Anda di halaman 1dari 7

KURIKULUM 2013

KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR


MATA PELAJARAN : AKIDAH AKHLAK

Satuan Pendidikan : MTsN 1 Banda Aceh


Kelas / Semester : VII (Tujuh) s/d IX (sembilan) / 1 &
2

Nama Guru : Rusmawati, S.Ag


NIP : 19711203 199905 2 001

1
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK

AKIDAH AKHLAK KELAS VII SEMESTER GANJIL


KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan meyakini akidah 1.1. Menghayati nilai-nilai Aqidah Islam
Islamiyah. 1.2. Menghayati dan mengimani sifat-sifat wajib Allah
yang nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan maknawiyah.
1.3. Menghayati dan mengimani sifat-sifat mustahil
Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan
maknawiyah, serta sifat jaiz Allah swt

2. Menghargai,menghayati,danmem 2.1 Menampilkan perilaku orang yang mengimani


biasakanakhlak (adab) yang aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari
baikdalamberibadahdanberinterak 2.2 Menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah
sidengandirisendiri, keluarga, 2.3 Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan
teman, guru, masyarakat, taubat dalam kehidupan sehari-hari.
lingkungan sosial dan alamnya
3. Memahami pengetahuan (faktual, 3.1. Memahami dasar dan tujuan akidah Islam
konseptualdan procedural) 3.2. Menunjukkan dalil tentang dasar dan
berdasarkan rasa ingintahunya tujuanakidah Islam
tentang al-Qur’an, Hadis, Fikih , 3.3. Memahami hubungan Iman, Islam, dan Ihsan
akidah, akhlak, dan sejarah Islam. 3.4. Menunjukkan dalil tentang Iman, Islam, dan
Ihsan
3.5. Mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang
nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan ma’nawiyah.
3.6. Menunjukkan bukti/dalil naqli dan aqli dari sifat-
sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah,ma’ani,
dan ma’nawiyah.
3.7. Menguraikan sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi
Allah swt.
3.8. Memahami ciri-ciri/tanda perilaku orang beriman
kepada sifat-sifat wajib, mustahil, danJaiz Allah
swt dalam kehidupan sehari-hari.
3.9. Memahami pengertian dan pentingnya ikhlas,
taat, khauf dan taubat
3.10. Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat
3.11. Memahami dampak positif dari perilaku ikhlas,
taat, khauf, dan taubat dalam fenomena
kehidupan

4. Mengolah, dan menyaji dalam 4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran aqidah
ranah konkret (menggunakan, Islam
mengurai, merangkai, 4.2. Menyajikan laporan tentang fenomena-fenomena
memodifikasi, dan membuat) dan kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat
ranah abstrak (menulis, membaca, wajib,mustahil,dan jaiz Allah swt
menghitung, menggambar, dan 4.3. Menyajikan kisah-kisah yang berkaitan dengan
mengarang) terkait dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf,
pengembangan dari yang dan taubat dalam fenomena kehidupan.
dipelajarinya di madrasah dan
mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.

2
AKIDAH AKHLAK KELAS VII SEMESTER GENAP
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan meyakini akidah 1.1. Mengimani sifat-sifat Allah swt melalui al-asma'
Islamiyah. al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-
Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl,
al-Qayyuum)
1.2. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada
malaikat-malaikat Allah swt
1.3. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada makhluk
gaib Allah swt selain malaikat

2. Menghargai,menghayati,danmem 2.1. Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung


biasakanakhlak (adab) yang dalam al-asma' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar,
baikdalamberibadahdanberinterak al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-
sidengandirisendiri, keluarga, Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)
teman, guru, masyarakat, 2.2. Menerapkan perilaku beriman kepada malaikat
lingkungan sosial dan alamnya Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis,
dan setan dalam fenomena kehidupan
2.3. Membiasakan diri menghindari akhlak tercela
riya’ dan nifaq

