Anda di halaman 1dari 11

1. Rajah 1 menunjukkan satu situasi di dalam bilik Sains.

Rajah 1
1
(a)Berdasarkan rajah di atas, apakah peraturan bilik Sains yang patut

dipatuhi?

(b)Ketika Samy dan Leong sedang menjalankan satu penyiasatan,

sebuah tabung uji telah pecah. Serpihan kacanya terkena pada

tangan Leong dan meyebabkan luka dan berdarah.

Nyatakan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Samy.

(c)Apakah yang sepatutnya tidak dibawa masuk ke dalam bilik Sains?

Bulatkan jawapan yang betul.

1
(d)Tandakan ( √ ) untuk tindakan yang sepatutnya dilakukan sebelum

Menyusun kerusi dengan teratur.

Membawa peralatan keluar dari bilik Sains.

Memastikan bilik Sains dalam keadaan kemas dan bersih.

Sampah dan sisa makanan dibiarkan merata. 2

bergerak meninggalkan bilik Sains.

2. Tabiat buruk ialah tabiat yang mengganggu proses hidup manusia.

(a)Nyatakan satu tabiat yang boleh mengganggu proses hidup

manusia.
1

(b)Rajah 2.1 menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh seorang lelaki.

Rajah 2.1 1

Apakah kesan jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh lelaki itu?

(c)Rajah 2.2 menunjukkan situasi yang berlaku kepasa Encik Ramu.


Rajah 2.2

i. Nyatakan tabiat buruk yang dilakukan oleh Encik Ramu.

ii. Pada pendapat kamu, apakah yang menyebabkan berlakunya

situasi di atas?

3. Rajah 3 menunjukkan suatu proses penyahtinjaan.

Rajah 3

(a)Nyatakan bahan yang disingkirkan dalam proses penyahtinjaan.


1
(b)Makanan yang dihadam di dalam perut akan diserap oleh organ K.

Apakah organ K?
1

(c)Apakah kesan jika penyahtinjaan tidak dilakukan oleh badan?

Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul.

Batu karang

Kanser peparu 1

Radang usus

(d)Pada pendapat kamu, apakah yang perlu dilakukan untuk

memastikan proses penyahtinjaan berlaku dengan baik oleh badan?

4. Rajah 4 menunjukkan bahagian-bahagian organ pernafasan manusia.


Rajah 4

1
(a)Berdasrkan rajah di atas, lakarkan pengaliran udara dalam organ

pernafasan manusia semasa menarik nafas pada Rajah 4.

(b)Apakah X yang dilabelkan pada Rajah 4?


1

(b)Padankan kandungan udara dengan betul berdasarkan aktiviti di

bawah.

Menarik nafas Karbon dioksida

Menghembus nafas Oksigen


5. Rajah 5 menunjukkan sejenis tumbuhan yang terdapat di sebuah taman.

Rajah 5

(a)Nyatakan dua keperluan asas tumbuhan di atas supaya ia boleh

tumbuh sihat. 2

(b)Tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Apakah yang

dimaksudkan dengan fotosintesis.

1
(c)Nyatakan dua keperluan yang diperlukan oleh tumbuhan semasa

menjalankan proses fotosintesis.

i.
2

ii.

(d)Berikan dua kepentingan proses fotosintesis kepada hidupan lain.

i. 2

ii.

6. Rajah menunjukkan dua cara berbeza mengukur panjang sebuah


kotak pensel.

Rajah 6
(a)Nyatakan dua cara pengukuran yang berbeza yang ditunjukkan
dalam Rajah 1.

i.

2
ii.

(b)Berdasarkan Rajah 2 dan soalan (a), lengkapkan jadual di bawah.

Kaedah pengukuran Panjang kotak pensel

Kaedah 1 _______________ cm

Kaedah 2 _________ klip kertas


2

(c)Berapakah panjang satu klip kertas?


1

7. Siva menjalankan satu penyiasatan ke atas dua ekor belalang.


X Y

Kedudukan belalang di dalam Keadaan belalang


Bikar
air selepas 20 minit

X Kepala di dalam air Hidup

1
Y Abdomen di dalam air Mati

(a)Apakah tujuan penyiasatan ini?

(b)Nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat selepas 20 minit.


1

(c)Berikan inferens untuk menyokong jawapan kamu di (b).


1

(d)Daripada penyiasatan ini, nyatakan

i. pemboleh ubah dimanipulasi

ii. pemboleh ubah bergerak balas

2
8. Borhan menjalankan satu penyiasatan. Dua anak pokok yang serupa
diletakkan di dalam kotak yang sama saiz. Setiap kotak mempunyai satu
Lubang pada kedudukan yang berbeza.

Rajah 8
(a)Nyatakan pemerhatian anak pokok dalam kotak X dan kotak Y
selepas seminggu?

Kotak X :

Kotak Y :

(b)Beri inferens bagi jawapan kamu di (a).


1

(c)Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini

2
i.

ii..

(d)Apakah bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap

ransangan graviti.
1