Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SAINS RUMAH TANGGA

KELAS : TINGKATAN 4
TARIKH :
MASA : 8.00 – 9.00 pagi (1 jam)

MODUL : Modul 1
TAJUK : Kerja Sepasukan

Standard 1.1 Organisasi Kerja


Kandungan
Standard 1.1.1 Menyenaraikan kaedah serta langkah menyelesaikan sesuatu
Pembelajaran tugasan/ aktiviti/ program/ projek yang dianggotai oleh bilangan ahli
yang ramai.
1.1.2 Menerangkan fungsi dan kepentingan:
(i) Jawatankuasa
(ii) Carta Organisasi
(iii) Jadual Tugas
(iv) Panduan dan Peraturan menjalankan tugas di tempat kerja
1.1.3 Menghuraikan kepentingan :
(i) Bekerja mengikut garis masa
(ii) Mengikut arahan dengan betul
(iii) Menjaga kebersihan dan kekemasan ruang kerja

Objektif Pada akhir pembelajaran, murid boleh:


1. Mengetahui kaedah serta langkah mengorganisasi kerja.
2. Memahami fungsi dan kepentingan diadakan jawatankuasa, carta
organisasi, jadual tugas dan panduan serta peraturan melaksanakan
tugas.

BBB

Elemen 1. Bahasa 6. Kreativiti & Inovasi


Merentas 2. Kelestarian Alam Sekitar7. Keusahawanan
Kurikulum 3. Nilai Murni 8. Teknologi Maklumat & Komunikasi
4. Sains & Teknologi (TMK)
5. Patriotisme 9. Kelestarian Global
10. Pendidikan Kewangan
Pendekatan/ 1. Pembelajaran Kendiri 7. Konstruktivisme
Strategi/ 2. Pembelajaran Kolaboratif 8. Pembelajaran Penerokaan
Kaedah/ 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 9. Pendekatan STEM (Science,
Teknik P&P
4. Pembelajaran berasaskan Inkuiri Technology, Engineering and
5. Penyelesaian Masalah Mathematics)
6. Pembelajaran Masteri
Aktiviti Seperti di Lampiran 1

(Ditulis Tangan)
Refleksi
Lampiran 1

Aktiviti P&P Catatan

Induksi

Pengembangan

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Penutup
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SAINS RUMAH TANGGA

KELAS : TINGKATAN 4
TARIKH :
MASA : 8.00 – 10.00 pagi (2 jam)

MODUL : Modul 1
TAJUK : Kerja Sepasukan

Standard 1.1 Organisasi Kerja


Kandungan
Standard 1.1.4 Membina carta organisasi dan senarai tugas ahli di dalam satu
Pembelajaran kumpulan.
1.1.5 Membina satu jadual tugas yang mempamerkan garis masa untuk
menyelesaikan tugasan/ aktiviti/ program/ projek.
1.1.6 Mengaplikasi semangat bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan/
aktiviti/ program/ projek.
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid boleh:
1. Mengenal pasti dan menentukan tugasan/ aktiviti/ program/ projek
kumpulan.
2. Menghasilkan carta organisasi, spesifikasi tugas setiap ahli dan jadual
tindakan untuk melaksanakan tugasan/ aktiviti/ program/ projek yang
ditetapkan.
BBB

Elemen 1. Bahasa 6. Kreativiti & Inovasi


Merentas 2. Kelestarian Alam Sekitar
7. Keusahawanan
Kurikulum 3. Nilai Murni 8. Teknologi Maklumat & Komunikasi
4. Sains & Teknologi (TMK)
5. Patriotisme 9. Kelestarian Global
10. Pendidikan Kewangan
Pendekatan/ 1. Pembelajaran Kendiri 7. Konstruktivisme
Strategi/ 2. Pembelajaran Kolaboratif 8. Pembelajaran Penerokaan
Kaedah/ 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 9. Pendekatan STEM
Teknik P&P
4. Pembelajaran berasaskan Inkuiri (Science, Technology,
5. Penyelesaian Masalah Engineering and
6. Pembelajaran Masteri Mathematics)
Aktiviti Seperti di Lampiran 1

(Ditulis Tangan)
Refleksi
Lampiran 1

Aktiviti P&P Catatan

Induksi

Pengembangan

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Penutup

Anda mungkin juga menyukai