Anda di halaman 1dari 5

.

TIDAK MASUK SYURGA


MEMUTUSKAN SILATURRAHIM

(Bilangan 269 Bahagian Akhir)

‫ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ‬،‫ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ‬،‫ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ‬،‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ‬
(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Hukum memutuskan silaturrahim

Memutuskan silaturrahim pula hukumnya haram dan dikira


melakukan maksiat besar sehingga mendapat laknat dari Allah
Subhanahu wa Ta‘ala, Sebagaimana firmanNya:

tÏ%©!$# y7Íׯ≈s9'ρé& ∩⊄⊄∪ öΝä3tΒ$ymö‘r& (#þθãèÏeÜs)è?uρ ÇÚö‘F{$# ’Îû (#ρ߉šøè? βr& ÷ΛäøŠ©9uθs? βÎ) óΟçFøŠ|¡tã ö≅yγsù

∩⊄⊂∪ öΝèδt≈|Áö/r& #‘yϑôãr&uρ ö/àS£ϑ|¹r'sù ª!$# ãΝßγoΨyès9


(23-22 ‫ ﺍﻳﺔ‬:‫)ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ‬

Maksudnya: “(Kalau kamu tidak mematuhi perintah) maka


tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhuatirkan-jika kamu dapat
memegang kuasa-kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi,
dan memutuskan hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat?.
(Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tersebut)
merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran
mereka, dan dibutakan penglihatannya.”
(Surah Muhammad: Ayat 22-23)
Apatah lagi orang yang memutuskan silaturrahim ini tidak masuk
syurga, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam:

.‫ﺠﱠﻨ ﹶﺔ ﻗﹶﺎ ِﻃﻊُ َﺭ ِﺣ ﹴﻢ‬


َ ‫ﹶﻻ َﻳ ْﺪﺧُﻞﹸ ﺍﹾﻟ‬
(‫)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬

Maksudnya: “Tidak masuk syurga orang yang memutuskan


hubungan kekeluargaan.”
(Hadits riwayat Muslim)

Bagaimana menghubungkan silaturrahim?

Menurut Ibnu Abu Jamrah bahawa hubungan silaturrahim boleh


dieratkan dengan memberi harta, memberi bantuan dan
pertolongan dalam menyampaikan hajat, menolak kemudharatan,
bersemuka, mendoakan, mengeratkan dengan apa yang termampu
daripada perkara kebajikan dan menolak apa yang termampu
daripada keburukan.

Sementara bagi mereka yang jauh bolehlah juga berhubung dan


berkirim salam dengan berutus surat, akan tetapi jika mampu
adalah afdhal untuk menziarahi mereka.

Begitu juga dengan mendermakan harta kepada kaum kerabat.


Bersedekah kepada kaum kerabat adalah lebih afdhal dari orang
lain, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam:

.‫ﺻﻠﱠ ﹲﺔ‬
ِ ‫ﺻ َﺪﹶﻗ ﹲﺔ َﻭ‬
َ :‫ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ِﺫﻱ ﺍﻟ َﺮ ْﺣ ﹺﻢ ِﺍﹾﺛَﻨَﺘﺎ ِﻥ‬،‫ﺻ َﺪﹶﻗ ﹲﺔ‬
َ :‫ﺴ ِﻜْﻴ ﹺﻦ‬
ْ ‫ﺼ َﺪﹶﻗﺔﹸ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ِﻤ‬
َ ‫ﺍﻟ‬
(‫)ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ‬
Maksudnya: “Memberi sedekah kepada orang miskin dikira: satu
sedekah, dan memberi sedekah kepada mahram dikira dua iaitu:
sedekah dan mengeratkan hubungan.”
(Sunan ad-Darimi)

Bolehkah menjalinkan hubungan silaturrahim dengan orang


kafir?

Dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Ta‘ala tidak melarang berbuat


baik kepada orang kafir sebagaimana firmanNya:

óΟèδρ•y9s? βr& öΝä.Ì≈tƒÏŠ ÏiΒ /ä.θã_Ìøƒä† óΟs9uρ ÈÏd‰9$# ’Îû öΝä.θè=ÏG≈s)ムöΝs9 tÏ%©!$# Çtã ª!$# â/ä38yγ÷Ψtƒ ω

∩∇∪ tÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# =Ïtä† ©!$# ¨βÎ) 4 öΝÍκös9Î) (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ


(8 :‫)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﺔ‬

Tafsirnya: Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan


berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu
kerana ugama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari
kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang yang berlaku adil.
(Surah al-Mumtahanah: Ayat 8)

Keistimewaan atau kelebihan mengeratkan silaturrahim

Orang yang mengeratkan silaturrahim akan mendapat sepuluh


kelebihan yang terpuji sepertimana disebutkan dalam kitab
Bujairimi Ala al-Khatib:

1. Allah Subhanahu Wa Ta‘ala redha kerana Dia memerintahkan


supaya mengeratkan silaturrahim.

