Anda di halaman 1dari 17

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:

Tajuk: 1: Nombor Bulat Hingga 100 000


Std Kandungan: 1.1 Nilai Nombor
Std Pembelajaran: (iii Mencerakinkan sebarang nombor Tidak Hadir :
mengikut nilai tempat dan nilai digit
Objektif: Murid mencerakinkan 1o nombor mengikut nilai tempat
dan nilai digit dengan betul.
Aktiviti:
4 DINAMIK 1. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru _______murid menguasai
9.10-10.10 2. Murid menyatakan maksud nilai tempat dan nilai digit. objektif.
MATEMATIK 3. Murid menyatakan nilai tempat baharu dipelajari iaitu ________ murid tidak
puluh ribu. menguasai objektif.
4. Murid mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat
PBD: Pemerhatian/ dan nilai digit pada papan putih Tindakan Susulan:
buku latihan 5. Secara berpasangan, murid menjawab 10 soalan
Cerakin nombor.
EMK: Nilai murni: 6. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks dan buku
mendengar arahan kerja
guru
7. Perbincangan jawapan dan refleksi murid
KBAT: Analisis

BBM: -

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:


Tajuk: Nombor dan Operasi
Std Kandungan: 1.3 Nombor hingga tujuh digit
Std Pembelajaran: (i) Membaca, menyebut dan menulis Tidak Hadir :
sebarang nombor hingga tujuh digit dalam perpuluhan juta
yang melibatkan situasi harian.
Objektif: Murid dapat membaca, menulis dan menyebut 10
nombor dalam perpuluhan juta dengan betul.
6 INOVATIF Aktiviti: _______murid menguasai
10.40-11.40 1. Guru menunjukkan nombor hingga tujuh digit kepada objektif.
MATEMATIK murid. ________ murid tidak
2. Murid membaca nombor bulat yang ditunjukkan. menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/ 3. Guru memperkenalkan istilah perpuluhan juta.
buku latihan 4. Murid membaca perpuluhan juta yang ditunjukkan. Tindakan Susulan:
5. Murid membaca penyelesaian masalah yang
EMK: Nilai murni: diberikan. Murid mengenalpasti perpuluhan juta.
mendengar arahan 6. Murid menulis nombor perpuluhan juta pada peta i-
guru
think.
KBAT: Aplikasi 7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks. (latihan
individu)
8. Perbincangan soalan dan relfeksi murid
Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:
Tajuk: Nombor dan Operasi
Std Kandungan: 1.3 Nombor hingga tujuh digit
Std Pembelajaran: (i) Membaca, menyebut dan menulis Tidak Hadir :
sebarang nombor hingga tujuh digit dalam perpuluhan juta
yang melibatkan situasi harian.
Objektif: Murid dapat membaca, menulis dan menyebut 10
nombor dalam perpuluhan juta dengan betul.
6 BESTARI Aktiviti: _______murid menguasai
12.10-1.10 1. Guru menunjukkan nombor hingga tujuh digit kepada objektif.
MATEMATIK murid. ________ murid tidak
2. Murid membaca nombor bulat yang ditunjukkan. menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian 3. Guru memperkenalkan istilah perpuluhan juta.
4. Murid membaca perpuluhan juta yang ditunjukkan. Tindakan Susulan:
EMK: Nilai murni: 5. Murid membaca penyelesaian masalah yang
keyakinan
diberikan. Murid mengenalpasti perpuluhan juta.
KBAT: Aplikasi 6. Murid menulis nombor perpuluhan juta pada peta i-
think.
Peta i-think: 7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks. (latihan
individu)
8. Perbincangan soalan dan relfeksi murid
Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:
Tajuk: 1: Nombor Bulat Hingga 100 000
Std Kandungan: 1.1 Nilai Nombor
Std Pembelajaran: (iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 Tidak Hadir :
dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik
dan tertib menurun.
Objektif: Murid dapat menyusun 10 set nombor mengikut tertib
4 CERDAS menaik dan menurun dengan betul.
Aktiviti: _______murid menguasai
7.40-8.40 1. Murid ditunjukkan beberapa nombor yang berlainan objektif.
MATEMATIK nilai. ________ murid tidak
