Anda di halaman 1dari 32

அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண

஢ண்தர் வப. வதஸ்ன௃க் றல் ஋வ்஬பவ஬ர கெய்஡றன௉க் றவநரம். ஆட்ெறன஦


஡ீர்஥ரணித்஡றன௉க் றநீர் ள் , ஈ஫த்஡றன் ஬னறன஦ உன றற்க்கு ரட்டிண ீர் ள், கென்னண
க஬ள்ப ஢ற஬ர஧஠த்ன஡ ன ஦ில் ஋டுத்஡ீர் ள். இன்று என௉ ஥ன௉த்து஬ தி஧ச்ெறனணன஦
ன ஦ில் ஋டுப்வதரம்.

஋ன் கத஦ர் டரக்டர் யரிய஧ன் MBBS, MD (Biochemistry), வ ரன஬.

க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ஥ரணரல் இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ன௉ம் ஋ன்தது டரக்டர் ள் ஢ம்திக்ன .


அன஡த் ஡டுக் ஸ்டரடின் ஋ணப்தடும் atorvostain, rosuvastatin தனன௉க்கும் தரிந்துன஧க் ப்
தடு றநது. உங் ள், ஥ற்றும், உங் ள் உந஬ிணர் ள் ஥ரத்஡றன஧ பில் இது இன௉க் றந஡ர
஋ண உற்று வ஢ரக் வும்.

உ஦ிர் ரக்கும் ஥ன௉ந்து ஋ண ன௉஡ப்தடும் ஸ்டரடின் ள் உண்ன஥஦ில் உ஦ின஧


஋டுப்தன஬. உங் ள்/ உந஬ிணர் ள் ஥ன௉ந்து பில் இது இன௉ந்஡ரல் ஥ற ப் கதன௉ம்
தி஧ச்ெறனண. யரர்ட் அட்டரக்ன ஡டுக்கும் ஋ண கூநப்தட்ட இம்஥ன௉ந்து, உண்ன஥஦ில்
஥ர஧னடப்னத ஬஧஬ன஫க் றநது.

இது தற்நற஦ ஋ன் வதரஸ்ட் ஆங் றனத்஡றல் தனன௉ம் வெ஧ வ஬ண்டி஦ வ஢ரக் றல் ஋ன்
Timelineல் உள்பது (An open letter to all doctors and public). அன஡ அனண஬ன௉ம் தடித்து ன௃ரிந்து
க ரண்டு, ஋ல்வனரன௉ம் அன஡ வ஭ர் கெய்து, இந்஡ க ரடி஦ ஥ன௉ந்ன஡ இல்னர஥ல்
ஆக்குவ஬ரம். அந்஡ப் த஡றவு அனணத்து இந்஡ற஦ டரக்டர் ல௃க்கும் வதரய் வெ஧ வ஬ண்டி஦
டன஥ ஢஥க்கு இன௉க் றநது.

உங் ல௃க்கு ஢ரனப க ரனஸ்டி஧ரல் இன௉க் றநது ஋ன்நரலும் இந்஡ ஥ன௉ந்ன஡த் ஡ரன்
஡ன௉஬ரர் ள். ஬ணிக் .

ஸ்டரடின் ஥ன௉ந்து பரல் இ஡஦ இ஧த்஡க்கு஫ரய் அனடப்னத ஡஬ிர்க் ன௅டினே஥ர?

஥ன௉த்து஬ர் ல௃க்கும், கதரது஥க் ல௃க்கும் என௉ க஬பிப்தனட஦ரண டி஡ம் #1:

Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore. ஸ்டரடின் ள் தற்நற஦ ஋ன்


ன௉த்துக் னப த றர்ந்துக ரள்ப இந்஡ க஬பிப்தனட஦ரண டி஡த்ன஡ ஋ழுது றவநன்.
ஸ்டரடின் ள் ஢ீரி஫றவு வ஢ரய்க்கு ஬஫ற ஬குக்கும் ஋ன்று ஢ம் ஋ல்வனரன௉க்கும் க஡ரினேம்.
அ஡ணரல் ஢ரம் ஢ற஦ரெறன் ஥ற்றும் க ரழுப்ன௃ அ஥றனம் உள்ப எவ஥ ர 3 ஥ன௉ந்து னப
இ஧த்஡த்஡றல் அ஡ற க் க ரனஸ்ட்஧ரல் உள்ப஬ர் ல௃க்குப் (hypercholesterolemia)
தரிந்துன஧த்து ஬ன௉ றவநரம். ஆணரல் உ஠வு ஥ற்றும் ஥ன௉ந்து குழு (Food and Drug

1
Association – FDA) ெர்க் ன஧ வ஢ர஦ரபி ல௃ம், இ஡஦ வ஢ரய் உள்ப஬ர் ல௃ம் ஸ்டரடின்
஋டுத்துக் க ரள்பனரம் ஋ன்று கெரல்லு றநது. அ஡ர஬து ஥ன௉த்து஬ர் ள் அ஡ணரல்
வ஢ர஦ரபி ல௃க்கு ஬ினபனேம் ஢ன்ன஥ ஡ீன஥ னப ஥ண஡றல் க ரண்டு
வ஢ர஦ரபி ல௃க்குப் தரிந்துன஧க் வ஬ண்டும் ஋ன் றநது.

ெரி. இ஡஦ ஡஥ணி பில் ஌ற்தட்ட அனடப்னத (Coronary atheroma) ஡஬ிர்க் என்று அல்னது
னென்று இ஧த்஡ ஢ரபங் பில் வ஢ரய் இன௉க்கும் என௉஬ன௉க்கு, அல்னது ஥ர஧னடப்ன௃ ஬ந்஡
வ஢ர஦ரபி என௉஬ன௉க்கு Atorvastatin 40mg க ரடுக் றவநரம் ஋ன்று
ன஬த்துக்க ரள்ல௃ங் ள். இ஡ன் ஬ினப஬ர ஢ரம் ஋஡றர்தரர்க்கும் ஢ன்ன஥ :ஸ்டரட்டின்
க ரழுப்னதக் குனநக்கும் ஋ன்தது஡ரன். ஆணரல் இ஧த்஡ ஢ரபங் பில் க஥ழுகு வதரன்ந
கதரன௉ள் (இ஧த்஡க்கு஫ரய் அனடப்ன௃) தடி஬ன஡த் ஡டுக்கு஥ர?

இல்னன! ஸ்டரடின் ள் இ஧த்஡ ஢ரபங் பில் அனடப்னத உண்டரக்கும்!!!

அக஥ரிக் ன் ரர்டி஦ரனஜற ல்லூரி இ஡஫றல் ஬ந்஡ என௉ ஆய்஬நறக்ன ன஦ (American


college of cadiology 2015:65:1273-82) உங் ல௃டன் த றர்ந்து க ரள்ல௃ றவநன்.
ஸ்டரட்டின் ல௃க்கு இ஧த்஡ ஢ரபங் பில் னந ஌ற்தடுத்தும் ஡ன்ன஥ உண்டு ஋ன்று
தடித்஡றன௉க் றவநரம். இந்஡க் னந ள் ஢ற஧ந்஡஧஥ர இன௉க்கும்.

உங் ள் ஋ல்வனரன௉க்கும் ஡஥ணி஦ில் ஌ற்தடும் ரல்ெற஦ம் அபன஬க் ண்டநற஡ல்


(Coronary artery calcium scoring) தற்நறத் க஡ரினேம் ஋ன்று ஢றனணக் றவநன். க ரழுப்ன௃
தடிந்துள்ப இ஡஦ ஢ரபங் பில் ஋வ்஬பவு ரல்ெற஦ம் தடிந்஡றன௉க் றநது ஋ன்தன஡
ண்டுதிடிக் கெய்஦ப்தடும் தரிவெர஡னண இது. ரல்ெற஦த்஡றன் அபவு அ஡ற ரிக்
அ஡ற ரிக் ஥ர஧னடப்ன௃ ஌ற்தடும் ஬ரய்ப்ன௃ ல௃ம் அ஡ற ரிக்கும். னந தடி஡னன ஢ற஧ந்஡஧ம்
ஆக்கும் ஸ்டரட்டின் ள் இந்஡ ரல்ெற஦ம் அபன஬க் கூட்டும். அ஡ற ஆதத்஡றல்
இன௉க்கும் வ஢ர஦ரபி ல௃க்கு ஸ்டரட்டின் ள் னந஦ின் அபன஬ அ஡ற ப்தடுத்து றநது.
ஸ்டரட்டின் ள் க ரடுக் ப்தடர஡ அ஡ற ஆதத்஡றல் இன௉க்கும் வ஢ர஦ரபி ல௃க்கு இந்஡
ரல்ெற஦ம் ஋ண்஠ிக்ன அ஡ற ஥ர஬஡றல்னன.

ன௅டி஬ர ஸ்டரட்டின் ள் அ஡ற ஆதத்஡றல் உள்ப வ஢ர஦ரபி ல௃க்கு இ஡஦ ஢ரப


இ஧த்஡க் கு஫ரய் பில் அனடப்னத 99 ெ஡஬ி ற஡ம் அ஡ற ரிக் றநது. ஋பின஥஦ர ச்
கெரல்னவ஬ண்டும் ஋ன்நரல் ஸ்டரட்டின் ள் க ரடுப்த஡ரல் வ஢ர஦ரபி ள் ஬ரழு ரனம்
குனநனேம்.

ஸ்டரட்டின் னப இன்வந ஢றறுத்துங் ள். உங் னப க஡ய்஬஥ர ஢றனணக்கும், ஢஥க்கு


஬ரழ்வு க ரடுக்கும் வ஢ர஦ரபி பின் ஆனேனப ஢ீட்டிக்கும் ஥ த்஡ரண த஠ின஦
஥ட்டுவ஥ டரக்டர் பர ற஦ ஢ரம் கெய்வ஬ரம்.

2
Is LDL cholesterol really bad for health? Far from it.
#2 An open letter to all doctors and public
By Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore
.
We have been taught that LDL cholesterol causes heart disease and so it is named BAD cholesterol. NO. It is
not so. Even the world famous (accepted by all cardiologists in the world) Framingham heart study said that
they have found no relation between dietary intake of cholesterol (like egg yolks) and atheroclerosis leading to
heart disease. Yes THE Framingham heart study.
I will ask you a logical question. If LDL is so bad, why it is produced in the body? Can you name some
substances which are toxic but are not detoxified and excreted through urine and feces? So when LDL
becomes high, why it is not excreted? It's not toxic, that's why.
Let me quote from few International studies which you can't refute on.
1. There was no association at all found between LDL-C levels and Coronary artery calcium scores (Indicator
for heart attack) in this octogenarian population. It says that increased LDL levels are not a cause for heart
disease. Remember we have been taught LDL is bad and to reduce them we have to give statins
2. Higher levels of so called LDL cholesterol is associated with reduced risk of heart disease. That is when
LDL levels are high, your chances of getting heart attack is low (Mindblowing right?). They also state that
Low levels of LDL and Total cholesterol are riskfactors for coronary atherosclerosis (Heart attack).
3. Higher levels of total cholesterol protected the heart.
Remember-Statins were lobbied heavily. We were fooled in to trust them. When statins were discovered, the
initial studies in rats showed that, on administering statins, the cholesterol levels improved but the rats died
soon. In control group (Where statins were not given), the higher level of cholesterol prolonged their life. The
investigators recommended that statins should not be used for humans, since cholesterol levels are not related
to heart disease. But FDA approved it because some sensational idiot told cholesterol is bad for health. Go and
check internet on the fraud of Statin lobbying. By declaring this i am now in danger of the lobbies too. Let's
stand unite against these mafias. STOP STATINS NOW. Share this post until every doctor in nook and corner
of India gets this message. Let's save people's lives.
References:
1. Freitas WM, et al. Low HDL cholesterol but not high LDL cholesterol is independently associated with
subclinical coronary atherosclerosis in healthy octogenarians. Aging Clin Exp Res. 2014 Jun 7. [Epub ahead of
print]
2. Takata Y, et al. Serum total cholesterol concentration and 10-year mortality in an 85-year-old population.
Clin Interv Aging. 2014;9:293-300
3. Association of lipoprotein levels with mortality in subjects aged 50 + without previous diabetes or
cardiovascular disease: A population-based register study. Scandinavian Journal of Primary Health Care
2013;31(3):172-180

க ட்ட க ரனஸ்டி஧ரல் ஋ணப்தடும் LDL உடம்ன௃க்கு க டு஡னர? இல்னன... உண்ன஥


அ஡ற்கு ஋஡ற஧ரணது.

#2 டரக்டர் ல௃க்கும் ஥க் ல௃க்கும் என௉ ஡றநந்஡ டி஡ம்

By Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry),

3
டரக்டர் பர ற஦ ஋ங் ல௃க்கு LDL க ரனஸ்டி஧ரல் க ட்ட க ரனஸ்டி஧ரல் ஋ன்றும், அது
இ஡஦ ஬ி஦ர஡றன஦ க ரண்டு ஬ன௉ றநது ஋ன்றும் ற்ப்திக் ப் தட்டது. இல்னன, LDL
க ட்ட க ரனஸ்டி஧ரல் றனட஦ரது. தன இ஡஦ ஢றன௃஠ர் பரல் கதரிதும் ஥஡றக் ப் தடும்,
உன றவனவ஦ ஥ற ப் கதரி஦ ஆ஧ரய்ச்ெற஦ரண ஃதி஧ர஥றங் ரம் இ஡஦ ஸ்டடி, "உ஠஬ில்
க ரனஸ்டி஧ரல் ஥றகுந்஡றன௉க்கும் ன௅ட்னட ஥ஞ்ெள் ஥ற்றும் திந உ஠வு ல௃க்கும், இ஡஦
஧த்஡க்கு஫ரய் அனடப்திற்கும் என௉ ெம்தந்஡ன௅ம் இல்னன" ஋ண ஢றன௉தித்஡றன௉க் றநரர் ள்.

஢ரன் என௉ வ ள்஬ி வ ட் றவநன். LDL க ட்ட க ரனஸ்டி஧ரல் ஋ன்நரல், அது ஌ன் ஢ம்
உடனறல் ஡஦ரரிக் ப் தடு றநது? உடலுக்கு ஡ீங் ரண தன க ஥றக் ல் னப ஈ஧லும்,
றட்ணினேம் உடனன ஬ிட்டு க஬பிவ஦ற்றும் வதரது, ஌ன் LDL ஥ட்டும் ஌ன்
க஬பிவ஦ற்நப்தட஬ில்னன? த஡றல் க஧ரம்த ெறம்திள். LDL க டு஡ல் றனட஦ரது,
அ஡ணரல் க஬பிவ஦ற்நப்தட஬ில்னன.
உன ஢ரடு பில் கெய்஦ப்தட்ட ெறன ஆ஧ரய்ச்ெற பின் ன௅டிவு னப உங் ள் தரர்ன஬க்கு
ன஬க் றவநன்.

1. என௉஬ன௉க்கு LDL அ஡ற ஥ரணரல் யரர்ட் அட்டரக் ஬ன௉஬஡றல்னன. இ஡஦


கு஫ரய் பில் க ரழுப்ன௃ தடினேம் வதரது க ரஞ்ெம் ரல்ெற஦ன௅ம் தடினேம். அந்஡
ரல்ெற஦த்ன஡ அபக் என௉ கடஸ்ட் உள்பது. LDL அ஡ற ஥ர இன௉ந்஡஬ன௉க்கு இ஡஦
஧த்஡க் கு஫ரய் ரல்ெற஦ம் ம்஥ற஦ர இன௉ந்஡றன௉க் றநது. அ஡ர஬து LDLலுக்கும் யரர்ட்
அட்டரக்குக்கும் ெம்தந்஡ம் இல்னன.

