dÙè†úà ë]”ù‡dþ§Jú£ªhû¦oô³. ú£yë¶øŒÙö˺ í£²JhÞ¥ ú‡pû ú‡KúÃõìª ø‹ú‡ú£ªhû¦oô³. Íô¢ªë]ªÞ¥ êŸí‡pê¶
NáóŸ«õª Ú¥ÚÛªÙè¯.. àμí£±pÚÁë]Þœ_ NáóŸªÙ í‡àÂõìª ú‡ë]ÌÄÙ à¶ú£ªÚÛªÙåªìo òÅ°ô¢êŸ áåªd.. Õë¶üŒx ú‡KúÃõö˺ ÷³Ùë]ú£ªh ÍÙàŸû¦õÚÛª êŸÞœ_åªdÞ¥û¶
ÖÚÛ\ç˶. ì«u>ö°ÙèÂö˺ 3 çËμú£ªdõ ú‡KúÃìª Ú¥õÙö˺ 26 ÷«uàÂö˺x 20 NáóŸ«õª þ§CÅÙ#ÙC. íÆ£Lê¦ö˹ú£ªhû¦oô³. ÞœêŸÙêÁ ð¼õªaÚÛªÙç˶ çËμú£ªdö˺x
ë]¤¨é°víƇڥ 1n0êÁ ·ÞõªàŸªÚÛªÙC. Eô¢ªè[ª ÷«vêŸî¶ª Ö¸Ú ÖÚÛ\ ÷«uàÂö˺ Îw›údLóŸ« à¶Aö˺ ×è…ÙC. ÷ª¸ô Eþ§qô¢îμªiì vè¯õ ú£ÙÜu êŸÞœª_êÁÙC Þ¥F.. ÖÚÛí£pæ¨ö°
Ú¥ë]ª ë¯ë¯í£±Þ¥ ÔèËμENªë¶üŒx ìªÙ# í£Jú‡–A Ïë¶. áåªdÚÛª ú£yë¶øŒÙö˺ ÏÙêŸ Þ•í£p JÚ¥ô¢ª“ ö˶ë]ª. ô¢ú£÷êŸhô¢ÙÞ¥ ÷«vêŸÙ ÷«uàÂõª þ§Þœè[Ù ö˶ë]ª. ÓÚÛª\÷
ÞœêŸ Õë¶üŒxö˺ ví£ëůì áåªx.. ÏêŸô¢ ví£ëůì áåxìª ø‹êŸÙ ÔÚÛí£¤Û ð¼ô¦æ°õêÁ çËμú£ªdõšíj Îú£Ú¨h êŸÞœª_êÁÙC.
î¦J þ»ÙêŸÞœè[“šíj ×è…Ù#ì ú£Ùë]ô¦(Äõª Õë¶. * ·ôÙè˶üŒxÚÛª ÷³Ùë]ª þ»ÙêŸÞœè[“šíj úˆîª ò®LÙÞÂêÁ Ïí£±pè…í£±pè˶ Ð ëÅÁô¢é¨ö˺ ÷«ô¢ªp ÷à¶a í£Jú‡–A
ÏÙæ˺x ·ÞL#ì ÷«uàÂõ ÚÛÙç˶ Në¶ø‹ö˺x ë¯ë¯í£±Þ¥ ÚÛÙÞ¥ô¢«õ áåªdìª ÷é¨Ú¨Ù# óŸ«šùúà ú‡KúÃìª ÚÛEí‡ÙàŸè[Ù ö˶ë]ª. ÓÙë]ªÚÛÙç˶ ÷«uàÂõ ÚÁú£Ù í‡àÂõìª
·ôÙè…ÙêŸõª ×å÷³õª àŸNàŸ«ø‹ô³ áåxFo. 5n0êÁ ë]Ú¨\ÙàŸªÚÛªìo ÏÙÞ¥xÙèÂ.. Ðþ§J ô¢«ð»ÙCÙචò°ëÅ]uêŸ ÎóŸ« ò˺ô¢ª“õë¶. êŸ÷ª áåªdÚÛª
îμú‡dÙè†úÃ, ñÙÞ¥xë¶øËÂ, >Ùò°ò˶y ú‡KúÃõìª Îw›údLóŸ«ö˺ áJTì óŸ«šùúÃö˺ ÚÛFú£Ù ÖÚÛ\ ñö°ñö°õÚÛª êŸÞœ_åªdÞ¥û¶ ò˺ô¢ª“õª í‡àÂõìª
Nªìô³›úh 2013ö˺ ví£ëůì áåªx ·ÞL#ì ÷«uàμjû¦ ·Þõ÷ö˶ÚÛð¼ô³ÙC. Îw›údLóŸ«ö˺ ô¢«ð»ÙCþ§hô³ Þ¥F.. ð¼æ© í‡àÂõìª êŸóŸ«ô¢ªà¶ú‡
÷«uà ÖÚÛ\åÙç˶ ÖÚÛ\ç˶. Î ÖÚÛ\ NáóŸ«Eo ›íúÃ, ò®ûÂqêÁ ÚÛ«è…ì í‡àšíj Î áåªd þ»ÙêŸ áåªd ×è…ð¼î¦õE Ô áåªd ÚÁô¢ªÚÁë]ª..! ÷ªJ
ð§Ú¨þ§–ûšíj ë]¤¨é°víƇڥ ÍÙë]ªÚÛªÙC. í£ú‡ÚÛ«ììª êŸõí‡Ù#ÙC. Ð ú£÷ªú£uÚÛª í£Jÿ§\ô¢î¶ªÙåìoC Ú¥õ àμð§pL.
* Îw›údLóŸ« ú£yë¶øŒÙö˺ ú‡Kúà ·ÞL#ÙC Ú¥F.. n êŸNªtû¶E XEî¦ú£ªõª
Ñí£ÜÙè[ í‡àÂöËšíj Î áåªd êŸè[ò°åª ÞœªJÙ#
Ú•êŸhÞ¥ àμð§pLqì í£Eö˶ë]ª.

ꟛíp÷³ÙC..? Ôè¯Cí£àŸaE í‡àÂõêÁ


òÅ°ô¢ê Îw›údLóŸ« cþ»ÙêŸ ñö°õÚÛª êŸÞœ_åªdÞ¥ í‡àÂõª æ©îªÏÙè…óŸ«ÚÛª ÎyìÙ í£LÚ¨ÙC. ví£ëůì áåxö˺ Në¶Q JÚ¥ô¢ª“ òÅ°ô¢ê Îw›údLóŸ«
÷«uàÂõª 26 ÷«uàÂõª 26 ô¢«ð»ÙCÙàŸªÚÛªÙç˶ ꟛíp÷³ÙCe Ïí£±pè[ª òÅ°ô¢ê Óö° Îè[ªêŸªÙëÁ ÷«uàÂõª 26 ÷«uàÂõª 30
·Þõªí£± 20 ·Þõªí£± 19 Ïí£±pè[ª ví£A áåªd NEí‡ú£ªhìo î¦ë]ì Ú¥ú£h Þ•í£pÞ¥ Ñìo áåªd ·Þõªí£± 8 ·Þõªí£± 10
×åNª 1 ×åNª 2
àŸ«þ§h÷ªÙå« ë]¤¨é°víƇڥ ·Úšídû ë]¤¨é°víƇڥû¶. Õë¶üŒx Ú¥õÙö˺ ×åNª 10 ×åNª 17
ÏÙÞ¥xÙè ë]¤¨é°víƇڥ
ÏC. 2015ö˺ ë]¤¨é°víƇڥ òÅ°ô¢êŸ è[ªšíxú‡úà ú‡KúÃÚÛª ÷³Ùë¶ NáóŸª ÏÙÞ¥xÙèÂ
í£ô¢uçËìÚÛª ÷#aìí£±pè[ª ê•L çËμú£ªd Þœô¢yÙ ví£ë]J)Ùà¦è[ª. ›íúÃ, ò®Fq Në¶ø‹ö˺x 19 ÷«uàÂõª Îè…ì ë]¤é¨ °víƇڥ
÷«uàÂõª 31 ÷«uàÂõª 25 ë]¤¨é°víƇڥ 6 ÷«uàÂõª ·ÞL# ÷«uàÂõª 27 ÷«uàÂõª 19
·Þõªí£± 21 ·Þõªí£± 17 î¶CÚÛ îμ³ï£„L í‡àÂìª àŸ«ú‡ ÍÙê¦ í‡àÂõšíj ÷ô¢ªú£Þ¥ ·ôÙè[ª NáóŸ«õª ·Þõªí£± 4 ·Þõªí£± 6
×åNª 9 ×åNª 4 ûÁ·ôüŒxòËμæ°dô¢ª. ê•L ôÁV ìªÙචñÙA þ§CÅÙ#ì Î áåªd îμ³ê¦hEÚ¨ 7 ÷«uàÂö˺x ×è…ÙC. Î êŸô¦yA ×åNª 16 ×åNª 7
Tvô¢ªì Aô¢Þœè[Ù Ý°óŸª÷ªÙå« òÅ°ô¢êÂìª ×è…Ù# ví£BÚ¥ô¢Ù þ§–ìÙ òÅ°ô¢êÂë¶. Õë¶üŒxö˺ 26
XõÙÚÛ ì«u>ö°Ùè Eí£±éªõª ê¶ö˶aø‹ô¢ª. ÍÙàŸû¦õÚÛª Bô¢ªaÚÛªÙC. Ð ·ôÙè[ª ë¶ø‹ö˺xû¶ ÷«uàÂö˺x 8 ÷«uàÂõª ·ÞL#ì XõÙÚÛ ì«u>ö°ÙèÂ
÷«uàÂõª 26 ÷«uàÂõª 23 êŸÞœ_åªdÞ¥ Î ú‡KúÃìª ø‹ú‡Ù#ÙC Ú¥ë]ª.. Îw›údLóŸ«, ì«u>ö°ÙèÂ, òÅ°ô¢êŸ áåªd 10 ÷«uàÂö˺x ÷«uàÂõª 19 ÷«uàÂõª 19
·Þõªí£± 12 ·Þõªí£± 13
ú‡pìo¸ôx. ú‡pû í‡àÂõšíj í£Ùè[Þœ ·Þõªí£± 4 ·Þõªí£± 5
×åNª 9 ×åNª3 ÏÙÞ¥xÙèÂ, XõÙÚÛö˺x ÚÛ«è¯ êŸ÷ª ×è…ÙC. 8 vè¯Þ¥ ÷³Tø‹ô³. ×åNª 10 ×åNª 10
à¶ú£ªÚÛªìo ÍPyûÂ, áè˶Ⱐë]yóŸªÙ áåxÚÛª ÍìªÚÛ«õÙÞ¥ í‡àÂõª
50Ú¨šíjÞ¥ N·Úåªx í£è[Þ•æ¨d ë]¤¨é°víƇڥ ô¢«ð»Ùë]ªêŸªû¦oô³. Îw›údLóŸ«,
ò°uæÀqîμªûÂìª ÷³í£±pAí£põª šíæ¨dÙC. ì«u>ö°ÙèÂõö˺ ›íúÃ, ò®Fq í‡àÂõª..
