Anda di halaman 1dari 65

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 SESI 2018


MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH P&P SURAT
UNIT & BAHAGIAN U1 SENARIO MASYARAKAT KITA 1-22 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU: (B1) Masyarakat Malaysia Alaf Baru 1-8
1 (B2) Tradisi Kejiranan dalam 9-15
Masyarakat
(B3) Kegiatan Kejiranan 16-22
TARIKH:
2.1.2018
-
5.1.2018 PENGENALAN FORMAT SPM BAHASA MELAYU
KERTAS 1 DAN KERTAS 2 (BENTUK DAN BILANGAN
SOALAN)
Rumusan Tajuk Buku Teks:
Pemahaman Pengenalan Penggunaan Buku Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :
Teks Bahasa Melayu Tingkatan FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Menyatakan satu idea yang bernas tentang -Buku Teks
4 dan Pengenalan Format mempereratkan hubungan mesra. isu semasa dengan menggunakan
Rumusan FS 1.2 Mendengar dan memberikan ungkapan yang sesuai. -Tatabahasa
respons secara lisan dan bertulis 1.2 Aras 1(ii). Dewan
Pengenalan Kemahiran tentang sesuatu yang Berbual tentang perkembangan terbaru
Rumusan dan Pemahaman U1(B2): diperihalkan oleh orang lain. peristiwa semasa. Berbincang dalam -Kamus Dewan
Semangat Kejiranan dalam 10-12 1.4 Bersoal jawab secara kumpulan menggunakan pelbagai bahan
Masyarakat Melayu Tradisional bertatasusila tentang sesuatu untuk menghasilkan lima isi penting Kbat/I-Think:
Penulisan Pengenalan Format Penulisan – KRGN perkara dengan menggunakan karangan jenis perbincangan.
SPM –Kertas 1 BHGN pelbagai soalan. 1.4 Aras 2(i) -Peta Bulatan
A Berbincang dengan menggunakan soalan
Komsas Pengenalan Teks Komsas T4 bercapah aras tinggi dan memberikan -Peta Buih
dan Format Kertas SPM jawapan yang tepat.
(KOMSAS) -Peta Buih
ULBS CT1 TIADA Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat: Berganda
CT2 TIADA FU 7.0 Mendapat maklumat daripada 7.1 Aras 1(i)
Bahasa MORFOLOGI: pelbagai sumber yang didengar, 1. Mendengar dan mengemukakan persoalan
dibaca dan ditonton. pokok, isi penting dan kurang penting PAK 21
U1(B1): FS 7. Mengenal pasti dan menyatakan dalam pelbagai bahan. - Gallery Walk
Golongan Kata Nama gambaran keseluruhan idea utama 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. - Puzzle
6-8 &
1. Kata Nama Khas 14-15 dan isi penting dan isi releven 8.2 Aras 1(ii)
tentang bahan yang didengar, Menyusun maklumat mengikut kriteria
2. Kata Nama Am dibaca dan ditonton. tertentu TEKNIK
3. Kata Ganti Nama FU 8.0 Memproses maklumat untuk BACAAN
keperluan tertentu. Pada akhir pengajaran murid dapat: - SQ4R
Peribahasa 1 Pengenalan Jenis-jenis 8.2 Menyusun maklumat 1. Menghasilkan sinopsis yang baik - KWLH
Peribahasa mengikutkeutamaan. 2. Menyenaraikan biodata penulis novel
-Simpulan Bahasa Melunas Rindu
Bidang: Estetik 10.1 Aras 1(ii)
-Perumpamaan
FU 10.0 Memahami dan memberikan Menyatakan semula cerita dengan
-Bidalan
respons peribadi tentang karya sastera menggunakan perkataan sendiri
-Pepatah
-Kata-kata Hikmat
1
FS 10.1 Menceritakan semula sebuah
karya sastera secara keseluruhan.
(Aras 1(ii)

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
UNIT & BAHAGIAN
U1 SENARIO MASYARAKAT KITA 1-22
MINGGU: (B1) Masyarakat Malaysia Alaf Baru 1-8 CATATAN
2 (B2) Tradisi Kejiranan dalam 9-15
Masyarakat
TARIKH: (B3) Kegiatan Kejiranan 16-22
8.1.2018
-
12.1.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran, murid dapat:
Pemahaman Semangat Kejiranan dalam U1(B2): FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Menyumbangkan idea secara sumbang BBM :
Masyarakat Melayu Tradisional 10-12 mempererat hubungan mesra. saran dan menghasilkan rumusan daripada -Buku Teks
FS:1.3 Menyampaikan maksud yang petikan.
Tajuk Iringan: tersurat dan tersirat berdasarkan bahan 2. Menggunakan kata ganti nama dalam -Tatabahasa
Nilai kejiranan U1(B3): yang dikemukakan dengan ayat. Dewan
17 menggunakan kata dan ungkapan yang 3. Mendengar Teks untuk memberikan
Penulisan KARANGAN PENDAPAT: sesuai. respons. -Kamus Dewan
KEMAHIRAN : 4. Memahami petikan dan menjawab soalan
Membina Perenggan yang dikemukakan dengan tepat. Kbat/I-Think:
Pengenalan 1.4 Aras 1(ii)
( Sila rujuk nota U3(B3):70 Mendengar dan mengemukakan -Peta Bulatan
persoalan pokok, isi penting dan kurang
Jenis-jenis pengenalan: penting daripada pelbagai bahan. -Peta Buih
1.Definisi
2.Peristiwa Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat: -Peta Buih
3.Suasana FU 7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara imbasan dan Berganda
4.Pendapat U1(B3): sumber yang didengar, dibaca dan luncuran teks pilihan untuk membuat
18 ditonton. rujukan pelbagai bahan bercetak atau -Peta Pokok
Komsas Novel : Di Sebalik Dinara FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud bahan elektronik.
ULBS TAKLIMAT ULBS tersurat dan tersirat daripada sesuatu 2. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat -Peta Alir
bahan. untuk mendapatkan pemahaman yang

2
Bahasa MORFOLOGI: U1(B1): menyeluruh serta mesej yang ingin - Peta Pelbagai
6-8 & Bidang: Estetik disampaikan. Alir
Golongan Kata Nama 14-15 FU 10.0 Memahami dan memberikan 7.5 Aras 1(v)
respons peribadi tentang karya sastera. Memberikan pendapat berdasarkan
1. Kata Nama Khas
FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah fakta yang diberi. PAK 21
2. Kata Nama Am karya secara menyeluruh. Pada akhir pengajaran murid dapat: - Gallery Walk
1. Menuliskan sinopsis sesebuah karya - Puzzle
3. Kata Ganti Nama
pilihan - Didik Hibur
10.1 Aras 1(iii) -
Menganalisis karya prosa untuk
mengenal pasti aspek-aspek yang menarik.
TEKNIK
BACAAN
- ACID
- KWLH
-SQ4R
-QUACK

Peribahasa 1 Meninggi diri U1(B2):


10
2 Bulat air kerana U1(B2):
pembentung,bulat 10
manusia kerana
muafakat
3 Darah daging U1(B2):
10
4 Berat sama dipikul,ringan U1(B2):
sama dijinjing 10
5 Jiran muafakat U1(B2):
membawa berkat 14

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
UNIT & BAHAGIAN

MINGGU: U1 SENARIO MASYARAKAT KITA 1-22


3 (B1) Masyarakat Malaysia Alaf Baru 1-8 CATATAN
(B2) Tradisi Kejiranan dalam 9-15
TARIKH: Masyarakat
15.1.2018 (B3) Kegiatan Kejiranan 16-22
-
19.1.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA 1. Menceritakan pengalaman berdasarkan isu BBM :
TIADA yang diketengahkan untuk perbincangan. -Buku Teks

3
Penulisan KARANGAN PENDAPAT: FU 2.0 Memberikan pendapat yang 2. Memberi pendapat yang pro dan kontra
KEMAHIRAN : bernas sebagai sumbangan dalam tentang isu yang dikemukakan dalam -Tatabahasa
Membina Perenggan perbincangan. perbincangan. Dewan
Pengenalan
( Sila rujuk nota U3(B3):70 ) FS 2.1 Mencetuskan idea bernas Aras 1(i) -Kamus Dewan
semasa memberikan pendapat dalam Menghubungkaitkan topik dengan
Jenis-jenis pengenalan: perbincangan. pengalaman dan pemerhatian untuk Kbat/I-Think:
mengemukakan idea yang bernas.
5.Persoalan FU 4.0 Membuat pertimbangan untuk -Peta Bulatan
6.Peribahasa mencapai keputusan. 3. Menyatakan maksud rangkaikata dan
7.Sejarah menyenaraikan kata sendi nama. -Peta Buih
8.Gabungan jenis pengenalan FS 4.2 Menjelaskan dan membuktikan
1-7 pertimbangan secara rasional dan adil -Peta Buih
untuk meyakinkan pihak terlibat. Berganda
TAJUK:
Cara-cara memupuk semangat U1(B3): Pada akhir pelajaran murid dapat: -Peta Pokok
kejiranan. 18 1. Memahami dan menyatakan makna
Bidang: Maklumat perkataan dan rangkaikata berdasarkan -Peta Alir
Komsas Novel:Di Sebalik Dinara FU 7.0 Mendapat maklumat daripada konteks. - Peta Pelbagai
ULBS pelbagai sumber yang didengar, dibaca 2. Menjawab tiga soalan pemahaman. Alir
dan ditonton. 3. Mendengar dan mengemukakan persoalan
Bahasa WACANA: U1(B3): FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan pokok, isi penting dan kurang penting dalam
Penanda Wacana 19 gambaran keseluruhan, idea utama dan pelbagai bahan. PAK 21
1 Meninggi diri U1(B2): isi penting, dan isi relevan tentang Aras 1(i) - Gallery Walk
10 bahan yang didengar, dibaca dan Menyatakan persoalan pokok dan - Puzzle
Peribahasa ditonton. menganalisis isi yang relevan dan tidak - Didik Hibur
2 Bulat air kerana U1(B2): relevan. -
pembentung,bulat 10
manusia kerana Pada akhir pelajaran murid dapat:
muafakat 1. Menceritakan semula ringkasan bab dalam TEKNIK
3 Darah daging U1(B2): Bidang: Estetik novel BACAAN
10 FU 10.0 Memahami dan memberikan - ACID
respon peribadi tentang karya sastera. 2. menjelaskan watak dan perwatakan - KWLH
-SQ4R
FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah -QUACK
karya secara keseluruhan.

4 Berat sama dipikul,ringan U1(B2):


sama dijinjing 10 Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran murid dapat:
5 Jiran muafakat U1(B2): FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
membawa berkat 14 dan bukan kreatif isi penyimpul

4
2. Menggunakan pelbagai jenis pengenalan
FS: dalam membina perenggan pengenalan.
12.2 Memilih isi yang bernas dan 3. Menyusun isi dalam perenggan.
membina kerangka penulisan. 4. Menyemak perenggan

12.3 Membina ayat topik dan ayat 12..2 Aras 1 (i)


huraian untuk membina perenggan yang Menentukan dan menganalisis idea dan isi
kohesif. yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
dan puisi.
12.4 Menyusun isi dan menggunakan 12.4 Aras 1 (ii)
penanda wacana untuk menghasilkan Mengemukakan isi mengikut keutamaan
pemerengganan yang koheren. dengan menggunakan penanda wacana yang
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu tepat untuk
karya yang telah dihasilkan. menghasilkan pemerenggan yang utuh.
12.3 Aras 1 (iii)
Menghuraikan isi dengan membina ayat topik,
ayat huraian dan ayat contoh secara induktif
dengan
menggunakan bahasa yang tepat dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang
mudah.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
UNIT & BAHAGIAN

MINGGU: U2 AMBANG REMAJA 23-49


4 (B1) Remaja dan Cabaran 23-32 CATATAN
(B2) Remaja dan Keluarga 33-42
TARIKH: (B3) Disiplin Remaja dan 43-49
22.1.2018 Kokurikulum
-
26.1.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks:


Pemahaman TIADA Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :

5
Penulisan KARANGAN PENDAPAT: FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Memberi pendapat sebagai idea -Buku Teks
KEMAHIRAN : Membina bernas sebagai sumbangan dalam sumbang saran dalam perbincangan
Perenggan Isi perbincangan kumpulan. -Tatabahasa Dewan
( Sila rujuk U1(B3):16-20
dan U3(B3):71 ) FS 2.1 Mencetuskan idea bernas 2. Memperbaiki kesalahan penggunaan -Kamus Dewan
Binaan perenggan isi: semasa memberikan pendapat dalam kata bantu dalam ayat.
1. Ayat topik perbincangan. Kbat/I-Think:
1.1 Deduktif
1.2 Induktif FS 2.5 Memberikan penjelasan secara Aras 1(iv) -Peta Bulatan
1.3 Eklektik spontan tentang sesuatu perkara 3. Memberikan keterangan dengan serta
2. Ayat huraian terhadap isu yang dikemukakan. merta tentang sesuatu perkara -Peta Buih
2.1 fakta
2.2 pendapat -Peta Buih Berganda
2.3 perisitiwa Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat:
2.4 sebab akibat FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 1. Menyenaraikan lima isi penting tentang -Peta Pokok
2.5 statistik (data) tujuan tertentu. isu-isu remaja di Malaysia.
2.6 contoh 2. Menulis karangan pendapat -Peta Alir
FS 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, - Peta Pelbagai Alir
3. Ayat penyimpul rangkaikata, peribahasa, dan ayat yang Aras 1(iii)
3.1 Menyatakan semula ayat tepat serta indah untuk menyampaikan Memberikan pendapat dengan alasan
topik 3.2 Menyimpul maklumat secara tersusun dan kohesif. yang sesuai untuk membuat PAK 21
keseluruhan isi dalam persembahan. - Gallery Walk
perenggan. - Puzzle
Nota: ( Sila rujuk U1(B3):21 ) U2(B1): - Didik Hibur
~Ada perenggan yang ayat 25 Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat: -
topiknya tidak dinyatakan di FU 10.0 Memahami dan memberikan 1. Menyatakan watak dan perwatakan
baris pertama perenggan.Ada respons peribadi tentang karya sastera. dalam novel
perenggan yang langsung 2. Menganalisis perkara yang menarik TEKNIK BACAAN
tidak dinyatakan ayat FS 10.6 Mengulas karya sastera dari dalam karya - ACID
topiknya.Begitu juga dengan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, - KWLH
ayat penyimpul,yang gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(v) -SQ4R
kadangkalanya tidak ditulis Menjelaskan aspek latar -QUACK

TAJUK KARANGAN:
Strategi untuk mengatasi
masalah remaja

Komsas Novel: Di Sebalik Dinara


ULBS CT1 TIADA Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran murid dapat:
CT2 TIADA

6
Bahasa MORFOLOGI: 30-31 FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan
Pembentukan Kata Nama dan bukan kreatif dan isi penyimpul
1. Kata Nama Tunggal 2. Membina ayat topik,ayat huraian dan
2. Kata Akronim FS: ayat penyimpul
12.2 Memilih isi yang bernas dan 3. Menyusun isi dalam perenggan.
membina kerangka penulisan. 4. Menyemak perenggan
MORFOLOGI:
1. Kata Nama Terbitan 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12..2 Aras 1 (i)
2. Kata Nama Majmuk untuk membina perenggan yang kohesif. Menentukan dan menganalisis idea dan
3. Kata Ganda isi yang bernas untuk menghasilkan karya
12.4 Menyusun isi dan menggunakan prosa dan puisi.
Peribahasa 1 Ringan tulang U2(B3) penanda wacana untuk menghasilkan 12.4 Aras 1 (ii)
: 48 pemerengganan yang koheren. Mengemukakan isi mengikut keutamaan
2 Air muka U2(B3) dengan menggunakan penanda wacana
: 48 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu yang tepat untuk
3 Berat tulang U2(B3) karya yang telah dihasilkan. menghasilkan pemerenggan yang utuh.
: 48 12.3 Aras 1 (iii)
Menghuraikan isi dengan membina ayat
topik, ayat huraian dan ayat contoh
secara induktif dengan
menggunakan bahasa yang tepat dan
indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan
yang mudah.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
MINGGU: U2 AMBANG REMAJA 23-49 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
7
UNIT & BAHAGIAN
5 (B1) Remaja dan Cabaran 23-32 CATATAN
(B2) Remaja dan Keluarga 33-42
TARIKH: (B3) Disiplin Remaja dan 43-49
29.1.2018 Kokurikulum
-
2.2.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks:


Pemahaman TIADA Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :
Tajuk Iringan: FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Memberi pendapat sebagai idea sumbang -Buku Teks
TIADA bernas sebagai sumbangan saran dalam perbincangan kumpulan.
Penulisan KARANGAN RENCANA: dalam perbincangan. 2. Memperbaiki kesalahan penggunaan kata -Tatabahasa Dewan
KEMAHIRAN : Membina bantu dalam ayat.
Perenggan Kesimpulan FS 2.1 Mencetuskan idea bernas Aras 1(iv) -Kamus Dewan
( Sila rujuk U3(B3):73 ) semasa memberikan pendapat 3. Memberikan keterangan dengan serta
3.1 Merumuskan isi karangan dalam perbincangan. merta tentang sesuatu perkara Kbat/I-Think:
3.2 Menyatakan isi pokok
karangan semula FS 2.5 Memberikan penjelasan -Peta Bulatan
3.3 Memberikan pendapat secara spontan tentang sesuatu
3.4 Memberikan penilaian perkara terhadap isu yang -Peta Buih
3.5 Memberikan cadangan dikemukakan.
3.6 Menyatakan harapan -Peta Buih Berganda
3.7 Mencetuskan pemikiran
pembaca 3.8 Meninggalkan Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat: -Peta Pokok
persoalan yang perlu FU 9.0 Menyampaikan maklumat 1. Menyenaraikan lima isi penting tentang
dipertimbangkan sendiri oleh untuk tujuan tertentu. peranan ibu bapa dalam membentuk dan -Peta Alir
pembaca. mendidik anak-anak. - Peta Pelbagai Alir
3.9 Gabungan 3.1-3.8 FS 9.1 Menggunakan kata, istilah, 2. Menulis karangan rencana
frasa, rangkaikata, peribahasa, dan
TAJUK KARANGAN : ayat yang tepat serta indah untuk Aras 1(iii) PAK 21
Peranan ibu bapa dalam menyampaikan maklumat secara Memberikan pendapat dengan alas an yang - Gallery Walk
membentuk dan mendidik tersusun dan kohesif. sesuai untuk membuat persembahan. - Puzzle
anak-anak agar tidak terjebak - Didik Hibur
dengan kegiatan negatif. -
U2(B1): Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat:
31 FU 10.0 Memahami dan 1. Menyatakan tema dan persoalan cerpen
Komsas Novel: Di sebalik Dinara memberikan respons peribadi atau novel. TEKNIK BACAAN
Nilam Fiksyen: Cerpen/Drama/Novel U3(B1): tentang karya sastera 2. Menganalisis perkara yang menarik dalam - ACID
51 karya - KWLH
ULBS CT1 Gejala sosial U2(B1): FS 10.6 Mengulas karya sastera -SQ4R
30 dari aspek watak dan perwatakan, Aras 1(v) -QUACK
latar, plot, gaya bahasa dan sudut Menjelaskan aspek latar
pandangan.

