Anda di halaman 1dari 1
34). Nyanyian Natal Persembehan BAA TRIMALAH BAKTI KAMI Lagu ; Belanda abad 16 Syair: Cantate/PML =F, 4/4 Sedang, jangan terlalu lambat (M.M. 80-88) ‘Arsm : N.N. S.5 €5 5 ijt & 3 2) 6 Fis 3 E4to cS V3 Lek A3 3 5 3/5 5 f67|/6 5 5S S|i i 70 Ti i 2 a|7 C2 EFS] 4 FF4 il THs Fo Boi i 7 6|5 @€7i s| 2 237 ile i 5 0 1, Lichat- lah hai ma- n= si- a ka- sih Tu-han ba- gi- mu, 2. Su- ci- kan-lah"ha- ti ka - mi Ju- ru’ S"lamat du- ni- a, S.5 @3 5 ij2 $ 3 2 i ° A2 2 3 5/6 5 $s 5s|6 5 i ° Tm 7 7 ioijiia ie7/4 2 34 5 § 30 85 4 3 314 fas sla 4 3 2 I€4s 10 1. Su-dah datang yang di- nan- ti li- it Pu-tra i= la- hi. 2. A-gar pantas ku meng- ab- di di ha - dap-an- Ma ki- ni. Ss. A tT. B. 1 2. s.$ 23 $ 4 js TA 4 5)8 4 8 TSE C330 a7 OG 2 2 Ti 7 ifs a4 7 id Ji 4 70 moos 6 6 fs i 2 afi a Si [BR 20 B.S 3 2 2Gl7 6 gp oli 6 5s 6 13 4 So 1, Pin- tu sur- gi t'lah ter - bu- ka sla-mat-lah ma- mu- si- a. 2, Ja-di-lah pe - gang-an ka-mi di da-lam ke - su- sah- an. 35 G 472 8 8 2)63 Ta 4p8 Dot ALS 2 3 j6 5 s s|4 s s 6/5 &. tT.207 a fi a. 28 7/2 2 i ila 7 B75) if 6Bl4 SH 5 slo 4.5 2lags 1.,Ho- san- na Rae ja x ga- wi tri-ma- lah bak-ti ka- 2. Pa- da - Mu ka-_ mi se - rah- kan ji - wa dan ra- ga ka- ixaset PHL 47-8)