Anda di halaman 1dari 21

LOGO SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 5

[1]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : LUKISAN TAJUK : SEJAMBAK BUNGA

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN


1.1 PERSEPSI ESTETIK 
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan 
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Pada akhir pelajaran,
lukisan. 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
visual yang ada pada karya murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
lukisan. 1.1.1 Unsur Seni  Menghasilkan
1.1.1.1 Jalinan - tampak dan teknik pada karya lukisan di
lukisan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.2 Bentuk - ilusi menggunakan
1.1.1.3 Ruang - cetek media kering 2. Mengetahui, memahami dan
1.1.2 Prinsip Rekaan dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.2.1 Kepelbagaian- hal benda (subject menekankan serta proses dan teknik pada karya
matter) bahasa seni visual. lukisan di samping mengamalkan nilai-
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi  Mengaplikasikan nilai murni.
media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam kefahaman bahasa seni visual, media
kreatif. serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan lukisan.  Membuat apresiasi
penghasilan karya lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan karya lukisan di samping
terhadap karya. mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.1 Alat - tiada
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, pensel, pen 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1&2 marker atau pen gel atau pen teknikal kefahaman bahasa seni visual, media
5 – 16/01/15 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya lukisan yang betul
1.2.2.1 Teknik - titik dan mengikut disiplin di samping
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengamalkan nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan media secara kreatif. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kefahaman bahasa seni visual, media
lukisan. kreatif serta proses dan teknik dalam
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya lukisan yang betul
penghasilan karya lukisan dan kreatif serta mengikut disiplin di
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang samping mengamalkan nilai-nilai murni.
sesuai dalam penghasilan karya lukisan 6. Menzahirkan idea berpandukan
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kemahiran bahasa seni visual, proses
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dan teknik dalam penghasilan karya
sendiri dan rakan bahasa seni visual. lukisan yang kreatif dan unik mengikut
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan disiplin yang betul dan boleh dicontohi
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam serta boleh membuat apresiasi terhadap
budaya. proses penghasilan karya hasil karya sendiri dan rakan secara
1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan lisan dengan menghubungkaitkan
secara lisan sejarah seni atau adi guru atau tokoh
seni atau warisan seni negara di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[2]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : HIASAN KOTAK TISU
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
2.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan corak bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada karya corak terancang dengan menggunakan teknik terancang dan teknik pada karya corak terancang
corak teknik catan. catan. menggunakan teknik catan di samping mengamalkan
2.1.1 Unsur Seni teknik catan nilai-nilai murni.
2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik dengan
2.1.1.2 Warna –harmoni 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
menekankan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
2.1.2.1 Kontra - rupa motif dan teknik pada karya corak terancang
 Menghasilkan corak teknik catan di samping mengamalkan
2.1.2.2 Imbangan - simetri terancang dengan
2.1.2.3 Kesatuan - susunan motif nilai-nilai murni.
mengaplikasikan
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan kreatif. serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya corak menggunakan teknik catan.  Menggunakan penghasilan karya corak terancang teknik
terancang dengan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media corak sebagai catan di samping mengamalkan nilai-nilai
menggunakan teknik 2.2.1.1Alat - berus lukisan, palet, acuan hiasan pada murni.
catan. berbentuk geometri atau organik rekaan.
dan alatan lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
 Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat terhadap karya.
3&4 poster atau cat tempera serta proses dan teknik dalam
19 – 30/01/15 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses penghasilan karya corak terancang teknik
dan teknik dalam penghasilan karya catan yang betul dan mengikut disiplin di
2.2.2.1 Teknik - basah atas kering samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik catan secara kreatif. penghasilan karya corak terancang teknik
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara catan yang betul dan kreatif serta
menggunakan teknik catan. kreatif mengikut disiplin di samping
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan karya corak terancang teknik catan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang 6. Menzahirkan idea berpandukan
sesuai dalam penghasilan karya corak kemahiran bahasa seni visual, proses
terancang teknik catan dan teknik dalam penghasilan karya
2.3.4 Menggunakan hasil corak sebagai hiasan corak terancang teknik catan yang kreatif
pada rekaan dan unik mengikut disiplin yang betul dan
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya boleh dicontohi serta boleh membuat
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. rakan secara lisan dengan
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam guru atau tokoh seni atau warisan seni
budaya. proses penghasilan karya negara di samping mengamalkan nilai-
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan nilai murni.
secara lisan