2. இன்கணரன௉ ஆ஧ரய்ச்ெற஦ில், அ஡ற அபவு LDL இன௉ந்஡஬ர் ல௃க்கு இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற


஬ன௉஬து குனநந்துள்பது ஋ண ண்டரர் ள்.... ஋ன்ண அ஡றர்ச்ெற஦ர இன௉க் றந஡ர? இது
஡ரன் உண்ன஥. அவ஡ ஸ்டடி஦ில் LDLனன குனநத்஡ரல் இ஡஦க் கு஫ர஦ில் அ஡ற
க ரழுப்ன௃ தடி஬ன஡னேம் ண்டுதிடித்஡றன௉க் றநரர் ள். அது யரர்ட் அட்டரக்ன
஬஧஬ன஫க் றநது. LDL என்றும் க ட்ட க ரனஸ்டி஧ரல் றனட஦ரது. அது ம்஥ற஦ரணரல்
஥ர஧னடப்ன௃ ஬ன௉ம்

3. இன்கணரன௉ மடடி஦ில் அ஡ற அப஬ினரண total cholesterol இ஡஦த்ன஡ ரப்த஡ர


ண்டின௉க் றநரர் ள். உங் பில் தனன௉க்கு total cholesterol அ஡ற ம் இன௉க்கும். அன஡க்
ண்டு த஡ந வ஬ண்டரம். இந்஡ னென்று ஆ஧ரய்ச்ெற பின் னறங்க் ஋ன் னடம்னனணில்
இ஡ன் ஆங் றன ஬டி஬ில் உள்பது. வதரய்ப் தடிக் வும்.

ஸ்டரடின் ஥ரத்஡றன஧ பின் ஬஧னரனந க ரஞ்ெம் அநறவ஬ரம். உன றவனவ஦ அ஡ற ஥ர


னரதி கெய்஦ப்தட்ட ஥ன௉ந்து ஸ்டரடின் ள் (Atorvastatin, Rosuvastatin). தன஬ி஡஥ரண
ஆ஧ரய்ச்ெற ள் கெய்து அன஬ ஢ல்னது டரக்டர் னப ஢ம்த ன஬த்஡றன௉க் றன்நணர்.

4
இப்வதரது தன ஆ஧ரய்ச்ெற஦ரபர் ள் அந்஡ தன஫஦ ஆ஧ரய்ச்ெற னப துன௉஬ி, அக஡ல்னரம்
கதரய் ஋ண ஢றன௉தித்து ஬ன௉ றன்நணர்.
LDLனன குனநக்கும் ஥ன௉ந்து பரண ஸ்டரடின் ள் ண்டுதிடிக் ப்தட்டு அன஡
஋னற பில் ஆ஧ரனேம் வதரது க ரனஸ்டி஧ரல் அபவு ம்஥ற஦ர ற இன௉க் றநது. ஆணரல்
஋னற ள் ெலக் ற஧ம் கெத்து ஬ிட்டண. அந்஡ ஆ஧ரய்ச்ெற஦ரபர் ள் ஸ்வடடின் ஥ணி஡ர் ல௃க்கு
க ரடுக் க் கூடரது ஋ண அநறவுன஧ கெய்஡ரர் ள். க ரனஸ்டி஧ரல் வ஥ணி஦ர அ஡ற ம்
இன௉ந்஡ அந்஡ ரன அக஥ரிக் ர஬ில், ஋ன஡த் ஡றன்ணரல் தித்஡ம் வதரகும் ஋ண
இன௉ந்஡ணர். FDA அ஡ற ம் வ஦ரெறக் ர஥ல் ஸ்டரடினண அப்னொவ் கெய்஡து. ஸ்டரடின் என௉
஬஧னரற்று வ஥ரெடி. இன஡ப் தற்நற இன஠஦த்஡றல் ஡ ஬ல் ள் க ரட்டிக் றடக் றன்நண.
வ஡டிப் தடினேங் ள். இன஡ ஢ரன் கெரல்஬஡ரல், ஸ்வடடின் ஥ரதி஦ரக் ள் ஋ன்னண குநற
ன஬க் னரம். ஸ்டரடினண இல்னர஥ல் ஆக்குவ஬ரம்.

இந்஡ வதரஸ்னட அ஡ற ப஬ில் வ஭ர் கெய்து அனணத்து ஥ன௉த்து஬ர் ல௃க்கும் க ரண்டு
வெர்ப்வதரம். தன வ ரடி ஥க் ள் உ஦ின஧க் ரப்வதரம்.

How can you stop statins?


An open letter to all doctors and public #3
Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore
In my last posts I have explained in detail about two things.
1. Statins like atorvastatin, rosuvastatin reduces cholestrol production and reduces LDL cholesterol. Statins
Causes heart disease.
2. LDL cholesterol is not bad. And when you try to reduce LDL it is bad for heart. Also increased levels of
LDL protects heart. (If you want links read my Open letter #1 post comments and #2 post)
There are two types of LDL. one is small LDL which is the real culprit and another is big bluffy type. When
we take lipid profile in a lab, they just estimate LDL count but not particle size. So measuring LDL in lab is
useless to identify coronary artery disease risk.
We now know statins are bad. In this context i am giving some personal statements on whom statins can be
stopped only with some conditions.
For whom statins were started prophylactically (Like Diabetes, Hypertension patients). If you have no heart
problem (Confirmed by a cardiologist by some tests (TMT, ECHO), then you can stop statin and Start eating
fatty fishes (Dont fry) and omega 3 fatty acid capsules EVERYDAY. They are far better than statins. Switch
over to coldpressed coconut oil for cooking. Ensure you take 20-30ml of coconut oil per day. Mild exercise/
walking also helps.
Note: For patients with real heart problems like coronary artery disease and stroke, patients with stents, Statins
can be lowered and stopped using appropriate dietary meaasures and supplements. Contact your physician for
this.
The doctors and public can refute me with available quality evidences using links. I will answer them back.
Doctors, please research in net regarding what i have said and save your patients from statins.
In my next letter we will go in detail about cholesterol testing. Meanwhile you can try the above foods :-)

5
ஸ்டரடினண ஢றறுத்஡ என௉ ஬஫ற
Open letter #3-Dr. Hariharan MD (Biochemistry), Cbe
஋ன்னுனட஦ ன௅ந்ன஡஦ டி஡ங் பில் இ஧ண்டு ஬ி஭஦ங் னப ஬ிரி஬ர ச்
கெரல்னற஦ின௉ந்வ஡ன்.

Letter 1. Atorvastatin, Rosuvastatin ஆ ற஦ ஥ன௉ந்து ள் க ரனஸ்ட்஧ரல் உற்தத்஡றன஦க்


குனநக் றன்நண, LDL க ரனஸ்ட்஧ரனனனேம் குனநக் றன்நண. ஸ்டரடின்ஸ் இ஡஦
வ஢ரன஦ உண்டரக்கும்.
Letter 2. LDL க ரனஸ்ட்஧ரல் ஡ீன஥஦ரணது இல்னன. ஢ீங் ள் LDL க ரனஸ்ட்஧ரனன
குனநப்த஡ற்கு கெய்னேம் ன௅஦ற்ெற இ஡஦த்஡றற்கு வ டு ஬ினப஬ிக்கும். வ஥லும், அ஡ற
அபவு LDL இ஡஦த்ன஡ப் தரது ரக்கும். (஋ணது ன௅஡ல் டி஡ம், இ஧ண்டர஬து டி஡ம்
தடிக் வும்.)

LDL இல் இ஧ண்டு ஬ன இன௉க் றன்நண. என்று ெறநற஦து. இது஡ரன் உண்ன஥஦ரண


குற்ந஬ரபி. அடுத்஡஬ன கதரி஦஡ர க஥த்க஡ன்று இன௉க்கும். ஢ரம் இ஧த்஡ப்
தரிவெர஡னண஦ில் னறதிட் அபவு ள் தரர்க்கும்வதரது LDL ஋ண்஠ிக்ன ஋வ்஬பவு
஋ன்று தரர்க் றநரர் வப ஡஬ி஧ அ஬ற்நறன் து ள் பின் (வ஥ற் ண்ட இ஧ண்டு ஬ன ள்)
அபவு னபப் தரர்ப்த஡றல்னன. அ஡ணரல் இ஡஦ ஢ரபங் பில் ஌ற்தடும் வ஢ரய் னபக்
ண்டநற஦ LDL அபவு னபப் தரர்ப்தது த஦ன் ஡஧ரது.

ஸ்டரட்டின் ள் ஢ல்ன஡ல்ன ஋ன்று ஢஥க்கு இப்வதரது க஡ரினேம். ஦ரன௉க்க ல்னரம்


ஸ்டரட்டின் னப ஢றறுத்஡னரம் – ெறன ஢றதந்஡னண பின் வதரில் ஋ன்று ஋ன் கெரந்஡க்
ன௉த்துக் னப கெரல்லு றவநன்:

ெர்க் ன஧ வ஢ரய், உ஦ர் இ஧த்஡ அழுத்஡ம் இன௉க் றநது ஋ன்த஡ற் ர உங் ல௃க்கு
ஸ்டரட்டின் ள் தரிந்துன஧க் ப்தட்டின௉ந்஡ரல், உங் ள் இ஡஦த்஡றல் தி஧ச்னண என்றும்
இல்னன ஋ன்று என௉ இ஡஦வ஢ரய் ஬ல்லுண஧ரல் (TMT Tread Mill Test, ECHO) வதரன்ந
தரிவெர஡னண ல௃க்குப் திநகு ஢றச்ெ஦஥ர ச் கெரல்னப்தட்டரல் ஸ்டரட்டின்-஍
஢றறுத்஡ற஬ிடனரம். இப்தடிப்தட்ட஬ர் ள் க ரழுப்ன௃ ஢றனநந்஡ ஥ீ ன் ள் (஋ண்ன஠஦ில்
கதரநறக் வ஬ண்டரம்) ெரப்திட ஆ஧ம்திக் னரம். எவ஥ ர3 ஃவதட்டி ஆெறட்
ரப்ஸ்னைல்ஸ் 1000mg ஡றணன௅ம் 2 ஋டுக் னரம். ஸ்டரட்டின் னப ஬ிட இன஬
தன஥டங்கு வ஥னரணன஬.

ென஥஦லுக்கு கெக்வ டுத்஡ வ஡ங் ரய் ஋ண்ன஠ன஦ த஦ன்தடுத்஡வும். ஡றணன௅ம் 20-30


஥றனற வ஡ங் ரய் ஋ண்க஠ய் உட்க ரள்஬ன஡ ஬஫க் ஥ரக் றக் க ரள்ல௃ங் ள். கூடவ஬
஥ற஡஥ரண உடற்த஦ிற்ெற அல்னது ஢னடப்த஦ிற்ெற.

6
஬ணிக் : இ஡஦த்஡றல் தி஧ச்னண இன௉ப்த஬ர் ல௃க்கு அ஡ர஬து இ஧த்஡க் கு஫ரய் பில்
அனடப்ன௃, தக் ஬ர஡ம், இ஡஦த்஡றல் ஸ்கடன்ட் கதரன௉த்஡ப்தட்டின௉ப்த஬ர் ல௃க்கு:
ஸ்டரட்டின் னபக் குனநத்து, உ஠஬ில் வ஡ன஬ப்தட்ட ஥ரற்நங் னபச் கெய்து
குனந஢ற஧ப்தி னப (supplements) வெர்த்து திநகு ஢றறுத்஡னரம். உங் ள் ஥ன௉த்து஬ன஧
னந்஡ரவனரெறனேங் ள்.

஥ன௉த்து஬ர் ல௃ம், கதரது஥க் ல௃ம் வதரது஥ரண அபவு ஡஧஥ரண ெரன்று ல௃டன்,


இன஠ப்ன௃ ல௃டன் ஢ரன் கூநற஦ன஡ ஥றுக் னரம். அ஬ர் ல௃க்கு ஢ரன் த஡றல்
கெரல்லு றவநன். ஥ன௉த்து஬ர் வப, ஡஦வு கெய்து இன஠஦த்஡றல் ஢ரன் கெரன்ண
஡ ஬ல் னப ஆ஧ரய்ந்து தரர்த்து உங் ள் வ஢ர஦ரபி னப ஸ்டரட்டின் பினறன௉ந்து
ரப்தரற்நவும்.

஋ணது அடுத்஡ டி஡த்஡றல் க ரனஸ்ட்஧ரல் தரிவெர஡னண தற்நற ஬ிபக் ஥ர ப்


தரர்க் னரம். அ஡ற்குள் ஢ீங் ள் வ஥ற் ண்ட உ஠வு னப ன௅஦ற்ெற கெய்து தரர்க் வும்.

உங் ல௃க்கு இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ன௉஥ர ஋ண அநற஬து ஋ப்தடி?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore.

க ட்ட க ரனஸ்டி஧ரல் ஋ண ஢ம்தப்தடும் LDL அ஡ற ஥ரணரல் இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ன௉ம்


஋ன்தது ஥ற த் ஡஬று. LDLல் இ஧ண்டு ஬ன உள்பது. கதரி஦ LDL ஥ற்றும் ெறநற஦ LDL.
இ஡றல் கதரி஦ ஬ன ஆதத்஡றல்னர஡து. ெறநற஦ ஬ன ஥ட்டுவ஥ ஥ர஧னடப்னத
஬஧஬ன஫க்கும். உங் ல௃க்கு அ஡ற ஥ர இன௉ப்தது ெறநற஦ LDLஆ அல்னது கதரி஦஡ர ஋ண
சுனத஥ர ண்டுப்திடிப்தது ஋ப்தடி?

உங் ள் ரிப்வதரர்ட்டில் Triglyceride/HDL ratio தரன௉ங் ள். அல்னது ஢ீங் வப Triglyceride


அபன஬ HDL அப஬ரல் ஬குத்து தரர்க் னரம். இந்஡ ratio 3.8க்கு ல வ஫ இன௉ந்஡ரல்,
உங் ல௃க்கு அ஡ற ஥ர இன௉ப்தது கதரி஦ ஆதத்஡றல்னர஡ LDL. ஢ீங் ள் ஸ்டரடின்
(Atorvastatin, Rosuvastatin) ஋டுக் என௉ அ஬ெற஦ன௅ம் இல்னன. இந்஡ க ரனஸ்டி஧ரனன
குனநப்த஡ரல் தி஧வ஦ரஜணம் இல்னன.

இந்஡ ஋ண் 3.8க்கு வ஥வன இன௉ந்஡ரல் உங் ல௃க்கு இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஌ற்தடுத்தும் ெறநற஦ LDL
அ஡ற ம் ஋ண அர்த்஡ம். ஢ீங் ள் ஸ்டரடின் ஋டுத்஡ரல் இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ம்஥ற஦ர஬஡ற்கு
த஡றல் இநப்ன௃ ஥ட்டுவ஥ துரி஡ம் ஬ன௉ம்.

இன்கணரன௉ ஬஫ற. உங் ள் triglyceride 150க்கு வ஥ல் இன௉ந்஡ரல், உங் ல௃க்கு ெறநற஦ LDL
அ஡ற ம் இன௉க் னரம்.

7
஥ர஧னடப்னத ஬஧஬ன஫க்கும் ெறநற஦ LDLல்னன குனநப்தது ஋ப்தடி?
அ஡ற உடல் ஋னடன஦ குனநனேங் ள், ஥ரவுச் ெத்து (carbohydrate) உ஠வு னப ஥ற ஥ற
குனந஬ரக் வ஬ண்டும், உடற்த஦ிற்ெற, எவ஥ ர 3 ஥ரத்஡றன஧ ள், ஢ல்ன க ரழுப்ன௃
அ஡ற ம் உள்ப டல் ஥ீ ன் னப (கதரநறக் ப்தடர஡) ஡றணன௅ம் ெரப்திடு஡ல், ன௃ன ஦ினன
஥ற்றும் குடி஦ினறன௉ந்து ஬ிடுதடு஡ல்.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 0.

