Anda di halaman 1dari 2

PZV ,,Vesele Pečurke’’ D.O.O.

Ul Kralja Nikole br.95 Podgorica,


Tel: 020/622-202, Žiro-račun: ME 7230 0000 0130 0031 23
e-mail: pzvveselepecurke@gmail.com,
web: pzvveselepecurke.wix.com/veselepecurkee,
Maticni br: , PIB:

Podgorica, 28.12.2016.
,,PZV Dionis”

FAKTURA BR. 18

R. NAZIV JEDINICA KOLIČINA CIJENA UKUPNO


B PROIZVODA/USLU MJERE
GE
1. Malina kg 1 5,00 5,00
2. Borovnica kg 2 5,00 10,00
3. Nana kg 1 6,00 6,00
4. Ljesnik kg 1 17,00 17,00
5. Suvi vrganj Kg 1 23,00 23,00
6.
7.
PDV: €0,19
UKUPNO: €61,00
Napomena: Rok plaćanja:__ dana. U slučaju spora nadležan je Privredni sud Crne Gore. Ukoliko kupac
kasni sa plaćanjem, prodavac ima pravo da obračuna zateznu kamatu na kratkoročne plasmane po stopi
svoje poslovne banke.

Fakturisao:Andjela Tomovic Direktor prodaje: Dragana Rasovic