[3]
MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ARCA TIMBUL TAJUK : MAGNET HIASAN (FRIDGE MAGNET)
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
3.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan arca bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada arca arca timbul. timbul dengan dan teknik pada arca timbul di samping
timbul. 3.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
3.1.1.1 Jalinan -sentuh bahasa seni visual.
3.1.1.2 Bentuk - konkrit 2. Mengetahui, memahami dan
 Mengaplikasikan menjelaskan bahasa seni visual, media
3.1.1.3 Warna - sekunder atau tertier media serta proses
3.2.1 Prinsip Rekaan serta proses dan teknik pada arca timbul
dan teknik secara di samping mengamalkan nilai-nilai
3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri kreatif.
3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa murni.
 Membuat apresiasi
terhadap karya. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan arca timbul. penghasilan arca timbul di samping
penghasilan arca timbul. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengamalkan nilai-nilai murni.
3.2.1.1 Alat – kotak, model 3D dan alatan lain yang
sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.2.1.2 Bahan - Plaster of Paris atau tanah liat, cat kefahaman bahasa seni visual, media
poster atau cat tempera dan bahan lain serta proses dan teknik dalam
yang sesuai penghasilan arca timbul yang betul dan
5, 6 & 7 3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengikut disiplin di samping
2 – 20/02/15 dan teknik dalam penghasilan arca timbul mengamalkan nilai-nilai murni.
3.2.2.1 Teknik - acuan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan arca timbul yang betul dan
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan arca timbul secara kreatif serta mengikut disiplin di samping
teknologi dalam penghasilan kreatif mengamalkan nilai-nilai murni.
arca timbul. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan karya arca
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang timbul yang kreatif dan unik mengikut
sesuai dalam penghasilan arca timbul disiplin yang betul dan boleh dicontohi
serta boleh membuat apresiasi terhadap
3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dengan menghubungkaitkan sejarah seni
sendiri dan rakan bahasa seni visual. atau adi guru atau tokoh seni atau
berpandukan bahasa seni 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan warisan seni negara di samping
visual, sejarah seni dan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya. proses penghasilan karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[4]
MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TEKAT TAJUK : KIPAS HIASAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
4.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan tekat bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada tekat tekat mudah mudah dengan dan teknik pada corak tekat di samping
mudah. 4.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
4.1.1.1 Rupa - organik atau geometri bahasa seni visual.
4.1.1.2 Jalinan - sentuh 2. Mengetahui, memahami dan
 Mengaplikasikan menjelaskan bahasa seni visual, media
4.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses
4.1.2.1 Kontra - warna serta proses dan teknik pada corak tekat
dan teknik secara di samping mengamalkan nilai-nilai
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - susunan kreatif.
coraK murni.
 Membuat apresiasi
terhadap karya. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan corak batik. penghasilan corak tekat di samping
penghasilan tekat mudah. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.1.1 Alat - gunting, jarum, ram dan alatan
lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
4.2.1.2 Bahan - box board, mounting board, kefahaman bahasa seni visual, media
kain baldu atau kain yang sesuai, serta proses dan teknik dalam
benang dan bahan lain yang sesuai penghasilan corak tekat yang betul dan
8, 9 & 10 4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses mengikut disiplin di samping
23/2 – 13/3/15 dan teknik dalam penghasilan karya. mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.2.1 Teknik -tekat 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak batik secara penghasilan corak tekat yang betul dan
teknologi dalam penghasilan kreatif. kreatif serta mengikut disiplin di samping
tekat mudah. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara mengamalkan nilai-nilai murni.
kreatif.
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya kemahiran bahasa seni visual, proses
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan corak tekat
sesuai dalam penghasilan corak tekat yang kreatif dan unik mengikut disiplin
4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya yang betul dan boleh dicontohi serta
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek boleh membuat apresiasi terhadap hasil
sendiri dan rakan bahasa seni visual. karya sendiri dan rakan secara lisan
berpandukan bahasa seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan dengan menghubungkaitkan sejarah seni
visual, sejarah seni dan 4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan atau adi guru atau tokoh seni atau
budaya. secara lisan warisan seni negara di samping
4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf mengamalkan nilai-nilai murni.
tekat
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 14/03/2015 – 22/03/2015)

[5]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : PEMANDANGAN DI TEPI PANTAI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
1.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan catan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada karya catan. menggunakan dan teknik pada karya catan di samping
catan. 1.1.1 Unsur Seni media basah mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.1 Jalinan - tampak dengan
1.1.1.2 Bentuk - ilusi 2. Mengetahui, memahami dan
menekankan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.3 Warna - warna panas atau warna bahasa seni visual.
sejuk serta proses dan teknik pada karya
 Menghasilkan catan di samping mengamalkan nilai-
1.1.1.4 Ruang - ruang dalam media serta proses
1.1.2 Prinsip Rekaan nilai murni.
dan teknik secara
1.1.2.1 Kepelbagaian - hal benda ( subject kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
matter )  Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa penghasilan karya catan di samping
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam penghasilan catan.
penghasilan karya catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.1.1 Alat - berus lukisan dan palet kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air serta proses dan teknik dalam
atau cat poster atau cat tempera penghasilan karya catan yang betul dan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengikut disiplin di samping
dan teknik dalam penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
11 & 12 1.2.2.1 Teknik - basah atas kering 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
23/3 – 3/4/15 kefahaman bahasa seni visual, media
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan karya catan yang betul dan
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif. kreatif serta mengikut disiplin di
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara samping mengamalkan nilai-nilai murni.
catan. kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya catan kemahiran bahasa seni visual, proses
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan karya
sesuai dalam penghasilan karya catan catan yang kreatif dan unik mengikut
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya disiplin yang betul dan boleh dicontohi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek serta boleh membuat apresiasi terhadap
sendiri dan rakan bahasa seni visual. hasil karya sendiri dan rakan secara
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan lisan dengan menghubungkaitkan
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam sejarah seni atau adi guru atau tokoh
budaya. proses penghasilan karya seni atau warisan seni negara di
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri samping mengamalkan nilai-nilai murni.
dan rakan secara lisan