2. Membawa kebahagiaan.
3. Para malaikat gembira kerana mereka gembira dengan eratnya
silaturrahim itu.

4. Memperolehi pujian yang baik daripada orang.

5. Mengisi kesedihan Iblis.

6. Dipanjangkan umur.

7. Menperoleh keberkatan rezeki.

8. Orang yang meninggal dunia mendapat kebahagiaan kerana


keturunannya gembira dengan eratnya silaturahim itu.

9. Bertambah-tambah kehormatannya.
10. Bertambah-tambah pahala selepas matinya kerana orang-orang
mendoakannya setiap kali disebut kebaikkanya.

Oleh yang demikian, eratkanlah silaturrahim dalam mencapai


keistimewaan yang tersebut di atas dan jauhilah dari perkara yang
boleh memutuskannya. Tanganilah masalah keluarga dengan
perasaan rasional dan eratkanlah semula perhubungan yang sudah
retak itu dengan rasa kesedaran serta keinsafan, apatah lagi kerana
mereka yang tidak mahu berdamai itu akan dipertangguhkan
keampunannya, sepertimana hadis Rasullullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu
‘anhu:

‫ﺸ ﹺﺮﻙُ ﺑﹺﺎﻟﹼﻠ ِﻪ‬


ْ ُ‫ ﹶﻓﻴُ ْﻐ ﹶﻔﺮُ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ َﻋْﺒ ٍﺪ ﹶﻻ ﻳ‬.‫ﺲ‬
‫ﺨﻤِﻴ ﹺ‬َ ‫ َﻭَﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ‬،‫ﺠﱠﻨ ِﺔ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍ ِﻹﹾﺛَﻨْﻴﻦﹺ‬
َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ‬
ُ ‫ﺗُ ﹾﻔَﺘﺢُ ﹶﺃْﺑﻮَﺍ‬
‫ ﹶﺃْﻧ ِﻈﺮُﻭﺍ ٰﻫ ﹶﺬْﻳ ﹺﻦ َﺣﱠﺘ ٰﻰ‬:‫ ﹶﻓُﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ‬.‫ﺤﻨَﺎ ُﺀ‬ ْ ‫ﺖ َﺑْﻴَﻨﻪُ َﻭَﺑْﻴ َﻦ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ َﺷ‬ ْ ‫ﻼ ﻛﹶﺎَﻧ‬ ‫ ﹺﺇﻻﱠ َﺭﺟُ ﹰ‬.‫َﺷﻴْﺌﹰﺎ‬
.‫ﺼ ﹶﻄِﻠﺤَﺎ‬
ْ ‫ ﹶﺃْﻧ ِﻈﺮُﻭﺍ ٰﻫ ﹶﺬْﻳ ﹺﻦ َﺣﱠﺘ ٰﻰ َﻳ‬.‫ﺼ ﹶﻄِﻠﺤَﺎ‬ ْ ‫ ﹶﺃْﻧ ِﻈﺮُﻭﺍ ٰﻫ ﹶﺬْﻳ ﹺﻦ َﺣﱠﺘ ٰﻰ َﻳ‬.‫ﺼ ﹶﻄِﻠﺤَﺎ‬ ْ ‫َﻳ‬
(‫)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬
Maksudnya: “Dibuka pintu-pintu syurga itu pada hari Isnin dan
Khamis, Setiap orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan
sesuatu apapun akan diampuni, kecuali seseorang yang sedang
dalam permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan:
Tangguhkanlah keduanya sampai mereka mau berdamai.
Tangguhkanlah keduanya sampai mereka mau berdamai.
Tangguhkanlah keduanya sampai mereka mau berdamai.”
(Hadits riwayat Muslim)

Begitu juga mendamaikan di antara dua pihak yang berselisih itu


hendaklah dengan adil dan saksama dengan tidak menyebelahi
mana-mana pihak yang berselisih, kerana semua orang yang
beriman itu bersaudara dan bertanggungjawab dalam
mendamaikan saudaranya yang lain sebagaimana firman Allah
Subahanahu Wa Ta‘ala:

ö/ä3÷ƒuθyzr& t÷t/ (#θßsÎ=ô¹r'sù ×οuθ÷zÎ) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $yϑ¯ΡÎ)


(10 :‫)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ‬

Tafsirnya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu


bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara (kamu
yang bertelingkah) itu.
(Surah Al-Hujurat: Ayat 10)