8
CITRA Sebagai seorang anggota U2(B2):
BAHASA keluarga,huraikan peranan 33 Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran murid dapat:
(PEMULIHA dan sumbangan anda FU: 12.0 Menghasilkan penulisan 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan
N) terhadap keluarga. kreatif dan bukan kreatif dan isi penyimpul
Bahasa MORFOLOGI: 30-31 2. Membina ayat topik,ayat huraian dan ayat
Pembentukan Kata Nama FS: penyimpul
1. Kata Nama Tunggal 12.2 Memilih isi yang bernas dan 3. Menyusun isi dalam perenggan.
2. Kata Akronim membina kerangka penulisan. 4. Menyemak perenggan

12.3 Membina ayat topik dan ayat 12..2 Aras 1 (i)


MORFOLOGI: huraian untuk membina perenggan Menentukan dan menganalisis idea dan isi
1. Kata Nama Terbitan yang kohesif. yang bernas untuk menghasilkan karya
2. Kata Nama Majmuk prosa dan puisi.
3. Kata Ganda 12.4 Menyusun isi dan menggunakan 12.4 Aras 1 (ii)
penanda wacana untuk menghasilkan Mengemukakan isi mengikut keutamaan
Peribahasa 1 Ringan tulang U2(B3): pemerengganan yang koheren. dengan menggunakan penanda wacana
48 yang tepat untuk
2 Air muka U2(B3): 12.6 Mengedit dan memurnikan menghasilkan pemerenggan yang utuh.
48 sesuatu karya yang telah dihasilkan. 12.3 Aras 1 (iii)
3 Berat tulang U2(B3): Menghuraikan isi dengan membina ayat
48 topik, ayat huraian dan ayat contoh secara
induktif dengan
menggunakan bahasa yang tepat dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang

9
MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

UNIT & BAHAGIAN


MINGGU: U3 DUNIA SEMAKIN CANGGIH 50
6 CATATAN
B1 Kad elektronik 50
TARIKH: B2 Budaya TMK 59
5.2.2018 B3 E-mel dan Anda 64
-
9.2.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks:


Pemahama Langkah Menghasilkan U3(B2): Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :
n Komputer Peribadi Ciptaan 60-62 FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Menyatakan secara lisan enam isi penting -Buku Teks
Malaysia bernas sebagai sumbangan dalam daripada bahan ransangan.
perbincangan -Tatabahasa
Tajuk Iringan: Aras 1(i) Dewan
Kepentingan Internet U3(B3): FS 2.5 Memberikan penjelasan secara Menghubungkaitkan topik dengan
68 spontan tentang sesuatu perkara pengalaman dan pemerhatian untuk -Kamus Dewan
Penulisan Karangan Bahan terhadap isu yang dikemukakan. mengemukakan idea yang bernas.
Ransangan Kbat/I-Think:
Komsas Novel: Di Sebalik Dinara Aras 1(iii)
ULBS CT Kebaikan dan U3(B1): Mendengar pendapat yang dikemukakan -Peta Bulatan
1 keburukan kad 50 untuk memberikan respons yang sesuai.
elektronik dalam -Peta Buih
kehidupan seharian
CT Fungsi Kad Pintar U3(B1): Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat: -Peta Buih
2 Pelbagai Guna 50 FU 7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Menjawab tiga soalan pemahaman Berganda
Kerajaan pelbagai sumber yang didengar, dibaca berdasarkan teks
Bahasa MORFOLOGI: dan ditonton. -Peta Pokok
Kata Kerja U3(B1): Aras1 (i)
1. Kata Kerja Tak 56-58 FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan Menghubungkaitkan topik dengan -Peta Alir
Transitif gambaran keseluruhan, idea utama dan pengalaman dan pemerhatian untuk - Peta Pelbagai
isi penting, dan isi relevan tentang mengemukakan idea yang bernas Alir
bahan yang didengar, dibaca dan
MORFOLOGI: ditonton. Aras 1(ii)
Kata Kerja U3(B2): Memahami dan menyatakan makna PAK 21
1. Kata Kerja Transitif 64-66 perkataan danrangkaikata berdasarkan - Gallery Walk
konteks. - Puzzle
- Didik Hibur
Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat:
1. menghuraikan plot prosa
Peribahasa TIADA

10
FU 10.0 Memahami dan memberikan 2. menyatakan teknik-teknik plot dalam TEKNIK
respons peribadi tentang karya sastera. Novel BACAAN
FS 10.6 Mengulas karya sastera dari - ACID
aspek watak dan perwatakan, Aras1 (i) - KWLH
latar, plot, gaya bahasa dan v. Menjelaskan aspek watak dan -SQ4R
sudut pandangan. perwatakan, latar, plot, gaya bahasa -QUACK
dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

MINGGU: U3 DUNIA SEMAKIN CANGGIH 50


7 CATATAN
B1 Kad elektronik 50
TARIKH: B2 Budaya TMK 59
12.2.2018 B3 E-mel dan Anda 64
-
16.2.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks:
Pemahaman TIADA Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :
Tajuk Iringan: FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Menyatakan secara lisan enam isi penting -Buku Teks
TIADA bernas sebagai sumbangan dalam daripada bahan ransangan.
Penulisan Usaha-usaha untuk U3(B1): perbincangan. -Tatabahasa
melahirkan masyarakat 51 Aras 1(i) Dewan
bermaklumat FS 2.5 Memberikan penjelasan secara Menghubungkaitkan topik dengan
Komsas Puisi Tradisional (Syair spontan tentang sesuatu perkara pengalaman dan pemerhatian untuk -Kamus Dewan
Bidasari terhadap isu yang dikemukakan. mengemukakan idea yang bernas.
ULBS CT1 Kebaikan dan U3(B2): Kbat/I-Think:
keburukan teknologi 63 Aras 1(iii)
baru dalam kehidupan Mendengar pendapat yang dikemukakan -Peta Bulatan
seharian. untuk memberikan respons yang sesuai.
CT2 Kad kredit U3(B1): -Peta Buih
50

11
Bahasa WACANA: Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat: -Peta Buih
1. Kohesi ( Tautan ) U3(B3): FU 7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Menjawab tiga soalan pemahaman Berganda
2. Koherensi ( Runtutan ) 72-73 pelbagai sumber yang didengar, dibaca berdasarkan teks
dan ditonton -Peta Pokok
Aras1 (i)
FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan Menghubungkaitkan topik dengan -Peta Alir
gambaran keseluruhan, idea utama dan pengalaman dan pemerhatian untuk - Peta Pelbagai
isi penting, dan isi relevan tentang mengemukakan idea yang bernas. Alir
bahan yang didengar, dibaca dan
ditonton. Aras 1(ii)
Memahami dan menyatakan makna PAK 21
perkataan dan rangkai kata berdasarkan - Gallery Walk
konteks. - Puzzle
- Didik Hibur
Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat:
FU 10.0 Memahami dan memberikan 1. Menganalisis nilai dan pengajaran. TEKNIK
respons peribadi tentang karya sastera. Aras 1(i) BACAAN
FS 10.4 Menyatakan nilai dan Menyatakan makna kata dan ungkapan - ACID
pengajaran berdasarkan konteks untuk meningkatkan - KWLH
apresiasi. -SQ4R
-QUACK

Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran murid dapat:


FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
dan bukan kreatif isi penyimpul
2. Menggunakan pelbagai jenis pengenalan
FS: dalam membina perenggan pengenalan.
3. Menyusun isi dalam perenggan.

12
12.2 Memilih isi yang bernas dan 4. Menyemak perenggan
membina kerangka penulisan
12..2 Aras 1 (i)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian Menentukan dan menganalisis idea dan isi
untuk membina perenggan yang kohesif. yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
dan puisi.
12.4 Menyusun isi dan menggunakan 12.4 Aras 1 (ii)
penanda wacana untuk menghasilkan Mengemukakan isi mengikut keutamaan
pemerengganan yang koheren. dengan menggunakan penanda wacana yang
tepat untuk
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu menghasilkan pemerenggan yang utuh.
karya yang telah dihasilkan. 12.3 Aras 1 (iii)
Menghuraikan isi dengan membina ayat topik,
ayat huraian dan ayat contoh secara induktif
dengan
menggunakan bahasa yang tepat dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang
mudah.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
UNIT &

MINGGU: U4 KERANAMU MALAYSIA 75-99


8 CATATAN
(B1) Patriotisme 75-84
TARIKH: (B2) Malaysia Alaf Baru 85-93

13
BAHAGIAN
19.2.2018 (B3) Pengorbananku 94-99
-
23.2.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks:


Pemahaman 1. Menelusur Perubahan Alaf U4(B2): Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :
Baru 85-89 FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Menyatakan secara lisan enam isi penting -Buku Teks
2. Pengangkutan Alaf Baru bernas sebagai sumbangan dalam daripada bahan ransangan
3. Pentadbiran Pintar perbincangan. -Tatabahasa
Tajuk Iringan: Aras 1(i) Dewan
Nilai-nilai murni U4(B1): FS 2.5 Memberikan penjelasan secara Menghubungkaitkan topik dengan
78 spontan tentang sesuatu perkara pengalaman dan pemerhatian untuk -Kamus Dewan
Penulisan Karangan - umum terhadap isu yang dikemukakan. mengemukakan idea yang bernas.
Komsas Cerpen: Kaduk Ayam dan Raja Kbat/I-Think:
Aras 1(iii)
Mendengar pendapat yang dikemukakan -Peta Bulatan
untuk memberikan respons yang sesuai.
-Peta Buih

ULBS CT1 Pembakaran secara U4(B1): Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat: -Peta Buih
terbuka 80 FU 7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Menjawab tiga soalan pemahaman Berganda
CT2 Vandalisme U4(B1): pelbagai sumber yang didengar, berdasarkan teks.
80 dibaca dan ditonton -Peta Pokok
Bahasa MORFOLOGI: Aras1 (i)
Pembentukan Kata Kerja U4(B1): FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan Menghubungkaitkan topik dengan -Peta Alir
1. Kata Kerja Tunggal 81-84 gambaran keseluruhan, idea utama dan pengalaman dan pemerhatian untuk - Peta Pelbagai
2. Kata Kerja Terbitan isi penting, dan isi relevan tentang mengemukakan idea yang bernas. Alir
2.1 Imbuhan awalan bahan yang didengar, dibaca dan
2.2 Imbuhan Apitan ditonton. Aras 1(ii) PAK 21
2.3 Imbuhan Sisipan Memahami dan menyatakan makna - Gallery Walk
2.4 Imbuhan Akhiran perkataan danrangkai kata berdasarkan - Puzzle
konteks. - Didik HibuR

MORFOLOGI: TEKNIK
Pembentukan Kata Kerja Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murud dapat: BACAAN
1. Kata Kerja Ganda FU 10.0 Memahami dan memberikan 1. Menulis sinopsis cerpen - ACID
1.1 Penggandaan penuh U4(B2): respons peribadi tentang karya sastera 2. Menjelaskan aspek watak dan - KWLH
1.2 Penggandaan separa 91-92 . perwatakan dalam cerpen -SQ4R
1.3 Penggandaan FS 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan -QUACK
berentak persoalan, pemikiran dan nilai
pengajaran.
Peribahasa 1 TIADA

14
MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH P&P SURAT
MINGGU: U4 KERANAMU MALAYSIA 75-99 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

BAHAGIANUNIT &
9 CATATAN
(B1) Patriotisme 75-84
TARIKH: (B2) Malaysia Alaf Baru 85-93
26.2.2018 (B3) Pengorbananku 94-99
-
2.3.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks:


Pemahaman TIADA Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :
Tajuk Iringan: FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa -Buku Teks
TIADA mempererat hubungan mesra. semasa.
Penulisan Huraikan pengorbanan yang U4(B1): FS 1.2 Mendengar dan memberikan 2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat -Tatabahasa
dapat dilakukan oleh rakyat 79 respons secara lisan dan bertulis tentang yang sesuai. Dewan
Malaysia sebagai bukti cinta sesuatu yang diperkatakan orang lain. Aras 1(ii)
akan negara bagi Aras 2(ii) -Kamus Dewan
menyelamatkan daripada
kemelesetan ekonomi dan Kbat/I-Think:
membangunkan negara Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat:
semula. FU 7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Mengajukan soalan bercapah aras rendah -Peta Bulatan
( Sila rujuk bahan pelbagai sumber. dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan
rangsangan U4(B1):79) lanjut. -Peta Buih
Komsas Sajak : Sang Gembala Kuda FU 8. 0 Memproses maklumat untuk 2. Menyusun maklumat berdasarkan kriteria
ULBS CT1 Pengangkutan moden U4(B2): keperluan tertentu. tertentu. -Peta Buih
86 Berganda
CT2 Rakyat harus U4(B1): FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk Aras 1(ii)
memberikan 83 mendapat penjelasan. Menyusun maklumat yang lebih mantap -Peta Pokok
sumbangan ke arah 8.2 Menyusun maklumat mengikut daripada susunan asal berasaskan
mengisi kemerdekaan keutamaan. kepentingan tertentu. -Peta Alir
yang telah - Peta Pelbagai
diperjuangkan oleh Alir
generasi yang
terdahulu.
Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murud dapat: PAK 21
FU 10.0 Memahami dan memberikan 1. Menulis sinopsis cerpen - Gallery Walk
respons peribadi tentang karya sastera. 2. Menjelaskan aspek watak dan - Puzzle
FS 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan perwatakan dalam cerpen - Didik Hibur
persoalan, pemikiran dan nilai Aras 1 (iii)
pengajaran. TEKNIK
BACAAN
- ACID
- KWLH
-SQ4R
-QUACK

15
Bahasa MORFOLOGI: U4(B1) Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pembentukan Kata Kerja : FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
1. Kata Kerja Tunggal 81-84 dan bukan kreatif isi penyimpul
2. Kata Kerja Terbitan 2. Menggunakan pelbagai jenis pengenalan
2.1 Imbuhan awalan FS: dalam membina perenggan pengenalan.
2.2 Imbuhan Apitan 12.2 Memilih isi yang bernas dan 3. Menyusun isi dalam perenggan.
2.3 Imbuhan Sisipan membina kerangka penulisan. 4. Menyemak perenggan
2.4 Imbuhan Akhiran
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12..2 Aras 1 (i)
untuk membina perenggan yang kohesif. Menentukan dan menganalisis idea dan isi
MORFOLOGI: yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
Pembentukan Kata Kerja 12.4 Menyusun isi dan menggunakan dan puisi.
1. Kata Kerja Ganda penanda wacana untuk menghasilkan 12.4 Aras 1 (ii)
1.1 Penggandaan penuh U4(B2) pemerengganan yang koheren. Mengemukakan isi mengikut keutamaan
1.2 Penggandaan separa :91-92 dengan menggunakan penanda wacana yang
1.3 Penggandaan 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu tepat untuk
berentak karya yang telah dihasilkan. menghasilkan pemerenggan yang utuh.
12.3 Aras 1 (iii)
Peribahasa TIADA Menghuraikan isi dengan membina ayat topik,
ayat huraian dan ayat contoh secara induktif
dengan
menggunakan bahasa yang tepat dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang
mudah.
Minggu 10
& PENILAIAN AKADEMIK 1 ( 05 Mac – 16 Mac )
Minggu 11

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 ( 17 Mac – 25 Mac )

MINGGU 12
MINGGU PENYERAHAN MARKAH &
26.3.18
– PERBINCANGAN SOALAN
30.3.18

16
MINGGU & TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH SURAT
MINGGU: U4 KERANAMU MALAYSIA 75-99 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

13 CATATAN
(B1) Patriotisme 75-84
TARIKH: (B2) Malaysia Alaf Baru 85-93
02.4.2018 (B3) Pengorbananku 94-99
-
06.04.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman 1. Era Kemajuan Sains dan U4(B2): FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 idea BBM :
Teknologi 85-89 bernas sebagai sumbangan dalam yang bernas berdasarkan topik yang -Buku Teks
2. Pembangunan Institusi Sosial perbincangan. dibincangkan.
Tajuk Iringan: 2. Menjawab 6 soalan pemahaman -Tatabahasa
Perpaduan kaum di Malaysia U4(B1): FS 2.5 Memberikan penjelasan secara berdasarkan petikan secara lisan. Dewan
83 spontan tentang sesuatu perkara
Penulisan Karangan – Bahan ransangan terhadap isu yang dikemukakan. Aras 1(iv) -Kamus Dewan
Komsas Drama: Berkhidmat Untuk Memberikan keterangan dengan serta-merta
Negara tentang sesuatu perkara. Kbat/I-Think:
ULBS CT1 Bahan KOMSAS
CT2 Bahan KOMSAS -Peta Bulatan

17
Bahasa MORFOLOGI: Bidang: Maklumat Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pembentukan Kata Kerja U4(B1): FU 7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Menyenaraikan 6 isi tersurat berdasarkan -Peta Buih
1. Kata Kerja Tunggal 81-84 pelbagai sumber yang di dengar dan turutan
2. Kata Kerja Terbitan dibaca. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 isi -Peta Buih
2.1 Imbuhan awalan tersirat Berganda
2.2 Imbuhan Apitan FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud Aras 1(v)
2.3 Imbuhan Sisipan tersurat dan tersirat daripada sesuatu Menganalisis maksud tersurat dan tersirat -Peta Pokok
2.4 Imbuhan Akhiran bahan. untuk mendapatkan pemahaman yang
menyeluruh serta mesej yang ingin -Peta Alir
MORFOLOGI: disampaikan. - Peta Pelbagai
Pembentukan Kata Kerja U4(B2): Alir
1. Kata Kerja Ganda 91-92 Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
1.1 Penggandaan penuh FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan drama PAK 21
1.2 Penggandaan separa respons peribadi tentang karya sastera yang dibaca. - Gallery Walk
1.3 Penggandaan FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema - Puzzle
berentak 10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan - Didik Hibur
karya secara keseluruhan. pengajaran serta latar yang terdapat dalam
10.2 Mengenal pasti perkara yang drama. TEKNIK
menarik dalam sesebuah karya. 3. Memberikan maksud kata atau rangkai kata BACAAN
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan berdasarkan konteks wacana. - ACID
persoalan, pemikiran, nilai, dan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang - KWLH
pengajaran. terdapat dalam petikan dan menjawab soalan -SQ4R
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek pemahaman dengan ayat yang gramatis. -QUACK
watak dan perwatakan, latar, plot, gaya 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
bahasa dan sudut pandangan. tentang isu yang diutarakan berdasarkan
intertekstualiti atau pengalaman dan
pengetahuan sedia ada.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P MUKA
SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU: U5 MELESTARIKAN ALAM 100-126 CATATAN
BAHAGIANUNIT &

14 SEKITAR
(B1) Pendidikan Alam Sekitar 100-107
TARIKH: (B2) Kualiti Udara 108-117
9.4.2018 (B3) Pencemaran Sungai Kita 118-126
-
13.4.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA BBM :

18
Penulisan KARANGAN LAPORAN: U5(B3): FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Mengemukakan sekurang-kurangnya dua -Buku Teks
Persatuan Pencinta Alam 126 bernas sebagai sumbangan dalam idea yang bernas berkaitan topik yang
Sekitar sekolah anda telah perbincangan. dibincangkan. -Tatabahasa
mengadakan aktiviti ”Ekspedisi 2. Menyatakan satu contoh untuk menyokong Dewan
Sungai” untuk menyambut FS 2.1 Mencetuskan idea bernas idea yang bernas.
kempen ”Cintailah Sungai semasa memberikan pendapat dalam -Kamus Dewan
Kita”, yang telah dilancarkan perbincangan. Aras 1(i) Menghubungkaitkan topik dengan
pada tahun 1993. Di samping pengalaman untuk mengemukakan idea Kbat/I-Think:
memperkenalkan keindahan FS 2.5 Memberikan penjelasan secara bernas.
semula jadi sungai, aktiviti spontan tentang sesuatu perkara -Peta Bulatan
tersebut juga bertujuan untuk terhadap isu yang dikemukakan. Aras 2(ii) Menyokong hujah dengan
menonjolkan aspek rekreasi mengemukakan contoh dan bukti pelbagai -Peta Buih
dan kembara bagi sumber rujukan.
meningkatkan kesedaran -Peta Buih
tentang pentingnya sungai Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Berganda
dalam kehidupan seharian. FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan -Peta Pokok
Tulislah laporan anda tentang pelbagai sumber yang didengar, dibaca, imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok
pengalaman ekspedisi sungai dan ditonton serta isi penting dalam petikan. -Peta Alir
tersebut. 2. Membuat perancangan penyampaian - Peta Pelbagai
Komsas Kepimpinan Melalaui Teladan FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk dengan menyusun atur maklumat yang Alir
ULBS CT1 Bahan KOMSAS tujuan tertentu diperoleh melalui pembacaan.