[6]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : KOLAJ TAJUK : HIASAN BALANG KUIH
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
2.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan corak bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada corak corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj. terancang dan teknik pada karya corak terancang
terancang dengan 2.1.1 Unsur Seni menggunakan teknik kolaj di samping mengamalkan
menggunakan teknik kolaj. 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik teknik kolaj dengan nilai-nilai murni.
2.1.1.2 Jalinan - sentuh menekankan
2.1.1.3 Warna - primer @ sekunder @ tertier 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
2.1.2 Prinsip Rekaan  Menghasilkan corak
2.1.2.1 Harmoni - rupa dan teknik pada karya corak terancang
terancang dengan teknik kolaj di samping mengamalkan
2.1.2.2 Kesatuan- susunan motif mengaplikasikan nilai-nilai murni.
media serta proses
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak terancang menggunakan teknik kolaj. terhadap karya. penghasilan karya corak terancang teknik
dengan menggunakan teknik 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media kolaj di samping mengamalkan nilai-nilai
kolaj. seperti: murni.
2.2.1.1 Alat - gunting
2.2.1.2 Bahan -bekas makanan, gam,kertas 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
warna, manik dan bahan lain yang sesuai kefahaman bahasa seni visual, media
13 & 14 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
6 – 17/4/15 dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya corak terancang teknik
2.2.2.1 Teknik - kolaj kolaj yang betul dan mengikut disiplin di
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang kefahaman bahasa seni visual, media
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik kolaj secara kreatif. serta proses dan teknik dalam
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara penghasilan karya corak terancang teknik
menggunakan teknik kolaj kreatif kolaj yang betul dan kreatif serta
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengikut disiplin di samping
penghasilan karya corak terancang teknik kolaj mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan karya corak 6. Menzahirkan idea berpandukan
terancang teknik kolaj kemahiran bahasa seni visual, proses
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk dijadikan dan teknik dalam penghasilan karya
hiasan pada rekaan corak terancang teknik kolaj yang kreatif
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dan unik mengikut disiplin yang betul dan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek boleh dicontohi serta boleh membuat
sendiri dan rakan bahasa seni visual. apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
berpandukan bahasa seni 2.4.1Mempamerkan karya yang dihasilkan rakan secara lisan dengan
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
budaya. proses penghasilan karya guru atau tokoh seni atau warisan seni
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan negara di samping mengamalkan nilai-
secara lisan nilai murni.

[7]
MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ASEMBLAJ TAJUK : LAMPU MEJA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
3.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada arca asemblaj. assemblaj dan teknik pada asemblaj di samping
teknik asemblaj. 3.1.1 Unsur Seni dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
3.1.1.1 Bentuk - konkrit menekankan
3.1.1.2 Jalinan - sentuh 2. Mengetahui, memahami dan
bahasa seni menjelaskan bahasa seni visual, media
3.1.1.3 Ruang - ruang nyata visual.
3.1.2 Prinsip Rekaan serta proses dan teknik pada asemblaj
 Mengaplikasikan di samping mengamalkan nilai-nilai
3.1.2.1 Imbangan - tidak simetri media serta proses
3.1.2.2 Kepelbagaian - bentuk dan bahan murni.
dan teknik secara
kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan asemblaj. penghasilan asemblaj di samping
penghasilan arca teknik 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengamalkan nilai-nilai murni.
asemblaj. 3.2.1.1 Alat - gunting, dan alatan lain yang
sesuai. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan dan kefahaman bahasa seni visual, media
bahan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
3.2.2 Mengetahui penggunaan mediaserta proses penghasilan asemblaj yang betul dan
15, 16 & 17 dan teknik dalam penghasilan karya mengikut disiplin di samping
20/4 – 18/5/15 3.2.2.1 Teknik - binaan mengamalkan nilai-nilai murni.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan asemblaj secara penghasilan asemblaj yang betul dan
teknologi dalam penghasilan kreatif. kreatif serta mengikut disiplin di
arca teknik asemblaj. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara samping mengamalkan nilai-nilai murni.
kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya kemahiran bahasa seni visual, proses
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan asemblaj
sesuai dalam penghasilan asemblaj yang kreatif dan unik mengikut disiplin
3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya yang betul dan boleh dicontohi serta
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek boleh membuat apresiasi terhadap hasil
sendiri dan rakan bahasa seni visual. karya sendiri dan rakan secara lisan
berpandukan bahasa seni 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan dengan menghubungkaitkan sejarah
visual, sejarah seni dan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam seni atau adi guru atau tokoh seni atau
budaya. proses penghasilan karya warisan seni negara di samping
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan mengamalkan nilai-nilai murni.
secara lisan