2. Guru menerangkan perbezaan nilai bagi setiap menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/ nombor
buku latihan
3. Murid menyusun nombor mengikut tertib menaik dan Tindakan Susulan:
EMK: Nilai murni:
keyakinan menurun.
4. Secara berpasangan, murid menjawab 10 set soalan
KBAT: Analisis Mengikut tertib menaik dan menurun.
5. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks dan buku
BBM: set nombor kerja
6. Perbincangan jawapan dan refleksi murid
Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:
Tajuk: Nombor dan Operasi
Std Kandungan: 1.3 Nombor hingga tujuh digit
Std Pembelajaran: (ii) Membaca, menyebut dan menulis Tidak Hadir :
sebarang nombor hingga tujuh digit dalam pecahan juta yang
penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 melibatkan situasi harian.
Objektif: Murid dapat membaca, menulis dan menyebut 10
6 BESTARI nombor dalam pecahan juta dengan betul.
Aktiviti: _______murid menguasai
11.40-12.40 1. Guru menunjukkan nombor hingga tujuh digit kepada objektif.
MATEMATIK murid. ________ murid tidak
2. Murid membaca nombor bulat yang ditunjukkan. menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/
buku latihan 3. Guru memperkenalkan istilah pecahan juta.
4. Murid membaca pecahan juta yang ditunjukkan. Tindakan Susulan:
EMK: Nilai murni: 5. Murid membaca penyelesaian masalah yang
mendengar arahan diberikan. Murid mengenalpasti pecahan juta.
guru 6. Murid menulis nombor pecahan juta pada peta i-think.
7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks. (latihan
KBAT: Aplikasi individu)
8. Perbincangan soalan dan relfeksi murid
Peta i-think:
Tajuk: Institusi Raja Kehadiran:
Std Kandungan: 6.1 Institusi Raja
Std Pembelajaran: 6.1.3 Menyatakan kedudukan raja pada
masa kini Tidak Hadir :
6.1.6 Menyatakan kepentingan mempertahankan institusi raja
Objektif: Murid dapat menyatakan kedudukan raja dan
kepentingan mempertahankan institusi raja dengan betul.
5 DINAMIK Aktiviti:
12.40-1.40 1. Guru menunjukkan gambar raja dan sultan Malaysia. _______murid menguasai
2. Murid menerangkan tugas dan kedudukan raja pada objektif.
SEJARAH masa kini. ________ murid tidak
3. Murid diterangkan kepentingan mempertahankan menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian
institusi raja
EMK: Nilai murni: 4. Dalam berkumpulan, murid berbincang mengenai Tindakan Susulan:
keyakinan artikel yang diberikan.
5. Secara rawak, murid berkongsi hasil perbincangan
KBAT: Aplikasi mereka
6. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks. (latihan
BBM: gambar individu)
7. Perbincangan soalan dan relfeksi murid
Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:
Tajuk: 1: Nombor Bulat Hingga 100 000
Std Kandungan: 1.1 Nilai Nombor
Std Pembelajaran: (i) Membaca, menyebut dan menulis Tidak Hadir :
sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi
dalam perkataan dan angka.
Objektif: Murid dapat membaca, menyebut dan menulis 10
nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan
4 DINAMIK dan angka dengan betul. _______murid menguasai
9.10-10.10 Aktiviti: objektif.
MATEMATIK 1. Murid ditunjukkan beberapa kad imbas nombor ________ murid tidak
2. Murid membaca nombor tersebut secara beramai- menguasai objektif.
ramai.
PBD: Pemerhatian/ 3. Murid diajar cara membaca dan menyebut nombor Tindakan Susulan:
buku latihan dengan menggunakan kotak.
4. Secara rawak, murid menulis nombor tersebut dalam
EMK: Nilai murni: perkataan pada papan putih.
mendengar arahan 5. Secara berpasangan, murid menjawab 10 soalan kuiz
guru
lisan.
KBAT: Aplikasi 6. Murid menulis 10 soalan tersebut dalam angka.
7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks.
BBM: Kad imbas 8. Perbincangan jawapan dan refleksi murid

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:


Tajuk: Nombor dan Operasi
Std Kandungan: 1.3 Nombor hingga tujuh digit
Std Pembelajaran: (ii) Membaca, menyebut dan menulis Tidak Hadir :
sebarang nombor hingga tujuh digit dalam pecahan juta yang
penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 melibatkan situasi harian.
Objektif: Murid dapat membaca, menulis dan menyebut 10
nombor dalam pecahan juta dengan betul.
6 INOVATIF Aktiviti: _______murid menguasai
10.40-11.40 1. Guru menunjukkan nombor hingga tujuh digit kepada objektif.
MATEMATIK murid. ________ murid tidak
2. Murid membaca nombor bulat yang ditunjukkan. menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/ 3. Guru memperkenalkan istilah pecahan juta.
buku latihan 4. Murid membaca pecahan juta yang ditunjukkan. Tindakan Susulan:
5. Murid membaca penyelesaian masalah yang
EMK: Nilai murni: diberikan. Murid mengenalpasti pecahan juta.
mendengar arahan 6. Murid menulis nombor pecahan juta pada peta i-think.
guru
7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks. (latihan
KBAT: Aplikasi
individu)
BBM:lembaran 8. Perbincangan soalan dan relfeksi murid
kerja

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:


Tajuk: Nombor dan Operasi
Std Kandungan: 1.2 Nombor Perdana
Std Pembelajaran: (i) Mengenalpasti nombor perdana dalam Tidak Hadir :
lingkungan 100
Objektif: Murid dapat menyatakan 26 nombor perdana dalam
lingkungan 100 dengan betul
Aktiviti:
6 BESTARI 1. Guru menerangkan maksud nombor perdana kepada _______murid menguasai
12.10-1.10 kelas. objektif.
MATEMATIK 2. Murid menyenaraikan 26 nombor perdana dari 1 ________ murid tidak
hingga 100. menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian 3. Murid membuat pengiraan untuk menentukan nombor
tersebut nombor perdana atau tidak. Tindakan Susulan:
EMK: Nilai murni: 4. Secara rawak, murid menunjukkan pengiraan di
keyakinan
hadapan kelas.
KBAT: Aplikasi 5. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks. (latihan
individu)
BBM: lembaran 6. Perbincangan soalan dan relfeksi murid
kerja
Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:
Tajuk: 1: Nombor Bulat Hingga 100 000
Std Kandungan: 1.1 Nilai Nombor
Std Pembelajaran: (ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit Tidak Hadir :
bagi sebarang nombor
Objektif: Murid dapat menamakan nilai tempat dan nilai digit
bagi 10 nombor dengan betul.
Aktiviti:
4 DINAMIK 1. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru _______murid menguasai
7.40-8.40 2. Murid menulis nombor tersebut dalam perkataan. objektif.
MATEMATIK 3. Murid diminta menggariskan perkataan bukan nombor ________ murid tidak
4. Murid berbincang tentang perkataan puluh, ratus dan menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/ ribu.
buku latihan 5. Guru menunjukkan carta nilai tempat dan murid Tindakan Susulan:
mengisi nombor tersebut pada carta tersebut.
EMK: Nilai murni:
6. Secara berpasangan, murid menjawab 10 soalan
mendengar arahan
guru nilai digit dan nilai tempat.
7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks.
KBAT: Aplikasi 8. Perbincangan jawapan dan refleksi murid

BBM: Carta nilai


tempat

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:


Tajuk: 1: Nombor Bulat Hingga 100 000
Std Kandungan: 1.1 Nilai Nombor
Std Pembelajaran: (ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit Tidak Hadir :
bagi sebarang nombor
Objektif: Murid dapat menamakan nilai tempat dan nilai digit
bagi 10 nombor dengan betul.
4 CERDAS Aktiviti:
1. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru _______murid menguasai
10.40-11.40 2. Murid menulis nombor tersebut dalam perkataan. objektif.
MATEMATIK 3. Murid diminta menggariskan perkataan bukan nombor ________ murid tidak
4. Murid berbincang tentang perkataan puluh, ratus dan menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/ ribu.
buku latihan
5. Guru menunjukkan carta nilai tempat dan murid Tindakan Susulan:
EMK: Nilai murni: mengisi nombor tersebut pada carta tersebut.
mendengar arahan 6. Secara berpasangan, murid menjawab 10 soalan
guru nilai digit dan nilai tempat.
7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks.
KBAT: Aplikasi Perbincangan jawapan dan refleksi murid