How to know whether you will get heart disease or not?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore.
Open Letter on Killer statins # 4
LDL is a poor predictor of heart disease. Many of us think increased LDL causes heart disease. NO.
There are two types of LDL. Large fluffy LDL are harmless while small LDL are atherogenic (causes
heart disease). How to calculate them?
See in your blood report Triglyceride/HDL ratio. Or you can calculate it just by dividing Triglyceride and
HDL values. If the ratio is less than 3.8 you may have more large LDL (harmless). You absolutely have no
need to take statins.
If The ratio is more than 3.8 you have more small LDL (heart disease causing). Starting statins for them only
accelarates their death.
Another rule of thumb is if your triglycerides is high (above 150) you have small dense ldl. If its below 100-
150 its size is getting bigger and if it's below 100 you have mostly large harmless LDL.
How to reduce small LDL levels:
Reducing body weight, completely Lowering carbohydrates, Exercise, Omega 3 Fatty acid supplements, eating
fatty fish every day and avoidance of smoking and alcohol.

உங் ள் total cholesterol ஋வ்஬பவு இன௉க் றநது?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemsitry), Coimbatore

150க்கு ல வ஫ இன௉ந்஡ரல், ஋ன்ண ஆகும்?


஡ற்க ரனன உ஠ர்ச்ெற தூண்டப்தடும், இநப்ன௃ ெலக் ற஧ம் ஬ன௉ம், வ ன்ெர் ஬ன௉ம்.
#அநறவ஬ரம்_஢ண்தன்_க ரனஸ்டி஧ரனன தர ம் 1.

உங் ள் Triglyceride அபவு அ஡ற ஥ர இன௉ந்து, உங் ள் Total cholesterolலும் அவ஡ அபவு
அல்னது அ஡ற்கு வ஥லும் அ஡ற ரித்஡றன௉ந்஡ரல், உங் ல௃க்கு க஥ட்டதரனறக் ெறண்ட்வ஧ரம்
இன௉க் னரம். அ஡ர஬து உங் ல௃க்கு ஬ன௉ங் ரனத்஡றல் ெர்க் ன஧ ஬ி஦ர஡ற, இ஡஦
தி஧ச்ெறனண ஬஧னரம்.

When your Triglycerides level are high and your total cholesterol levels are equally high or more,
You may have Metabolic syndrome (a precursor of Diabetes and Heart Disease).

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 2
Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), வ ரன஬.

8
Disclaimer: My own experience in clinical practice.

உடம்ன௃க்கு க ரனஸ்டி஧ரல் வ஡ன஬஦ர?

க ரனஸ்ட்஧ரல் ஢஥து னெனப஦ின் கெ஦ல்தரட்டிற்கும், னெனப஦ின் ஬பர்ச்ெறக்கும்


கூட இன்நற஦ன஥஦ர஡து.

க ரனஸ்ட்஧ரல், கெல் ல௃க்கு வ஡ரனன (Cell membrane) உன௉஬ரக் ற, கெல் னப ஢ீர்ன௃ ர


஬ண்஠ம் ன஬க் றநது. இ஡ன் ர஧஠஥ர கெல் பின் உள்வபனேம், க஬பிவ஦னேம்
வ஬றுவ஬று வ஬஡ற஦ி஦ல் (஢ற ழ்வு னப) ஥ரற்நங் னப அனு஥஡றக் றநது.

஢஧ம்தி஦க் டத்஡ற னப (neurotransmitters) ெ஥ணப்தடுத்து஬஡ன் னெனம் ஢஥து


஥ண஢றனன஦ின் அபவு னப ெல஧ரக்கு றநது.

அத்துடன் ஢஥து வ஢ரய் ஋஡றர்ப்ன௃ ெக்஡றன஦ ஆவ஧ரக் ற஦஥ர ன஬த்துக்க ரள்பவும்


உ஡வு றநது.

க ரனஸ்ட்஧ரல் இல்னர஥ல் கதண் ல௃க்கு ஈஸ்ட்வ஧ரகஜன், (Estrogen)


ப்வ஧ரகஜஸ்டிவ஧ரன், (Progesterone), ப்க஧க்வ஢வணரவனரன்,(Pregnenolone) னப உடனரல்
உற்தத்஡ற கெய்஦ ன௅டி஦ரது.

கடஸ்வடரஸ்டிவ஧ரன், (Testosterone) அட்ரிணனறன்,(Adrenalin) ரர்டிெரல்,(Cortisol) ஥ற்றும்


DHEA ( dehydroepiandrosterone) அல்னது ன஬ட்ட஥றன் D வதரன்ந ஸ்டீ஧ரய்ட்
யரர்வ஥ரன் ள் க ரனஸ்டி஧ரல் இல்னர஥ல் ஢஥து உடனரல் உற்தத்஡ற கெய்஦
ன௅டி஦ரது.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 3

உ஠஬ில் க ரனஸ்டி஧ரல் ம்஥ற஦ர ஋டுத்஡ரல் ஋ன்ணரகும்?

ன௅ட்னட, நற ஋ண ஢ரம் உண்ணும் உ஠஬ில் க ரனஸ்டி஧ரல் வ஡ன஬஦ரண அப஬ில்


உள்பது. க ரனஸ்டி஧ரல் உ஠வு வ஬ண்டரம் ஋ண இ஬ற்னந எதுக் றணரல், ஢஥து
உடல் தஞ்ெத்஡றல் இன௉க்கும் என௉஬னணப் வதரல் க ரனஸ்டி஧ரலுக் ர ஌ங்கு றநது.

அ஡ணரல் ஢஥து ஈ஧ல் தூண்டி ஬ிடப்தட்டு HMG-CoA Reductase ஋ன்னும் ன௃஧஡ம்


அ஡ற ப஬ில் உன௉஬ர ற, ஢ரம் ெரப்திடும் ரர்ப் ஋ணப்தடும் ஥ரவுச்ெத்஡றல் இன௉ந்து
வ஡ன஬ன஦ ஬ிட அ஡ற பவு க ரனஸ்டி஧ரல் உற்தத்஡றன஦ கெய்஦ப்தடு றநது.
஧த்஡த்஡றல் க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ஥ர றநது.

அப்ன௃நம் டரக்டரிடம் வதரய், "஢ரன் க ரழுப்வத ெரப்திடறு஡றல்ன, ஋ப்தடி க ரனஸ்டி஧ரல்


஌றுச்சு?" ஋ணக் வ ட் க் கூடரது.

9
#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 4

க ரனஸ்டி஧ரனன ஥ன௉ந்து னெனம் குனநத்஡ரல் ஋ன்ணரகும்?

உங் ல௃க்கு இ஡றல் ஋஡ர஬து இன௉க் றந஡ர?

1. டிப்க஧஭ன் ஋ணப்தடும் ஥ணச்வெரர்வு.


2. ஥ணக்கு஫ப்தம்
3. ஞரத ஥ந஡ற
4. என௉ கெ஦னறல் ரண்கென்வ஧ட் தண்஠ ன௅டி஦ரன஥.
5. அம்ண ீெற஦ர
6. குனநந்஡ ஋஡றர்ப்ன௃ ெக்஡ற
7. ரன்ெர் ஬ன௉஬஡ற் ரண ரிஸ்க் அ஡ற ரித்஡ல்
8. னெச்ெறன஧ப்ன௃
9. னற஬ர் தி஧ச்ெறனண ள்
10. வெரர்வு
11. CoQ ஋னும் ன௅க் ற஦ கதரன௉ள் குனநந்து இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ன௉஡ல்
12. உடலுந஬ின் வ஥ல் ஬ின௉ப்தம் இல்னரன஥.
13. உடலுநவு கெய்஦ ன௅டி஦ரன஥
14. றட்ணி தர஡றப்ன௃
15. ஢஧ம்ன௃ ஬னற
16. ஡னெ வெரர்வு
17. ெர்க் ன஧ ஬ி஦ர஡ற
18. இநப்ன௃

இன஬ க ரனஸ்டி஧ரனன குனநக்கும் ஸ்டரடின் (Atorvastatin, rosuvastatin) ஥ன௉த்து பின்


தக் ஬ினபவு ள்.
#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 4

உ஠஬ில் க ரனஸ்டி஧ரல் வ஡ன஬஦ர?


Dr. V. Hariharan, MBBS MD (Biochemistry)

என௉ ஢ரனபக்கு ஢ம் உடல் இ஧ண்டு ற஧ரம் (2000mg- ஋ட்டு ன௅ட்னட ஥ஞ்ெள் ன௉஬ிற்கு
ெ஥ம்) க ரனஸ்ட்஧ரனன உற்தத்஡ற கெய் றநது. க ரனஸ்டி஧ரல் இல்னர஥ல் தன
யரர்வ஥ரன் ள் ஢஥க்கு உற்தத்஡ற஦ர ரது.

உடலுக்கு இவ்஬பவு க ரனஸ்டி஧ரல் உற்தத்஡ற ஡றநன் இன௉ந்஡ரலும், ஢ம் உடலுக்கு


உ஠஬ின் னெனன௅ம் க ரனஸ்டி஧ரல் வ஡ன஬ப் தடு றநது.

10
஢ம் கெல் ள் (ன௅க் ற஦஥ர ஈ஧ல்) க ரனஸ்டி஧ரனன ஥ற வும் ஷ்டப்தட்டு என௉ 30 steps
உள்ப என௉ க ஥றக் ல் ரி஦ரக்ஷன் ஬஫ற஦ர உற்தத்஡ற கெய் றநது. ஢ரம் க ரனஸ்டி஧ரல்
உள்ப உ஠வு னப ெரப்திட்டரல் ஢஥து ஈ஧ல் கெல் ல௃க்கு க ரஞ்ெ஥ர஬து க஧ஸ்ட்
றனடக்கும்.

ெரப்தரட்டில் றனடக்கும் க ரனஸ்டி஧ரல் ஋வ்஬பவு ன௅க் ற஦ம் ஋ன்நரல், ஢ம் உடல்


஢ரம் உ஠஬ின் னெனம் ஋டுக்கும் க ரனஸ்டி஧ரனன 90% ஬ன஧ உள்பிழுத்துக்
க ரள் றநது (உ஠஬ில் உள்ப இன௉ம்ன௃, ரல்ெற஦ம் ஋ல்னரம் க஬றும் 10-30% ஥ட்டுவ஥
உள்பிழுக் ப் தடு றநது).

஢ம் உடனறன் ஬டி஬ன஥ப்னத உற்று வ஢ரக்குங் ள். க ரனஸ்டி஧ரனன இவ்஬பவு


஬ரஞ்னெனேடன் ஌ற்றுக் க ரள்ல௃ம் உடலுக்கு ஋ப்தடி க ரனஸ்டி஧ரல் ஋஡றரி஦ர஬ரன்?

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 5

஢ரம் த஦ப்தட வ஬ண்டி஦ எவ஧ க ரனஸ்டி஧ரல்!!


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

Lp(a) ஋ன்ந கடஸ்னட ஋ன்நர஬து கெய்஡றன௉க் றரீர் பர? ஋ன்னணப் கதரன௉த்஡஬ன஧


இதுவ஬ உங் ள் க ரனஸ்டி஧ரல் தி஧ச்ெறனணன஦ அநற஦ உ஡வும் ஥ற ன௅க் ற஦஥ரண
கடஸ்ட்.

இ஡஦ ஧த்஡க் கு஫ரய் கெல் பின் இடுக் றல் இந்஡ Lp(a) ஋ணப்தடும் அதர஦
க ரனஸ்டி஧ரல் அனடத்து, அந்஡ கெல் ல௃க்கு கெல்ன வ஬ண்டி஦ ெத்து னப அனட஦
஬ிடர஥ல் ஡டுக் றநது. இ஡ணரல் அந்஡ கெல் ள் தர஡றத்து இன்ப்னவ஥஭ன் ஋னும்
உள் ர஦ம் ஌ற்தட்டு, அ஡றல் க ரழுப்ன௃ வெர்ந்து ஥ர஧னடப்ன௃ ஬ன௉ றநது.

உங் ல௃க்கு ஌ன் இந்஡ ஥ற ன௅க் ற஦஥ரண கடஸ்ட் தற்நற ஦ரன௉ம் கெரல்ன஬ில்னன?
஥ன௉ந்து ம்கதணி ள் உங் ல௃க்கு அன஡ கெரல்ன ஬ிட஬ில்னன. ஌கணன்நரல்
஥ர஧னடப்ன௃ ஬஧ர஥ல் இன௉க் உங் ல௃க்கு ஡஧ப்தடும் ஸ்டரடிணரல் (Atorvastatin,
Rosuvastatin), இந்஡ Lp(a) ன஬ குனநக் ன௅டி஦ரது.

அ஡ற ஥ரவுச்ெத்து (Carbohydrates) உள்ப உ஠ன஬ உட்க ரண்டு அ஡ணரல் அ஡ற ம்


சு஧க்கும் இன்சுனறணரல், இந்஡ Lp(a) அ஡ற ஥ர றநது ஋ன்று என௉ ஡஧ப்ன௃ ஬ர஡ம். இது
ன௅ழுக் கஜணிடிக் ஋ன்தது இன்கணரன௉ ஬ர஡ம் (உங் ள் த஧ம்தன஧஦ில் க ட்ட த஫க் ம்
இல்னர஡ அல்தரனேெறல் ஥ர஧னடப்ன௃ ஬ந்து இநந்஡஬ர் ல௃க்கு ர஧஠ி இந்஡ Lp(a) ஬ர
இன௉க் னரம்).

11
திகு: வதரண ஬ர஧ம், என௉ 22 ஬஦து, ஋ந்஡ க ட்ட த஫க் ன௅ம் இல்னர஡ கதண்஠ிடம் Lp (a)
அ஡ற ஥ர இன௉ப்தன஡க் ண்வடன்.

க ரனஸ்டி஧ரல் தற்நற என௉ ன௃ரி஡ல் ஌ற்தட, ஋ன் ன௅ந்ன஡஦ வதரஸ்டு னப தரர்க் வும்.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 6

அ஡ற க ரனஸ்டி஧ரல் ஆதத்஡ர? No its a Myth.


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

கதண் பிடன௅ம் ஬஦஡ரண஬ர் பிடன௅ம் ஆ஧ரய்ந்து தரர்த்஡ வதரது, ஧த்஡த்஡றல்


க ரனஸ்டி஧ரல் அபவு அ஡ற ம் இன௉ப்த஬ர் பின் ஬ரழ்வு ரனம், ஢ரர்஥ல் அல்னது
க ரனஸ்டி஧ரல் ம்஥ற஦ர இன௉ப்த஬ர் னப ஬ிட அ஡ற ம் ஋ணக்
ண்டுதிடித்஡றன௉க் றநரர் ள்.

஬஦஡ரண஬ர் பிடம் ஋டுக் ப்தட்ட இன்கணரன௉ ஆய்஬ில், க ரனஸ்டி஧ரல் ம்஥ற஦ர


இன௉ப்த஬ர் ல௃க்கு, க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ம் இன௉ப்த஬ர் னப ஬ிட இ஧ண்டு ஥டங்கு
஥ர஧னடப்ன௃ ஬ந்துள்பது.

க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ஥ரணரல் ஬ரழ்வு அ஡ற ரிக்கும், குனநந்஡ரல் ஥ர஧னடப்ன௃ ஬ன௉ம்.

Hulley et al. 1992; Forette et al. 1989


Krumholz et al. 1990

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம்7

க ரனஸ்டி஧ரனன க டுத்து ஥ர஧னடப்னத ஬஧஬ன஫ப்தது ஋ப்தடி?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

LDL க ரனஸ்டி஧ரல் உடம்தில் உள்ப ன௅ப்தது டிரில்னற஦ன் கெல் ல௃க்கும் ெறன


஬ிட்ட஥றன் னப க ரண்டு வெர்ப்ததுடன், அந்஡ கெல் பின் சு஬ர் தனப்தட
க ரனஸ்ட்஧ரனன ஡ன௉ றநது. ஥ற்றும் தன யரர்வ஥ரன் ள் உன௉஬ர ,
க ரனஸ்டி஧ரனனனேம் க ரண்டு வெர்க் றநது.

இந்஡ க ரனஸ்டி஧ரனன க டுத்஡ரல் (ஆக்ெறனடஸ்) கெய்஡ரல் அது Oxidized LDL (Ox


LDL) ஆ ற ஬ிடும். இந்஡ ox LDL வ஢஧ர இ஡஦ ஧த்஡க் கு஫ரய் பில் தடிந்து ஥ர஧னடப்னத
உன௉஬ரக்கும்.