19
CT2 TIADA PAK 21
FS:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan 7.0 :Aras 1 - Gallery Walk
gambaran keseluruhan, idea utama dan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan - Puzzle
isi penting, dan isi relevan tentang bahan pokok, isi penting dan kurang penting dalam - Didik Hibur
yang didengar, dibaca, dan ditonton. pelbagai bahan.
7.0 :Aras 2
7.4 Membaca pantas secara imbasan i. Membaca pantas secara luncuran dan TEKNIK
dan luncuran untuk membuat rujukan imbasan untuk menghubungkaitkan idea. BACAAN
pelbagai bahan bercetak dan bahan 9.0: Aras 2 - ACID
elektronik. ii. Menyusun atur kerangka penyampaian - KWLH
perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam -SQ4R
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian bentuk grafik, dan menyediakan bahan -QUACK
dan bahan edaran untuk membuat edaran.
pembentangan. iii. Menggunakan kemahiran memulakan,
melahirkan idea dan menutup penyampaian
dengan berkesan.

Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:


FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan drama
respons peribadi tentang karya sastera yang dibaca.
FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
karya secara keseluruhan. pengajaran serta latar yang terdapat dalam
10.2 Mengenal pasti perkara yang drama.
menarik dalam sesebuah karya. 3. Memberikan maksud kata atau rangkai kata
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan berdasarkan konteks wacana.
persoalan, pemikiran, nilai, dan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
pengajaran. terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek pemahaman dengan ayat yang gramatis
watak dan perwatakan, latar, plot, gaya
bahasa dan sudut pandangan.

Bahasa MORFOLOGI: U5(B1) .


Kata Adjektif : Aras 1(i). Menyatakan makna kata dan
Jenis Kata Adjektif: 106- maksud frasa atau rangkai kata yang sukar
1. Sifatan 107 dalam karya dengan meneka berdasarkan
2. Warna konteks atau merujuk kepada kamus.
3. Ukuran iii. Menulis sinopsis.
4. Bentuk v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
5. Waktu latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
6. Jarak dalam karya.
7. Cara Aras 3 ii. Menganalisis nilai dan pengajaran
8. Perasaan dalam karya.
9. Pancaindera
Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan
MORFOLOGI: U5(B2) FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif tajuk penulisan.
Pembentukan Kata Adjektif : dan bukan kreatif 2. Mengenal pasti format karangan yang
1. Kata Adjektif Tunggal 116- bertepatan dengan tajuk.
2. Kata Adjektif Terbitan 117 FS: 3. Menyusun isi dalam kerangka penulisan
3. Kata Adjektif Ganda 12.2 Memilih isi yang bernas dan yang kohesif dan koheren.

20
4. Kata Adjektif Majmuk membina kerangka penulisan. 4.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk
membina perenggan.
12.3 Membina ayat topik dan ayat 5.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan
huraian untuk membina menarik serta laras bahasa yang menepati
perenggan yang kohesif. konteks dan jenis wacana.
6. Menyemak dan membetulkan kesalahan
12.4 Menyusun isi dan ejaan, tanda baca dan tatabahasa.
menggunakan penanda wacana 12..2 Aras 1 (i)
Peribahasa Bagaikan kaca terhempas ke U5(B1) untuk menghasilkan Menentukan dan menganalisis idea dan isi
batu : yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
107 pemerengganan yang koheren. dan puisi.
12.6 Mengedit dan memurnikan 12.4 Aras 1 (ii)
sesuatu karya yang telah Mengemukakan isi mengikut keutamaan
dihasilkan. dengan menggunakan penanda wacana yang
tepat untuk menghasilkan pemerenggan yang
utuh.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TRIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

MINGGU: U5 MELESTARIKAN ALAM 100-126


15 SEKITAR CATATAN
(B1) Pendidikan Alam Sekitar 100-107
TARIKH: (B2) Kualiti Udara 108-117
16.4.2018 (B3) Pencemaran Sungai Kita 118-126
-
20.4.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman Jerebu Selubungi Negara U5(B2): FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Berbual tentang peristiwa semasa. BBM :
Status Kualiti Udara 108114 mempererat hubungan. 2. Menjelaskan idea secara deduktif. -Buku Teks
Penulisan Jerebu
Langkah-langkah mengatasi Aras 1(ii)

21
Komsas Prosa Tradisonal: FU 2.0 Memberikan pendapat yang Menyatakan semula cerita dan maksud puisi -Tatabahasa
Kepimpinan Melalui Tauladan bernas sebagai sumbangan dalam menggunakan perkataan sendiri. Dewan
perbincangan.
-Kamus Dewan
FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah
dengan sopan dalam pelbagai situasi. Kbat/I-Think:

FS2.1 Mencetuskan idea bernas semasa -Peta Bulatan


memberikan pendapat dalam
perbincangan. -Peta Buih

FS 2.2 Menghuraikan idea bernas -Peta Buih


secara kritis dan rapi. Berganda
Pada akhir pelajaran murid dapat:
Bidang: Maklumat 1. Menganalisis 6 isi tersurat dan tersirat -Peta Pokok
FU 7.0 Mendapat maklumat daripada berpandukan bahan grafik.
pelbagai sumber yang didengar, dibaca 2. Menentukan pelbagai ragam ayat yang -Peta Alir
dan ditonton. sesuai untuk menyampaikan maklumat - Peta Pelbagai
Alir
FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk Aras 1(i)
tujuan tertentu. Menentukan frasa yang sesuai untuk PAK 21
menyampaikan maklumat. - Gallery Walk
FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud - Puzzle
tersurat dan tersirat daripada bahan Aras 1(v) - Didik Hibur
. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat
FS 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, untukmendapatkan pemahaman yang TEKNIK
rangkai kata, peribahasa dan ayat yang menyeluruh serta mesej yang ingin BACAAN
tepat serta indah untuk disampaikan. - ACID
menyampaikan maklumat secara - KWLH
tersusun dan kohesif. -SQ4R
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: -QUACK
Bidang Estetik: 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
FU:10.0 Memahami dan memberikan tradisional yang dibaca.
respons peribadi tentang karya sastera 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
FS: dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
10.1 Menceritakan semula sesebuah pengajaran serta latar yang terdapat dalam
karya secara keseluruhan. prosa tradisional.
10.2 Mengenal pasti perkara yang
menarik dalam sesebuah karya.

Bahasa MORFOLOGI: U5(B1): 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 3. Memberikan maksud kata atau rangkai kata
Kata Adjektif 106-107 persoalan, pemikiran, nilai, dan berdasarkan konteks wacana

22
Jenis Kata Adjektif: pengajaran. .
1. Sifatan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
2. Warna 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
3. Ukuran watak dan perwatakan, latar, plot, gaya pemahaman dengan ayat yang gramatis.
4. Bentuk bahasa dan sudut pandangan.
5. Waktu 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
6. Jarak tentang isu yang diutarakan berdasarkan
7. Cara intertekstualiti atau pengalaman dan
8. Perasaan pengetahuan sedia ada.
9. Pancaindera
Aras 1
i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa
MORFOLOGI: atau rangkai kata yang sukar dalam karya
Pembentukan Kata Adjektif dengan meneka berdasarkan konteks atau
1. Kata Adjektif Tunggal U5(B2): merujuk kepada kamus.
2. Kata Adjektif Terbitan 116-117 iii. Menulis sinopsis.
3. Kata Adjektif Ganda iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
4. Kata Adjektif Majmuk karya.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
MINGGU U5 MELESTARIKAN ALAM 100-126 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

16 SEKITAR CATATAN
(B1) Pendidikan Alam Sekitar 100-107
( 23.4.18 – (B2) Kualiti Udara 108-117
(B3) Pencemaran Sungai Kita 118-
27.4.18) 126

Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA 1. Berbual tentang peristiwa semasa BBM :

23
Tajuk Iringan: FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 2. Berkongsi idea yang bernas -Buku Teks
TIADA mempererat hubungan mesra
Penulisan Cintailah Sungai Kita U5(B3): . Aras 1 (ii) -Tatabahasa
125 FS 1.2 Mendengar dan memberi respon Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan Dewan
Komsas Cerpen Munsyi secara lisan dan bertulis tentang penyataan yang dikemukakan oleh orang yang
ULBS CT1 Kawasan rekreasi U5(B2): sesuatu perihal oleh orang lain. diawan berbicara. -Kamus Dewan
116
CT2 Bahan KOMSAS FS 1.5 Memberi dan membidas hujah Kbat/I-Think:
dengan sopan dalam pelbagai situasi.
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: -Peta Bulatan
Bidang Maklumat: 1. Membaca pantas secara luncuran dan
FU:7.0 Mendapat maklumat daripada imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok -Peta Buih
pelbagai sumber yang didengar, dibaca, serta isi penting dalam petikan.
dan ditonton 2. Membuat perancangan penyampaian -Peta Buih
dengan menyusun atur maklumat yang Berganda
FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk diperoleh melalui pembacaan.
tujuan tertentu 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian -Peta Pokok
lisan dengan menggunakan kemahiran
FS:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan memulakan,melahirkan idea dan menutup -Peta Alir
gambaran keseluruhan, idea utama dan penyampaian secara berkesan. - Peta Pelbagai
isi penting, dan isi relevan tentang bahan 7.0 :Aras 1 Alir
yang didengar, dibaca, dan ditonton. i. Mendengar dan mengemukakan persoalan
pokok, isi penting dan kurang penting dalam
7.4 Membaca pantas secara imbasan pelbagai bahan. PAK 21
dan luncuran untuk membuat rujukan 7.0 :Aras 2 - Gallery Walk
pelbagai bahan bercetak dan bahan i. Membaca pantas secara luncuran dan - Puzzle
elektronik. imbasan untuk menghubungkaitkan idea. - Didik Hibur
9.0: Aras 2 -
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian ii. Menyusun atur kerangka penyampaian
dan bahan edaran untuk membuat perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam
pembentangan. bentuk grafik, dan menyediakan bahan
edaran.
iii. Menggunakan kemahiran memulakan,
melahirkan idea dan menutup penyampaian
dengan berkesan.

24
Bahasa MORFOLOGI: U5(B1) Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Kata Adjektif : FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
Jenis Kata Adjektif: 106- respons peribadi tentang karya sastera tradisional yang dibaca.
1. Sifatan 107 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
2. Warna FS:10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
3. Ukuran karya secara keseluruhan. pengajaran serta latar yang terdapat dalam
4. Bentuk prosa tradisional.
5. Waktu 10.2 Mengenal pasti perkara yang 3. Memberikan maksud kata atau rangkai kata
6. Jarak menarik dalam sesebuah karya. berdasarkan konteks wacana.
7. Cara 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
8. Perasaan persoalan, pemikiran, nilai, dan terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
9. Pancaindera pengajaran. pemahaman dengan ayat yang gramatis.
5.Mengemukakan pandangan yang relevan
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek tentang isu yang diutarakan berdasarkan
MORFOLOGI: watak dan perwatakan, latar, plot, gaya intertekstualiti atau pengalaman dan
Pembentukan Kata Adjektif bahasa dan sudut pandangan. pengetahuan sedia ada.
1. Kata Adjektif Tunggal
2. Kata Adjektif Terbitan
3. Kata Adjektif Ganda U5(B2) Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat:
4. Kata Adjektif Majmuk : 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
116- FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif isi penyimpul
117 dan bukan kreatif 2. Menyusun isi dalam perenggan.
Peribahasa 1 Bagaikan kaca terhempas U5(B1) 3. Menghuraikan isi utama dengan ayat yang
ke batu : FS: gramatis serta wacana yang kohesif dan
107 12.2 Memilih isi yang bernas dan koheren.
membina kerangka penulisan. 4. Menyemak wacana yang telah dihasilkan.
12.3 Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk membina 12..2 Aras 1 (i)
perenggan yang kohesif. Menentukan dan menganalisis idea
12.4 Menyusun isi dan dan isi yang bernas untuk
menggunakan penanda wacana menghasilkan karya prosa dan puisi.
untuk menghasilkan 12.4 Aras 1 (ii)
pemerengganan yang koheren. Mengemukakan isi mengikut
12.6 Mengedit dan memurnikan keutamaan dengan menggunakan
sesuatu karya yang telah penanda wacana yang tepat untuk
dihasilkan. menghasilkan pemerenggan yang
utuh.
12.3 Aras 1 (iii)
Menghuraikan isi dengan membina
ayat topik, ayat huraian dan ayat
contoh secara induktif dengan
menggunakan bahasa yang tepat
dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat
pengeditan yang mudah.

25
MINGGU 17 MINGGU PERSEDIAAN PEPERIKSAAN SEMESTER 1 KERTAS 1 &
( latih tubi / Headcount / Perbincangan ) KERTAS 2
30.4.18 –
04.5.18
MINGGU 18 & 19 MINGGU PEPERIKSAAN SEMESTER 1 KERTAS 1 &
(7/5 –17/5 2018 ) KERTAS 2

MINGGU 20 MINGGU PENYERAHAN MARKAH & PERBINCANGAN SOALAN KERTAS 1 &


(21/5 –25/5/18 ) KERTAS 2

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
MINGGU: U6 RIADAH 127-155 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

21 (B1) Hobi, Sukan dan Rekreasi 127-136 CATATAN


(B2) Cabaran di Puncak Kinabalu 137-148
TARIKH: (B3) Hobi dan Cabarannya 149-155
4.6.2018
-
8.6.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman Kinabalu Oh Kinabalu U6(B2): FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Berbual tentang peristiwa semasa BBM :
138-142 mempererat hubungan mesra 2. Berkongsi idea yang bernas -Buku Teks
Tajuk Iringan: Aras 1 (ii) Memberikan reaksi yang
Pelancongan U6(B1): FS 1.2 Mendengar dan memberi respon bersesuaian dengan penyataan yang -Tatabahasa
134 secara lisan dan bertulis tentang sesuatu dikemukakan oleh orang yang diawan Dewan
Penulisan Karangan Umum perihal oleh orang lain. berbicara.
Komsas Puisi Tradisional -Kamus Dewan
Gurindam 12 Fasal ketiga 1.5 Memberi dan membidas hujah
dengan sopan dalam pelbagai situasi. Kbat/I-Think:
ULBS CT1 Keistimewaan Malaysia U6(B1):
sebagai tempat 131 Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: -Peta Bulatan
rekreasi.

26
CT2 Bahan KOMSAS FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Mengenal pasti persoalan pokok,idea utama -Peta Buih
pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan idea sampingan melalui pembacaan
dan ditonton pantas secara luncuran dan imbasan. -Peta Buih
FU: 8.0 Memproses maklumat untuk 2. Mengenal pasti kata kunci penting dalam Berganda
keperluan tertentu tugasan rumusan.
3. Mengemukakan 4 hingga 6 isi tersurat yang -Peta Pokok
FS: terdapat dalam petikan serta mengutarakan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan sekurang-kurangnya satu isi tersirat -Peta Alir
gambaran berdasarkan tugasan rumusan. - Peta Pelbagai
keseluruhan, idea utama dan isi penting, 4. Menulis perenggan pendahuluan, isi Alir
dan isi relevan tentang bahan yang tersurat, isi tersirat dan kesimpulan dengan
didengar, dibaca, ayat yang gramatis serta wacana yang kohesif
dan ditonton. dan koheren. PAK 21
7.2 Memahami dan menyatakan maksud 5. Menghuraikan maksud kata atau rangkai - Gallery Walk
perkataan sukar berdasarkan konteks. kata berdasarkan konteks wacana. - Puzzle
pelbagai bahan bercetak dan bahan 6. Mengenal pasti maklumat atau isi penting - Didik Hibur
elektronik. yang dikehendaki dalam tugasan pemahaman. -
8.1 Menyaring maklumat mengikut 7.0: Aras 1
klasifikasi. i. Mendengar dan mengemukakan persoalan
8.2 Menyusun maklumat mengikut pokok, isi penting dan kurang penting dalam TEKNIK
keutamaan. pelbagai BACAAN
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti bahan. . - ACID
terhadap - KWLH
maklumat yang telah disusun. -SQ4R
8.4 Mengolah maklumat secara koheren -QUACK
untuk tujuan tertentu.