3. Memahami pengetahuan (faktual, 3.1. Menguraikan al-asma' al-husna (al-‘Aziiz, al-


konseptualdan procedural) Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-
berdasarkan rasa ingintahunya Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)
tentang al-Qur’an, Hadis, Fikih , 3.2. Memahami contoh-contoh perilaku mengimani
akidah, akhlak, dan sejarah Islam. al-asma' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-
Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-
Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)
3.3. Memahami pengertian beriman kepada malaikat-
malaikat Allah swt dan makhluk gaib selain
malaikat-malaikat Allah swt seperti jin,iblis,dan
setan.
3.4. Memahami tugas, dan sifat-sifat malaikat Allah
serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan
setan
3.5. Memahami contoh-contoh perilaku beriman
kepada malaikat-malaikat Allah swt dan makhluk
gaib selain malaikat-malaikat Allah swt
jin,iblis,dan setan.
3.6. Memahami akhlak tercela riya’ dan nifaq
3.7. Mengidentifikasi contoh-contoh perilaku riya’
dan nifaq dalam kehidupan
3.8. Memahami dampak negatif perilaku riya’ dan
nifaq dalam kehidupan

4. Mengolah, dan menyaji dalam 4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-
ranah konkret (menggunakan, sifat Allah yang terkandung dalam al-asma' al-
mengurai, merangkai, husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-
memodifikasi, dan membuat) dan Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl,
ranah abstrak (menulis, membaca, al-Qayyuum)
menghitung, menggambar, dan 4.2. Menyajikan kisah-kisah dalam fenomena
mengarang) terkait dengan kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat
pengembangan dari yang dan makhluk ghaib lain selain malaikat
dipelajarinya di madrasah dan 4.3. Mensimulasikan contoh perilaku riya’ dan nifaq
mampu menggunakan metode serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari
sesuai kaidah keilmuan.

3
AKIDAH AKHLAK KELAS VIII SEMESTER GANJIL
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan meyakini akidah 1.1. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada kitab-
Islamiyah. kitab Allah swt
1.2. Berpegang teguh pada al-Qur’an sebagai
pedoman hidup
2. Menghargai,menghayati,danmem 2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan
biasakanakhlak (adab) yang beriman kepada kitab Allah swt
baikdalamberibadahdanberinterak 2.2. Berperilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukur
sidengandirisendiri, keluarga, dan qana’ah sesuai perintah syariat
teman, guru, masyarakat, 2.3. Membiasakan diri menghindari perilaku ananiah,
lingkungan sosial dan alamnya putus asa, ghadab, dan tamak.
3. Memahami pengetahuan (faktual, 3.1. Memahami pengertian beriman kepada kitab-
konseptualdan procedural) kitab Allah swt
berdasarkan rasa ingintahunya 3.2. Menunjukkan bukti/dalil kebenaran adanya kitab-
tentang al-Qur’an, Hadis, Fikih , kitab Allah swt
akidah, akhlak, dan sejarah Islam. 3.3. Memahami macam-macam, fungsi, dan isi kitab
Allah swt
3.4. Mengidentifikasi contoh-contoh perilaku beriman
kepada kitab-kitab Allah swt
3.5. Memahami pengertian dan pentingnya tawakkal,
ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah
3.6. Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan
qana’ah
3.7. Memahami hikmah berakhlak terpuji pada diri
sendiri (tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukur dan
qana’ah)
3.8. Memahami pengertian ananiah, putus asa,
ghadab, tamak dan takabur
3.9. Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan ananiah, putus asa, ghadab, tamak dan
takabur
3.10. Memahami dampak negatif akhlak tercela
(ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak)

4. Mengolah, dan menyaji dalam 4.1. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang
ranah konkret (menggunakan, kebenaran kitab-kitab Allah swt
mengurai, merangkai, 4.2. Mempraktikkan contoh bentuk berakhlak terpuji
memodifikasi, dan membuat) dan pada diri sendiri (tawakkal, ikhtiyaar, shabar,
ranah abstrak (menulis, membaca, syukur dan qana’ah)
menghitung, menggambar, dan 4.3. Mensimulasikan akibat akhlak tercela dalam
mengarang) terkait dengan kehidupan sehari-hari
pengembangan dari yang
dipelajarinya di madrasah dan
mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.