உடலுக்கு அ஡ற ஢ன்ன஥ கெய்னேம் LDLனன, OxLDL ஋ணப்தடும் ஬ி஭஥ர ஥ரற்று஬து


஋ப்தடி?

1. தி஧ரெஸ் கெய்஦ப்தட்டு க ரழுப்னத குனநத்஡ தரக்க ட் தரல் (Low fat milk-4%, 2%, etc.,)
஥ற்றும் தரல் தவுடர் ெரப்திடு஬஡ன் னெனம் Ox LDL உடனறல் அ஡ற ஥ர றநது.

12
2. ஋ந்஡ ஋ண்ன஠ன஦ கதரரிக் த஦ன்தடுத்஡றணரலும் அந்஡ உ஠வு னப ெரப்திடு஬஡ன்
னெனம் அ஡ற Ox LDL றனடக் றநது (கதரரிப்தது-ன௄ரி, வதரண்டர வதரல் ஋ண்ன஠஦ில்
வதரட்டு ஋டுக்கும் அனணத்தும்)
3. அப஬ிற்கு அ஡ற ஥ரண சூட்டில் ென஥஦ல் கெய்஡ல் Ox LDL அபன஬ அ஡ற ப்தடுத்தும்
4. ன௅னந஦ரண உ஠ன஬ ெரப்திட்டரலும் உடனறல் இன்தனவ஥஭ன் ஋ணப்தடும்
உள் ர஦ம் இன௉ந்஡ரல் LDL஍ Ox LDL ஆ ஥ரற்றும்.

தின் குநறப்ன௃: ஸ்டரடின் (Atorvastatin, Rosuvastatin) ஥ன௉ந்து பரல் Ox LDL ஋ணப்தடும்


உ஦ிர்க ரல்னற க ரனஸ்டி஧ரனன குனநக் ன௅டி஦ரது. ஢ல்னது கெய்னேம் ெர஡ர LDL஍
஥ட்டுவ஥ குனநக் ன௅டினேம்.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம்8

க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ஥ரணரல் ஥ர஧னடப்ன௃ ஬ன௉஥ர?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

யரர்ட் அட்டரக் ஬ந்஡ 50-75% ஥க் ல௃க்கு க ரனஸ்டி஧ரல் அபவு ஢ரர்஥னர வ஬


இன௉க் றநது.

஧த்஡த்஡றல் க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ஥ர஬஡ரல் ஡ரன் ஥ர஧னடப்ன௃ ஬ன௉ம் ஋ண இது஬ன஧


என௉ ஆ஧ரய்ச்ெற஦ரல் கூட அறு஡ற஦ிட்டு கெரல்னன௅டி஦஬ில்னன. அவ஡ வதரல்
உ஠஬ில் க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ம் ஋டுத்஡ரல் யரர்ட் அட்டரக் ஬ன௉ம் ஋ண
அறு஡ற஦ிட்டு இது஬ன஧ என௉ ஆ஧ரய்ச்ெற கூட ஢றன௉தித்஡஡றல்னன.

஧த்஡த்஡றல் க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ஥ர஬து ஋ன்தது என௉ ஬ி஦ர஡ற அல்ன. அது என௉
அநறகுநற. ஧த்஡க் கு஫ரய் பில் ஋ங்க ல்னரம் ர஦ம் ஌ற்தட்டின௉க் றநவ஡ர
அங்க ல்னரம் கென்று அன஡ ெரிப்தடுத்஡ க ரனஸ்டி஧ரல் கெல் றநது.

க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ஥ரணரல், உடனறல் இன்தனவ஥஭ன் ஋னும் உள் ர஦ம் அ஡ற ஥ர


இன௉ப்த஡ர கதரன௉ள். உள் ர஦த்ன஡ ெரிப்தடுத்஡ர஥ல் ஸ்டரடின் னெனம்
க ரனஸ்டி஧ரனன குனநப்தது, ஡றன௉டனணப் தரர்த்து ஢ரய் குன஧த்஡ரல், ஡றன௉டனணப்
திடிப்தன஡ ஬ிட்டு ஬ிட்டு, ஢ரன஦ அடிப்தது வதரனரகும்.

஢ரய் இணிவ஥ல் குனநக் ரது, ஡றன௉டன் ஋ல்னர஬ற்னநனேம் (ஆவ஧ரக் ற஦த்ன஡) ஡றன௉டிச்


கென்று ஬ிடு஬ரன்.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 9

க ரனஸ்டி஧ரல் உள்ப உ஠ன஬ ெரப்திடனர஥ர?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

13
அக஥ரிக் ஬ி஬ெர஦த்துனந (USDA) 1970 பில், கதன௉ ற ஬ன௉ம் இ஡஦ ஬ி஦ர஡றக்கு
஋ன்ண ர஧஠ம் ஋ண ண்டுப்திடிக் ன௅டி஦ர஥ல், உ஠஬ில் அ஡ற க ரனஸ்டி஧ரல்
஋டுப்த஡ரவனவ஦ இ஡஦ தி஧ச்ெறனண ஬ன௉ றநது ஋ன்று கூநற஦து. ஍ந்து ஬ன௉டங் ல௃க்கு
என௉ ன௅னந இந்஡ ஥றட்டி கூடி அக஥ரிக் ஥க் ள் ஋ன்ண ெரப்திட்டரல் ஆவ஧ரக் ற஦஥ர
இன௉ப்தர் ஋ண இ஬ர் ள் அநறவுறுத்து஬ரர் ள். 1970ல் 300mg அபவ஬ என௉஬ர் உ஠஬ில்
க ரனஸ்டி஧ரல் ஋டுக் வ஬ண்டும் ஋ணக் கூநறணரர். (என௉ ன௅ட்னட ஥ஞ்ெள் அபவு)

அக஥ரிக் ர் னப அப்தடிவ஦ அச்சுக் ரப்தி அடிக்கும் ஢ரன௅ம் உ஠஬ில்


க ரனஸ்டி஧ரனன குனநத்வ஡ரம். உடனறல் உற்தத்஡ற஦ரகும் க ரனஸ்டி஧ரனன
ஸ்டரடின் ஬ி஭ம் க ரடுத்து குனநத்வ஡ரம்.

2015ல் என௉ ஬஫ற஦ர அ஬ர் ள் "உ஠஬ில் இன௉க்கும் க ரனஸ்டி஧ரலுக்கும் இ஡஦


஬ி஦ர஡றக்கும் என௉ ெம்தந்஡ன௅ம் இல்னன. உ஠஬ில் க ரனஸ்டி஧ரல் ஋டுக் னரம்.
க஬ண்ன஠னேம் ன௅ட்னடனேம் ஋டுப்த஡ரல் என௉ ஡஬றும் இல்னன" ஋ணக் கூநறணர். 45
஬ன௉டங் ள் உன றல் ஌ற்தட்ட இ஡஦ ெரவு பில் இ஬ர் ல௃க்கு கதன௉ம் தங்கு
இன௉க் றநது.

இணி஦ர஬து ஬ி஫றத்துக் க ரள்வ஬ரம். ன௅ட்னடனேம், க஬ண்ன஠னேம் உ஠஬ில் வெர்த்து


உ஦ின஧க் ரப்வதரம். (஡றணன௅ம் 1000mg ஬ன஧ க ரனஸ்டி஧ரல் ஋டுப்தது ஥ற ஢ல்னது-
஢ரன்கு ன௅ட்னட அபவு)

இது ெம்தந்஡஥ர TIME வ஥ ெறன் ஋ன்ண கெரன்ணது?


TIME-1984-"க ரனஸ்டி஧ரல் க ட்டது"
TIME-2014-"஥ன்ணிக் . க ரனஸ்டி஧ரல் ஢ல்னது"

https://healthimpactnews.com/…/time-magazine-we-were-wrong…/

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 10

14
என௉ ஢ற஥றடத்஡றல் க ரனஸ்டி஧ரலுக்கும் இ஡஦ ஬ி஦ர஡றக்கும் ெம்தந்஡ம் இன௉ப்த஡ர
கெரல்னப்தடும் கதரய்ன஦ உனடக் றநரர், Dr. Malcolm Kendrick

https://www.youtube.com/watch?v=i8SSCNaaDcE

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 11
Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Combatore.

டரக்டர் ள் ஌ன் இன்ணன௅ம் ஸ்டரட்டின் தரிந்துன஧க் றநரர் ள்?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

வ஥ற்கு ஢ரடு பில் ஡ரன் அவனரத஡ற வ஡ரன்நற஦து. அன஡ ஡ரன் இன்று ஥ரடர்ன்
க஥டிெறன் ஋ண உன வ஥ க ரண்டரடு றநது. ஬ிஞ்ெரணம் னெனம் தனப் ன௃஡ற஦
ண்டுப்திடிப்ன௃ னப ஢ற ழ்த்஡ற தனன஧க் ரப்தரற்றும் அபவு ெக்஡ற தனடத்஡து ஋ங் ள்
துனந.

ஆணரல் ஢ரங் ல௃ம் ெறன னதத்஡ற஦க் ர஧த்஡ண஥ரண, சுத்஡஥ர ஬ி஦ர஡றன஦


கு஠ப்தடுத்஡ர஡ ெறன ன஬த்஡ற஦ன௅னந ள் கெய்஡றன௉க் றவநரம். உ஡ர஧஠ம், த்஡றன஦
ன஬த்து ஢஧ம்னதக் ற஫றத்து ஧த்஡த்ன஡ க஬பிவ஦ற்று஬து. இன்கணரன௉ ஬ன , அட்னடப்
ன௄ச்ெற னப வத஭ன்ட் வ஥ல் வதரட்டு ஧த்஡த்ன஡ உநறஞ்ெ ன஬ப்தது. இன஡
அக஥ரிக் ர஬ின் ன௅஡ல் ஜணர஡றத஡ற஦ரண ஜரர்ஜ் ஬ர஭றங்டனுக்கு க஡ரண்னட
஬னறக் ர கெய்஦ப் வதரய், றட்டத்஡ட்ட அ஬ர் ெர஬ின் ஬ிபிம்திற்வ கென்று ஬ிட்டரர்.

15
இந்஡ ஧த்஡ம் ஬டித்஡ல், அட்னடப் ன௄ச்ெற ட்ரீட்க஥ன்ட் ஋ல்னரம் ஡஬று,
தி஧வ஦ரஜணப்தடரது, ஆதத்து ஋ண ஢ரனூறு ஬ன௉டங் ல௃க்கு ன௅ன்வத ெறன
஥ன௉த்து஬ர் ள் கெரன்ணரலும், அநற஬ி஦ல் ஆ஡ர஧஥றல்னன ஋ண ஥ற்ந ஥ன௉த்து஬ர் ள்
எதுக் றணரர் ள். அப்ன௃நம் என௉ நூற்னநம்தது ஆண்டு ல௃க்கு ன௅ன்ணரல் ஡ரன் இந்஡
ன௅னந ள் ஡஬று ஋ண அனண஬ன௉ம் எப்ன௃க்க ரண்டணர்.

அந்஡ அட்னடப்ன௄ச்ெற ஥ன௉த்து஬ம் வதரல் இன்கணரன்று ஡ரன், க ரனஸ்டி஧ரனன


குனநப்த஡ற்கு ஸ்டரடின் (Atorvastatin, Rosuvastatin) ஥ன௉ந்து னபக் க ரடுப்தது.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 12

஥ர஧னடப்ன௃ ஌ன் ஬ன௉ றநது

Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

ஸ்டிக஧ஸ், அ஡ற ஧த்஡ ெர்க் ன஧ அபவு, அ஡ற இன்சுனறன் அபவு, ஋க்ெர்னெஸ்


கெய்஦ரன஥, ெற க஧ட், ரற்நறல் உள்ப ஥ரசு, அ஡ற தி஧஭ர், ஬஦து அ஡ற ரித்஡ல்,
எவ஥ ர 6 க ரழுப்ன௃அ஡ற ன௅ள்ப ஋ண்க஠ய் ள் (சூரி஦ ரந்஡ற, ஆ஥஠க்கு, ஡஬ிட்டு,
வணரனர), வயரவ஥ரெறஸ்டீன் ஋னும் க ஥றக் னறன் அபவு ஧த்஡த்஡றல் அ஡ற ரித்஡ல்
வதரன்ந தன கூறு ள் ஢ம் ஧த்஡க்கு஫ரய் பில் உள்னனணிங் வதரன்று இன௉க்கும்
஋ண்வடர஡ீனற஦ல் கெல் னப வடவ஥ஜ் கெய் றன்நண. கெல்னறன் வ஡ரனறல்(cell membrane)
க ரனஸ்டி஧ரல் உள்பது. இந்஡ வ஡ரல் வடவ஥ஜ் ஆகும் வதரது LDL அங்கு கென்று
க ரனஸ்டி஧ரனன ன஬த்து ரிப்வதர் கெய் றநது. கெல் ெரி஦ரணவுடன், HDL அந்஡க்
க ரனஸ்டி஧ரனன அங் றன௉ந்து அப்ன௃நப்தடுத்஡ற ஈ஧லுக்கு ஋டுத்துச் கென்று அ஫றக் றநது.

LDL, கெல்னறன் வடவ஥ஜ் ஆண இடத்஡றல் க ரனஸ்டி஧ரனன, 'வதன்ட் ஋ய்ட்' வதரல் ஏட்டி


஬ிட்டு கெல் றநது. இப்வதரது அந்஡ கெல் ஡ன் வ஡ரனன ெரி கெய்஦ ன௅ற்தடு றநது.
அ஡னண ெரி கெய்஦ ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃ ள் (க஬ண்ன஠/ன௅ட்னட) ஥ற்றும்
ன௃஧஡ங் ள் வ஡ன஬.

஢ரம் ெர஡ர஧஠஥ர னென்றுவ஬னபனேம் ெரப்திடும்


இட்னற/வ஡ரனெ/ெர஡ம்/கு஫ம்ன௃/ ரய் நற/ெப்தரத்஡ற,etc., ஬ில் சுத்஡஥ர ெரட்சுவ஧ட்டட்
க ரழுப்ன௃ ள் இல்னன ஋ணனரம். ன௃஧஡ன௅ம் ம்஥ற. இ஡ணரல் கெல் அ஡ன் வ஡ரனன ெரி
கெய்஦ ன௅டி஦ர஥ல் ஡஬ிக்கும். இன஡ப் தரர்க்கும் LDL, "இந்஡
ஏட்னடஅனடக் ப்தட஬ில்னன" ஋ணக் ன௉஡ற இன்னும் க ரஞ்ெம் க ரனஸ்டி஧ரனன
அங்கு அப்தி ஬ிட்டு வதர றநது. ஢ரபர ஢ரபர க ரழுப்ன௃ அ஡ற ம் தடிந்து ஥ர஧னடப்தில்
க ரண்டு ஬ந்து ஬ிடு றநது.

16
஢ரபர ஢ரபர உடம்தில் இன௉க்கும் தன ஧த்஡ ஢ரபங் பில் இது ஢டக் றநது. அ஡ணரல்
LDL ன் வ஡ன஬ அ஡ற ஥ர ற, ஈ஧ல் அ஡ற ஥ரண LDLனன சு஧க் றநது. வ஥வன
஋ழு஡ற஦ின௉ப்தன஡ ஥ீ ண்டும் தடித்஡ரல் என௉ உண்ன஥ ன௃ரினேம். ஧த்஡க் கு஫ர஦ில்
க ரழுப்ன௃ தடி஬து அது ர஦ம் தடு஬஡ரவன஦ன்நற LDL க ரனஸ்டி஧ரல் அ஡ற ம்
இன௉ப்த஡ரல் அல்ன. உள் ர஦ம் அ஡ற ஥ர இன௉ந்஡ரல் LDL அ஡ற ஥ர இன௉க்கும். இது
என௉ அநறகுநற.