ú£yë¶øŒÙö˺ ÞœêŸ Õë¶üŒxö˺ ú‡KúÃö˺ 0n3êÁ ë]¤é¨ °víƇڥÚÛª íÆ£ªËºô¢ ÏÙÞ¥xÙèÂö˺ ú‡yÙÞÂÚÛª ÍìªÚÛ«õ Në¶ø‹ö˺x ÞœêŸ Õë¶üŒxö˺
×åNª êŸí£pö˶ë]ª. ×åNª ò°ëÅ]êÁ í‡àÂõª êŸóŸ«ô¢÷è[Ù Óí£pæ¨ìªÙàÁ
ô¢TLð¼ô³ì ú£ðƧK áåªd Ð áô¢ªÞœªêÁÙC.

Í÷ªt, û¦ìo.. çËμEoúÃ


15 ÔüŒx Í÷«tô³õª ÔÙ
à¶ú£ªhÙæ°ô¢ª..? í£±ú£hÚ¥õêÁ
ÚÛªúˆh í£ådè[îμ« ö˶ÚÛ
›úo꟪õêÁ ú£ô¢ë¯Þ¥
Þœè[í£è[îμ« à¶þ§hô¢ª..! ×
í£C›ï°û¶üŒx¸Ú šíÆë]ô¢ôÂìª NªÙ#..
ví£ú£ªhêŸÙ Îv›údLóŸªû ךíûÁx ÷ô¢ªú£ NáóŸ«õª þ§CÅÙ#ÙC Ó÷ô¢Ùç˶ îμÙåû¶ ôÁáô îμ³Þœ_õª î¶ú£«h ÎìÙë¯Eo í£ÙàŸªÚÛªÙC ÷«ô¦h. ·ôÙèÁ ô½ÙèÁx ô•ÞÁþ§\ sÎv›údLóŸ«zšíj
·ÞL#ì ÷«ô¦h.. 1997ö˺ õ«ú‡ ñôÁE êŸô¦yêŸ Ð ë]øŒÚÛª à¶Jì í‡ìo ÷óŸªú£ª\ô¦LÞ¥
÷«ô¦h.. Í÷ªt æ°Lû¦, û¦ìo ÖöËμÞ Ïë]Ìô¢«
çËμEoúÃêÁ ÍìªñÙëÅ]Ù Ñìo î¦ü™x. DÙêÁ
ÎîμªÚÛª #ìoí£pæ¨ ìªÙචçËμEoúÚíj ÷ªÚÛª\÷
Ôô¢pè…ÙC. 5 ÔüŒx¸Ú ô¦·ÚæÀ í£æ¨dÙC. ÷«ô¦h
û¦ìo.. Ñv·Úô³ûÂö˺ áJ¸Þ óŸ«ÙçËμ ÚÛíÃ
WEóŸªô æ˺KoÚ¨ çËμÚ¨oÚÛöËÀ èËμj·ôÚÛdôÂ.. Îîμª êŸLx
Ñv·Úô³ûÂÚÛª vð§AEëÅ]uÙ ÷Ù#ÙC. Îô¢ÙòÅ¡Ù
Í÷«tô³ ÔÚÛÙÞ¥ ÖÚÛ šíÆë]ô¢ô ޜªô•hþ§hè[ª. ÓÙë]ªÚÛÙç˶ Þœê¶è¯C àŦÙí‡óŸªûÂÞ¥ EL#ì ë]Þœ_ô¢ ìªÙ# ôÁáôÂÚÛª Ð
æ˺Koö˺ Aô¢ª¸Þö˶ë]ª. Ð ú‡yúà ÷«ú£dô ÚÛû¦o ÓÚÛª\÷ NáóŸ«õª þ§CÅÙ#ì ÷ªô•ÚÛô¢ª EL#ÙC. Îv›údLóŸªû ךíûÂÚÛª ÷³Ùë]ª ÷«ô¦h ·ÚKô wšíjâËÀ÷ªF 6733 è¯õô¢ªx. Ð æ˺Koö˺ ìªÙ# êŸö˶x ÷«ô¦hÚÛª ÚÁàÂ. Î êŸô¦yêŸ æ°ô¢úÃ
vÞ¥ÙèÂþ§xîª æ˺Koö˺ ÷´èÁ Ñû¦oô¢ª Î ÷«ô¦h. Þœê¶è¯C æ˺Ko ìªÙ# Ïí£pæ¨ë¯Ú¥ šíÆë]ô¢ôÂ.. 8 ÷ô¢ªú£ NáóŸ«õª ÷´èÁ ô½Ùè à¶ô¢è[Ù ë¯yô¦ Îîμª êŸì wšíjâËÀ÷ªFE 1,13,000 è¯õô¢xÚÛª šíÙàŸªÚÛªÙC. NøË™ù£Ù òËμÙÚÁ P¤Ûéö˺ Îîμª ô¦åªë¶LÙC. Îv›údLóŸªûÂ
ô½ÙèÁx Íè[ªÞœªšíæ¨dÙC. þ§CÅ›úh.. ÷«ô¦h Ý°ê¦ö˺ 11 NáóŸ«õªû¦oô³. ÞœêŸ æ˺Koö˺ ò°LÚÛõ àŦÙí‡óŸªûÂÞ¥ ÔNªåÙç˶ šíÆë]ô¢ôÂÚÛª ví£ú£ªhêŸ ÚÁàÂÞ¥ Ñìo Ïî¦û õªGú‡àÂ.. ÷«ô¦hÚÛ« ÚÁàÂÞ¥ ךíû¶ Îîμª ·ÚKôÂìª ÷ªõªí£± Aí‡pÙC.
ô¦uÙÚÛª àŸ«›úh 522.. Îå EL#ì Îîμª.. Ïí£±pè[ª îμªô³û vè¯ÚÛª Íô¢|êŸ þ§CÅÙàŸè[ Íë]ª(ÄêŸÙ ÍìªÚÛªÙç˶.. ÔÚÛÙÞ¥ ÷u÷Jú£ªhÙè[è[Ù. Þœê¶è¯C Ð æ˺Koö˺ WEóŸªô ò°LÚÛõ
÷´èÁ ô½Ùè à¶J ú£ÙàŸõìÙ ú£”ù‡dÙ#ÙC. ò°LÚÛõ àŦÙí‡óŸªû ˺ë¯ö˺ ÎîμªÚÛª çËμjæ¨öËÀ ·ÞL# ú£ê¦h à¦æ¨ì ÷«ô¦h.. Ôè¯C
àŸ«›úh Íîμ«íÆ£ªÙ. Îv›údLóŸªû ךíû ڥyLíÆ£ô³ÙÞ ÷«uàÂõª Îè˶Ùë]ªÚÛª îμjöËÀ“Ú¥ô¢ª“ õGÅÙ#ÙC. Íô¢|êŸ æ˺Koö˺ AJ¸Þö˺›í úˆEóŸªô NòÅ°ÞœÙö˺ ú£ÙàŸû¦õª
Îv›údLóŸªû ךíûÁx ÷ô¢ªú£Þ¥ ÷´è[ª ÷«uàÂõª ·ÞL#ì ÷«ô¦h.. îμªô³ûÂvè¯ÚÛª Íô¢|êŸ þ§CÅÙ#ì í‡ìo ìîμ«ë]ª à¶þ¼hÙC.