27
Bahasa MORFOLOGI: U6(B1): ii. Memahami dan menyatakan makna
Kata Tugas 133-136 perkataan dan rangkai kata berdasarkan
1. Kata Penyambung Ayat konteks.
2. Kata Praklausa 7.0:Aras 2
3. Kata Prafrasa i. Membaca pantas secara luncuran
4. Kata Pascakata dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
ii. Menganalisis maksud tersirat untuk
Kata Penyambung Ayat: membuat memahami perkara dan isu yang
1. Kata Hubung Gabungan diperkatakan.
2. Kata Hubung Pancangan 8.0:Aras 1
v. Menyusun semula idea mengikut urutan
MORFOLOGI: yang logik dan mengemukakan rasionalnya.
Kata Prafrasa 8.0:Aras 2
1. Kata Seru U6(B2): i. Menyusun isi dan idea yang terdapat dalam
2. Kata Tanya 144-148 maklumat dengan sistematik berdasarkan
3. Kata Perintah kriteria tertentu.
4. Kata Pembenar
5. Kata Pangkal Ayat Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan intipati
Kata Prafrasa: respons peribadi tentang karya sastera puisi yang dibaca.
1. Kata Pembantu 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
2. Kata Penguat FS: dan persoalan,nilai dan pengajaran,bentuk,
3. Kata Penegas 10.1 Menceritakan semula sesebuah nada dan ciri, serta gaya bahasa yang
4. Kata Nafi karya secara keseluruhan. terdapat dalam karya.
5. Kata Pemeri 10.2 Mengenal pasti perkara yang 3. Memberikan maksud kata, rangkai kata atau
6. Kata Sendi Nama menarik dalam sesebuah karya. rangkap berdasarkan konteks wacana.
7. Kata Arah 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
8. Kata Bilangan 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
persoalan, pemikiran, nilai, dan pemahaman dengan ayat yang gramatis.
Kata Pascakata: pengajaran. Aras 1
1. –nya 10.5 Menghuraikan maksud, gaya i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa
1.1 Pembenda bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. atau rangkai kata yang sukar dalam karya
1.2 Penegas dengan meneka berdasarkan konteks atau
Peribahasa 1 Bagai pauh dilayang U6(B3): merujuk kepada kamus.
151 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
karya.
v. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam
karya

9/6 -24/6 2018 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
28
MINGGU: U6 RIADAH 127-155 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

BAHAGIANUNIT &
22 & 23 (B1) Hobi, Sukan dan Rekreasi 127-136 CATATAN
(B2) Cabaran di Puncak Kinabalu 137-148
TARIKH: (B3) Hobi dan Cabarannya 149-155
25.6.2018
-
06.7.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :
Pemahaman TIADA FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Menyampaikan idea secara spontan -Buku Teks
Tajuk Iringan: bernas sebagai sumbangan dalam berkaitan tajuk yang dikemukakan.
TIADA perbincangan. 2. Menyatakan makna perkataan dan -Tatabahasa
Penulisan KARANGAN CERPEN: U6(B3): FS 2.5 Memberikan penjelasan secara rangkaikata berdasarkan konteks. Dewan
Sila rujuk panduan menulis 149-155 spontan tentang sesuatu perkara Aras 1(i) Menghubungkaitkan topik dengan
cerpen U6(B3):149-155 terhadap isu yang dikemukakan. merujuk kepada pelbagai sumber untuk -Kamus Dewan
mengemukakan idea yang bernas.
KEMAHIRAN: Kbat/I-Think:
1. Merangka Isi Cerpen (U6 Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
(B3):151) : Membina Peta FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan -Peta Bulatan
Cerita (U6 (B2):140 ) pelbagai sumber yang didengar, dibaca, imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok
2. Menulis Pengenalan dan dan ditonton serta isi penting dalam petikan. -Peta Buih
Perkembangan FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 2. Membuat perancangan penyampaian
( Permasalahan ) Cerita tujuan tertentu dengan menyusun atur maklumat yang -Peta Buih
FS:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan diperoleh melalui pembacaan. Berganda
TAJUK KARANGAN: gambaran keseluruhan, idea utama dan 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian
Genggam bara api biar sampai isi penting, dan isi relevan tentang bahan lisan dengan menggunakan kemahiran -Peta Pokok
jadi arang yang didengar, dibaca, dan ditonton. memulakan,melahirkan idea dan menutup
( Rujukan tajuk :U7(B3):174 ) penyampaian secara berkesan. -Peta Alir

29
Komsas Sajak 7.4 Membaca pantas secara imbasan - Peta Pelbagai
Aku Membaca Lagi dan luncuran untuk membuat rujukan 7.0 :Aras 1 Alir
pelbagai bahan bercetak dan bahan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan
elektronik. pokok, isi penting dan kurang penting dalam
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian pelbagai bahan. PAK 21
dan bahan edaran untuk membuat - Gallery
pembentangan. 7.0 :Aras 2 Walk
i. Membaca pantas secara luncuran dan - Puzzle
imbasan untuk menghubungkaitkan idea. - Didik Hibur
TEKNIK
BACAAN
- ACID
- KWLH
-SQ4R
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: -QUACK
Bidang Estetik: 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
FU:10.0 Memahami dan memberikan moden yang dibaca.
respons peribadi tentang karya sastera 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
FS: dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
10.1 Menceritakan semula sesebuah pengajaran serta latar yang terdapat dalam
karya secara keseluruhan. prosa tradisional
10.2 Mengenal pasti perkara yang
menarik dalam sesebuah karya.
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan
persoalan, pemikiran, nilai, dan
pengajaran.
10.5 Menghuraikan maksud, gaya
bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

30
Bahasa MORFOLOGI: U6(B1):
Kata Tugas 133-136 Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
1. Kata Penyambung Ayat FU:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1. Merangka karangan dengan membuat
2. Kata Praklausa dan bukan kreatif pemetaan peristiwa.
3. Kata Prafrasa 2. Menggunakan pelbagai teknik penulisan
4. Kata Pascakata FS: pengenalan dan pengembangan cerita.
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi 3. Menghuraikan plot dengan menggunakan
Kata Penyambung Ayat: secara terancang, tertib, dan kemas bahasa yang tepat dan indah.
1. Kata Hubung Gabungan dengan menggunakan Aras 1
2. Kata Hubung Pancangan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi
yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
MORFOLOGI: 12.2 Memilih isi yang bernas dan dan puisi.
Kata Prafrasa membina kerangka penulisan. ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan
1. Kata Seru U6(B2): dengan menggunakan penanda wacana yang
2. Kata Tanya 144-148 12.3 Membina ayat topik dan ayat tepat untuk
3. Kata Perintah huraian untuk membina perenggan yang menghasilkan pemerenggan yang utuh.
4. Kata Pembenar kohesif. v. Menyemak dan membuat pengeditan yang
5. Kata Pangkal Ayat mudah.
12.4 Menyusun isi dan menggunakan Aras 2
Kata Prafrasa: penanda wacana untuk menghasilkan i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat
1. Kata Pembantu pemerengganan yang koheren. contoh secara eklektik dengan menggunakan
2. Kata Penguat 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu bahasa yang tepat dan indah.
3. Kata Penegas karya yang telah dihasilkan. iii. Menukarkan ayat kabur dan kurang mantap
4. Kata Nafi strukturnya dalam petikan untuk menghasilkan
5. Kata Pemeri pernyataan idea yang lebih jelas.
6. Kata Sendi Nama
7. Kata Arah
8. Kata Bilangan

Kata Pascakata:
1. –nya
1.1 Pembenda
1.2 Penegas
Peribahasa 1 Bagai pauh dilayang U6(B3):
151

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
MINGGU: U6 RIADAH 127-155 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

24 & 25 (B1) Hobi, Sukan dan Rekreasi 127-136 CATATAN


(B2) Cabaran di Puncak Kinabalu 137-148
TARIKH: (B3) Hobi dan Cabarannya 149-155

31
09.7.2018 Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
- Pemahaman FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Berbincang dan bertukar maklumat dengan BBM :
20.7.2018 bernas sebagai sumbangan dalam rakan secara bertatasusila. -Buku Teks
perbincangan. 2. Mendengar pendapat yang dikemukakan
FS 2.5 Memberikan penjelasan secara untuk memberikan respon yang sesuai. -Tatabahasa
spontan tentang sesuatu perkara Aras 3(i) Dewan
terhadap isu yang dikemukakan. Menjelaskan idea secara spontan dengan
bahasa yang gramatis dan berkesan. -Kamus Dewan

Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Kbat/I-Think:


FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan
pelbagai sumber yang didengar, dibaca, imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok -Peta Bulatan
dan ditonton serta isi penting dalam petikan.
FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 2. Membuat perancangan penyampaian -Peta Buih
tujuan tertentu dengan menyusun atur maklumat yang
FS:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan diperoleh melalui pembacaan. -Peta Buih
gambaran keseluruhan, idea utama dan 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian Berganda
isi penting, dan isi relevan tentang bahan lisan dengan menggunakan kemahiran
yang didengar, dibaca, dan ditonton. memulakan,melahirkan idea dan menutup -Peta Pokok
7.4 Membaca pantas secara imbasan penyampaian secara berkesan.
dan luncuran untuk membuat rujukan 7.0 :Aras 1 -Peta Alir
pelbagai bahan bercetak dan bahan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan - Peta Pelbagai
elektronik. pokok, isi penting dan kurang penting dalam Alir
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian pelbagai bahan.
dan bahan edaran untuk membuat 7.0 :Aras 2
pembentangan. i. Membaca pantas secara luncuran dan PAK 21
Penulisan KARANGAN CERPEN: U6(B3): imbasan untuk menghubungkaitkan idea. - Gallery
Sila rujuk panduan menulis 149-155 9.0: Aras 2 Walk
cerpen U6(B3):149-155 ii. Menyusun atur kerangka penyampaian - Puzzle
perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam - Didik Hibur
KEMAHIRAN: bentuk grafik, dan menyediakan bahan TEKNIK
1. Menulis Klimaks dan edaran. BACAAN
Peleraian Cerita - ACID
2. Memurnikan draf cerpen. Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: - KWLH
FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan intipati -SQ4R
TAJUK KARANGAN: respons peribadi tentang karya sastera puisi yang dibaca. -QUACK
Genggam bara api biar sampai FS: 10.1 Menceritakan semula sesebuah 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
jadi arang ( Rujukan tajuk : karya secara keseluruhan. dan persoalan,nilai dan pengajaran,bentuk,
U7(B3): 10.2 Mengenal pasti perkara yang nada dan ciri, serta gaya bahasa yang
174 ) menarik dalam sesebuah karya. terdapat dalam karya.
Komsas Sajak: 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
www.sibermerdeka.com.my 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
persoalan, pemikiran, nilai, dan terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
ULBS CT1 Bahan KOMSAS pengajaran. pemahaman dengan ayat yang gramatis.
CT2 Bahan KOMSAS

32
BAHASA Menyalin teks cerita: ”Kinabalu U6(B1): 10.5 Menghuraikan maksud, gaya 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
Oh Kinabalu ( Rujuk 133- bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. tentang isu yang diutarakan berdasarkan
U6(B2):138-139) intertekstualiti atau pengalaman dan
pengetahuan sedia ada.
3. Kata Perintah Aras 1
4. Kata Pembenar i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa
5. Kata Pangkal Ayat atau rangkai kata yang sukar dalam karya
dengan meneka berdasarkan konteks atau
Kata Prafrasa: merujuk kepada kamus.
1. Kata Pembantu ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
2. Kata Penguat menggunakan perkataan sendiri.
3. Kata Penegas iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
4. Kata Nafi karya.
5. Kata Pemeri v. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam
6. Kata Sendi Nama karya.
7. Kata Arah
8. Kata Bilangan Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
Kata Pascakata: karya.
1.1 Pembenda
1.2 Penegas Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
3. Kata Perintah FU:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1. Merangka karangan dengan membuat
4. Kata Pembenar dan bukan kreatif pemetaan peristiwa.
5. Kata Pangkal Ayat 2. Menggunakan pelbagai teknik penulisan
FS: pengenalan dan pengembangan cerita.
Kata Prafrasa: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi 3. Menghuraikan plot dengan menggunakan
1. Kata Pembantu secara terancang, tertib, dan kemas bahasa yang tepat dan indah.
2. Kata Penguat dengan menggunakan Aras 1
3. Kata Penegas bahasa yang tepat, indah, dan menarik. i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi
4. Kata Nafi 12.2 Memilih isi yang bernas dan yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
5. Kata Pemeri membina kerangka penulisan. dan puisi.
6. Kata Sendi Nama 12.3 Membina ayat topik dan ayat ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan
7. Kata Arah huraian untuk membina perenggan yang dengan menggunakan penanda wacana yang
8. Kata Bilangan kohesif. tepat untuk
12.4 Menyusun isi dan menggunakan menghasilkan pemerenggan yang utuh.
Kata Pascakata: penanda wacana untuk menghasilkan v. Menyemak dan membuat pengeditan yang
1. –nya pemerengganan yang koheren. mudah.
1.1 Pembenda 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu
1.2 Penegas karya yang telah dihasilkan.
2. Kata Hubung Pancangan
MORFOLOGI:
Kata Prafrasa
1. Kata Seru
2. Kata Tanya

MORFOLOGI:
33
MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH P&P SURAT
MINGGU: U7 GENERASI KITA 156-179 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

26 (B1) Wawasan Generasi Kita 156-163 CATATAN


(B2) Patriotisme dan Generasi Muda 164-171
TARIKH: (B3) Generasi Pelapis 172-179
23.7.2018
-
27.7.2018

Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman Patriotisme dalam kalangan U7(B2): FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Menyenaraikan lima isi utama yang berkait BBM :
generasi muda kini 164-168 mempererat hubungan mesra. dengan tajuk yang dikemukakan oleh guru. -Buku Teks
Tajuk Iringan: FS 1.1 Berbual dan berbicara tentang Aras 1(v)
Patriotisme U7(B1): perkara yang berkaitan dengan Menyatakan perkara yang sebenar yang -Tatabahasa
161 kehidupan harian yang menyentuh diri, dimaksudkan dengan memilih kata yang Dewan
Penulisan Karangan Bahan ransangan keluarga, rakan dan mudah difahami.
Komsas Sajak: Gelanggang masyarakat dengan menggunakan kata, -Kamus Dewan
sebutan dan intonasi serta nada yang
ULBS CT1 Keluarga bahagia U7(B1): sesuai. Kbat/I-Think:
156
CT2 Kepentingan generasi U7(B1):
berwawasan kepada 158
masyarakat dan negara.

34
Bahasa FRASA: U7(B1): Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: -Peta Bulatan
Frasa Nama 162-163 FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Mengenal pasti persoalan pokok,idea
1. FN sebagai Subjek pelbagai sumber yang didengar, dibaca, utama dan idea sampingan melalui -Peta Buih
2. FN sebagai Predikat dan ditonton pembacaan pantas secara luncuran dan
3. FN sebagai Pelengkap FU: 8.0 Memproses maklumat untuk imbasan. -Peta Buih
4. FN sebagai Objek keperluan tertentu 2. Mengenal pasti kata kunci penting dalam Berganda
tugasan rumusan.
FS: 3. Mengemukakan 4 hingga 6 isi tersurat -Peta Pokok
FRASA: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan yang terdapat dalam petikan serta
Frasa Kerja U7(B2): gambaran mengutarakan sekurang-kurangnya satu isi -Peta Alir
171 keseluruhan, idea utama dan isi penting, tersirat berdasarkan tugasan rumusan. - Peta Pelbagai
dan isi relevan tentang bahan yang 4. Menulis perenggan pendahuluan, isi Alir
didengar, dibaca, tersurat, isi tersirat dan kesimpulan dengan
dan ditonton. ayat yang gramatis serta wacana yang PAK 21
7.2 Memahami dan menyatakan maksud kohesif dan koheren. - Gallery Walk
perkataan sukar berdasarkan konteks. 5. Menghuraikan maksud kata atau rangkai - Puzzle
7.4 Membaca pantas secara imbasan kata berdasarkan konteks wacana. - Didik Hibur
dan luncuran untuk membuat rujukan 6. Mengenal pasti maklumat atau isi penting
pelbagai bahan bercetak dan bahan yang dikehendaki dalam tugasan TEKNIK
elektronik. pemahaman. BACAAN
8.1 Menyaring maklumat mengikut 7. Mengemukakan pandangan yang relevan - ACID
klasifikasi. tentang isu yang diutarakan berdasarkan - KWLH
8.2 Menyusun maklumat mengikut intertekstualiti atau pengalaman dan -SQ4R
keutamaan. pengetahuan sedia ada. -QUACK
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti 8. Menulis jawapan bagi soalan pemahaman
terhadap dengan ayat yang gramatis.
maklumat yang telah disusun.
8.4 Mengolah maklumat secara koheren 7.0: Aras 1
untuk tujuan tertentu. i. Mendengar dan mengemukakan persoalan
pokok, isi penting dan kurang penting dalam
pelbagai
bahan.