LDL னன த஫ற கெரல்஬து ஋ன்தது, ஬ட்டிி்


ீ ல் ஡ீப்திடித்஡ரல், ஡ீன஦ அன஠க் ஬ன௉ம்
஡ீ஦ன஠ப்ன௃ ஬஧ன஧
ீ த஫ற கெரல்஬து வதரனரகும். அ஬ன஧ ட்டி ன஬த்து உன஡த்஡ரல் ஡ீ
அன஠ந்து ஬ிடு஥ர? அ஡ணரல் ஡ரன் LDL அ஡ற ம் இன௉க்கும் தனன௉க்கும் ஸ்டரடின்
஥ன௉ந்து க ரடுத்தும், இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ள் ஬ன௉஬ன஡ ஡டுக் ன௅டி஬஡றல்னன.

இ஡ற்கு ன஬த்஡ற஦ம் ஥ன௉ந்து னெனம் LDL னன குனநப்தது அல்ன. வதனறவ஦ர வதரன்ந


ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃ ள் ஥ற்றும் ன௃஧஡ம் அ஡ற ன௅ள்ப ஢ல்ன உ஠வுன௅னநனேம்,
வதனறவ஦ர னெனம் இன்சுனறன் கன஬னனனேம் ெர்க் ன஧ அபன஬னேம் ட்டுக்குள்
ன஬ப்ததும், ட஦ட் னெனம் தி஧஭ன஧ ஢ரர்ம்னரக்கு஬தும், உடற்த஦ிற்ெறனேம், ெற க஧ட்னட
஬ிடு஬தும், ஥ண அழுத்஡த்ன஡ ஡ற஦ரணம்/வ஦ர ர னெனம் கெல் ள் ர஦஥னட஬ன஡
குனநப்தது ஥ட்டுவ஥.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 13

஢ரம் ஌ன் அ஡ற தெறனேடன் இன௉க் றவநரம்?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

஢ரம் ஢ம் ஡ரத்஡ரக் னப ஬ிட அ஡ற ஥ர உண் றவநரம். அன஡ ஥றுப்த஡ற் றல்னன.
ஆணரல் அது ஢ம் ஡஬று றனட஦ரது. ஢ம் ன௅ன்வணரர் ள் அ஡ற க ரழுப்ன௃ உண்டணர்,
ஆவ஧ரக் ற஦஥ர இன௉ந்஡ரர் ள்.

1970 பில் அக஥ரிக் அ஧ெரங் த்஡ரல் க ரனஸ்டி஧ரல் க ட்டது ஋ன்ந ஡஬நரண


க ரள்(ல்)ன ஦ரல், ஢ரம் ம்஥ற க ரழுப்ன௃ள்ப ஡ரணி஦த்ன஡ அ஡ற ம் ெரப்திட ஆ஧ம்திக்
வ஢ர்ந்஡து.

ரர்ப் (஡ரணி஦ம்) அ஡ற ம் ெரப்திட்டரல் இன்சுனறன் அபவு அ஡ற ஥ர இன௉க்கும்.


இன்சுனறன் தெறன஦த் தூண்டும் (஌கணன்நரல் இன்சுனறன் என௉ தஞ்ெ ரன யரர்வ஥ரன்).
஢ரம் அ஡ற ஥ர ெரப்திடு஬஡ற்கு ர஧஠ம், ஢஥து இன்சுனறன் அபவு ள் அ஡ற ஥ர
இன௉ப்தவ஡.

17
஢ரம் ஢ம் ன௅ன்வணரர் னப ஬ிட அ஡ற ம் ெரப்திடக் ர஧஠ம் ஢ரம் அ஬ர் னப ஬ிட அ஡ற
தெறனேடன் இன௉ப்த஡ரவனவ஦ ஆகும். ஢ம் ஡஬று இ஡றல் இல்னன.
அ஡ற்கு ர஧஠ம் ன௅ன்கணப்வதரதும் இல்னர஡ன஡ ஬ிட ஢ரம் ஡ரணி஦த்ன஡ அ஡ற ஥ர
஢ம்தி உண்தவ஡.

஢ல்ன க ரழுப்ன௃ க ரஞ்ெம் அ஡ற ஥ர உண்டு, ரர்ன௃ னப ம்஥ற கெய்஡ரல், ஢ரம் ஢ம்
ன௅ன்வணரர் வதரல் எதிெறடி, சு ர், தி஧஭ர், இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற, ஆட்வடர இம்னைன் ஬ி஦ர஡ற ள்
இல்னர஥ல் ஬ர஫னரம்.

கனப்டின் க஧ெறஸ்டன்ஸ் ஋ன்நரல் ஋ன்ண?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

஢ரம் ெரப்திடும் வதரது க ரழுப்ன௃ கெல் ள் க ரழுப்தரல் ஢ற஧ம்தி ஬ிடும். க ரழுப்தரல்


஢ற஧ம்திணரல், அன஬ கனப்டின் ஋னும் யரர்வ஥ரனண சு஧க்கும். உடலுக்கும்
னெனபக்கும் ஡டுப்ன௃ச்சு஬ர் என்று உள்பது. அந்஡ சு஬ன஧த் ஡ரன்டி கனப்டின் கென்று
னெனப஦ில் உள்ப தெற ஋டுக்கும் கென்டன஧ கெ஦னற஫க் ன஬க் றநது. அ஡ணரல் தெற
வதர றநது.

ெரப்திட்டு ெறன ஥஠ி வ஢஧ங் ல௃க்குப் தின் க ரழுப்ன௃ கெல் பில் உள்ப க ரழுப்ன௃
குனநனேம் வதரது, கனப்டின் உற்தத்஡ற குனந றநது. ம்஥ற஦ரண கனப்டின் னெனபக்கு
கெல்஬஡ரல், தெற கென்டர் தூண்டப்தட்டு தெறக் றநது, ஢ரம் ெரப்திடு றவநரம். (அ஡ர஬து
ரர் ஏட்டும் வதரது கதட்வ஧ரல் அபவு ம்஥ற஦ர ஥ரணிட்டரில் க஡ரிந்஡ரல், கதட்வ஧ரல்
தங் றற்கு கென்று ஢ற஧ப்ன௃ றவநரம். அது ஃன௃ல் ஋ணக் ரட்டும் வதரது ஢ரம் தங் றற்கு
வதர஬஡றல்னன).

தரி஠ர஥ ஬பர்ச்ெற஦ில் டின஧ றபிெறன஧ட் அபவு ள், தெற஦ில் இன௉க்கும் வதரது ஥ட்டுவ஥
அ஡ற ரிக்கும் (அ஡ர஬து உ஠஬ில்னர஥ல் இன௉ந்஡ரல், உடல் க ரழுப்ன௃ ன஧ந்து
டின஧ றபிெறன஧ட் அபவு ள் அ஡ற ரிக்கும்). இந்஡ டின஧ றபிெறன஧ட், கனப்டினண
னெனபக்குள் கெல்ன ஬ிடர஥ல் ஡டுக் றநது. (அ஡ர஬து உடல் க ரழுப்ன௃ ம்஥ற஦ர
இன௉க்கும் வதரது தெற அ஡ற ரிக் வ஬ண்டு஥றல்னன஦ர, அ஡ற் ர ). கனப்டின்
னெனபக்குள் கெல்னர ஬ிட்டரல் அ஡ற தெற ஋டுக் றநது. ஢ரன௅ம் ெரப்திடு றவநரம்.

ஆ஡ற ஥ணி஡ன் அ஡ற ம் ெரப்திட்டது ஥ர஥றெம் ஋னும் க ரழுப்ன௃ ஢றனநந்஡ உ஠வ஬.


ஆணரல் ஢ரம் ஬஫க் ஥ர அ஡ற ம் ரர்ப் உள்ப உ஠வு பரண இட்னற, வ஡ரனெ, ெர஡ம்,
ெப்தரத்஡ற ெரப்திடும் வதரது, இன்சுனறன் உற்தத்஡ற தூண்டப்தட்டு ரர்ன௃ ள்,
டின஧ றபிெறன஧ட் ஋னும் க ரழுப்தர ஥ரற்நப்தடு றநது. டின஧ றபிெறன஧ட் அ஡ற ரிக்
அன஬ கனப்டின் னெனபக்குள் ன௃கு஬ன஡ ஡டுக் றநது. னெனப, ஢ரம் உ஠வு ம்஥ற஦ரண

18
஢றனன஦ில் இன௉க் றவநரம் ஋ண ஢றனணத்து தெறன஦ அ஡ற ரிக் றநது. ஆணரல் ஢ம்
க ரழுப்ன௃ கெல் பில் க ரழுப்ன௃ அ஡ற ம் உள்பது.

஢ரம் ஥றுதடி ரர்ப் உ஠வு னப உண் றவநரம். க ரழுப்ன௃ கெல் பில் அ஡ற ம் க ரழுப்ன௃
வெர்ந்஡ரலும், அ஡ற கனப்டினண அது சு஧ந்஡ரலும், ரர்தினறன௉ந்து ஬ன௉ம்
டின஧ றபிெறன஧ட், கனப்டினண உள்வப ஬ிட ஥றுப்த஡ரல், ஢ரம் க ரஞ்ெம் க ரஞ்ெ஥ர
குண்டர றவநரம். இதுவ஬ கனப்டின் க஧ெறஸ்டன்ஸ். கனப்டின் அ஡ற ம் சு஧ந்஡ரலும்,
னெனபக்கு அன஬ கெல்னர஡஡ரல், ஢ரம் அ஡ற தெறனேடன் இன௉ப்தது.

வதனறவ஦ர ஋டுக்கும் வதரது, ரர்ன௃ ள் ம்஥ற஦ர ஋டுக் றவநரம். டின஧ றபிெறன஧ட்


அபவு ள் குனந றன்நண. ஆணரல் உ஠஬ில் க ரழுப்ன௃ ஋டுப்த஡ரல், க ரழுப்ன௃ கெல் ள்
஢ற஧ம்ன௃ றன்நண. கனப்டின் சு஧க் றநது. டின஧ றபிெறன஧ட் ம்஥ற஦ர இன௉ப்த஡ரல்,
இப்வதரது கனப்டின் னெனபக்கு கெல்ன ஡னட஦ில்னன. தெற குனந றநது. உடல்
இனபக் றநது. கனப்டின் க஧ெறஸ்டன்ஸ் குனந றநது.

க ரழுப்ன௃ அ஡ற ம் ஋டுத்஡ரல் டின஧ றபிெறன஧ட் அ஡ற ம் ஡ரவண ஆ வ஬ண்டும்? ஋ப்தடி


குனந றநது ஋ன்தன஡ அடுத்஡ வதரஸ்டில் ரண்வதரம்.

#கனப்டினண_஥஡றப்வதரம்_நூறு_஬ன௉டம்_஬ரழ்வ஬ரம் தர ம் 1

வதனறவ஦ர஬ில் க ரழுப்ன௃ ெரப்திட்டும் டின஧ றபிெறன஧ட் குனந஬து ஋ப்தடி?


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

க ரழுப்ன௃ ெரப்திடரல் க ரனஸ்டி஧ரல் ஬ன௉ம் ஋ண 1970 பில் த஦ன௅றுத்஡ற஦஡றல்


க ரழுப்னத ஢ீக் ற, அ஡ற ஥ரவுச்ெத்து உ஠வு பரண இட்னற, வ஡ரனெ, ெர஡ம்,
ெப்தரத்஡றக்கு ஥ரநறவணரம். ஋ல்வனரன௉க்கும் ஧த்஡ க ரழுப்தபவு குனநந்஡றன௉க் றந஡ர?
அல்னது கூடி஦ின௉க் றந஡ர? உடவண கெக் கெய்து தரன௉ங் ள். கூடி஦ின௉க் னரம்.

ஆணரல் அ஡ற க ரழுப்ன௃ ஢ற஧ம்தி஦ வதனறவ஦ர ஋டுக்கும் வதரது டின஧ றபிெறன஧ட்


குனந றநது. ஋ப்தடி இந்஡ ஆச்ெரி஦ம் ஢ற ழ் றநது? ஢ரம் ஥ரவுச்ெத்து அ஡ற ம் உண்ணும்
வதரது இன்சுனறன் அ஡ற ம் சு஧க் றநது. இன்சுனறன் உ஠஬ில் உள்ப வ஡ன஬க் ஡ற ஥ரண
ரர்ன௃ னப டின஧ றபிெறன஧ட் ஋னும் க ரழுப்தர ஥ரற்ந தூண்டு றநது.
டின஧ றபிெறன஧ட் அபவு ள் அ஡ற ரிக் றன்நண. ஢ரன௅ம் ஡றணன௅ம் னென்று வ஬னப
ரர்ன௃ ள் ஋டுத்து, க ரழுப்னத அ஡ற ரித்஡ ஬ண்஠ம் உள்வபரம்.

அதுவ஬ ரர்ன௃ ள் ம்஥ற஦ர (வதனறவ஦ர) ஋டுக்கும் வதரது க்ல௃க் ரன் ஥ற்றும்


அட்ணி஧னறன் அ஡ற ரிக் றன்நண. இன்சுனறன் சு஧ப்ன௃ குனந றநது. இ஡ணரல் க ரழுப்ன௃
கெல் பில் க ரழுப்னத உனட஦ ன஬க்கும் னனப்வதஸ் ஋னும் ஋ன்னெம்

19
தூண்டப்தட்டு, வெர்ந்஡றன௉க்கும் க ரழுப்ன௃ ன஧ந்து ெக்஡றக் ர ஋ரிக் ப்தடு றநது.
இன்சுனறன் ம்஥ற஦ர சு஧ப்த஡ரல் ன௃஡ற஡ர டின஧ றபிெறன஧ட் உநப்த்஡ற஦ர ரது.
டின஧ றபிெறன஧ட் உநதத்஡ற ம்஥ற ஥ற்றும் அ஡ன் ஋ரிப்ன௃ அ஡ற க஥ன்த஡ரல் இ஡ன் அபவு
ம்஥ற஦ர றநது. ஢ரன௅ம் இனபக் றவநரம்.

வதனறவ஦ர஬ில் உ஠஬ில் ஋டுக்கும் அ஡ற டின஧ றபிெறன஧ட் ஋ன்ணர றநது? அன஬


வ஢஧ர ஈ஧லுக்கு கெல்னர஥ல் க ரழுப்ன௃ கெல் ல௃க்கு கென்று ஸ்வடரர்
கெய்஦ப்தடு றநது. அ஡ற க ரழுப்ன௃ ஋டுத்஡வுடன் தரர்த்஡ரல் டின஧ றபிெறன஧ட்
அ஡ற ஥ர இன௉க்கும். ஆணரல் அன்வந அன஬ ஋ரிக் ப்தட்டு, ஸ்வடரரில் உள்ப தன஫஦
க ரழுப்ன௃ம் ஋ரிக் ப்தட்டு ரனன உ஠஬ிற்கு ன௅ன் கடஸ்ட் ஋டுத்துப் தரர்த்஡ரல்
ம்஥ற஦ர இன௉க்கும்.
இது ஡ரன் க ரழுப்னத க ரழுப்தரல் ஋ரிப்தது.

இன஡ப் தற்நற இன்னும் டீகட஦ினர அடுத்஡ வதரஸ்டில் அனசுவ஬ரம்.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 14

டின஧ றபிெறன஧ட் வதனறவ஦ர஬ில் குனந஬து ஋ப்தடி-part 2

Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

஢ம் ன௅ன்வணரர் பில் ஢ரம் ெறம்தன்ெறக்கு ஥ற க஢ன௉க் கெரந்஡஥ரவ஬ரம். ஥ற்ந


அனணத்து ஬ன கு஧ங்கு ல௃ம் சுத்஡ னெ஬ம் அல்னது ெறனது ன௄ச்ெற னப உண்ணும்.
ஆணரல் ெறம்தன்ெற஦ின் உ஠஬ில் 5% ஥ர஥றெம் இன௉ந்துள்பது. ஡ன் ஋ல்னனக்குள் வ஬று
஬ன கு஧ங்கு ஬ந்து஬ிட்டரல், கூட்ட஥ர ெறம்தன்ெற ள் அந்஡க் கு஧ங்ன அடித்து
ெரப்திட்டு ஬ிடும். ஥ற்ந வ஢஧ங் பில் த஫ம் க ரட்னட ள், இனன ள் ஋ன்று ஢ரள்
ன௅ழுக் ெரப்திட்டுக் க ரண்வட இன௉க்கும்.
இ஡ன் ஬ரரிெரண Australopithecus africanus கு஧ங்கு, ெறம்தன்ெறன஦ ஬ிட ஢ரன்க஬ஜ்
க ரஞ்ெம் அ஡ற ம் ெரப்திட்டது.

