Anda di halaman 1dari 4

SASARAN KERJA TAHUNAN (TAHUN 2013)

NAMA :
NO. K/P :
FAIL JPNJ : C/11-2245

BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK PETUNJUK PRESTASI


(SENARAI AKTIVITI / PROJEK) (KUANTITI/KUALITI/MASA/KOS)

SASARAN KERJA UTAMA

A URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH


Kuantiti:
1. Pengurusan Awal Sesi Persekolahan atau jika
1.1 Menguruskan pendaftaran murid-murid ada murid/bahan baru.
prasekolah. Kualiti:
Lengkap, tersusun dan terkini
1.2 Mengemaskini data dan maklumat bagi murid- Masa:
murid prasekolah. Awal Januari / jika ada
pertambahan
1.3 Membantu guru membuat inventori peralatan
dan bahan di dalam kelas.
Kuantiti:
1.4 Rutin Pagi Setiap hari persekolahan
i. Membuka pintu, tingkap Prasekolah Al-Falah Kualiti:
serta memastikan kelas bersedia untuk PdP. Kelas tersusun, bersih dan
selamat.
ii. Menyambut dan membantu guru mendaftar Murid sihat, kemas dan ceria.
kehadiran murid-murid prasekolah. Masa:
Awal pagi (6.50 – 8.00)

2. Kewangan
2.1 Merekodkan pembelian bahan dan peralatan Kuantiti:
prasekolah Mengikut ketetapan sekolah
Kualiti:
2.2 Merekodkan perbelanjaan dan sumbangan yang Jumlah yang tepat, rekod kemas
diterima untuk prasekolah dan terkini
Masa:
2.3 Membantu guru dalam mengurus akaun dan Setiap awal bulan
perkara yang berkaitan dengan kewangan
prasekolah.

3. Program
3.1 Melaksanakan tugas dalam urusan surat- Kuantiti:
menyurat yang berkaitan dengan prasekolah. Mengikut Keperluan
Kualiti:
3.2 Membantu guru membuat lawatan susulan ke Memastikan Program berjalan
rumah ibubapa atau penjaga murid bagi murid- lancar
murid yang bermasalah. Masa:
Mengikut kesesuaian
3.3 Menghubungi agensi-agensi lain atau pihak luar
yang bekerjasama atau bagi mendapatkan
maklumat berkaitan prasekolah

B URUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MURID-MURID PRASEKOLAH

4. Pengajaran
4.1 Membantu guru prasekolah merancang aktiviti Kuantiti:
bimbingan dan asuhan. Mengikut sukatan
Kualiti:
4.2 Membantu memilih dan menyediakan bahan- Bahan sedia untuk digunakan
bahan serta peralatan yang sesuai dengan mengikut mata pelajaran
keperluan, kesediaan dan perkembangan murid- Masa:
murid prasekolah. Sebelum guru prasekolah
memulakan PdP
4.3 Membantu guru prasekolah dalam penyediaan
pengajaran dan pembelajaran prasekolah

5. Pembelajaran
5.1 Membantu menimbulkan suasana yang selesa, Kuantiti:
selamat dan menggembirakan bagi meransang Semua murid prasekolah Al-
bimbingan dan asuhan. Falah
Kualiti:
5.2 Membantu mewujudkan dan meransang naluri Murid ceria dan seronok untuk
ingin tahu, minat untuk meneroka dan belajar
menjelajah di kalangan murid-murid prasekolah. Masa:
Sepanjang waktu persekolahan
5.3 Membantu meransang dan meningkatkan
motivasi murid-murid prasekolah supaya
bersedia untuk belajar.

5.4 Membantu mengawas dan menyediakan bahan-


bahan serta peralatan yang sesuai dengan
keperluan, kesediaan dan perkembangan murid-
murid prasekolah.

5.5 Memberi bantuan kepada murid-murid dan


mendampingi mereka semasa menjalankan
aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka
dapat melibatkan diri secara aktif.