÷Ùë]öËºí£± ô¦uÙÚÛªìo ÷óŸªú£ª\ô¦LÞ¥ EL#ÙC. 2002.. Î êŸô¦yêŸ í£±æ¨dì vÚ©è¯Ú¥Jéªö˺x ÖÚÛ vÞ¥ÙèÂþ§xîª
îμªô³û vè¯ÚÛª Íô¢|êŸ þ§CÅÙ#ì íÆ£ªìêŸ Îîμªë¶. ÍÙê¶ Ú¥ë]ª ê•L ô½ÙèÁx ví£í£ÙàŸ 27÷
Í÷«tô³õìª ×è…Ù# ô¦uÙÚÛô ù£ªóÀª šíÙÞÂìª ×è…Ù#.. ÷«Jdû¦ ÙTúà s1996z êŸô¦yêŸ Ð æ˺Koö˺ ê•L
ví£ÚÛÙí£ìõª ú£”ù‡dú£ªhìo Ð ô½Ùè ë¯æ¨ì í‡ìo ÷óŸªú£ª\ô¦LÞ¥ ÷ªôÁ JÚ¥ô¢ª“ ú£”ù‡dÙ#ÙC.
Ñv·Úô³û æ©û¶á¸ô í‡Lx îμ³Þœ_õª î¶ú‡...
÷«ô¦h ÚÁú£ªhÚÂ. ·ÞL#ì êŸô¦yêŸ Îîμª à¶ú‡ì Nû¦uú£Ù ÍÙë]Jo òÅ¡ö˶ ÎÚÛJ{Ù#ÙC. >÷«oúÃdö° ÚÁô¢ªdö˺ í‡Lx

TG
.
®Mʸ*fi_
13 diksuchi@andhrajyothy com —fƒÊ˝$–ÈyÊ˛ ∑ ‘Ë˝∞–ÈΔÊˇÖ 20 fØ˲–ö˛« 2018

BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ Á‹–ÈÀ$Mʸ$..
›Î–ö˛$ΔÊˇ¶≈–Û˛$ Á‹–ö˛*´ßëØ˲Ö
E ߯≈V>ΔÊˇ$¶ÀMʸ$ gÍªå˝ –ö˛*ΔˇPså˝Mʸ$ AØ˲$Vʸ$◊˝ÖV>
Ì‹PÃå˝fi EØÈ≤ƒÒ˝* ÃÙ˝–¯ AØÛ˛ —ÁŸƒÊ˝*∞≤ Ô‹”ƒÊ˝$
–ö˛$®ÖÁ≥# ^Û˛Á‹$M¯–ö˛yë∞Mϸ BØå˛ÃÒ˝OØå˛ sÒ˝ã‹tÀ$
∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^Û˛ Á‹ÖÁ‹¶ BÚ‹Oµ«ÖVä¸ –˛$OÖyä˛fi. ©∞Mϸ A–˛$gÍØå˛,
—{¥˘, iD, Ì‹sÓ˝ {Vʸ*ã≥, sÍsÍ –˛*sÍΔäˇfi, –˛$O{M¯›Îãút
Ú‹OØå˛fi AÖyä˛ sÒ˝M>≤Ài ΔÊˇÖVÊ¸Ö FÌfl˝Ö^˲Ø˲Öô˲ –Û˛VʸÖô¯ Á≥#Δ¯Vʸ—$›˘¢Ö®. –ö˛*Ø˲–ö˛ i—ôÈ∞≤
Á‹$ÀøÊ˝ô˲ΔÊˇÖ ^Û˛ı‹ ®‘Ë˝V> Gد≤ ›ÎÖMÛ¸ÜMʸ –ö˛≈–ö˛Á‹¶À B—Δ>¬–È∞Mϸ sÒ˝M>≤Ài —Á≥œ–ö˛Ö ØÈÖ®V>
–ö˛ÖsÏ˝ —RÍ≈ô˲ Á‹ÖÁ‹¶Àô¯ øÍVʸ›Î”–ö˛$≈Ö EÖ®. E߯≈V> ∞Õ_Ö®. B«tÔúÌŸƒÊ˝$Ãå˝ CÖsÒ˝ÕgÒ˝Øå˛fi, –˛$ÔŸØå˛ ÃÒ˝«≤ÖVä¸, Δ¯ªZsÏ˝Mä¸fi, BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ –ö˛ÖsÏ˝
ΔÊˇ$¶ÃZœ BÌ≥tr*≈yä˛ Ì‹PÃå˝fi, »f∞ÖVä¸ Ì‹PÃå˝fi, sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ Ì‹PÃå˝fi,
–˛$ÖrÃå˝ GºÕsÓ˝ Ì‹PÃå˝fiØ˲$ –ö˛$*ÃÍ≈ÖMʸØË˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$yë∞Mϸ
Ø˲*ô˲Ø˲ B—ÁŸPΔÊˇ◊˝À$ –ÈsÏ˝ÃZ øÍVʸ–Û˛$. D B—ÁŸPΔÊˇ◊˝À –ö˛Àœ E߯≈Vʸ ΔÊˇÖVʸÖÃZ BÖ߯‚Ê˝Ø˲À$
BÚ‹Oµ«ÖVä¸ –˛$OÖyä˛fi MʸÖÁ≥N≈rΔäˇ AyëÌ≥t–í˛ sÒ˝ã‹t (GGÖM>≈så˝) ô˲ÃÒ˝ô˲¢yÊ˛Ö –ö˛$Δ¯ Á≥«◊Í–ö˛$Ö. —´® ∞ΔÊˇ”Áfl˝◊˝ÃZ ƒÊ˝$Ö{ôÈÀ$ –ö˛$Ø˲$ÁŸ$ÀMʸ$ {Á≥ôÈ≈–ö˛*≤ƒÊ˝$ÖV>
ı≥ΔÊˇ$ô¯ D Á‹ÖÁ‹¶ JMʸ Á≥»ÑʸØ˲$ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Á‹$¢Ö®. ©∞Mϸ
{Á≥Á≥Ö^˲–È≈Á≥¢ÖV> Vʸ$«¢ÖÁ≥# EÖ®. ôÈgÍ ∞–Û˛®Mʸ ßë”Δ>
ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛Mʸ$ VʸÀ A–ö˛M>‘ÈÀ$, {Á≥øÍ—ô˲–ö˛$ƒÙ˝$≈
–ö˛*ΔÊˇ$ô˲$ÖyÊ˛rÖ CsÓ˝–ö˛Õ M>ÀÖÃZ GMʸ$P–ö˛V> —Ör$ØÈ≤Ö, ^˲*Á‹$¢ØÈ≤Ö. D ØÛ˛Á≥£Ê˛≈ÖÃZ
–ö˛$Ø˲ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ HƒÙ˝$ ΔÊˇÖV>ÀÚ≥O BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ {Á≥øÍ–ö˛Ö A´®MʸÖV> EÖ®, øÊ˝—ÁŸ≈ô¨˛ –ö˛$$Q
gͪå˝
E߯≈V>À$, M>ΔÊˇ◊ÍÀØ˲$ BÚ‹Oµ«ÖVä¸ –˛$OÖyä˛fi —‘Û˝œÌŸÖ_Ö®.
� A´ßÊ˛≈ƒÊ˝$ØË˛Ö f«WÖ®ÃÍ
_{ô˲Ö, ô˲ßÊ˛Ø˲$Vʸ$◊˝ÖV> –˛$ΔÊˇ$Vʸ$Á≥ΔÊˇ^˲$M¯–ÈÕfiØ˲ Ø˛OÁ≥#◊Í≈ÀÚ≥O BÚ‹Oµ«ÖVä¸ –˛$OÖyä˛fi AØÛ˛ Á‹ÖÁ‹¶ {sÒ˝Öyä˛fi
ÑÛ¸{ô˲›Î¶Δˇ$$ÃZ JMʸ A´ßÊ˛≈ƒÊ˝$ØË˛Ö ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö_Ö®. AÖßÊ˛$ÃZ∞ –ö˛$$RÍ≈Ö‘ÈÀ$...
–ö˛$$ÖßÊ˛$V> {V>yÊ˛$≈ƒÙ˝$ÁŸØå˛ AΔÊˇ·ô˲ EØ˲≤ 30 gÍªå˝ Δ¯Ãå˝fi,
–È«Mϸ A–ö˛Á‹ΔÊˇ–˛$OØ˲ Ø˛OÁ≥#◊Í≈ÀØ˲$ Á≥«Vʸ◊˝Ø˲ÃZMϸ °Á‹$Mʸ$Ö®.