அ஡ன் தின் ஬ந்஡ homo erectus ஥ணி஡ன் ல்னரல் கெய்஦ப்தட்ட ஆனே஡ங் னப ன஬த்து
஥ர஥றெத்ன஡ ற஫றத்து ெரப்திட ஆ஧ம்தித்஡ரன். அ஡ன் திநகு ஬ந்஡ ஢ற஦ண்டர்஡ரல்
஥ணி஡ன் ஥ற ெறநந்஡ வ஬ட்னட஦ன் ஆ஬ரன். ஥ற அ஡ற அப஬ில் ஥ர஥றெம் ஡றன்நரன்.
ெறநற஦ அப஬ில் ரய் நற ள், க ரட்னட ள் ஥ற்றும் த஫ங் ள் ஡றன்நரன்.

அ஡ன் திநகு ஬ந்஡ ஢ரம் homo sapiens, ஢ற஦ண்டர்஡ரல் ஥ணி஡ணின் அவ஡ உ஠ன஬
உண்வடரம். ஆணரல் ஢ற஦ண்டர்஡ரனன ஬ிட க ரஞ்ெம் அ஡ற ம் ரர்ப் உ஠வு ள்

20
உண்வடரம். அ஡ணரல் ஢ம் உடல் அ஡ற க ரழுப்ன௃, ஥ற஡ அபவு ன௃஧஡ம், ம்஥ற ரர்ப் ஋ன்ந
஢றனனக்கு கெட்டரணது.

சூழ்஢றனன 1: அ஡ற க ரழுப்ன௃, ஥ற ம்஥ற ரர்ன௃ ள்: ஥ணி஡ன் வ஬ட்னடக்கு கென்று


஥ர஥றெம் றனடத்஡ ஢ரபில் அ஡ற ம் அ஬ற்னந உண்டரன். அ஡றல் உள்ப க ரழுப்ன௃
அ஬னுக்கு ெக்஡ற஦பித்஡து. ஥ர஥றெம் ஥ட்டும் ெரப்திடும் வதரது ஥ணி஡ உடல், அன஡
வெ஥றக் ரது. க ரழுப்னத ல ட்வடரன் ஋ணப்தடும் ெறநற஦ ஬ன க ரழுப்தர ஥ரற்நற
உடனறன் தன கெல் ல௃க்கும் அனுப்தி அ஬ற்னந ஋ரித்து ஬ிடும். இ஡ணரல்
டின஧ றபிெறரிட் ஋ணப்தடும் ஧த்஡ க ரழுப்தின் அபவு குனநனேம். இப்தடி ஋ரிக்கும் வதரது
க ரழுப்தினறன௉ந்து ம்஥ற ெக்஡றவ஦ ஥ணி஡னுக்கு றனடக்கும். அ஡ணரல் அ஬ன் ஡றணெரி
வ஬னன ல௃க் ர அ஡ற க ரழுப்ன௃ ஋ரி றநது. (஥றன௉ ங் ள் அ஡ற ம் றனடக்கும் ஢ரபில்-
->஥ர஥றெம் ஥ட்டும் உண்ணு஡ல்-->அ஡ற வனரரி ள் றனடத்஡ரலும் உடம்ன௃ அன஡
வெர்க் ர஥ல் ஋ரித்து ஬ிடு஡ல்).

சூழ்஢றனன 1ன் வ஬஡ற஦ி஦ல்: அ஬ன் ரர்ப் ம்஥ற஦ர உண்த஡ரல் ரர்தினறன௉ந்து


oxaloacetate றனடக் ரது(ெரப்திடும் ரர்ன௃ ள் ஧த்஡ கெல் ல௃க்கும் னெனபக்கும்
ெக்஡ற஦பிக் எதுக் ப்தட்டு ஬ிடும்). oxaloacetate இன௉ந்஡ரல் ஡ரன் க ரழுப்ன௃ அ஡ற ெக்஡ற
஡ன௉ம் TCA cycle க்குள் கெல்ன ன௅டினேம். oxaloacetate இல்னர஡஡ரல், க ரழுப்ன௃ ெக்஡ற
ம்஥ற஦ர ஡ன௉ம் ல ட்வடரன் பர ஥ரறு றநது. அ஡ற ஥ரண க ரழுப்ன௃ இப்தடி
கென஬ிடப்தடு றநது

சூழ்஢றனன 2: அதுவ஬ ஥ர஥றெம் றனடக் ர஡ கதரழுது ரய் நற ள், த஫ங் ள் ஥ற்றும்


க ரட்னட ள் உண்ணும் வதரது அன஬ ெக்஡றக் ர ஋ரி றன்நது. அ஡ற ஥ர உண்டரல்
அன஬ க ரழுப்தர ஥ரறு றநது. ம்஥ற஦ர உண்டரல், உடனறல் உள்ப க ரழுப்ன௃
஋ரினேம். ஆணரல் அ஡ற ம் ஋ரி஦ரது.

சூழ்஢றனன 2ன் வ஬஡ற஦ி஦ல்: ம்஥ற஦ர ரர்ப் உண்ணும் வதரது உடனறல் உள்ப


க ரழுப்ன௃ ஋ரிந்து ெக்஡ற ஡ன௉ம். ஆணரல் ம்஥ற஦ரண ரர்திலும் oxaloacetate றனடத்து
஬ிடு஬஡ரல், க ரழுப்ன௃ TCA cycle ஬஫ற஦ர ஋ரினேம். ல ட்வடரன் பர அல்ன. அ஡ணரல்
க ரஞ்ெம் க ரழுப்தினறன௉ந்வ஡ அ஡ற ெக்஡ற றனடக்கும். உடல் கதரி஡ர இனபக் ரது.

சூழ்஢றனன 3: ெரப்திடர஥வனவ஦ இன௉ந்஡ரல்:க ரழுப்ன௃ ள் ல ட்வடரன் பர ன஧னேம்.


஌கணன்நரல் oxaloacetate இல்னன. உடல் இனபக்கும்

சூழ்஢றனன 4: ஡றணன௅ம் ரர்ன௃ ள் ஥ட்டுவ஥ ஋டுத்஡ல்: ன௅ந்ன஡஦ வதரஸ்டில் கெரன்ணது


வதரன, ரர்ன௃ ள் ஥ட்டுவ஥ ஋டுத்஡ரல் அன஬ னனட்டர ஋ரினேம், ஥ற்ந ரர்ன௃ ள்

21
க ரழுப்தர ஥ரற்நப்தடும், உடனறல் உள்ப க ரழுப்ன௃ ஋ரி஦வ஬ ஋ரி஦ரது. ர஧஠ம்-
அ஡ற இன்சுனறன் அபவு.

஥ணி஡ன் ஥ர஥றெம் அ஡ற ம் ெரப்திட்டரன். றனடக் ர஡ ஢ரபில் ரய் நற ள் த஫ங் ள்


க ரட்னட ள் ெரப்திட்டரன். அ஡ணரல் அ஬ன் உ஠வுன௅னந அ஡ற க ரழுப்ன௃, ம்஥ற
ரர்ன௃ ள் ஋ன்று த஫ ற஦து. அதுவ஬ வதனறவ஦ர ட஦ட். க ரழுப்னத வ஬ ஥ர ல ட்வடரன்
ன௅னந஦ில் ஋ரிப்த஡ரல் டின஧ றபிெறன஧ட் ஋னும் க ரழுப்ன௃ அபவு குனந றநது.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 15

இ஡஦த்஡றன்஋஥ன்-Ox LDL ஥ற்றும் Lp(a)


- குனநப்தது ஋ப்தடி?
Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற க ரண்டு ஬ன௉஬஡றல் OX LDL ஋னும் க டுக் ப்தட்ட LDL ன௅க் ற஦ தங்கு
஬ றக் றநது. Lp (a) ஋னும் இன்கணரன௉ ஬ன க ரனஸ்டி஧ரல் (னென்நறல் என௉ தங்கு
இந்஡ற஦ன௉க்கு இது உ஦ர்ந்துள்பது) தற்நற இன்னும் கதரி஦ அப஬ில்
ஆ஧ர஦ப்தட஬ில்னன. ஆணரல் இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ன௉஬஡றல் இதுவும் ன௅க் ற஦
தங் ரற்று றநது.

க ரழுப்ன௃ ெரப்திட்டரல் இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ன௉ம் ஋ணப் ன௄ச்ெரண்டி ரட்டி அ஡ற்கு த஡றனர
ரர்ப் ஋னும் ஥ரவுச்ெத்து அ஡ற ம் ெரப்திட ன஬த்஡ரர் ள். ஬ினபவு- ன௅ன்கணப்வதரதும்
இல்னர஡ அபவு இன்று ஥ர஧னடப்ன௃ அ஡ற ரித்஡றன௉க் றநது.

என௉ ஆ஧ரய்ச்ெற஦ில் ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்னத உ஠஬ில்


(க஬ண்ன஠/க஢ய்/ன௅ட்னட/஥ர஥றெம் )குனநத்து அ஡ற்கு த஡றனர PUFA (சூரி஦ ரந்஡ற,
ஆ஥஠க்கு, ஡஬ிட்டு ஋ண்க஠ய் ள்)ன஬ அ஡ற ரித்துப் தரர்த்஡ரர் ள். ஬ினபவு Lp (a)
஥ற்றும் OxLDL அ஡ற ரித்஡து[1]. இன஬ அ஡ற ரித்஡ரல் ஥ர஧னடப்ன௃ ஬஧னரம்.

இன்கணரன௉ ஆ஧ரய்ச்ெற஦ில் அ஡ற ரர்ப், ம்஥ற க ரழுப்ன௃ள்ப ட஦ட்டும், அ஡ற


க ரழுப்ன௃ள்ப வதனறவ஦ர வதரன்ந ட஦ட்னடனேம் ம்வதர் கெய்஡ரர் ள். ஬ினபவு: அவ஡
஡ரன். ரர்ப் அ஡ற ம், ம்஥ற க ரழுப்ன௃ (இப்வதரது தனரின் உ஠வு இது ஡ரன்) உண்டரல்
Lp (a)வும், oxLDLலும் அ஡ற ரித்஡து.

அ஡ற க ரழுப்ன௃, ம்஥ற ரர்ப் ஋டுக்கும் வதரது Lp (a)வும், oxLDLலும் குனநந்஡து. [2]. இந்஡
ஸ்டடி஦ின் இன்கணரன௉ ஬ினப஬ர Small LDL குனநந்஡து. இந்஡ small LDL
அ஡ற ஥ரணரல் ஥ர஧னடப்னத ஬஧஬ன஫க்கும் (஋ன் தன஫஦ வதரஸ்டு னப ஋ன்
னடம்னனணில் தரர்க் வும்).

22
இ஡ன் ஬ிபக் ம் ஋ன்ண? அ஡ற ரர்ன௃ ள் இன்ஃப்பவ஥஭னண அ஡ற ரிக்கும். LDLனன
க டுத்து Ox LDLஆ ஥ரற்றும்.

அ஡ற ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃ --> என௉ antioxidant ஆகும். LDLனன ஆக்மறனடஸ்


ஆ ர஥ல் ஡டுக்கும். ஥ர஧னடப்ன௃ ஬஧ர஥ல் ஡டுக்கும்.

[1] http://atvb.ahajournals.org/content/24/3/498.full
[2] http://www.jlr.org/content/51/11/3324.full

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 15

வதனறவ஦ர ட஦ட் ஡஬நர?

நூறு ஬ன௉டங் ல௃க்கு ன௅ன்ன௃ டிதி ஋ணப்தடும் ரெவ஢ரய்க்கு ஥ன௉ந்து றனட஦ரது.


ஆணரல் ரனம் ரன஥ர டிதி வ஢ர஦ரபி ல௃க்கு வதனறவ஦ர வதரன்ந உ஠வுன௅னநவ஦
தரிந்துன஧க் ப்தட்டது. இ஡ற்கு ர஧஠ம், ஡ரணி஦ங் னப ஏ஧ங் ட்டு஬஡ன் னெனம்
உடனறல் க்ல௃க்வ ரஸ் அபவு ம்஥ற஦ர ற, தரக்டிரி஦ரக் ல௃க்கு ஊட்டம் ம்஥ற஦ர ற
அன஬ தல் றப் கதன௉கு஬து குனநனேக஥ன்த஡ரல். தனர் ஢ன்நர கு஠஥ர வும்
கெய்஡ரர் ள்.

இன஡ப் தற்நற வ஥லும் அநற஦ ஬ின௉ம்தி஦ Weston A Price ஋னும் தல் ஥ன௉த்து஬ர் உன ம்
ன௅ழுக் தல்வ஬று த஫ங்குடி இணத்஡஬ரிடம் ஆ஧ரய்ச்ெற வ஥ற்க ரண்டு 1939ல் Nutrition
and Physical Degeneration, A Comparison of Primitive and Modern Diets and Their Effects ஋ன்ந
ன௃த்஡ த்ன஡ க஬பி஦ிட்டரர். அ஡றல் த஫ங்குடி஦ிணர் அ஬ர் பின் உ஠ன஬ உண்ணும்
வதரது வ஡ரன்நர஡ தல் கெரத்ன஡, ரெவ஢ரய், தி஧ெ஬த்஡றன் வதரது ஬ன௉ம்
தி஧ச்ெறனண ள், தர்ெணரனறட்டி தி஧ச்ெறனண ள், டிப்஧஭ன் வதரன்நன஬ , இ஬ர் ள்
இன்னந஦ ஢஬ண
ீ ஥ணி஡ணின் உ஠வு னப ஋டுக் ஆ஧ம்திக்கும் வதரது வ஡ரன்று஬ன஡
குநறதிட்டுள்பரர்.

1985ல் Boyd Eaton ஋னும் ஆ஧ரய்ச்ெற஦ரபர் ஋ழு஡ற஦ Paleolithic Nutrition — A Consideration of


Its Nature and Current Implications ஋னும் ட்டுன஧ த஧஬னரண ஬ணத்ன஡ப் கதற்நது.

என௉ நூற்நரண்டிற்கு ன௅ன்வத தரி஠ர஥ ஬பர்ச்ெறன஦ப் தற்நற ஆய்ந்஡நறந்஡ ெரர்னஸ்


டரர்஬ின், அ஬ர் ன௃த்஡ ஥ரண origin of species ல், "஥ணி஡ உடல் ஥ற்றும் உ஦ிர்
ற் ரனத்஡றர் ர ஬டி஬ன஥க் ப்தட்டன஬. ஢஬ண
ீ சூ஫ல் ஥ற்றும் உ஠வு தல்வ஬று
஬ி஦ர஡ற னப உன௉஬ரக் னரம்" ஋ணக் குநறப்திட்டுள்பரர்.

தன ஬ன௉ட ஆ஧ரய்ச்ெறக்கு தின்ணர் Loren Cordain ஋ன்ந ஆ஧ரய்ச்ெற஦ரபர் வதனறவ஦ர ட஦ட்


஋னும் நூனன ஋ழு஡றணரர். அ஡ன் தின்ணர் ஆ஦ி஧க் ஠க் ரண ஆ஧ரய்ச்ெற ள் அந்஡

23
ன௃த்஡ த்ன஡ அடிப்தனட஦ர க ரண்டு கெய்஦ப்தட்டு, வதனறவ஦ர ட஦ட் தன
஬ி஦ர஡ற பிட஥றன௉ந்து ஥ணி஡ர் னப ரப்தரற்ந ஬ல்னது ஋ண ஢றன௉திக் ப்தட்டது.