BBM: Carta nilai


tempat

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:


Tajuk: Nombor dan Operasi
Std Kandungan: 1.3 Nombor hingga tujuh digit
Std Pembelajaran: (ii) Membaca, menyebut dan menulis Tidak Hadir :
sebarang nombor hingga tujuh digit dalam pecahan juta yang
penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 melibatkan situasi harian.
Objektif: Murid dapat membaca, menulis dan menyebut 10
nombor dalam pecahan juta dengan betul.
6 INOVATIF Aktiviti: _______murid menguasai
11.40-12.40 1. Guru menunjukkan nombor hingga tujuh digit kepada objektif.
MATEMATIK murid. ________ murid tidak
2. Murid membaca nombor bulat yang ditunjukkan. menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/ 3. Guru memperkenalkan istilah pecahan juta.
buku latihan 4. Murid membaca pecahan juta yang ditunjukkan. Tindakan Susulan:
5. Murid membaca penyelesaian masalah yang
EMK: Nilai murni: diberikan. Murid mengenalpasti pecahan juta.
mendengar arahan 6. Murid menulis nombor pecahan juta pada peta i-think.
guru
7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks. (latihan
KBAT: Aplikasi
individu)
BBM: lembaran 8. Perbincangan soalan dan relfeksi murid
kerja
Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:
Tajuk: 1: Nombor Bulat Hingga 100 000
Std Kandungan: 1.1 Nilai Nombor
Std Pembelajaran: (iii Mencerakinkan sebarang nombor Tidak Hadir :
mengikut nilai tempat dan nilai digit
Objektif: Murid mencerakinkan 1o nombor mengikut nilai tempat
dan nilai digit dengan betul.
4 CERDAS Aktiviti:
7. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru _______murid menguasai
11.10-12.10 8. Murid menyatakan maksud nilai tempat dan nilai digit. objektif.
MATEMATIK 9. Murid menyatakan nilai tempat baharu dipelajari iaitu ________ murid tidak
puluh ribu. menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/ 10. Murid mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat
buku latihan
dan nilai digit pada papan putih Tindakan Susulan:
EMK: Nilai murni: 11. Secara berpasangan, murid menjawab 10 soalan
Cerakin nombor.
KBAT: Analisis 12. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks dan buku
kerja
BBM: - 13. Perbincangan jawapan dan refleksi murid

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:


Tajuk: 1: Nombor Bulat Hingga 100 000
Std Kandungan: 1.1 Nilai Nombor
Std Pembelajaran: (ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit Tidak Hadir :
bagi sebarang nombor
Objektif: Murid dapat menamakan nilai tempat dan nilai digit
bagi 10 nombor dengan betul.
4 CERDAS Aktiviti:
14. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru _______murid menguasai
11.10-12.10 15. Murid menulis nombor tersebut dalam perkataan. objektif.
MATEMATIK 16. Murid diminta menggariskan perkataan bukan nombor ________ murid tidak
17. Murid berbincang tentang perkataan puluh, ratus dan menguasai objektif.
PBD: Pemerhatian/ ribu.
buku latihan
18. Guru menunjukkan carta nilai tempat dan murid Tindakan Susulan:
EMK: Nilai murni: mengisi nombor tersebut pada carta tersebut.
mendengar arahan 19. Secara berpasangan, murid menjawab 10 soalan
guru nilai digit dan nilai tempat.
20. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks.
KBAT: Aplikasi Perbincangan jawapan dan refleksi murid

BBM: Carta nilai


tempat
Unit: 4 Rakyat Malaysia Kehadiran:
Std Kandungan: 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
Std Pembelajaran: 11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional
masyarakat Malaysia.
Objektif: Murid dapat menyatakan permainan tradisional masyarakat _______murid menguasai
Malaysia. objektif.
Aktiviti:
________ murid tidak
1. Murid menyatakan permainan tradisional yang mereka tahu
6 CERDAS (pengetahuan sedia ada) menguasai objektif.
11.40-12.40 2. Murid mengelaskan alat muzik dan tarian mengikut kaum di Tindakan Susulan:
SEJARAH Malaysia.
KBAT: Analisis
3. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.
4. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja yang diberikan.
PBS: pemerhatian
5. Murid membuat perbincangan ITHINK: peta pokok
EMK: Nilai murni 6. Refleksi Murid.