Peribahasa 1 Melentur buluh biarlah U7(B1) ii. Memahami dan menyatakan makna
dari rebungnya : perkataan dan rangkai kata berdasarkan
156 konteks.
2 Seperti lembu dicucuk U7(B2) 7.0:Aras 2
hidung. : i. Membaca pantas secara luncuran
166 dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
3 Pemuda harapan U7(B2) ii. Menganalisis maksud tersirat untuk
bangsa, pemudi tiang : membuat memahami perkara dan isu yang
negara 166 diperkatakan.
4 Duduk sama U7(B2) 8.0:Aras 1
rendah,berdiri sama : v. Menyusun semula idea mengikut urutan
tinggi 166 yang logik dan mengemukakan rasionalnya.
5 Yang berat sama U7(B2) 8.0:Aras 2
dipikul,yang ringan sama : i. Menyusun isi dan idea yang terdapat dalam
dijinjing 166 maklumat dengan sistematik berdasarkan
6 Tinggi gunung,tinggi lagi U7(B3) kriteria tertentu.
harapan kami :
174 Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

35
7 Genggam bara api biar U7(B3) FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan intipati
sampai jadi arang : respons peribadi tentang karya sastera puisi yang dibaca.
174 FS: 10.1 Menceritakan semula sesebuah 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
8 Malaysia Boleh U7(B3) karya secara keseluruhan. dan persoalan,nilai dan pengajaran,bentuk,
: 10.2 Mengenal pasti perkara yang nada dan ciri, serta gaya bahasa yang
174 menarik dalam sesebuah karya. terdapat dalam karya.
9 Dayung sudah di tangan, U7(B3) 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. 3. Memberikan maksud kata, rangkai kata atau
perahu sudah di air : 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan rangkap berdasarkan konteks wacana.
174 persoalan, pemikiran, nilai, dan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
pengajaran. terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa pemahaman dengan ayat yang gramatis.
dan unsur bunyi dalam puisi. 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
tentang isu yang diutarakan berdasarkan
intertekstualiti atau pengalaman dan
pengetahuan sedia ada.
Aras 1
i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa
atau rangkai kata yang sukar dalam karya
dengan meneka berdasarkan konteks atau
merujuk kepada kamus.
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
karya.
v. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam
karya.
Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
karya.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
U7 GENERASI KITA 156-179 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

MINGGU: (B1) Wawasan Generasi Kita 156-163 CATATAN


27 (B2) Patriotisme dan Generasi Muda 164-171
(B3) Generasi Pelapis 172-179
TARIKH:
30.7.2018
-
03.8.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Memberikan keterangan dengan serta BBM :
Tajuk Iringan: bernas sebagai sumbangan dalam merta tentang sesuatu perkara. -Buku Teks
TIADA perbincangan. Aras 1(iv)
Penulisan KARANGAN WAWANCARA: U7(B3): FS 2.1 Mencetuskan idea bernas Menghubungkaitkan topik dengan merjuk -Tatabahasa
Cabaran dan tanggung jawab 178 semasa memberikan pendapat dalam kepada pelbagai sumber untuk Dewan
generasi muda pada alaf baru. perbincangan. mengemukakan idea yang bernas.
Komsas Cerpen : Jaket Kulit Kijang -Kamus Dewan

36
ULBS CT1 Langkah untuk U7(B2): 2. Pelajar dapat menyatakan isi tajuk
mengukuhkan jati diri 166 perbincangan (ULBS) Kbat/I-Think:
CT2 Pemuda harapan U7(B2):
bangsa, pemudi tiang 166 Bidang Maklumat: -Peta Bulatan
negara FU:7.0 Mendapat maklumat daripada Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Bahasa FRASA: U7(B1): pelbagai sumber yang didengar, dibaca, 1. Membaca pantas secara luncuran dan -Peta Buih
Frasa Nama 162-163 dan ditonton imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok
1. FN sebagai Subjek FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk serta isi penting dalam petikan. -Peta Buih
2. FN sebagai Predikat tujuan tertentu 2. Membuat perancangan penyampaian Berganda
3. FN sebagai Pelengkap dengan menyusun atur maklumat yang
4. FN sebagai Objek FS:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan diperoleh melalui pembacaan. -Peta Pokok
gambaran keseluruhan, idea utama dan 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian
isi penting, dan isi relevan tentang bahan lisan dengan menggunakan kemahiran -Peta Alir
FRASA: yang didengar, dibaca, dan ditonton. memulakan,melahirkan idea dan menutup - Peta Pelbagai
Frasa Kerja U7(B2): 7.4 Membaca pantas secara imbasan penyampaian secara berkesan. Alir
171 dan luncuran untuk membuat rujukan 7.0 :Aras 1
pelbagai bahan bercetak dan bahan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan PAK 21
elektronik. pokok, isi penting dan kurang penting dalam - Gallery Walk
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian pelbagai bahan. - Puzzle
dan bahan edaran untuk membuat 7.0 :Aras 2 - Didik Hibur
pembentangan. i. Membaca pantas secara luncuran dan
imbasan untuk menghubungkaitkan idea. TEKNIK
9.0: Aras 2 BACAAN
ii. Menyusun atur kerangka penyampaian - ACID
perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam - KWLH
bentuk grafik, dan menyediakan bahan -SQ4R
edaran. -QUACK

Peribahasa 1 Melentur buluh biarlah U7(B1) Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
dari rebungnya : FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
156 respons peribadi tentang karya sastera yang dibaca.
2 Seperti lembu dicucuk U7(B2) FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
hidung. : 10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
166 karya secara keseluruhan. pengajaran serta latar yang terdapat dalam
3 Pemuda harapan U7(B2) 10.2 Mengenal pasti perkara yang bahan prosa yang dibaca.
bangsa, pemudi tiang : menarik dalam sesebuah karya. 3.Mengemukakan pandangan yang relevan
negara 166 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan tentang isu yang diutarakan berdasarkan
4 Duduk sama U7(B2) persoalan, pemikiran, nilai, dan intertekstualiti atau pengalaman dan
rendah,berdiri sama : pengajaran. pengetahuan sedia ada.
tinggi 166 Aras 1

37
5 Yang berat sama U7(B2) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek iii. Menulis sinopsis.
dipikul,yang ringan sama: watak dan perwatakan, latar, plot, gaya iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
dijinjing 166 bahasa dan sudut pandangan. karya.
6 Tinggi gunung,tinggi lagi
U7(B3) v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
harapan kami : latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
174 dalam karya.
7 Genggam bara api biar U7(B3) Aras 3
sampai jadi arang : ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
174 karya.
8 Malaysia Boleh U7(B3)
: Pada akhir pelajaran murid dapat:
174 Bidang: Estetik 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
9 Dayung sudah di tangan, U7(B3) FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif isi penyimpul
perahu sudah di air : dan bukan kreatif 2. Menyusun isi dalam perenggan.
174 3. Menghuraikan isi utama dengan ayat yang
FS: gramatis serta wacana yang kohesif dan
12.2 Memilih isi yang bernas dan koheren.
membina kerangka penulisan. 4. Menyemak wacana yang telah dihasilkan.
12.3 Membina ayat topik dan ayat 12..2 Aras 1 (i)
huraian untuk membina Menentukan dan menganalisis idea
perenggan yang kohesif. dan isi yang bernas untuk
12.4 Menyusun isi dan menghasilkan karya prosa dan puisi.
menggunakan penanda wacana 12.4 Aras 1 (ii)
untuk menghasilkan Mengemukakan isi mengikut
pemerengganan yang koheren. keutamaan dengan menggunakan
12.6 Mengedit dan memurnikan penanda wacana yang tepat untuk
sesuatu karya yang telah menghasilkan pemerenggan yang
dihasilkan. utuh.
12.3 Aras 1 (iii)
Menghuraikan isi dengan membina
ayat topik, ayat huraian dan ayat
contoh secara induktif dengan
menggunakan bahasa yang tepat
dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
U8 GAYA HIDUP SIHAT 180-202 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

MINGGU: (B1) Amalan Hidup Sihat 180-187 CATATAN


28 (B2) Remaja dan Kesihatan 188-196
(B3) Obesiti dan Pencegahannya 197-202
TARIKH:
06.8.2018
-
10.8.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal

38
Pemahaman Surat untuk Doktor Anda U8(B2): FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Pada akhir pelajaran murid dapat: BBM :
189-191 mempererat hubungan mesra. 1. Berbual tentang sesuatu isu yang -Buku Teks
FS 1.4 Bersoal jawab secara dibangkitkan.
U8(B2): bertatasusila tentang sesuatu perkara 3. Memberikan cadangan yang bernas untuk -Tatabahasa
IKLAN A: Nutricantik: Pati 192-193 dengan menggunakan pelbagai soalan. mencapai sesuatu tujuan perbincangan. Dewan
Makanan Laut Aras 1(ii) dan Aras 2(iv)
Bidang Maklumat: -Kamus Dewan
IKLAN B: Anda berasa letih dan FU:7.0 Mendapat maklumat daripada Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
tidak bermaya? Sampai bila pelbagai sumber yang didengar, dibaca, 1. Mengenal pasti persoalan pokok,idea utama Kbat/I-Think:
mahu terus begini? dan ditonton dan idea sampingan melalui pembacaan
FU: 8.0 Memproses maklumat untuk pantas secara luncuran dan imbasan. -Peta Bulatan
Tajuk Iringan: keperluan tertentu 2. Mengenal pasti kata kunci penting dalam
Isu Kesihatan: Makanan U8(B3): tugasan rumusan. -Peta Buih
segera / rapu 201 FS: 3. Mengemukakan 4 hingga 6 isi tersurat yang
Penulisan Karangan umum 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan terdapat dalam petikan serta mengutarakan -Peta Buih
Komsas Peneguhan novel gambaran sekurang-kurangnya satu isi tersirat Berganda
ULBS CT1 Kepentingan menjalani U8(B1): keseluruhan, idea utama dan isi penting, berdasarkan tugasan rumusan.
pemeriksaan kesihatan. 182 dan isi relevan tentang bahan yang 4. Menulis perenggan pendahuluan, isi -Peta Pokok
CT2 Makanan segera dan U8(B3): didengar, dibaca, tersurat, isi tersirat dan kesimpulan dengan
rapu 201 dan ditonton. ayat yang gramatis serta wacana yang kohesif -Peta Alir
7.2 Memahami dan menyatakan maksud dan koheren. - Peta Pelbagai
perkataan sukar berdasarkan konteks. 5. Menghuraikan maksud kata atau rangkai Alir
7.4 Membaca pantas secara imbasan kata berdasarkan konteks wacana.
dan luncuran untuk membuat rujukan 6. Mengenal pasti maklumat atau isi penting PAK 21
pelbagai bahan bercetak dan bahan yang dikehendaki dalam tugasan pemahaman. - Gallery
elektronik. 7. Mengemukakan pandangan yang relevan Walk
8.1 Menyaring maklumat mengikut tentang isu yang diutarakan berdasarkan - Puzzle
klasifikasi. intertekstualiti atau pengalaman dan - Didik HibuR
8.2 Menyusun maklumat mengikut pengetahuan sedia ada.
keutamaan. 8. Menulis jawapan bagi soalan pemahaman TEKNIK
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti dengan ayat yang gramatis. BACAAN
terhadap - ACID
maklumat yang telah disusun. 7.0: Aras 1 - KWLH
8.4 Mengolah maklumat secara koheren i. Mendengar dan mengemukakan persoalan -SQ4R
untuk tujuan tertentu pokok, isi penting dan kurang penting dalam -QUACK
pelbagai
bahan.

39
ii. Memahami dan menyatakan makna
Bahasa FRASA: U8(B1) perkataan dan rangkai kata berdasarkan
Frasa Adjektif : konteks.
1. FA sebagai Predikat 184- 7.0:Aras 2
2. FA sebagai Keterangan 187 i. Membaca pantas secara luncuran
3. FA sebagai Penerang FN dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
ii. Menganalisis maksud tersirat untuk
Binaan Frasa Adjektif membuat memahami perkara dan isu yang
1. Kata Adjektif+Kata Adjektif diperkatakan.
2. Kata Adjektif+Kata Nama 8.0:Aras 1
3. Kata Adjektif+Kata v. Menyusun semula idea mengikut urutan
Penguat yang logik dan mengemukakan rasionalnya.
8.0:Aras 2
i. Menyusun isi dan idea yang terdapat dalam
FRASA: maklumat dengan sistematik berdasarkan
Frasa Sendi Nama kriteria tertentu.
Binaan Frasa Sendi Nama
1. FSN sebagai Predikat Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Ayat FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
[ FN+KSN+FN ] U8(B2) respons peribadi tentang karya sastera yang dibaca.
: FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
2. FSN sebagai Unsur 194- 10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
Keterangan dalam Subjek 196 karya secara keseluruhan. pengajaran serta latar yang terdapat dalam
[ FN+KSN+KNArah+FN ] + 10.2 Mengenal pasti perkara yang bahan prosa yang dibaca.
[Predikat] menarik dalam sesebuah karya. 3.Mengemukakan pandangan yang relevan
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan tentang isu yang diutarakan berdasarkan
3. FSN sebagai Unsur persoalan, pemikiran, nilai, dan intertekstualiti atau pengalaman dan
Keterangan dalam Predikat pengajaran. pengetahuan sedia ada.
[Subjek: FN]+[FK+KSN+FN ] 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek
watak dan perwatakan, latar, plot, gaya Aras 1
Peribahasa 1 Mencegah adalah lebih U8(B1) bahasa dan sudut pandangan. iii. Menulis sinopsis.
baik daripada : iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
mengubati. 182 karya.
2 Terang hati U8(B1) v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
: latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
185 dalam karya.
3 Murah hati U8(B1) Aras 3
: ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
185 karya
4 Darah daging U8(B2)
:
190
5 Makan untuk hidup U8(B3)
bukan hidup untuk :
makan 200

40
MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH P&P SURAT
U8 GAYA HIDUP SIHAT 180-202 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU: BAHAGIANUNIT & (B1) Amalan Hidup Sihat 180-187 CATATAN
29 (B2) Remaja dan Kesihatan 188-196
(B3) Obesiti dan Pencegahannya 197-202
TARIKH:
13.8.2018
-
17.8.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Menyatakan 5 isi utama yang terdapat BBM :
Tajuk Iringan: bernas semasa memberikan pendapat dalam petikan. -Buku Teks
TIADA dalam perbincangan. 2. Memberikan pandangan berkaitan dengan 5
Penulisan Amalan gaya hidup sihat U8(B1): FS 2.1 Mencetuskan idea bernas isi utama aripada petikan yang dibaca. -Tatabahasa
182 semasa memberikan pendapat dalam 3. Menuliskan ayat-ayat yang gramatis Dewan
Komsas Peneguhan cerpen perbincangan. sebagai jawapan kepada soalan berdasarkan
ULBS CT1 Masalah obesiti dalam U8(B2): petikan yang dibaca. -Kamus Dewan
kalangan masyarakat 196 4. Membentuk 4 ayat majmuk gabungan
kita daripada ayat- ayat tunggal dalam petikan. Kbat/I-Think:
CT2 Piramid makanan U8(B1): Aras 1(i)
182 -Peta Bulatan
Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan -Peta Buih
pelbagai sumber yang didengar, dibaca, imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok
dan ditonton serta isi penting dalam petikan. -Peta Buih
FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 2. Membuat perancangan penyampaian Berganda
tujuan tertentu dengan menyusun atur maklumat yang
diperoleh melalui pembacaan. -Peta Pokok
FS:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian
gambaran keseluruhan, idea utama dan lisan dengan menggunakan kemahiran -Peta Alir
isi penting, dan isi relevan tentang bahan memulakan,melahirkan idea dan menutup - Peta Pelbagai
yang didengar, dibaca, dan ditonton. penyampaian secara berkesan. Alir
7.4 Membaca pantas secara imbasan 7.0 :Aras 1
dan luncuran untuk membuat rujukan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan PAK 21
pelbagai bahan bercetak dan bahan pokok, isi penting dan kurang penting dalam - Gallery
elektronik. pelbagai bahan. Walk
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian 7.0 :Aras 2 - Puzzle
dan bahan edaran untuk membuat i. Membaca pantas secara luncuran dan - Didik Hibur
pembentangan. imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
9.0: Aras 2 TEKNIK
ii. Menyusun atur kerangka penyampaian BACAAN
perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam - ACID
bentuk grafik, dan menyediakan bahan - KWLH
edaran. -SQ4R
-QUACK

41
Bahasa FRASA: U8(B1) Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Frasa Adjektif : FU 10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
1. FA sebagai Predikat 184- respons peribadi tentang karya sastera. yang dibaca.
2. FA sebagai Keterangan 187 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
3. FA sebagai Penerang FN dan bukan kreatif. dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
FS 10.6 Mengulas karya sastera dari pengajaran serta latar yang terdapat dalam
Binaan Frasa Adjektif aspek watak dan perwatakan, latar, plot, bahan prosa yang dibaca.
1. Kata Adjektif+Kata Adjektif gaya bahasa dan sudut pandangan. 3.Mengemukakan pandangan yang relevan
2. Kata Adjektif+Kata Nama 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi tentang isu yang diutarakan berdasarkan
3. Kata Adjektif+Kata secara terancang dan tertib, dan kemas intertekstualiti atau pengalaman dan
Penguat dengan menggunakan bahasa yang pengetahuan sedia ada.
tepat, indah dan menarik. Aras 1
FRASA: iii. Menulis sinopsis.
Frasa Sendi Nama iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
Binaan Frasa Sendi Nama karya.
1. FSN sebagai Predikat U8(B2) v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
Ayat : latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
[ FN+KSN+FN ] 194- dalam karya.
196 Aras 2
2. FSN sebagai Unsur (iii) Memahami dan menghayati nilai dalam
Keterangan dalam Subjek karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan
[ FN+KSN+KNArah+FN ] + Aras 3
[Predikat] ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
karya.
3. FSN sebagai Unsur
Keterangan dalam Predikat Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat:
[Subjek: FN]+[FK+KSN+FN ] FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
Peribahasa 1 Mencegah adalah lebih U8(B1) dan bukan kreatif isi penyimpul
baik daripada : 2. Menyusun isi dalam perenggan.
mengubati. 182 FS: 3. Menghuraikan isi utama dengan ayat yang
2 Terang hati U8(B1) 12.2 Memilih isi yang bernas dan gramatis serta wacana yang kohesif dan
: membina kerangka penulisan. koheren.
185 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 4. Menyemak wacana yang telah dihasilkan.
3 Murah hati U8(B1) untuk membina perenggan yang kohesif. 12..2 Aras 1 (i)
: 12.4 Menyusun isi dan menggunakan Menentukan dan menganalisis idea dan isi
185 penanda wacana untuk menghasilkan yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
4 Darah daging U8(B2) pemerengganan yang koheren. dan puisi.
: 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12.4 Aras 1 (ii)
190 karya yang telah dihasilkan. Mengemukakan isi mengikut keutamaan
5 Makan untuk hidup U8(B3) dengan menggunakan penanda wacana yang
bukan hidup untuk : tepat untuk menghasilkan pemerenggan yang
makan 200 utuh.

42
MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH P&P SURAT
U8 GAYA HIDUP SIHAT 180-202 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

MINGGU: (B1) Amalan Hidup Sihat 180-187 CATATAN


30 (B2) Remaja dan Kesihatan 188-196
(B3) Obesiti dan Pencegahannya 197-202

TARIKH:
20.8.2018
-
24.8.2018 Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dam 1. Berbincang dengan memberikan jawapan BBM :
Tajuk Iringan: mempererat hubungan mesra. yang tepat secara bertatasusila. -Buku Teks
TIADA FS 1.4 Bersoal jawab secara 2. Berkongsi idea yang bernas.
Penulisan KARANGAN SYARAHAN: U8(B1): bertatasusila tentang sesuatu perkara Aras 1(i) -Tatabahasa
Sebagai Ketua Pelajar,anda 182 dengan menggunakan pelbagai soalan. Memilih dan mengucapkan kata, ungkapan Dewan
dipilih untuk memberikan dan ayat yang mesra serta dapat menarik
syarahan kepada para pelajar FU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi perhatian pihak yang ingin dipengaruhi. -Kamus Dewan
dalam perhimpunan sekolah. pihak lain.
Tajuk syarahan anda ialah FS 5.3 Merayu dengan menggunakan Kbat/I-Think:
“Mencegah adalah lebih baik strategi yang berkesan untuk memujuk
daripada mengubati”. pihak lain. -Peta Bulatan
Sediakan teks syarahan anda
selengkapnya. Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: -Peta Buih
Komsas Peneguhan cerpen FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan
Nilam Penyakit Kencing Manis U8(B3): pelbagai sumber yang didengar, dibaca, imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok -Peta Buih
Darah Tinggi 202 dan ditonton serta isi penting dalam petikan. Berganda
Makanan rapu U8(B3): FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 2. Membuat perancangan penyampaian
201 tujuan tertentu dengan menyusun atur maklumat yang -Peta Pokok
ULBS CT1 Bahan KOMSAS diperoleh melalui pembacaan.
CT2 Bahan KOMSAS FS: -Peta Alir

43
CITRA Usaha-usaha bagi mencegah U8(B3): 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian - Peta Pelbagai
BAHASA anak-anak daripada 201 gambaran keseluruhan, idea utama dan lisan dengan menggunakan kemahiran Alir
(PEMULIHAN mengamalkan tabiat makanan isi penting, dan isi relevan tentang bahan memulakan,melahirkan idea dan menutup
) segera dan rapu yang didengar, dibaca, dan ditonton. penyampaian secara berkesan. PAK 21
7.4 Membaca pantas secara imbasan 7.0 :Aras 1 - Gallery
dan luncuran untuk membuat rujukan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan Walk
pelbagai bahan bercetak dan bahan pokok, isi penting dan kurang penting dalam - Puzzle
elektronik. pelbagai bahan. - Didik Hibur
FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut 7.0 :Aras 2
keutamaan. i. Membaca pantas secara luncuran dan TEKNIK
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian imbasan untuk menghubungkaitkan idea. BACAAN
dan bahan edaran untuk membuat 9.0: Aras 2 - ACID
pembentangan. ii. Menyusun atur kerangka penyampaian - KWLH
FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam -SQ4R
keutamaan. bentuk grafik, dan menyediakan bahan -QUACK
edaran.