4
AKIDAH AKHLAK KELAS VIII SEMESTER GENAP
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan meyakini akidah 1.1. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada rosul-
Islamiyah. rosul Allah swt
1.2. Meyakiniadanyamukjizatdankejadianluarbiasasel
ainmukjizat
2. Menghargai,menghayati,danmem 2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan
biasakanakhlak (adab) yang beriman kepada Rasul Allah dan meneladani
baikdalamberibadahdanberinterak sifat-sifatnya dalam kehidupan
sidengandirisendiri, keluarga, 2.2. Membiasakan perilaku husnuzh-zhan, tawaadhu’,
teman, guru, masyarakat, tasaamuh, dan ta’aawun dalam kehidupan sehari-
lingkungan sosial dan alamnya hari
2.3. Membiasakan diri menghindari perilaku hasad,
dendam, ghibah, fitnah dan namiimah dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Memahami pengetahuan (faktual, 3.1. Memahami pengertian dan pentingnya beriman
konseptualdan procedural) kepada Rasul Allah swt
berdasarkan rasa ingintahunya 3.2. Menguraikan sifat-sifat Rasul Allah swt
tentang al-Qur’an, Hadis, Fikih , 3.3. Menunjukkan bukti/dalil kebenaran adanya Rasul
akidah, akhlak, dan sejarah Islam. Allah swt
3.4. Memahami pengertian mukjizat dan kejadian luar
biasa lainnya (karamah, ma’unah, dan irhash)
3.5. Memahami hikmah adanya mukjizat dan kejadian
luar biasa lainnya (karamah, ma’unah, dan
irhash) bagi Rasul Allah dan orang-orang pilihan
Allah
3.6. Memahami pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan ta’aawun
3.7. Mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku
husnuzh-zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan
ta’aawun
3.8. Memahami dampak positif dari husnuzh-zhan,
tawaadhu’, tasaamuh, dan ta’aawun dalam
fenomena kehidupan
3.9. Memahami pengertian hasad, dendam, ghibah,
fitnah, dan namiimah
3.10. Mengidentifikasi bentuk perbuatan hasad,
dendam, ghibah, fitnah dan namiimah
3.11. Memahami dampaknegatif akibat perbuatan
hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namiimah
4. Mengolah, dan menyaji dalam 4.1. Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber
ranah konkret (menggunakan, tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa
mengurai, merangkai, lainnya (karamah, ma’unah, dan irhash)
memodifikasi, dan membuat) dan 4.2. Mensimulasikan dampak positif dari akhlak
ranah abstrak (menulis, membaca, terpuji (husnuzh-zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan
menghitung, menggambar, dan ta’aawun)
mengarang) terkait dengan 4.3. Mensimulasikan dampak negatif dari akhlak
pengembangan dari yang tercela (hasad, dendam, ghibah, dan namiimah)
dipelajarinya di madrasah dan
mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.

5
AKIDAH AKHLAK KELAS IX SEMESTER GANJIL
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan meyakini akidah 1.1. Menghayati dan mengimani hari akhir.
Islamiyah. 1.2. Mengimani macam-macam alam ghaib yang
berhubungan dengan hariakhir
(Alambarzah,Yaumulba’as,Yaumulhisab,Yaumulmi
zan,Yaumuljaza.)