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:


Tajuk: 10. Wang Hingga RM 1000 000
Std Kandungan: 10.7 Penyelesaian Masalah melibatkan wang
Std Pembelajaran: (i) Menyelesaikan masalah harian menggunakan
pelbagai intrumen pembayaran yang melibatkan tambah dan tolak _______murid menguasai
Objektif: Murid dapat membuat 10 soalan penyelesaian masalah objektif.
dengan betul.
________ murid tidak
Aktiviti:
5 BESTARI 1. Murid membaca soalan penyelesaian yang diberikan. menguasai objektif.
12.40-1.40 2. Murid menggariskan kata kunci dan menyatakan operasi
yang terlibat. Tindakan Susulan:
MATEMATIK 3. Murid membuat jalan pengiraan dengan menggunakan kata
kunci yang digaris
PBS:
pemerhatian/lembara 4. Murid menjawab soalan yang diberikan.
n kerja 5. Secara berkumpulan, murid menyelesaikan soalan KBAT: Aplikasi
6. Soalan yang betul ditampal di dalam kelas (gallery walk)
EMK: Nilai murni 7. Perbincangan ITHINK:-
8. Refleksi.

Kehadiran:
AKTIVITI SELEPAS UPSR 2017

1) Permainan dan Sukan _______murid menguasai


-bola jaring objektif.
________ murid tidak
-bola baling menguasai objektif.
6 INOVATIF -futsal
7.40-8.40 Tindakan Susulan:
MATEMATIK

Bidang: Nombor dan Operasi Kehadiran:


Tajuk: 10. Wang Hingga RM 1000 000
Std Kandungan: 10.7 Penyelesaian Masalah melibatkan wang
Std Pembelajaran: (i) Menyelesaikan masalah harian menggunakan
pelbagai intrumen pembayaran yang melibatkan darab dan bahagi _______murid menguasai
Objektif: Murid dapat membuat 10 soalan penyelesaian masalah objektif.
dengan betul.
________ murid tidak
Aktiviti:
1. Murid membaca soalan penyelesaian yang diberikan. menguasai objektif.
2. Murid menggariskan kata kunci dan menyatakan operasi
5 CERDAS yang terlibat. Tindakan Susulan:
3. Murid membuat jalan pengiraan dengan menggunakan kata
8.40-9.40 kunci yang digaris
MATEMATIK 4. Murid menjawab soalan yang diberikan.
5. Secara berkumpulan, murid menyelesaikan soalan KBAT: Aplikasi
PBS: pemerhatian 6. Soalan yang betul ditampal di dalam kelas (gallery walk)
7. Perbincangan ITHINK: -
EMK: NIlai murni 8. Refleksi.
Bidang: MODUL 3: Kesihatan Persekitaran Kehadiran:
Tajuk: Penyakit
Std Kandungan: 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah
serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.
Std Pembelajaran: 3.1.1 Mengenal pasti tanda-tanda konjuktivitis _______murid menguasai
Objektif: Murid dapat mengetahui jenis penyakit dan tanda konjuktivitis objektif.
Aktiviti:
________ murid tidak
1. Murid mempamerkan kad bergambar tanda-tanda
konjuktivitis menguasai objektif.
2 DINAMIK 2. Murid dan guru bersoal jawab berkaitan konjuktivitis
3. Murid menyatakan jenis penyakit kepada guru. Tindakan Susulan:
10.10-10.40 4. Dalam kumpulan, murid berbincang mengenai tanda-tand
PENDIDIKAN apenyakit tersebut.
KESIHATAN 5. Perbincangan jawapan murid.
KBAT:Menganalisis
6. Murid membuat latihan pada lembaran kerja
PBS: lembaran 7. Refleksi Murid ITHINK:Peta Bulatan
kerja
EMK: Nilai murni
Kehadiran:
AKTIVITI SELEPAS UPSR 2017

1) Permainan dan Sukan _______murid menguasai


objektif.
-bola jaring
________ murid tidak
6 CERDAS -bola baling menguasai objektif.
12.40-1.40 -futsal
Tindakan Susulan:
MATEMATIK