Bahasa FRASA: U8(B1) Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Frasa Adjektif : FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
1. FA sebagai Predikat 184- respons peribadi tentang karya sastera yang dibaca.
2. FA sebagai Keterangan 187 FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
3. FA sebagai Penerang FN 10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
karya secara keseluruhan. pengajaran serta latar yang terdapat dalam
Binaan Frasa Adjektif 10.2 Mengenal pasti perkara yang bahan prosa yang dibaca.
1. Kata Adjektif+Kata Adjektif menarik dalam sesebuah karya. 3.Mengemukakan pandangan yang relevan
2. Kata Adjektif+Kata Nama 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan tentang isu yang diutarakan berdasarkan
3. Kata Adjektif+Kata persoalan, pemikiran, nilai, dan intertekstualiti atau pengalaman dan
Penguat pengajaran. pengetahuan sedia ada.
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek Aras 1
FRASA: watak dan perwatakan, latar, plot, gaya iii. Menulis sinopsis.
Frasa Sendi Nama bahasa dan sudut pandangan. iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
Binaan Frasa Sendi Nama karya.
1. FSN sebagai Predikat U8(B2) v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
Ayat : latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
[ FN+KSN+FN ] 194- dalam karya.
196 Aras 3
2. FSN sebagai Unsur ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
Keterangan dalam Subjek karya.
[ FN+KSN+KNArah+FN ] +
[Predikat] Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat:
FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
3. FSN sebagai Unsur dan bukan kreatif isi penyimpul
Keterangan dalam Predikat 2. Menyusun isi dalam perenggan.
[Subjek: FN]+[FK+KSN+FN ] FS: 3. Menghuraikan isi utama dengan ayat yang
Peribahasa 1 Mencegah adalah lebih U8(B1) 12.2 Memilih isi yang bernas dan gramatis serta wacana yang kohesif dan
baik daripada : membina kerangka penulisan. koheren.
mengubati. 182 4. Menyemak wacana yang telah dihasilkan.

44
2 Terang hati U8(B1) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian
: untuk membina perenggan yang kohesif. 12..2 Aras 1 (i)
185 12.4 Menyusun isi dan menggunakan Menentukan dan menganalisis idea dan isi
3 Murah hati U8(B1) penanda wacana untuk menghasilkan yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
: pemerengganan yang koheren. dan puisi.
185 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12.4 Aras 1 (ii)
4 Darah daging U8(B2) karya yang telah dihasilkan. Mengemukakan isi mengikut keutamaan
: dengan menggunakan penanda wacana yang
190 tepat untuk menghasilkan pemerenggan yang
5 Makan untuk hidup U8(B3) utuh.
bukan hidup untuk : 12.3 Aras 1 (iii)
makan 200 Menghuraikan isi dengan membina ayat topik,
ayat huraian dan ayat contoh secara induktif
dengan menggunakan bahasa yang tepat
dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
U9 KERJAYA 203-222 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

MINGGU: CATATAN
31 (B1) Minggu Kerjaya 203-209

(B2) Cita-cita dan Kerjaya 210-217


TARIKH:
27.8.2018 (B3) Surat Pemohonan 218-222
-
30.8.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks: U9(B2): Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Pemahaman Gaya Memilih Kerjaya Alaf Baru 211-214 FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa BBM :
mempererat hubungan mesra. semasa. -Buku Teks
FS 1.2 Mendengar dan memberikan 2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat
respons secara lisan dan bertulis tentang yang sesuai. -Tatabahasa
sesuatu yang diperkatakan orang lain. Aras 1(ii) Dewan
Aras 2(ii)
-Kamus Dewan
Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Mengenal pasti persoalan pokok,idea utama Kbat/I-Think:
pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan idea sampingan melalui pembacaan
dan ditonton pantas secara luncuran dan imbasan. -Peta Bulatan
FU: 8.0 Memproses maklumat untuk 2. Mengenal pasti kata kunci penting dalam
keperluan tertentu tugasan rumusan. -Peta Buih

45
3. Mengemukakan 4 hingga 6 isi tersurat yang
FS: terdapat dalam petikan serta mengutarakan -Peta Buih
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan sekurang-kurangnya satu isi tersirat Berganda
Tajuk Iringan: gambaran berdasarkan tugasan rumusan.
Kerjaya U9(B1): keseluruhan, idea utama dan isi penting, 4. Menulis perenggan pendahuluan, isi -Peta Pokok
204 dan isi relevan tentang bahan yang tersurat, isi tersirat dan kesimpulan dengan
Penulisan Karangan umum didengar, dibaca, ayat yang gramatis serta wacana yang kohesif -Peta Alir
Komsas Peneguhan drama dan ditonton. dan koheren. - Peta Pelbagai
ULBS CT1 Bahan KOMSAS 7.2 Memahami dan menyatakan maksud 5. Menghuraikan maksud kata atau rangkai Alir
CT2 Bahan KOMSAS perkataan sukar berdasarkan konteks. kata berdasarkan konteks wacana.
7.4 Membaca pantas secara imbasan 6. Mengenal pasti maklumat atau isi penting
dan luncuran untuk membuat rujukan yang dikehendaki dalam tugasan pemahaman. PAK 21
pelbagai - Gallery
7. Mengemukakan pandangan yang Walk
bahan bercetak dan bahan elektronik. relevantentang isu yang diutarakan - Puzzle
8.1 Menyaring maklumat mengikut berdasarkan intertekstualiti atau pengalaman - Didik Hibur
klasifikasi. dan pengetahuan sedia ada. -
8.2 Menyusun maklumat mengikut 8. Menulis jawapan bagi soalan pemahaman
keutamaan. dengan ayat yang gramatis. TEKNIK
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti BACAAN
terhadap 7.0: Aras 1 - ACID
maklumat yang telah disusun. i. Mendengar dan mengemukakan persoalan - KWLH
8.4 Mengolah maklumat secara koheren pokok, isi penting dan kurang penting dalam -SQ4R
Bahasa SINTAKSIS: U9(B1): untuk tujuan tertentu. pelbagai bahan. -QUACK
Struktur Binaan Ayat: 207-209 ii. Memahami dan menyatakan makna
1. Perkataan perkataan dan rangkai kata berdasarkan
2. Frasa konteks.
3. Klausa 7.0:Aras 2
4. Ayat i. Membaca pantas secara luncuran
dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
SINTAKSIS: ii. Menganalisis maksud tersirat untuk
1. Ayat Dasar membuat memahami perkara dan isu yang
1.1 FN + FN U9(B2): diperkatakan.
1.2 FN + FK 215-217 8.0:Aras 1
1.3 FN + FA v. Menyusun semula idea mengikut urutan
1.4 FN + FSN yang logik dan mengemukakan rasionalnya.
8.0:Aras 2
2. Ayat Aktif i. Menyusun isi dan idea yang terdapat dalam
3. Ayat Pasif maklumat dengan sistematik berdasarkan
kriteria tertentu.

Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:


FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
respons peribadi tentang karya sastera yang dibaca.
FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
Peribahasa 1 TIADA dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan

46
10.1 Menceritakan semula sesebuah pengajaran serta latar yang terdapat dalam
karya secara keseluruhan. bahan prosa yang dibaca.
10.2 Mengenal pasti perkara yang 3.Mengemukakan pandangan yang relevan
menarik dalam sesebuah karya. tentang isu yang diutarakan berdasarkan
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan intertekstualiti atau pengalaman dan
persoalan, pemikiran, nilai, dan pengetahuan sedia ada.
pengajaran. Aras 1
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek iii. Menulis sinopsis.
watak dan perwatakan, latar, plot, gaya iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam
bahasa dan sudut pandangan. karya.
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
dalam karya.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

U10 WARISAN BANGSA 223-248


MINGGU: (B1) Pemeliharaan dan 223-231 CATATAN
32 Pemuliharaan Bangunan
Bersejarah
TARIKH: (B2) Warisan Seni Bina Melayu 232-239
03.9.2018 Tradisional
- (B3) Pemuliharaan Warisan Sejarah 240-248
07.9.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Berbual tentang peristiwa semasa. BBM :
Tajuk Iringan: mempererat hubungan. 2. Menjelaskan idea secara deduktif. -Buku Teks
TIADA 2.1 Memberikan pendapat yang bernas Aras 1(ii)
Penulisan KARANGAN SURAT U9(B3): sebagai sumbangan dalam perbincangan. -Tatabahasa
KIRIMAN RASMI: 218-222 FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah Dewan
Anda selaku Setiausaha Kelab dengan sopan dalam pelbagai situasi.
Bimbingan dan Kerjaya, ingin 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa -Kamus Dewan
mengadakan lawatan sambil memberikan pendapat dalam perbincangan.
belajar ke sebuah syarikat 2.2 Menghuraikan idea bernas semasa Kbat/I-Think:
pengeluar barangan elektronik memberikan pendapat dalam perbincangan.
di sebuah kawasan -Peta Bulatan
perindustrian.Untuk tujuan Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
itu,anda perlu membuat FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan -Peta Buih
permohonan.Tulis surat pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan imbasan bagi mengenal pasti persoalan
permohonan untuk ditonton pokok serta isi penting dalam petikan. -Peta Buih
mengadakan lawatan sambil FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 2. Membuat perancangan penyampaian Berganda
belajar tersebut dengan tujuan tertentu dengan menyusun atur maklumat yang
lengkap. diperoleh melalui pembacaan. -Peta Pokok
Komsas Peneguhan sajak FS: 3. Mengemukakan idea dalam
ULBS CT1 Bahan KOMSAS penyampaian lisan dengan menggunakan -Peta Alir

47
CT2 Bahan KOMSAS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan kemahiran memulakan,melahirkan idea - Peta Pelbagai
gambaran keseluruhan, idea utama dan isi dan menutup penyampaian secara Alir
penting, dan isi relevan tentang bahan yang berkesan.
didengar, dibaca, dan ditonton. 7.0 :Aras 1 PAK 21
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan i. Mendengar dan mengemukakan - Gallery
luncuran untuk membuat rujukan pelbagai persoalan pokok, isi penting dan kurang Walk
bahan bercetak dan bahan elektronik. penting dalam pelbagai bahan. - Puzzle
FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut 7.0 :Aras 2 - Didik Hibur
keutamaan. i. Membaca pantas secara luncuran dan -
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
bahan edaran untuk membuat 9.0: Aras 2
pembentangan. ii. Menyusun atur kerangka penyampaian
FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut perbahasan, forum, laporan dan ulasan
keutamaan. dalam bentuk grafik, dan menyediakan
bahan edaran.

Bahasa SINTAKSIS: Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:


Ayat Tunggal U10 FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan
1. Binaan Subjek bagi Ayat (B1): respons peribadi tentang karya sastera prosa yang dibaca.
Tunggal 229-231 FS: 10.1 Menceritakan semula sesebuah 2. Mengenal pasti dan menghuraikan
1.1 Kata Ganti Nama Orang karya secara keseluruhan. tema dan persoalan, watak
1.2 Kata Ganti Nama Tunjuk 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik perwatakan,nilai dan pengajaran serta
1.3 Kata Nama Am dalam sesebuah karya. latar yang terdapat dalam bahan prosa
1.4 Kata Nama Khas 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan yang dibaca.
1.5 Kata Nama Terbitan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. 3.Mengemukakan pandangan yang
1.6 Kata Kerja 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek relevan tentang isu yang diutarakan
1.7 Kata Adjektif watak dan perwatakan, latar, plot, gaya berdasarkan intertekstualiti atau
bahasa dan sudut pandangan. pengalaman dan pengetahuan sedia ada.
2. Binaan Predikat bagi Ayat Aras 1
Tunggal iii. Menulis sinopsis.
1.1 Predikat Frasa Nama v. Menjelaskan aspek watak dan
1.2 Predikat Frasa Kerja perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan
1.3 Predikat Frasa Adjektif sudut pandangan dalam karya.
1.4 Predikat Frasa Sendi Aras 3
Nama ii. Menganalisis nilai dan pengajaran
dalam karya.

Ayat Majmuk Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran pelajar dapat:


1. Ayat Majmuk Gabungan U10 FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan
2. Ayat Majmuk Pancangan (B2): bukan kreatif dengan tajuk penulisan.
3. Ayat Majmuk Campuran 236-239 2. Mengenal pasti format karangan yang
Peribahasa 1 Ringan tulang U10(B1 FS: bertepatan dengan tajuk.
): 12.2 Memilih isi yang bernas dan membina 3. Menyusun isi dalam kerangka
230 kerangka penulisan. penulisan yang kohesif dan koheren.

48
2 Tak lapuk dek hujan, tak U10(B2 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 4.Membina ayat topik dan ayat huraian
lekang dek panas ): untuk membina perenggan yang kohesif. untuk membina perenggan.
234 12.4 Menyusun isi dan menggunakan 5.Menggunakan kosa kata,istilah,
penanda wacana untuk menghasilkan ungkapan menarik serta laras bahasa
pemerengganan yang koheren. yang menepati konteks dan jenis wacana.
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu 6. Menyemak dan membetulkan
karya yang telah dihasilkan. kesalahan ejaan, tanda baca dan
tatabahasa.
12..2 Aras 1 (i) Menentukan dan
menganalisis idea dan isi yang bernas
untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.
12.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan isi
mengikut keutamaan dengan
menggunakan penanda wacana yang
tepat untuk menghasilkan pemerenggan
yang utuh.
12.3 Aras 1 (iii) Menghuraikan isi dengan
membina ayat topik, ayat huraian dan
ayat contoh secara induktif dengan
menggunakan bahasa yang tepat
dan indah

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
U10 WARISAN BANGSA 223-248 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

MINGGU: (B1) Pemeliharaan dan 223-231 CATATAN


33 Pemuliharaan Bangunan
Bersejarah
TARIKH: (B2) Warisan Seni Bina Melayu 232-239
10.9.2018 Tradisional
- (B3) Pemuliharaan Warisan Sejarah 240-248
14.9.2018
Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Menyenaraikan lima isi utama yang berkait BBM :
Tajuk Iringan: mempererat hubungan mesra. dengan tajuk yang dikemukakan oleh guru. -Buku Teks
TIADA FS 1.1 Berbual dan berbicara tentang Aras 1(v)
Penulisan KARANGAN PERBAHASAN: U10 perkara yang berkaitan dengan Menyatakan perkara yang sebenar yang -Tatabahasa
Anda dipilih sebagai pihak (B3): kehidupan harian yang menyentuh diri, dimaksudkan dengan memilih kata yang Dewan
pencadang dalam satu 247 keluarga, rakan dan masyarakat dengan mudah difahami.
pertandingan perbahasan menggunakan kata, sebutan dan intonasi -Kamus
yang bertajuk ”Penjagaan dan serta nada yang sesuai. Dewan
Pemuliharaan Bangunan Lama
Menguntungkan Negara”. Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Kbat/I-Think:
Sediakan teks tersebut FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan
selengkapnya. pelbagai sumber yang didengar, dibaca, imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok -Peta Bulatan
Komsas Peneguhan prosa tradisional dan ditonton serta isi penting dalam petikan.
Nilam Seni kraf Melayu tradisional U10 FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 2. Membuat perancangan penyampaian
(B2): tujuan tertentu dengan menyusun atur maklumat yang -Peta Alir
235 diperoleh melalui pembacaan. - Peta
ULBS CT1 Bahan KOMSAS FS: Pelbagai Alir

49
CT2 Bangunan bersejarah U10 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian
harus diruntuhkan bagi (B1): gambaran keseluruhan, idea utama dan lisan dengan menggunakan kemahiran
memberi laluan kepada 226 isi penting, dan isi relevan tentang bahan memulakan,melahirkan idea dan menutup PAK 21
bangunan lain. yang didengar, dibaca, dan ditonton. penyampaian secara berkesan. - Gallery Walk
Nyatakan pendapat 7.4 Membaca pantas secara imbasan 7.0 :Aras 1 - Puzzle
anda. dan luncuran untuk membuat rujukan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan - Didik Hibur
CITRA Seni bina di negara kita U10 pelbagai bahan bercetak dan bahan pokok, isi penting dan kurang penting dalam
BAHASA memang terkenal di seluruh (B2): elektronik. pelbagai bahan. TEKNIK
(PEMULIHAN dunia dengan nilai-nilai 238 FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut 7.0 :Aras 2 BACAAN
) estetikanya yang cukup keutamaan. i. Membaca pantas secara luncuran dan
mengagumkan tetapi tidak 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian imbasan untuk menghubungkaitkan idea. - ACID
begitu disedari oleh dan bahan edaran untuk membuat 9.0: Aras 2 - KWLH
masyarakat kita. Jelaskan pembentangan. ii. Menyusun atur kerangka penyampaian -SQ4R
usaha-usaha yang dapat FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam -QUACK
dilakukan bagi menyedarkan keutamaan. bentuk grafik, dan menyediakan bahan edaran.
masyarakat agar lebih
menghargai seni bina di
negara kita.

Bahasa SINTAKSIS: Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:


Ayat Tunggal U10 FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
1. Binaan Subjek bagi Ayat (B1): respons peribadi tentang karya sastera yang dibaca.
Tunggal 229-231 FS: 10.1 Menceritakan semula sesebuah 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema dan
1.1 Kata Ganti Nama Orang karya secara keseluruhan. persoalan, watak perwatakan,nilai dan
1.2 Kata Ganti Nama Tunjuk 10.2 Mengenal pasti perkara yang pengajaran serta latar yang terdapat dalam
1.3 Kata Nama Am menarik dalam sesebuah karya. bahan prosa yang dibaca.
1.4 Kata Nama Khas 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 3.Mengemukakan pandangan yang relevan
1.5 Kata Nama Terbitan persoalan, pemikiran, nilai, dan tentang isu yang diutarakan berdasarkan
1.6 Kata Kerja pengajaran. intertekstualiti atau pengalaman dan
1.7 Kata Adjektif 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek pengetahuan sedia ada.
watak dan perwatakan, latar, plot, gaya Aras 1
2. Binaan Predikat bagi Ayat bahasa dan sudut pandangan. iii. Menulis sinopsis.
Tunggal v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
1.1 Predikat Frasa Nama latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
1.2 Predikat Frasa Kerja dalam karya.
1.3 Predikat Frasa Adjektif Aras 3
1.4 Predikat Frasa Sendi ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
Nama karya.

Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran pelajar dapat:


Ayat Majmuk FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan
1. Ayat Majmuk Gabungan U10 dan bukan kreatif tajuk penulisan.
2. Ayat Majmuk Pancangan (B2): 2. Mengenal pasti format karangan yang
3. Ayat Majmuk Campuran 236-239 FS: bertepatan dengan tajuk.
Peribahasa 1 Ringan tulang U10 12.2 Memilih isi yang bernas dan 3. Menyusun isi dalam kerangka penulisan
(B1): membina kerangka penulisan. yang kohesif dan koheren.
230

50
2 Tak lapuk dek hujan, tak U10 12.3 Membina ayat topik dan ayat 4.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk
lekang dek panas (B2): huraian untuk membina perenggan yang membina perenggan.
234 kohesif. 5.Menggunakan kosa kata,istilah, ungkapan
12.4 Menyusun isi dan menggunakan menarik serta laras bahasa yang menepati
penanda wacana untuk menghasilkan konteks dan jenis wacana.
pemerengganan yang koheren. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu ejaan, tanda baca dan tatabahasa.
karya yang telah dihasilkan. 12..2 Aras 1 (i) Menentukan dan menganalisis
idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan
karya prosa dan puisi.
12.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan isi mengikut
keutamaan dengan menggunakan penanda
wacana yang tepat untuk menghasilkan
pemerenggan yang utuh.
12.3 Aras 1 (iii) Menghuraikan isi dengan
membina ayat topik, ayat huraian dan ayat
contoh secara induktif dengan menggunakan
bahasa yang tepatdan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang
mudah.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
U10 WARISAN BANGSA 223-248 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

(B1) Pemeliharaan dan 223-231 CATATAN


MINGGU Pemuliharaan Bangunan
34 Bersejarah
(B2) Warisan Seni Bina Melayu 232-239
TARIKH: Tradisional
17.9.2018 (B3) Pemuliharaan Warisan Sejarah 240-248
-
21.9.2018 Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman Keunikan rumah tradisional U10 1. Memnerikan keterangan dengan serta BBM :
(B2): merta tentang sesuatu perkara. -Buku Teks
232-235
Tajuk Iringan:
Warisan budaya bangsa. U10
(B3):
242
Penulisan Karangan umum
Komsas Peneguhan puisi tradisional
ULBS CT1 Bahan KOMSAS
CT2 Bahan KOMSAS

51
Bahasa SINTAKSIS: FU 2.0 Memberikan pendapat yang Aras 1(iv) Menghubungkaitkan topik dengan
Ayat Tunggal U10 bernas sebagai sumbangan dalam merujuk kepada pelbagai sumber untuk -Tatabahasa
1. Binaan Subjek bagi Ayat (B1): perbincangan. mengemukakan idea yang bernas. Dewan
Tunggal 229-231 FS 2.1 Mencetuskan idea bernas
1.1 Kata Ganti Nama Orang semasa memberikan pendapat dalam -Kamus Dewan
1.2 Kata Ganti Nama Tunjuk perbincangan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
1.3 Kata Nama Am 1. Mengenal pasti persoalan pokok,idea utama Kbat/I-Think:
1.4 Kata Nama Khas Bidang Maklumat: dan idea sampingan melalui pembacaan
1.5 Kata Nama Terbitan FU:7.0 Mendapat maklumat daripada pantas secara luncuran dan imbasan. -Peta Bulatan
1.6 Kata Kerja pelbagai sumber yang didengar, dibaca, 2. Mengenal pasti kata kunci penting dalam
1.7 Kata Adjektif dan ditonton tugasan rumusan. -Peta Buih
FU: 8.0 Memproses maklumat untuk 3. Mengemukakan 4 hingga 6 isi tersurat yang
2. Binaan Predikat bagi Ayat keperluan tertentu terdapat dalam petikan serta mengutarakan -Peta Buih
Tunggal sekurang-kurangnya satu isi tersirat Berganda
1.1 Predikat Frasa Nama FS: berdasarkan tugasan rumusan.
1.2 Predikat Frasa Kerja 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan 4. Menulis perenggan pendahuluan, isi -Peta Pokok
1.3 Predikat Frasa Adjektif gambaran tersurat, isi tersirat dan kesimpulan dengan
1.4 Predikat Frasa Sendi keseluruhan, idea utama dan isi penting, ayat yang gramatis serta wacana yang kohesif -Peta Alir
Nama dan isi relevan tentang bahan yang dan koheren.
didengar, dibaca, 5. Menghuraikan maksud kata atau rangkai PAK 21
dan ditonton. kata berdasarkan konteks wacana. - Gallery
7.2 Memahami dan menyatakan maksud 6. Mengenal pasti maklumat atau isi penting Walk
perkataan sukar berdasarkan konteks. yang dikehendaki dalam tugasan pemahaman. - Puzzle
7.4 Membaca pantas secara imbasan 7. Mengemukakan pandangan yang relevan - Didik Hibur
dan luncuran untuk membuat rujukan tentang isu yang diutarakan berdasarkan
pelbagai bahan bercetak dan bahan intertekstualiti atau pengalaman dan TEKNIK
elektronik. pengetahuan sedia ada. BACAAN
8.1 Menyaring maklumat mengikut 8. Menulis jawapan bagi soalan pemahaman - ACID
klasifikasi. dengan ayat yang gramatis. - KWLH
8.2 Menyusun maklumat mengikut -SQ4R
keutamaan. 7.0: Aras 1 -QUACK
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti i. Mendengar dan mengemukakan persoalan
terhadap pokok, isi penting dan kurang penting dalam
maklumat yang telah disusun. pelbagai
8.4 Mengolah maklumat secara koheren bahan.
untuk tujuan tertentu.

Ayat Majmuk U10 ii. Memahami dan menyatakan makna


1. Ayat Majmuk Gabungan (B2): perkataan dan rangkai kata berdasarkan
2. Ayat Majmuk Pancangan 236- konteks.
3. Ayat Majmuk Campuran 239 7.0:Aras 2
Peribahasa 1 Ringan tulang U10 i. Membaca pantas secara luncuran
(B1): dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
230 ii. Menganalisis maksud tersirat untuk
2 Tak lapuk dek hujan, tak U10 membuat memahami perkara dan isu yang
lekang dek panas (B2): diperkatakan.
234 8.0:Aras 1

52
v. Menyusun semula idea mengikut urutan
yang logik dan mengemukakan rasionalnya.
8.0:Aras 2
i. Menyusun isi dan idea yang terdapat dalam
maklumat dengan sistematik berdasarkan
kriteria tertentu.

Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:


FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan prosa
respons peribadi tentang karya sastera yang dibaca.
FS: 10.1 Menceritakan semula sesebuah 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
karya secara keseluruhan. dan persoalan, watak perwatakan,nilai dan
10.2 Mengenal pasti perkara yang pengajaran serta latar yang terdapat dalam
menarik dalam sesebuah karya. bahan prosa yang dibaca.
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 3.Mengemukakan pandangan yang relevan
persoalan, pemikiran, nilai, dan tentang isu yang diutarakan berdasarkan
pengajaran. intertekstualiti atau pengalaman dan
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek pengetahuan sedia ada.
watak dan perwatakan, latar, plot, gaya Aras 1
bahasa dan sudut pandangan. iii. Menulis sinopsis.
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
dalam karya.
Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
karya.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
UNIT & BAHAGIAN

U10 WARISAN BANGSA 223-248


(B1) Pemeliharaan dan 223-231 CATATAN
MINGGU Pemuliharaan Bangunan
35 Bersejarah
(B2) Warisan Seni Bina Melayu 232-239
TARIKH: Tradisional
24.9.2018 (B3) Pemuliharaan Warisan Sejarah 240-248

53
- Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
28.9.2018 Pemahaman TIADA FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Berbual tentang sesuatu isu yang BBM :
Tajuk Iringan: mempererat hubungan mesra. dibangkitkan. -Buku Teks
TIADA FS 1.4 Bersoal jawab secara 2. Memberikan cadangan yang bernas untuk
Penulisan KARANGAN U10 bertatasusila tentang sesuatu perkara mencapai sesuatu tujuan perbincangan. -Tatabahasa
PERBINCANGAN: (B3): dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1(ii) dan Aras 2(iv) Dewan
Pemuliharaan bangunan 242
bersejarah bukan sahaja dapat Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: -Kamus Dewan
memberikan bukti yang konkrit FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan
tentang sejarah masa silam pelbagai sumber yang didengar, dibaca, imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok Kbat/I-Think:
kita, malah dapat membentuk dan ditonton serta isi penting dalam petikan.
imej dan identiti FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 2. Membuat perancangan penyampaian -Peta Bulatan
negara,menarik lebih ramai tujuan tertentu dengan menyusun atur maklumat yang
pelancong datang ke negara FS: diperoleh melalui pembacaan. -Peta Buih
kita serta memastikan warisan 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian
budaya bangsa kita tidak akan gambaran keseluruhan, idea utama dan lisan dengan menggunakan kemahiran -Peta Buih
pupus. Bincangkan. isi penting, dan isi relevan tentang bahan memulakan,melahirkan idea dan menutup Berganda
Komsas Peneguhan puisi tradisional yang didengar, dibaca, dan ditonton. penyampaian secara berkesan.
Nilam Bangunan bersejarah 7.4 Membaca pantas secara imbasan 7.0 :Aras 1 -Peta Pokok
ULBS CT1 Bahan KOMSAS dan luncuran untuk membuat rujukan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan
CT2 Bahan KOMSAS pelbagai bahan bercetak dan bahan pokok, isi penting dan kurang penting dalam -Peta Alir
elektronik. pelbagai bahan. - Peta Pelbagai
CITRA Kepentingan mata pelajaran
FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut 7.0 :Aras 2 Alir
BAHASA sejarah diajarkan kepada para
keutamaan. i. Membaca pantas secara luncuran dan
(PEMULIHAN pelajar.
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian imbasan untuk menghubungkaitkan idea. PAK 21
)
dan bahan edaran untuk membuat 9.0: Aras 2 - Gallery
Bahasa SINTAKSIS:
pembentangan. ii. Menyusun atur kerangka penyampaian Walk
Ayat Tunggal U10
FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam - Puzzle
1. Binaan Subjek bagi Ayat (B1):
keutamaan. bentuk grafik, dan menyediakan bahan - Didik Hibur
Tunggal 229-231
edaran.
1.1 Kata Ganti Nama Orang
TEKNIK
1.2 Kata Ganti Nama Tunjuk
Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: BACAAN
1.3 Kata Nama Am
FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan intipati - ACID
1.4 Kata Nama Khas
respons peribadi tentang karya sastera karya yang dibaca. - KWLH
1.5 Kata Nama Terbitan
FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema -SQ4R
1.6 Kata Kerja
10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan,nilai,pengajaran,bentuk,nada -QUACK
1.7 Kata Adjektif
karya secara keseluruhan. dan ciri, serta gaya bahasa yang terdapat
10.2 Mengenal pasti perkara yang dalam karya.
menarik dalam sesebuah karya.

54
2. Binaan Predikat bagi Ayat U10 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. 3. Memberikan maksud kata, rangkai kata atau
Tunggal (B1): 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan rangkap berdasarkan konteks wacana.
1.1 Predikat Frasa Nama 229- persoalan, pemikiran, nilai, dan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
1.2 Predikat Frasa Kerja 231 pengajaran. terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
1.3 Predikat Frasa Adjektif 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa pemahaman dengan ayat yang gramatis.
1.4 Predikat Frasa Sendi Nama dan unsur bunyi dalam puisi. 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
tentang isu yang diutarakan berdasarkan
Ayat Majmuk intertekstualiti atau pengalaman dan
1. Ayat Majmuk Gabungan U10 pengetahuan sedia ada.
2. Ayat Majmuk Pancangan (B2): Aras 1
3. Ayat Majmuk Campuran 236- i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa
239 atau rangkai kata yang sukar dalam karya
dengan meneka berdasarkan konteks atau
Peribahasa 1 Ringan tulang U10 merujuk kepada kamus.
(B1): ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
230 menggunakan perkataan sendiri.
2 Tak lapuk dek hujan, tak U10 v. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam
lekang dek panas (B2): karya.
234

Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat:


FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
dan bukan kreatif isi penyimpul
2. Menyusun isi dalam perenggan.
FS: 3. Menghuraikan isi utama dengan ayat yang
12.2 Memilih isi yang bernas dan gramatis serta wacana yang kohesif dan
membina kerangka penulisan. koheren.
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 4. Menyemak wacana yang telah dihasilkan.
untuk membina perenggan yang kohesif. 12..2 Aras 1 (i)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan Menentukan dan menganalisis idea dan isi
penanda wacana untuk menghasilkan yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
pemerengganan yang koheren. dan puisi.
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12.4 Aras 1 (ii)
karya yang telah dihasilkan. Mengemukakan isi mengikut keutamaan
dengan menggunakan penanda wacana yang
tepat untuk menghasilkan pemerenggan yang
utuh.
12.3 Aras 1 (iii)
Menghuraikan isi dengan membina ayat topik,
ayat huraian dan ayat contoh secara induktif
dengan menggunakan bahasa yang tepat
dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang
mudah.

55
MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH P&P SURAT
U11 INDUSTRI PELANCONGAN 249-272 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

BAHAGIANUNIT &
MINGGU: MALAYSIA CATATAN
36 (B1) Kebudayaan dan Pelancongan 249-256
(B2) Malaysia Sebagai Destinasi 257-267
Pelancongan
TARIKH: (B3) Warna-warna Malaysia 268-272
01.10.2018
-
05.10.2018 Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Pemahaman Malaysia U11 FU 2.0 Memberikan pendapat yang 1. Menyatakan 5 isi utama yang terdapat BBM :
(B2): bernas semasa memberikan pendapat dalam petikan. -Buku Teks
257-258 dalam perbincangan. 2. Memberikan pandangan berkaitan dengan 5
Tajuk Iringan: FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa isi utama aripada petikan yang dibaca. -Tatabahasa
Kemudahan infrastruktur di U11 memberikan pendapat dalam . Aras 1(i) Dewan
negara kita (B1): perbincangan.
253 -Kamus Dewan
Penulisan Karangan umum Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Komsas Peneguhan sajak FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Mengenal pasti persoalan pokok,idea utama Kbat/I-Think:
Nilam Industri Kraf Tangan Malaysia U11 pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan idea sampingan melalui pembacaan
(B1): dan ditonton pantas secara luncuran dan imbasan. -Peta Bulatan
253 FU: 8.0 Memproses maklumat untuk 2. Mengenal pasti kata kunci penting dalam
ULBS CT1 Keunikan Malaysia U11 keperluan tertentu tugasan rumusan. -Peta Buih
sebagai destinasi (B1): 3. Mengemukakan 4 hingga 6 isi tersurat yang
pelancongan dunia. 253 FS: terdapat dalam petikan serta mengutarakan -Peta Buih
CT2 Belilah barangan U11 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan sekurang-kurangnya satu isi tersirat Berganda
tempatan (B1) gambaran berdasarkan tugasan rumusan.
254 keseluruhan, idea utama dan isi penting, 4. Menulis perenggan pendahuluan, isi -Peta Pokok
dan isi relevan tentang bahan yang tersurat, isi tersirat dan kesimpulan dengan
CITRA Melancong dalam negara lebih U11
didengar, dibaca, ayat yang gramatis serta wacana yang kohesif -Peta Alir
BAHASA baik daripada melancong ke (B2):
dan ditonton. dan koheren. - Peta Pelbagai
(PEMULIHAN luar negara. 260
7.2 Memahami dan menyatakan maksud 5. Menghuraikan maksud kata atau rangkai Alir
)
perkataan sukar berdasarkan konteks. kata berdasarkan konteks wacana.
Bahasa SINTAKSIS: U11
7.4 Membaca pantas secara imbasan 6. Mengenal pasti maklumat atau isi penting PAK 21
Proses Penerbitan Ayat (B1):
dan luncuran untuk membuat rujukan yang dikehendaki dalam tugasan pemahaman. - Gallery
1. Proses Penguguran 254-256
pelbagai bahan bercetak dan bahan 7. Mengemukakan pandangan yang relevan Walk
1.1 Frasa Subjek
elektronik. tentang isu yang diutarakan berdasarkan - Puzzle
1.2 Frasa Predikat
8.1 Menyaring maklumat mengikut intertekstualiti atau pengalaman dan - Didik Hibur
klasifikasi. pengetahuan sedia ada.
2. Proses Penyusunan Ayat U11
8.2 Menyusun maklumat mengikut 8. Menulis jawapan bagi soalan pemahaman TEKNIK
Semula (B2):
keutamaan. dengan ayat yang gramatis. BACAAN
2.1 Penyusunan Semula 264-267
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti - ACID
Subjek
terhadap 7.0: Aras 1 - KWLH
2.2 Penyusunan Semula
maklumat yang telah disusun. i. Mendengar dan mengemukakan persoalan -SQ4R
Objek
8.4 Mengolah maklumat secara koheren pokok, isi penting dan kurang penting dalam -QUACK
2.3 Penyusunan Semula
untuk tujuan tertentu. pelbagai
melalui Ayat Songsang
bahan.

56
3. Proses Peluasan Ayat U11 ii. Memahami dan menyatakan makna
3.1 Peluasan Ayat pada (B2): perkataan dan rangkai kata berdasarkan
Subjek 264- konteks.
3.2 Peluasan Ayat pada 267 7.0:Aras 2
Predikat i. Membaca pantas secara luncuran
3.3 Peluasan Ayat melalui dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
Kata Hubung ii. Menganalisis maksud tersirat untuk
3.4 Peluasan Ayat melalui membuat memahami perkara dan isu yang
Proses Komplementasi diperkatakan.
8.0:Aras 1
Peribahasa 1 Kais pagi makan U11 v. Menyusun semula idea mengikut urutan
pagi,kais petang makan (B2): yang logik dan mengemukakan rasionalnya.
petang 261
Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan intipati
respons peribadi tentang karya sastera karya yang dibaca.
FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan,nilai,pengajaran,bentuk,nada
karya secara keseluruhan. dan ciri, serta gaya bahasa yang terdapat
10.2 Mengenal pasti perkara yang dalam karya.
menarik dalam sesebuah karya. 3. Memberikan maksud kata, rangkai kata atau
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. rangkap berdasarkan konteks wacana.
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
persoalan, pemikiran, nilai, dan terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
pengajaran. pemahaman dengan ayat yang gramatis.
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
dan unsur bunyi dalam puisi. tentang isu yang diutarakan berdasarkan
intertekstualiti atau pengalaman dan
pengetahuan sedia ada.
Aras 1
i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa
atau rangkai kata yang sukar dalam karya
dengan meneka berdasarkan konteks atau
merujuk kepada kamus.
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.
v. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam
karya.