[8]
MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TENUNAN TAJUK : ALAS PINGGAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan dan teknik pada tenunan mudah di
menggunakan bahasa seni tenunan mudah. tenunan mudah samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual yang ada pada 4.1.1 Unsur Seni dengan 2. Mengetahui, memahami dan
tenunan mudah 4.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis menekankan menjelaskan bahasa seni visual, media
4.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni visual. serta proses dan teknik pada tenunan
4.1.2 Prinsip Rekaan  Mengaplikasikan mudah di samping mengamalkan nilai-
4.1.2.1 Kontra -warna media serta proses nilai murni.
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - berselang-seli dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan tenunan mudah. terhadap karya. penghasilan tenunan mudah di samping
penghasilan tenunan mudah 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.1.1 Alat - gunting, set gantian (pemidang 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kayu, pembaris, jarum kait, dan sikat) kefahaman bahasa seni visual, media
dan alatan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
4.2.1.2 Bahan - benang bulu kambing penghasilan tenunan mudah yang betul
18, 19 & 20
(benang kait) atau tali rafia atau dan mengikut disiplin di samping
11– 29/5/15
bahan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah kefahaman bahasa seni visual, media
4.2.2.1 Teknik – tenunan serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan tenunan mudah yang betul
4.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses
Penzahiran idea melalui dan kreatif serta mengikut disiplin di
dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah samping mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian, dan secara kreatif.
teknologi dalam penghasilan 6. Menzahirkan idea berpandukan
4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kemahiran bahasa seni visual, proses
tenunan mudah. kreatif dan teknik dalam penghasilan tenunan
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mudah yang kreatif dan unik mengikut
penghasilan karya disiplin yang betul dan boleh dicontohi
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang serta boleh membuat apresiasi terhadap
sesuai dalam penghasilan tenunan mudah hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
4.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
Apresiasi terhadap karya atau adi guru atau tokoh seni atau
bahasa seni visual. warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
berpandukan bahasa seni mengamalkan nilai-nilai murni.
4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
visual, sejarah seni dan secara lisan
budaya. 4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf
tenunan
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/05/2015 – 14/06/2015)

[9]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : MONTAJ TAJUK : PEMANDANGAN DASAR LAUT
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni gambar teknik montaj.  Menghasilkan dan teknik pada gambar teknik montaj di
visual yang ada pada 1.1.1 Unsur Seni gambar samping mengamalkan nilai-nilai murni.
gambar teknik montaj. 1.1.1.1 Bentuk - ilusi menggunakan
1.1.1.2 Warna - sekunder dan tertier 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
teknik gosokan bahasa seni visual, media serta proses
1.1.1.3 Ruang - ruang dalam dengan
1.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik pada gambar teknik montaj di
menekankan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2.1 Kepelbagaian –imej bahasa seni visual.
1.1.2.2 Kesatuan – komposisi  Mengaplikasikan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam kreatif. penghasilan gambar teknik montaj di
visual dan media dalam penghasilan gambar teknik montaj.  Membuat apresiasi samping mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan gambar teknik 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya.
1.2.1.1 Alat - gunting 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
montaj. kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, gam dan
gambar daripada bahan bercetak serta proses dan teknik dalam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses penghasilan gambar teknik montaj yang
dan teknik dalam penghasilan karya betul dan mengikut disiplin di samping
21 & 22 mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.2.1 Teknik – montaj
15 – 26/6/15
5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
1.3 EKSPRESI KREATIF
kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui
dan teknik dalam penghasilan gambar teknik penghasilan gambar teknik montaj yang
pelbagai sumber, kajian, dan
montaj secara kreatif. betul dan kreatif serta mengikut disiplin di
teknologi dalam penghasilan
1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara samping mengamalkan nilai-nilai murni.
teknik montaj.
kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya gambar teknik montaj kemahiran bahasa seni visual, proses
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan gambar
sesuai dalam penghasilan karya gambar teknik montaj yang kreatif dan unik
teknik montaj mengikut disiplin yang betul dan boleh
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya terhadap hasil karya sendiri dan rakan
1.4 APRESIASI SENI secara lisan dengan menghubungkaitkan
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
Apresiasi terhadap karya sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
bahasa seni visual.
sendiri dan rakan
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan atau warisan seni negara di samping
berpandukan bahasa seni
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
visual, sejarah seni dan
proses penghasilan karya
budaya.
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

