Anda di halaman 1dari 8

6. T : Berkomunikasi dengan Al Quran sama dengan berkomunikasi dengan Nabi?

J : Supaya kita dapat meyakini, bahwa memang benar berkomunikasi dengan Al Quran,
sama dengan berkomunikasi dengan Nabi.

Marilah kita mencermati makna yang terkandung dalam QS 16 : 43 berikut ini :

          
     

Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri
wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, ( QS 16 : 43 ).

1. Makna dari ayat itu ialah :

a. Yanng disebut Rasul ialah : laki-laki yanng diberi wahyu.


b. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada laki-laki yang diberi wahyu itu, bila
kita tidak tahu
c. Tidak lain, yang dimaksud laki-laki yang diberi wahyu (Ahlidz-dzikr) itu adalah
Rasulullah SAW.
Tetapi, bukankah Rasul telah tiada?
Rasulullah telah wafat, tetapi wahyunya masih ada dan masih asli. Seandainya
Rasul masih ada, pasti jawaban yang kita peroleh, pastilah dari wahyu itu ( ayat-
ayat) Al Quran.
d. Ada 12 macam pertanyaan dalam Al Quran tentang berbagai hal yang diajukan
kepada Rasulullah. Semua pertanyaan itu pada hakekatnya yang menjawab
adalah Allah, melalui lisan Nabi. Dalam setiap jawaban diawalli dengan Qul,
katakanlah hai Muhammad.
e. Di samping itu berkali-kali Allah memerintahkan kepada RasulNya untuk
mengikuti Al Quran, dan jangan mengikuti yang lain.
           
  
 

Katakanlah: "Sesungguhnya Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari


Tuhanku kepadaku. Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu,
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." ( QS 7 : 203 ).
         
     
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu
mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. amat sedikitlah kamu mengambil
pelajaran (daripadanya). ( QS 7 : 3 ).

62
Seluruh masalah tentang Al Islam dalam Al Quran telah lengkap. Maka tidak
perlu cari yang lain.
      
Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah
mereka dihimpunkan. ( QS 6 : 38 ).

2. Al Quran adalah Muhaiminan Alaihi

Al Quran adalah Muhaiminan Alaihi, artinya Al Quran adalah tolok ukur dalam
menerima segala macam informasi, baik berupa aqidah, amal perbuatan, dan
segala macam sistem kehidupan. Relevan dan sejalan dengan Al Quran,
diterima. Bila bertentanan dengan Al Quran, wajib ditolak.
        

  
Dan kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; ( QS 5 : 48 ).

3. Jalan Keselamatan itu adalah Shiraathal Mustaqiim. Shiraathal Mustaqiim


itu adalah jalan Allah.

1. Allah memberi petunjuk


kepada Nabi Ibrahim ke
Shiraathal Mustaqiim.

2. Allah memberi petunjuk


kepada Nabi Muhammad ke
Shiraathal Mustaqiim.

3. Nabi Muhammad memberi


Shiraath petunjuk kepada umatnya ke Al Quran
al Shiraathal Mustaqiim.
Mustaqii 4. Seluruh Nabi dan Rasul
diberi petunjuk oleh Allah
ke Shiraathal Mustaqiim.

5. Allah memberi petunjuk


kepada orang-orangyang
beriman ke Shiraathal
Mustaqiim.

Dengan apa kaum muslimin diberi petunjuk oleh Allah supaya sampai ke
Shiraathal Mustaqiim? Dengan Al Quran.
         
63
           
          

        
 
Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula
yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah,
dan Kitab yang menerangkan.
Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-
Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan
orang-orang itu 1.dari
Sesungguhnya
gelap gulitaIbrahim
kepadaadalah
cahaya yang terang benderang
seorang imam yang dapat
dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. ( QS 5 : 15, 16 )
dijadikan teladan lagi patuh
kepada Allah dan hanif. Dan
sekali-kali bukanlah dia
termasuk orang-orang yang
mempersekutukan (Tuhan) lagi
yang mensyukuri nikmat-
nikmat Allah. Allah telah
memilihnya dan menunjukinya
kepada Shiraathal Mustaqiim,
ialah jalan yang lurus. (QS 16 :
120, 121).

2. “Katakanlah” : Sesungguhnya
aku telah ditunjuki oleh
Tuhanku kepada Shiraathal
Mustaqiim, ialah jalan yanng
lurus (QS 6 : 161).

3. “Sesungguhnya kamu benar-


benar memberi petunjuk kepada
Shiraathal Mustaqiim, ialah
jalan yang lurus”. (QS 42 : 52)

4. QS 6 : 86, 87, “Dan pasti Kami


tunjuki mereka kepada
Shiraathal Mustaqiim, ialah
jalan yaang lurus”. Dan barang
siapa mentaati Allah dan
RasulNya, mereka itu akan
bersama-sama dengan orang-
orang yang dianugerahi ni’mat
oleh Allah, yaitu Nabi-nabi,
para Shiddiiqiin, orang-orang
yang mati syahid dan orang-
orang shaleh. Dan mereka itulah
teman yang sebaik-baiknya.
(QS 4 : 68, 69).