C URUSAN PENYEDIAAN MAKANAN,


MENGEMAS/MEMBERSIH
6.
Penyediaan Makanan Kuantiti:
6.1 Menyediakan dan menghidangkan makanan dan Setiap murid prasekolah Al-Falah
minuman yang bersih, berzat dan seimbang bagi Kualiti:
murid-murid prasekolah. Makanan yang seimbang dan
berzat.
6.2 Menyediakan sarapan pagi dan kudapan waktu Masa:
rehat Setiap pagi hari persekolahan

6.3 Menyediakan bahan masakan mengikut menu hari


esok

7. Mengemas/Membersih
7.1 Mengemas dan membersihkan perkakas seperti Kuantiti:
pinggan, piring, mangkuk, cawan, cerek, Setiap peralatan dan kawasan
peralatan dapur, peti ais dan sebagainya. Kualiti:
Semua dalam keadaan bersih,
7.2 Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru tersusun dan kemas
menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam Masa:
kelas. Selepas digunakan dan selesai
waktu persekolahan.
7.3 Menyediakan dan mengemaskan bilik darjah dan
bilik-bilik atau ruang yang lain sebelum dan
selepas kelas termasuk menyapu, menceriakan
dan menjaga kebersihan bilik darjah dan ruang-
ruang lain.

7.4 Menyapu dan membersihkan kawasan luar kelas


(longkang/kaki lima/taman permainan dan
peralatannya)

D URUSAN MENJAGA HAL EHWAL MURID

8. Kekemasan
8.1 Berusaha untuk menjadi contoh teladan yang baik Kuantiti:
kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur Setiap hari
bahasa dan kekemasan diri. Kualiti:
Sentiasa kemas dan bersedia
8.2 Melayan karenah murid-murid prasekolah dan Masa:
menolong memastikan murid-murid sentiasa Sepanjang masa
berkeadaan bersih.

8.3 Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu


dan membantu memerhatikan murid-murid
sentiasa dalam keadaan bersih dan sihat.

9. Keselamatan
9.1 Menyambut kedatangan murid-murid semasa Kuantiti:
menghadiri kelas dan juga memastikan murid- Semua murid dan mengikut
murid keluar kelas dalam keadaan selamat. keadaan
Kualiti:
9.2 Membantu guru prasekolah menjaga Semua dalam keadaan selamat
keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah dan terjamin
di dalam dan di luar kelas. Masa:
Sepanjang waktu persekolahan
9.3 Membantu mengawasi murid-murid prasekolah
semasa ketiadaan guru prasekolah.

9.4 Memastikan semua suis elektrik, pili air dan


saluran gas ditutup derta mengunci kelas dan
taman permainan selepas digunakan dan
sebelum pulang.

E HAL-HAL LAIN

10. Penglibatan Kuantiti:


10.1 Setiausaha Sistem Maklumat Murid Unit Hal Megikut keperluan
Ehwal Murid SK Bukit Mahkota. Kualiti:
Tugas dilaksanakan dengan
10.2 AJK Makmal Bahasa/Bilik Komputer SKBM sempurna
Masa:
10.3 AJK Badan Kebajikan Guru dan Kakitangan (BKGK) Sepanjang Tahun
Sekolah Kebangsaan Bukit Mahkota.

10.4 Mengikuti Program Penutur Jati (Februari 2011 –


September 2013)

11. Arahan Pentadbir


11.1 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh GPK 1, Kuantiti:
GPK HEM, GPK KOKO dalam urusan pengurusan Mengikut arahan yg di beri
dan pentadbiran. Kualiti:
Tugas dilaksanakan dengan
11.2 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru sempurna
besar dari semasa ke semasa. Masa:
Apabila khidmat diperlukan

Rujuk Senarai Tugasan Harian PPM di Buku Log


Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah dan Kad Biru.

Tandatangan PYD

Tarikh: 02 Ogos 2013