[10]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : BEG HADIAH
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
2.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan corak bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada corak corak terancang dengan menggunakan teknik terancang dan teknik pada karya corak terancang
terancang dengan stensilan. menggunakan teknik stensilan di samping mengamalkan
menggunakan teknik 2.1.1 Unsur Seni teknik stensilan nilai-nilai murni.
stensilan 2.1.1.1 Rupa - positif atau negatif dengan
2.1.1.2 Warna - penggenap 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
menekankan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
2.1.2.1 Imbangan – simetri dan teknik pada karya corak terancang
 Menghasilkan corak teknik stensilan di samping mengamalkan
2.1.2.2 Kontra - warna terancang dengan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa nilai-nilai murni.
2.2 APLIKASI SENI mengaplikasikan
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
penghasilan corak terancang menggunakan teknik stensilan kreatif. serta proses dan teknik dalam
23 & 24 dengan menggunakan teknik 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media  Menggunakan penghasilan karya corak terancang teknik
29/6 – 10/7/15 stensilan. seperti: corak sebagai stensilan di samping mengamalkan nilai-
2.2.1.1 Alat - gunting, kad manila atau alatan hiasan pada nilai murni.
lain yang sesuai rekaan.
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat poster 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
 Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
atau cat air atau, oil pastel atau pensel warna terhadap karya.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya corak terancang teknik
2.2.2.1 Teknik - stensilan stensilan yang betul dan mengikut disiplin
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang kefahaman bahasa seni visual, media
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik stensilan secara serta proses dan teknik dalam
corak terancang dengan kreatif. penghasilan karya corak terancang teknik
menggunakan teknik 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara stensilan yang betul dan kreatif serta
stensilan. kreatif. mengikut disiplin di samping
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan karya corak terancang teknik stensilan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang 6. Menzahirkan idea berpandukan
sesuai dalam penghasilan karya corak terancang kemahiran bahasa seni visual, proses
teknik stensilan dan teknik dalam penghasilan karya
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat corak terancang teknik stensilan yang
rekaan kreatif dan unik mengikut disiplin yang
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya betul dan boleh dicontohi serta boleh
2.4 APRESIASI SENI
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek membuat apresiasi terhadap hasil karya
Apresiasi terhadap karya
bahasa seni visual. sendiri dan rakan secara lisan dengan
sendiri dan rakan
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
berpandukan bahasa seni
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam guru atau tokoh seni atau warisan seni
visual, sejarah seni dan
proses penghasilan karya negara di samping mengamalkan nilai-
budaya.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan nilai murni.
secara lisan
[11]
MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STABAIL TAJUK : BUNGA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
3.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada stabail. stabail dengan dan teknik pada stabail di samping
stabail. 3.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
3.1.1.1 Bentuk - konkrit bahasa seni visual.
3.1.1.2 Ruang - ruang nyata 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
 Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses
3.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses
3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri dan teknik pada stabail di samping
dan teknik secara mengamalkan nilai-nilai murni.
3.1.2.2 Kepelbagaian - bahan kreatif.
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
visual dan media dalam penghasilan stabail. serta proses dan teknik dalam
penghasilan stabail. 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan stabail di samping
3.2.1.1 Alat - gunting dan alatanlain yang sesuai. mengamalkan nilai-nilai murni.
25, 26 & 27 3.2.1.2 Bahan - mounting board atau straw board,
13 – 31/7/15 gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
dan teknik dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam
3.2.2.1 Teknik - binaan penghasilan stabail yang betul dan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengikut disiplin di samping
3.3 EKSPRESI KREATIF mengamalkan nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan stabail secara 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
teknologi dalam penghasilan kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
stabail. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara serta proses dan teknik dalam
kreatif penghasilan stabail yang betul dan kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam serta mengikut disiplin di samping
penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan stabail 6. Menzahirkan idea berpandukan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kemahiran bahasa seni visual, proses
3.4 APRESIASI SENI
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dan teknik dalam penghasilan stabail
Apresiasi terhadap karya
bahasa seni visual. yang kreatif dan unik mengikut disiplin
sendiri dan rakan
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan yang betul dan boleh dicontohi serta
berpandukan bahasa seni
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam boleh membuat apresiasi terhadap hasil
visual, sejarah seni dan
proses penghasilan karya karya sendiri dan rakan secara lisan
budaya.
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan dengan menghubungkaitkan sejarah seni
secara lisan atau adi guru atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

[12]
MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERTAHANAN DIRI TAJUK : KERIS
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni model alat pertahanan diri.  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada 4.1.1 Unsur Seni model alat dan teknik pada model alat pertahanan
model alat pertahanan diri. 4.1.1.1 Garisan - beralun atau lurus atau pertahanan diri diri di samping mengamalkan nilai-nilai
melengkung dengan murni.
4.1.1.2 Jalinan - sentuh atau tampak menekankan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
4.1.1.3 Bentuk - konkrit bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
4.1.2 Prinsip Rekaan  Mengaplikasikan dan teknik pada model alat pertahanan
4.1.2.1 Imbangan - tidak simetri media serta proses diri di samping mengamalkan nilai-nilai
4.1.2.2 Penegasan – bentuk dan teknik secara murni.
kreatif.
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
visual dan media dalam penghasilan model alat pertahanan diri. serta proses dan teknik dalam
28, 29 & 30 penghasilan model alat 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan model alat pertahanan diri di
pertahanan diri. 4.2.1.1 Alat - gunting dan alatan yang sesuai samping mengamalkan nilai-nilai murni.
3 - 21/8/15 4.2.1.2 Bahan - mounting board atau kad 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
manila atau kertas lukisan, gam, cat air atau kefahaman bahasa seni visual, media
cat poster dan bahan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses penghasilan model alat pertahanan diri
dan teknik dalam penghasilan karya. yang betul dan mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan model alat kefahaman bahasa seni visual, media
teknologi dalam penghasilan pertahanan diri secara kreatif. serta proses dan teknik dalam
model alat pertahanan diri. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara penghasilan model alat pertahanan diri
kreatif yang betul dan kreatif serta mengikut
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam disiplin di samping mengamalkan nilai-
penghasilan karya nilai murni.
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
6. Menzahirkan idea berpandukan
sesuai dalam penghasilan model alat
kemahiran bahasa seni visual, proses
pertahanan diri
dan teknik dalam penghasilan model alat
pertahanan diri yang kreatif dan unik
4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
mengikut disiplin yang betul dan boleh
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
terhadap hasil karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
secara lisan dengan menghubungkaitkan
visual, sejarah seni dan 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
budaya. secara lisan
atau warisan seni negara di samping
4.4.3 Menyatakan fungsi alat pertahanan diri
mengamalkan nilai-nilai murni.