5. Dan sesungguhnya Allah adalah


Pemberi Petunjuk bagi orang- 64
orang yang beriman kepada
Shiraathal Mustaqiim. (QS 22 :
54)
Shiraath Al Quran
al
Mustaqii

Maka berpegang teguhlah kamu kepada (Al Quran) yang telah diwahyukan
kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas Shiraathal Mustaqiim, di
atas jalan yang lurus. ( QS 43 : 43 ).

4. Muslim dan Al Quran.

Muslim adalah orang yang telah menerima dan mengimani Al Quran.


- Rasul diutus oleh Allah untuk menjadi muslim dan membacakan Al Quran
kepada manusia.

65
         
dan Aku diperintahkan supaya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Dan supaya Aku membacakan Al Quran (kepada manusia). ( QS 27 : 91, 92 ).
        
Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang
pertama kali menyerah diri (kepada Allah),” ( QS 6 : 14 ).
     
(yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka
dahulu orang-orang yang berserah diri. ( QS 43 : 69 )
        
kamu tidak dapat menjadikan (seorangpun) mendengar, kecuali orang-orang
yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri. (QS 27 : 81).
        
dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada
orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, mereka itulah orang-
orang yang berserah diri (kepada Kami). ( QS 30 : 53 ).
          
  
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya:
telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata:
Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan, ( QS
72 : 1 ).
        
  
Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula)
orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. barangsiapa yang yang taat,
maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. ( QS 72 : 14 ).

- Orang yang telah mengimani dan menerima Al Quran, suatu ketika disebut
muslimin dan suatu ketika disebut shalihin, ialah orang-orang yang shalih.
          
Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara
kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. adalah kami menempuh jalan
yang berbeda-beda. ( QS 72 : 11 ).
          
Sesungguhnya pelindungku ialahlah yang telah menurunkan Al Kitab (Al
Quran) dan dia melindungi orang-orang yang saleh. ( QS 7 : 196 )
        
 
66
Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta
mendirikan shalat, (akan diberi pahala) karena sesungguhnya kami tidak
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. ( QS 7 :
170 ).

- Muslimin adalah predikat tertinggi bagi siapa saja yang telah menerima Islam.
Karena nama muslim Allah sendiri yang memberikannya.
      
Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu,
dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini,. ( QS 22 : 78 ).

5. Istiqaamah

Istiqaamah ialah tetap berada pada jalur Shiraathal Mustaqiim.


Apa yang harus dilakukan bila seorang muslim ingin beristiqaamah?
Seseorang yang ingin beristiqaamah harus menggunakan Al Quran sebagai
peringatan. Artinya bila ia tahu bahwa perbuatan ini menyalahi Al Quran, ia
haus segera kembali ke wilayah Al Quran lagi.
           
Al Qur'aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. ( QS
81 : 27, 28 ).

Di luar Shiraathal Mustaqiim, atau di luar Al Quran, fikiran syaithan bisa masuk.
           
 
      
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al
Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah
yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari
jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.
( QS 43 : 36, 37 )

Hanya ke dalam wilayah Shiraathal Mustaqiim saja, syaithan tidak dapat masuk,
karena Allah sendiri yang menjaganya, sebagaimana Allah menjaga kemurnian
Al Quran.
     

67
Allah berfirman: "Ini adalah Shiraathal MustaqiimKu, jalan yang lurus,
kewajiban Aku-lah (menjaganya). ( QS 15 : 41 )
       
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya kami
benar-benar memeliharanya. ( QS 15 : 9 )

Adapun orang yang sanggup beristiqaamah Malaikat akan datang kepada mereka
dan membisikkan, Allah berjanji buat mereka surga.
        
  
       
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah"
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun
kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah
merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan
Allah kepadamu". ( QS 41 : 30 ).

Dan akhirnya, kaum musliminpun akan terhindar dari percerai beraian. Percerai
beraian inilah yang membuat kita kaum muslimin selalu kalah di mana-mana
selama berabad-abad, karena tidak punya kekuatan.
         
   
     
Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah Shiraathal MustaqiimKu yang
lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain),
karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. yang demikian itu
diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. ( QS 6 : 153).

Yang harus diwaspadai dan dihindari adalah : “Merasa benar, tetapi benar itu hanya
berdasarkan perasaan, bukan benar berdasarkan sudut pandang Al Quran”.
Peringatan Allah :
         
   
        
   
      
Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang
paling merugi perbuatannya?"
Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini,
sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.

68
Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan
(kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, Maka hapuslah amalan- amalan mereka,
dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari
kiamat. ( QS 18 : 103, 104, 105 ).
           
 
     
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al
Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang
menjadi teman yang selalu menyertainya.
Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan
yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. ( QS 43 :
36, 37 ).

        


   
    
Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi
mereka. sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka)
selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. ( QS 7 : 30 )

*****nvs***** ‘15

69