Bidang: Sukatan dan Geometri Kehadiran:


Tajuk: 12.0 Panjang
Std Kandungan: 1012.1 Penukaran unit panjang dalam perpuluhan dan
pecahan
Std Pembelajaran: (i) Menukar unit panjang melibatkan _______murid menguasai
a)mm dan cm objektif.
b)cm dan m
________ murid tidak
c)m dan km
Objektif: Murid dapat membuat 10 soalan penukaran unit panjang menguasai objektif.
5 BESTARI dengan betul.
8.10-9.10 Aktiviti: Tindakan Susulan:
1. Murid diperkenalkan dengan formula. (Kami murid cepat
MATEMATIK mahir matematik)
PDPC ditangguhkan kerana Majlis
Hari Inovasi Kanak-kanak 2017
2. Murid menghafal nota pecahan vs perpuluhan.
3. Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan pada KBAT: Aplikasi
PBS: pemerhatian papan putih. ITHINK:
4. Murid menukarkan pecahan kepada perpuluhan bagi unit
EMK: Nilai murni panjang.
EMK: NIlai murni
5. Murid menukarkan unit dengan menggunakan kaedah ‘
gerak titik’ atau kotak,
6. Murid membuat jalan pengiraan dengan betul
7. Secara berkumpulan, murid menyelesaikan soalan
8. Soalan yang betul ditampal di dalam kelas (gallery walk)
9. Perbincangan
10. Refleksi.
Kehadiran:
Bidang: MODUL 3: Kesihatan Persekitaran
Tajuk: Penyakit
Std Kandungan: 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah
serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian. _______murid menguasai
Std Pembelajaran: 3.1.1 Mengenal pasti tanda-tanda konjuktivitis objektif.
Objektif: Murid dapat mengetahui jenis penyakit dan tanda konjuktivitis
________ murid tidak
Aktiviti:
menguasai objektif.
2 CERDAS 1. Murid mempamerkan kad bergambar tanda-tanda
konjuktivitis
9.10-9.40 2. Murid dan guru bersoal jawab berkaitan konjuktivitis Tindakan Susulan:
PENDIDIKAN 3. Murid menyatakan jenis penyakit kepada guru. PDPC ditangguhkan kerana Majlis
4. Dalam kumpulan, murid berbincang mengenai tanda-tand Hari Inovasi Kanak-kanak 2017
KESIHATAN apenyakit tersebut.
5. Perbincangan jawapan murid. KBAT: Aplikasi
PBS: pemerhatian 6. Murid membuat latihan pada lembaran kerja
Refleksi Murid ITHINK: peta bulatan
EMK: Nilai murni

Kehadiran:
AKTIVITI SELEPAS UPSR 2017
_______murid menguasai
1) Permainan dan Sukan objektif.
-bola jaring ________ murid tidak
menguasai objektif.
6 CERGAS -bola baling Tindakan Susulan:
11.40-12.40 -futsal
PDPC ditangguhkan kerana Majlis
Hari Inovasi Kanak-kanak 2017
MATEMATIK

KBAT: Analisis
EMK: Nilai murni

Kehadiran:
AKTIVITI SELEPAS UPSR 2017
_______murid menguasai
1) Permainan dan Sukan objektif.
________ murid tidak
-bola jaring
menguasai objektif.
6 INOVATIF
, -bola baling
12.40-1.40 Tindakan Susulan:
-futsal
MATEMATIK PDPC ditangguhkan kerana Majlis
Hari Inovasi Kanak-kanak 2017

Bidang: Sukatan dan Geometri Kehadiran:


Tajuk: 11. Masa dan Waktu
Std Kandungan: 11.3 Penolakan Masa
Std Pembelajaran: (i) Menolak hingga dua masa daripada satu
_______murid menguasai
masa melibatkan:
a) Tahun dan dekad
objektif.
b) Tahun dan abad ________ murid tidak
Objektif: Murid dapat membuat 10 soalan penolakan masa menguasai objektif.
5 BESTARI dengan betul.
11.10-12.10 Aktiviti: Tindakan Susulan:
MATEMATIK 1. Murid menyatakan perkaitan antara tahun, dekad dan
abad.
PBS: pemerhatian/ 2. Murid membuat jadual masa di papan putih.
lembaran kerja 3. Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan.
4. Berdasarkan ayat matematik yang diberikan, murid
EMK: Nilai murni menjawab soalan secara berpasangan
KBAT: Aplikasi
5. Murid menjawab soalan penolakan yang melibatkan
tahun dan dekad.
ITHINK: - 6. Langkah 5 diulangi dengan menggunakan tahun dan
abad
7. Murid menyelesaikan soalan dalam buku teks. (latihan
individu)
8. Perbincangan dan refleksi Murid
Bidang: Sukatan dan Geometri Kehadiran:
Tajuk: 11. Masa dan Waktu
Std Kandungan: 11.4 Pendaraban Masa
Std Pembelajaran: (i) Mendarab melibatkan
_______murid menguasai
a) Dekad dan tahun
b) Abad dan tahun
objektif.
dengan nombor hingga dua digit. ________ murid tidak
Objektif: Murid dapat membuat 10 soalan pendaraban masa menguasai objektif.
5 BESTARI dengan betul.
11.10-12.10 Aktiviti: Tindakan Susulan:
MATEMATIK Set Induksi
1. Guru menayangkan video masa kepada murid.
PBS: pemerhatian/ 2. Murid menyanyi bersama-sama dengan guru.
lembaran kerja 3. Murid mengetahui formula masa yang ditayangkan
(pengetahuan sedia ada)
EMK: Nilai murni Aktiviti
KBAT:
4. Murid menyatakan perkaitan antara tahun, dekad dan
Aplikasi/Analisis abad.
(1 dekad= 10 tahun/1 abad= 100 tahun)
ITHINK: --- Soalan KBAT = Dalam 1 abad, ada berapa dekad?
5. Guru menunjukkan ‘Jadual Masa’ yang mengandungi
‘2 rumah’ kepada murid. ( Rumah Abad dan Rumah
Tahun/ Rumah Dekad dan Rumah Tahun)
6. Murid dipilih secara rawak untuk membuat
pendaraban pada papan putih.
7. Secara berkumpulan, murid menjawab soalan yang
diberikan pada kertas yang diberikan.
8. Guru dan murid berbincang jawapan bersama.
9. Hasil kerja ditampal pada papan kenyataan kelas.
(Gallery Walk)
10. Murid diberi lembaran kerja dan dijawab secara
individu.
Penutup:
11. Perbincangan
12. Refleksi Murid.

Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017


Kertas: Bahasa Inggeris Kertas 1 ________ murid hadir.
Masa: 8.00-9.15 pagi (1 jam 15 minit)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:
6 INOVATIF 3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
7.40-8.40 4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
MATEMATIK 5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Bahasa Inggeris Kertas 1 ________ murid hadir.
Masa: 8.00-9.15 pagi (1 jam 15 minit)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:
3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
5 CERDAS 4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
8.40-9.40 5. Guru memantau murid menjawab soalan.
MATEMATIK 6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.

Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017


Kertas: Dunia Sains Teknologi ________ murid hadir.
Masa: 10.30-11.45 pagi (1 jam 15 minit)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:
2 DINAMIK 3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
10.10-10.40 4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
PENDIDIKAN 5. Guru memantau murid menjawab soalan.
KESIHATAN 6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Bahasa Cina ________ murid hadir.
Masa: 12.20-1.20 petang (1 jam)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
Tindakan:
6 CERDAS 2. Murid diedarkan kertas soalan.
12.40-1.40 3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
MATEMATIK 4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Matematik Kertas 1 ________ murid hadir.
Masa: 7.50-8.50 pagi (1 jam)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:
5 BESTARI 3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
8.10-9.10 4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
MATEMATIK 5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.

Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017


Kertas: Matematik Kertas 1 ________ murid hadir.
EMK: NIlai murni Masa: 8.00-9.00 (1 jam)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:
2 CERDAS 3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
9.10-9.40 4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
PENDIDIKAN 5. Guru memantau murid menjawab soalan.
KESIHATAN 6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Sains Kertas 1 ________ murid hadir.
Masa: 10.50-11.50 pagi (1 jam)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:
6 CERGAS 3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
11.40-12.40 4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
MATEMATIK 5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Sains Kertas 2 ________ murid hadir.
Masa: 12.15- 1.15petang (1 jam)
Aktiviti: 1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk
________ murid tidak hadir.
menghadapi peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan.
3. Guru membaca arahan pada kertas soalan. Tindakan:
6 INOVATIF
,
4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
12.40-1.40 5. Guru memantau murid menjawab soalan.
MATEMATIK 6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.

Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017


Kertas: Pendidikan Muzik ________ murid hadir.
Masa: 11.00-12.00 tengahari (1 jam)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:
5 BESTARI 3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
11.10-12.10 4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
MATEMATIK 5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.

Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017


TIK Kertas: Rekabentuk dan Teknologi ________ murid hadir.
Masa: 8.30-9.30 pagi (1 jam)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
Tindakan:
5 CERDAS 2. Murid diedarkan kertas soalan.
3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
8.10-9.10
4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
MATEMATIK
5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Reka Bentuk dan Teknologi ________ murid hadir.
Masa: 8.30-9.30 pagi (1 jam)
Aktiviti:
________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:

6 CERDAS 3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.


4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
9.10-10.10
5. Guru memantau murid menjawab soalan.
MATEMATIK
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Pendidikan Seni Visual ________ murid hadir.
Masa: 12.00-1.30 (1 jam)
Aktiviti:
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi ________ murid tidak hadir.
peperiksaan.
2. Murid diedarkan kertas soalan. Tindakan:
3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6 INOVATIF 6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
11.40-12.40
MATEMATIK

Bidang: Modul 1: Kesihatan Fizikal Kehadiran:


Tajuk: Pemakanan
Std Kandungan: 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang
sihat dan selamat
_______murid menguasai
Std Pembelajaran: 1.3.1 Memilih makanan dan minuman yang
berkhasiat pada setiap kali waktu makan. objektif.
2 BESTARI Objektif: Murid dapat menyatakan diet makanan yang seimbang ________ murid tidak
7.40-8.10 Aktiviti: menguasai objektif.
1. Murid berbincang mengenai makanan/minuman berkhasiat.
PENDIDIKAN 2. Murid membuat aktiviti kumpulan(main peranan) Tindakan Susulan:
KESIHATAN 3. Murid mencatat makanan yang dipilih. KBAT: Aplikasi
PBS: pemerhatian 4. Perbincangan
ITHINK:
EMK: Nilai murni 5. Refleksi Murid

Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017


Kertas: Bahasa Malaysia Kertas 1 (Pemahaman) ________ murid hadir.
Masa: 8.30-9.20 pagi (50 minit)
2 BESTARI Aktiviti: ________ murid tidak hadir.
7.40-8.10
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk
PENDIDIKAN menghadapi peperiksaan. Tindakan:
KESIHATAN 2. Murid diedarkan kertas soalan.
3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Bahasa Malaysia Kertas 1 (Pemahaman) ________ murid hadir.
Masa: 8.30-9.45 pagi (1 jam 15 minit)
5 CERDAS Aktiviti: ________ murid tidak hadir.
8.10-9.10
7. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk
MATEMATIK
menghadapi peperiksaan. Tindakan:
8. Murid diedarkan kertas soalan.
9. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
10. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
11. Guru memantau murid menjawab soalan.
12. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Bahasa Malaysia Kertas 2 (Penulisan) ________ murid hadir.
Masa: 10.50- 12.05 tengahari (1 jam 15 minit)
Aktiviti: ________ murid tidak hadir.
6 CERDAS 1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk
11.40-12.40 menghadapi peperiksaan. Tindakan:
SEJARAH 2. Murid diedarkan kertas soalan.
3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.
Tajuk: Peperiksaan Pertengahan Tahun 2017
Kertas: Pendidikan Agama Islam/Pendidikan Moral ________ murid hadir.
Masa: 12.20-1.20 petang (1 jam)
Aktiviti: ________ murid tidak hadir.
1. Murid berada dalam keadaan siap sedia untuk
5 BESTARI menghadapi peperiksaan. Tindakan:
12.40-1.40 2. Murid diedarkan kertas soalan.
3. Guru membaca arahan pada kertas soalan.
MATEMATIK
4. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
5. Guru memantau murid menjawab soalan.
6. Kertas soalan dikumpulkan apabila masa telah tamat.