வனட்டர ஬ி஫றத்துக் க ரண்ட அக஥ரிக் அ஧சு 2015ல் "ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃


஢ற஧ம்தி஦ க஬ண்ன஠னேம், ன௅ட்னடனேம் உடலுக்கு ஡ீங் ல்ன, க ரனஸ்டி஧ரல் என௉
஢ரனபக்கு ஋வ்஬பவு ெரப்திட வ஬ண்டும் ஋ன்ந ஋ங் ள் ன௉த்ன஡ ஬ரதஸ்
கதற்றுக்க ரள் றவநரம்" ஋ண அநற஬ித்஡ரர் ள்.

ெர்க் ன஧ ஡ீன஥஦ரணது ஋ன்தது உன வ஥ எப்ன௃க் க ரண்ட என௉ உண்ன஥. processed


food, junk food, கதரரித்஡ உ஠வு ள், வ ரனர தரணங் ள், ஆல் யரல், தரக்க ட்டில்
அனடக் ப்தட்ட உ஠வு ள் வதரன்ந஬ற்னந ஋ல்னர டரக்டர் ல௃ம் ெரப்திடக்கூடரது
஋ன்வந அநறவுறுத்து றன்நணர்.

வ஥வன கெரன்ண இன௉ ஬ி஭஦ங் னபனேம் இன்கணரன௉ ரண்கெப்ட்வடரடு


இன஠த்஡ரல் அதுவ஬ வதனறவ஦ர ட஦ட். அந்஡ ரன்கெப்ட் ஋ன்ணக஬ன்நரல், உ஠஬ில்
வெர்க் ப்தடும் ரர்வதரனயட்வ஧ட் ஋னும் ஥ரவுச்ெத்஡றன் அபவு னப குனநத்஡ல்.

தல்வ஬று ஆ஧ரய்ச்ெற ள் ஥ரவுச்ெத்ன஡ குனநத்துக் க ரடுத்து கெய்஦ப்தட்ட஡றல் சு ர்,


தி஧஭ர், உடற்தன௉஥ன் வதரன்ந தல்வ஬று ஬ி஦ர஡ற ள் குனந஬஡ர /஢ீங்கு஬஡ர
க஡ரி஬ிக் றன்நண.

அ஡ன் அடிப்தனட஦ில் உன௉஬ரணது ஡ரன் ஡஥றழ் வதனறவ஦ர ட஦ட். னென்று வ஬னப


஢ரன்க஬ஜ் ஋ன்கநல்னரம் இ஡றல் இல்னன. வதனறவ஦ர஬ின் னெனப்கதரன௉பரண, ம்஥ற
ரர்ப், ஥ற஡ ன௃஧஡ம், அ஡ற ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃ ஋ன்தன஡ ஥ட்டுவ஥ இ஡றல்
஬னறனேறுத்஡ப்தடு றநது. அன஡ சுத்஡ னெ஬஥ர வும், ன௅ட்னட வெர்த்஡ னெ஬஥ர வும்
அல்னது அனெ஬஥ர வும் ஥க் வப அ஬ர் ள் னரச்ெர஧த்஡றற்வ ற்த
வ஡ர்ந்க஡டுத்துக்க ரள்பனரம்.

ஆ஦ி஧க் ஠க் ரண஬ர் ல௃க்கு ன௅ழு ஧த்஡ தரிவெர஡னண஦ின் அடிப்தனட஦ில்


இன஬ெ஥ர ட஦ட் ஬஫ங் ப்தடு றநது. அ஬ர் ள் ஋டுக்கும் ஥ன௉ந்஡ னப ஦ரன௉ம்
஢றறுத்஡ கெரல்஬஡றல்னன. ஬ி஦ர஡ற ள் குனந஦க் குனந஦ அ஬ர் ள் ஡ங் ள் குடும்த
஥ன௉த்து஬ன஧ப் தரர்த்து ஥ன௉ந்து னப குனநக் /஢றறுத்஡ ஥ட்டுவ஥ கெரல்னப்தடு றநது.
஥ற்றும் எவ்க஬ரன௉ னென்று ஥ர஡ன௅ம் அ஬ர் ள் ஆவ஧ரக் ற஦ம் ஋ந்஡ அபவு
ன௅ன்வணநறனேள்பது ஋ன்தன஡க் ர஠ ஧த்஡ கடஸ்டு ள் தரிந்துன஧க் ப் தடு றநது.

24
இன்னந஦ வ஡஡ற஦ில் ஡஥ற஫ ம் ன௅ழுக் 200க்கும் வ஥ற்தட்ட டரக்டர் ள் இந்஡
ட஦ட்னட தின்தற்நற ஢ன஥ர ற ஬ன௉ றநரர் ள். தல்வ஬று ல்லூரி பில் வதனறவ஦ர
ெம்தந்஡஥ரண ன௉த்஡஧ங்கு ள் ஢னடகதற்று ஬ன௉ றன்நண.

என௉ ஥ணி஡ன் இன்கணரன௉ ஥ணி஡னுக்கு என௉ உ஠வுன௅னநன஦ ற்றுக்க ரடுப்தது


஋ன்தது ஡஬று ஋ன்று உன றன் ஋ந்஡ ெட்டத்஡றலும் கெரல்னப்தட஬ில்னன. வ஥லும்
இன஬ெ஥ர அபிக் ப்தடும் ஋ந்஡க஬ரன௉ வென஬஦ின் வ஥லும் ெட்டப்ன௄ர்஬஥ர
஢ட஬டிக்ன ஋டுக் ஬஫ற஦ில்னன.

஡ணிக஦ரன௉ ஥ணி஡ணின் ன௅஦ற்ெற஦ரல் தனரின் தி஧ச்ெறனண ள் இல்னர஥ல் வதரகும்


வதரது, தனரின் தரர்ன஬ அங்கு ஬ிழும். ன௃ ழ் கதன௉ம் வதரது தனரின் கதரநரன஥
அ஬ன஧ வ஢ரக் ற ஡றன௉ம்ன௃ம். அந்஡ கதரநரன஥஦ின் ஬டி ரனர வெறு ஬ரரி
இனநக் ப்தடும். வ஥வன தடும் வெற்னந துனடக் க் கூட வ஢஧ம் இல்னர஥ல் வென஬
கெய்வ஬ரன஧ வெறு அல்ன, க஢ன௉ப்ன௃ கூட க஢ன௉ங் ரது.

இன்னந஦ வ஡஡ற஦ில் ஡஥ற஫ த்஡றல் வதனறவ஦ர தற்நற தல்வ஬று ஆ஧ரய்ச்ெற ள் ஢டந்஡


஬ண்஠ம் உள்பண. ஢ரனப உன ப஬ில் ெறநந்஡ ஆ஧ரய்ச்ெற ஜர்ணல் பில் அன஬
தி஧சுரிக் ப்தடும் வதரது, த஧஬னர அனணத்து டரக்டர் பரலும் இந்஡ வதனறவ஦ர ட஦ட்
தரிந்துன஧க் ப்தடும். அது஬ன஧ ஡ணிக஦ரன௉ ஥ணி஡ணின் இந்஡ வென஬ க஡ரடன௉ம்.
஢ரன௅ம் அ஬ன௉க்கு தக் தன஥ர இன௉ப்வதரம்.

உ஠஬ி஦ல் ன௅஧ண்தரடு ள் - க ரழுப்ன௃ க ட்ட஡ர, ஢ல்ன஡ர?

Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemsitry), Coimbatore

என௉ கெ஦னன கெய்஡ரல் அ஡ற்கு ஡க் ஬ினண இன௉க்கும். ஆணரல் ஢ரம்


஋஡றர்தரர்ப்த஡ற்கும், அநற஬ி஦ினரல் கெரல்னப்தடு஬஡ற்கும் ஋஡ற஧ர அந்஡ச்கெ஦லுக்கு
஬ினண ஢டந்஡ரல், அது paradox ஋ணப்தடும். ஥ன௉த்து஬ உன றன் ெறன paradox னப
தரர்ப்வதரம்.

1. French paradox(தி஧ஞ்சு ன௅஧ண்தரடு): அ஡ற ம் ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃ (க஢ய், ன௅ட்னட,


இனநச்ெற)஋டுத்஡ரல் ஥ர஧னடப்ன௃ ஬ன௉ம் ஋ண ஥ன௉த்து஬ அநற஬ி஦ல் கெரல் றநது.
ஆணரல் இ஬ற்னந அ஡ற ம் ஋டுக்கும் தி஧ஞ்சு ஥க் ல௃க்கு இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஥ற க்
குனந஬ரண அப஬ில் இன௉க் றநது. இ஡ற்கு தன ர஧஠ங் ள் வ஦ரெறக் ப்தட்டது
(஬ிட்ட஥றன் k2 அ஬ர் ள் உ஠஬ில் அ஡ற ம், ஸ்டி஧ஸ் ம்஥ற, உ஠஬ில் ஆண்ட்டி
ஆக்ெறடண்டு ள் அ஡ற ம் ஋ண). னடெற஦ில் ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃ ஢ல்னது, அ஡ணரல்
஡ரன் இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ம்஥ற஦ர ஬ன௉ றநது ஋ன்ந ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡ரர் ள்.

25
2. Israeli Paradox : டரக்டர் ள் அநறவுறுத்தும் ென்திப஬ர் ஆ஦ில், வெர஦ர ஆ஦ில், வெரப
஋ண்க஠ய் னப த஦ன்தடுத்஡ற, டரக்டர் ள் ஋஡றர்க்கும் ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃ னப
ம்஥ற஦ர ஋டுக்கும் இஸ்வ஧னற஦ர் ல௃க்கு ஥ற அ஡ற அப஬ில் ஥ர஧னடப்ன௃ ஬ந்஡து.
இன்று இந்஡ ஥ர்ெற஦ல் ஋ண்க஠ய் பில் அ஡ற ம் உள்ப எவ஥ ர 6 ஋னும் அ஥றனம்
இ஡஦ ஬ி஦ர஡றன஦ க ரண்டு ஬ன௉஬஡ர ண்டுப்திடித்துள்பணர்.

3.Spanish Paradox: 1976ல் ஡றடீக஧ண இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ன௉஡ல் குனநந்஡து. ஋ன்ண ர஧஠ம்
஋ன்று ஆ஧ரய்ந்஡஡றல் அந்஡ ஬ன௉டம் வ஡ெற஦ அப஬ில் இனநச்ெற, தரல் கதரன௉ட் ள், ஥ீ ன்
ஆ ற஦ன஬ ன௅ன்கணப்வதரதும் இல்னர஡ அப஬ில் அ஡ற ம் உ஠஬ில் வெர்த்துக்
க ரள்பப்தட்டின௉ந்஡து க஡ரி஦ ஬ந்஡து. ஥ற்றும் ரர்ன௃ ள் குனந஬ர
஋டுக் ப்தட்டின௉ந்஡தும் க஡ரி஦ ஬ந்஡து.

4. Japanese Paradox:
ஜப்தரணி஦ர் ல௃க்கு இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஥ற்ந ஢ரட்டிணன஧ ஬ிட குனநவு. ஆணரல்
க ரனஸ்டி஧ரல், தி஧஭ர், ெர்க் ன஧ ஬ி஦ர஡ற ள் ஥ற்ந ஢ரட்டு அபவு ள் வதரல்
இன௉க் றநது. ஆ஧ரய்ந்து தரர்த்஡஡றல் அ஬ர் அ஡ற டலு஠வு ஋டுப்தவ஡ ர஧஠ம் ஋ண
அநறந்஡ரர் ள். இ஡஦த்ன஡ ன௃ண்஠ரக்கும் எவ஥ ர 6 (சூரி஦ ரந்஡ற, ஆ஥஠க்கு, வெரப,
஡஬ிட்டு ஋ண்க஠ய் ள்) அ஥றனத்஡றனறன் க டு஡னன, டல்஥ீ ணில் இன௉க்கும் எவ஥ ர 3
அ஥றனம் ஡டுக் ஬ல்னது.

5. masai paradox: க ன்஦ர ஢ரட்டின் ஥ெரய் த஫ங்குடி ள் ஡றணன௅ம் தரல் கதரன௉ட் ள்,
இனநச்ெற ஋ண 3000 வனரரி ள் உண்டும் அ஬ர் ள் எல்னற஦ர வும், இன௉஡஦த்஡றல்
அனடப்ன௃ சுத்஡஥ர இல்னர஥லும் இன௉ந்஡றன௉க் றநரர் ள். க ரனஸ்டி஧ரலும் அ஬ர் ள்
என௉ ஢ரனபக்கு 600-2000Mg அபவு ஋டுக் றநரர் ள். க஧குனர் உ஠வு பில் இவ்஬பவு
வனரரி ள் ஋டுத்஡ரல் உடற்தன௉஥ன், சு ர், தி஧஭ர், இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ந்து஬ிடும்.
ஆணரல் வனரரி ள் ஋வ்஬பவு ஋ன்தது ன௅க் ற஦஥ல்ன, ஋஡றல் இன௉ந்து றனடக் றநது
஋ன்தது ஡ரன் ன௅க் ற஦ம் ஋ண இ஬ர் ள் உ஠஧ ன஬த்஡ரர் ள்.

வதனறவ஦ர தனன௉க்கு ன௅஧஠ர வ஡ரன்நனரம். ஆணரல் தன ஬ி஦ர஡ற னப இல்னர஥ல்


ஆக்கு றநது.
#வதனறவ஦ர_ட஦ட்_ஆவ஧ரக் ற஦த்஡றன்_ெர஬ி Part 1

சூரி஦ ரந்஡ற ஥ற்றும் தன ஬ின஡ ஋ண்க஠ய் னப ஢ீங் ள் ஬ட்டிவனவ஦


ீ கெய்து
தரக்க ட் கெய்஬து ஋ப்தடி?

Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

26
1. ஋ண்க஠ய் ஬ின஡ னப ஡ன௉ம் கெடி ள் அ஡ற ன௄ச்ெற ஥ன௉ந்து க஡பிப்திற்கு
உ ந்஡஡ர இன௉க் வ஬ண்டும். அ஡ணரல் ஥஧தணு ஥ரற்நற஦ த஦ிர் ஢ல்னது.
2. ஬ின஡ னப அறு஬னடக்கு தின் சுத்஡ப்தடுத்஡ வ஬ண்டும்.
3.஬ின஡ னப 110-180டி றரி க஬ப்தத்஡றல் சூடு கெய்஦ வ஬ண்டும்.
4. கதரி஦ இ஦ந்஡ற஧ கெக் றல் ஬ின஡ னப க ரட்டி, அன஡ ஢சுக் ற ஋ண்ன஠ன஦ ஋டுக்
வ஬ண்டும். அப்வதரது அ஡ற அப஬ினரண உ஧ரய்஡லும் க஬ப்தன௅ம் இன௉க்கும்.
5. றனடக்கும் ெக்ன ன஦ கயக்வென் ஋னும் கதட்வ஧ரனற஦ க ஥றக் னறல் ன௅க் ற
க ர஡றக் ஬ிட்டு, இன்னும் ெக்ன ஦ினறன௉ந்து ஋ண்ன஠ன஦ ஋டுக் வ஬ண்டும். ஥ற்ந
஋ண்ன஠னேடன் இன஡ ன஢மர னந்து ஬ிடவும்.
6. இப்வதரது தரஸ்வதட் னந்து கெண்டரிப்னைஜ் கெய்து ஋ண்ன஠ன஦னேம் ஬ின஡
ெக்ன ன஦னேம் திரிக் வும்.
7. இந்஡ க்ன௉ட் ஆ஦ினன தின்஬ன௉஥ரறு கெய்஦வும்
-஡ண்஠ ீரில் ஋ண்ன஠ன஦ க ரட்டி தரஸ்வதட்னட ஋டுக் வும்.
-வெரடி஦ம் னயட்஧ரக்னெடு வதரட்டு அழுக்ன ஢ீக் வும்.
-ப்ப ீச் கெய்து அழுக்குடன் ஢ல்ன ெத்து னபனேம் ஢ீக் வும்.
8. ஋ண்ன஠஦ின் ஢ரற்நத்ன஡ ஢ீக் 500டி றரி க஬ப்தத்஡றல் ன஬க் வும்.
9. வ஡ன஬ப்தட்டரல் க ரஞ்ெம் ெறட்ரிக் அ஥றனத்ன஡ னக் வும்
10. ஆ஦ில் ஢ீண்ட ஢ரட் ள் க டர஥ல் இன௉க் ெறன க ஥றக் ல் னப வெர்க் வும்.