[13]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CETAKAN TAJUK : KAPAL LAYAR

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN


1.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada gambar gambar teknik cetakan. gambar dan teknik pada gambar teknik cetakan di
teknik cetakan. 1.1.1 Unsur Seni menggunakan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik teknik cetakan
1.1.1.2 Warna - primer dan sekunder 2. Mengetahui, memahami dan
dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.3 Jalinan - tampak menekankan
1.1.2 Prinsip Rekaan serta proses dan teknik pada gambar
bahasa seni visual. teknik cetakan di samping mengamalkan
1.1.2.1 Kontra - warna  Mengaplikasikan
1.1.2.2 Imbangan - tidak simetri nilai-nilai murni.
media serta proses
dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilangambar teknik cetakan. terhadap karya. penghasilan gambar teknik cetakan di
gambar teknik cetakan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, tali parcel,
straw board atau box board, 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
gunting dan alatan lain yang kefahaman bahasa seni visual, media
31 & 32 sesuai serta proses dan teknik dalam
24/8 – 4/9/15 1.2.1.2 Bahan- kertas lukisan, gam, dan cat penghasilan gambar teknik cetakan yang
poster atau cat tempera betul dan mengikut disiplin di samping
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan cetakan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.2.1 Teknik - kolograf kefahaman bahasa seni visual, media
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan gambar teknik cetakan yang
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan gambar teknik betul dan kreatif serta mengikut disiplin
teknologi dalam penghasilan cetakan secara kreatif di samping mengamalkan nilai-nilai
teknik cetakan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara murni.
kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya gambar teknik cetakan kemahiran bahasa seni visual, proses
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan gambar
sesuai dalam penghasilan gambar teknik teknik cetakan yang kreatif dan unik
cetakan mengikut disiplin yang betul dan boleh
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dicontohi serta boleh membuat apresiasi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek terhadap hasil karya sendiri dan rakan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. secara lisan dengan menghubungkaitkan
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sejarah seni atau adi guru atau tokoh
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam seni atau warisan seni negara di samping
budaya. proses penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[14]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TIUPAN TAJUK : TANGLUNG HIASAN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN


2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan  Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni corak tidak terancang dengan menggunakan teknik  Menghasilkan corak dan teknik pada karya corak tidak
visual yang ada pada tiupan. tidak terancang terancang teknik tiupan di samping
corak tidak terancang 2.1.1 Unsur Seni menggunakan mengamalkan nilai-nilai murni.
dengan menggunakan teknik 2.1.1.1 Garisan - beralun atau pancaran atau teknik tiupan
tiupan. berserabut dengan 2. Mengetahui, memahami dan
2.1.1.2 Jalinan - tampak menekankan menjelaskan bahasa seni visual, media
2.1.1.3 Warna - primer, sekunder dan tertier bahasa seni visual. serta proses dan teknik pada karya
2.1.2 Prinsip Rekaan  Menghasilkan corak corak tidak terancang teknik tiupan di
2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - rawak tidak terancang samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.1.2.2 Kepelbagaian –warna dan garisan dengan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
mengaplikasikan kefahaman bahasa seni visual, media
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa media serta proses
seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni dan teknik secara penghasilan karya corak teknik tiupan di
visual dan media dalam penghasilan corak corak tidak terancang dengan kreatif.
menggunakan teknik tiupan. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan corak tidak  Menggunakan
terancang dengan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media corak sebagai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
33 & 34 menggunakan teknik tiupan. 2.2.1.1 Alat - penyedut minuman, berus hiasan pada kefahaman bahasa seni visual, media
7 – 18/9/15 lukisan, paletdan alatan lain yang sesuai rekaan. serta proses dan teknik dalam
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat  Membuat apresiasi penghasilan karya corak tidak terancang
poster dan bahan lain yang sesuai terhadap karya teknik tiupan yang betul dan mengikut
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses disiplin di samping mengamalkan nilai-
dan teknik dalam penghasilan karya nilai murni.
2.2.2.1 Teknik - tiupan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan corak tidak serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian dan penghasilan karya corak tidak terancang
teknologi dalam penghasilan terancang dengan menggunakan teknik tiupan
secara kreatif. teknik tiupan yang betul dan kreatif serta
corak tidak terancang mengikut disiplin di samping
dengan menggunakan teknik 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif mengamalkan nilai-nilai murni.
tiupan.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya corak teknik tiupan kemahiran bahasa seni visual, proses
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan karya
sesuai dalam penghasilan corak teknik tiupan corak teknik tiupan yang kreatif dan unik
2.3.4 Menggunakan hasil corak membuat rekaan mengikut disiplin yang betul dan boleh
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dicontohi serta boleh membuat apresiasi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek terhadap hasil karya sendiri dan rakan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. secara lisan dengan
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni atau
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam adi guru / tokoh seni / warisan seni
budaya. proses penghasilan karya negara di samping mengamalkan nilai-
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan nilai murni.
secara lisan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (19/09/2015 – 27/09/2015)