ô˲ΔÊˇ–Èô˲ “sÏ˝ÃZœ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛Mʸ$ VʸÀ A–ö˛M>‘ÈÀ$, B
E߯≈V>À ∞ΔÊˇ”Áfl˝◊˝Mʸ$ A–ö˛Á‹ΔÊˇ–˛$OØ˲ Ø˛OÁ≥#◊Í≈ÀØ˲$ � E߯≈V>À$ ¥˘ôÈƒÊ˝*?
H—´ßÊ˛ÖV> BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ {Á≥{MϸƒÊ˝$ô¯ AØ˲$Á‹Ö´ßë∞Ö^˲–ö˛^˲$a ßÊ˛‘ȪÍÆÀ MϸÖßÊ˛r MʸÖÁ≥N≈rΔäˇ Δ>MʸØ˲$ –ö˛≈ÜΔÛˇMϸÖ_Ø˲ � MʸÁ‹t–ö˛$Δäˇ Á‹»”ã‹ÃZ... ΔÊˇÖVʸÖÚ≥O BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ {Á≥øÍ–ö˛Ö ^ÈÃÍ Á‹”ÀµÖ. ^ÈÃÍ A–ö˛M>‘ÈÀ$ EØÈ≤Δˇ$$. AΔˇ$$ôÛ˛ Á‹Ö∫Ö´®ô˲
AØÛ˛ AÖ‘ÈÀØ˲$ —‘Û˝œÌŸÖ_Ö®. CÖßÊ˛$M¯Á‹Ö ——´ßÊ˛ gÍªå˝ ❖ Ô≥Á≥#Ãå˝ –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ Ì‹PÃå˝fi, CÖrΔäˇ Á≥ΔÊˇfiØ˲Ãå˝ Ì‹PÃå˝fi —´ßÊ˛$À ∞ΔÊˇ”Áfl˝◊˝ÃZ ôÈ«PMʸ ›Î–ö˛$ΔÊˇ¶≈Ö, Á‹–ö˛$›Î≈
ÕÌ‹tÖVä¸ –˛ªå˝Ú‹Oså˝fi ßë”Δ> 10 ÀÑʸÀ E߯≈V>ÀMʸ$ –ÈΔÊˇ$ØÈ≤ΔÊˇ$. Mʸ¸ÖÁ≥N≈rΔäˇ {Á≥–Û˛‘Ë˝Öô¯ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ sÒ˝M>≤Ài –˛$ÔŸØå˛ ÃÒ˝«≤ÖVä¸, Δ¯ªZsÏ˝Mä¸fi, B«tÔúÌŸƒÊ˝$Ãå˝ A–ö˛Á‹ΔÊˇ–˛$OØ˲ ΔÊˇÖV>ÃZœ Mʸ*yë BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ {Á≥øÍ–ö˛Ö Á≥«⁄ÎPΔÊˇ Ø˛OÁ≥#◊˝≈Ö EØ˲≤ –ö˛*Ø˲–ö˛ –ö˛Ø˲ΔÊˇ$À ¥Î{ô˲
Á‹Ö∫Ö´®Ö_Ø˲ Á‹–ö˛*^ÈΔ>∞≤ ı‹Mʸ«Ö_Ö®. BØå˛ÃÒ˝OØå˛ÃZ ΔÊˇÖVÊ¸Ö ‘Ë˝ΔÊˇ–Û˛VʸÖV> —Á‹¢«Ö_Ö®. {Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZ CØ˲πΔÛˇ√ÁŸØå˛ CÖsÒ˝ÕgÒ˝Øå˛fi... C–ö˛±≤ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ÃZ øÍVʸÖ. BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ Á‹”ÀµÖV>ØÛ˛ EÖ®. D ΔÊˇÖV>∞Mϸ A–ö˛Á‹ΔÊˇ–˛$OØ˲ MÓ¸ÀMʸÖ. ßëÖô¯ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ {Á≥øÍ–ö˛Ö
BsZ–Û˛$sÒ˝yä˛ Á‹ΔÛˇ”Ø˲$ ^Û˛Á≥sÏ˝tÖ®. A´®Mʸ ‘ÈôË˛Ö E߯≈Vʸ sÒ˝M>≤Ài ΔÊˇÖV>∞Mϸ –ö˛$Ø˲ßÛ˛‘Ë˝Ö Áfl˝ªå˝V> –ö˛*«Ö®. 31 M>ΔÊˇ◊˝ÖV> IsÓ˝, ›Îãút–Û˛Δäˇ, MʸÁ‹t–ö˛$Δäˇ Á‹»”ã‹ ΔÊˇÖVʸÖÃZ∞ Ø˛OÁ≥#◊Í≈ÀØ˲$ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ô¯ øÊ˝»¢ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö {Á≥Á‹$¢ôÈ ØÈ–ö˛$–ö˛*{ô˲ÖV>ØÛ˛ EÖsZÖ®. EßëÁfl˝ΔÊˇ◊˝Mʸ$ Hß˛OØÈ
ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ÀØ˲$ BsZ–Û˛$sÒ˝yä˛ r*Ãå˝fi ßë”Δ> ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Á‹$¢Ø˲≤r$œ ‘ÈôË˛Ö –ö˛$Ö® CØ˲πΔÛˇ√ÁŸØå˛ sÒ˝M>≤Ài ßë”Δ>ØÛ˛ E¥Î´® E߯≈V>À$ MˆÖô˲ {Á≥øÍ–È∞Mϸ Vʸ$ΔÊˇ–ö˛#ô˲$ØÈ≤Δˇ$$. MʸÁ‹t–ö˛$Δäˇ ∞Mϸ A›Î´ßÊ˛≈Ö. ÁúÕô˲ÖV> fØ˲ΔÊˇÃå˝ –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ (14 Á‹ÖÁ‹¶ EôȵßÊ˛Mʸ ‘Ë˝Mϸ¢∞ –ö˛$«Öô˲ Ú≥Ö^ÈÀÖsÙ˝ –˛$$ô˲¢Ö
D ∞–Û˛®Mʸ ßë”Δ> –˛Àœy˛OÖ®. MˆÖô˲ Á‹ÖѯøÊ˝Ö EØ˲≤Á≥µsÏ˝MÓ¸ ¥˜ÖßÊ˛$ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$. sÒ˝M>≤Ài ΔÊˇÖVʸÖÃZ Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲À –ö˛Àœ Á‹»”ã‹ —øÍVʸÖÃZ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ —∞ƒÒ˝*VÊ¸Ö A´®MʸÖV> ‘Èô˲Ö), ı‹Ãå˝fi (39 ‘Èô˲Ö) —øÍV>ÃZœ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ –ö˛≈–ö˛Á‹¶Ú≥O Á‹–ö˛${Vʸ A–ö˛V>Áfl˝Ø˲ EÖyëÕ. —Ø˲*ô˲≤
›Î–ö˛$ΔÊˇ¶≈Ö ßë”Δ>ØÛ˛ ©∞≤ A´®Vʸ—$Ö^˲–ö˛^˲a∞ ô˛ÕÌ≥Ö®. Gد≤ Ø˲*ô˲Ø˲ B—ÁŸPΔÊˇ◊˝À$ AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZMϸ –ö˛Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$. EÖ® (64 ‘Èô˲Ö). GÖßÊ˛$MʸÖsÙ˝ D —øÍVʸÖÃZ JMÛ¸ A–ö˛M>‘ÈÀ$ ô˲Mʸ$P–ö˛V> EØÈ≤Δˇ$$. BÃZ^˲Ø˲ÀØ˲$ A–ö˛$À$ ^Û˛ı‹ ØÛ˛ΔÊˇ$µVʸÀ ∞Á≥#◊˝$À$
BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ Mʸ*yë CÖßÊ˛$ÃZ øÍVʸ–Û˛$. BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ ßë”Δ> —´ßÊ˛–˛$OØ˲ Á≥∞∞ Á≥ßÛ˛Á≥ßÛ˛ ^Û˛ƒÊ˝*Õfi EÖr$Ö®. ßëÖô¯ ❖ MʸÁ‹t–ö˛$Δäˇ Á‹»”ã‹ ΔÊˇÖVʸÖÃZ ∞ô˲≈Ö {Á≥fÀô¯ M>–ÈÕ. C® BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ô¯ A›Î´ßÊ˛≈Ö. ©Öô¯ M¯Δäˇ
–Û˛VʸÖV>, Mʸ_aô˲ô˲”Öô¯ ı‹–ö˛À$ AÖ®Ö^˲yÊ˛Ö ›Î´ßÊ˛≈–˛$OÖ®. CÃÍÖsÏ˝ —´ßÊ˛$ÀØ˲$ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ ßë”Δ> ∞ΔÊˇ”«¢Ö^˲yë∞Mϸ –ö˛≈–ö˛‡Δ>ÀØ˲$ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^ÈÕfi EÖr$Ö®. JMÛ¸ CÖf±«ÖVä¸ —øÍVÊ¸Ö BsZ–Û˛$ÁŸØå˛Mʸ$ ßÊ˛*ΔÊˇÖV>ØÛ˛
� ›ÎãútV> GßÊ˛$Δ¯P–ÈÕ! AÃÍVÛ¸ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ ÃÙ˝ßë Hß˛OØÈ B—ÁŸPΔÊˇ◊˝ MʸÖÚ≥±À$ BÁ‹Mϸ¢ ^˲*Ì≥Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$. ΔÊˇÖV>À –È»V> —´ßÊ˛–˛$OØ˲ Á≥∞∞ –ö˛$‰œ –ö˛$‰œ ^Û˛ƒÊ˝*Õfi EÖsZÖ®. ∞Õ_¥˘Δˇ$$Ö®.
AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZMϸ –ö˛_aØ˲Á≥#µyÊ˛$.. –ö˛Á‹$¢–ö˛À$, ı‹–ö˛À$ ^˙MʸV> BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ {Á≥øÍ–È∞≤ Á≥«÷Õı‹¢.. CÃÍÖsÏ˝ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ÀØ˲$ ∞ΔÊˇ”«¢Ö^˲yë∞Mϸ Ú≥ßÊ˛™V>
BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ ßë”Δ> Mˆ∞≤ ΔÊˇÖV>ÃZœ E߯≈V>ÀØ˲$ À¿›Î¢Δˇ$$. ßëÖô¯ BƒÊ˝* –ö˛Á‹$¢–ö˛#À$, ı‹–ö˛ÀMʸ$ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ ΔÊˇÖVÊ¸Ö ‘ÈôË˛Ö Ø˛OÁ≥#◊Í≈À$ A–ö˛Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. EßëÁfl˝ΔÊˇ◊˝Mʸ$ � AM˙ÖsÏ˝ÖVä¸, AØ˲ÕsÏ˝Mä¸fi ΔÊˇÖV>ÃZœ..
M¯ÃZµ–ö˛yÊ˛Ö AØÛ˛® ôÈôÈPÕMÊ¸Ö –ö˛*{ô˲–Û˛$. Ú≥ΔÊˇ$Vʸ$ô˲$Ö®. yÏ˛–ö˛*Öyä˛Mʸ$ AØ˲$Vʸ$◊˝ÖV> Eô˲µÜ¢ ^Û˛ı‹ BÁ‹µ{ô˲$ÀMʸ$ ÃÙ˝ßë Cô˲ΔÊˇ Á‹ÖÁ‹¶ÀMʸ$ ∏˘Øå˛ ^Û˛ı‹¢
øÊ˝—ÁŸ≈ô˲$¢ÃZ Gد≤ Mˆô˲¢ A–ö˛M>‘ÈÀ$ AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZMϸ {Mʸ–ö˛$ÖÃZ Mˆ∞≤ –Û˛À Mˆô˲¢ E߯≈V>À$ –ö˛›Î¢Δˇ$$. M>∫sÏ˝t AM˙ÖsÏ˝ÖVä¸ 61 ❖ yÛ˛sÍØ˲$ ı‹Mʸ«Ö^˲yÊ˛Ö, ∞À” ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö, {¥ÎÚ‹Ì‹ÖVä¸
–ö˛›Î¢Δˇ$$. –ÈsÏ˝∞ AÖßÊ˛$M¯–ÈÀÖsÙ˝ –ö˛*{ôË˛Ö I“BΔäˇGã‹ ßë”Δ> Á‹*^˲Ø˲À$ C–ö˛”yÊ˛Ö. ÁúÕô˲ÖV> –ö˛ÖsÏ˝ M>ΔÊˇ≈MʸÃÍ¥ÎÀØ˲$ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ ßë”Δ> Ú≥ßÊ˛™
E߯≈V>ÀØ˲$ M¯ÃZµôÈ–ö˛$ØÛ˛ øÍ–ö˛Ø˲ Á‹«M>ßÊ˛$. BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ AØ˲ÕsÏ˝Mä¸fi AÖyä˛ MʸØ˲fiÕtÖVä¸ 35 MʸÁ‹t–ö˛$Δäˇ Á‹»”ã‹ —øÍVʸÖÃZ –ö˛$*y¯ –ö˛Öô˲$
E߯≈V>ΔÊˇ$¶À$ Mˆ∞≤ ΔÊˇM>À ›Îãút Ì‹PÃå˝fiØ˲$ {Á≥øÍ–ö˛Ö MÛ¸–ö˛ÀÖ Mˆ∞≤ ΔÊˇÖV>ÃZœ Á≥«—$ô˲ÖV>ØÛ˛ EÖr$Ö®. Gô˲$¢Ø˲ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$. ô˲ßÊ˛Ø˲$Vʸ$◊˝ÖV> —´ßÊ˛$ÀØ˲$
Ú≥Ö¥˜Ö®Ö^˲$M¯–ÈÕ. A—.. Mʸ–ö˛$*≈∞MÛ¸ÁŸØå˛ Ì‹PÃå˝fi, M¯Δäˇ CÖf±«ÖVä¸ 27 E߯≈V>ÀÚ≥O BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ {Á≥øÍ–ö˛Ö ^˲*Ì≥Á‹$¢Ö®. ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^Û˛ ——´ßÊ˛ ΔÊˇM>À ›Îãút–Û˛ΔÊˇ$œ
AßÛ˛ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$ÖÃZ Ø˲*ô˲Ø˲ A–ö˛M>‘ÈÀMʸ$ Mʸ*yë ªÍr MʸÁ‹t–ö˛$Δäˇ Á‹»”ã‹ 64 ❖ M¯Δäˇ CÖf±«ÖVä¸ —øÍV>ÃÒ˝OØ˲ –˛$M>∞MʸÃå˝, GÀ{MϸtMʸÃå˝, AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZMϸ Δ>–ö˛yÊ˛–Û˛$ CÖßÊ˛$Mʸ$ M>ΔÊˇ◊˝Ö.
sÓ˝–í˛$ –ö˛ΔäˇP, {¥Î∫œ–í˛$ ›ÎÕ”ÖVä¸, G–˛*ÁŸØ˲Ãå˝ –Û˛Á‹$¢Ö®. –ÈsÏ˝∞ AÖßÊ˛$M¯–ö˛yë∞Mϸ Ì‹ßÊ˛ÆÖV> EÖyëÕ. GÀ{M>t∞Mä¸fi, Ì‹—Ãå˝ CÖf±«ÖVä¸ÀÃZ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛
CÖsÒ˝ÕgÒ˝Øå˛fi –ö˛ÖsÏ˝—. Ø˲*ô˲Ø˲ A–ö˛M>‘ÈÀô¯¥Îr$ fØ˲ΔÊˇÃå˝ –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ 14 AM˙ÖsÏ˝ÖVä¸, AØ˲ÕsÏ˝Mä¸fi ΔÊˇÖV>ÃZœ yÛ˛sÍ ı‹MʸΔÊˇ◊˝,
gÍªå˝ –ö˛*ΔˇPså˝ÃZ –ö˛Á‹$¢Ø˲≤ Á‹–È‚Ê˝œØ˲$ GßÊ˛$Δ¯P–ö˛yë∞Mϸ � BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ –ö˛Àœ {Á≥øÍ—ô˲–˛$OØ˲ Δ>{⁄ÎtÀ$ {Á≥øÍ–ö˛Ö Á‹”ÀÖV> EÖ®. “sÏ˝ÃZœ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛Mʸ$ ∞À”, {¥ÎÚ‹ã‹ –ö˛ÖsÏ˝ M>ΔÊˇ≈MʸÃÍ¥ÎÃÙ˝ GMʸ$P–ö˛V>
–ö˛*ΔˇPsÏ˝ÖVä¸ 21 EÖsÍΔˇ$$. ©Öô¯ D —øÍV>ÃZœ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛
Mʸ*yë D Ø˛OÁ≥#◊Í≈À$ EÁ≥Mʸ«›Î¢Δˇ$$. Δ>{ÁŸtÖ M¯ÃZµΔˇ$$Ø˲ E߯≈V>À ‘ÈôË˛Ö BÁ≥ΔÛˇÁŸØå˛fi –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ 53
◆ Á‹ñfØÈô˲√Mʸô˲, Ô≥Á≥#Ãå˝ –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝, –ö˛N≈Áfl˝
GMʸ$P–ö˛V> fΔÊˇ$Vʸ$ô¯Ö®. AΔˇ$$ôÛ˛ yÛ˛sÍØ˲$
ΔÊˇ^˲Ø˲ –ö˛ÖsÏ˝ Ø˛OÁ≥#◊Í≈À$ A–ö˛Á‹ΔÊˇ–˛$OØ˲ ΔÊˇÖV>ÃZœ …Ï˛Œœ 45.1 ı‹Ãå˝fi 39 —‘Û˝œÌŸÖ^˲yÊ˛Ö, ßë∞ B´ßëΔÊˇÖV> øÊ˝—ÁŸ≈ô¨˛
BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ A›Î´ßÊ˛≈Ö. AÃÍÖsÏ˝ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ÀØ˲$ Á≥’a–ö˛$ ªÒ˝ÖV>Ãå˝ 42.2 ›Îãút–Û˛Δäˇ AÖyä˛ IsÓ˝ 42 AÖ^˲ØÈÀØ˲$ ΔÊˇ*¥˜Ö®Ö^Û˛ —øÍV>À$ {Á≥Á‹$¢ô˲Ö
∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^˲yë∞Mϸ ›ÎãútÌ‹PÃå˝fi GÖô¯ A–ö˛Á‹ΔÊˇÖ. Áfl˝Δ>≈ØÈ 39.3 BsZ–Û˛$ÁŸØå˛Mʸ$ ßÊ˛*ΔÊˇÖV>ØÛ˛ EØÈ≤Δˇ$$.
