Anda di halaman 1dari 3

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

(muqoddimah)
 Dumatheng panjenenganipun bopo Bupati Kulon Progo soho jajararipun /saking pemerintah
daerah kab kulon progo. ingkang kinurmatan
 Wabil khusus ingkang kawolo hormati Bpak H. Mustafid, Enukhad, S,Ag, M.Si pinongko mangkeh
pamedar sabda.
 Ingkang kawulo hormati bapak camat samigaluh soho muspika kecamatan samigaluh
 Ingkang kawulo hormati bopo kepala KUA/penyuluh agama kecamatan samigaluh
 Ingkah kawulo hormati bapak kepala desa banjarsari dalasan pamong perangkat, kaur, kasi, kabag,
dukuh, BPD se desa banjarsari.
 Dumatheng tokoh masyarakat, tokoh agama masyarakat, tokoh kearifan local, pemuda/remaja desa
banjarsari ingkang manunggal wonten keluarga FORADAMA Bukit Menoreh.
 Khususon Dumateng poro alim ulama, zuama ingkang kawulo mulyaaken
 Ingkang kawulo hormati ugi poro donator penyumbang inkang secoro pribadi ingkang mboten
saget kito sebat setunggal mboko setunggal, dalasan lembaga Sponsor pambiyantu saking: surya
media tama, prayogo, NN griya busana, khodijah f, Pamela, Wahyu Agung PS, PUTRA Agung PS,
TB sumber manis, TB SAWOJAJARJAYA, tb handayani, koperasi mitra salam, , toko bmt al
azka, airku
 soho mboten kasupen sedaya kaum muslimin wal muslimat desa banjarsari ingkang satuhu
kinurmatan

Langkung rumiyin sumonggo kulo dere aken ngunjuaken puji syukur wonten ngarsanipun gusti Allah
SWT ingkang tasih paring rahmat soho hidahipun saenggo kito saget makelmpal wonten adicoro puniko
kanthi wilujeng. Sholawat soho salam mugi tetep dipun unjukkaken dumatheng junjungan kito nabi
agung Muhammad SAW ingkang sampun mbekto kito saking jaman jahiliyah dumugi jaman islamiyah
kados sapuniko zaman.

Bapak, ibu sagung poro rawuh ingkang kulo hormati


Keparengo kulo wonten mriki minengkani wakil saking keluargo FORADAMA(Forum Silaturahmi
Pemuda dan Remaja Masjid Bukit Menoreh) badhe ngaturaken mapinte-pinten perkawis. Ingkah sepisan
ngaturaken SUGENG RAWUH wonten ngarsanipun bapak lan ibu sagung poro rawuh ingkang sampun
kepareng rawuh wonten ing adicoro pengaosan ing wekdal meniko. Kejawi saking meniko kulo ngaturaken
maturnuwun awit saking paring pramboyo lumampahipun adicoro pengaosan ing wekdal dinten meniko :
1. KUA/penyuluh agama kecamatan samigaluh
2. Pemerintah Desa Banjarsari
3. Jamaah masjid an-nur, al falah, baitussalam, wassilatussa’adah, al iman, haji manaf, al huda, al
farisi serto al-falaq ingkang sampun bantu kegiatan.
4. Lembaga soho usaha, kalebet surya media tama, prayogo, NN griya busana, khodijah f, Pamela,
Wahyu Agung PS, PUTRA Agung PS, TB sumber manis, TB SAWOJAJARJAYA, tb handayani,
koperasi mitra salam, koperasi mitra salam, bmt al azka, pdam kulon progo
5. Warga masyarakat banjarsari sak kiwo tengenipun
6. Ketua panitia mas oyok salimin dalasan sak konco panitia pengajian akbar dan bakti sosial.
7. Tim relawan komunikasi MMC
ingkang saklajengipun kulo aturaken bilih adicara puniko awujud raos peduli tiyang muslim dumatheng
tiyang muslim utaminipun ing wilayah desa banjarsari kados ingkang sinebat wonten Q.S Al-Hadit ayat 7.
Adicoro puniko dipunwontenaken kangge mengeti peringatan Isra’ Mi’raj nabi Muhammad SAW, kejawi
kangge ndereke tuladhanipun nabi. adicoro puniko minengkani media dakwah soho wadah kangge tetulung
sesami umat islam kanthi adicoro bakti sosial soho santunan lare yatim piatu. Wondene sasaran saking
adicoro puniko inggih masyarakat desa banjarsari, kawulo mudo, lare yatim piatu soho kaum dhuafa wonten
tlatah desa banjarsari lan mugi-mugi saklajengipun saget wiyar dumugi sak jawinipun desa banjarsari.