[15]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : KARTUN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN


1.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan dan teknik pada karya corak terancang
visual yang ada pada gambar gambar teknik stensilan. gambar teknik stensilan di samping
teknik stensilan. 1.1.1 Unsur Seni menggunakan mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik teknik stensilan 2. Mengetahui, memahami dan
1.1.1.2 Jalinan - tampak dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.3 Warna - sekunder dan tertier menekankan serta proses dan teknik pada karya
1.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual. corak terancang teknik stensilan di
1.1.2.1 Kepelbagaian - warna  Mengaplikasikan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam kreatif. serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan gambar teknik stensilan.  Membuat apresiasi penghasilan karya corak terancang
penghasilan gambar teknik 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya. teknik stensilan di samping
stensilan. seperti: mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.1 Alat - gunting, kad manila, span atau 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
berus lukisan dan alatan lain yang sesuai. kefahaman bahasa seni visual, media
35 & 36 1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas warna, serta proses dan teknik dalam
28/9 – gam dan bahan lain yang sesuai penghasilan karya corak terancang
9/10/15 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses teknik stensilan yang betul dan mengikut
dan teknik dalam penghasilan karya disiplin di samping mengamalkan nilai-
1.2.2.1Teknik - stensilan nilai murni.
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan gambar teknik serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan stensilan secara kreatif. penghasilan karya corak terancang
gambar teknik stensilan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara teknik stensilan yang betul dan kreatif
kreatif serta mengikut disiplin di samping
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan karya gambar teknik stensilan 6. Menzahirkan idea berpandukan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kemahiran bahasa seni visual, proses
sesuai dalam penghasilan gambar teknik dan teknik dalam penghasilan karya
stensilan corak terancang teknik stensilan yang
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kreatif dan unik mengikut disiplin yang
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek betul dan boleh dicontohi serta boleh
sendiri dan rakan bahasa seni visual. membuat apresiasi terhadap hasil karya
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri dan rakan secara lisan dengan
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam menghubungkaitkan sejarah seni atau
budaya. proses penghasilan karya adi guru atau tokoh seni atau warisan
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan seni negara di samping mengamalkan
secara lisan nilai-nilai murni.

[16]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : IKATAN DAN CELUPAN TAJUK : TALI LEHER

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN


2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan  Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni corak tidak terancang dengan menggunakan teknik  Menghasilkan corak dan teknik pada karya corak tidak
visual yang ada padacorak ikatan dan celupan. tidak terancang terancang teknik ikatan dan celupan di
tidak terancang dengan 2.1.1Unsur Seni menggunakan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
menggunakan teknik ikatan 2.1.1.1 Garisan – pancaran / tebal / nipis teknik ikatan dan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
dan celupan. 2.1.1.2 Jalinan - tampak celupan dengan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.1.3 Warna - primer dan sekunder menekankan dan teknik pada karya corak tidak
2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual. terancang ooooteknik ikatan dan celupan
2.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri  Menghasilkan corak di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - garisan tidak terancang 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
dengan kefahaman bahasa seni visual, media
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa mengaplikasikan serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam media serta proses penghasilan karya di samping
visual dan media dalam penghasilan corak tidak terancang dengan dan teknik secara mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan corak tidak menggunakan teknik ikatan dan celupan. kreatif. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
terancang dengan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media  Menggunakan kefahaman bahasa seni visual, media
menggunakan teknik ikatan 2.2.1.1 Alat - gelang getah, tali rafia, batu, corak sebagai serta proses dan teknik dalam
37 & 38 dan celupan. guli dan alatan lain yang sesuai hiasan pada penghasilan karya corak tidak terancang
12 – 2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna rekaan. teknik ikatan dan celupan yang betul dan
23/10/15 fabrik dan bahan lain yang sesuai.  Membuat apresiasi mengikut disiplin di samping
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses terhadap karya mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan kefahaman bahasa seni visual, media
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
2.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan karya corak tidak terancang
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak tidak teknik ikatan dan celupan yang betul dan
pelbagai sumber, kajian, dan terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan kreatif serta mengikut disiplin di samping
teknologi dalam penghasilan celupan secara kreatif. mengamalkan nilai-nilai murni.
corak tidak terancang 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
dengan menggunakan teknik kreatif. kemahiran bahasa seni visual, proses
ikatan dan celupan. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam dan teknik dalam penghasilan karya
penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan corak teknik ikatan dan celupan yang
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kreatif dan unik mengikut disiplin yang
sesuai dalam penghasilan corak tidak betul dan boleh dicontohi serta boleh
terancang teknik ikatan dan celupan membuat apresiasi terhadap hasil karya
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
sendiri dan rakan bahasa seni visual. guru atau tokoh seni atau warisan seni
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. negara di samping mengamalkan nilai-
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam nilai murni.
budaya. proses penghasilan karya.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[17]
MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERHIASAN DIRI TAJUK : CUCUK SANGGUL