❖ Á‹ñfØÈô˲√Mʸô˲, ôÈ«PMʸ —‘Û˝œÁŸ◊˝ A–ö˛Á‹ΔÊˇÖ EÖyÛ˛ ❖ ›Îãút–Û˛Δäˇ {¥˘{V>—$ÖVä¸ ΔÊˇÖVʸÖÃZ Mʸ*yë –ö˛*–ö˛Ø˲
BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ A–ö˛M>‘ÈÀ$ ô˲Mʸ$P–ö˛V> EÖyÛ˛ gÍªå˝ Eô˲¢ΔÊˇ{Á≥ßÛ˛‘å˝ 39 ΔÊˇÖV>ÀÚ≥O BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ {Á≥øÍ–ö˛Ö ØÈ–ö˛$–ö˛*{ô˲ÖV> {Á≥–Û˛$ƒÊ˝$Ö ÃÙ˝Mʸ$Öyë AØÛ˛Mʸ M>ΔÊˇ≈MʸÃÍ¥ÎÀØ˲$
Δ¯Ãå˝fi... Δ>f›Î¶Øå˛ 37.8 EÖ®. EßëÁfl˝ΔÊˇ◊˝Mʸ$ –ö˛*ΔˇPsÏ˝ÖVä¸ —øÍV>∞≤ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^˲–ö˛^˲$a. M>ΔÊˇ≈MʸÃÍ¥ÎÀØ˲$ —Á‹¢«Ö^˲yë∞Mϸ,
◆ yÛ˛sÍ AØÈÕÌ‹ã‹ °Á‹$Mʸ$ÖsÙ˝ CÖßÊ˛$ÃZ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛Mʸ$ A–ö˛M>‘ÈÀ$ 21
◆ –ö˛*ΔˇPsÏ˝ÖVä¸
–ö˛$´ßÊ˛≈{Á≥ßÛ˛‘å˝ 37.8 AØ˲$Á‹Ö´ßëØË˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$yë∞Mϸ –ö˛*{ôË˛Ö –ö˛*Ø˲–ö˛
MʸΔ>~rMʸ 37.8 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*{ô˲–Û˛$. Á‹ñfØÈô˲√Mʸô˲, —¿Ø˲≤–˛$OØ˲ {Á≥–Û˛$ƒÊ˝$ÖÖ ô˲Á≥µ∞Á‹«. D ØÛ˛Á≥£Ê˛≈ÖÃZ {¥ÎgÒ˝Mä¸t
◆ Áfl˝î≈–ö˛$Øå˛ «›˘Δäˇfi –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ {sÒ˝O∞ÖVä¸ AÖyä˛ BÃZ^˲Ø˲À$, ôÈ«PMʸ —–Û˛^˲Ø˲ –ö˛ÖsÏ˝— –ö˛*ΔˇPsÏ˝ÖVä¸
y˛–ö˛Àã≥–˛$Öså˝ ô˲—$‚Ê˝ØÈyÊ˛$ 37.6 –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ÃZ MÓ¸ÀMʸ–˛$OØ˲ –ö˛N≈Áfl˝ ΔÊˇ^˲Ø˲, A–ö˛$À$,
Á‹Ö∫Ö´®ô˲ M>ΔÊˇ≈MʸÃÍ¥ÎÀØ˲$ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^˲yë∞Mϸ E߯≈Vʸ$À ∞ΔÊˇ”Áfl˝◊˝ –ö˛ÖsÏ˝–ÈsÏ˝∞ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛ô¯
◆ fØ˲ΔÊˇÃå˝ –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ ô˛ÀÖV>◊˝ 37.5 ^ÈÃÍ A–ö˛Á‹ΔÊˇÖ. CÃÍÖsÏ˝ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ÀØ˲$ –ö˛$Ø˲$ÁŸ$ÃÙ˝
◆ {¥ÎgÒ˝Mä¸t –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ (IsÓ˝, CÖf±«ÖVä¸ ô˲®ô˲ΔÊˇ
∞ΔÊˇ”«¢Ö^˲yÊ˛Ö Á‹$ÀøÊ˝Ö M>ßÊ˛$. ßëÖô¯ {¥ÎgÒ˝Mä¸t
BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘å˝ 37.2 Á‹–ö˛$ΔÊˇ¶ÖV> ∞ΔÊˇ”«¢›Î¢ΔÊˇ$. M>∫sÏ˝t –ö˛*ΔˇPsÏ˝ÖVä¸ –Û˛$ØÛ˛gå˝–˛$Öså˝ BsZ–Û˛$ÁŸØå˛Mʸ$ ßÊ˛*ΔÊˇÖV>ØÛ˛ ∞Õ_Ö®.
—øÍV>À$) –ö˛$‡Δ>{ÁŸt 18

AÁ‹–ö˛*Ø˲ô˲À$ & {Á≥◊Í„MʸÀ$


–˛$$ßÊ˛sÏ˝ Á≥Ö^˲–ö˛ΔÊˇ¤ {Á≥◊Í„MʸÃZ {¥ÎÖ°ƒÊ˝$ AÁ‹–ö˛*Ø˲ô˲ÀØ˲$ ^˲«aÖ^˲ÃÙ˝ßÊ˛$. ΔˇÖy¯ {Á≥◊Í„MʸÃZ ô˲Mʸ$P–ö˛
gÍªå˝ M>ΔÊˇ≤Δäˇ
ØÛ˛ÁŸØ˲Ãå˝ —$Ø˲ΔÊˇÃå˝ y˛–ö˛Àã≥–˛$Öså˝
M>ΔˆµΔÛˇÁŸØ¨˛ R͉À$
GÀMÓ¸âÌŸƒÊ˝$ب˛/ GÀMϸâMʸÃå˝) E°¢ΔÊˇ$~ÃÒ˝O EÖyëÕ.
GÀMÓ¸âÌŸƒÊ˝$ب˛ ¥˘Á‹$tMʸ$ –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝œ yÏ˛¥˜œ–ö˛*
(GÀMϸâMʸÃå˝) ô¯¥Îr$ CÖyÊ˛Ì‹âƒÊ˝$Ãå˝/ yˆ–˛$Ì‹tMä¸
GÀMϸâMʸÃå˝ Cب˛Á‹tÃÙ˝ÁŸØ¨˛fi Á‹«tÌúM¸så˝ EÖyëÕ. BÁ≥ΔÛˇrΔäˇ
¥˘Á‹$tMʸ$ –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝œ yÏ˛¥˜œ–ö˛* (–˛$M>∞Mä¸/
BsZ–˛$$ªÒ˝OÃå˝) ô¯¥Îr$ Úfl˝“ –˛Ìfl˝MϸÃå˝ [y˛O—ÖVä¸
ÃÒ˝Oڋب˛fi EÖyëÕ. Mʸ$≈Ì‹H ¥˘Á‹$tMʸ$ ºGÔ‹fi (M¸—$Ô‹â/
A¿–ö˛ñ®Æ ^˛Ö®Ø˲ Δ>⁄ÎâÀ A–ö˛Á‹Δ>ÀMʸ$ AØ˲$Vʸ$◊˝ÖV> B«¶M>¿–ö˛ñ®Æ {Á≥◊Í„MʸÀ$ EÖyëÀ∞ ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$. ÚflO˝ßÊ˛Δ>ªÍßä˛ÃZ∞ ØÛ˛ÁŸØ˲Ãå˝ —$Ø˲ΔÊˇÃå˝ 169 hƒÊ˝*Ài) Á≥N«¢^Û˛Ì‹ EÖyëÕ.