Bapak, ibu sagung poro rawuh ingkang kulo hormati


Adicoro puniko dipunwontenaken kanthi sokongan dana saking mapinten-pinten donator
Saklajengipun badhe kulo aturaken sumber dana adicoro puniko :
1. Iuran khas saking masjid ingkang manunggal wonten FORADAMA Bukit Menoreh inggih puniko
(masjid an-nur, al falah, baitussalam, haji, manaf, wassilatussa’adah, serto al iman) makempal
Rp 900.000,00
2. Donator saking jamaah Kalebet :
Donator
no Masjid Tunai
masjid An-Nur waru x ,
1 alfarisi jumbangan 12 4,320,000.00 150,000.00
masjid Al falah Ngaean
2 III,.Ngaran III, 1,300,000.00 150,000.00
3 Masjid Haji manaf,Balong I, 335,000.00 150,000.00
Masjid
4 Wassilatussa'adah,Ngaran II. 462,000.00 150,000.00
masjid Al-Iman.Balong V dn
5 VI,.. 2,465,000.00 150,000.00
masjid
6 Baitussalam,Kaliwunglon. 200.000,00 150,000.00
, TOTAL 9 .002,000.00 900,000.00
7 BAZCAM Kec Samigaluh. 1,000,000.00
8 Pemerintah Desa banjarsari 500,000.00

10,382,000.00 900,000.00
Total Pmasukan 11,282,000.00

3. Lajeng Sponsor pambiyantu saking: surya media tama, prayogo, NN griya busana, khodijah f, Pamela,
Wahyu Agung PS, PUTRA Agung PS, TB sumber manis, TB SAWOJAJARJAYA, tb handayani,
koperasi mitra salam, koperasi mitra salam, bmt al azka, airku
Sehengga total sedoyo prabiyo saking adicoro meniko makempal Rp. 11,282,000.00
rincian dana angge kegiatan
BOP 500,000.00
PDD 220,000.00
BAKSOS 3,884,000.00
SANTUNAN 3,500,000.00
Konsumsi 1,900,000.00
Perkap/persewaan 1,257,000

administrasi/lain-
275000
lain
total 10,636,000.00
saldo 646,000,00
Saldo puniko mangkeh mlebet wontes khas foradama, lan saget dukung kegiatan ingkang badhe dateng

Bapak, ibu sagung poro rawuh ingkang kawulo hormati,


Perlu kolo aturaken bilih adicoro puniko dipunwonteni saking FORADAMA (Forum Silaturahmi Pemuda
dan Remaja Masjid) Bukit Menoreh ingkang punopo forum puniko sampun mlampah 6 wulan. Ruang
lingkup saking forum puniko inggih puniko masjid-masjid ingkang wonten ing tlatah desa banjarsari soho
lingkungan menoreh. Ananging anggota ingkah aktif wonten forum puniko nembe sekedek kados masjid
annur, alfalah, baitussalam, wassilatussangadah, haji manaf, serto al iman. Pramilo kawulo nyuwun
dumatheng jamaah masjid sanesipun supados nderek aktif forum puniko. Mapinten-pinten kegiatan rutin
ingkang sampun mlampah inggih puniko kerja bakti reresik masjid wonten minggu kepapat, kajian islam
umum wonten minggu ke tigo, Tadarus soho murojaah alquran, soho adicoro sanesipun.
Wabil khusus panyuwunan poro tokoh agama, masyarakat,tiyang engkang mampu,tiyang usaha saget
paring runag khusus kelonggaran utawi support kangge kegiatan pemuda lan remaja ingkang kalebet forum
Foradama kangge nanggapi kemajengan kegiatan ingkang badhe dateng.

Bapak, ibu sagung poro rawuh ingkang kawulo hormati,


Pungkasaning atur, kawulo mawakili sedoyo panitia ngaturaken agunging samudra pangaksami mbok bilih
kathah lepat wiwit purwa dumugi sak lampettipun. Mugi-mugi adicoro salajengipun saget luwih sae
tinimbang adicoro puniko.
Mekaten ingkang saget kawulo aturaken , akhirul kalam billahit-taufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum
Wr, Wb.