57
MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA
TARIKH P&P SURAT
U11 INDUSTRI PELANCONGAN 249-272 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

BAHAGIANUNIT &
MINGGU: MALAYSIA CATATAN
37 (B1) Kebudayaan dan Pelancongan 249-256
(B2) Malaysia Sebagai Destinasi 257-267
Pelancongan
TARIKH: (B3) Warna-warna Malaysia 268-272
08.10.2018
-
12.10.2018 Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
Pemahaman TIADA FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dam 1. Berbincang dengan memberikan jawapan BBM :
Tajuk Iringan: mempererat hubungan mesra. yang tepat secara bertatasusila. -Buku Teks
TIADA FS 1.4 Bersoal jawab secara 2. Berkongsi idea yang bernas.
Penulisan Cara-cara untuk U11 bertatasusila tentang sesuatu perkara Aras 1(i) Memilih dan mengucapkan kata, -Tatabahasa
mempromosikan industri (B1): dengan menggunakan pelbagai soalan. ungkapan dan ayat yang mesra serta dapat Dewan
pelancongan yang terdapat di 249 menarik perhatian pihak yang ingin
negara kita. Bidang Maklumat: dipengaruhi. -Kamus Dewan
Komsas Peneguhan cerpen FU:7.0 Mendapat maklumat daripada
Nilam 1 Malaysia pelbagai sumber yang didengar, dibaca, Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Kbat/I-Think:
ULBS CT1 Usaha-usaha U11 dan ditonton 1. Membaca pantas secara luncuran dan
memajukan industri (B1): FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk imbasan bagi mengenal pasti persoalan pokok -Peta Bulatan
buah-buahan tempatan 254 tujuan tertentu serta isi penting dalam petikan.
CT2 Kepentingan U11 2. Membuat perancangan penyampaian -Peta Buih
menghayati dan (B1): FS: dengan menyusun atur maklumat yang
mempertahankan 253 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan diperoleh melalui pembacaan. -Peta Buih
kebudayaan Malaysia gambaran keseluruhan, idea utama dan 3. Mengemukakan idea dalam penyampaian Berganda
isi penting, dan isi relevan tentang bahan lisan dengan menggunakan kemahiran
CITRA Belilah barangan buatan U11
yang didengar, dibaca, dan ditonton. memulakan,melahirkan idea dan menutup -Peta Pokok
BAHASA Malaysia. (B1):
7.4 Membaca pantas secara imbasan penyampaian secara berkesan.
(PEMULIHAN 254
dan luncuran untuk membuat rujukan 7.0 :Aras 1 -Peta Alir
)
pelbagai bahan bercetak dan bahan i. Mendengar dan mengemukakan persoalan - Peta Pelbagai
Bahasa SINTAKSIS: U11(B1)
elektronik. pokok, isi penting dan kurang penting dalam Alir
Proses Penerbitan Ayat :
FS pelbagai bahan.
1. Proses Penguguran 254-256
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian 7.0 :Aras 2 PAK 21
1.1 Frasa Subjek
dan bahan edaran untuk membuat i. Membaca pantas secara luncuran dan - Gallery
1.2 Frasa Predikat
pembentangan. imbasan untuk menghubungkaitkan idea. Walk
9.0: Aras 2 - Puzzle
2. Proses Penyusunan Ayat
Bidang Estetik: ii. Menyusun atur kerangka penyampaian - Didik Hibur
Semula
FU:10.0 Memahami dan memberikan perbahasan, forum, laporan dan ulasan dalam
2.1 Penyusunan Semula U11(B2)
respons peribadi tentang karya sastera bentuk grafik, dan menyediakan bahan TEKNIK
Subjek :
FS: edaran. BACAAN
2.2 Penyusunan Semula 264-267
10.1 Menceritakan semula sesebuah - ACID
Objek
karya secara keseluruhan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
2.3 Penyusunan Semula
10.2 Mengenal pasti perkara yang 1. Menceritakan semula keseluruhan intipati
melalui Ayat Songsang
menarik dalam sesebuah karya. karya yang dibaca.
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. dalam karya.

58
3. Proses Peluasan Ayat U11 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 3. Memberikan maksud kata, rangkai kata atau
3.1 Peluasan Ayat pada (B2): persoalan, pemikiran, nilai, dan rangkap berdasarkan konteks wacana.
Subjek 264-267 pengajaran. 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
3.2 Peluasan Ayat pada 10.5 Menghuraikan maksud, gaya terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
Predikat bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. pemahaman dengan ayat yang gramatis.
3.3 Peluasan Ayat melalui 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
Kata Hubung tentang isu yang diutarakan berdasarkan
3.4 Peluasan Ayat melalui intertekstualiti atau pengalaman dan
Proses Komplementasi Bidang: Estetik pengetahuan sedia ada.
FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif Aras 1
Peribahasa 1 Kais pagi makan U11 dan bukan kreatif i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa
pagi,kais petang makan (B2): atau rangkai kata yang sukar dalam karya
petang 261 FS: dengan meneka berdasarkan konteks atau
merujuk kepada kamus.

59
12.2 Memilih isi yang bernas dan ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
membina kerangka penulisan. menggunakan perkataan sendiri.
12.3 Membina ayat topik dan ayat v. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam
huraian untuk membina perenggan yang karya.
kohesif. Aras 3
12.4 Menyusun isi dan menggunakan ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
penanda wacana untuk menghasilkan karya.
pemerengganan yang koheren.
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu Pada akhir pelajaran murid dapat:
karya yang telah dihasilkan. 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan dan
isi penyimpul
2. Menyusun isi dalam perenggan.
3. Menghuraikan isi utama dengan ayat yang
gramatis serta wacana yang kohesif dan
koheren.
4. Menyemak wacana yang telah dihasilkan.
12..2 Aras 1 (i)
Menentukan dan menganalisis idea dan isi
yang bernas untuk menghasilkan karya prosa
dan puisi.
12.4 Aras 1 (ii)
Mengemukakan isi mengikut keutamaan
dengan menggunakan penanda wacana yang
tepat untuk menghasilkan pemerenggan yang
utuh.
12.3 Aras 1 (iii)
Menghuraikan isi dengan membina ayat topik,
ayat huraian dan ayat contoh secara induktif
dengan menggunakan bahasa yang tepat
dan indah
12.6 Aras 1 (v)
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang
mudah.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
U11 INDUSTRI PELANCONGAN 249-272 ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

MINGGU MALAYSIA CATATAN


38 (B1) Kebudayaan dan Pelancongan 249-256
(B2) Malaysia Sebagai Destinasi 257-267
TARIKH: Pelancongan
(B3) Warna-warna Malaysia 268-272
15.10.2018
-
Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

60
19.10.2018 Pemahama Meneroka Sarawak: Bumi U11 FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa BBM :
n Kenyalang (B2): mempererat hubungan mesra. semasa. -Buku Teks
259-260 FS 1.2 Mendengar dan memberikan 2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat
Tajuk Iringan: respons secara lisan dan bertulis tentang yang sesuai. -Tatabahasa
Pelancongan U11 sesuatu yang diperkatakan orang lain. Aras 1(ii) Dewan
(B1): Aras 2(ii)
251 -Kamus Dewan
Penulisan Karangan Bahan Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
Ransaangan FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Mengenal pasti persoalan pokok,idea utama Kbat/I-Think:
Komsas Peneguhan cerpen pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan idea sampingan melalui pembacaan
Nilam Pesta Flora Malaysia U11 dan ditonton pantas secara luncuran dan imbasan. -Peta Bulatan
(B2): FU: 8.0 Memproses maklumat untuk 2. Mengenal pasti kata kunci penting dalam
267 keperluan tertentu tugasan rumusan. -Peta Buih
ULBS CT1 Citra budaya Malaysia U11 3. Mengemukakan 4 hingga 6 isi tersurat yang
(B3): FS: terdapat dalam petikan serta mengutarakan -Peta Buih
268 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan sekurang-kurangnya satu isi tersirat Berganda
CT2 Keunikan adat resam U11 gambaran berdasarkan tugasan rumusan.
masyarakat Malaysia (B2): keseluruhan, idea utama dan isi penting, 4. Menulis perenggan pendahuluan, isi -Peta Pokok
265 dan isi relevan tentang bahan yang tersurat, isi tersirat dan kesimpulan dengan
CITRA Usaha-usaha untuk U11 didengar, dibaca, ayat yang gramatis serta wacana yang kohesif -Peta Alir
BAHASA memajukan industri makanan (B1): dan ditonton. dan koheren. - Peta Pelbagai
(PEMULIH tradisional. 253 7.2 Memahami dan menyatakan maksud 5. Menghuraikan maksud kata atau rangkai Alir
AN) perkataan sukar berdasarkan konteks. kata berdasarkan konteks wacana.
7.4 Membaca pantas secara imbasan 6. Mengenal pasti maklumat atau isi penting PAK 21
Bahasa SINTAKSIS: U11(B1)
dan luncuran untuk membuat rujukan yang dikehendaki dalam tugasan pemahaman. - Gallery
Proses Penerbitan Ayat :
pelbagai bahan bercetak dan bahan 7. Mengemukakan pandangan yang relevan Walk
1. Proses Penguguran 254-256
elektronik. tentang isu yang diutarakan berdasarkan - Puzzle
1.1 Frasa Subjek
8.1 Menyaring maklumat mengikut intertekstualiti atau pengalaman dan - Didik Hibur
1.2 Frasa Predikat
klasifikasi. pengetahuan sedia ada.
8.2 Menyusun maklumat mengikut 8. Menulis jawapan bagi soalan pemahaman TEKNIK
2. Proses Penyusunan Ayat
keutamaan. dengan ayat yang gramatis. BACAAN
Semula
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti - ACID
2.1 Penyusunan Semula U11(B2)
terhadap 7.0: Aras 1 - KWLH
Subjek :
maklumat yang telah disusun. i. Mendengar dan mengemukakan persoalan
2.2 Penyusunan Semula 264-267
8.4 Mengolah maklumat secara koheren pokok, isi penting dan kurang penting dalam
Objek
untuk tujuan tertentu. pelbagai
2.3 Penyusunan Semula
bahan.
melalui Ayat Songsang

3. Proses Peluasan Ayat U11 ii. Memahami dan menyatakan makna


3.1 Peluasan Ayat pada (B2): perkataan dan rangkai kata berdasarkan
Subjek 264- konteks.
3.2 Peluasan Ayat pada 267 7.0:Aras 2
Predikat i. Membaca pantas secara luncuran
3.3 Peluasan Ayat melalui dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.
Kata Hubung ii. Menganalisis maksud tersirat untuk
3.4 Peluasan Ayat melalui membuat memahami perkara dan isu yang
Proses Komplementasi diperkatakan.
8.0:Aras 1

61
Peribahasa 1 Kais pagi makan U11 v. Menyusun semula idea mengikut urutan
pagi,kais petang makan (B2): yang logik dan mengemukakan rasionalnya.
petang 261
Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan intipati
respons peribadi tentang karya sastera karya yang dibaca.
FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
10.1 Menceritakan semula sesebuah dan persoalan,nilai,pengajaran,bentuk,nada
karya secara keseluruhan. dan ciri, serta gaya bahasa yang terdapat
10.2 Mengenal pasti perkara yang dalam karya.
menarik dalam sesebuah karya. 3. Memberikan maksud kata, rangkai kata atau
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. rangkap berdasarkan konteks wacana.
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
persoalan, pemikiran, nilai, dan terdapat dalam petikan dan menjawab soalan
pengajaran. pemahaman dengan ayat yang gramatis.
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
dan unsur bunyi dalam puisi. tentang isu yang diutarakan berdasarkan
intertekstualiti atau pengalaman dan
pengetahuan sedia ada.
Aras 1
i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa
atau rangkai kata yang sukar dalam karya
dengan meneka berdasarkan konteks atau
merujuk kepada kamus.
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.
v. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam
karya.
Aras 3
i. Menganalisis penggunaan gaya bahasa
yang lebih mencabar .
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
karya.

MINGGU & FOKUS TEMA & TAJUK MUKA


TARIKH P&P SURAT
ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
BAHAGIANUNIT &

U11 INDUSTRI PELANCONGAN 249-


MINGGU: MALAYSIA 272 CATATAN
(B1) Kebudayaan dan Pelancongan 249-
39 256
(B2) Malaysia Sebagai Destinasi 257-
TARIKH: Pelancongan 267
22.10.2018 (B3) Warna-warna Malaysia 268-
- 272
26.10.2018 Rumusan Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal Pada akhir pelajaran murid dapat:
62
Pemahaman TIADA FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. Berbual tentang peristiwa semasa. BBM :
Tajuk Iringan: mempererat hubungan. 2. Menjelaskan idea secara deduktif. -Buku Teks
TIADA 2.1 Memberikan pendapat yang bernas Aras 1(ii)
Penulisan Usaha-usaha untuk U11 sebagai sumbangan dalam perbincangan. -Tatabahasa
memajukan industri kraf (B1): FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah Dewan
tangan negara. 253 dengan sopan dalam pelbagai situasi.
Komsas Peneguhan puisi moden 2.1 Mencetuskan idea bernas sema sa -Kamus
Nilam Produk pelancongan Malaysia U11 memberikan pendapat dalam Dewan
(B1): perbincangan.
251 2.2 Menghuraikan idea bernas semasa Kbat/I-Think:
ULBS CT1 Bahan KOMSAS memberikan pendapat dalam
CT2 Cuti-cuti Malaysia perbincangan. -Peta Bulatan
CITRA Sebab-sebab rakyat Malaysia U11
BAHASA digalakkan melancong dalam (B1): Bidang Maklumat: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: -Peta Buih
(PEMULIHAN negara 254 FU:7.0 Mendapat maklumat daripada 1. Membaca pantas secara luncuran dan
) pelbagai sumber yang didengar, dibaca, imbasan bagi mengenal pasti persoalan -Peta Buih
dan ditonton pokok serta isi penting dalam petikan. Berganda
Bahasa SINTAKSIS: U11(B1
FU: 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 2. Membuat perancangan penyampaian
Proses Penerbitan Ayat ):
tujuan tertentu dengan menyusun atur maklumat yang -Peta Pokok
1. Proses Penguguran 254-
FS: diperoleh melalui pembacaan.
1.1 Frasa Subjek 256
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan 3. Mengemukakan idea dalam -Peta Alir
1.2 Frasa Predikat
gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penyampaian lisan dengan menggunakan - Peta
penting, dan isi relevan tentang bahan yang kemahiran memulakan,melahirkan idea Pelbagai Alir
2. Proses Penyusunan Ayat
didengar, dibaca, dan ditonton. dan menutup penyampaian secara
Semula
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan berkesan. PAK 21
2.1 Penyusunan Semula
luncuran untuk membuat rujukan pelbagai 7.0 :Aras 1 - Gallery
Subjek U11(B2
bahan bercetak dan bahan elektronik. i. Mendengar dan mengemukakan Walk
2.2 Penyusunan Semula ):
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian persoalan pokok, isi penting dan kurang - Puzzle
Objek 264-
dan bahan edaran untuk membuat penting dalam pelbagai bahan. - Didik Hibur
2.3 Penyusunan Semula 267
pembentangan. 7.0 :Aras 2
melalui Ayat Songsang
i. Membaca pantas secara luncuran dan TEKNIK
imbasan untuk menghubungkaitkan idea. BACAAN
9.0: Aras 2 - ACID
ii. Menyusun atur kerangka penyampaian - KWLH
perbahasan, forum, laporan dan ulasan -SQ4R
dalam bentuk grafik, dan menyediakan
bahan
edaran.

Bidang Estetik: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:


FU:10.0 Memahami dan memberikan 1. Menceritakan semula keseluruhan
respons peribadi tentang karya sastera intipati karya yang dibaca.
FS: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan tema
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya dan
secara keseluruhan. persoalan,nilai,pengajaran,bentuk,nada
dan ciri, serta gaya bahasa

63
3. Proses Peluasan Ayat U11 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan 3. Memberikan maksud kata, rangkai kata
3.1 Peluasan Ayat pada (B2): persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. atau rangkap berdasarkan konteks wacana.
Subjek 264- 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa 4. Mengenal pasti maklumat atau isi yang
3.2 Peluasan Ayat pada 267 dan unsur bunyi dalam puisi. terdapat dalam petikan dan menjawab
Predikat soalan pemahaman dengan ayat yang
3.3 Peluasan Ayat melalui gramatis.
Kata Hubung 5.Mengemukakan pandangan yang relevan
3.4 Peluasan Ayat melalui tentang isu yang diutarakan berdasarkan
Proses Komplementasi intertekstualiti atau pengalaman dan
pengetahuan sedia ada.
Peribahasa 1 Kais pagi makan U11 Aras 1
pagi,kais petang makan (B2): i. Menyatakan makna kata dan maksud
petang 261 frasa atau rangkai kata yang sukar dalam
karya dengan meneka berdasarkan konteks
atau merujuk kepada kamus.
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud
puisi menggunakan perkataan sendiri.
v. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam
karya.
Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam
karya.

Bidang: Estetik Pada akhir pelajaran murid dapat:


FU: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 1, Mengemukakan isi utama, isi sokongan
dan bukan kreatif dan isi penyimpul
2. Menyusun isi dalam perenggan.
FS: 3. Menghuraikan isi utama dengan ayat
12.2 Memilih isi yang bernas dan membina yang gramatis serta wacana yang kohesif
kerangka penulisan. dan koheren.
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 4. Menyemak wacana yang telah dihasilkan.
untuk membina perenggan yang kohesif. 12..2 Aras 1 (i)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan Menentukan dan menganalisis idea dan isi
penanda wacana untuk menghasilkan yang bernas untuk menghasilkan karya
pemerengganan yang koheren. prosa dan puisi.
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12.4 Aras 1 (ii)
karya yang telah dihasilkan. Mengemukakan isi mengikut keutamaan
dengan menggunakan penanda wacana
yang tepat untuk menghasilkan
pemerenggan yang
utuh.

64
MINGGU MINGGU ULANGKAJI
40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 - 1.11.2018
29.10.2018 -
02.11.2018

MINGGU
41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

05.11.2018-
9.11.2018

MINGGU
42 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

12.11.2018-
16.11.2018

MINGGU PENYERAHAN MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


43

19.11.2018-
23.11.2018

Disunting dan diedit oleh :


MARHANI BINTI ALI

65