y˛–ö˛Àã≥–˛$Öså˝ M>ΔˆµΔÛˇÁŸØ¨˛ ❍ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: –ö˛*«a 10 ØÈsÏ˝Mϸ 18 Ø˲$Ö_ 30 H‚Ê˝œ
–ö˛$*y¯ {Á≥◊Í„MʸÃZ –˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÀMʸ$ B«¶Mʸ {Á≥VÊ¸Ü ÁúÃÍÀ$ (Gب˛GÖyÏ˛Ì‹) & Mϸ֮ ¥˘Á‹$tÀ øÊ˝»¢Mϸ –ö˛$´ßÊ˛≈ EÖyëÕ
ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$ô¯Ö®. ❍ Á‹tΔˇ$$Ú≥Öyä˛: AÌ‹Ú‹tÖså˝ ¥˘Á‹$tÀMʸ$ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Hyë®
—Á‹¢«Ö^ÈÀ∞ ı≥ΔˆPØÈ≤ΔÊˇ$. Á≥«{‘Ë˝–ö˛$À –È≈Ì≥¢, ——´ßÊ˛ {¥ÎÖôÈÃZœ Á‹Öô˲$Õô˲ ❍ ¥˘Á‹$tÀ$: –˛$Δˇ$$ÖsÒ˝Ø˛Ø¨˛fi AÌ‹Ú‹tÖså˝ Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.11000, ô˲ΔÊˇ–Èô˲ Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.11500
B«¶M>¿–ö˛ñ®Æ ›Î´®Ö^ÈÀ∞ ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$. –˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ Δ>⁄ÎâÀMʸ$ MÛ¸Ö{ßÊ˛Ö (–˛$M>∞MʸÃå˝ 114, GÀMϸâMʸÃå˝ 40), ^ˆÁ≥#µØ˲ BΔˇ≤À$œ Á‹tΔˇ$$Ú≥Öyä˛ C›Î¢ΔÊˇ$. —$WÕØ˲
Úfl˝^¨˛CGÖ (–˛$M>∞MʸÃå˝ 4, ¥˘Á‹$tÀMʸ$ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Hyë® Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.12000,
AÖ®Ö^Û˛ Á‹‡ƒÊ˝$ÖÃZ AßÊ˛Ø˲Á≥# {¥Î´ßëØ˲≈Ö C–È”ÀØÈ≤ΔÊˇ$. {Á≥øÊ˝$ô˲” ΔÊˇÖVʸ BÁ≥ΔÛˇrΔäˇ 2), GÀMÓ¸âÌŸƒÊ˝$ب˛ 4, ô˲ΔÊˇ–Èô˲ Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.12,500 C›Î¢ΔÊˇ$.
Mʸ$≈Ì‹H 5 ❍ GÖÌ≥Mʸ: Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ, {sÙ˝yä˛ sÒ˝ã‹t, gͪå˝
{¥ÎgÒ˝Mʸ$tÀ$ {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö^Û˛rÁÁ≥#µyÊ˛$ –˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ Δ>⁄ÎâÀMʸ$, {¥ÎÖôÈÀMʸ$ ❍ AΔÊˇ·ô˲: AÌ‹Ú‹tÖså˝ ¥˘Á‹$tÀMʸ$ {¥˜ÌúÌŸƒÒ˝$±fi sÒ˝ã‹t ßë”Δ>
(Ìfl˝–ö˛*ÀƒÊ˝$ Á≥ΔÊˇ”ô˲ {¥ÎÖôÈÀ$ –˛$$ßÊ˛ÃÒ˝OØ˲—) {¥Î´ßëØ˲≈Ö IsÏ˝I (–˛ÕzÖVä¸/ ÌúrtΔäˇ/ ❍ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ Ôúk: ΔÊˇ*.150

–˛$ÌŸ∞ã‹t/ rΔÊˇ≤Δäˇ/ –˛*sÍΔäˇ ❍ Bب˛ÃÒ˝Oب˛ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ìú{∫–ö˛« 19


C–ö˛”yÊ˛Öô¯¥Îr$, –ÈsÏ˝ A¿–ö˛ñ®ÆMϸ {Á≥ôÛ˛≈Mʸ Á‹‡ƒÊ˝$Ö –˛$M>∞Mä¸/ yÓ˛hÃå˝ –˛$M>∞Mä¸/ BsZ ❍ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.nmdc.co.in

AÖ®Ö^ÈÀ∞ ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$. ¥˘sÓ˝ Á≥»ÑʸÀ


{Á≥ôÛ˛≈MÊ¸Ö Bب˛ÃÒ˝Oب˛ Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ: Ìú{∫–ö˛« 25
� gÍ°ƒÊ˝$ A¿–ö˛ñ®Æ –ö˛$ÖyÊ˛Õ Á‹*_MʸÀ$ CÖyÏ˛ƒÊ˝$ب˛ BΔˇ$$Ãå˝ M>ΔˆµΔÛˇÁŸØ¨˛ ❍
❍ ÁúÕôÈÀ —yÊ˛$ßÊ˛À: –ö˛*«a 10Ø˲
–˛$$ßÊ˛sÏ˝ –ö˛$*yÊ˛$ {Á≥◊Í„MʸÀ ßë”Δ> ¥Î«{‘È—$Mʸ ΔÊˇÖVʸÖÃZ GM>Ø˲“$ CÖyÏ˛ƒÊ˝$ب˛ BΔˇ$$Ãå˝ M>ΔˆµΔÛˇÁŸØ¨˛
Õ—$sÒ˝yä˛ (IJÌ‹GÃå˝) B´ßÊ˛”ΔÊˇ≈ÖÃZ∞ R͉À$


Bب˛ÃÒ˝Oب˛ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ìú{∫–ö˛« 10
–˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.iocl.com
–ö˛_aØ˲ –ö˛*ΔÊˇ$µÀØ˲$ Vʸ–ö˛$∞Ö_ 1968ÃZ gÍ°ƒÊ˝$ A¿–ö˛ñ®Æ –ö˛*ΔˇPsÏ˝ÖVä¸ yÏ˛—fب˛& ØÈب˛ GWjMʸ*≈sÏ˝–í˛ 98
–ö˛$ÖyÊ˛Õ (National Development Council), ★ Mʸ–ö˛*Öyä˛ {¥ÎÖôÈÀ A¿–ö˛ñ®Æ Á≥£Ê˛MÊ¸Ö (Command {¥ÎÖôÈÀ Á‹–ö˛${V>¿–ö˛ñ®Æ Á≥£Ê˛MÊ¸Ö (Comprehensive ¥˘Á‹$tÀ øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$ô¯Ö®. øÍΔÊˇô¨˛ GÀM>â∞Mä¸fi R͉À$
¥Î«{‘È—$MʸÖV> –˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÀØ˲$ Vʸ$«¢Ö^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ Area Development Programme) Area Development programme)
Mˆ∞≤ Á‹*_MʸÀØ˲$ GÖÌ≥Mʸ ^Û˛Ì‹Ö®. A—.. Δ>ÁŸâ ô˲ÀÁ‹« ★ Á≥ΔÊˇ”ô˲ {¥ÎÖôÈÀ A¿–ö˛ñ®Æ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛$Ö (Hill Area ©∞ MϸÖßÊ˛ Á≥ΔÊˇ”ô˲, W«fØ˲ {¥ÎÖôÈÀMʸ$ {Á≥ôÛ˛≈Mʸ EÁ≥
❍ ¥˘Á‹$tÀ$: l∞ƒÊ˝$Δäˇ BÁ≥ΔÛˇrΔäˇ 97,
l∞ƒÊ˝$Δäˇ bÈΔäˇj–ö˛$ب˛ 1 øÍΔÊˇô¨˛ GÀM>â∞Mä¸fi Õ—$sÒ˝yä˛ (ºCGÃå˝) 26
BßëƒÊ˝$Ö. {Á≥Ü ÀÑʸ fØÈøÍ B´ßëΔÊˇÖV> ¥Î«{‘È—$Mʸ Development Programme) (BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝Mʸ$ 12, M>Ö{sÍMä¸t CÖf±Δäˇ ¥˘Á‹$tÀ øÊ˝»¢Mϸ
M>«√Mʸ$À$, fØÈøÍ, Δ>ÁŸâ —Ô‹¢ΔÊˇ~Ö B´ßëΔÊˇÖV> Á≥M>P Δ¯yÊ˛œ {Á≥◊Í„MʸÀ$ (Hilly and Tribal Areas Sub Plans) ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$ô¯Ö®.