2. Menghargai,menghayati,danmem 2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan


biasakanakhlak (adab) yang keimanan terhadap hari akhir
baikdalamberibadahdanberinterak 2.2. Membiasakan perilaku berilmu, kerja keras,
sidengandirisendiri, keluarga, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari
teman, guru, masyarakat,
lingkungan sosial dan alamnya
3. Memahami pengetahuan (faktual, 3.1. Memahami pengertian beriman kepada hari akhir
konseptualdan procedural) 3.2. Menunjukkan bukti/dalil kebenaran akan terjadinya
berdasarkan rasa ingintahunya hari akhir
tentang al-Qur’an, Hadis, Fikih , 3.3. Memahami berbagai tanda dan peristiwa yang
akidah, akhlak, dan sejarah Islam. berhubungan dengan hariakhir
3.4. Memahami macam-macam alam gaib yang
berhubungan dengan hari akhir (Alam
barzah,Yaumul ba’as,Yaumul hisab,Yaumul
mizan,Yaumul jaza.)
3.5. Memahami pengertian dan pentingnya berilmu,
kerja keras, kreatif, dan produktif
3.6. Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif
3.7. Memahami dampak positif dari berilmu, kerja
keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena
kehidupan.
4. Mengolah, dan menyaji dalam 4.1. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang
ranah konkret (menggunakan, fakta dan fenomena hari akhir dan alam ghaib lain
mengurai, merangkai, yang berhubungan dengan hari akhir
memodifikasi, dan membuat) dan 4.2. Mencontohkan perilaku berilmu, kerja keras,
ranah abstrak (menulis, membaca, kreatif, dan produktif
menghitung, menggambar, dan 4.3. Menyajikan kisah-kisah dari fenomena kehidupan
mengarang) terkait dengan tentang dampak positif dari berilmu, kerja keras,
pengembangan dari yang kreatif, dan produktif
dipelajarinya di madrasah dan
mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.

6
AKIDAH AKHLAK KELAS IX SEMESTER GENAP
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan meyakini akidah 1.1. Menghayati dan mengimani Qodha dan Qodar.
Islamiyah. 1.2. Mengimani macam-macam takdir yang
berhubungan dengan Qodha dan Qodar.
2. Menghargai,menghayati,danmem 2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan
biasakanakhlak (adab) yang keimanan kepada Qada dan Qadar Allah
baikdalamberibadahdanberinterak 2.2. Menampilkan perilaku akhlak terpuji dalam
sidengandirisendiri, keluarga, pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari.
teman, guru, masyarakat,
lingkungan sosial dan alamnya
3. Memahami pengetahuan (faktual, 3.1. Memahami pengertian beriman kepada Qada dan
konseptual dan procedural) Qadar
berdasarkan rasa ingintahunya 3.2. Menunjukkan bukti/dalil kebenaran akan adanya
tentang al-Qur’an, Hadis, Fikih , Qada dan Qadar
akidah, akhlak, dan sejarah Islam. 3.3. Memahami berbagai tanda dan peristiwa yang
berhubungan adanya Qada dan Qadar
3.4. Menunjukkan ciri-ciri perilaku orang yang
beriman kepada Qada dan Qadar Allah.
3.5. Memahami pengertian dan pentingnya akhlak
terpuji dalam pergaulan remaja
3.6. Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
3.7. Memahami dampak negatif akibat perilaku
pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam fenomena kehidupan

4. Mengolah, dan menyaji dalam 4.1. Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber
ranah konkret (menggunakan, dalam fenomena kehidupan tentang Qada dan
mengurai, merangkai, Qadar
memodifikasi, dan membuat) dan 4.2. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang
ranah abstrak (menulis, membaca, dampak negative pergaulan remaja yang salah
menghitung, menggambar, dan dalam fenomena kehidupan
mengarang) terkait dengan 4.3. Mensimulasikan contoh perilaku terpuji dalam
pengembangan dari yang pergaulan remaja
dipelajarinya di madrasah dan
mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.

Mengetahui, Banda Aceh, 2017


Kepala MTsN 1 Banda Aceh Guru Mata Pelajaran

Junaidi IB, S.Ag., M.Si Rusmawati, S.Ag


NIP. 19720911 199803 1 006 NIP. 19711203 199905 2 001