ஆவ஧ரக் ற஦஥ரண(!), னப்தட஥றல்னர஡(!!) ஢஥து இ஡஦த்஡றற்கு இணின஥ கெய்னேம்(!!!),


இ஦ற்ன ன௅னந஦ில்(!!!!) சுத்஡ற ரிக் ப்தட்ட(!!!!!) ரீனதண்டு ஆ஦ில் க஧டி ;-)

27
஢னடப்த஦ிற்ெற, ஋க்ெர்னெஸ் கெய்஬஡ரல் உடல் ஋னட குனநனே஥ர?

Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

அத்கனட்டு ள் ஸ்னறம்஥ர இன௉ப்தன஡ப் தரர்த்து, அ஬ர் னபப் வதரன ஢டந்஡ரல்,


ஏடிணரல் உடல் குனநனேம் ஋ண ஡஬நரண அதிப்தி஧ர஦ம் டரக்டர் ள் ஥ற்றும்
஥க் பினடவ஦ வ஬னொன்நற ஬ிட்டது.

என௉ ஆ஧ரய்ச்ெற஦ில் ஬ர஧ம் ஆறு ஢ரட் ள், ஢ரல௃க்கு என௉ ஥஠ி வ஢஧ம் கய஬ி
஋க்ெர்னெஸ் கெய்஡஬ர் னப ஆ஧ரய்ந்஡ வதரது அ஬ர் ள் என௉ ஬ன௉டத்஡றல் னென்று
றவனர஬ிற்கும் ம்஥ற஦ர இனபத்஡றன௉ந்஡ரர் ள். இந்஡க் ஠க்கு தடி என௉஬ர் தத்து
றவனரன஬ என௉ ஬ன௉டத்஡றல் இ஫க் வ஬ண்டும் ஋ன்நரல் என௉ ஢ரனபக்கு 3 ஥஠ி வ஢஧ம்
கய஬ி ஋க்ெர்னெஸ் கெய்஡ரல் வதரதும். என௉ ஬ன௉டத்஡றல் தத்து றவனர குனநந்து
஬ிடனரம்!!!!!

ெரி ஥ர஧த்஡ரன் ஏடிணரல்? இ஧ண்டன஧ றவனர குனநனேம். ஬ன௉டத்஡றற்கு 165(!!!) ற஥ீ


஥ர஧த்஡ரன் ஏடிணரல் வதரதும். தத்து றவனர குனநந்து ஬ிடும்.

஌ன் ஋னட குனந஬஡றல்னன ஋ன்நரல், இந்஡ ஋க்ெர்னெெறன் வதரது ஢ரம் ஡னெ பில்
உள்ப றனபக்வ ரஜனண ஥ட்டும் ஋ரிக் றவநரம். க ரழுப்னத அல்ன. க஧குனர்
உ஠வு பில் ஥ரவுச்ெத்து ஋னும் ரர்வதரனயட்வ஧ட் ஥றகுந்஡றன௉க்கும். அ஬ற்னந
உண்ணும் வதரது இன்சுனறன் அ஡ற ப஬ில் சு஧க்கும். இந்஡ இன்சுனறன் க ரஞ்ெம்
஡னென஦ ஬பர்த்஡ரலும், க ரழுப்னத ன஧஦ ஬ிடரது. வ஥லும் இ஫ந்஡
றனபக்வ ரஜனண ஥ீ ட்கடடுக் இன்னும் தெறன஦த் தூண்டி ஬ிடும்.

உடனறல் உள்ப க ரழுப்னத இவ்஬பவு ஋க்ெர்னெஸ் இல்னர஥ல் ஋பி஡ர குனநக் ,


இன்சுனறனண உற்தத்஡ற஦ர ஬ிடர஥ல் ஡டுக் வ஬ண்டும். அது வதனறவ஦ர ஋னும் அ஡ற
க ரழுப்ன௃, ஥ற஡ ன௃஧஡ம், ம்஥ற ரர்ப் ஋னும் ட஦ட்டரல் ஋பி஡ர கெய்஦ ன௅டினேம்.

வதனறவ஦ர஬ில் இன௉க்கும் வதரது ஋க்ெர்னெஸ் கெய்஡ரல் உடல் இன்னும் ஢ன்நர க்


குனநனேம். க஥஦ின்கட஦ின் கெய்஬தும் சுனதம், ஌கணணில் இன்சுனறன் ம்஥ற஦ர
சு஧ப்த஡ரல் தெற குனந஬ர ற஬ிடும்.

McTiernan, Anne, et. al. Exercise Effect on Weight and Body Fat in Men and Women. Obesity (2007) 15,
1496-1512

#வதனறவ஦ர_ட஦ட்_ஆவ஧ரக் ற஦த்஡றன்_ெர஬ி Part 2

யரர்ட் அட்டரக் ஬஧ர஥ல் ஡டுப்வதரம்.


Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

28
என௉ ஥ற ப்தி஧஥ர஡஥ரண ஆ஧ரய்ச்ெற, 340 யரர்ட் அட்டரக் ஬ந்஡஬ர் னபனேம், 340
யரர்ட் அட்டரக் ஬஧ர஡஬ர் னபனேம் ம்வதர் கெய்஡து.

அ஬ர் னப ஢ரன்கு க்ன௉ப்தர திரித்஡ரர் ள். Triglyceride/HDL ratio

க்ன௉ப் 1: அது 1.35க்கு ல ழ் இன௉ந்஡ரல், உங் ல௃க்கு யரர்ட் அட்டரக் ஬ன௉ம் ஬ரய்ப்ன௃
குனநவு.

க்ன௉ப் 2: அதுவ஬ உங் ள் வ஧஭றவ஦ர 2.27க்கு அன௉ றல் இன௉ந்஡ரல் க்ன௉ப் 1 ஥க் னப ஬ிட
உங் ல௃க்கு யரர்ட் அட்டரக் ஬஧ ஢ரன்கு ஥டங்கு ஬ரய்ப்ன௃ அ஡ற ம்.

க்ன௉ப் 3: 3.325க்கு அன௉ றல் இன௉ந்஡ரல் க்ன௉ப் 1 ஥க் னப ஬ிட உங் ல௃க்கு யரர்ட்
அட்டரக் ஬஧ ஆறு ஥டங்கு ஬ரய்ப்ன௃ அ஡ற ம்.

க்ன௉ப் 4: 7.51வ஥ல் இன௉ந்஡ரல், க்ன௉ப் 1 ஥க் னப ஬ிட உங் ல௃க்கு யரர்ட் அட்டரக் ஬஧
஋ட்டு ஥டங்கு ஬ரய்ப்ன௃ அ஡ற ம்.

group 1: TG/HDL ratio- 1.35-risk 1


grp 2: 2.27--Risk 4.1
grp 3: 3.325---Risk 5.8
grp 4: 7.51---Risk 16

உங் ள் Triglyceride அபவு னப என௉ வதப்தரில் ஋ழுதுங் ள். HDL அபன஬னேம்


஋ழுதுங் ள். Triglyceride/HDL ratio ஋வ்஬பவு ஋ன்று தரன௉ங் ள்.

Triglyceride ஍ குனநப்தது ஋ப்தடி: வதனறவ஦ர ட஦ட், உடல் ஋னட குனநத்஡ல்,


஋க்ெர்னெஸ், ன஡஧ரய்டு தி஧ச்ெறனணன஦ ெரி கெய்஡ல்

HDL஍ அ஡ற ப்தடுத்து஬து ஋ப்தடி:வதனறவ஦ர ட஦ட், ஋க்ெர்னெஸ்.

க ரனஸ்டி஧ரல் ஥ன௉ந்து ள் ஋டுத்஡ரல் இந்஡ வ஧஭றவ஦ர குனநனே஥ர? Statin ஥ன௉ந்து ள்


஋டுத்஡ரல் குனந஬து LDL ஥ட்டுவ஥. HDL தனன௉க்கு கூடு஬஡றல்னன.

http://circ.ahajournals.org/content/96/8/2520

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 16

஢ரம் குண்டரண஡ற்கும், சு ர், தி஧஭ர், இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ந்஡஡ற்கும் ர஧஠஥ரண஬ர்


஦ரர்?
Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

ஆன்ெல் ல ஸ் ஋னும் ஆ஧ரய்ச்ெற஦ரபர், "உ஠஬ில் க ரழுப்ன௃ ஋டுப்தவ஡ இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற


஬஧க் ர஧஠ம்" ஋ன்று உன சு ர஡ர஧ ஢றறு஬ண ன௉த்஡஧ங் றல் ன௅஫ங் றணரர். அ஬ர்
அ஡ற்கு ஆ஡ர஧஥ர ன஬த்஡து ஌ழு ஢ரடு பில் இன௉ந்து அ஬ன௉க்கு றனடத்஡ ஡ ஬ல்
னெனவ஥. (இந்஡ ஡஬நரண ஆ஧ரய்ச்ெறன஦ ல வ஫ தடங் பில் க ரடுத்துள்வபன்).

29
இ஬ரின் இந்஡ ஡஬நரண ஆ஧ரய்ச்ெற஦ின் னெனன௅ம் ,அ஬ன௉னடன஦ னரதி கெய்னேம்
த஬ரின் னெனன௅ம் அக஥ரிக் அ஧ெரங் ம் க ரழுப்ன௃ க டு஡ல் ஋ண அநற஬ித்஡து. அன஡
உன வ஥ ஌ற்றுக் க ரள்ப, இன்னந஦ னனப் ஸ்னடல் ஬ி஦ர஡ற பரண சு ர்,
உடற்தன௉஥ன், தி஧஭ர், இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற அ஡ற ஥ரணது.

இ஬ன஧ப் தற்நற அடுத்஡டுத்஡ வதரஸ்ட் பில் இன்னும் அநறவ஬ரம்.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 17

30
஢ரம் குண்டரண஡ற்கும், சு ர், தி஧஭ர், இ஡஦ ஬ி஦ர஡ற ஬ந்஡஡ற்கும் ர஧஠஥ரண஬ர்
஦ரர்?-part 2
Dr. V. Hariharan, MBBS, MD (Biochemistry), Coimbatore

என௉ ஡ணி ஥ணி஡ணின் ஈவ ரவும், னட்ெற஦ க஬நறனேம் இ஧ண்டரம் உன ப்வதரரில் இநந்஡


஥க் பின் ஋ண்஠ிக்ன ன஦ ஬ிட அ஡ற ஥ரண ஥க் னபக் க ரன்நது.

1955ல், WHO ஥ீ ட்டிங் றல் அ஬ரின் ஆ஧ரய்ச்ெற(கென்ந வதரஸ்டில் கூநற஦து) ஥ற ப் கதன௉ம்


க஢ டிவ் ஬ி஥ர்ெணத்ன஡ ெந்஡றத்஡து. தனர் ன௅ன்ணினன஦ில் அ஬஥ரணப்தட்ட அ஬ர்,
஋ப்தடி஦ர஬து ஡ரன் கூநற஦ ஡ற஦ரின஦ ஢றன௉திக் தல்வ஬று ஆ஧ரய்ச்ெற னப
ஆ஧ம்தித்஡ரர்.

1950, 60 பில் தன஬ி஡஥ரண ஆ஧ரய்ச்ெற னப (Minnesota study)வ஥ற்க ரண்டரர். 1961ஆம்


ஆண்டு னடம் இ஡஫றல் அ஬ர் ஆ஧ரய்ச்ெற஦ின் ன௅டிவு ள் தற்நற ஬ந்஡஡றல் இன௉ந்து
உ஠஬ில் உள்ப க ரழுப்ன௃ ஬ில்னணரணது.

"ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்ன௃ (ன௅ட்னட, க஬ண்ன஠, ஥ர஥றெம்), ஧த்஡த்஡றல் க ரனஸ்டி஧ரல்


அபவு னப ஌ற்நற, ஧த்஡க் கு஫ரய் னப வடவ஥ஜ் கெய்து, இ஡஦ வ஢ரன஦

31
஬஧஬ன஫க் றநது" ஋ன்நரர். ஆணரல் அ஬ர் ஆ஧ரய்ச்ெற஦ில் அ஬ர் த஦ன்தடுத்஡ற஦து
க஬ண்ன஠ அல்ன. ஬ணஸ்த஡ற வதரன்ந ஥ரர் ன஧னண த஦ன்தடுத்஡றணரர். ஥ரர் ரின்
஋ன்தது ஬ின஡ பில் இன௉ந்து ஋டுக் ப்தடும் ஋ண்ன஠ன஦ ன௃஧ரெஸ் கெய்து
னயட்஧ஜவ஢ற்நம் கெய்஡ ஆ஦ில் ஆகும். ஥ரர் ரின்/஬ணஸ்த஡ற ெரப்திட்டரல் இ஡஦
஬ி஦ர஡ற ஬ன௉ம் ஋ண இன்று ஢றன௉திக் ப்தட்டது. க஬ண்ன஠ ஡ரன் குற்ந஬ரபி ஋ன்நது
஥ற ப்கதன௉ம் ஡஬று.

஥ரர் ரின் ெரப்திட்டது என௉ க்ன௉ப் . ஥ற்கநரன௉ க்ன௉ப் ெர஡ர ஬ின஡ ஋ண்க஠ய் ள்
ெரப்திட்டது. ஬ின஡ ஋ண்ன஠ ள் ெரப்திட்ட஬ர் னப ஬ிட, ஥ரர் ரின்
ெரப்திட஬ர் ல௃க்கு ஥ர஧னடப்ன௃ அ஡ற ம் ஬ந்஡து. உண்ன஥஦ில் ஥ரர் ரின் ஥ற்றும்
஬ின஡ ஋ண்க஠ய் பில் இன௉ப்தது எவ஥ ர 6 PUFA ஋னும் க ரழுப்ன௃.
னயட஧ஜவ஢ற்நம் கெய்஡஡ரல், ஥ரர் ரிணில் trans fat அ஡ற ஥ர ற ஥க் னப க ரன்நது.
னடெற஦ில் ஆன்ெல் ல ஸ் கெரன்ணரர், "ெரட்சுவ஧ட்டட் க ரழுப்தரண க஬ண்ன஠
஥க் னப க ரல் றநது".

Trans fats ஋ன்தது இ஦ற்ன ஦ில் றனட஦ரது. ஋ண்க஠ய் னப தி஧ரெஸ் கெய்னேம் வதரது
உன௉஬ரணது. இ஡஦த்஡றற்கு ஥ற க் க டு஡ல் ஆகும்.

இ஬ரின் இந்஡ ஡஬நரண ன௅டி஬ரல் க஬ண்ன஠, ஥ர஥றெம் ஥ற்றும் ன௅ட்னட க டு஡ல்


஋ண அக஥ரிக் அ஧ெரல் அநற஬ிக் ப்தட்டது. ஥ரற்நர ரர்ப் ஢றனநந்஡ ஡ரணி஦ம்
ன௅ன்ன஬க் ப்தட்டது. அ஡ன் தனணர இன்று உன ம் ன௅ழுதும் உடற்தன௉஥ன், சு ர்
஥ற்றும் இ஡஦஬ி஦ர஡ற ள்.

ஆன்ெல் ல ஸ் வ஬று ஋ன்ணக஬ல்னரம் கெய்஡றன௉க் றநரர்?


இ஧ண்டரம் உன ப்வதரரில் அக஥ரிக் ஧ரணு஬த்஡றணன௉க்கு K-ration ஋னும் உ஠வுப்
கதரட்டனங் ள். அ஡ற ஢ரட் ள் க டர஥ல் இன௉க் டினென் கெய்஦ப்தட்ட உ஠வு
டப்தரக் பில் ஢ரன்கு ெற க஧ட் ல௃ம் அடக் ம்.

#அநறவ஬ரம்_க ரனஸ்டி஧ரல்_஢ண்தனண தர ம் 18

32