★ Gyë« {¥ÎÖôÈÀ A¿–ö˛ñ®Æ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛$Ö (Desert ΔÊˇ*¥˜Ö®Ö^ÈΔÊˇ$. 1975ÃZ Ì≥.Ì‹. ØÈƒÊ˝$Mä¸ A´ßÊ˛≈Ñʸô˲Ø˲ ô˛ÀÖV>◊˝Mʸ$ 11
∞yÏ˛—, fØÈøÍ, Δ>ÁŸâ —Ô‹¢ΔÊˇ~Ö B´ßëΔÊˇÖV> ΔˇOÃÙ˝” ı‹tÁŸØ˲œ Area Development programme) ¥˘Á‹$tÀØ˲$ MÛ¸sÍΔˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$)
–˛$OÃÙ˝i. Á≥ßÊ˛MˆÖyÊ˛$ –ö˛$Ö® Á‹øÊ˝$≈Àô¯ HΔÊˇµyÏ˛Ø˲ Mʸ—$sÓ˝ Á‹*^˲Ø˲ÀMʸ$
GÖÌ≥Mʸ ^Û˛Ì‹Ø˲ –ö˛Δ>YÀ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛*À$ (Target AØ˲$Vʸ$◊˝ÖV>... 1976 –Û˛$ 7Ø˲ ¥ÎΔÊˇœ–˛$Ör$ ^Û˛Ì‹Ø˲ {Á≥MʸrØ˲ ❍ AΔÊˇ·ô˲: ¥˘Á‹$tØ˲$ AØ˲$Á‹«Ö_
–˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÀ$ & A¿–ö˛ñ®Æ Group programme) {Á≥M>ΔÊˇÖ –˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÀ A¿–ö˛ñ®Æ A£ë«sÓ˝ Á≥߯ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü E°¢ΔÊˇ~ô˲ô¯¥Îr$
ØÈÀ$V¯ {Á≥◊Í„MʸÃZ –˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÀØ˲$ Á‹*¶ÀÖV> ★ Á‹Ø˲≤M>ΔÊˇ$ ΔˇOô˲$À A¿–ö˛ñ®Æ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛*À$ (Small (Authority For Backward Area Development - ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝œ IsÏ˝I (GÀM>â∞Mä¸fi
ΔˇÖyÊ˛$ ΔÊˇM>À$V> —øÊ˝hÖ^ÈΔÊˇ$. Farmer Development programme - SFDP) ABAD) gÍ°ƒÊ˝$ ›Î¶Δˇ$$ÃZ HΔ>µsÒ˝OÖ®. ——´ßÊ˛ Á≥£Ê˛M>À –˛$M>∞Mä¸/ Cب˛Á‹$â–˛$Öså˝ –˛$M>∞Mä¸/
★ øõV¯„Mʸ Á≥«Ì‹¶ô˲$À ßÊ˛ñ⁄Ît≈ –˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÀ$ ★ E¥ÎÖô˲ ΔˇOô˲$À$, –ö˛≈–ö˛›ÎƒÊ˝$ Mʸ*ŒÀ A¿–ö˛ñ®Æ Á‹Ö—´ßëØ˲Ö, Á‹ô˲”ΔÊˇ B^˲ΔÊˇ◊˝Mʸ$ D Á‹ÖÁ‹¶ {¥˘ôÈfiÁfl˝M>ÀØ˲$ GÀMÓ¸âÌŸƒÊ˝$ب˛/ –˛$ÌŸ∞ã‹t/ ÌúrtΔäˇ) M¯ΔÊˇ$fi Á≥N«¢^Û˛Ì‹
AÖ®Á‹$¢Ö®. EÖyëÕ. ÃÙ˝ßë 45 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀô¯ CÖrΔäˇ / ❍ GÀM>â∞Mä¸fi 16, –˛$M>∞MʸÃå˝ 10
★ MʸΔÊˇ–ö˛# {¥ÎÖôÈÀ$, W«fØ˲ {¥ÎÖôÈÀ$, Á≥ΔÊˇ”ô˲ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛*À$ (Marginal Farmers and Agri Á≥Ø˛≤Öy¯ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü E°¢ΔÊˇ$~ÃÒ˝O EÖyëÕ. bÈΔäˇj–ö˛$ب˛ ❍ AΔÊˇ·ô˲: 60 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀô¯ ºC/ ºsÒ˝Mä¸
{¥ÎÖôÈÀ$, B«¶MʸÖV> –˛Ø˲Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÀ$. cultural Laboures Programme - MFAL)
★ A–ö˛›Î¶Á≥ØÈ ›˚MʸΔ>≈À$, –ö˛Ø˲ΔÊˇ$À MˆΔÊˇô˲ M>ΔÊˇ◊˝ÖV> ★ W«fØ˲ {¥ÎÖôÈÀ A¿–ö˛ñ®Æ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛$Ö (Tribal
—´ßÊ˛$À$ ¥˘Á‹$tMʸ$ 50 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀô¯ –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝œ yÏ˛¥˜œ–ö˛* (GÀM>â∞Mä¸fi/ sÒ˝ÕMʸ–ö˛$*≈∞MÛ¸ÁŸØ¨˛/ GÀM>â∞Mä¸fi á
Mʸ–ö˛$*≈∞MÛ¸ÁŸØ¨˛ / GÀM>â∞Mä¸fi á sÒ˝Õ Mʸ–ö˛$*≈∞MÛ¸ÁŸØ¨˛/
A¿–ö˛ñ®Æ ^˛ÖßÊ˛∞ {¥ÎÖôÈÀ$. Area Development Programme - TADP) ★ –˛Ø˲Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÃZœ Á≥«{‘Ë˝–ö˛$À$ HΔ>µr$ (–˛$M>∞MʸÃå˝ / GÀMϸâMʸÃå˝/ Cب˛Á‹$â–˛$ÖsÙ˝ÁŸØ¨˛ / Ì‹—Ãå˝/
GÀMϸâMʸÃå˝ á GÀM>â∞Mä¸fi/ GÀM>â∞Mä¸fi CÖf±«ÖVä¸) ^Û˛Ì‹ –˛$M>∞MʸÃå˝) E°¢ΔÊˇ$~ÃÒ˝O EÖyëÕ. Hyë® A{Ú≥ÖsÓ˝ã‹ÌŸã≥
I߯ {Á≥◊Í„Mʸ M>ÀÖÃZ “sÏ˝ A¿–ö˛ñ®ÆMϸ ØÈÀ$Vʸ$ ∞«™ÁŸt {¥ÎÖôÈÀ {¥˘ôÈfiÁfl˝Mʸ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛$Ö (Area spe- ^Û˛ƒÊ˝$yë∞Mϸ ›˚ÀøÊ˝≈ ∞–Û˛®MʸÀ$ ô˲ƒÊ˝*ΔÊˇ$ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö, EÖyëÕ. Á‹Ö∫Ö´®ô˲ —øÍVʸÖÃZ Mʸ±Á‹Ö Hyë® ^Û˛Ì‹Ø˲–È«Mϸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö EÖr$Ö®.
ΔÊˇM>À M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛*ÀØ˲$ {Á≥MʸsÏ˝Ö^ÈΔÊˇ$. A—.. cific Incentive programme) ô˲WØ˲ Á‹‡ƒÊ˝$Ö ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö, AÖ®Ö^˲yÊ˛Ö. AØ˲$øÊ˝–ö˛Ö EÖyëÕ. ºC/ GÖºH/ Ì‹H/ ❍ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: Ìú{∫–ö˛« 1 ØÈsÏ˝Mϸ 25 H‚Ê˝ìœ —$Ö^˲Δ>ßÊ˛$
–ö˛Ø˲ΔÊˇ$À Á‹–ö˛$Á‹≈ M>ΔÊˇ◊˝ÖV> –˛Ø˲$Mʸ∫yÏ˛Ø˲ ★ —ô˲¢ Á‹‡ƒÊ˝$Ö Δ>Δˇ$$°À$ (Concessional
★ –˛Ø˲Mʸ∫yÏ˛Ø˲ {¥ÎÖôÈÀ A¿–ö˛ñ®ÆMϸ {Á≥MʸsÏ˝Ö_Ø˲ ——´ßÊ˛ IÌ‹yÊ˛∫$œ≈H/ GÃå˝GÃå˝º/ GÖÌ‹H AøÊ˝≈ΔÊˇ$¶À$ ❍ –Û˛ô˲Ø˲Ö: Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.23000
{¥ÎÖôÈÀ A¿–ö˛ñ®Æ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛*À$: Finance)
{¥˘ôÈfiÁfl˝M>À Vʸ$«Ö_ –ö˛≈–ö˛›Î¶Á≥Mʸ$ÀMʸ$ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ AØ˲ΔÊˇ$·À$. ❍ GÖÌ≥Mʸ: Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ, CÖrΔÊˇ*”≈ ßë”Δ>
★ MʸΔÊˇ–ö˛# {¥ÎÖôÈÀ A¿–ö˛ñ®Æ Á≥£Ê˛MÊ¸Ö (Drought prone ★ –ö˛$*À´ßÊ˛Ø˲ Á‹ºfiyÓ˛ (Investment Subsidy)
ô˛ÕƒÊ˝$gÙ˝ƒÊ˝$yÊ˛Ö. ❍ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: 18 Ø˲$Ö_ 26 H‚Ê˝œ –ö˛$´ßÊ˛≈ EÖyëÕ ❍ Bب˛ÃÒ˝Oب˛ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: fØ˲–ö˛« 26
Area programme) ★ ΔÊˇ–È◊Í Á‹ºfiyÓ˛ (Transport Subsidy) –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.bel-india.com
& ÀÑÓ¸√gZ≈Ü BΔäˇ. AÃÙ˝œ ❍ GÖÌ≥Mʸ: Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ, Ì‹PÃå˝ {¥˜ÌúÌŸƒÒ˝$±fi sÒ˝ã‹t ßë”Δ> ❍