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN


4.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada alat perhiasan diri. perhiasan diri dan teknik pada model alat perhiasan diri
perhiasan diri. 4.1.1 Unsur Seni dengan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.1.1.1 Jalinan - sentuh menekankan
4.1.1.2 Bentuk - konkrit 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau  Mengaplikasikan
tertier dan teknik pada model alat perhiasan diri
media serta proses di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik secara
4.1.2.1 Imbangan - simetri kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
4.1.2.2 Penegasan - hiasan pada rekaan  Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa penghasilan model alat perhiasan diri di
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam penghasilan alat perhiasan diri.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan alat perhiasan kefahaman bahasa seni visual, media
diri. 4.2.1.1 Alat - gunting
39 & 40 4.2.1.2 Bahan - box board atau kad manila serta proses dan teknik dalam
26/10 – atau kertas warna, gam atau pita penghasilan model alat perhiasan diri
7/ 11/15 perekat, labuci atau manik atau yang betul dan mengikut disiplin di
bahan lain yang sesuai samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan model alat perhiasan diri
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses yang betul dan kreatif serta mengikut
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan model alat perhiasan disiplin di samping mengamalkan nilai-
teknologi dalam penghasilan diri secara kreatif. nilai murni.
alat perhiasan diri. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan model alat
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang perhiasan diri yang kreatif dan unik
sesuai dalam penghasilan model alat mengikut disiplin yang betul dan boleh
perhiasan diri dicontohi serta boleh membuat apresiasi
terhadap hasil karya sendiri dan rakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya secara lisan dengan menghubungkaitkan
4.4 APRESIASI SENI
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
Apresiasi terhadap karya
bahasa seni visual. atau warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
budaya. secara lisan
4.4.3 Menyatakan fungsi alat perhiasan diri

[18]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : POSTER TAJUK : MALAYSIA MAJU

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN


1.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada karya poster. poster dengan dan teknik pada karya poster di samping
poster. 1.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.1 Rupa - muka taip bahasa seni visual.
1.1.1.2 Warna - primer, sekunder & tertier 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
 Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses
1.1.1.3 Ruang - ilusi media serta proses
1.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik pada karya poster di samping
dan teknik secara mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2.1 Imbangan - simetri @ tidak simetri kreatif.
1.1.2.2 Kontra - warna  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.1.2.3 Penegasan - muka taip terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya poster di samping
visual dan media dalam penghasilan poster. mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan poster. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti: 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, paletdan alatan kefahaman bahasa seni visual, media
41 & 42 lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
9 – 20/ 11/15 1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas penghasilan karya poster yang betul dan
warna,majalah, gam dan cat poster mengikut disiplin di samping
atau oil pastel atau cat air atau cat mengamalkan nilai-nilai murni.
poster atau cat tempera dan bahan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
lain yang sesuai kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan poster penghasilan karya poster yang betul dan
1.2.2.1 Teknik - campuran kreatif serta mengikut disiplin di samping
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengamalkan nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan poster secara kreatif. 6. Menzahirkan idea berpandukan
pelbagai sumber, kajian dan
1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kemahiran bahasa seni visual, proses
teknologi dalam penghasilan
kreatif dan teknik dalam penghasilan karya
karya poster.
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam poster yang kreatif dan unik mengikut
penghasilan karya poster disiplin yang betul dan boleh dicontohi
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang serta boleh membuat apresiasi terhadap
sesuai dalam penghasilan karya poster hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
1.4 APRESIASI SENI
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau adi guru atau tokoh seni atau
Apresiasi terhadap karya
bahasa seni visual. warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[19]
Peringatan :

1) Rancangan Pelajaran Tahunan boleh diolah kembali mengikut takwim persekolahan masing-masing.
2) Setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam tempoh satu minggu atau tidak melebihi 3 minggu.
3) Tapak Rancangan Pelajaran Harian dilampirkan sebagai panduan guru.

DISEDIAKAN OLEH:
1) MOHAMAD YAZID BIN ROSLAN (SK LKTP ULU JEMPOL, MARAN, PAHANG)
2) SITI ZULIANA BT HUSIN (SK KECHOR TUI, KUALA LIPIS, PAHANG)

[20]
Modul

[21]